Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Aktivt miljøvern...3 Kassering av gamle apparater...3 Sikkerhetsregler....4 Beskrivelse av ventilatoren Funksjonsbeskrivelse...12 Betjening Intensivtrinn Rengjøring og stell...15 Kabinett...15 Fettfilter...16 Innsetting / utskiftning av luktfilter Utskifting av lyspære...19 Apparatmål...20 Avstand mellom kokefelt og ventilator (S)...21 Montering...22 Monteringstilbehør...22 Montering i overskapet...25 Montering av frontpanelet...28 Vekt på et møbel-frontpanel...28 Justering av innbyggingsdybden...29 Innsetting av fettfilteret Utluftningstilkobling...30 Omluftstilkobling...31 Elektrotilkobling...31 Utluftningsrør...32 Kondensvannsperre...33 Lyddemper...34 Elektrotilkobling Drift med styringsmodul DSM Potensialfri tilkobling...36 Tilkobling til lysbryter...36 Service...37 Tekniske data

3 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Emballasjedeler (f.eks. folie, styropor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasjedelene utenfor barns rekkevidde og kast dem så raskt som mulig. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 3

4 Sikkerhetsregler Ventilatoren oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke ventilatoren. Den gir viktige råd angående sikkerhet, montering, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på apparatet. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne ventilatoren er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks.: i butikker, på kontorer og liknende steder på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Ventilatoren skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, og bare til oppsuging og rensing av matos, som oppstår ved tilberedning av mat. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Denne ventilatoren er ikke beregnet for utendørs bruk. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene ventilatoren på en sikker måte, må ikke bruke denne ventilatoren uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Hold øye med barn som oppholder seg i nærheten av ventilatoren. Barn må ikke leke med ventilatoren. Barn under åtte år må ikke være i nærheten av ventilatoren, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare bruke ventilatoren uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan betjene ventilatoren på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. For ventilatorer med halogenlamper; vær oppmerksom på at lampene blir svært varme under bruk, og også er varme en stund etter at de er skrudd av. Hold barn borte fra lampene til de er så avkjølt at enhver forbrenningsfare kan utelukkes. 4

5 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Før ventilatoren monteres, må du kontrollere at den ikke har synlige skader. En skadet ventilator må ikke tas i bruk. Det kan være farlig! Før ventilatoren kobles til: Sammenlign tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens for at det ikke skal oppstå skader på ventilatoren. Be eventuelt om råd hos en elektroinstallatør. Sikkerheten for ventilatorens elektriske anlegg garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Ventilatoren skal kun brukes når den er montert, slik at sikker funksjon er garantert. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at sikkerhetskravene blir oppfylt. Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må ventilatoren kobles fra el-nettet. Ventilatoren er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: Sikringene i husinstallasjonen er koblet ut. Skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For ventilatorer med støpsel; ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å koble apparatet fra el-nettet. Åpne bare kabinettet så mye som angitt i monteringsbeskrivelsen. Du må ikke under noen omstendigheter åpne andre deler av kabinettet. Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på ventilatoren. 5

6 Sikkerhetsregler Ventilatoren må ikke kobles til elektronettet med flerveisstikkontakt eller skjøtekabel. De gir ikke nødvendig sikkerhet for apparatet (f.eks. fare for overoppheting). Bruk av ventilatoren samtidig med et ildsted som er avhengig av romluften OBS! Fare for forgiftning! For ventilatorer som er beregnet for bruk med ekstern vifte (modell...ext), skal de to enhetene i tillegg kobles sammen via forbindelsesledningen med kabelskoene. Disse ventilatorene skal bare kombineres med en ekstern vifte fra Miele. Denne ventilatoren må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må vises stor forsiktighet når ventilatoren er i bruk samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme ventilasjonsforbindelse, f.eks. gass-, olje-, ved- eller kulldrevet varmeapparat, gjennomstrømningsovn, varmtvannsbereder, kokefelt, stekeovner, som tar luften de trenger til forbrenningen fra oppstillingsrommet og hvor avgassene føres ut i friluft via et avgassanlegg (f.eks. pipe). Ved utluftningsdrift, også med ekstern vifte, suger ventilatoren romluft fra kjøkkenet og naborommene. Uten tilstrekkelig lufttilførsel oppstår et undertrykk. Dette hindrer forbrenningen, da ildstedene får for liten lufttilførsel. Giftige forbrenningsgasser kan komme ut fra pipen eller avtrekkssjakten og inn i rommene i huset. Livsfare! 6

7 Sikkerhetsregler For å oppnå trygg drift når ventilatoren brukes samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme ventilasjonsforbindelse, må det være et undertrykk på maksimum 4 Pa (0,04 mbar). Da unngås tilbakesuging av avgasser fra ildstedet. Dette kan oppnås hvis det kan strømme nødvendig luft for forbrenningen gjennom åpninger som ikke kan stenges, f.eks. dører, vinduer. Det er viktig at arealet for tilstrømningsåpningen er stort nok. Et luftinntaks-/avtrekks-murrør alene sikrer vanligvis ikke tilstrekkelig lufttilførsel. Ta alltid hensyn til boligens samlede ventilasjonsforhold ved vurderingen. Be om råd hos det lokale brannvesenet eller hos feieren. Hvis ventilatoren brukes med omluftsdrift, er samtidig drift av et ildsted som er avhengig av romluften, ufarlig. 7

8 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Matlaging med åpen flamme (flambering, grilling) under ventilatoren er ikke tillatt. Når ventilatoren er i bruk, trekker den flammene inn i filteret. På grunn av oppsugd kjøkkenfett er det brannfare! Ikke la et gassbluss brenne uten at det er satt på kokekar. Skru også av gassblusset, selv om du bare skal ta kokekaret vekk en kort stund. Reguler flammen, slik at den ikke rager ut over kokekaret. Unngå overdreven oppvarming av kokekaret (f.eks. når du bruker wok). Ventilatoren kan skades pga. alt for stor varmepåvirkning. Bruk aldri ventilatoren uten fettfiltre. Da unngås fett- og smussavleiringer som kan påvirke ventilatorens funksjon. Rengjør eller skift filtre regelmessig. Et filter fullt av fett utgjør brannfare! (se Rengjøring og stell ). Vær oppmerksom på at ventilatoren kan bli svært varm pga. den varme dampen fra matlagingen. Ikke berør kabinettet og fettfiltrene før ventilatoren er avkjølt. Damprenser må absolutt ikke brukes til rengjøring av ventilatoren. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i ventilatoren og forårsake kortslutning. Skru alltid på ventilatoren når du bruker et kokefelt. Ellers kan det samle seg kondensvann som kan føre til korrosjonsskader på apparatet. Hold øye med gryter, panner og frityrapparater når du bruker olje og fett. Også grilling over elektrogrill må skje under stadig tilsyn. Overopphetet olje og fett kan selvantennes og sette fyr på ventilatoren. 8

9 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig montering Følg angivelsene fra produsenten av komfyrtoppen, for å forsikre deg om at det er mulig å bruke en ventilator over komfyrtoppen. Hvis ikke produsenten av komfyrtoppen har oppgitt at det skal være en større avstand mellom komfyrtoppen og underkanten av ventilatoren, skal de avstandene som er oppgitt i kapitlet "Apparatmål" overholdes. Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres hvis de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres til eller i ventilatoren, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Hvis du skal bruke forskjellige komfyrtopper under ventilatoren, med forskjellige sikkerhetsavstander, skal du velge den største avstanden. Ved montering av et frontpanel i tre eller kunststoff, følg anvisningene fra produsenten av komfyrtoppen ang. bruk av lett antennelige materialer over komfyrtoppen. Ventilatoren må ikke monteres over ildsteder med fast brennstoff. Bruk bare rør eller slanger av brannsikkert materiale til utluftningsrøret. Disse kan kjøpes i faghandelen eller i Mieles deleavdeling. Utluftningen må ikke føres til en røyk- eller avgasspipe som er i drift, eller til en sjakt fra rom med ildsteder. Følg brannforskriftene hvis utluftningen skal føres til en røyk- eller avgasspipe som ikke er i bruk. 9

10 Beskrivelse av ventilatoren 10

11 Beskrivelse av ventilatoren Utblåsningsstuss 150 mm Betjeningselementer Fettfilter Uttrekkbar dampskjerm Kokefeltbelysning Luktfilter (ektstrautstyr for omluftsdrift) Nedfellbart frontpanel Alternativt kan fronten på dampskjermen kles med et frontpanel av samme type som kjøkkeninnredningen. På/av-tast for viften Taster for innstilling av vifteeffekten Tast for kokefeltbelysning 11

12 Funksjonsbeskrivelse Ventilatoren kan brukes...iutluftningsdrift: Den innsugde luften blir renset av fettfilteret og ført ut. Hvis utluftningssystemet ikke har tilbakeslagsklaff, er en tilbakeslagsklaff vedlagt ventilatoren. Den skal monteres i motorenhetens utblåsningsstuss. En tilbakeslagsklaff i utluftningssystemet sørger for at det kan ikke finne sted noen luftutskiftning mellom inne- og uteluften når ventilatoren er slått av. Når ventilatoren er slått av, er tilbakeslagsklaffen lukket. Etter innkobling av ventilatoren åpnes tilbakeslagsklaffen, slik at luften kan transporteres uhindret ut....iomluftsdrift: (med et omluft-ombyggingssett som ekstrautstyr) Den innsugde luften blir renset av fettfilteret og i tillegg av et luktfilter. Luften føres så tilbake til kjøkkenet igjen. Luktfilteret kan kjøpes som ekstrautstyr (se "Tekniske data"). Pass på at luktfilteret er satt inn ved omluftsdrift, se "Rengjøring og stell".... med ekstern vifte: (Ventilatorer i serien...ext) For ventilatorer som er forberedt for bruk med ekstern vifte, blir en utblåsningsvifte montert utenfor rommet på et ønsket sted. Den eksterne viften blir forbundet med ventilatoren ved hjelp av en styreledning og styres via ventilatorens betjeningselementer. 12

13 Betjening Ventilatorens funksjoner kobles inn/ut ved hhv. å trekke dampskjermen ut eller skyve den inn. Innkobling av viften Trekk ut dampskjermen. Viften kobles inn med trinn 2. Symbolet og 2 lyser. Valg av effekttrinn Ved å trykke på symbolet " " velger du en lavere effekt, ved å trykke på symbolet "+" en høyere effekt. For vanlig matlaging passer, avhengig av styrken på matlukten, effekttrinnene 1 til 3. Intensivtrinn For forbigående sterk damp- og luktutvikling, f.eks. ved bruning, kan intensivtrinnet "IS" kobles inn. Trekk alltid dampskjermen helt ut, for å få optimal innsugning og for å unngå unødig støy. Utkobling av viften Skyv inn dampskjermen. Neste gang du trekker ut dampskjermen kobles viften inn igjen med trinn 2. eller trykk på/av-tasten for viften. Kontrollampene slokner. Innkobling av belysningen Trekk ut dampskjermen, eller trykk tasten for kokefeltbelysningen. Når lyset er koblet inn, lyser kontrollampen for tasten. Utkobling av belysningen Skyv inn dampskjermen, eller trykk tasten for kokefeltbelysningen. Kontrolllampen slokner. 13

14 Betjening Automatisk utkobling av intensivtrinnet Det er mulig å innstille intensivtrinnet slik at viften automatisk kobles tilbake til trinn 3 etter 10 minutter. Da må viften og kokefeltbelysningen være utkoblet og dampskjermen skjøvet inn. Hold tastene " " og"+" inne samtidig i ca. 10 sekunder, til 1 lyser. Trykk deretter følgende taster etter hverandre: tasten for kokefeltbelysningen, tasten " " og igjen tasten for belysningen. Hvis den automatiske utkoblingen ikke er aktivert, blinker kontrollampene 1 og IS. Trykk tasten "+" for å aktivere den automatiske utkoblingen. Kontrollampene 1 og IS lyser konstant. Trykk tasten " " for å deaktivere. Bekreft prosessen med på/av-tasten. Hvis du ikke bekrefter i løpet av 4 minutter, beholdes den gamle innstillingen. Sikkerhetsutkobling Hvis den innkoblede ventilatoren ikke blir betjent på 10 timer, kobles viften automatisk ut. Belysningen forblir innkoblet. Trykk på/av-tasten for å koble viften inn igjen. 14

15 Rengjøring og stell Koble alltid ventilatoren fra el-nettet før vedlikehold og stell, ved å trekke ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen eller skru skrusikringen i husinstallasjonen helt ut. Halogenlampene blir svært varme under bruk. Også en stund etter at de er slått av er det fare for forbrenning! Dessuten kan varme lamper ta skade av fuktig rengjøring. Vent noen minutter etter et de er slått av, før du begynner med rengjøringen. Kabinett Generelt Overflatene og betjeningselementene er ømfintlige for riper og snitt. Følg derfor de påfølgende rengjøringstipsene. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, syre, klorid eller løsningsmidler. skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, skrubbende svamper, som f.eks. grytesvamper eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler. Spesielle råd for apparater med kabinett i rustfritt stål (Gjelder ikke for betjeningselementer!) I tillegg til de generelle rådene, er et ikke-skurende rengjøringsmiddel for rustfritt stål egnet til rengjøring av stålflatene. For å forhindre rask tilsmussing igjen, anbefales behandling med et pleiemiddel for rustfritt stål (kan kjøpes i Mieles deleavdeling). Smør middelet på i et tynt lag med en myk klut. Rengjør alle overflatene og betjeningselementene bare med en svampklut, oppvaskmiddel og varmt vann. Tørk deretter overflatene med en myk klut. Ikke bruk for fuktig klut i området rundt betjeningselementene, slik at ikke fuktighet trenger inn i elektronikken. 15

16 Rengjøring og stell Spesielle råd for betjeningselementer Betjeningselementene kan bli misfarget eller forandret hvis tilsmussinger virker lenge. Fjern derfor tilsmussingene straks. Følg de generelle rådene for rengjøring i dette kapitlet. Ikke bruk rengjøringsmidler for rustfritt stål til rengjøring av betjeningselementene. Ikke fell ned fettfilteret når du skal ta det ut! Skyv inn dampskjermen. Fettfilter Det gjenbrukbare metall-fettfilteret i apparatet opptar de faste bestanddelene i matdunsten (fett, støv osv.) og forhindrer at ventilatoren blir skitten. Det anbefales å rengjøre fettfilteret hver 3. til 4. uke, slik at fettet ikke setter seg fast. Et filter fullt av fett utgjør brannfare! Ta ut fettfilteret ved å ta tak i dampskjermen. Hold fettfilteret fast og trekk det ut sammen med dampskjermen. Ta fettfilteret ut nedover. For å unngå skader på filteret og kokefeltet, må du holde fettfilteret godt fast. Koble ut viften. 16

17 Rengjøring og stell Rengjøring av fettfilteret for hånd Rengjør fettfilteret med oppvaskbørste og varmt vann tilsatt et mildt håndoppvaskmiddel. Ikke bruk konsentrert håndoppvaskmiddel. Ikke bruk kalkløsende rengjøringsmidler, skurepulver, skuremelk eller aggressive universalrengjøringsmidler. stekeovnsspray Rengjøring av fettfilteret i oppvaskmaskinen Sett helst fettfilteret loddrett i underkurven. Pass på at spylearmen ikke blokkeres. Vask det ved maks. 65 C. Bruk automatikkprogrammet hvis du har en Miele oppvaskmaskin. Bruk et mildt maskinoppvaskmiddel Ved rengjøring av fettfilteret i oppvaskmaskinen, kan de innvendige filterflatene få varige misfarginger, avhengig av hvilket oppvaskmiddel du bruker. Dette har imidlertid ingen innflytelse på fettfilterets funksjon. Legg fettfilteret til tørk på et absorberende underlag etter rengjøringen. Mens fettfilteret er tatt ut, kan du rengjøre alle tilgjengelige deler av ventilatoren for avleiret fett. Da forebygges brannfare. Når du setter inn fettfilteret, pass på at de røde kunststoffgliderne er foran og peker oppover. Sett fettfilteret inn i dampskjermen foran, trykk det oppover og skyv det inn sammen med dampskjermen. Da glir filteret på festestiftene. Trykk deretter fettfilteret litt bakover. 17

18 Rengjøring og stell Innsetting / utskiftning av luktfilter Ved omluftsdrift må det i tillegg til fettfilteret settes inn et luktfilter (ekstrautstyr). Det binder luktstoffene som oppstår under matlagingen. Luktfilteret settes inn i kabinettet over fettfilteret. Luktfilteret kan kjøpes i faghandelen eller i Mieles deleavdeling. Type og betegnelse finnes i kapitlet "Tekniske data". Følg monteringsanvisningen som er vedlagt luktfilteret. Skift alltid ut luktfilteret når luktstoffene ikke lenger blir bundet tilstrekkelig. Det bør imidlertid senest skiftes hver 6 måned. Det brukte luktfilteret kan kastes som husholdningsavfall. 18

19 Rengjøring og stell Utskifting av lyspære Trekk ut dampskjermen og ta ut fettfilteret som beskrevet tidligere. Koble ut viften og belysningen. Halogenpærene blir meget varme ved bruk. Også en stund etter at belysningen er skrudd av, er det fare for forbrenning. Ta ut luktfilteret, hvis ventilatoren drives med omluftsdrift. Koble ventilatoren fra strømnettet ved å skille apparatet fra elnettet, eller koble ut sikringen i husinstallasjonen, eller skru skrusikringen i husinstallasjonen helt ut. Gjennom utsparingen i beskyttelsesgitteret kan du trykke pæren litt nedover. Skru pæren mot venstre ut av holderen. Halogenhæren skal erstattes av en pære av samme type: GU/GZ 10, 230 V, 50 W. Sett den nye halogenpæren inn igjen i omvendt rekkefølge. Følg produsentens anvisninger. Sett inn fettfilteret igjen, og ved omluftsdrift også luktfilteret. 19

20 Apparatmål DA 3460 DA

21 Apparatmål 1) I det fremre området av overskapet må det være en bunn frem til skilleveggen. Hvis apparatet skal monteres lenger bak, f.eks. ved montering av et frontpanel, må også bunnen være tilsvarende dypere. 2) Skilleveggen i overskapet må kunne tas ut. 3) Utluftning; ved mål for skaphøyde og utskjæringer, må det tas hensyn til montert tilbehør (f.eks. lyddemper, DSM-modul). 4) Omluft med ombyggingssett DUU 151 5) Tilbehør DSM 400 * Montering er også mulig i et 600 mm bredt skap. Avstand mellom kokefelt og ventilator (S) Hvis ikke produsenten av kokefeltet har oppgitt en større sikkerhetsavstand, skal følgende sikkerhetsavstander mellom kokefeltet og underkanten av ventilatoren minst overholdes: Kokefelt Avstand S Elektrisk kokefelt 450 mm Elektrisk grill 650 mm Frityrapparat (elektrisk) 650 mm Gasskomfyrtopp med flere 650 mm bluss, som har en total effekt på maksimalt 12,6 kw, og hvor ingen av blussene har en effekt på mer enn 4,5 kw. Gasskomfyrtopp med flere bluss, som har en total effekt på mer enn 12,6 kw, eller gasskomfyrtopp med flere bluss, hvorav ett av blussene har en effekt på mer enn 4,5 kw. Gasskomfyrtopp med ett bluss, med en maksimal effekt på 6 kw Gasskomfyrtopp med ett bluss, med en maksimal effekt på mer enn 6 kw 760 mm 650 mm 760 mm Se også kapitlet "Sikkerhetsregler". 21

22 Montering Monteringstilbehør 22

23 Montering 1 utluftningsstuss for et utluftningsrør på 150 mm. 1 reduksjonsstuss for et utluftningsrør 125 mm. 1 tilbakeslagsklaff for montering i utblåsningsstussen (kun for utluftningsdrift). 2 monteringsbeslag for å feste ventilatoren i overskapet. 1 avstandslist for å dekke spalten mellom apparatets bakside og veggen. Ombyggingssett for omluftsdrift inneholder utblåsningsgitter, alu-rør og slangeklemmer (følger ikke med ved levering, ekstrautstyr, se "Tekniske data"). Påbyggingssett DML 400 for montering av et nedfellbart frontpanel inneholder beslag og festeskruer for festing av et møbel-frontpanel (følger ikke med ved levering, ekstrautstyr). 14 skruer 4 x 15 mm for å feste ventilatoren i overskapet. 8 skruer M4 x 12 mm for å feste ventilatoren på monteringsbeslagene. 4 skruer kan alternativt brukes i stedet for naglene for å feste avstandslisten. 4 nagler for å feste avstandslisten til baksiden av apparatet. 23

24 Montering 24

25 Montering Montering i overskapet For nøyaktig plassering av ventilatoren, skal først avstandslisten på baksiden forkortes til nødvendig mål T og monteres: T= Skapdybde K minus apparatdybde G Eksempel viser en innbyggingssituasjon hvor det ikke monteres noe frontpanel, og forkanten til innskjøvet dampskjerm er i flukt med forkanten til skapskroget. En bunn på minst 95 mm dybde er nødvendig. Eksempel viser en innbyggingssituasjon med et frontpanel fra kjøkkeninnredningen. Innbyggingsposisjonen forskyver seg med målet b på frontpanelet pluss 5 mm for beslag til DML 400. Bunnen må være tilsvarende større. Den resterende innbyggingsåpningen må ikke være mindre enn 180 mm. Hvis det skulle være tilfelle, må apparatet plasseres lenger bak, og målet T må være tilsvarende mindre. Dampskjermens posisjon kan senere korrigeres maksimalt 35 mm forover med dybdejusteringen. Forkort den vedlagte avstandslisten til målet T. Del den med en kniv på den bruddlinjen som ligger like innenfor målet T. Skru fast den forkortede avstandslisten, som skal ligge inntil veggen, under overskapets sidevegger. Tegn en loddrett linje på innsidene av skapet ved avstandslistens høyre og venstre forkant. 25

26 Montering Skru fast monteringsbeslagene på høyre og venstre side i skapet. Posisjoner bakkanten på linjen og underkanten nøyaktig på høyde med underkanten av skapet. Beslagene er egnet for skapvegger med en tykkelse på 16 mm og 19 mm. Skru fast den siden av beslaget som har påtrykt samme tykkelse som skapveggen. Ikke ta av monteringsbeskyttelsen mellom dampskjermen og kabinettet før apparatet er montert i overskapet. Ventilatoren skal bygges inn uten fettfilter. Hvis fettfilteret er montert, skal det tas ut før innbygging (se "Rengjøring og stell"). 26

27 Montering Ved montering av et 80 cm eller 90 cm apparat i et 60 cm skap, skal dampskjermens låsefjær skrus av når dampskjermen er trukket ut. Henvisning for en senere demontering av apparatet: Når begge skruene på høyre og venstre side på innsiden av kabinettet skrus ut, løsner monteringsfjærene og apparatet kan tas ut av skapet. Skyv apparatet bakover til avstandslisten. Trekk ut dampskjermen. Skru apparatet fast i monteringsbeslagene fra undersiden med 2 skruer på høyre og 2 skruer på venstre side. Skyv apparatet inn i skapet fra undersiden, til det knepper på plass i monteringsfjærene. 27

28 Montering Montering av frontpanelet Fjern monteringsbeskyttelsen mellom dampskjermen og kabinettet. Skru apparatet fast i skapbunnen med 4 skruer foran (6 skruer ved et 90 cm bredt apparat). For å unngå skader når dampskjermen trekkes ut, må du passe på at alle festeskruene skrus rett inn og skruehodene er senket. Monter frontpanelet, hvis du skal bruke dette. Da trenger du monteringssettet DML 400. Det kan kjøpes som ekstrautstyr. Følg vedlagte monteringsanvisning. Vekt på et møbel-frontpanel Vekten på frontpanelet kan være maks g. Dette gjelder for frontpaneler med en dybde på inntil 30 mm. For frontpaneler med større dybde eller høyere vekt, må vekten reduseres, f.eks. ved utfresing på baksiden. Fest avstandslisten bakfra med de 4 naglene til apparatets bakside. 28

29 Montering Justering av innbyggingsdybden Innsetting av fettfilteret Ta av fettfilterrammens beskyttelsesfolie. Sett fettfilteret inn igjen: Trekk ut dampskjermen. Via de to innstillingsskruene til høyre og venstre i dampskjermen kan dampskjermens posisjon justeres maks. 35 mm forover. Juster dampskjermen til frontpanelene på sideskapene. Plasser fettfilteret slik, at de røde kunststoffgliderne er foran og peker oppover. Sett fettfilteret inn foran i dampskjermen, trykk det oppover og skyv det inn sammen med dampskjermen. Da glir filteret på festestiftene. Trykk deretter fettfilteret litt bakover. 29

30 Montering Utluftningstilkobling Hvis utluftningssystemet ikke har tilbakeslagsklaff, er en tilbakeslagsklaff vedlagt ventilatoren. Den skal settes inn i motorenhetens utblåsningsstuss. dai2699 Hvis utluftningsrøret er 150 mm, fest vedlagte utblåsningsstuss på utluftningsrøret med en slangeklemme. Hvis utluftningsrøret er 125 mm, sett vedlagte reduksjonsstuss på utblåsningsstussen og fest utluftningsrøret på reduksjonsstussen med en slangeklemme. (se også kapittel "Utluftningsrør"). Sett utluftningsrøret på utluftningsstussen. Se kapitlet "Utluftningsrør" for legging av resten av utluftningsrøret. 30

31 Montering Omluftstilkobling Hvis forholdene på stedet ikke tillatter utluftningstilkobling, må ventilatoren klargjøres for omluftsdrift. Tilbakeslagsklaff brukes ikke ved omluftsdrift. Monter luktfilteret (se "Rengjøring og stell"). Elektrotilkobling Før tilkoblingen: se kapitlene "Elektrotilkobling" og "Sikkerhetsregler". Ved drift med ekstern vifte (ventilatorer i serien...ext): Forbind ventilatoren med den eksterne viften ved hjelp av forbindelseskabelen og den sekspolete pluggen. Sett støpselet i stikkontakten. For omluftsdrift anbefaler vi ombyggingssettet DUU 151, som kan kjøpes hos forhandleren eller i Mieles deleavdeling. I tillegg trenger du et luktfilter (se kapittel "Tekniske data"). Monter ombyggingssettet som beskrevet i den tilhørende monteringsanvisningen. Pass på at utluftningsgitterets lameller peker mot midten av rommet og ikke direkte mot veggen eller taket. 31

32 Utluftningsrør Kapitlet Sikkerhetsregler må leses. Spesielt når ventilatoren brukes samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet, er det i enkelte tilfeller fare for forgiftning! Hvis du er i tvil, ta kontakt med det lokale brannvesenet eller feieren for å sikre trygg drift. Bruk bare glatte rør eller fleksible utluftningsslanger av brannsikkert materiale som utluftningsrør. Ved drift med en ekstern vifte, må du passe på at utluftningsrøret er tilstrekkelig formstabilt. Den eksterne viften kan lage et undertrykk, som kan føre til at utluftningsrøret blir deformert. For å få best mulig lufteffekt og så lavt støynivå som mulig, skal du ta hensyn til følgende: Diameteren på utluftningsrøret bør ikke være mindre enn 150 mm. Ved bruk av flate utluftningskanaler, bør ikke diameteren være mindre enn diameteren på utluftningsstussen. Utluftningsrøret skal være så kort og rett som mulig. Bruk bare bøyer med stor radius. Utluftningsrøret må ikke ha knekk eller være sammenklemt. Pass på at alle sammenkoblingene sitter skikkelig og er tette. Hvis utluftningsrøret legges vannrett, må det være et fall på minst 1 cm per meter. Da unngås at eventuelt kondensvann kan renne inn i ventilatoren. 32

33 Utluftningsrør Hvis utluftningen skal legges ut i friluft, anbefaler vi å installere en teleskop-veggjennomføring eller en takgjennomføring (ekstratustyr). Kondensvannsperre (Ekstrautstyr) Skal utluftningen føres til en utluftningskamin, må innføringsstussen styres i strømningsretningen. Viktig! Hvis utluftningsrøret skal føres gjennom kjølige rom, loft osv., kan det oppstå sterkt temperaturfall på enkelte deler av utluftningsrøret. Du må derfor regne med kondensvann. Dette gjør det nødvendig å isolere utluftningsrøret. I tillegg til å isolere utluftningsrøret, anbefaler vi å installere en kondensvannsperre, som opptar og fordamper kondensvann. Den kan skaffes for utluftningsrør på 125 mm eller 150 mm. Pass på ved montering av kondensvannsperren at den plasseres loddrett og mest mulig direkte over utblåsningsstussen på ventilatoren. Pilen på kabinettet viser utblåsningsretningen. For ventilatorer som kan forbindes med en ekstern vifte (modeller i serien...ext), er kondensvannsperren integrert i apparatet. 33

34 Utluftningsrør Lyddemper (Ekstrautstyr) For ekstra støydemping, kan det settes en lyddemper inn i utluftningsrøret. Ved utluftningsdrift: Lyddemperen demper både støy som oppstår når viften trekker luften ut, samt støy utenfra som kommer inn i kjøkkenet via utluftningsrøret (f.eks. støy fra gaten). Da bør lyddemperen plasseres så nær luftutgangen som mulig. Ved omluftsdrift: Lyddemperen plasseres mellom utblåsningsstussen og utblåsningsgitteret. Kontroller monteringsområdet i hvert enkelt tilfelle. Ved utluftningsdrift med ekstern vifte: For å minimere viftestøy i kjøkkenet, skal lyddemperen helst plasseres foran den eksterne viften, ved et langt utluftningsrør på utblåsningsstussen til ventilatoren. Ved en ekstern vifte som er montert i huset, gjør en lyddemper som er plassert bak den eksterne viften, atdet er mulig å redusere viftestøyen når luften føres ut. For alle funksjoner vil virkningen bli enda bedre, hvis to lyddempere plasseres etter hverandre. 34

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3360 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725 920 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2150, DA 2170 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 723 530

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 420-4, DA 420-4 EXT DA 420-4 U DA 424-4, DA 424-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 200

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 110 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 110 200 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 710 040 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 194 470 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 100 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 813 570 Innhold

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 020 120 Innhold

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 101 160 Innhold

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk CS 1112 CS 1122 CS 1134 Bruks- og monteringsanvisnigen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 553 810 Innhold

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Elektrisk grill CS 1312 CS 1322 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Gaggenau Bruksanvisning. Veggmontert hette AW 250

Gaggenau Bruksanvisning. Veggmontert hette AW 250 Gaggenau Bruksanvisning Veggmontert hette AW 250 Innhold Sikkerhetsinformasjon 4 Før første bruk 5 Bruk 5 Dette er ditt nye apparat 6 Veggmontert hette AW 250 6 Kontrollpanel 6 Tilbehør 7 Spesialtilbehør

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 314 900 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 6290 D DA 6290 D U DA 6290 D EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte Brukerveiledning DFPQ Avtrekksvifte Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7.

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7. INNHOLD Din avtrekkshette Sikkerhet Bruk Vedlikehold Installasjon Tillegg Beskrivelse 4 Innledning 4 Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6 Betjening 7 Rengjøring 9 Fettfiltre 10 Kullfiltre 10 LED-lys 10

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monterings- anvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 100 180 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 709 950 Innhold Sikkerhetsregler...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 813 530 Innhold

Detaljer

Avtrekkshette NO Bruksanvisning

Avtrekkshette NO Bruksanvisning Avtrekkshette 622-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0293.061/124640/2014-05-05 (9077) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopp av glasskeramikk med induksjon CS 1234-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 637 690 Innhold

Detaljer

13611 Juni 01 CUISINE-F KJØKKENHETTE FOR FELLESAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 352 250 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 567 900 Innhold

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

13620 Juni 01 CHEF-S KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5 Klargjøring

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 130 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 572 720 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 200 180 Innhold

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 Røros Kjøkkenhette 251 12 NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 125587/2012-11-21 (1475) INSTALLASJON Kjøkkenhette 251-12 er laget for montering under, innfelt i eller mellom skap. Kjøkkenhetten har

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer