INNHOLD Nr. 52, 27. desember 1956

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 1956. Nr. 52, 27. desember 1956"

Transkript

1 INNHOLD 1956 I hvert nunm1er <::V «Fiskets Gang» er inntatt ukeoversikt over fiskeriene, eksporttabell, tabeller over bankfiske samt tabeller over vintersild- og skreifisket i sesongen, rapporter om det hollandske, islandske, engelske og det svenske sildefiske i sesongen, lister over litteratur om fiskeriene. Disse regelmessige oversiktene er ikke md i denne innholdslist::n. Artikler. Rapport om Barentshavtokt nr. IV 6. oktober til 10. november Vintersildfiskets lønnsomhet Selfangsten og håkjerringfisket i Lofotfiskets lønnsomhet Bruken av nylonredskaper for garn og linebruk i Lofoten l 7 orekomst av fiskeegg og fiskeyngel i nordiske farvann våren 195 og Ra p port om undersøkelser etter nye rekefelter Fettinnhold i vintersild Rapport om tokt med «G. O. Sars» til Barentshavet 1. mars-26. april JVT Ø te i Den faste kommisjon nedsatt i henhold til internasjonal overenskomst av 5. april 196 om maskevidde i fiskenøter og ministemål for fisk Sorteringsmaskin for sild Fisket ved Vest-Grønland Valg av riktige trådtykkelser ved bruk av nylon tråd til fiskegarn Rapport over sildetokter vinteren med «G, O. Sars» Sildetoktet august 1956 med forskningsskipet «G, O. Sars» Rapport om undersøkelser etter nye rekefelter i Nordland, Troms og Finnmark Fiskefarkosters årsdrift.. Stortrålernes fiske i Om krabber Effektiviteten av de internasjonale bestemmelser om minste maskevidde i trålredskaper og minstemål for fisk 555 Resyme av rapport til den Permanente kommisjon fra en komite nedsatt på kommisjonens. årsmøte Silda i Nordsjøen. En oversikt over sildefisket Norges Fiskerier Norges Fiskerier Små trålernes lønnsomhet Stortrålernes lønnsomhet Lover og bestemmelser: Lov om saltvannsfiskeriene Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember (Saltvannsfiskeriene) 20 Bestemmelse om oppsyn.... Kontroll med maskevidden fiskeredskaper visse Bestemmelser om fiske med notredska- per qnder Lofotfisket i Statens Fiskarhanks fond for 2. prior lån i fiske- og selfangstfartøyer Fredning av sel og klappmyss i Vesterisen og Danmarkstredet Lov om forbud mot å betinge fol kjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter Endring i ferskfiskforskriftene Helligdagsfredning for størjefisket Mellombels lov av 29. juni 1959 om eigedomsretten til fiske- og fangstfarkoster L105 I orskrifter for behandling og føring av le\'er og makrellstørje Endring av råfiskloven Forskrifter fastsatt av Fiskeridepartementet 18. juli 1956 i medhold av mellombels lov av 29. juni 1956 om eigedomsretten til fiske- og fangstfarkoster K vei tefredningen Sjømannsloven av 17. juli Endring av avgiftene på hermetikk til fordel for Norges Hermetikkfagskole og Hermetikkindustriens Laboratoriuin Lokale frednings- og reguleringsbestemmelser, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember Notiser. Den norske lov Eksportutvalgene for saltet storsild og vårsild, Bergen Eksportutvalgene for fetsild, Trondheim Eksportutvalgene for saltet småsild og skjæresild, Bergen Eksportutvalgene for fersk sild, Bergen 153 Eksportutvalgene for frossen sild, Alesund Eksportuvalgene for saltet islandssild, Bergen Eksportutvalgene for tran, Bergen.. 15 Eksportutvalgene for frossen fisk og filet, Bergen Eksportutvalgene for fersk fisk, Alesund H ermetikkfabr. eksportutvalg, Stavanger Eksportutvalget for saltet rogn, Bergen Eksportutvalget for fiskemel, Bergen Eksportutv. for sildolje og sildemel, Bergen Eksportutvalget for tørrfisk, Bergen Eksportutvalget for klippfisk og saltfisk, Kristiansund N..... Eksportutvalget for frossen filet, Oslo fisk og 229 Nedskrivningsbidrag til oppføring av ror- og egnebuer. - Endring i maksimumssatsene i bidragsreglenes punkt , Kursvirksomheten i terminen 1956j57 23 J\fotorpasserkurs - kokkekurs Fiskeridepartementets organisasjon 579 Rapporter fra studiereiser Tabeller. Utførsel av fisk og fiskeprodukter i okt fordelt på land Verdien av utførelsen av fi~k o. a. i nov. og jan.jnov Vintersildfisket pr. 22. jan. 1955, lste tabell Mrmedsvise oppgaver over vintersildfisket i Papport nr. l om torskefisket pr.. februar Utførsel av fisk og fiskeprodukter nov. 83 Fetsild og småsildfisket Verdien av utførselen av fisk og fiskeprodukter, des. og janjdes

2 Ferskfisktransporten med jernbane pr. desember 1955 fordelt på land.. uken som endte 18. mars desember UtfØrselen av fisk og fiskeprodukter i 190 \ intersildfisket. Korrigert oversikt for 20 UtfØrsel av dampmedisintran i desember 1955 fordelt på land. Korrigert oppgave.... V tførselen av fisk og fiskeprodukter i januar 1956 fordelt på land \:erdien av utførselen av fisk og fiskeprodukter, hvalfangst og andre produkter av fangst i jan Loddefisket F<t>rØyanes utførsel av fiskeprodukter Canada i : Verdien av utførsel av fisk og fiskeprodukter, av fangst i febr CtfØrsel av fisk og fiskeprodukter i Ny fremgangsmåte til oppbevaring av næringsmidler Hummerteiner av metall og plastic Selskapet som prøver å få i gang sildedrivgarnsfiske Øst-kanadiske farvann 93 9 har sluppet opp for penger Kanadisk eksperiment med lakseomplanting.... l( veies den kanadiske klippfisk (saltfisk) næring? Kveitebåt med oppbevaring av fisken i kjølet sjøvann Rikt sildefiske i Britisk Columbia Canadas fiskerier i En vurdering av Canadas fiskeriutsikter.... Nytt «super-fiskemel» Foran laksesesongen i Alaska.. Kanadisk 12-mils-grense?.... Streiketrusel i de kanadisk-amerikanske februar 1956 fordelt på land 279 kveitefiskerier Slutt-tabell over vintersildfisket Selvmorderisk kanadisk klippfiskpoli- Den første makrell-tabellen tikk Verdien av utførsel av fisk- og fiskeprodukter i mars, jan.jmars UtfØrsel av fisk og fiskeprodukter i mars fordelt på land Ferskfisktransporten med jernbane pr. 31. mars Verdien av utførselen av fisk- og fiskeprodukter, hvalfangst o. a. i april og jan.japril Siste ntpport om skreifisket \-in tersildfisket. Ne ttogj ennomsni Uspriser , På uerfangst utenfor Newfoundlanq Subsidiert salt til kanadisk klippfisk- produksjon også i Rekordsesong for sildefisket i British Columbia.... Nytt forskningsfartøy.... Antibiotika, fisk og fremtid Peruviansk fiskeflåte planlegger inva- 361 l<'iskesalgslagene. Omsetningen månedsvis i De europeiske torskefiskeflåter i Nord- UtfØrsel av fisk og fiskeprodukter i Vest-Atlanteren sjon av farvann i British Columbia 02 Tråleren fanget en ubåt Om å ta aureomycin i bruk Streikefar~ i British Columbia avbøtet 9 Aluminium kontra blikkesker april 1956 fordelt på land Firma i Canso, Nova Scotia på jakt UtfØrsel av fisk og fiskeprodukter i etter sild mai Vil Aureomycin bli tillatt benyttet til Verdien av utførselen av fisk og fiske- fiskepreserving i Canada? produkter i juni og jan.jjuni God torskesesong for nyfundlands- Ferskfisktransporten med jernbane pr. fiskerne juni Canada besluttet på å kreve 12-mils Verdien av utførselen av fisk og fiske- territorialgrense produkter i juli Arbeidsledighetstrygd for kanadiske UtfØrselen av fisk og fiskeprodukter i fiskere juni 1956 fordelt på land a Utførsel av fisk og fiskeprodukter i juli.. ~3 Kanadisk bestemmelse om å ta i bruk 571 Aureomycin Canadas atlantiske kveitefiske Verdien av utførselen av fisk og fiskeprodukter i aug. og sept Ferskfisk med jernbane pr. 30. september UtfØrselen av fisk og fiskeprodukter i aug fordelt på land UtfØrselen av fisk og fiskeprodukter i september 1956 fordelt på land Verdien av utførselen av fisk og fiskeprodukter, hvalfangst o. a. i okt Hva er i veien med Canadas klippfiskomsetning~' Dannuuh. Dansk fiske i november Stadig stigende konkurranse på eksportmarkedene Dansk fiske i Dansk fiske i Anton Dohrn på leting etter sei Danmarks fiskeflåte Stor utvidelse av Esbjergs saltfiskeksport Dansk kutters direkte-leveranse i Hull 6 Esbjergs sildeflåte Dansk fiske i januar Dansk rødspetteomplantning 18 De danske fhkeriundersøkelser ved Grønland i Danmark; eksport av saltvannsfisk til Sveits fordoblet siden Dansk fiske i februar måned 212 Store sildestimer på BlØclen Steinbitrogn til kaviar og andre danske hermetikknyheter T.ngelske fiskefinnaer interessert i kjøp av danske kuttere Obs. Beriktigelse ang. kaviarfremstilling Dansk fiske i mars måned Grønlandske handels store nye kutter 290 Esbjerg-kutter tok 80 tonn sild på 3 dager Omkring Nordsjøkonvensjonen, syn på saken Dansk fiske i l. kvartal Dansk fiske ,..... Den danske clamørretproduksjon dansk Avsetningsvansker for danske fileter.. Årets fire første m[meder i dansk fiske Stor fortjeneste for Esbjerg-kuttere på fiskeleveranser i England.... Travelhet for dansk fryseriskip ved Grønland Det danske fiske i mai Utsiktene for makrellfiske med drivgarn og dorg i den nordlige delen av Kattegat og Skagerak Etter den internasjonale fiskerimesse i København Dårlig eller god sild til mel- og oljefabrikasjon Dansk fiske i juni måned Import av utenlandsk fisk til Esbjerg? 38 Hvalfangsten ved Grønland Meget håbrann Vanskelig å få inn driftsøkonomiske oppgaver over elet danske fiske.. 57 Dansk fiske i juli måned ~-Jkt dansk fiske-konserveseksport.. 85 Dansk rødspette gir gode resultater 52 Dansk fiske i august l'laner om nytt dansk-grønlandsk fiskeriselskap Danske hå brannku ttere overveier å slå inn på annet fiske En internasjonal konferanse om sjølovgivningen Ennå flere fabrikkskip Dansk fiske i september ljltrakorte lydbølger mot peleorm 633 Dansk fiske i oktober

3 Det grønlandske I<iskeri-Kompagni AjS 656 Grønlandsfisket fra Færingerhavn har hatt en stor sesong Færøyane. 1 \erøyanes salt og klippfiskutførsel.. 9 Kveite linefisket ved Færøyane Gode utsikter for færøyisk sildeeksport 370 Frankrike. C:oncarneau har dårlig sardinår, men Italia. Italias innførsel av fiskevarer i jan.- okt Italias innførsel av fiskevarer i jan.- nov Italias innførsel av hermetisk størje i jan.-nov Italias innførsel av fiskemel i jan. nov Italias innførsel av saltfisk og klippfisk Italias innførsel av fiskevarer i januar bra med størje Italias innførsel av fiskevarer i jan.- l 'ransk importpolitikk febr Franske tollsatser for fiskeoljer og tran 196 Italias innførsel av fiskemel jan.- Den franske fiskepropagandakomite febr fransk import av fiskekonserver De italienske fiskerier Boulogne Ilalias innførsel av henn. størje i jan. Rekordår for fransk fiske i Ml Sardinfisket i Frankrike Utbyttet av det franske trålfisket.. 59 Frankrikes import av fisk, skalldyr og hermetikk herav i første halvår av Island. lslandsfisket pr. 31. oktober Generalforsamling i det Islandske fiskerederforbund Krav fra fiskeorganisasjonene i Island om høyere fiskepriser ]ajhiii. Forhandlinger mellom regjeringen og fiskerederforbundet.. 60 Islandsk trålerfisk til England seks måneder etter boykottens opphevelse.. Islands torskefiskerier Islands fiskefangst pr. 30. nov. 1%5.. Islands fiskeeksport L jan.-30. nov Islands fiskerier Fangstkvanta og foredling Islands fiskefangst pr. 31. januar Islands torskefiskerier Islands frossenfiskproduksjon i Bygging av islandske trålere på inntil 200 tonn Islands fiskeeksport.... Islands frossenfiskindustri Islands fiskeeksport.... Spekkhuggere jages med kampfly og Italias innførsel av fiskevarer l. kvarlai Italias innførsel av fiskevarer januarapril Italias innførsel av fiskevarer i januar -juli Italias innførsel av fiskemel i pnuar.i ull l!ltig Italias innførsel av fiskevarer i januar -august Japamk plan for internasjonalt tunasalgs flemme-program Et firma skal ta hånd om salget av 60 Japans lakseproduksjon i år J<tpanske «grense»-problemer bomber ved Island Torskefisket ved Island Islands fiskefangst pr. 31. mars hlands fiskefangst pr. 30. april Islands torskefiskerier 389 Ny islandsk tråler Islands sildefiske.... '102 Det islandske sildefiske 25 Reklametiltak for salg av japansk krabbe Stor japansk laksefiskeflåte risikerer russisk oppbringelse Russisk-japansk fiskeripakt 02 Japanske fiskeritiltak i Afrika.. 0 Moderat nedgang i japansk laksefiske 582 Fiskeriproduktene er fjerde post i Japans eksporthandel Japans,,high seas» produksjon av hermetisk krabbe ]\iederland. Islands fiskefangst jan.-mai l~ortugal. Nederlandsk saltsildeksport i 1955 Nederlands fiskerier i Hollands sildeeksport i Ilollands fiskeflåte vil bli modernisert og utvidet Det hollandske sildefiske siden 196 Hollandsk fersksildeksport Islandsk sildesalg til Sovjetsamveldet.. 80 Portugisisk eksport av ferskfisk til Islandsk tørrfisklager i Nigeria Italia Islands fangst av Taxafjordsild Fra Portugal Nr.!>2, 27. desember 1956 Arets portugisiske saltfiskproduksjon.. 72 Betydelig nedgang i portugisisk sardinproduksjon og eksport Sov jet-samveldet. Fisket i Sovjet-Samveldet 115, 166, 232, 357 Sovjetisk = værvarslingsstasjoner i Arktis. - Den nordlige sjøvei 357 Russisk-britisk fiskeriavtale Russisk-japansk fiskeri pakt.. 02 De første russiske erfaringer med fabrikkskip SjJania. Spansk stortrålerfiske 131 Spansk torskefiske Storbritannia: 9 pence på hvert :E 100 i Økt bonus, til engelske trålfiskere Godt engelsk sildefiske på DumOl ebankene.... L sikkerheten er sjarmen ved spillet..»bea1 Island Blues».. Rekordfangst Bakterier i fiskekasser.... Trålere fra Milford Haven går inn for skyttelservise Grimsby-fisk til Tsjekkoslovakia Taresamling i Irland J;ritiske lrålredere diskuterer boykotten av Islandsk fisk med myndighetene 37 «Northern 1Nave» av sted på første prøve-frysetur Hull-trålernes fiske i 1955: Færre skip, kortere turer, mere fisk Den britiske fiskerinæring klar til kompromisløsning av Islands tvisten Islands eksport av fisk og fiskeprodukter i tiden jan.-nov lvjere islandsk kassefisk til Newcastle? 60 Økning av avgiften til White Fish Authority Frysing ombord. «Northern v\tave»s anlegg virker tilfredsstillende Fiskemelfabrikk i Grimsby tilbyr grossistene fast pris for alt avfall Hekktrål i bruk på flere skip. Sildetrål umoderne på langturer påstår oppfinneren «Northern v\tave» ble en suksess Britisk saltfiskfangst også kommende sommer Kommisjon for undersøkelse av bemanningsskalaen på britiske stortrålere? 78 Påbud om luftfylte gummi joller på briliske trålere? Britiske nordsjøfiskere ønsker flere bølger og høyere frekvens llritisk tråler fisker for kr på tre turer

4 Hull's norske sildesesong E.lektronisk l\1id-water trawl <<kan vel revolusjonere fisket» Skotsk motortråler av ny klasse Den skotske sildenærings finansielle stilling Herring board fremsetter forslag til nye sildepriser Grimsby har opplæringskurser for snurrevadfiskere Britisk statsforvaltning tar skritt til studium av fiskepreserving Ved den engelsk-islandske fiskeritvists opphør l\iere fisk og høyere pris for fisk i Storbritannia i 'What <<Couldn't Rappen, Has»! Ny stor «fish sticb fabrikk i Grimsby 152 Skottene mener at drivgarnfisket bør oppgis og i stedet ta fatt med trål. 152 Skotske sildeskippere til Sverige for å studere sildetråling Kassespikringsmaskiner Overisningsproblemet. Nye undersøke!- sesresulta ter.. 16'1 British Trawler Federation motsetter seg ny avgift Forslag til bileggelse av den engelskislandske tvist Større forsendelse av kippers fra Grimsby til Canada G Britisk Trawler Federation vil ha 25- års avtale om fiskerigrensen med Island Islands kassefisk fra Newcastle til Hull 176 Fiske-dehydreringsfabrikk i Hull :Prince Charles»-saken. De etterlatte vil saksøke det norske losvesen 180 :Ny peileinnretning Stigning i oljeprisen i England 196 Skotter prøver den kontinentale sildetrålingsteknikk «Prince Charles»-saken Er prisen som brittene oppnådde for trålersaltfisk ulønnsomme? Ny britisk stortråler med mannskap ptl Ny pris på sild til sildolje i Storbritannia Ihitiskbygd snurrevadfartøy av dansk type De britisk-russiske konferanser om Kvitsjø-fiskerigrensen fortsetter O tvi ding av både kostnad og leveringstid for nye britiske fartøyer Inngrepene i Nordsjøbestandene er «betydelig og alvorlig» Valgene på Island kan forstyrre bileggelsen av fiskeritvisten Det britiske og skotske vintersildfiske 26 <<Silver Cod»-trofeen til «Kirkella» som fisket for 2,6 mill. kr. i fjor :Fire nybygninger av dansk snurrevadtype til Hull Englenderne er indignerte over dansk bruk av sildetrål på Silver Pits Den britiske stortrålerflåten fordobler avgiften til reklamen Fortsatt forhandlinger i den britiskislandske fiskeritvist Om beskyttelse av syntetisk tauverk Veteran blant Fleetwood-rederne fornyer hele sin flåte Ross Group knytter seg sammen med Lyons for salg av fish-sticks De britisk-islahdske Parisforhandlingcr avsluttet Hulls norske silde~esong.. 27 Terylene-trål fullt brukbar etter ni turer Store britiske fiskemelbehov Tvilsomt om trålere fra Hull vil drive 27 ~85 saltfiskproduksjon i år G Endringsforslag vedrørende grunnlinjesystemet Fullstendige undersøkelser i forbindelse med ungsildfangsten i Nordsjøen Forbedres fisken fra fjerne farvann ved hurtigfrysing. Delte meninger om «Northern "\'Vave»-forsøket Stortråler til Færøyane Fare for ny prisstigning på kull i England God kveitefangst i Aberdeen Det britiske «Glant and Loan Scheme» 302 C.ummiflåter, obligatorisk utstyr pl britiske fiskefartøyer Britiske trålerfiskere vil ha mer betaling Trålerrederi i Cardiff selger sin flåte 312 Sovjcttraler nr. 6 sjøsatt i Lowesloft 312 Det Ekotske sommersildfisket nritish Trawler Federation.. 325,\rsrapport fra British Trawler Federatjop.,..,.... ~27 Herring Industry Board slutter stor kontrakt med Sovjctsamveldet l iskemel er av økende nasjonal betydning for britene Det skotske sommersildfiske offisielt åpnet J~ritisk hå- og haifiske Kussisk-britisk fiskeriavtale Lønnsyllming til britiske trålerfiskere H68 r... ckordpris for Donegal-laks Det skotske sildefiske Ordning for de svenske sildeleveransene i Aberdeen Kj~pmenn i Aberdeen er imponert over svensk kvalitetsfisk Stilr den britisk-russiske saltsildkontrakt i fare :l89 Det skotske sommersildfiske 389 Redningsmennene ved «Prince Charles»-ulykken Den engelsk-islandske tvist Irsk rådgivende fiskerikomite trekker seg tilbake liavnekjøpmennene til angrep på white Fish Authority.. 03 Acronize-preservert trålerlast 03 }'ryseeksperimentet ombord i «Northern "\'Vave» I<'orslag on1 <<Sentral salgsorganisasjon» får blandet nwttakelse i Grimsby.. 03 Fordoblet ferskfiskavgift i England.. Lill Det skotske sommersildfiske.. 11 \'armen volder vansker for fiskehandelen i England Lovkonunisjonen og territorialgrensene.... Nye rater brakt i forslag for britiske fiskerisubsidier.. Det skotske sommersildfiske Vil nekte å betale forhøyet "\,Vhite Fish Authority.. Revidert støtteprogram for vedtatt i Storbritannia Nytt torskefiskeri.. Renhold av fiskekasser.... avgift til fiskeriene Irske fiskebåter har vansker med trå lere som fisker ulovlig.. 56 Mere penger til de irske fiskerier.. 56 Britisk fiskemelprocluksjon stadig oppover Stort fiskeoverskudd i Hull Fisheries Yearbook and Directory 58 Det skotske sommersildfiske St. Celestin-forliset Kapitalinvesteringen i den britiske fiskeflåte Fiskedokken i Grimsby 100 år 512 Ny utvidelse av Ross Group 51 Yannouth-firma salter sild beregnet for Italia To nye fabrikktrålere til Chr. Salvesen & Co., Leith Den engelske fiskeriminister lover ny lov angående støtte til ombygging av kulldrevne trålere til oljefyring 51 Shetlenderne har godt håp om avsetning for sin pigghå l 1 ublikum i United Kingdom kjøper fisk for over :E om året 522 Meget rckruttsild på East-Anglia-bankene i høst? Flere engelske fabrikkskip De britiske fiskerier kan produsere ennå mer fiskemel.. 52 Livredningsflåter på britiske fiskefartøyer fra l. oktober '± Fire motortrålere under bygging for nytt Aberdeen-rederi.. 50 l\linistry of Transport godkjenner ny plastikk-livbåt

5 l'. Har for~kningsskipet «Ernest Holt» p~t ny Spitsbergentur Sildefisket på den engelske Østkyst. ; 552 ljtmerkete markedsutsikter for East- Anglia-silcl Prisene på brisling til sildolje i Storbritannia Lengre opphold for Hull-trålerne 573 East Anglia-fisket Fortsatte konferanser om Islandstvisten Fryseeksperimentene ombord i «Northern \Vave,, avsluttet......!180 Høyere kunnskapsstandard for britiske tråleroffiserer East Anglia-fisket Jo'ersksildeksport fra Lowestoft til Øst- Europa.... :)93 United Kingdoms frossenfiskproduksjon East Anglia-fisket Den britiske tdlerflåte 603 \V bite Fish Authority holder pressekonferanse Fabrikktråleren «Fairtrp på hjemtur 628 Ny Hull-tråler med clieselelektrisk maskineri og 15.8 knobs fart ''VFA og HIB i fellesskap skal :<>tuclere røking av fisk Last Anglia-fisket Engelske fiskemelfabrikanter forlanger «a square deah fakta 01n fiskemel i Storbritannia I"ondon hilser shetlendernes pigghå Yelkommen.... G32 Bileggelse av den engelsk-islandske fiskeri t\'ist ~11 East Anglia-fisket.. 61 Uavgjort konkurranse om Prunier- 65 ~ Trofeen 65'1 Detaljer i den nye eng-elsk-islandske avtalen (i!jc! Fabrikkskipet,,Fairtq''' har ilandbrakt 5000 tonn på 2\;~ år.... G:):) Engelsk fiskemelproduksjon nok engang. Svar fra H. I. B. til Mr. Jack Vincent l O pst. nedskjæring av oljeforbmket til fiske i Storbritannia Sjøsetting for Aberdeen :Motor Trawlers Ltd !)7 Amerikansk clieselmotorfabrikk ~tpner ela tterselskap i Skottland.. Fiskerimesser.. Ny engelsk lov til støtte for fiskerinæringen !)7 660 GGO Britisk skipsverft sjøsetter kjempecontainer for oppbeyaring av levende ål stk. sild pr. kvart cran mot frbr 650 stk. i St<Jrbritannia.. 66 :Første Islands-last til Grimsby.. 66 Nye britiske fiskefartøyer Høyere minimumsfiskepriser i engelske havner East Anglia-fi<;ket, og annet engelsk sildefiske... : Atskillig tilgang på islandsk fisk i England Stor etterspørsel på shetlandsk hå i. England Andre land ønsker liknende leveringsrettigheter som Island har i England 68 Sveits: Sveits' innførsel av fersk og frossen saltvannsfisk i jan Sveits' innførsel av fersk og frossen saltvannsfisk i aug. 19:' Scterige: Stor import av filet i Sverige Arets svenske flaclcnsildfiske ga relativt god fangst.. Rikelig av spillange i den svenske jule- handelen Svensk fiskerioversikt.. 60 Den svenske silderasjonen.. 63 s, en!jk i:iskcbå;: med u ~styrsntessige nyheter.. 63 Vet De Fritt fiske i Norden 130 Det svenske sildefiske Svensk sortering av lange 221.Stadig f~erre svenske yrkesfiskere 231 Svensk makrellfiskes lønnsomhet.. 27 vestkustfisk tapte penger i fjor Store svenske sildekj9jp p~t Færøyane i fjor Det svenske islandssilclfisket. Ingen islandssildomsetning i Sverige før 13. september Store s\renske sild- og brislingsalg til utlandet Dyrere >venske silclekonserves i høst - dyster prolog for garnfisket 8 Trist juli for svensk fiske 8 Svensk fiske Godt svensk storsjøfiske i år 51 Stigning i svensk fiskekonsum 51 Bedre lønnsomhet for svenske yrkesfiskere i 195!)52 Stor import av fiskefilet i Sverige Tyskland: Rekord fangst En ny vest-tysk fiskerilov Det tyske trålsildfiske.. Det vesttyske loggerfiske i 1955 Hamburg-Altana fiskerihavn utvides Tysk hekk-tråler Nr. 52, 27. desember 1956 Rekordutbytte for tysk hav- og kyst- 112 fiske De første fabrikkskip til tyske rederier 177 Krabbetørkingen i Vest-Tyskland skal rasjonaliseres Tyskerne enige om årets innsats i havfiske Tyskerne oppdager ennå en rik banke ved Grønland Planlegging av vesttysk fiske 19:' Finansiering av tysk fiskeomsetning Forskjellig om vesttysk fiske i 195:) Gode fremskritt med moderniseringen av den tyske loggerflåte Den tyske kutterflåte.... :Ill Stønad ved eksport av tysk frossen fisk til U. S. A. og Østerrike.... 3'10 Finansiering av el en tyske trålerfimes Utbygging 3c!l Grønlanclsfisket av stor betydning for Vest-Tyskland R9 Fiskeriavtale mellom DDR og Argentina Vesttysk fiske ved Vest-Grranlancl Rekordartet vesttysk fiske i første halvår Lite sild og høye lyske auksjonspriser 82 Verdensartikkelen fiskemel på elet vesttyske marked 18 l' tvidelse av den østtyske fiskeflåte.. "!Sil Inclustrisilclfisket under sterk utvikling i Vest-Tyskland !) Vesttysk trålersaltfisk fra Grønland..!lH Det vesttyske hav- og kystfiske i første halvår !l25 Dr. Blanke: Die Seefischerei Nordwest-Europas, Struktur und Probleme.... :138 Stig-ende sildepriser i Vest-Tyskland Tyske oppdagelser av nye fiskeplasser utfor Østkysten av Grønland He tydelige utgiftsøkninger for tysk havfiske SYenske sildelcyeranser Vest-Tyskland Lite av Yest-tysk trål- og loggersilcl i år li33 To nye tyske motortrålere.. ()65 L'. S. A. «Common sense» med hensyn til priser ()3.'iarclinsesongen for Maine avsluttet.. 79 Conl.eback for Califomiasardinene c;nited States fiskeproduksjon gikk ned i 19: Amerikansk st9jrjeklipper gjr>r rekordtur.... for 25 mill. kroner Sildcmclmarkedet i Amerika 298 Rekordfangst for det tyske hav- og kystfiske i l%5... G~! i Kvanta for import av Tuna-in-brine i S. A

6 "Forandringer i ll. S. A. 's fiskeriadmi- 12 nistnisjon.... :Fish and "Wildlife Service atskilt. Forslag om permanent fond.... Terrengvinning for fiskeriene i fekt ninger langs Potoma Fiskeriene i Samhanclstatene og Alaska i l tsiktene p~t det amerikanske fiskemarkedet for juli-september LJ7l Hvilken forbindelse er eler mellom v;erforholclene, havet og fisken.. 81 Stor ( >kning i produksjonsprisen for?viaine-sarcliner Stor amerikansk hermetikkforbruksundersøkelse Det har lykkes amerikanerne å merke 81 uer Fiskeomsetningen i V. S. A. 572 ~edgang i bruken av olivenolje til sardinpakning De nordamerikanske laksefiskerier 582 Californias sarclinsesong Saltonstall-Kennecly midlene 665 Pink-laks traktat mellom lf. S. A. og Canada Beskjeden begynnelse for det kalifornisj.se sardinfiske Kalifornias ~tørjeproduksjon sty>rre enn i Stor om<.;etning av hermetisk størje l'. S. A Tre selgeres syn på elet amerikanske laksemarked Argentinas fiskerier (?sterrihe: y)sterrikes innførsel av fiskeprodukter i Østerrikes innfy>rsel av de viktigste fiskeprodukter i l. kvartal 195() Diverse: Nye seylonesiske trålere SjØdyktige fiskebftter, "FAO Fish Bulctin Vol. VIII, No., Polske fiskerier Den nye israelske regjerings økonom-- iske program pst. utbytte i AjS Fiskernes Hank 92 Marokko søker markeder Perus havfiske Kubanske planer om torskefiske 196 Papporter fra studiereiser "Mexicos innførsel av noen av de viktig-ste fisk og fiskeprodukter for norsk eksportnæring i årene Seks hermetikkfabrikker ved ''ralvis llay...., Hellas og torsken Fiskeriutsikter i Liberia Shetland kan eksportere tørket lang,e til Nigeria "tr det slutt på langereserven ved Shetland og drar den eldre fisk mot.island Tiltak til økning av fiskeriavkastningen i India Polske super-kuttere på NordsjØfiske Den belgiske fiskeflåte l'iskemel fra portugisisk Afrika.. Nye fiskehermetikk- og fiskemelfabrikker i Jugoslavia : 39 Australsk fiskeriekspansjon Afrikansk fiskerisammenslutning Kubanerne ivrige etter å fremstille klippfisk på Cuba Sør-Afrikas fiskerier og fiskeri-industri Diskusjon på møte i Helsingfors om oppdretting av laks lviarokkos sardinfangst i 195:') G2 l_l tilstrekkelig interesse for fiskersamvirkelaget på Shetland Tørrfisk-industrien i Mauritania Mindre sardiner fra Portugal Kaos truer Stillehavskystens laksefiske 632 Irsk fiske «en nasjonal skandale» 66 71

INNHOLD 1958. Lover og bestemmelser : Fredning av indre del av Bjugnfjorden i Sør-Trøndelag mot bruk av sildesnurpenot

INNHOLD 1958. Lover og bestemmelser : Fredning av indre del av Bjugnfjorden i Sør-Trøndelag mot bruk av sildesnurpenot INNHOLD 1958 I hvert nummer av ((Fiskets Gang>> er inntatt ukeoversikt over fiskeriene. eksporttabell, tabell over bankfiske samt tabeller over vintersild- og skreifisket i sesongen, rapporte1 om det hollandske,

Detaljer

av sil (lobis)... 500

av sil (lobis)... 500 INNHOLD 1957 I hvert nummer av «Fiskets Gang>> er inntatt ukeoversikt over fiskeriene, eksporttabell, tabeller over bankfiske samt tabeller over vintersild- og skreilisket i sesongen, rapporter om det

Detaljer

INNHOLD l 9 6 2. Nr. 52. 27. desember 19'2

INNHOLD l 9 6 2. Nr. 52. 27. desember 19'2 Nr. 52. 27. desember 19'2 INNHOLD l 9 6 2 I hvert nummer av «Fiskets Gang» er inntatt ukeovejsikt over fiskeriene, eksporttabell, tabell over bankfiske samt tabeller over vintersild- og skreifisket i sesongen,

Detaljer

INNHOLD l 9 6 4. Side

INNHOLD l 9 6 4. Side INNHOLD l 9 6 4 I hvert nummer 'av «F:skets Gang» er inntatt ukeoversikt over f:skeriene, eksporttabell, tabell over bankf:ske samt tabeller over vintec:sild- og skreifsket i sesongen, rappo: t om det

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

INNHOLD l 9 6 o. Nr. 52, 29. desember 1960

INNHOLD l 9 6 o. Nr. 52, 29. desember 1960 INNHOLD l 9 6 o Nr. 52, 29. desember 1960 I hvert nummer av «Fiskets Gang» er inntatt ukeoversikt over fiskeriene, eksporttabell (fra nr. 32 bare månedlig,) tabell over bankfiske sant tabeller over vintersild-

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1969

Innholdsfortegnelse 1969 Innholdsfortegnelse 1969 Artikler Forekomst av egg og yngel av fisk i nordnorske kyst- og bankfarvann i mai og juni 1967........ 10 Forsøk med strømflasker i Nord- Norge i 1968............ 38 Forekomster

Detaljer

Fiskeri og havbruk 2003

Fiskeri og havbruk 2003 Norge Nøkkeltall Fiskeridepartementet Besøksadresse: Grubbegata 1 Postadresse: Postboks 8118 Dep., 32 Oslo Telefon: 22 24 9 9 Telefaks: 22 24 95 85 E-post: postmottak@fid.dep.no Internett: www.fid.dep.no

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Norske fiskerier og EF

Norske fiskerier og EF EF Norske fiskerier og EF En orientering fra Utenriksdepartementet Målsettingen Et utvidet europeisk Fellesskap (EF) som omfatter ti land, vil få en stor global innflytelse når det gjelder fiskerispørsmål.

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009 Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1972

Innholdsfortegnelse 1972 Innholdsfortegnelse 1972 Art i kler Rapport etter størjeleiting med M/S «Frøyabuen» og M/S «Toftøy» under størjesesongen 1971..... Rapport fra tobisundersøkelser og forsøk med M/S «Feiebas» på Østbank

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

1 2 I mellomkrigstida ble trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og staten etablert. Samarbeidet var og er basert på en felles forståelse av et produktivt arbeidsliv skal sikre privat (arbeid

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3 FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1971 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1971 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV FISKE OG FANGST Side Forslcrifter

Detaljer

Månedsrapport pelagiske fiskerier

Månedsrapport pelagiske fiskerier Månedsrapport pelagiske fiskerier Oppdatert for mars og april 2012 1 INNHOLD MÅNEDSRAPPORT FANGST EKSPORT UTSIKTER ANALYSE FANGST AV SILD, MAKRELL OG LODDE FANGST AV PELAGISKE FISKESLAG AV ISLANDSKE FARTØY

Detaljer

Pelagisk forum. Bergen 3. Maj 2012. Hvorfor Færøyene gjør krav på større makrellkvote

Pelagisk forum. Bergen 3. Maj 2012. Hvorfor Færøyene gjør krav på større makrellkvote Pelagisk forum Bergen 3. Maj 2012 Hvorfor Færøyene gjør krav på større makrellkvote 1 Program Noen fakta om Færøyne Hvordan Færøyene ser på situasjonen Hvor mye makrell er i færøysk sone Hvordan påvirker

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Fiskeriene. De Europeiske Fellesskap. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Fiskeriene. De Europeiske Fellesskap. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 4 Fiskeriene De Europeiske Fellesskap EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes):

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok?

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Harstad, 03.09 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Havforskingsinstituttet Sameksistens - er det mulig? Barentshavet

Detaljer

ØKTE TORSKEKVOTER. Muligheter og utfordringer. Jan Trollvik. Ålesund 21/10 2012

ØKTE TORSKEKVOTER. Muligheter og utfordringer. Jan Trollvik. Ålesund 21/10 2012 ØKTE TORSKEKVOTER Muligheter og utfordringer Jan Trollvik Ålesund 21/10 2012 TILFØRSEL Tonn GLOBAL TILFØRSEL HVITFISK 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Hoki Hake/lysing

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

MASKEVIDDEBESTEMMELSER FOR TRÅL OG SNURREVAD

MASKEVIDDEBESTEMMELSER FOR TRÅL OG SNURREVAD FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1968 N R. 3 MASKEVIDDEBESTEMMELSER FOR TRÅL OG SNURREVAD Fastsatt i norsk fiskerilovgivning i henhold til konvensjonene om fisket i det nordlige Atlanterhav FISKERIDIREKTØREN

Detaljer

I kgl. res. av 25. juni 1971 om adgang til å fiske med trål innenfor fiskerigrensen er det foretatt følgende endring:

I kgl. res. av 25. juni 1971 om adgang til å fiske med trål innenfor fiskerigrensen er det foretatt følgende endring: (J-41-88 UTGAR) Bergen, 09.08.1988 TLø/ TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL A FISKE MED TRÅL I NNENFOR FISKERIGRENSEN. Ved kgl. res. a v 22. juli 1988 er det med hjemmel i 3. juni 1983

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

! " # " $ $ ) $ * " $" * " " ' $ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

!  #  $ $ ) $ *  $ *   ' $ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ! # % & 450000 400000 ' Tonn rund fisk 350000 300000 250000 200000 150000 100000 & 50000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Detaljer

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk?

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Edgar Henriksen Stokmarknes: 3. mars 2012 Innhold Utviklingen av fiskeripolitikken over tid Lukkeprosessen Skift i politikk: Fra å beskytte fiskerne til

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien og i flåten de siste 15-20 årene. Figuren viser samlet

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Teknologiutvikling i marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer & Bjørn I. Bendiksen

Teknologiutvikling i marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer & Bjørn I. Bendiksen Teknologiutvikling i marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer & Bjørn I. Bendiksen Innhold Marin sektor Makrotallenes tale Konkurransefortrinn Muligheter og trusler Makrotallenes tale

Detaljer

Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen

Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen Forfatter(e)/Prosjektleder: Bjørn Inge Bendiksen Avdeling: Næring og bedrift Oppdragsgiver: Fiskeri og havbruksnæringens

Detaljer

Markedsbaserte reguleringer

Markedsbaserte reguleringer Markedsbaserte reguleringer Gull av gråstein eller Keiserens nye klær? John R. Isaksen Fiskeriforskning Innledning Denne meldingen legger et verdikjedeperspektiv til grunn for fiskeripolitikken St.meld.

Detaljer

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige.

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige. Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS Hovedkontor: Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: post@fiskeriforskning.no Avd. Bergen:

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1977 NR. 4

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1977 NR. 4 FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1977 NR. 4 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG OKTOBER-DESEMBER 1977 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1978 INNHOLD I FISKE OG FANGST BESTEMMELSER OM UTØVELSEN AV FISKE OG FANGST Side Forskrifter

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1986 NR. 10 SELFANGSTEN 1985-86 I F O R O R D Beretningen om selfangsten fra 1985-1986 er basert på kontrolloppgaver fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og

Detaljer

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar - 22. okt. 1960

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar - 22. okt. 1960 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 27. oktober 960 Nr. 43 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og

Detaljer

Tilførsels- og markedssituasjonen for hvitfisk og pelagisk fisk

Tilførsels- og markedssituasjonen for hvitfisk og pelagisk fisk Tilførsels- og markedssituasjonen for hvitfisk og pelagisk fisk AALESUNDS REDERIFORENINGS 105. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, FREDAG 9. DESEMBER 2011 Kyrre Dale, Nordea Bank Agenda Tilførsels- og markedssituasjonen

Detaljer

Sjømatåret 2012 Hvorfor gikk det slik, og hva betyr det for 2013?

Sjømatåret 2012 Hvorfor gikk det slik, og hva betyr det for 2013? Sjømatåret 2012 Hvorfor gikk det slik, og hva betyr det for 2013? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2013 Rica Hell, Stjørdal 22. Januar - 2013 Sjømat-Norge - 2012 Ja!! - 2012 blir et spennende år! Oppsummeringsplansje

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2013

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2013 MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2013 Fiskeridirektoratet Region Nordland november 2013 Per Sagen Utvalgsformann Innledning: Denne meldingen er en kortfattet oppsummering av lofotsesongen

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Høringsnotat forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Høringsnotat forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Høringsnotat forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Innhold 1. Bakgrunn... 1 2. Eksportavgiften for fisk og fiskevarer... 2 2.1 Nærmere om harmonisering av markedsavgiften... 2 2.2

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt  tt '' tt  tt  ft '' J. 21/82 FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 19.3.1982 LG/AN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82 KVOTEAVTALEN FOR 1982 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. Denne

Detaljer

Miniseminar om omsetningsordninger og markedsutsikter for pelagisk fisk. Tema: Omsetningsordninger

Miniseminar om omsetningsordninger og markedsutsikter for pelagisk fisk. Tema: Omsetningsordninger Miniseminar om omsetningsordninger og markedsutsikter for pelagisk fisk. Tid: Onsdag 17. 08.16 kl 1330 1530 Sted: NOR-FISHING TRONDHEIM Tema: Omsetningsordninger Omsetningsordninger: Auksjon Direkteavtaler

Detaljer

Kan vi få 40 kroner kiloet for norsk torsk?

Kan vi få 40 kroner kiloet for norsk torsk? Kan vi få 40 kroner kiloet for norsk torsk? Frank Asche, University of Florida og Universitetet i Stavanger Trondheim, 17.08.2016 1 40 kroner kiloen for torsk på kaikanten? Ja, selvfølgelig er det mulig

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 41 6. oktober Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

ljl ~~~~.=~~~~:~~:.J.~

ljl ~~~~.=~~~~:~~:.J.~ DLDIHG ru r ISDIUDIUlt'l'ØUH J- 35-91 (J-61-90 O'fcå.R) ljl ~~~~.=~~~~:~~:.J.~ L:!J Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.(05! 23 80 00 Bergen, 21. 02.1991 SÅ.J/TAa KVOTEAVTALEN FOR 1991 MELLOM NORGE

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

" # Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis [Referanse] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 # Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis [Referanse] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des " # rund vekt 4 4 3 3 2 2 1 1 1977 1979 1981 1983 198 1987 1989 1991 1993 199 1997 1999 21 23 2 rund torsk 4 4 3 3 2 2 1 1 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des & 14 +,-. 12 1 (rund vekt) 8 6

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN l"isker I DIREKTØREN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J. 266 Bergen, 30.6.1971 AAa/LGV Ved lov av 18. juni 1971 er det i lov av 20. april 1951

Detaljer

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. 4.- 1948 AVTALE mellom Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948 Særtrykk av»fiskets Gang. Utgift av FISKERIDIREKTØREN A/S BERGEN J O H N G R I E

Detaljer

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER VEDLEGG 7 TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER I. TEKNISKE REGULERINGSTILTAK 1. Torsk og hyse 1.1 Det er påbudt å bruke sorteringsrist i torsketrål i nærmere avgrensede

Detaljer

(Godt) Nytt Kvoteår? Stein Arne Rånes Fiskeriforskning

(Godt) Nytt Kvoteår? Stein Arne Rånes Fiskeriforskning (Godt) Nytt Kvoteår? Stein Arne Rånes Fiskeriforskning Fordeler og ulemper ved å endre kvoteåret Et forprosjekt finansiert av Norges Råfisklag og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Bakgrunn Økt

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 29 14. juli Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 26. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 673 000 tonn -4

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

nz. Ob2. ~g~ KVOTEAVTALEN FOR 1987 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESKAP.

nz. Ob2. ~g~ KVOTEAVTALEN FOR 1987 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESKAP. nz. Ob2. ~g~ MELDING FRA FIS~RIDIREKNREN r;t;l :~,~~~~~~::~!~~:~ J - 2 4-8 7 ~ Telex 42 151 Telefaic (05) 20 00 61 Tlf. (05) 20 00 70 Bergen, 8.5.1987 EE/ EW KVOTEAVTALEN FOR 1987 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE

Detaljer

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark BAKGRUNN Den Eurasiske Økonomiske Union Innføring av importforbudet:

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

III. I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endringer:

III. I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endringer: Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2008 (J-203-2007 UTGÅR) Bergen, 20.2.2008 HH/EW Forskrift om endring av forskrift 4.

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 SAK 15/2017 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2018 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Lønn utgjør 8-18%, råstoff 62-77%, totalt 75%-83%

Lønn utgjør 8-18%, råstoff 62-77%, totalt 75%-83% 1 2 3 4 Lønn utgjør 8-18%, råstoff 62-77%, totalt 75%-83% 5 Tendensen har vært at en synkende andel av råstoff av torsk, hyse og sei har blitt foredlet i Norge. I 2011 ble det eksportert cirka 91 tusen

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet Rapport Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet INNHOLD 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for analysen 1.2. Omlastingsregler 1.3. Hva er undersøkt 1.4. Kvoter 2. Analysen 2.1. Rammer

Detaljer