Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Aktivt miljøvern...3 Kassering av gamle apparater...3 Sikkerhetsregler....4 Beskrivelse av ventilatoren Funksjonsbeskrivelse...12 Betjening Fjernstyring...13 Innkobling av viften...13 Valg av effekttrinn / Intensivtrinn Etterløpfunksjon Kokefeltbelysning...14 Powermanagement...15 Driftstimeteller...16 Rengjøring og stell...18 Kabinett...18 Paneler og fettfiltre...19 Nullstilling av driftstimetelleren for fettfiltrene...22 Innsetting / utskiftning av luktfilter Nullstilling av driftstimetelleren for luktfilteret...23 Fjernkontroll...24 Service...25 Montering...26 Apparatmål...26 Avstand mellom kokefelt og ventilator (S)...28 Monteringshenvisninger...29 Utluftningsrør...30 Kondensvannsperre...31 Lyddemper...32 Elektrotilkobling Drift med styringsmodul DSM Potensialfri tilkobling...34 Tilkobling til lysbryter...34 Tekniske data...35 Samsvarserklæring

3 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Emballasjedeler (f.eks. folie, styropor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasjedelene utenfor barns rekkevidde og kast dem så raskt som mulig. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 3

4 Sikkerhetsregler Denne ventilatoren oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke ventilatoren. Den gir viktige råd angående sikkerhet, montering, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på apparatet. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne ventilatoren er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks.: i butikker, på kontorer og liknende steder på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Ventilatoren skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til oppsuging og rensing av matos og damp som oppstår ved tilberedning av mat. Denne ventilatoren er ikke beregnet for utendørs bruk. Annen bruk er ikke tillatt og kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene ventilatoren på en sikker måte, må ikke bruke denne ventilatoren uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Hold øye med barn som oppholder seg i nærheten av ventilatoren. Barn må ikke leke med ventilatoren eller fjernkontrollen. Barn under åtte år må ikke være i nærheten av ventilatoren, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare bruke ventilatoren uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan betjene ventilatoren på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. Pass på at barn ikke får tak i batteriet til fjernkontrollen. 4

5 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Før ventilatoren monteres, må du kontrollere at den ikke har synlige skader. En skadet ventilator må ikke tas i bruk. Det kan være farlig! Før ventilatoren kobles til: Sammenlign tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens for at det ikke skal oppstå skader på ventilatoren. Be eventuelt om råd hos en elektroinstallatør. Sikkerheten for ventilatorens elektriske anlegg garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Åpne bare kabinettet så mye som angitt i monteringsbeskrivelsen. Du må ikke under noen omstendigheter åpne andre deler av kabinettet. Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på ventilatoren. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at sikkerhetskravene blir oppfylt. Ventilatoren skal kun brukes når den er montert, slik at sikker funksjon er garantert. 5

6 Sikkerhetsregler Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må ventilatoren kobles fra el-nettet. Ventilatoren er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: Bruk av ventilatoren samtidig med et ildsted som er avhengig av romluften OBS! Fare for forgiftning! Sikringene i husinstallasjonen er koblet ut. Skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For ventilatorer med støpsel; ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å koble apparatet fra el-nettet. Ventilatoren må ikke kobles til elektronettet med flerveisstikkontakt eller skjøtekabel. De gir ikke nødvendig sikkerhet for apparatet (f.eks. fare for overoppheting). For ventilatorer som er beregnet for bruk med ekstern vifte (modell...ext), skal de to enhetene i tillegg kobles sammen via forbindelsesledningen med kabelskoene. Disse ventilatorene skal bare kombineres med en ekstern vifte fra Miele. Denne ventilatoren må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må vises stor forsiktighet når ventilatoren er i bruk samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme ventilasjonsforbindelse, f.eks. gass-, olje-, ved- eller kulldrevet varmeapparat, gjennomstrømningsovn, varmtvannsbereder, kokefelt, stekeovner, som tar luften de trenger til forbrenningen fra oppstillingsrommet og hvor avgassene føres ut i friluft via et avgassanlegg (f.eks. pipe). Ved utluftningsdrift, også med ekstern vifte, suger ventilatoren romluft fra kjøkkenet og naborommene. Uten tilstrekkelig lufttilførsel oppstår et undertrykk. Dette hindrer forbrenningen, da ildstedene får for liten lufttilførsel. Giftige forbrenningsgasser kan komme ut fra pipen eller avtrekkssjakten og inn i rommene i huset. Livsfare! 6

7 Sikkerhetsregler Dette gjelder også ved omluftsdrift, dersom luften føres ut av kjøkkenet. For å oppnå trygg drift når ventilatoren brukes samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme ventilasjonsforbindelse, må det være et undertrykk på maksimum 4 Pa (0,04 mbar). Da unngås tilbakesuging av avgasser fra ildstedet. Dette kan oppnås hvis det kan strømme nødvendig luft for forbrenningen gjennom åpninger som ikke kan stenges, f.eks. dører, vinduer. Det er viktig at arealet for tilstrømningsåpningen er stort nok. Et luftinntaks-/avtrekks-murrør alene sikrer vanligvis ikke tilstrekkelig lufttilførsel. Ta alltid hensyn til boligens samlede ventilasjonsforhold ved vurderingen. Be om råd hos det lokale brannvesenet eller hos feieren. Hvis ventilatoren brukes med omluftsdrift, og luften føres tilbake til kjøkkenet, er samtidig drift av et ildsted som er avhengig av romluften, ufarlig. 7

8 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Matlaging med åpen flamme (flambering, grilling) under ventilatoren er ikke tillatt. Når ventilatoren er i bruk, trekker den flammene inn i filteret. På grunn av oppsugd kjøkkenfett er det brannfare! Ikke la et gassbluss brenne uten at det er satt på kokekar. Skru også av gassblusset, selv om du bare skal ta kokekaret vekk en kort stund. Reguler flammen, slik at den ikke rager ut over kokekaret. Unngå overdreven oppvarming av kokekaret (f.eks. når du bruker wok). Ventilatoren kan skades pga. alt for stor varmepåvirkning. Skru alltid på ventilatoren når du bruker et kokefelt. Ellers kan det samle seg kondensvann som kan føre til korrosjonsskader på apparatet. Hold øye med gryter, panner og frityrapparater når du bruker olje og fett. Også grilling over elektrogrill må skje under stadig tilsyn. Overopphetet olje og fett kan selvantennes og sette fyr på ventilatoren. Bruk aldri ventilatoren uten fettfiltre. Da unngås fett- og smussavleiringer som kan påvirke ventilatorens funksjon. Rengjør eller skift filtre regelmessig. Et filter fullt av fett utgjør brannfare! (se Rengjøring og stell ). Vær oppmerksom på at ventilatoren kan blir svært varm når du lager mat, pga. varmen som stiger opp. Ikke berør kabinettet og fettfiltrene før ventilatoren er avkjølt. Damprenser må absolutt ikke brukes til rengjøring av ventilatoren. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i ventilatoren og forårsake kortslutning. Viktig ved omgange med batteriet til fjernkontrollen: Ikke kortslutt batteriet, ikke lad det opp og ikke kast det inn i flammer. Eksplosjonsfare! Lever det brukte batteriet på et offentlig innsamlingssted. Ikke kast batteriet som husholdningsavfall. 8

9 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig montering Følg angivelsene fra produsenten av komfyrtoppen, for å forsikre deg om at det er mulig å bruke en ventilator over komfyrtoppen. Hvis ikke produsenten av komfyrtoppen har oppgitt at det skal være en større avstand mellom komfyrtoppen og underkanten av ventilatoren, skal de avstandene som er oppgitt i kapitlet "Apparatmål" overholdes. Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres hvis de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres til eller i ventilatoren, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Hvis du skal bruke forskjellige komfyrtopper under ventilatoren, med forskjellige sikkerhetsavstander, skal du velge den største avstanden. Ventilatoren må ikke monteres over ildsteder med fast brennstoff. Bruk bare rør eller slanger av brannsikkert materiale til utluftningsrøret. Disse kan kjøpes i faghandelen eller i Mieles deleavdeling. Utluftningen må ikke føres til en røyk- eller avgasspipe som er i drift, eller til en sjakt fra rom med ildsteder. Følg brannforskriftene hvis utluftningen skal føres til en røyk- eller avgasspipe som ikke er i bruk. 9

10 Beskrivelse av ventilatoren 10

11 Beskrivelse av ventilatoren Dekorpaneler for kantventilasjon Ekstrautstyr DRP 2900 glass (4 elementer) DRP 2900 rustfritt stål (4 elementer) Kokefeltbelysning Betjeningselementer Fettfilter Kontrollampe Når en funksjon velges med fjernkontrollen, lyser kontrollampen kort som bekreftelse. Tast for kokefeltbelysning Taster for innstilling av vifteeffekten På fjernkontrollen brukes tastene også til å slå viften på og av. Tast for etterløpfunksjon Med denne tasten kan du aktivere etterløpfunksjonen. Viften kobles da automatisk ut etter valgfritt 5 eller 15 minutter. Disse tastene har ingen funksjon for denne ventilatormodellen På/av-tast for viften Driftstimetast Fettfiltersymbolet på tasten lyser, når fettfiltrene må rengjøres. Luktfiltersymbolet lyser, når luktfilteret som brukes ved omluftsdrift må skiftes. Da må du aktivere driftstimetelleren ved første igangsetting (kun for drift med ombyggingssett for omluft DUU 2900). Med denne tasten kan du nullstille den aktuelle driftstimetelleren etter rengjøring av fettfiltrene eller utskiftning av luktfilteret (se "Rengjøring og stell"). Du kan også lese av og endre driftstimene. For bruk av funksjonene, se kapitlet "Betjening". 11

12 Funksjonsbeskrivelse Ventilatoren kan brukes... med utluftningsdrift: Ventilatoren suger inn matosen. Luften blir renset og ført ut via panelene og gjennom fettfiltrene. Ventilatoren har en tilbakeslagsklaff. Når ventilatoren er slått av, er tilbakeslagsklaffen lukket. Da kan det ikke finne sted noen luftutskiftning mellom inne- og uteluften. Når ventilatoren slås på, åpnes tilbakeslagsklaffen, slik at utblåsningsluften kan føres uhindret ut.... med omluftsdrift: (med ombyggingssett for omluft DUU 2900) Luften som suges inn blir renset av panelene og fettfiltrene. Deretter føres luften inn i omluftsenheten, hvor den i tillegg blir renset av et luktilfter. Luften føres så tilbake til kjøkkenet igjen Pass på at luktfilteret er satt inn ved omluftsdrift, se "Rengjøring og stell".... med ekstern vifte: (Ventilatorer i serien...ext) For ventilatorer som er forberedt for bruk med ekstern vifte, blir en utblåsningsvifte montert utenfor rommet på et ønsket sted. Den eksterne viften blir forbundet med ventilatoren ved hjelp av en styreledning og styres via ventilatorens betjeningselementer. 12

13 Betjening Fjernstyring Hovedfunksjonene kan velges på ventilatoren og med fjernkontrollen. Ved valg av en funksjon med fjernkontrollen, lyser kontrollampen på fjernkontrollen kort som bekreftelse. Maksimal rekkevidde for fjernkontrollen er ca. 10 meter. Forhold i rommet kan redusere rekkevidden (f.eks. møbler/inventar, vegger). Baksiden av fjernkontrollen er magnetisk. Den kan festes på mange metalliske overflater. Vekselvirkning med andre fjernkontroller Dersom fjernkontrollen skulle bli påvirket av fjernkontrollen til en tilsvarende ventilator i umiddelbar nærhet, er det mulig å endre fjernkontrollens koding. Kontakt Mieles serviceavdeing (se "Service"). Innkobling av viften Trykk tasten "+" på fjernkontrollen. eller Trykk på/av-tasten på ventilatoren. Viften kobles inn med trinn 2. Symbolet og effekttrinn 2 lyser på ventilatorens betjeningsfelt. Valg av effekttrinn / Effekttrinnene kan velges både med fjernkontrollen og på ventilatoren. Ved å trykke på symbolet " " velger du et lavere effekttrinn. Med "+" velger du et høyere effekttrinn. For vanlig matlaging passer, avhengig av styrken på matlukten, effekttrinnene 1 til 3. Intensivtrinn For forbigående sterk damp- og luktutvikling, f.eks. ved bruning, kan du bruke intensivtrinnet IS. 13

14 Betjening Etterløpfunksjon 5 15 Både ved utluftnings- og ved omluftsdrift anbefales det å la viften fortsette noen minutter etter at matlagingen er ferdig. Det renser kjøkkenluften for gjenværende damp og lukt. Med etterløpfunksjonen kan viften kobles automatisk ut etter en forvalgt tid. Etterløpfunksjonen kan velges både med fjernkontrollen og på ventilatoren Når du er ferdig med matlagingen, trykk tasten for etterløpfunksjonen gang: Viften kobles ut etter 5 minutter (5 lyser). 2 ganger: Viften kobles ut etter 15 minutter ( 15 lyser). Hvis du trykker tasten 5 15 på nytt, forblir viften innkoblet (5 15 slokner). Utkobling av viften Koble ned vifteeffekten med tasten " " på fjernkontrollen, til viften kobles ut, eller Koble ut viften ved hjelp av ventilatorens på/av-tast. Symbolet slokner. Kokefeltbelysning Kokefeltbelysningen kan slås på eller av uavhengig av viften. Trykk tasten for belysningen på fjernkontrollen eller på ventilatoren. Når belysningen er koblet inn lyser symbolet. 14

15 Betjening Powermanagement Ventilatoren har en såkalt "Powermanagement"-funksjon. Den sørger for automatisk utkobling av belysningen etter en bestemt tid og nedjustering og evt. utkobling av viften. Hvis kokefeltbelysningen har vært på i 12 timer, kobles den automatisk ut. Hvis intensivtrinnet for viften er valgt, kobles det automatisk tilbake til effekttrinn 3 etter 10 minutter, deretter til trinn 2 etter 2 timer og til trinn 1 etter ytterligere 30 minutter. Deretter kobles viften ut etter 30 minutter. Hvis effekttrinnene 2 eller 3 er valgt, kobles det ned til det lavere trinnet etter 2 timer, og deretter i 30-minutters skritt ned til utkobling av viften. Hvis trinn 1 er valgt, kobles viften ut etter 2 timer. Det er mulig å deaktivere Powermanagement-funksjonen. Dette kan bare gjøres på ventilatorens betjeningsfelt, ikke med fjernkontrollen. Hold tasten for etterløpfunksjonen 5 15 inne i ca. 10 sekunder, til effekttrinn 1 lyser. Trykk deretter følgende taster etter hverandre tasten for belysningen, tasten " " og igjen tasten for belysningen. Hvis Powermanagement er aktivert, lyser 1 og IS konstant. Trykk tasten " " for å deaktivere Powermanagement. 1 og IS blinker. Trykk tasten "+" for å aktivere. Bekreft prosessen med tasten for etterløpfunksjonen Hvis du ikke bekrefter i løpet av 4 minutter, beholdes den gamle innstillingen. 15

16 Betjening Driftstimeteller Den tiden ventilatoren er i bruk blir lagret i apparatet. Når fettfiltersymbolet eller luktfiltersymbolet lyser, må filtrene rengjøres eller skiftes. Informasjon om rengjøring og skifte av filtrene, samt nullstilling av driftstimetelleren finner du i kapitlet "Rengjøring og stell". Endring av driftstimetelleren for fettfilteret Du kan innstille driftstimetelleren iht. dine matlagingsrutiner. Velg korte driftstider hvis du steker og friterer mye. Hvis du tilbereder mat med lite fett, kan du velge lange driftstider. Hvis du lager mat bare av og til, er korte driftstider fornuftig. Oppsamlet fett blir hardt over tid og gjør rengjøringen vanskeligere. Driftstimetelleren for fettfilteret er fra fabrikken innstilt på 30 timer. Du kan endre denne tiden. Du kan velge mellom 20, 30, 40 eller 50 timer. Koble ut viften med på/av-tasten. Trykk samtidig på tasten for etterløpfunksjonen 5 15 og tasten for driftstimetelleren på ventilatorens betjeningsfelt. Fettfiltersymbolet på driftstimetasten og en indikator for vifteeffekten blinker. Indikatorene 1 til IS viser innstilt tid: Indikator timer Indikator timer Indikator timer Indikator IS...50timer Ved å trykke på symbolet " " velger du en kortere tid eller ved å trykke på symbolet "+" en lengre driftstid. Bekreft prosessen med driftstimetasten. Alle lampene slokner. Hvis du ikke bekrefter i løpet av 4 minutter, beholdes den gamle innstillingen. 16

17 Betjening Aktivering/endring av driftstimetelleren for luktfilteret (ved omluftsdrift med ombyggingssett) Luktfilteret er nødvendig for omluftsdrift. Driftstimetelleren for luktfilteret er ikke aktivert på fabrikken. Innstill driftstiden for omluftsdrift iht. dine matlagingsrutiner: Koble ut viften med på/av-tasten. Trykk samtidig på symbolet "+" og driftstimetasten på ventilatorens betjeningsfelt. Luktfiltersymbolet på driftstimetasten og en indikator for vifteeffekten blinker. Indikatorene 1 til IS viser den innstilte tiden: Indikator timer Indikator timer Indikator timer Indikator IS....deaktivert Ved å trykke på symbolet " " velger du en kortere tid eller ved å trykke på symbolet "+" en lengre driftstid. Bekreft prosessen med driftstimetasten. Alle kontrollampene slokner. Hvis du ikke bekrefter i løpet av 4 minutter, beholdes den gamle innstillingen. Avlesning av driftstimetelleren Før driftstiden er forløpt, kan du lese av hvor mange prosent av tiden som allerede er gått. Koble inn viften med på/av-tasten. Trykk og hold drifstimetasten på ventilatorens betjeningsfelt inne en gang, for å lese av driftstiden for fettfilteret. Fettfiltersymbolet lyser. to ganger, for å lese av driftstiden for luktfilteret. Luktfiltersymbolet lyser. Samtidig blinker en eller flere indikatorer for vifteeffekten. Antall blinkende indikatorer angir forløpt driftstid i prosent: Indikator % Indikatorene 1 og % Indikatorene 1 til % Indikatorene 1 til IS...100% Ved utkobling av ventilatoren eller ved strømbrudd, forblir de driftstimene som er gått, lagret. 17

18 Rengjøring og stell Koble alltid ventilatoren fra el-nettet før vedlikehold og stell, ved å koble ut sikringen i husinstallasjonen eller skru skrusikringen i husinstallsjonen helt ut. Kabinett Generelt Overflatene og betjeningselementene er ømfintlige for riper og snitt. Følg derfor de påfølgende rengjøringstipsene. Rengjør alle overflatene og betjeningselementene bare med en svampklut, oppvaskmiddel og varmt vann. Ikke bruk for fuktig klut i området rundt betjeningselementene, slik at ikke fuktighet trenger inn i elektronikken. Tørk deretter overflatene med en myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, syre, klorid eller løsningsmidler. skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, skrubbende svamper, som f.eks. grytesvamper eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler. skarpe metallskraper stekeovnsspray. Spesielle råd for apparater med kabinett i rustfritt stål (Gjelder ikke for betjeningstaster!) I tillegg til de generelle rådene, er et ikke-skurende rengjøringsmiddel for rustfritt stål egnet til rengjøring av stålflatene. For å forhindre rask tilsmussing igjen, anbefales behandling med et pleiemiddel for rustfritt stål (kan kjøpes i Mieles deleavdeling). Smør middelet på i et tynt lag med en myk klut. 18

19 Rengjøring og stell Spesielle råd for glassflater I tillegg til de generelle rådene, er et vanlig rengjøringsmiddel for glass egnet til rengjøring av glassflatene. Spesielle råd for fargebelagt kabinett (Spesialutførelse) I tillegg til de generelle rådene, vær oppmerksom på at det ved rengjøring ikke er til å unngå, at det kan dannes bitte små riper i overflaten. Disse kan bli synlige på mørke farger i kombinasjon med halogenbelysning i kjøkkenet. Spesielle råd for betjeningstaster Paneler og fettfiltre Panelene og de gjenbrukbare metallfettfiltrene i apparatet opptar de faste bestanddelene i matdunsten (fett, støv osv.) og forhindrer at ventilatoren blir skitten. Rengjør panelene og fettfiltrene senest når symbolet for fettfiltertasten lyser. Rengjøring anbefales hver 3. til 4. uke, fordi oppsamlet fett blir hardt over tid og gjør rengjøringen vanskeligere. Et filter fullt av fett utgjør brannfare! Betjeningstastene kan bli misfarget eller forandret, hvis tilsmussinger får virke lenge. Fjern derfor tilsmussinger omgående. Følg de generelle rådene for rengjøring i dette kapitlet. Ikke bruk rengjøringsmiddel for rustfritt stål på betjeningstastene. 19

20 Rengjøring og stell Panelene og fettfiltrene må tas ut for rengjøring. Det dannes kondensvann på panelene under matlagingen, som forvinner en stund etter at du er ferdig med matlagingen. For å unngå at det drypper når du tar ut panelene, skal du vente i ca. 2 timer etter siste matlaging, før du tar dem ut. For å unngå skader på filtrene, panelene og komfyrtoppen, må du holde fettfiltrene og panelene godt fast. Hvis ventilatoren er montert i taket, må du ta hensyn til følgende ved uttakingen: Bruk en stige som står støtt. Pass på at du står stødig på stigen. Ikke len deg over komfyrtoppen. Ikke stå på benkeplaten eller komfyrtoppen. Ta tak på sidene av panelene og trekk dem nedover og ut av festet på fremsiden, hekt dem av bak og ta dem ut. Åpne låsen til fettfilteret, senk det litt, hekt det av bak og ta det ut. 20

21 Rengjøring og stell Rengjøring av panelene for hånd Følg rådene under "Kabinett". Rengjøring av fettfiltrene for hånd Rengjør fettfiltrene med oppvaskbørste og varmt vann tilsatt et mildt håndoppvaskmiddel. Ikke bruk konsentrert håndoppvaskmiddel. Ikke bruk kalkløsende rengjøringsmidler, skurepulver, skuremelk eller aggressive universalrengjøringsmidler. stekeovnsspray Rengjøring av fettfiltrene og panelene i oppvaskmaskin Sett helst fettfiltrene og panelene loddrett i underkurven. Pass på at spylearmen ikke blokkeres. Vask dem ved maks. 65 C. Bruk automatikkprogrammet hvis du har en Miele oppvaskmaskin. Bruk et mildt maskinoppvaskmiddel Legg fettfiltrene til tørk på et absorberende underlag etter rengjøringen. Mens panelene og fettfiltrene er tatt ut, kan du rengjøre alle tilgjengelige deler av ventilatoren for avleiret fett. Da forebygges brannfare. Sett fettfiltrene inn igjen. Pass på når du setter inn fettfilteret, at låsen peker nedover. Hvis du har satt inn fettfilteret feil, kan du løsne det i utsparingen med en liten skrutrekker. Ved rengjøring av fettfiltrene i oppvaskmaskinen, kan de innvendige filterflatene få varige misfarginger, avhengig av hvilket oppvaskmiddel du bruker. Dette har imidlertid ingen innflytelse på fettfiltrenes funksjon. 21

22 Rengjøring og stell Hold panelet godt fast med begge hender, hekt det på festestangen, sving det oppover og trykk det inn i festet foran, til du hører at det knepper på plass. Nullstilling av driftstimetelleren for fettfiltrene Etter rengjøringen må driftstimetelleren nullstilles. Hold driftstimetasten inne i ca. 3 sekunder mens viften er innkoblet, til det kun er indikatoren 1 som blinker. Fettfiltersymbolet slokner. Hvis du rengjør fettfiltrene før driftstimene er forløpt: Hold driftstimetasten inne i ca. 6 sekunder, til det kun er indikatoren 1 som blinker. 22

23 Rengjøring og stell Innsetting / utskiftning av luktfilter Ved omluftsdrift må det settes inn to luktfiltre i den separate omluftsenheten. Ved første innsetting: Aktiver driftstimetelleren (se kapittel "Betjening"). Skift alltid luktfilter når luktfiltersymbolet for driftstimetasten lyser, eller når luktstoffene ikke lenger blir bundet tilstrekkelig. Det bør senest skiftes ut hver 6. måned. Det brukte luktfilteret kan kastes som husholdningsavfall. Nullstilling av driftstimetelleren for luktfilteret Nullstill driftstimetelleren etter at du har skiftet luktfilter. Trykk to ganger på driftstimetasten mens viften er koblet inn, og hold den inne i ca. 3 sekunder, til det kun er indikatoren 1 som blinker. Luktfiltersymbolet slokner. Hvis du skifter luktfilteret før driftstimene er forløpt: Trykk to ganger på driftstimetasten og hold den inne i ca. 6 sekunder, til det kun er indikatoren 1 som blinker. 23

24 Rengjøring og stell Fjernkontroll Rengjør overflaten kun med en fuktig klut. Ikke bruk for mye vann, slik at det ikke trenger fuktighet inn i fjernkontrollen. Utskiftning av batteriet Fjernkontrollen har et rundcelle 3 V, CR 2032 batteri. Bruk kun denne typen batteri. Du må ikke bruke oppladbare batterier. Batteriet må skiftes når ventilatorens funksjoner ikke lenger kan velges med fjernkontrollen. Når du trykker på en tast, lyser ikke kontrollampen på fjernkontrollen mer eller den lyser veldig svakt. Ventilatorens funksjoner kan imidlertid fortsatt velges på ventilatorens betjeningsfelt. Bruk en skrutrekker og skru ut de to skruene på baksiden av fjernkontrollen. Ta av lokket. Ta ut batteriet og sett inn et nytt. Pass på riktig polaritet. Lever det brukte batteriet på et offentlig innsamlingssted. 24

25 Service Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer på apparatet. Begge opplysningene finner du på typeskiltet,som kan ses etter at fettfilteret er tatt ut. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden er 2 år. Nærmere opplysninger finner du i garantibetingelsene. 25

26 Montering Apparatmål Forklaringer på neste side 26

27 Montering Ta hensyn til informasjonen på de følgende sidene og kapitlet "Sikkerhetsregler" før monteringen. Spesielt hvis ventilatoren brukes samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet, kan det under visse omstendigheter være fare for forgiftning! Forklaringer til målskissen på forrige side: 1) Innsugningsside 2) Dreibar vifte, utluftningsstussen kan monteres oppe eller på siden i alle retninger. 5) Ventilatoren festes i utskjæringen ved hjelp av klemmer. Det er nødvendig med en massiv utførelse av taket, f.eks. tre. Pass på at konstruksjonen har tilstrekkelig bæreevne. I området ved klemmene, må komponenter, som f.eks. trebjelker eller ledninger, ha en avstand på minst 40 mm fra utskjæringen. 3) Vifteenheten kan posisjoneres fritt. Forbindelse til apparatet med utluftningsrør og forbindelseskabel. Ta hensyn til forbindelseskabelens lengde ved valg av monteringssted. Monteringsstedet må være lett tilgjengelig. Ta også hensyn til dette for evt. senere service. 4) Ved montering nær en vegg, er det nødvendig med en avstand på minst 50 mm, slik at panelene og fettfiltrene kan tas ut uten problemer. 27

28 Montering Avstand mellom kokefelt og ventilator (S) Hvis ikke produsenten av kokefeltet har oppgitt en større sikkerhetsavstand, skal følgende sikkerhetsavstander mellom kokefeltet og underkanten av ventilatoren minst overholdes: Kokefelt Avstand S Elektrisk kokefelt 450 mm Elektrisk grill 650 mm Frityrapparat (elektrisk) 650 mm Gasskomfyrtopp med flere 650 mm bluss, som har en total effekt på maksimalt 12,6 kw, og hvor ingen av blussene har en effekt på mer enn 4,5 kw. Gasskomfyrtopp med flere bluss, som har en total effekt på mer enn 12,6 kw, eller gasskomfyrtopp med flere bluss, hvorav ett av blussene har en effekt på mer enn 4,5 kw. Gasskomfyrtopp med ett bluss, med en maksimal effekt på 6 kw Gasskomfyrtopp med ett bluss, med en maksimal effekt på mer enn 6 kw 760 mm 650 mm 760 mm Det anbefales en avstand på minst 700 mm og maksimalt 1300 mm. Vær oppmerksom på at matosen tas dårligere opp jo høyere ventilatoren er plassert. For at matosen skal tas opp optimalt, er det viktig at ventilatoren dekker komfyrtoppen: Ventilatoren skal monteres midt over komfyrtoppen. Den skal ikke flyttes til siden eller bakover. Komfyrtoppen bør helst være mindre enn ventilatoren, maksimalt like stor. Se også kapitlet "Sikkerhetsregler". 28

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 420-4, DA 420-4 EXT DA 420-4 U DA 424-4, DA 424-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2150, DA 2170 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 723 530

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 200

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3360 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725 920 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 710 040 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 194 470 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 813 570 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 110 200 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 110 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 100 090 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 020 120 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 100 180 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 314 900 Innhold

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 101 160 Innhold

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 352 250 Innhold

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk CS 1112 CS 1122 CS 1134 Bruks- og monteringsanvisnigen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 813 530 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 6290 D DA 6290 D U DA 6290 D EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 709 950 Innhold Sikkerhetsregler...

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte Brukerveiledning DFPQ Avtrekksvifte Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 567 900 Innhold

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7.

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7. INNHOLD Din avtrekkshette Sikkerhet Bruk Vedlikehold Installasjon Tillegg Beskrivelse 4 Innledning 4 Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6 Betjening 7 Rengjøring 9 Fettfiltre 10 Kullfiltre 10 LED-lys 10

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Elektrisk grill CS 1312 CS 1322 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 130 Innhold

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Gaggenau Bruksanvisning. Veggmontert hette AW 250

Gaggenau Bruksanvisning. Veggmontert hette AW 250 Gaggenau Bruksanvisning Veggmontert hette AW 250 Innhold Sikkerhetsinformasjon 4 Før første bruk 5 Bruk 5 Dette er ditt nye apparat 6 Veggmontert hette AW 250 6 Kontrollpanel 6 Tilbehør 7 Spesialtilbehør

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monterings- anvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 200 180 Innhold

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 Røros Kjøkkenhette 251 12 NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 125587/2012-11-21 (1475) INSTALLASJON Kjøkkenhette 251-12 er laget for montering under, innfelt i eller mellom skap. Kjøkkenhetten har

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopp av glasskeramikk med induksjon CS 1234-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5903 SKY B=90 CM STÅL 1. GENERELL INFORMASJON Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer