Bruks- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Aktivt miljøvern...3 Kassering av gamle apparater...3 Sikkerhetsregler....4 Beskrivelse av ventilatoren Funksjonsbeskrivelse...12 Betjening Fjernstyring...13 Innkobling av viften...13 Valg av effekttrinn / Intensivtrinn Etterløpfunksjon Kokefeltbelysning...14 Powermanagement...15 Driftstimeteller...16 Rengjøring og stell...18 Kabinett...18 Paneler og fettfiltre...19 Nullstilling av driftstimetelleren for fettfiltrene...22 Innsetting / utskiftning av luktfilter Nullstilling av driftstimetelleren for luktfilteret...23 Fjernkontroll...24 Service...25 Montering...26 Apparatmål...26 Avstand mellom kokefelt og ventilator (S)...28 Monteringshenvisninger...29 Utluftningsrør...30 Kondensvannsperre...31 Lyddemper...32 Elektrotilkobling Drift med styringsmodul DSM Potensialfri tilkobling...34 Tilkobling til lysbryter...34 Tekniske data...35 Samsvarserklæring

3 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Emballasjedeler (f.eks. folie, styropor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasjedelene utenfor barns rekkevidde og kast dem så raskt som mulig. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 3

4 Sikkerhetsregler Denne ventilatoren oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke ventilatoren. Den gir viktige råd angående sikkerhet, montering, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på apparatet. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne ventilatoren er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks.: i butikker, på kontorer og liknende steder på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Ventilatoren skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til oppsuging og rensing av matos og damp som oppstår ved tilberedning av mat. Denne ventilatoren er ikke beregnet for utendørs bruk. Annen bruk er ikke tillatt og kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene ventilatoren på en sikker måte, må ikke bruke denne ventilatoren uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Hold øye med barn som oppholder seg i nærheten av ventilatoren. Barn må ikke leke med ventilatoren eller fjernkontrollen. Barn under åtte år må ikke være i nærheten av ventilatoren, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare bruke ventilatoren uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan betjene ventilatoren på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. Pass på at barn ikke får tak i batteriet til fjernkontrollen. 4

5 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Før ventilatoren monteres, må du kontrollere at den ikke har synlige skader. En skadet ventilator må ikke tas i bruk. Det kan være farlig! Før ventilatoren kobles til: Sammenlign tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens for at det ikke skal oppstå skader på ventilatoren. Be eventuelt om råd hos en elektroinstallatør. Sikkerheten for ventilatorens elektriske anlegg garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Åpne bare kabinettet så mye som angitt i monteringsbeskrivelsen. Du må ikke under noen omstendigheter åpne andre deler av kabinettet. Hvis strømførende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på ventilatoren. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at sikkerhetskravene blir oppfylt. Ventilatoren skal kun brukes når den er montert, slik at sikker funksjon er garantert. 5

6 Sikkerhetsregler Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må ventilatoren kobles fra el-nettet. Ventilatoren er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: Bruk av ventilatoren samtidig med et ildsted som er avhengig av romluften OBS! Fare for forgiftning! Sikringene i husinstallasjonen er koblet ut. Skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For ventilatorer med støpsel; ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å koble apparatet fra el-nettet. Ventilatoren må ikke kobles til elektronettet med flerveisstikkontakt eller skjøtekabel. De gir ikke nødvendig sikkerhet for apparatet (f.eks. fare for overoppheting). For ventilatorer som er beregnet for bruk med ekstern vifte (modell...ext), skal de to enhetene i tillegg kobles sammen via forbindelsesledningen med kabelskoene. Disse ventilatorene skal bare kombineres med en ekstern vifte fra Miele. Denne ventilatoren må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må vises stor forsiktighet når ventilatoren er i bruk samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme ventilasjonsforbindelse, f.eks. gass-, olje-, ved- eller kulldrevet varmeapparat, gjennomstrømningsovn, varmtvannsbereder, kokefelt, stekeovner, som tar luften de trenger til forbrenningen fra oppstillingsrommet og hvor avgassene føres ut i friluft via et avgassanlegg (f.eks. pipe). Ved utluftningsdrift, også med ekstern vifte, suger ventilatoren romluft fra kjøkkenet og naborommene. Uten tilstrekkelig lufttilførsel oppstår et undertrykk. Dette hindrer forbrenningen, da ildstedene får for liten lufttilførsel. Giftige forbrenningsgasser kan komme ut fra pipen eller avtrekkssjakten og inn i rommene i huset. Livsfare! 6

7 Sikkerhetsregler Dette gjelder også ved omluftsdrift, dersom luften føres ut av kjøkkenet. For å oppnå trygg drift når ventilatoren brukes samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet eller samme ventilasjonsforbindelse, må det være et undertrykk på maksimum 4 Pa (0,04 mbar). Da unngås tilbakesuging av avgasser fra ildstedet. Dette kan oppnås hvis det kan strømme nødvendig luft for forbrenningen gjennom åpninger som ikke kan stenges, f.eks. dører, vinduer. Det er viktig at arealet for tilstrømningsåpningen er stort nok. Et luftinntaks-/avtrekks-murrør alene sikrer vanligvis ikke tilstrekkelig lufttilførsel. Ta alltid hensyn til boligens samlede ventilasjonsforhold ved vurderingen. Be om råd hos det lokale brannvesenet eller hos feieren. Hvis ventilatoren brukes med omluftsdrift, og luften føres tilbake til kjøkkenet, er samtidig drift av et ildsted som er avhengig av romluften, ufarlig. 7

8 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Matlaging med åpen flamme (flambering, grilling) under ventilatoren er ikke tillatt. Når ventilatoren er i bruk, trekker den flammene inn i filteret. På grunn av oppsugd kjøkkenfett er det brannfare! Ikke la et gassbluss brenne uten at det er satt på kokekar. Skru også av gassblusset, selv om du bare skal ta kokekaret vekk en kort stund. Reguler flammen, slik at den ikke rager ut over kokekaret. Unngå overdreven oppvarming av kokekaret (f.eks. når du bruker wok). Ventilatoren kan skades pga. alt for stor varmepåvirkning. Skru alltid på ventilatoren når du bruker et kokefelt. Ellers kan det samle seg kondensvann som kan føre til korrosjonsskader på apparatet. Hold øye med gryter, panner og frityrapparater når du bruker olje og fett. Også grilling over elektrogrill må skje under stadig tilsyn. Overopphetet olje og fett kan selvantennes og sette fyr på ventilatoren. Bruk aldri ventilatoren uten fettfiltre. Da unngås fett- og smussavleiringer som kan påvirke ventilatorens funksjon. Rengjør eller skift filtre regelmessig. Et filter fullt av fett utgjør brannfare! (se Rengjøring og stell ). Vær oppmerksom på at ventilatoren kan blir svært varm når du lager mat, pga. varmen som stiger opp. Ikke berør kabinettet og fettfiltrene før ventilatoren er avkjølt. Damprenser må absolutt ikke brukes til rengjøring av ventilatoren. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i ventilatoren og forårsake kortslutning. Viktig ved omgange med batteriet til fjernkontrollen: Ikke kortslutt batteriet, ikke lad det opp og ikke kast det inn i flammer. Eksplosjonsfare! Lever det brukte batteriet på et offentlig innsamlingssted. Ikke kast batteriet som husholdningsavfall. 8

9 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig montering Følg angivelsene fra produsenten av komfyrtoppen, for å forsikre deg om at det er mulig å bruke en ventilator over komfyrtoppen. Hvis ikke produsenten av komfyrtoppen har oppgitt at det skal være en større avstand mellom komfyrtoppen og underkanten av ventilatoren, skal de avstandene som er oppgitt i kapitlet "Apparatmål" overholdes. Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres hvis de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres til eller i ventilatoren, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Hvis du skal bruke forskjellige komfyrtopper under ventilatoren, med forskjellige sikkerhetsavstander, skal du velge den største avstanden. Ventilatoren må ikke monteres over ildsteder med fast brennstoff. Bruk bare rør eller slanger av brannsikkert materiale til utluftningsrøret. Disse kan kjøpes i faghandelen eller i Mieles deleavdeling. Utluftningen må ikke føres til en røyk- eller avgasspipe som er i drift, eller til en sjakt fra rom med ildsteder. Følg brannforskriftene hvis utluftningen skal føres til en røyk- eller avgasspipe som ikke er i bruk. 9

10 Beskrivelse av ventilatoren 10

11 Beskrivelse av ventilatoren Dekorpaneler for kantventilasjon Ekstrautstyr DRP 2900 glass (4 elementer) DRP 2900 rustfritt stål (4 elementer) Kokefeltbelysning Betjeningselementer Fettfilter Kontrollampe Når en funksjon velges med fjernkontrollen, lyser kontrollampen kort som bekreftelse. Tast for kokefeltbelysning Taster for innstilling av vifteeffekten På fjernkontrollen brukes tastene også til å slå viften på og av. Tast for etterløpfunksjon Med denne tasten kan du aktivere etterløpfunksjonen. Viften kobles da automatisk ut etter valgfritt 5 eller 15 minutter. Disse tastene har ingen funksjon for denne ventilatormodellen På/av-tast for viften Driftstimetast Fettfiltersymbolet på tasten lyser, når fettfiltrene må rengjøres. Luktfiltersymbolet lyser, når luktfilteret som brukes ved omluftsdrift må skiftes. Da må du aktivere driftstimetelleren ved første igangsetting (kun for drift med ombyggingssett for omluft DUU 2900). Med denne tasten kan du nullstille den aktuelle driftstimetelleren etter rengjøring av fettfiltrene eller utskiftning av luktfilteret (se "Rengjøring og stell"). Du kan også lese av og endre driftstimene. For bruk av funksjonene, se kapitlet "Betjening". 11

12 Funksjonsbeskrivelse Ventilatoren kan brukes... med utluftningsdrift: Ventilatoren suger inn matosen. Luften blir renset og ført ut via panelene og gjennom fettfiltrene. Ventilatoren har en tilbakeslagsklaff. Når ventilatoren er slått av, er tilbakeslagsklaffen lukket. Da kan det ikke finne sted noen luftutskiftning mellom inne- og uteluften. Når ventilatoren slås på, åpnes tilbakeslagsklaffen, slik at utblåsningsluften kan føres uhindret ut.... med omluftsdrift: (med ombyggingssett for omluft DUU 2900) Luften som suges inn blir renset av panelene og fettfiltrene. Deretter føres luften inn i omluftsenheten, hvor den i tillegg blir renset av et luktilfter. Luften føres så tilbake til kjøkkenet igjen Pass på at luktfilteret er satt inn ved omluftsdrift, se "Rengjøring og stell".... med ekstern vifte: (Ventilatorer i serien...ext) For ventilatorer som er forberedt for bruk med ekstern vifte, blir en utblåsningsvifte montert utenfor rommet på et ønsket sted. Den eksterne viften blir forbundet med ventilatoren ved hjelp av en styreledning og styres via ventilatorens betjeningselementer. 12

13 Betjening Fjernstyring Hovedfunksjonene kan velges på ventilatoren og med fjernkontrollen. Ved valg av en funksjon med fjernkontrollen, lyser kontrollampen på fjernkontrollen kort som bekreftelse. Maksimal rekkevidde for fjernkontrollen er ca. 10 meter. Forhold i rommet kan redusere rekkevidden (f.eks. møbler/inventar, vegger). Baksiden av fjernkontrollen er magnetisk. Den kan festes på mange metalliske overflater. Vekselvirkning med andre fjernkontroller Dersom fjernkontrollen skulle bli påvirket av fjernkontrollen til en tilsvarende ventilator i umiddelbar nærhet, er det mulig å endre fjernkontrollens koding. Kontakt Mieles serviceavdeing (se "Service"). Innkobling av viften Trykk tasten "+" på fjernkontrollen. eller Trykk på/av-tasten på ventilatoren. Viften kobles inn med trinn 2. Symbolet og effekttrinn 2 lyser på ventilatorens betjeningsfelt. Valg av effekttrinn / Effekttrinnene kan velges både med fjernkontrollen og på ventilatoren. Ved å trykke på symbolet " " velger du et lavere effekttrinn. Med "+" velger du et høyere effekttrinn. For vanlig matlaging passer, avhengig av styrken på matlukten, effekttrinnene 1 til 3. Intensivtrinn For forbigående sterk damp- og luktutvikling, f.eks. ved bruning, kan du bruke intensivtrinnet IS. 13

14 Betjening Etterløpfunksjon 5 15 Både ved utluftnings- og ved omluftsdrift anbefales det å la viften fortsette noen minutter etter at matlagingen er ferdig. Det renser kjøkkenluften for gjenværende damp og lukt. Med etterløpfunksjonen kan viften kobles automatisk ut etter en forvalgt tid. Etterløpfunksjonen kan velges både med fjernkontrollen og på ventilatoren Når du er ferdig med matlagingen, trykk tasten for etterløpfunksjonen gang: Viften kobles ut etter 5 minutter (5 lyser). 2 ganger: Viften kobles ut etter 15 minutter ( 15 lyser). Hvis du trykker tasten 5 15 på nytt, forblir viften innkoblet (5 15 slokner). Utkobling av viften Koble ned vifteeffekten med tasten " " på fjernkontrollen, til viften kobles ut, eller Koble ut viften ved hjelp av ventilatorens på/av-tast. Symbolet slokner. Kokefeltbelysning Kokefeltbelysningen kan slås på eller av uavhengig av viften. Trykk tasten for belysningen på fjernkontrollen eller på ventilatoren. Når belysningen er koblet inn lyser symbolet. 14

15 Betjening Powermanagement Ventilatoren har en såkalt "Powermanagement"-funksjon. Den sørger for automatisk utkobling av belysningen etter en bestemt tid og nedjustering og evt. utkobling av viften. Hvis kokefeltbelysningen har vært på i 12 timer, kobles den automatisk ut. Hvis intensivtrinnet for viften er valgt, kobles det automatisk tilbake til effekttrinn 3 etter 10 minutter, deretter til trinn 2 etter 2 timer og til trinn 1 etter ytterligere 30 minutter. Deretter kobles viften ut etter 30 minutter. Hvis effekttrinnene 2 eller 3 er valgt, kobles det ned til det lavere trinnet etter 2 timer, og deretter i 30-minutters skritt ned til utkobling av viften. Hvis trinn 1 er valgt, kobles viften ut etter 2 timer. Det er mulig å deaktivere Powermanagement-funksjonen. Dette kan bare gjøres på ventilatorens betjeningsfelt, ikke med fjernkontrollen. Hold tasten for etterløpfunksjonen 5 15 inne i ca. 10 sekunder, til effekttrinn 1 lyser. Trykk deretter følgende taster etter hverandre tasten for belysningen, tasten " " og igjen tasten for belysningen. Hvis Powermanagement er aktivert, lyser 1 og IS konstant. Trykk tasten " " for å deaktivere Powermanagement. 1 og IS blinker. Trykk tasten "+" for å aktivere. Bekreft prosessen med tasten for etterløpfunksjonen Hvis du ikke bekrefter i løpet av 4 minutter, beholdes den gamle innstillingen. 15

16 Betjening Driftstimeteller Den tiden ventilatoren er i bruk blir lagret i apparatet. Når fettfiltersymbolet eller luktfiltersymbolet lyser, må filtrene rengjøres eller skiftes. Informasjon om rengjøring og skifte av filtrene, samt nullstilling av driftstimetelleren finner du i kapitlet "Rengjøring og stell". Endring av driftstimetelleren for fettfilteret Du kan innstille driftstimetelleren iht. dine matlagingsrutiner. Velg korte driftstider hvis du steker og friterer mye. Hvis du tilbereder mat med lite fett, kan du velge lange driftstider. Hvis du lager mat bare av og til, er korte driftstider fornuftig. Oppsamlet fett blir hardt over tid og gjør rengjøringen vanskeligere. Driftstimetelleren for fettfilteret er fra fabrikken innstilt på 30 timer. Du kan endre denne tiden. Du kan velge mellom 20, 30, 40 eller 50 timer. Koble ut viften med på/av-tasten. Trykk samtidig på tasten for etterløpfunksjonen 5 15 og tasten for driftstimetelleren på ventilatorens betjeningsfelt. Fettfiltersymbolet på driftstimetasten og en indikator for vifteeffekten blinker. Indikatorene 1 til IS viser innstilt tid: Indikator timer Indikator timer Indikator timer Indikator IS...50timer Ved å trykke på symbolet " " velger du en kortere tid eller ved å trykke på symbolet "+" en lengre driftstid. Bekreft prosessen med driftstimetasten. Alle lampene slokner. Hvis du ikke bekrefter i løpet av 4 minutter, beholdes den gamle innstillingen. 16

17 Betjening Aktivering/endring av driftstimetelleren for luktfilteret (ved omluftsdrift med ombyggingssett) Luktfilteret er nødvendig for omluftsdrift. Driftstimetelleren for luktfilteret er ikke aktivert på fabrikken. Innstill driftstiden for omluftsdrift iht. dine matlagingsrutiner: Koble ut viften med på/av-tasten. Trykk samtidig på symbolet "+" og driftstimetasten på ventilatorens betjeningsfelt. Luktfiltersymbolet på driftstimetasten og en indikator for vifteeffekten blinker. Indikatorene 1 til IS viser den innstilte tiden: Indikator timer Indikator timer Indikator timer Indikator IS....deaktivert Ved å trykke på symbolet " " velger du en kortere tid eller ved å trykke på symbolet "+" en lengre driftstid. Bekreft prosessen med driftstimetasten. Alle kontrollampene slokner. Hvis du ikke bekrefter i løpet av 4 minutter, beholdes den gamle innstillingen. Avlesning av driftstimetelleren Før driftstiden er forløpt, kan du lese av hvor mange prosent av tiden som allerede er gått. Koble inn viften med på/av-tasten. Trykk og hold drifstimetasten på ventilatorens betjeningsfelt inne en gang, for å lese av driftstiden for fettfilteret. Fettfiltersymbolet lyser. to ganger, for å lese av driftstiden for luktfilteret. Luktfiltersymbolet lyser. Samtidig blinker en eller flere indikatorer for vifteeffekten. Antall blinkende indikatorer angir forløpt driftstid i prosent: Indikator % Indikatorene 1 og % Indikatorene 1 til % Indikatorene 1 til IS...100% Ved utkobling av ventilatoren eller ved strømbrudd, forblir de driftstimene som er gått, lagret. 17

18 Rengjøring og stell Koble alltid ventilatoren fra el-nettet før vedlikehold og stell, ved å koble ut sikringen i husinstallasjonen eller skru skrusikringen i husinstallsjonen helt ut. Kabinett Generelt Overflatene og betjeningselementene er ømfintlige for riper og snitt. Følg derfor de påfølgende rengjøringstipsene. Rengjør alle overflatene og betjeningselementene bare med en svampklut, oppvaskmiddel og varmt vann. Ikke bruk for fuktig klut i området rundt betjeningselementene, slik at ikke fuktighet trenger inn i elektronikken. Tørk deretter overflatene med en myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, syre, klorid eller løsningsmidler. skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, skrubbende svamper, som f.eks. grytesvamper eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler. skarpe metallskraper stekeovnsspray. Spesielle råd for apparater med kabinett i rustfritt stål (Gjelder ikke for betjeningstaster!) I tillegg til de generelle rådene, er et ikke-skurende rengjøringsmiddel for rustfritt stål egnet til rengjøring av stålflatene. For å forhindre rask tilsmussing igjen, anbefales behandling med et pleiemiddel for rustfritt stål (kan kjøpes i Mieles deleavdeling). Smør middelet på i et tynt lag med en myk klut. 18

19 Rengjøring og stell Spesielle råd for glassflater I tillegg til de generelle rådene, er et vanlig rengjøringsmiddel for glass egnet til rengjøring av glassflatene. Spesielle råd for fargebelagt kabinett (Spesialutførelse) I tillegg til de generelle rådene, vær oppmerksom på at det ved rengjøring ikke er til å unngå, at det kan dannes bitte små riper i overflaten. Disse kan bli synlige på mørke farger i kombinasjon med halogenbelysning i kjøkkenet. Spesielle råd for betjeningstaster Paneler og fettfiltre Panelene og de gjenbrukbare metallfettfiltrene i apparatet opptar de faste bestanddelene i matdunsten (fett, støv osv.) og forhindrer at ventilatoren blir skitten. Rengjør panelene og fettfiltrene senest når symbolet for fettfiltertasten lyser. Rengjøring anbefales hver 3. til 4. uke, fordi oppsamlet fett blir hardt over tid og gjør rengjøringen vanskeligere. Et filter fullt av fett utgjør brannfare! Betjeningstastene kan bli misfarget eller forandret, hvis tilsmussinger får virke lenge. Fjern derfor tilsmussinger omgående. Følg de generelle rådene for rengjøring i dette kapitlet. Ikke bruk rengjøringsmiddel for rustfritt stål på betjeningstastene. 19

20 Rengjøring og stell Panelene og fettfiltrene må tas ut for rengjøring. Det dannes kondensvann på panelene under matlagingen, som forvinner en stund etter at du er ferdig med matlagingen. For å unngå at det drypper når du tar ut panelene, skal du vente i ca. 2 timer etter siste matlaging, før du tar dem ut. For å unngå skader på filtrene, panelene og komfyrtoppen, må du holde fettfiltrene og panelene godt fast. Hvis ventilatoren er montert i taket, må du ta hensyn til følgende ved uttakingen: Bruk en stige som står støtt. Pass på at du står stødig på stigen. Ikke len deg over komfyrtoppen. Ikke stå på benkeplaten eller komfyrtoppen. Ta tak på sidene av panelene og trekk dem nedover og ut av festet på fremsiden, hekt dem av bak og ta dem ut. Åpne låsen til fettfilteret, senk det litt, hekt det av bak og ta det ut. 20

21 Rengjøring og stell Rengjøring av panelene for hånd Følg rådene under "Kabinett". Rengjøring av fettfiltrene for hånd Rengjør fettfiltrene med oppvaskbørste og varmt vann tilsatt et mildt håndoppvaskmiddel. Ikke bruk konsentrert håndoppvaskmiddel. Ikke bruk kalkløsende rengjøringsmidler, skurepulver, skuremelk eller aggressive universalrengjøringsmidler. stekeovnsspray Rengjøring av fettfiltrene og panelene i oppvaskmaskin Sett helst fettfiltrene og panelene loddrett i underkurven. Pass på at spylearmen ikke blokkeres. Vask dem ved maks. 65 C. Bruk automatikkprogrammet hvis du har en Miele oppvaskmaskin. Bruk et mildt maskinoppvaskmiddel Legg fettfiltrene til tørk på et absorberende underlag etter rengjøringen. Mens panelene og fettfiltrene er tatt ut, kan du rengjøre alle tilgjengelige deler av ventilatoren for avleiret fett. Da forebygges brannfare. Sett fettfiltrene inn igjen. Pass på når du setter inn fettfilteret, at låsen peker nedover. Hvis du har satt inn fettfilteret feil, kan du løsne det i utsparingen med en liten skrutrekker. Ved rengjøring av fettfiltrene i oppvaskmaskinen, kan de innvendige filterflatene få varige misfarginger, avhengig av hvilket oppvaskmiddel du bruker. Dette har imidlertid ingen innflytelse på fettfiltrenes funksjon. 21

22 Rengjøring og stell Hold panelet godt fast med begge hender, hekt det på festestangen, sving det oppover og trykk det inn i festet foran, til du hører at det knepper på plass. Nullstilling av driftstimetelleren for fettfiltrene Etter rengjøringen må driftstimetelleren nullstilles. Hold driftstimetasten inne i ca. 3 sekunder mens viften er innkoblet, til det kun er indikatoren 1 som blinker. Fettfiltersymbolet slokner. Hvis du rengjør fettfiltrene før driftstimene er forløpt: Hold driftstimetasten inne i ca. 6 sekunder, til det kun er indikatoren 1 som blinker. 22

23 Rengjøring og stell Innsetting / utskiftning av luktfilter Ved omluftsdrift må det settes inn to luktfiltre i den separate omluftsenheten. Ved første innsetting: Aktiver driftstimetelleren (se kapittel "Betjening"). Skift alltid luktfilter når luktfiltersymbolet for driftstimetasten lyser, eller når luktstoffene ikke lenger blir bundet tilstrekkelig. Det bør senest skiftes ut hver 6. måned. Det brukte luktfilteret kan kastes som husholdningsavfall. Nullstilling av driftstimetelleren for luktfilteret Nullstill driftstimetelleren etter at du har skiftet luktfilter. Trykk to ganger på driftstimetasten mens viften er koblet inn, og hold den inne i ca. 3 sekunder, til det kun er indikatoren 1 som blinker. Luktfiltersymbolet slokner. Hvis du skifter luktfilteret før driftstimene er forløpt: Trykk to ganger på driftstimetasten og hold den inne i ca. 6 sekunder, til det kun er indikatoren 1 som blinker. 23

24 Rengjøring og stell Fjernkontroll Rengjør overflaten kun med en fuktig klut. Ikke bruk for mye vann, slik at det ikke trenger fuktighet inn i fjernkontrollen. Utskiftning av batteriet Fjernkontrollen har et rundcelle 3 V, CR 2032 batteri. Bruk kun denne typen batteri. Du må ikke bruke oppladbare batterier. Batteriet må skiftes når ventilatorens funksjoner ikke lenger kan velges med fjernkontrollen. Når du trykker på en tast, lyser ikke kontrollampen på fjernkontrollen mer eller den lyser veldig svakt. Ventilatorens funksjoner kan imidlertid fortsatt velges på ventilatorens betjeningsfelt. Bruk en skrutrekker og skru ut de to skruene på baksiden av fjernkontrollen. Ta av lokket. Ta ut batteriet og sett inn et nytt. Pass på riktig polaritet. Lever det brukte batteriet på et offentlig innsamlingssted. 24

25 Service Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer på apparatet. Begge opplysningene finner du på typeskiltet,som kan ses etter at fettfilteret er tatt ut. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden er 2 år. Nærmere opplysninger finner du i garantibetingelsene. 25

26 Montering Apparatmål Forklaringer på neste side 26

27 Montering Ta hensyn til informasjonen på de følgende sidene og kapitlet "Sikkerhetsregler" før monteringen. Spesielt hvis ventilatoren brukes samtidig med et ildsted som er avhengig av luften i det samme rommet, kan det under visse omstendigheter være fare for forgiftning! Forklaringer til målskissen på forrige side: 1) Innsugningsside 2) Dreibar vifte, utluftningsstussen kan monteres oppe eller på siden i alle retninger. 5) Ventilatoren festes i utskjæringen ved hjelp av klemmer. Det er nødvendig med en massiv utførelse av taket, f.eks. tre. Pass på at konstruksjonen har tilstrekkelig bæreevne. I området ved klemmene, må komponenter, som f.eks. trebjelker eller ledninger, ha en avstand på minst 40 mm fra utskjæringen. 3) Vifteenheten kan posisjoneres fritt. Forbindelse til apparatet med utluftningsrør og forbindelseskabel. Ta hensyn til forbindelseskabelens lengde ved valg av monteringssted. Monteringsstedet må være lett tilgjengelig. Ta også hensyn til dette for evt. senere service. 4) Ved montering nær en vegg, er det nødvendig med en avstand på minst 50 mm, slik at panelene og fettfiltrene kan tas ut uten problemer. 27

28 Montering Avstand mellom kokefelt og ventilator (S) Hvis ikke produsenten av kokefeltet har oppgitt en større sikkerhetsavstand, skal følgende sikkerhetsavstander mellom kokefeltet og underkanten av ventilatoren minst overholdes: Kokefelt Avstand S Elektrisk kokefelt 450 mm Elektrisk grill 650 mm Frityrapparat (elektrisk) 650 mm Gasskomfyrtopp med flere 650 mm bluss, som har en total effekt på maksimalt 12,6 kw, og hvor ingen av blussene har en effekt på mer enn 4,5 kw. Gasskomfyrtopp med flere bluss, som har en total effekt på mer enn 12,6 kw, eller gasskomfyrtopp med flere bluss, hvorav ett av blussene har en effekt på mer enn 4,5 kw. Gasskomfyrtopp med ett bluss, med en maksimal effekt på 6 kw Gasskomfyrtopp med ett bluss, med en maksimal effekt på mer enn 6 kw 760 mm 650 mm 760 mm Det anbefales en avstand på minst 700 mm og maksimalt 1300 mm. Vær oppmerksom på at matosen tas dårligere opp jo høyere ventilatoren er plassert. For at matosen skal tas opp optimalt, er det viktig at ventilatoren dekker komfyrtoppen: Ventilatoren skal monteres midt over komfyrtoppen. Den skal ikke flyttes til siden eller bakover. Komfyrtoppen bør helst være mindre enn ventilatoren, maksimalt like stor. Se også kapitlet "Sikkerhetsregler". 28

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer