Bruks- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Aktivt miljøvern...3 Kassering av gamle apparater...3 Sikkerhetsregler....4 Beskrivelse av ventilatoren Funksjonsbeskrivelse...12 Betjening Intensivtrinn Rengjøring og stell...15 Kabinett...15 Fettfilter...16 Innsetting / utskiftning av luktfilter Utskifting av lyspære...19 Apparatmål...20 Avstand mellom kokefelt og ventilator (S)...21 Montering...22 Monteringstilbehør...22 Montering i overskapet...25 Montering av frontpanelet...28 Vekt på et møbel-frontpanel...28 Justering av innbyggingsdybden...29 Innsetting av fettfilteret Utluftningstilkobling...30 Omluftstilkobling...31 Elektrotilkobling...31 Utluftningsrør...32 Kondensvannsperre...33 Lyddemper...34 Elektrotilkobling Drift med styringsmodul DSM Potensialfri tilkobling...36 Tilkobling til lysbryter...36 Service...37 Tekniske data

3 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Emballasjedeler (f.eks. folie, styropor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasjedelene utenfor barns rekkevidde og kast dem så raskt som mulig. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 3

4 Sikkerhetsregler Ventilatoren oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke ventilatoren. Den gir viktige råd angående sikkerhet, montering, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på apparatet. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne ventilatoren er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks.: i butikker, på kontorer og liknende steder på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Ventilatoren skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, og bare til oppsuging og rensing av matos, som oppstår ved tilberedning av mat. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Denne ventilatoren er ikke beregnet for utendørs bruk. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene ventilatoren på en sikker måte, må ikke bruke denne ventilatoren uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Hold øye med barn som oppholder seg i nærheten av ventilatoren. Barn må ikke leke med ventilatoren. Barn under åtte år må ikke være i nærheten av ventilatoren, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare bruke ventilatoren uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan betjene ventilatoren på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. For ventilatorer med halogenlamper; vær oppmerksom på at lampene blir svært varme under bruk, og også er varme en stund etter at de er skrudd av. Hold barn borte fra lampene til de er så avkjølt at enhver forbrenningsfare kan utelukkes. 4

5 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Før ventilatoren monteres, må du kontrollere at den ikke har synlige skader. En skadet ventilator må ikke tas i bruk. Det kan være farlig! Før ventilatoren kobles til: Sammenlign tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens for at det ikke skal oppstå skader på ventilatoren. Be eventuelt om råd hos en elektroinstallatør. Sikkerheten for ventilatorens elektriske anlegg garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Ventilatoren skal kun brukes når den er montert, slik at sikker funksjon er garantert. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at sikkerhetskravene blir oppfylt. Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må ventilatoren kobles fra el-nettet. Ventilatoren er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: Sikringene i husinstallasjonen er koblet ut. Skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For ventilatorer med støpsel; ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å koble apparatet fra el-nettet. Åpne bare kabinettet så mye som angitt i monteringsbeskrivelsen. Du må ikke under noen omstendigheter åpne andre deler av kabinettet. Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på ventilatoren. 5

6 Sikkerhetsregler Ventilatoren må ikke kobles til elektronettet med flerveisstikkontakt eller skjøtekabel. De gir ikke nødvendig sikkerhet for apparatet (f.eks. fare for overoppheting). Bruk av ventilatoren samtidig med et ildsted som er avhengig av romluften OBS! Fare for forgiftning! For ventilatorer som er beregnet for bruk med ekstern vifte (modell...ext), skal de to enhetene i tillegg kobles sammen via forbindelsesledningen med kabelskoene. Disse ventilatorene skal bare kombineres med en ekstern vifte fra Miele. Denne ventilatoren må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må vises stor forsiktighet når ventilatoren er i bruk samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme ventilasjonsforbindelse, f.eks. gass-, olje-, ved- eller kulldrevet varmeapparat, gjennomstrømningsovn, varmtvannsbereder, kokefelt, stekeovner, som tar luften de trenger til forbrenningen fra oppstillingsrommet og hvor avgassene føres ut i friluft via et avgassanlegg (f.eks. pipe). Ved utluftningsdrift, også med ekstern vifte, suger ventilatoren romluft fra kjøkkenet og naborommene. Uten tilstrekkelig lufttilførsel oppstår et undertrykk. Dette hindrer forbrenningen, da ildstedene får for liten lufttilførsel. Giftige forbrenningsgasser kan komme ut fra pipen eller avtrekkssjakten og inn i rommene i huset. Livsfare! 6

7 Sikkerhetsregler For å oppnå trygg drift når ventilatoren brukes samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme ventilasjonsforbindelse, må det være et undertrykk på maksimum 4 Pa (0,04 mbar). Da unngås tilbakesuging av avgasser fra ildstedet. Dette kan oppnås hvis det kan strømme nødvendig luft for forbrenningen gjennom åpninger som ikke kan stenges, f.eks. dører, vinduer. Det er viktig at arealet for tilstrømningsåpningen er stort nok. Et luftinntaks-/avtrekks-murrør alene sikrer vanligvis ikke tilstrekkelig lufttilførsel. Ta alltid hensyn til boligens samlede ventilasjonsforhold ved vurderingen. Be om råd hos det lokale brannvesenet eller hos feieren. Hvis ventilatoren brukes med omluftsdrift, er samtidig drift av et ildsted som er avhengig av romluften, ufarlig. 7

8 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Matlaging med åpen flamme (flambering, grilling) under ventilatoren er ikke tillatt. Når ventilatoren er i bruk, trekker den flammene inn i filteret. På grunn av oppsugd kjøkkenfett er det brannfare! Ikke la et gassbluss brenne uten at det er satt på kokekar. Skru også av gassblusset, selv om du bare skal ta kokekaret vekk en kort stund. Reguler flammen, slik at den ikke rager ut over kokekaret. Unngå overdreven oppvarming av kokekaret (f.eks. når du bruker wok). Ventilatoren kan skades pga. alt for stor varmepåvirkning. Bruk aldri ventilatoren uten fettfiltre. Da unngås fett- og smussavleiringer som kan påvirke ventilatorens funksjon. Rengjør eller skift filtre regelmessig. Et filter fullt av fett utgjør brannfare! (se Rengjøring og stell ). Vær oppmerksom på at ventilatoren kan bli svært varm pga. den varme dampen fra matlagingen. Ikke berør kabinettet og fettfiltrene før ventilatoren er avkjølt. Damprenser må absolutt ikke brukes til rengjøring av ventilatoren. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i ventilatoren og forårsake kortslutning. Skru alltid på ventilatoren når du bruker et kokefelt. Ellers kan det samle seg kondensvann som kan føre til korrosjonsskader på apparatet. Hold øye med gryter, panner og frityrapparater når du bruker olje og fett. Også grilling over elektrogrill må skje under stadig tilsyn. Overopphetet olje og fett kan selvantennes og sette fyr på ventilatoren. 8

9 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig montering Følg angivelsene fra produsenten av komfyrtoppen, for å forsikre deg om at det er mulig å bruke en ventilator over komfyrtoppen. Hvis ikke produsenten av komfyrtoppen har oppgitt at det skal være en større avstand mellom komfyrtoppen og underkanten av ventilatoren, skal de avstandene som er oppgitt i kapitlet "Apparatmål" overholdes. Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres hvis de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres til eller i ventilatoren, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Hvis du skal bruke forskjellige komfyrtopper under ventilatoren, med forskjellige sikkerhetsavstander, skal du velge den største avstanden. Ved montering av et frontpanel i tre eller kunststoff, følg anvisningene fra produsenten av komfyrtoppen ang. bruk av lett antennelige materialer over komfyrtoppen. Ventilatoren må ikke monteres over ildsteder med fast brennstoff. Bruk bare rør eller slanger av brannsikkert materiale til utluftningsrøret. Disse kan kjøpes i faghandelen eller i Mieles deleavdeling. Utluftningen må ikke føres til en røyk- eller avgasspipe som er i drift, eller til en sjakt fra rom med ildsteder. Følg brannforskriftene hvis utluftningen skal føres til en røyk- eller avgasspipe som ikke er i bruk. 9

10 Beskrivelse av ventilatoren 10

11 Beskrivelse av ventilatoren Utblåsningsstuss 150 mm Betjeningselementer Fettfilter Uttrekkbar dampskjerm Kokefeltbelysning Luktfilter (ektstrautstyr for omluftsdrift) Nedfellbart frontpanel Alternativt kan fronten på dampskjermen kles med et frontpanel av samme type som kjøkkeninnredningen. På/av-tast for viften Taster for innstilling av vifteeffekten Tast for kokefeltbelysning 11

12 Funksjonsbeskrivelse Ventilatoren kan brukes...iutluftningsdrift: Den innsugde luften blir renset av fettfilteret og ført ut. Hvis utluftningssystemet ikke har tilbakeslagsklaff, er en tilbakeslagsklaff vedlagt ventilatoren. Den skal monteres i motorenhetens utblåsningsstuss. En tilbakeslagsklaff i utluftningssystemet sørger for at det kan ikke finne sted noen luftutskiftning mellom inne- og uteluften når ventilatoren er slått av. Når ventilatoren er slått av, er tilbakeslagsklaffen lukket. Etter innkobling av ventilatoren åpnes tilbakeslagsklaffen, slik at luften kan transporteres uhindret ut....iomluftsdrift: (med et omluft-ombyggingssett som ekstrautstyr) Den innsugde luften blir renset av fettfilteret og i tillegg av et luktfilter. Luften føres så tilbake til kjøkkenet igjen. Luktfilteret kan kjøpes som ekstrautstyr (se "Tekniske data"). Pass på at luktfilteret er satt inn ved omluftsdrift, se "Rengjøring og stell".... med ekstern vifte: (Ventilatorer i serien...ext) For ventilatorer som er forberedt for bruk med ekstern vifte, blir en utblåsningsvifte montert utenfor rommet på et ønsket sted. Den eksterne viften blir forbundet med ventilatoren ved hjelp av en styreledning og styres via ventilatorens betjeningselementer. 12

13 Betjening Ventilatorens funksjoner kobles inn/ut ved hhv. å trekke dampskjermen ut eller skyve den inn. Innkobling av viften Trekk ut dampskjermen. Viften kobles inn med trinn 2. Symbolet og 2 lyser. Valg av effekttrinn Ved å trykke på symbolet " " velger du en lavere effekt, ved å trykke på symbolet "+" en høyere effekt. For vanlig matlaging passer, avhengig av styrken på matlukten, effekttrinnene 1 til 3. Intensivtrinn For forbigående sterk damp- og luktutvikling, f.eks. ved bruning, kan intensivtrinnet "IS" kobles inn. Trekk alltid dampskjermen helt ut, for å få optimal innsugning og for å unngå unødig støy. Utkobling av viften Skyv inn dampskjermen. Neste gang du trekker ut dampskjermen kobles viften inn igjen med trinn 2. eller trykk på/av-tasten for viften. Kontrollampene slokner. Innkobling av belysningen Trekk ut dampskjermen, eller trykk tasten for kokefeltbelysningen. Når lyset er koblet inn, lyser kontrollampen for tasten. Utkobling av belysningen Skyv inn dampskjermen, eller trykk tasten for kokefeltbelysningen. Kontrolllampen slokner. 13

14 Betjening Automatisk utkobling av intensivtrinnet Det er mulig å innstille intensivtrinnet slik at viften automatisk kobles tilbake til trinn 3 etter 10 minutter. Da må viften og kokefeltbelysningen være utkoblet og dampskjermen skjøvet inn. Hold tastene " " og"+" inne samtidig i ca. 10 sekunder, til 1 lyser. Trykk deretter følgende taster etter hverandre: tasten for kokefeltbelysningen, tasten " " og igjen tasten for belysningen. Hvis den automatiske utkoblingen ikke er aktivert, blinker kontrollampene 1 og IS. Trykk tasten "+" for å aktivere den automatiske utkoblingen. Kontrollampene 1 og IS lyser konstant. Trykk tasten " " for å deaktivere. Bekreft prosessen med på/av-tasten. Hvis du ikke bekrefter i løpet av 4 minutter, beholdes den gamle innstillingen. Sikkerhetsutkobling Hvis den innkoblede ventilatoren ikke blir betjent på 10 timer, kobles viften automatisk ut. Belysningen forblir innkoblet. Trykk på/av-tasten for å koble viften inn igjen. 14

15 Rengjøring og stell Koble alltid ventilatoren fra el-nettet før vedlikehold og stell, ved å trekke ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen eller skru skrusikringen i husinstallasjonen helt ut. Halogenlampene blir svært varme under bruk. Også en stund etter at de er slått av er det fare for forbrenning! Dessuten kan varme lamper ta skade av fuktig rengjøring. Vent noen minutter etter et de er slått av, før du begynner med rengjøringen. Kabinett Generelt Overflatene og betjeningselementene er ømfintlige for riper og snitt. Følg derfor de påfølgende rengjøringstipsene. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, syre, klorid eller løsningsmidler. skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, skrubbende svamper, som f.eks. grytesvamper eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler. Spesielle råd for apparater med kabinett i rustfritt stål (Gjelder ikke for betjeningselementer!) I tillegg til de generelle rådene, er et ikke-skurende rengjøringsmiddel for rustfritt stål egnet til rengjøring av stålflatene. For å forhindre rask tilsmussing igjen, anbefales behandling med et pleiemiddel for rustfritt stål (kan kjøpes i Mieles deleavdeling). Smør middelet på i et tynt lag med en myk klut. Rengjør alle overflatene og betjeningselementene bare med en svampklut, oppvaskmiddel og varmt vann. Tørk deretter overflatene med en myk klut. Ikke bruk for fuktig klut i området rundt betjeningselementene, slik at ikke fuktighet trenger inn i elektronikken. 15

16 Rengjøring og stell Spesielle råd for betjeningselementer Betjeningselementene kan bli misfarget eller forandret hvis tilsmussinger virker lenge. Fjern derfor tilsmussingene straks. Følg de generelle rådene for rengjøring i dette kapitlet. Ikke bruk rengjøringsmidler for rustfritt stål til rengjøring av betjeningselementene. Ikke fell ned fettfilteret når du skal ta det ut! Skyv inn dampskjermen. Fettfilter Det gjenbrukbare metall-fettfilteret i apparatet opptar de faste bestanddelene i matdunsten (fett, støv osv.) og forhindrer at ventilatoren blir skitten. Det anbefales å rengjøre fettfilteret hver 3. til 4. uke, slik at fettet ikke setter seg fast. Et filter fullt av fett utgjør brannfare! Ta ut fettfilteret ved å ta tak i dampskjermen. Hold fettfilteret fast og trekk det ut sammen med dampskjermen. Ta fettfilteret ut nedover. For å unngå skader på filteret og kokefeltet, må du holde fettfilteret godt fast. Koble ut viften. 16

17 Rengjøring og stell Rengjøring av fettfilteret for hånd Rengjør fettfilteret med oppvaskbørste og varmt vann tilsatt et mildt håndoppvaskmiddel. Ikke bruk konsentrert håndoppvaskmiddel. Ikke bruk kalkløsende rengjøringsmidler, skurepulver, skuremelk eller aggressive universalrengjøringsmidler. stekeovnsspray Rengjøring av fettfilteret i oppvaskmaskinen Sett helst fettfilteret loddrett i underkurven. Pass på at spylearmen ikke blokkeres. Vask det ved maks. 65 C. Bruk automatikkprogrammet hvis du har en Miele oppvaskmaskin. Bruk et mildt maskinoppvaskmiddel Ved rengjøring av fettfilteret i oppvaskmaskinen, kan de innvendige filterflatene få varige misfarginger, avhengig av hvilket oppvaskmiddel du bruker. Dette har imidlertid ingen innflytelse på fettfilterets funksjon. Legg fettfilteret til tørk på et absorberende underlag etter rengjøringen. Mens fettfilteret er tatt ut, kan du rengjøre alle tilgjengelige deler av ventilatoren for avleiret fett. Da forebygges brannfare. Når du setter inn fettfilteret, pass på at de røde kunststoffgliderne er foran og peker oppover. Sett fettfilteret inn i dampskjermen foran, trykk det oppover og skyv det inn sammen med dampskjermen. Da glir filteret på festestiftene. Trykk deretter fettfilteret litt bakover. 17

18 Rengjøring og stell Innsetting / utskiftning av luktfilter Ved omluftsdrift må det i tillegg til fettfilteret settes inn et luktfilter (ekstrautstyr). Det binder luktstoffene som oppstår under matlagingen. Luktfilteret settes inn i kabinettet over fettfilteret. Luktfilteret kan kjøpes i faghandelen eller i Mieles deleavdeling. Type og betegnelse finnes i kapitlet "Tekniske data". Følg monteringsanvisningen som er vedlagt luktfilteret. Skift alltid ut luktfilteret når luktstoffene ikke lenger blir bundet tilstrekkelig. Det bør imidlertid senest skiftes hver 6 måned. Det brukte luktfilteret kan kastes som husholdningsavfall. 18

19 Rengjøring og stell Utskifting av lyspære Trekk ut dampskjermen og ta ut fettfilteret som beskrevet tidligere. Koble ut viften og belysningen. Halogenpærene blir meget varme ved bruk. Også en stund etter at belysningen er skrudd av, er det fare for forbrenning. Ta ut luktfilteret, hvis ventilatoren drives med omluftsdrift. Koble ventilatoren fra strømnettet ved å skille apparatet fra elnettet, eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, eller skru skrusikringen i husinstallasjonen helt ut. Gjennom utsparingen i beskyttelsesgitteret kan du trykke pæren litt nedover. Skru pæren mot venstre ut av holderen. Halogenhæren skal erstattes av en pære av samme type: GU/GZ 10, 230 V, 50 W. Sett den nye halogenpæren inn igjen i omvendt rekkefølge. Følg produsentens anvisninger. Sett inn fettfilteret igjen, og ved omluftsdrift også luktfilteret. 19

20 Apparatmål DA 3460 DA

21 Apparatmål 1) I det fremre området av overskapet må det være en bunn frem til skilleveggen. Hvis apparatet skal monteres lenger bak, f.eks. ved montering av et frontpanel, må også bunnen være tilsvarende dypere. 2) Skilleveggen i overskapet må kunne tas ut. 3) Utluftning; ved mål for skaphøyde og utskjæringer, må det tas hensyn til montert tilbehør (f.eks. lyddemper, DSM-modul). 4) Omluft med ombyggingssett DUU 151 5) Tilbehør DSM 400 * Montering er også mulig i et 600 mm bredt skap. Avstand mellom kokefelt og ventilator (S) Hvis ikke produsenten av kokefeltet har oppgitt en større sikkerhetsavstand, skal følgende sikkerhetsavstander mellom kokefeltet og underkanten av ventilatoren minst overholdes: Kokefelt Avstand S Elektrisk kokefelt 450 mm Elektrisk grill 650 mm Frityrapparat (elektrisk) 650 mm Gasskomfyrtopp med flere 650 mm bluss, som har en total effekt på maksimalt 12,6 kw, og hvor ingen av blussene har en effekt på mer enn 4,5 kw. Gasskomfyrtopp med flere bluss, som har en total effekt på mer enn 12,6 kw, eller gasskomfyrtopp med flere bluss, hvorav ett av blussene har en effekt på mer enn 4,5 kw. Gasskomfyrtopp med ett bluss, med en maksimal effekt på 6 kw Gasskomfyrtopp med ett bluss, med en maksimal effekt på mer enn 6 kw 760 mm 650 mm 760 mm Se også kapitlet "Sikkerhetsregler". 21

22 Montering Monteringstilbehør 22

23 Montering 1 utluftningsstuss for et utluftningsrør på 150 mm. 1 reduksjonsstuss for et utluftningsrør 125 mm. 1 tilbakeslagsklaff for montering i utblåsningsstussen (kun for utluftningsdrift). 2 monteringsbeslag for å feste ventilatoren i overskapet. 1 avstandslist for å dekke spalten mellom apparatets bakside og veggen. Ombyggingssett for omluftsdrift inneholder utblåsningsgitter, alu-rør og slangeklemmer (følger ikke med ved levering, ekstrautstyr, se "Tekniske data"). Påbyggingssett DML 400 for montering av et nedfellbart frontpanel inneholder beslag og festeskruer for festing av et møbel-frontpanel (følger ikke med ved levering, ekstrautstyr). 14 skruer 4 x 15 mm for å feste ventilatoren i overskapet. 8 skruer M4 x 12 mm for å feste ventilatoren på monteringsbeslagene. 4 skruer kan alternativt brukes i stedet for naglene for å feste avstandslisten. 4 nagler for å feste avstandslisten til baksiden av apparatet. 23

24 Montering 24

25 Montering Montering i overskapet For nøyaktig plassering av ventilatoren, skal først avstandslisten på baksiden forkortes til nødvendig mål T og monteres: T= Skapdybde K minus apparatdybde G Eksempel viser en innbyggingssituasjon hvor det ikke monteres noe frontpanel, og forkanten til innskjøvet dampskjerm er i flukt med forkanten til skapskroget. En bunn på minst 95 mm dybde er nødvendig. Eksempel viser en innbyggingssituasjon med et frontpanel fra kjøkkeninnredningen. Innbyggingsposisjonen forskyver seg med målet b på frontpanelet pluss 5 mm for beslag til DML 400. Bunnen må være tilsvarende større. Den resterende innbyggingsåpningen må ikke være mindre enn 180 mm. Hvis det skulle være tilfelle, må apparatet plasseres lenger bak, og målet T må være tilsvarende mindre. Dampskjermens posisjon kan senere korrigeres maksimalt 35 mm forover med dybdejusteringen. Forkort den vedlagte avstandslisten til målet T. Del den med en kniv på den bruddlinjen som ligger like innenfor målet T. Skru fast den forkortede avstandslisten, som skal ligge inntil veggen, under overskapets sidevegger. Tegn en loddrett linje på innsidene av skapet ved avstandslistens høyre og venstre forkant. 25

26 Montering Skru fast monteringsbeslagene på høyre og venstre side i skapet. Posisjoner bakkanten på linjen og underkanten nøyaktig på høyde med underkanten av skapet. Beslagene er egnet for skapvegger med en tykkelse på 16 mm og 19 mm. Skru fast den siden av beslaget som har påtrykt samme tykkelse som skapveggen. Ikke ta av monteringsbeskyttelsen mellom dampskjermen og kabinettet før apparatet er montert i overskapet. Ventilatoren skal bygges inn uten fettfilter. Hvis fettfilteret er montert, skal det tas ut før innbygging (se "Rengjøring og stell"). 26

27 Montering Ved montering av et 80 cm eller 90 cm apparat i et 60 cm skap, skal dampskjermens låsefjær skrus av når dampskjermen er trukket ut. Henvisning for en senere demontering av apparatet: Når begge skruene på høyre og venstre side på innsiden av kabinettet skrus ut, løsner monteringsfjærene og apparatet kan tas ut av skapet. Skyv apparatet bakover til avstandslisten. Trekk ut dampskjermen. Skru apparatet fast i monteringsbeslagene fra undersiden med 2 skruer på høyre og 2 skruer på venstre side. Skyv apparatet inn i skapet fra undersiden, til det knepper på plass i monteringsfjærene. 27

28 Montering Montering av frontpanelet Fjern monteringsbeskyttelsen mellom dampskjermen og kabinettet. Skru apparatet fast i skapbunnen med 4 skruer foran (6 skruer ved et 90 cm bredt apparat). For å unngå skader når dampskjermen trekkes ut, må du passe på at alle festeskruene skrus rett inn og skruehodene er senket. Monter frontpanelet, hvis du skal bruke dette. Da trenger du monteringssettet DML 400. Det kan kjøpes som ekstrautstyr. Følg vedlagte monteringsanvisning. Vekt på et møbel-frontpanel Vekten på frontpanelet kan være maks g. Dette gjelder for frontpaneler med en dybde på inntil 30 mm. For frontpaneler med større dybde eller høyere vekt, må vekten reduseres, f.eks. ved utfresing på baksiden. Fest avstandslisten bakfra med de 4 naglene til apparatets bakside. 28

29 Montering Justering av innbyggingsdybden Innsetting av fettfilteret Ta av fettfilterrammens beskyttelsesfolie. Sett fettfilteret inn igjen: Trekk ut dampskjermen. Via de to innstillingsskruene til høyre og venstre i dampskjermen kan dampskjermens posisjon justeres maks. 35 mm forover. Juster dampskjermen til frontpanelene på sideskapene. Plasser fettfilteret slik, at de røde kunststoffgliderne er foran og peker oppover. Sett fettfilteret inn foran i dampskjermen, trykk det oppover og skyv det inn sammen med dampskjermen. Da glir filteret på festestiftene. Trykk deretter fettfilteret litt bakover. 29

30 Montering Utluftningstilkobling Hvis utluftningssystemet ikke har tilbakeslagsklaff, er en tilbakeslagsklaff vedlagt ventilatoren. Den skal settes inn i motorenhetens utblåsningsstuss. dai2699 Hvis utluftningsrøret er 150 mm, fest vedlagte utblåsningsstuss på utluftningsrøret med en slangeklemme. Hvis utluftningsrøret er 125 mm, sett vedlagte reduksjonsstuss på utblåsningsstussen og fest utluftningsrøret på reduksjonsstussen med en slangeklemme. (se også kapittel "Utluftningsrør"). Sett utluftningsrøret på utluftningsstussen. Se kapitlet "Utluftningsrør" for legging av resten av utluftningsrøret. 30

31 Montering Omluftstilkobling Hvis forholdene på stedet ikke tillatter utluftningstilkobling, må ventilatoren klargjøres for omluftsdrift. Tilbakeslagsklaff brukes ikke ved omluftsdrift. Monter luktfilteret (se "Rengjøring og stell"). Elektrotilkobling Før tilkoblingen: se kapitlene "Elektrotilkobling" og "Sikkerhetsregler". Ved drift med ekstern vifte (ventilatorer i serien...ext): Forbind ventilatoren med den eksterne viften ved hjelp av forbindelseskabelen og den sekspolete pluggen. Sett støpselet i stikkontakten. For omluftsdrift anbefaler vi ombyggingssettet DUU 151, som kan kjøpes hos forhandleren eller i Mieles deleavdeling. I tillegg trenger du et luktfilter (se kapittel "Tekniske data"). Monter ombyggingssettet som beskrevet i den tilhørende monteringsanvisningen. Pass på at utluftningsgitterets lameller peker mot midten av rommet og ikke direkte mot veggen eller taket. 31

32 Utluftningsrør Kapitlet Sikkerhetsregler må leses. Spesielt når ventilatoren brukes samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet, er det i enkelte tilfeller fare for forgiftning! Hvis du er i tvil, ta kontakt med det lokale brannvesenet eller feieren for å sikre trygg drift. Bruk bare glatte rør eller fleksible utluftningsslanger av brannsikkert materiale som utluftningsrør. Ved drift med en ekstern vifte, må du passe på at utluftningsrøret er tilstrekkelig formstabilt. Den eksterne viften kan lage et undertrykk, som kan føre til at utluftningsrøret blir deformert. For å få best mulig lufteffekt og så lavt støynivå som mulig, skal du ta hensyn til følgende: Diameteren på utluftningsrøret bør ikke være mindre enn 150 mm. Ved bruk av flate utluftningskanaler, bør ikke diameteren være mindre enn diameteren på utluftningsstussen. Utluftningsrøret skal være så kort og rett som mulig. Bruk bare bøyer med stor radius. Utluftningsrøret må ikke ha knekk eller være sammenklemt. Pass på at alle sammenkoblingene sitter skikkelig og er tette. Hvis utluftningsrøret legges vannrett, må det være et fall på minst 1 cm per meter. Da unngås at eventuelt kondensvann kan renne inn i ventilatoren. 32

33 Utluftningsrør Hvis utluftningen skal legges ut i friluft, anbefaler vi å installere en teleskop-veggjennomføring eller en takgjennomføring (ekstratustyr). Kondensvannsperre (Ekstrautstyr) Skal utluftningen føres til en utluftningskamin, må innføringsstussen styres i strømningsretningen. Viktig! Hvis utluftningsrøret skal føres gjennom kjølige rom, loft osv., kan det oppstå sterkt temperaturfall på enkelte deler av utluftningsrøret. Du må derfor regne med kondensvann. Dette gjør det nødvendig å isolere utluftningsrøret. I tillegg til å isolere utluftningsrøret, anbefaler vi å installere en kondensvannsperre, som opptar og fordamper kondensvann. Den kan skaffes for utluftningsrør på 125 mm eller 150 mm. Pass på ved montering av kondensvannsperren at den plasseres loddrett og mest mulig direkte over utblåsningsstussen på ventilatoren. Pilen på kabinettet viser utblåsningsretningen. For ventilatorer som kan forbindes med en ekstern vifte (modeller i serien...ext), er kondensvannsperren integrert i apparatet. 33

34 Utluftningsrør Lyddemper (Ekstrautstyr) For ekstra støydemping, kan det settes en lyddemper inn i utluftningsrøret. Ved utluftningsdrift: Lyddemperen demper både støy som oppstår når viften trekker luften ut, samt støy utenfra som kommer inn i kjøkkenet via utluftningsrøret (f.eks. støy fra gaten). Da bør lyddemperen plasseres så nær luftutgangen som mulig. Ved omluftsdrift: Lyddemperen plasseres mellom utblåsningsstussen og utblåsningsgitteret. Kontroller monteringsområdet i hvert enkelt tilfelle. Ved utluftningsdrift med ekstern vifte: For å minimere viftestøy i kjøkkenet, skal lyddemperen helst plasseres foran den eksterne viften, ved et langt utluftningsrør på utblåsningsstussen til ventilatoren. Ved en ekstern vifte som er montert i huset, gjør en lyddemper som er plassert bak den eksterne viften, atdet er mulig å redusere viftestøyen når luften føres ut. For alle funksjoner vil virkningen bli enda bedre, hvis to lyddempere plasseres etter hverandre. 34

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer