INNHOLD Nr. 52, 27. desember 1956

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 1956. Nr. 52, 27. desember 1956"

Transkript

1 INNHOLD 1956 I hvert nunm1er <::V «Fiskets Gang» er inntatt ukeoversikt over fiskeriene, eksporttabell, tabeller over bankfiske samt tabeller over vintersild- og skreifisket i sesongen, rapporter om det hollandske, islandske, engelske og det svenske sildefiske i sesongen, lister over litteratur om fiskeriene. Disse regelmessige oversiktene er ikke md i denne innholdslist::n. Artikler. Rapport om Barentshavtokt nr. IV 6. oktober til 10. november Vintersildfiskets lønnsomhet Selfangsten og håkjerringfisket i Lofotfiskets lønnsomhet Bruken av nylonredskaper for garn og linebruk i Lofoten l 7 orekomst av fiskeegg og fiskeyngel i nordiske farvann våren 195 og Ra p port om undersøkelser etter nye rekefelter Fettinnhold i vintersild Rapport om tokt med «G. O. Sars» til Barentshavet 1. mars-26. april JVT Ø te i Den faste kommisjon nedsatt i henhold til internasjonal overenskomst av 5. april 196 om maskevidde i fiskenøter og ministemål for fisk Sorteringsmaskin for sild Fisket ved Vest-Grønland Valg av riktige trådtykkelser ved bruk av nylon tråd til fiskegarn Rapport over sildetokter vinteren med «G, O. Sars» Sildetoktet august 1956 med forskningsskipet «G, O. Sars» Rapport om undersøkelser etter nye rekefelter i Nordland, Troms og Finnmark Fiskefarkosters årsdrift.. Stortrålernes fiske i Om krabber Effektiviteten av de internasjonale bestemmelser om minste maskevidde i trålredskaper og minstemål for fisk 555 Resyme av rapport til den Permanente kommisjon fra en komite nedsatt på kommisjonens. årsmøte Silda i Nordsjøen. En oversikt over sildefisket Norges Fiskerier Norges Fiskerier Små trålernes lønnsomhet Stortrålernes lønnsomhet Lover og bestemmelser: Lov om saltvannsfiskeriene Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember (Saltvannsfiskeriene) 20 Bestemmelse om oppsyn.... Kontroll med maskevidden fiskeredskaper visse Bestemmelser om fiske med notredska- per qnder Lofotfisket i Statens Fiskarhanks fond for 2. prior lån i fiske- og selfangstfartøyer Fredning av sel og klappmyss i Vesterisen og Danmarkstredet Lov om forbud mot å betinge fol kjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter Endring i ferskfiskforskriftene Helligdagsfredning for størjefisket Mellombels lov av 29. juni 1959 om eigedomsretten til fiske- og fangstfarkoster L105 I orskrifter for behandling og føring av le\'er og makrellstørje Endring av råfiskloven Forskrifter fastsatt av Fiskeridepartementet 18. juli 1956 i medhold av mellombels lov av 29. juni 1956 om eigedomsretten til fiske- og fangstfarkoster K vei tefredningen Sjømannsloven av 17. juli Endring av avgiftene på hermetikk til fordel for Norges Hermetikkfagskole og Hermetikkindustriens Laboratoriuin Lokale frednings- og reguleringsbestemmelser, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember Notiser. Den norske lov Eksportutvalgene for saltet storsild og vårsild, Bergen Eksportutvalgene for fetsild, Trondheim Eksportutvalgene for saltet småsild og skjæresild, Bergen Eksportutvalgene for fersk sild, Bergen 153 Eksportutvalgene for frossen sild, Alesund Eksportuvalgene for saltet islandssild, Bergen Eksportutvalgene for tran, Bergen.. 15 Eksportutvalgene for frossen fisk og filet, Bergen Eksportutvalgene for fersk fisk, Alesund H ermetikkfabr. eksportutvalg, Stavanger Eksportutvalget for saltet rogn, Bergen Eksportutvalget for fiskemel, Bergen Eksportutv. for sildolje og sildemel, Bergen Eksportutvalget for tørrfisk, Bergen Eksportutvalget for klippfisk og saltfisk, Kristiansund N..... Eksportutvalget for frossen filet, Oslo fisk og 229 Nedskrivningsbidrag til oppføring av ror- og egnebuer. - Endring i maksimumssatsene i bidragsreglenes punkt , Kursvirksomheten i terminen 1956j57 23 J\fotorpasserkurs - kokkekurs Fiskeridepartementets organisasjon 579 Rapporter fra studiereiser Tabeller. Utførsel av fisk og fiskeprodukter i okt fordelt på land Verdien av utførelsen av fi~k o. a. i nov. og jan.jnov Vintersildfisket pr. 22. jan. 1955, lste tabell Mrmedsvise oppgaver over vintersildfisket i Papport nr. l om torskefisket pr.. februar Utførsel av fisk og fiskeprodukter nov. 83 Fetsild og småsildfisket Verdien av utførselen av fisk og fiskeprodukter, des. og janjdes

2 Ferskfisktransporten med jernbane pr. desember 1955 fordelt på land.. uken som endte 18. mars desember UtfØrselen av fisk og fiskeprodukter i 190 \ intersildfisket. Korrigert oversikt for 20 UtfØrsel av dampmedisintran i desember 1955 fordelt på land. Korrigert oppgave.... V tførselen av fisk og fiskeprodukter i januar 1956 fordelt på land \:erdien av utførselen av fisk og fiskeprodukter, hvalfangst og andre produkter av fangst i jan Loddefisket F<t>rØyanes utførsel av fiskeprodukter Canada i : Verdien av utførsel av fisk og fiskeprodukter, av fangst i febr CtfØrsel av fisk og fiskeprodukter i Ny fremgangsmåte til oppbevaring av næringsmidler Hummerteiner av metall og plastic Selskapet som prøver å få i gang sildedrivgarnsfiske Øst-kanadiske farvann 93 9 har sluppet opp for penger Kanadisk eksperiment med lakseomplanting.... l( veies den kanadiske klippfisk (saltfisk) næring? Kveitebåt med oppbevaring av fisken i kjølet sjøvann Rikt sildefiske i Britisk Columbia Canadas fiskerier i En vurdering av Canadas fiskeriutsikter.... Nytt «super-fiskemel» Foran laksesesongen i Alaska.. Kanadisk 12-mils-grense?.... Streiketrusel i de kanadisk-amerikanske februar 1956 fordelt på land 279 kveitefiskerier Slutt-tabell over vintersildfisket Selvmorderisk kanadisk klippfiskpoli- Den første makrell-tabellen tikk Verdien av utførsel av fisk- og fiskeprodukter i mars, jan.jmars UtfØrsel av fisk og fiskeprodukter i mars fordelt på land Ferskfisktransporten med jernbane pr. 31. mars Verdien av utførselen av fisk- og fiskeprodukter, hvalfangst o. a. i april og jan.japril Siste ntpport om skreifisket \-in tersildfisket. Ne ttogj ennomsni Uspriser , På uerfangst utenfor Newfoundlanq Subsidiert salt til kanadisk klippfisk- produksjon også i Rekordsesong for sildefisket i British Columbia.... Nytt forskningsfartøy.... Antibiotika, fisk og fremtid Peruviansk fiskeflåte planlegger inva- 361 l<'iskesalgslagene. Omsetningen månedsvis i De europeiske torskefiskeflåter i Nord- UtfØrsel av fisk og fiskeprodukter i Vest-Atlanteren sjon av farvann i British Columbia 02 Tråleren fanget en ubåt Om å ta aureomycin i bruk Streikefar~ i British Columbia avbøtet 9 Aluminium kontra blikkesker april 1956 fordelt på land Firma i Canso, Nova Scotia på jakt UtfØrsel av fisk og fiskeprodukter i etter sild mai Vil Aureomycin bli tillatt benyttet til Verdien av utførselen av fisk og fiske- fiskepreserving i Canada? produkter i juni og jan.jjuni God torskesesong for nyfundlands- Ferskfisktransporten med jernbane pr. fiskerne juni Canada besluttet på å kreve 12-mils Verdien av utførselen av fisk og fiske- territorialgrense produkter i juli Arbeidsledighetstrygd for kanadiske UtfØrselen av fisk og fiskeprodukter i fiskere juni 1956 fordelt på land a Utførsel av fisk og fiskeprodukter i juli.. ~3 Kanadisk bestemmelse om å ta i bruk 571 Aureomycin Canadas atlantiske kveitefiske Verdien av utførselen av fisk og fiskeprodukter i aug. og sept Ferskfisk med jernbane pr. 30. september UtfØrselen av fisk og fiskeprodukter i aug fordelt på land UtfØrselen av fisk og fiskeprodukter i september 1956 fordelt på land Verdien av utførselen av fisk og fiskeprodukter, hvalfangst o. a. i okt Hva er i veien med Canadas klippfiskomsetning~' Dannuuh. Dansk fiske i november Stadig stigende konkurranse på eksportmarkedene Dansk fiske i Dansk fiske i Anton Dohrn på leting etter sei Danmarks fiskeflåte Stor utvidelse av Esbjergs saltfiskeksport Dansk kutters direkte-leveranse i Hull 6 Esbjergs sildeflåte Dansk fiske i januar Dansk rødspetteomplantning 18 De danske fhkeriundersøkelser ved Grønland i Danmark; eksport av saltvannsfisk til Sveits fordoblet siden Dansk fiske i februar måned 212 Store sildestimer på BlØclen Steinbitrogn til kaviar og andre danske hermetikknyheter T.ngelske fiskefinnaer interessert i kjøp av danske kuttere Obs. Beriktigelse ang. kaviarfremstilling Dansk fiske i mars måned Grønlandske handels store nye kutter 290 Esbjerg-kutter tok 80 tonn sild på 3 dager Omkring Nordsjøkonvensjonen, syn på saken Dansk fiske i l. kvartal Dansk fiske ,..... Den danske clamørretproduksjon dansk Avsetningsvansker for danske fileter.. Årets fire første m[meder i dansk fiske Stor fortjeneste for Esbjerg-kuttere på fiskeleveranser i England.... Travelhet for dansk fryseriskip ved Grønland Det danske fiske i mai Utsiktene for makrellfiske med drivgarn og dorg i den nordlige delen av Kattegat og Skagerak Etter den internasjonale fiskerimesse i København Dårlig eller god sild til mel- og oljefabrikasjon Dansk fiske i juni måned Import av utenlandsk fisk til Esbjerg? 38 Hvalfangsten ved Grønland Meget håbrann Vanskelig å få inn driftsøkonomiske oppgaver over elet danske fiske.. 57 Dansk fiske i juli måned ~-Jkt dansk fiske-konserveseksport.. 85 Dansk rødspette gir gode resultater 52 Dansk fiske i august l'laner om nytt dansk-grønlandsk fiskeriselskap Danske hå brannku ttere overveier å slå inn på annet fiske En internasjonal konferanse om sjølovgivningen Ennå flere fabrikkskip Dansk fiske i september ljltrakorte lydbølger mot peleorm 633 Dansk fiske i oktober

3 Det grønlandske I<iskeri-Kompagni AjS 656 Grønlandsfisket fra Færingerhavn har hatt en stor sesong Færøyane. 1 \erøyanes salt og klippfiskutførsel.. 9 Kveite linefisket ved Færøyane Gode utsikter for færøyisk sildeeksport 370 Frankrike. C:oncarneau har dårlig sardinår, men Italia. Italias innførsel av fiskevarer i jan.- okt Italias innførsel av fiskevarer i jan.- nov Italias innførsel av hermetisk størje i jan.-nov Italias innførsel av fiskemel i jan. nov Italias innførsel av saltfisk og klippfisk Italias innførsel av fiskevarer i januar bra med størje Italias innførsel av fiskevarer i jan.- l 'ransk importpolitikk febr Franske tollsatser for fiskeoljer og tran 196 Italias innførsel av fiskemel jan.- Den franske fiskepropagandakomite febr fransk import av fiskekonserver De italienske fiskerier Boulogne Ilalias innførsel av henn. størje i jan. Rekordår for fransk fiske i Ml Sardinfisket i Frankrike Utbyttet av det franske trålfisket.. 59 Frankrikes import av fisk, skalldyr og hermetikk herav i første halvår av Island. lslandsfisket pr. 31. oktober Generalforsamling i det Islandske fiskerederforbund Krav fra fiskeorganisasjonene i Island om høyere fiskepriser ]ajhiii. Forhandlinger mellom regjeringen og fiskerederforbundet.. 60 Islandsk trålerfisk til England seks måneder etter boykottens opphevelse.. Islands torskefiskerier Islands fiskefangst pr. 30. nov. 1%5.. Islands fiskeeksport L jan.-30. nov Islands fiskerier Fangstkvanta og foredling Islands fiskefangst pr. 31. januar Islands torskefiskerier Islands frossenfiskproduksjon i Bygging av islandske trålere på inntil 200 tonn Islands fiskeeksport.... Islands frossenfiskindustri Islands fiskeeksport.... Spekkhuggere jages med kampfly og Italias innførsel av fiskevarer l. kvarlai Italias innførsel av fiskevarer januarapril Italias innførsel av fiskevarer i januar -juli Italias innførsel av fiskemel i pnuar.i ull l!ltig Italias innførsel av fiskevarer i januar -august Japamk plan for internasjonalt tunasalgs flemme-program Et firma skal ta hånd om salget av 60 Japans lakseproduksjon i år J<tpanske «grense»-problemer bomber ved Island Torskefisket ved Island Islands fiskefangst pr. 31. mars hlands fiskefangst pr. 30. april Islands torskefiskerier 389 Ny islandsk tråler Islands sildefiske.... '102 Det islandske sildefiske 25 Reklametiltak for salg av japansk krabbe Stor japansk laksefiskeflåte risikerer russisk oppbringelse Russisk-japansk fiskeripakt 02 Japanske fiskeritiltak i Afrika.. 0 Moderat nedgang i japansk laksefiske 582 Fiskeriproduktene er fjerde post i Japans eksporthandel Japans,,high seas» produksjon av hermetisk krabbe ]\iederland. Islands fiskefangst jan.-mai l~ortugal. Nederlandsk saltsildeksport i 1955 Nederlands fiskerier i Hollands sildeeksport i Ilollands fiskeflåte vil bli modernisert og utvidet Det hollandske sildefiske siden 196 Hollandsk fersksildeksport Islandsk sildesalg til Sovjetsamveldet.. 80 Portugisisk eksport av ferskfisk til Islandsk tørrfisklager i Nigeria Italia Islands fangst av Taxafjordsild Fra Portugal Nr.!>2, 27. desember 1956 Arets portugisiske saltfiskproduksjon.. 72 Betydelig nedgang i portugisisk sardinproduksjon og eksport Sov jet-samveldet. Fisket i Sovjet-Samveldet 115, 166, 232, 357 Sovjetisk = værvarslingsstasjoner i Arktis. - Den nordlige sjøvei 357 Russisk-britisk fiskeriavtale Russisk-japansk fiskeri pakt.. 02 De første russiske erfaringer med fabrikkskip SjJania. Spansk stortrålerfiske 131 Spansk torskefiske Storbritannia: 9 pence på hvert :E 100 i Økt bonus, til engelske trålfiskere Godt engelsk sildefiske på DumOl ebankene.... L sikkerheten er sjarmen ved spillet..»bea1 Island Blues».. Rekordfangst Bakterier i fiskekasser.... Trålere fra Milford Haven går inn for skyttelservise Grimsby-fisk til Tsjekkoslovakia Taresamling i Irland J;ritiske lrålredere diskuterer boykotten av Islandsk fisk med myndighetene 37 «Northern 1Nave» av sted på første prøve-frysetur Hull-trålernes fiske i 1955: Færre skip, kortere turer, mere fisk Den britiske fiskerinæring klar til kompromisløsning av Islands tvisten Islands eksport av fisk og fiskeprodukter i tiden jan.-nov lvjere islandsk kassefisk til Newcastle? 60 Økning av avgiften til White Fish Authority Frysing ombord. «Northern v\tave»s anlegg virker tilfredsstillende Fiskemelfabrikk i Grimsby tilbyr grossistene fast pris for alt avfall Hekktrål i bruk på flere skip. Sildetrål umoderne på langturer påstår oppfinneren «Northern v\tave» ble en suksess Britisk saltfiskfangst også kommende sommer Kommisjon for undersøkelse av bemanningsskalaen på britiske stortrålere? 78 Påbud om luftfylte gummi joller på briliske trålere? Britiske nordsjøfiskere ønsker flere bølger og høyere frekvens llritisk tråler fisker for kr på tre turer

4 Hull's norske sildesesong E.lektronisk l\1id-water trawl <<kan vel revolusjonere fisket» Skotsk motortråler av ny klasse Den skotske sildenærings finansielle stilling Herring board fremsetter forslag til nye sildepriser Grimsby har opplæringskurser for snurrevadfiskere Britisk statsforvaltning tar skritt til studium av fiskepreserving Ved den engelsk-islandske fiskeritvists opphør l\iere fisk og høyere pris for fisk i Storbritannia i 'What <<Couldn't Rappen, Has»! Ny stor «fish sticb fabrikk i Grimsby 152 Skottene mener at drivgarnfisket bør oppgis og i stedet ta fatt med trål. 152 Skotske sildeskippere til Sverige for å studere sildetråling Kassespikringsmaskiner Overisningsproblemet. Nye undersøke!- sesresulta ter.. 16'1 British Trawler Federation motsetter seg ny avgift Forslag til bileggelse av den engelskislandske tvist Større forsendelse av kippers fra Grimsby til Canada G Britisk Trawler Federation vil ha 25- års avtale om fiskerigrensen med Island Islands kassefisk fra Newcastle til Hull 176 Fiske-dehydreringsfabrikk i Hull :Prince Charles»-saken. De etterlatte vil saksøke det norske losvesen 180 :Ny peileinnretning Stigning i oljeprisen i England 196 Skotter prøver den kontinentale sildetrålingsteknikk «Prince Charles»-saken Er prisen som brittene oppnådde for trålersaltfisk ulønnsomme? Ny britisk stortråler med mannskap ptl Ny pris på sild til sildolje i Storbritannia Ihitiskbygd snurrevadfartøy av dansk type De britisk-russiske konferanser om Kvitsjø-fiskerigrensen fortsetter O tvi ding av både kostnad og leveringstid for nye britiske fartøyer Inngrepene i Nordsjøbestandene er «betydelig og alvorlig» Valgene på Island kan forstyrre bileggelsen av fiskeritvisten Det britiske og skotske vintersildfiske 26 <<Silver Cod»-trofeen til «Kirkella» som fisket for 2,6 mill. kr. i fjor :Fire nybygninger av dansk snurrevadtype til Hull Englenderne er indignerte over dansk bruk av sildetrål på Silver Pits Den britiske stortrålerflåten fordobler avgiften til reklamen Fortsatt forhandlinger i den britiskislandske fiskeritvist Om beskyttelse av syntetisk tauverk Veteran blant Fleetwood-rederne fornyer hele sin flåte Ross Group knytter seg sammen med Lyons for salg av fish-sticks De britisk-islahdske Parisforhandlingcr avsluttet Hulls norske silde~esong.. 27 Terylene-trål fullt brukbar etter ni turer Store britiske fiskemelbehov Tvilsomt om trålere fra Hull vil drive 27 ~85 saltfiskproduksjon i år G Endringsforslag vedrørende grunnlinjesystemet Fullstendige undersøkelser i forbindelse med ungsildfangsten i Nordsjøen Forbedres fisken fra fjerne farvann ved hurtigfrysing. Delte meninger om «Northern "\'Vave»-forsøket Stortråler til Færøyane Fare for ny prisstigning på kull i England God kveitefangst i Aberdeen Det britiske «Glant and Loan Scheme» 302 C.ummiflåter, obligatorisk utstyr pl britiske fiskefartøyer Britiske trålerfiskere vil ha mer betaling Trålerrederi i Cardiff selger sin flåte 312 Sovjcttraler nr. 6 sjøsatt i Lowesloft 312 Det Ekotske sommersildfisket nritish Trawler Federation.. 325,\rsrapport fra British Trawler Federatjop.,..,.... ~27 Herring Industry Board slutter stor kontrakt med Sovjctsamveldet l iskemel er av økende nasjonal betydning for britene Det skotske sommersildfiske offisielt åpnet J~ritisk hå- og haifiske Kussisk-britisk fiskeriavtale Lønnsyllming til britiske trålerfiskere H68 r... ckordpris for Donegal-laks Det skotske sildefiske Ordning for de svenske sildeleveransene i Aberdeen Kj~pmenn i Aberdeen er imponert over svensk kvalitetsfisk Stilr den britisk-russiske saltsildkontrakt i fare :l89 Det skotske sommersildfiske 389 Redningsmennene ved «Prince Charles»-ulykken Den engelsk-islandske tvist Irsk rådgivende fiskerikomite trekker seg tilbake liavnekjøpmennene til angrep på white Fish Authority.. 03 Acronize-preservert trålerlast 03 }'ryseeksperimentet ombord i «Northern "\'Vave» I<'orslag on1 <<Sentral salgsorganisasjon» får blandet nwttakelse i Grimsby.. 03 Fordoblet ferskfiskavgift i England.. Lill Det skotske sommersildfiske.. 11 \'armen volder vansker for fiskehandelen i England Lovkonunisjonen og territorialgrensene.... Nye rater brakt i forslag for britiske fiskerisubsidier.. Det skotske sommersildfiske Vil nekte å betale forhøyet "\,Vhite Fish Authority.. Revidert støtteprogram for vedtatt i Storbritannia Nytt torskefiskeri.. Renhold av fiskekasser.... avgift til fiskeriene Irske fiskebåter har vansker med trå lere som fisker ulovlig.. 56 Mere penger til de irske fiskerier.. 56 Britisk fiskemelprocluksjon stadig oppover Stort fiskeoverskudd i Hull Fisheries Yearbook and Directory 58 Det skotske sommersildfiske St. Celestin-forliset Kapitalinvesteringen i den britiske fiskeflåte Fiskedokken i Grimsby 100 år 512 Ny utvidelse av Ross Group 51 Yannouth-firma salter sild beregnet for Italia To nye fabrikktrålere til Chr. Salvesen & Co., Leith Den engelske fiskeriminister lover ny lov angående støtte til ombygging av kulldrevne trålere til oljefyring 51 Shetlenderne har godt håp om avsetning for sin pigghå l 1 ublikum i United Kingdom kjøper fisk for over :E om året 522 Meget rckruttsild på East-Anglia-bankene i høst? Flere engelske fabrikkskip De britiske fiskerier kan produsere ennå mer fiskemel.. 52 Livredningsflåter på britiske fiskefartøyer fra l. oktober '± Fire motortrålere under bygging for nytt Aberdeen-rederi.. 50 l\linistry of Transport godkjenner ny plastikk-livbåt

5 l'. Har for~kningsskipet «Ernest Holt» p~t ny Spitsbergentur Sildefisket på den engelske Østkyst. ; 552 ljtmerkete markedsutsikter for East- Anglia-silcl Prisene på brisling til sildolje i Storbritannia Lengre opphold for Hull-trålerne 573 East Anglia-fisket Fortsatte konferanser om Islandstvisten Fryseeksperimentene ombord i «Northern \Vave,, avsluttet......!180 Høyere kunnskapsstandard for britiske tråleroffiserer East Anglia-fisket Jo'ersksildeksport fra Lowestoft til Øst- Europa.... :)93 United Kingdoms frossenfiskproduksjon East Anglia-fisket Den britiske tdlerflåte 603 \V bite Fish Authority holder pressekonferanse Fabrikktråleren «Fairtrp på hjemtur 628 Ny Hull-tråler med clieselelektrisk maskineri og 15.8 knobs fart ''VFA og HIB i fellesskap skal :<>tuclere røking av fisk Last Anglia-fisket Engelske fiskemelfabrikanter forlanger «a square deah fakta 01n fiskemel i Storbritannia I"ondon hilser shetlendernes pigghå Yelkommen.... G32 Bileggelse av den engelsk-islandske fiskeri t\'ist ~11 East Anglia-fisket.. 61 Uavgjort konkurranse om Prunier- 65 ~ Trofeen 65'1 Detaljer i den nye eng-elsk-islandske avtalen (i!jc! Fabrikkskipet,,Fairtq''' har ilandbrakt 5000 tonn på 2\;~ år.... G:):) Engelsk fiskemelproduksjon nok engang. Svar fra H. I. B. til Mr. Jack Vincent l O pst. nedskjæring av oljeforbmket til fiske i Storbritannia Sjøsetting for Aberdeen :Motor Trawlers Ltd !)7 Amerikansk clieselmotorfabrikk ~tpner ela tterselskap i Skottland.. Fiskerimesser.. Ny engelsk lov til støtte for fiskerinæringen !)7 660 GGO Britisk skipsverft sjøsetter kjempecontainer for oppbeyaring av levende ål stk. sild pr. kvart cran mot frbr 650 stk. i St<Jrbritannia.. 66 :Første Islands-last til Grimsby.. 66 Nye britiske fiskefartøyer Høyere minimumsfiskepriser i engelske havner East Anglia-fi<;ket, og annet engelsk sildefiske... : Atskillig tilgang på islandsk fisk i England Stor etterspørsel på shetlandsk hå i. England Andre land ønsker liknende leveringsrettigheter som Island har i England 68 Sveits: Sveits' innførsel av fersk og frossen saltvannsfisk i jan Sveits' innførsel av fersk og frossen saltvannsfisk i aug. 19:' Scterige: Stor import av filet i Sverige Arets svenske flaclcnsildfiske ga relativt god fangst.. Rikelig av spillange i den svenske jule- handelen Svensk fiskerioversikt.. 60 Den svenske silderasjonen.. 63 s, en!jk i:iskcbå;: med u ~styrsntessige nyheter.. 63 Vet De Fritt fiske i Norden 130 Det svenske sildefiske Svensk sortering av lange 221.Stadig f~erre svenske yrkesfiskere 231 Svensk makrellfiskes lønnsomhet.. 27 vestkustfisk tapte penger i fjor Store svenske sildekj9jp p~t Færøyane i fjor Det svenske islandssilclfisket. Ingen islandssildomsetning i Sverige før 13. september Store s\renske sild- og brislingsalg til utlandet Dyrere >venske silclekonserves i høst - dyster prolog for garnfisket 8 Trist juli for svensk fiske 8 Svensk fiske Godt svensk storsjøfiske i år 51 Stigning i svensk fiskekonsum 51 Bedre lønnsomhet for svenske yrkesfiskere i 195!)52 Stor import av fiskefilet i Sverige Tyskland: Rekord fangst En ny vest-tysk fiskerilov Det tyske trålsildfiske.. Det vesttyske loggerfiske i 1955 Hamburg-Altana fiskerihavn utvides Tysk hekk-tråler Nr. 52, 27. desember 1956 Rekordutbytte for tysk hav- og kyst- 112 fiske De første fabrikkskip til tyske rederier 177 Krabbetørkingen i Vest-Tyskland skal rasjonaliseres Tyskerne enige om årets innsats i havfiske Tyskerne oppdager ennå en rik banke ved Grønland Planlegging av vesttysk fiske 19:' Finansiering av tysk fiskeomsetning Forskjellig om vesttysk fiske i 195:) Gode fremskritt med moderniseringen av den tyske loggerflåte Den tyske kutterflåte.... :Ill Stønad ved eksport av tysk frossen fisk til U. S. A. og Østerrike.... 3'10 Finansiering av el en tyske trålerfimes Utbygging 3c!l Grønlanclsfisket av stor betydning for Vest-Tyskland R9 Fiskeriavtale mellom DDR og Argentina Vesttysk fiske ved Vest-Grranlancl Rekordartet vesttysk fiske i første halvår Lite sild og høye lyske auksjonspriser 82 Verdensartikkelen fiskemel på elet vesttyske marked 18 l' tvidelse av den østtyske fiskeflåte.. "!Sil Inclustrisilclfisket under sterk utvikling i Vest-Tyskland !) Vesttysk trålersaltfisk fra Grønland..!lH Det vesttyske hav- og kystfiske i første halvår !l25 Dr. Blanke: Die Seefischerei Nordwest-Europas, Struktur und Probleme.... :138 Stig-ende sildepriser i Vest-Tyskland Tyske oppdagelser av nye fiskeplasser utfor Østkysten av Grønland He tydelige utgiftsøkninger for tysk havfiske SYenske sildelcyeranser Vest-Tyskland Lite av Yest-tysk trål- og loggersilcl i år li33 To nye tyske motortrålere.. ()65 L'. S. A. «Common sense» med hensyn til priser ()3.'iarclinsesongen for Maine avsluttet.. 79 Conl.eback for Califomiasardinene c;nited States fiskeproduksjon gikk ned i 19: Amerikansk st9jrjeklipper gjr>r rekordtur.... for 25 mill. kroner Sildcmclmarkedet i Amerika 298 Rekordfangst for det tyske hav- og kystfiske i l%5... G~! i Kvanta for import av Tuna-in-brine i S. A

6 "Forandringer i ll. S. A. 's fiskeriadmi- 12 nistnisjon.... :Fish and "Wildlife Service atskilt. Forslag om permanent fond.... Terrengvinning for fiskeriene i fekt ninger langs Potoma Fiskeriene i Samhanclstatene og Alaska i l tsiktene p~t det amerikanske fiskemarkedet for juli-september LJ7l Hvilken forbindelse er eler mellom v;erforholclene, havet og fisken.. 81 Stor ( >kning i produksjonsprisen for?viaine-sarcliner Stor amerikansk hermetikkforbruksundersøkelse Det har lykkes amerikanerne å merke 81 uer Fiskeomsetningen i V. S. A. 572 ~edgang i bruken av olivenolje til sardinpakning De nordamerikanske laksefiskerier 582 Californias sarclinsesong Saltonstall-Kennecly midlene 665 Pink-laks traktat mellom lf. S. A. og Canada Beskjeden begynnelse for det kalifornisj.se sardinfiske Kalifornias ~tørjeproduksjon sty>rre enn i Stor om<.;etning av hermetisk størje l'. S. A Tre selgeres syn på elet amerikanske laksemarked Argentinas fiskerier (?sterrihe: y)sterrikes innførsel av fiskeprodukter i Østerrikes innfy>rsel av de viktigste fiskeprodukter i l. kvartal 195() Diverse: Nye seylonesiske trålere SjØdyktige fiskebftter, "FAO Fish Bulctin Vol. VIII, No., Polske fiskerier Den nye israelske regjerings økonom-- iske program pst. utbytte i AjS Fiskernes Hank 92 Marokko søker markeder Perus havfiske Kubanske planer om torskefiske 196 Papporter fra studiereiser "Mexicos innførsel av noen av de viktig-ste fisk og fiskeprodukter for norsk eksportnæring i årene Seks hermetikkfabrikker ved ''ralvis llay...., Hellas og torsken Fiskeriutsikter i Liberia Shetland kan eksportere tørket lang,e til Nigeria "tr det slutt på langereserven ved Shetland og drar den eldre fisk mot.island Tiltak til økning av fiskeriavkastningen i India Polske super-kuttere på NordsjØfiske Den belgiske fiskeflåte l'iskemel fra portugisisk Afrika.. Nye fiskehermetikk- og fiskemelfabrikker i Jugoslavia : 39 Australsk fiskeriekspansjon Afrikansk fiskerisammenslutning Kubanerne ivrige etter å fremstille klippfisk på Cuba Sør-Afrikas fiskerier og fiskeri-industri Diskusjon på møte i Helsingfors om oppdretting av laks lviarokkos sardinfangst i 195:') G2 l_l tilstrekkelig interesse for fiskersamvirkelaget på Shetland Tørrfisk-industrien i Mauritania Mindre sardiner fra Portugal Kaos truer Stillehavskystens laksefiske 632 Irsk fiske «en nasjonal skandale» 66 71

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar-19. sept. 1959 FISKETS GANG Utgift dv Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 24. september 959 Nr. 39 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket.

Påny en uværsuke. Fetsild- og stndsildfisket. Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kuii hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 2. oktober 1947. Nr. 40 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

>'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN >'.d UTGliT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN FIiKtT! GANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Fiskerilovgivning... 541 Forelepige oppgaver over fisk omsatt av Norges RAfisklag pr. 28. juni 19i0... 541 Glimt fra Opplysningsutvalgets

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278

INNHOLD - CONTENTS. Rekeskall til laksefor Prawnshell for salmonfeed 275. Vi m6 plele markedene Marketing farmed fish 278 INNHOLD CONTENTS 67. ARGANG NR. 8 Uke 18 1981 Redaktor: Ulgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 Sigbj~rrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen,(red.sekr.) Vidar Ho~iskeland Kari Østervold Toft Ekspedisjon:

Detaljer

Brislingfisket slår godt til på Vestlandet.

Brislingfisket slår godt til på Vestlandet. an Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 32. årg. Bergen, Torsdag 13. juni 1946. A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 2-14. rgang - februar 1960 000000000000.000000OO0.000000000 Et skritt nærmere ny studieordning Utkastet til

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Kontrollverket etter omorganiseringen The Department of fish quality control after the reorganization

INNHOLD - CONTENTS. Kontrollverket etter omorganiseringen The Department of fish quality control after the reorganization ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-8. MARS 1979 65. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR ANNONSER : Tekstsider:

Detaljer

Kan EU-fisket reddes NEI TIL EUS SKRIFTSERIE 1-03. AV DAG SEIERSTAD

Kan EU-fisket reddes NEI TIL EUS SKRIFTSERIE 1-03. AV DAG SEIERSTAD Kan EU-fisket reddes NEI TIL EUS SKRIFTSERIE 1-03. AV DAG SEIERSTAD www.neitileu.no Kan EU-fisket reddes? Av Dag Seierstad Nei til EU Skriftserien 1-03 1 2003 Nei til EU / Dag Seierstad Layout/design:

Detaljer

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper:

- 1689 mann. Ukens fiskefangst fordelte seg slik på redskaper: Fiskerioversikt for uken som endte 24. oktober 1970. 29. OKTOBER 1970 56. ARGANG AV INNHOLDET I DETTE NR: Side Prisindeksen juliaug.... 799 a aug.sept Fiskeriinspekterenes kvartaisberetninger Finnmark

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Krisetider for saltfisk?

Krisetider for saltfisk? f i s k e r i - o g h a v b r u k s n æ r i n g e n s l a n d s f o r e n i n g - hele næringens forskningsfond Krisetider for saltfisk? Finanskrisen skaper trøbbel for torsken sannhet eller hvilepute?

Detaljer

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler

Tid for skjærgårdsferie - men ta hensyn til lover og regler AKTUELT ~is"ets Gane GI * UTGITI AV FISKERIDIREKTORATET 81.ARGANG NR. 6 - JUNI Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV.REDAKTBR Sigbjørn Lome/de Kontorsjef REDAKSJON: OlavLe/cve Dag Paulsen Per-Marius Larsen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rapport nr. 414/44 KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN

Rapport nr. 414/44 KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN Rapport nr. 414/44 KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN RAPPORT-TITTEL KARTLEGGING AV BIPRODUKTER I FISKEFLÅTEN RAPPORTNUMMER 414/44 PROSJEKTNUMMER 414 UTGIVER RUBIN DATO Juni 1995 UTFØRENDE INSTITUSJONER

Detaljer

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord.

Axel Dammann. Barentshavet. og den gylne vei til velstand i nord. Axel Dammann Barentshavet og den gylne vei til velstand i nord. Oslo 2014 2 Axel Dammann er sosialøkonom og tidligere banksjef i Den norske Creditbank. Fra 1996 styreformann og medeier i Netfonds Bank.

Detaljer

GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4)

GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) RAPPORT om resultatene av ekspertanalysen 'Effektiviteten av utnyttelsen av kvoter på akvatiske

Detaljer

04/10 THE NORWEGIAN-SPANISH SALTED FISH PROJECT DEN NORSK-SPANSKE SALTFISKHANDELS HISTORIE. Einar Richter Hansen REPORT

04/10 THE NORWEGIAN-SPANISH SALTED FISH PROJECT DEN NORSK-SPANSKE SALTFISKHANDELS HISTORIE. Einar Richter Hansen REPORT 04/10 REPORT THE NORWEGIAN-SPANISH SALTED FISH PROJECT Einar Richter Hansen DEN NORSK-SPANSKE SALTFISKHANDELS HISTORIE The Norwegian-Spanish Salted Fish Project Department of Geography University of Bergen

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 16 100 spørsmål og svar De Europeiske Felless EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen?

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? av Astrid Antonsen Segtnan Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (3 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. FIDECO I slepeskjeen FIDECO changes

INNHOLD - CONTENTS. FIDECO I slepeskjeen FIDECO changes INNHOLD - CONTENTS Utgltt av Flskeridirekteren 68. ARGANG NR. 18-11. SEPT. 1980 Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 Redaktor: Sigbiorn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Gunnar Christensen, (redsekr.) Vidar H~viskeland

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

En rekke av Norges dyktigste lakseprodusenter har dannet Lerøy Quality Group for å kunne utnyhe

En rekke av Norges dyktigste lakseprodusenter har dannet Lerøy Quality Group for å kunne utnyhe DIN TOTALLEVERANDØRI ~ LEROI,I ~{'n'!ifjl - Totalleverandør av frossen fisk - Filetprodukter - Bearbeidete produkter - Kvalitet til lavpris En rekke av Norges dyktigste lakseprodusenter har dannet Lerøy

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde ppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 43. årg. Bergen, Trsdag 3. ktber 957 Nr. 40 A bnn em en~ kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle pstanstalter

Detaljer

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION 96 SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96 BERGEN, MAY 8 12 INNHOLD - CONTENTS Norsk-Dansk avtale om fiskerifaglig samarbeid klar - Norwegian-Danish fishery agreement Jon Skaar jr.: - Tar aldri krise i min munn!

Detaljer

FORTELLINGER OM KYST-NORGE DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN. Torskefiskets historie

FORTELLINGER OM KYST-NORGE DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN. Torskefiskets historie FORTELLINGER OM KYST-NORGE 1 DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN Torskefiskets historie Innhald Torsk fra mat tll eksportvare Lange linjer Tørrfisk til salgs Hansatid og jektefart Svingninger i markeder

Detaljer

- I. .-, - i *,- I,.-$ 8 :#'f. 6 '1 7- I-. 't? i

- I. .-, - i *,- I,.-$ 8 :#'f. 6 '1 7- I-. 't? i 4 I., i.. :i :. *, I,.$ 8 :#'f 6 '1 7 I. 't? i INNHOLD CONTENTS To besetninger p& kyslvaklfarloyene Two crews on each of the new coast guard vessels l Ekspedisjon: Utgilt av Fiskeridirekloren Redaktor:

Detaljer

Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt

Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt Rapport 44/2010 Utgitt desember 2010 Markedsutvikling i pelagisk sektor En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt Finn-Arne Egeness Nofima er et næringsrettet forskningskonsern

Detaljer