ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Februar 2011 Nye dialysetilbud STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Snart er det slutt for dialysesatelitten i Seljord. Kommunen trenger lokalene selv og behovet for dialyse i den delen av fylket har gått dramatisk ned. Men i løpet av første halvdel av september vil ST etablere to nye dialysesatelitter: En avdeling på Rjukan og en på Notodden lokalsykehus. I tillegg vil dialysekapasiteten ved lokalsykehuset i Kragerø bli doblet Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Flere får HAVO-hjelp -Vi er veldig fornøyd med at det nå kommer et desentralisert dialysetilbud ved våre to lokalsykehus. Dette er et bra tilbud som vil styrke vår rolle som lokalsykehus, sier leder for klinikk Rjukan-Notodden- Ivar Dahl. Han er glad for at pasientene i hans del av fylket får kortere reiseveg når de trenger dialysebehandling. De siste ti årene har henvisningene til voksenhabiliteringen i Nome økt fra til 170 henvisninger årlig. Dobler i ny dagenhet Pusser opp for 15 mill Forsker på fertilitet De er fornøyde i nyoppussa Dagkirurgen i Porsgrunn- selv med mer å gjøre ST pusser opp for 15 millioner kroner i Porsgrunn i løpet av Hans Ivar Hanevik tar Ph.D på hvordan han kan hjelpe IVF-kvinnene

2 170 får hjelp hos HAVO Før krigen var det få utviklingshemmede som ble eldre enn år. Nå er snittalderen 55 år og de eldste er i årsalderen. Lavere spedbarnsdødelighet, bedre levekår i små bomiljøer og bedre behandling er forklaringen på at levealderen har økt så mye for de 170 som i dag får hjelp via STs Habiliteringstjeneste for voksne i Nome. Historisk har det åpenbart skjedd en markant forbedring for en lenge forsømt og utsatt gruppe mennesker. -Dagens utviklingshemmede har helt andre muligheter for opplæring, deltagelse og integrasjon i vårt samfunn enn tidligere. De har kort og godt bedre levekår, oppsummerer psykolog Knut Ove Solberg. Fra vanskjøtsel til rettigheter Enhetsleder Fred Danielsen gleder seg over den historisk unike framgangen for menneskene som Habiliteringsenheten for voksne- HAVO arbeider med å hjelpe. Fra gamle dagers utstøting, vanskjøtsel og tidlig død til et liv med rettigheter i egne leiligheter og bofelleskap med ansatte som støtte og trygghet rundt seg. I dag jobber 12 fagfolk med Dagsrudheimen som base. Året rundt kjører de Telemark på kryss og tvers for å bistå kommunene med sin fagkompetanse i forhold til målgruppa: Voksne mennesker fra 18 år med utviklingshemming og- eller utviklingsforstyrrelse som f. eks autisme. Mange sliter med begge deler i tillegg til en psykisk lidelse.det er her Danielsen og hans kolleger ser store utfordinger. 2 F.v: Wenche L. Pedersen, Grethe Haatveit, Knut Ove Solberg, Fred Danielsen, Erling Eriksen, Hilde Blindheim Otterkjær, Kari Storhaug og Arja Melteig. Fler får demens og alzheimer Når levealderen stiger får stadig flere lidelser som alzheimers og demens. Mange får nå psykiatriske diagnoser som depresjon eller psykose i tillegg til sin utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse: Stadig flere får diagnoser som ADHD, Asperger og Tourettes syndrom. Fred Danielsen er bekymret over at ressursene og kompetansen rundt de utviklingshemmede i bomiljøene går i gal retning: Vi utreder stadig mer krevende diagnoser. Samtidig ser vi at det blir mindre midler i kommunene til å følge opp med tiltak, påpeker HAVO-lederen. Stadig flere oppgaver -For ti år siden fikk vi henvisninger årlig- nå har vi kommet opp i 170 henvisninger. Utfordringen er at vi stort sett har samme antall medarbeidere som for ti år siden, sier Fred Danielsen. De forsøker å spisse kompetansen og drive rasjonelt, men sliter med å holde tritt med økende forventninger om å yte god hjelp rundt om i hele fylket med dagens ressurser. I tillegg kommer at ansvaret for å gi råd til kommunene i spørsmål om bruk av tvang i forhold til brukerne, krever mye av teamets arbeidstid. Rundt langbordet sitter en psykolog, vernepleier, en sosionom, en ergoterapeut,og en fysioterapeut som utgjør noe av fagkompetansen. HAVO har hovedkvarter på Dagsrud, men i tråd med samhandlingsreformen arbeider hele teamet ambulant og er på reisefot det meste av arbeidstiden. Ekspertise på fire hjul De kjører f. eks til et bofelleskap i Nissedal og veileder de som jobber der for at beboerne skal få en bedre og mer strukturert hverdag. De reiser hjem til slitne foreldre som trenger å lære å samhandle bedre med sin utviklingshemmede sønn. De holder kurs rundt om for å lære personalet i bo-miljøer å håndtere beboere med demens, epilepsi, autisme eller andre diagnoser. Samliv og seksualitet viktig Et annet viktig område hvor oppdragene har økt de senere årene går på å veilede personalet rundt pasientene i å håndtere samlivsproblematikk og seksualitet. Her fokuserer de på at brukerne har rett til å ha et seksualliv som andre voksne i samfunnet: - Vi gir råd og veiledning både i forhold til prevensjon, kunnskap om sex og parveiledning for utviklingshemmede. Vi gir også råd om tiltak som kan forebygge at noen blir misbrukt eller selv blir misbruker. Vår oppgave er i slike tilfeller å hjelpe beboerne til å lose driftene inn i sosialt akseptable former. Her holder vi også kurs i samarbeid med barnehabiliteringstjenesten, forteller ergoterapeut Arja Melteig. Trenger mer psykiatristøtte - Vår største utfordring er at vi trenger et bedre tilbud fra psykiatrien. Vi ønsker oss mulighet for å få utredet og behandlet noen av våre pasienter som sliter med en psykisk lidelse i tillegg til sin utviklingshemming, sier vernepleier Erling Eriksen. For de med lett psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser er dette først og fremst psykiatriens ansvarsområde. - I Norge har oppfølging av utviklingshemmede med psykiske lidelser vært et forsømt område i mange år, mener Knut Ove Solberg.

3 300 pasientombudsklager Pasient-og brukerombudet i Telemark fikk 313 klager rettet mot Sykehuset Telemark i Klagene økte betydelig- fra 222 i 2009 til 313 i Helt siden 2009 har også Notodden og Rjukan vært inkludert i pasientklageskadestatistikken for Sykehuset Telemark. Fungerende Pasient-og brukerombud Lars Magne Glesnes kommenterer den sterke klageøkningen slik: -Det at pasientklagene øker, er ikke nødvendigvis ensbetydende med at det ble gjort så mange flere feil på sykehuset i fjor. Det vet vi ikke noe om. Hvis økningen henger sammen med at flere vet om muligheten for å klage og tør å gjøre det, så kan flere pasientklager på sett og vis være positivt. Det er viktig at pasientene benytter den rettigheten, mener Glesnes. - Hva klages det mest på? -Det er to klagetyper som ligger helt på topp i forhold til sykehusene i Telemark: Det er klager på pasientskader eller komplikasjoner etter behandlingen, og klager som går på at pasienten har fått forsinket behandling eller feil behandling. I fjor fokuserte vi på oppførselen hos ansatte. I år har vi valgt å fokusere mest på at sykehuset bør ta fatt i og lære av de klagesakene som kan knyttes til informasjonsbehandling. Må bli bedre på kommunikasjon - Mitt inntrykk er at pasientene stort sett er fornøyd med behandlingen de får.men mange klager fordi de ikke får riktig eller god nok informasjon. Det var f. eks mange pasienter uten rett til behandling i fjor som klaget fordi de ikke ble innkalt slik de blir lovet i innkallingsbrevet. Mange klaget fordi svaret var skrevet slik at de ikke skjønte svaret, påpeker Lars Magne Glesnes. Han mener det å gi gode svar raskt og beklage uten forbehold der det er nødvendig, ville bidratt mye til å få ned pasientklagene rettet mot ST. Hver eneste klagesak fører til mye tidsforbruk 313 pasientklager mot ST ifjor, fastslår ombudet Lars Magne Glesnes for leger og pleiere som er involvert.-hvis sykehuspersonalet blir i bedre på å informere og kommunisere med pasientene, så blir det mer tid til å jobbe med økt pasientsikkerhet, fastslår Glesnes. Pasientombudet legger for egen del til at han har inntrykk av at ST nå jobber med å bli bedre på pasientsikkerhet. Fokus på riktig bruk av tvang Det handlet om hvordan tvang skal brukes riktig. Og bare når det er påkrevd, under en konferanse i regi av ST-psykiatrien nylig. Et teaterstykke skrevet av en psykolog som selv hadde opplevd å bli tvangsinnlagt,satte en sterk dagsorden. I morgen var jeg alltid en løve er basert på den selvbiografiske historien til Arnhild Lauveng.I ti år var hun innlagt på psykiatriske institusjoner før hun ble frisk og utdannet seg til psykolog. Det var et sterkt vitnesbyrd fra en som selv hadde opplevd å bli utsatt for tvang i psykiatrien og som i dag er en av våre kolleger, oppsummerer fagsjef Halvor Kjølstad. 9. februar var Borgestadklinikkens konferansesenter fylt med ansatte fra bl.a 1.linja, brukere, pårørende og STpsykiatrien, som skulle reflektere over dilemmaene rundt bruk av tvang i psykiatrien: Myndighetene ønsker redusert og riktigere bruk av tvang. Konferansen var nettopp en del av Psykiatrisk klinikks handlingsplan der siktemålet er å treffe så riktig som mulig med bruken av tvang som virkemiddel: Trenger bevissthet omkring tvang - Det er viktig å skjerpe bevisstheten rundt bruk av tvang. Bruk av tvang kan være riktig og nødvendig i mange tilfeller. Men det er viktig at vi hele tiden setter et kritisk søkelys på egen praksis, konstaterer fagsjef Halvor Kjølstad, som syntes skuespillet løftet fram dilemmaene på en sterk og bevegende måte. Han tror også foredraget til psykiater Per Føyn, som har lang erfaring fra sikkerhetspsykiatrien, var verdifullt å få med seg for mange. Føyn brukte drøye to timer på å få fram, b.la via praktiske eksempler, hvordan tvang kan anvendes på en god måte.-tvang kan fort skli over i uakseptable overgrep mot pasienten. Her har vi et grenselandskap hvor vi må opptre svært varsomt for ikke å trå feil. Men det fins mange tilfeller der tvang er både fornuftig og nødvendig. Her er det viktig at regelverket blir forvaltet på en Riktig bruk av tvang var fokus for en hel tema-dag i regi av ST-psykiatrien god måte. Det forutsetter gode holdninger og kunnskap, konstaterer fagsjefen. Avdelingsdirektør Arne Johannessen i Helsedirektoratet, som tidligere var leder for rehabiliteringsseksjonen i Psykiatrisk klinikk, kastet lys over hva slags tvang myndighetene vil ha, og om hvorfor slike virkemidler er nødvendige. -Sammenlagt ble seminardagen et viktig bidrag til arbeidet med å kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevernet i Telemark, oppsummerer Kjølstad. 3

4 Dobler i nyoppussa avdeling De dobler antall pasienter og har mer å gjøre enn noen gang. Likevel er de kjempefornøyde. De 11 ansatte på Dagkirurgen i Porsgrunn kappes om å skryte av de nyoppussa lokalene. -Dette er blitt veldig bra, konstaterer sykepleier Gurli Grasmyr og får støtte fra kollega Henny-Ros Ødegård som synes hele avdelingen er blitt så flott nå. De har blant annet fått et eget oppholdsog spiserom for pasientene med TV og kaffeautomat. Og for første gang har Dagkirurgen en ekspedisjon og en egen postsekretær. Hun svarer på alle telefonene og gjøre mye annet viktig arbeid som avlaster de andre nå som de skal håndtere dobbelt så mange dagpasienter. F.v: Nyoppussa på Dagkirurgen Henny-Ros Ødegård, Brith Løfgren, Ellen Ringsjø, Gurli Grasmyr og Unni Aas. Bilde under. Ny ekspedisjon for dagkirurgen God stemning på pauserommet Stemningen er særdeles god på det nyoppussa hyggelige pauserommet der de nå ser ut over Aalsgate- ikke bare inn i en murvegg. Gjengen på pauserommet er glad for at de har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger fra pasientene etter at de kom i gang i nyoppussa lokaler. Det er også enighet om at det er en fordel at de nå slipper ansvaret for nyopererte tunge inneliggende pasienter som fra 1. januar er flyttet til akuttsykehuset i Skien: De vet at omstillingene har vært tøffere for kollegene i andre deler av sykehuset i Porsgrunn. Men selv har de lite å klage på: Får til bedre pasientflyt -Måten rommene nå er inndelt på gjør at pasientlogistikken fungerer mye bedre. Samarbeidet med operasjon og anestesi er også veldig godt, understreker Brith Løfgren. Hun er klar på en ting: At det som nå skjer med å rendyrke ST Porsgrunn som dagsykehus er et være eller ikke være for sykehuset i Porsgrunn. - Vi dobler antall pasienter og har en mye mer krevende hverdag der vi må drive veldig effektiv pasientlogistikk. Nå slipper vi imidlertid de tunge inneliggende pasientene vi hadde før. Uansett er dette en endring vi virkelig har tro på er fornuftig for pasientene, sier enhetsleder Unni Aas. Hun understreker at endringer som kommer pasientene til gode, er endringer som motiverer ansatte til effektivisering av prosedyrer og logistikk. TRIAGE-lokalene er undervegs Nå er veggene revet og håndverkere jobber med å lage et TRIAGE-lokale i Akuttmottaket. Observasjonsposten er midlertidig redusert og erstattet av en 4-sengsstue på Medisin 2. -Vi er midt i en krevende ombyggingsfase. Men både egne ansatte og samarbeidspartnerne har vist seg fantastisk fleksible og positive, mener enhetsleder for Akuttmottaket Marit Haatveit Storteig. Både hun, ass. enhetsleder Berit Vale og seksjonsleder Jan Berg berømmer egne folk og Medisin 2-ansatte med lederen Tina Rusdal i spissen for godt samarbeid og smidige løsninger i forbindelse med opprettelsen av en midlertidig observasjonspost på Medisin 2. Sammen har Akuttmottaket og Medisin 2 bemannet observasjons- 4 posten. Medisin 2 har ansvar på natt, mens Akuttmottaket har bemannet dag-og aftenvaktene. Obsposten måtte stenges 17. januar på grunn av byggearbeidene. Nå blir deler av arealet bygget om til et funksjonelt TRIAGE-areal. Det skal tas i bruk når ST innfører systematisk hastegradsprioritering i Akuttmottaket fra og med 4.april i år. Klarer pasienttrøkket Selv om de er midt i en krevende ombyggingsfase har Akuttmottaket klart å ta imot like mange pasienter som ellers. Nå har vi vært gjennom den årstida med fulle venterom og størst trøkk. Likevel har våre ansatte klart å ta unna og ivareta pasientene på en ordentlig måte på tross av svært provisoriske forhold under om- Her bygges TRIAGE-arealet. byggingen, sier Marit Haatveit Storteig. For å utvikle gode vaner når det gjelder skriftlig sykepleiedokumentasjon har Akuttmottaket innført en periode med stille rapport på observasjonsposten. -Vi ønsker å utvikle oss, bli bevisst og gode på å nedtegne selvstendige observasjoner, vurderinger og sykepleietiltak. På denne måten gjøres muntlig rapport unnværlig, sier Haatveit Storteig.

5 Dialyse til Rjukan-Notodden I løpet av første halvdel av september vil Sykehuset Telemark etablere to nye dialysesatelitter: En avdeling på Rjukan og en på Notodden lokalsykehus. I tillegg dobles dialysekapasiteten i Kragerø. -Det er veldig gledelig at vi nå får lagt ny aktivitet til Rjukan og Notodden sykehus, sier ST-direktør Arne Rui. Han forsikrer at det er helt i tråd med det han ønsker: En utvikling der det opprettes medisinske tilbud ved lokalsykehusene som kan betjene innbyggerne i opptaksområdet når det er mest rasjonelt. Dialysesatelittene får fire plasser hver og en bemanning som tilsvarer en ressurs på to årsverk- men fordelt på flere pleiere. Seks pasienter i første omgang I oppstartsfasen er det meldt inn fire pasienter fra Notodden og to fra Rjukan sykehus sitt nedslagsfelt.som kjent stenger dialysesatelitten i Seljord innen utgangen av 15. september i år. Dels på grunn av at behovet er borte, men også fordi kommunen har signalisert at den trenger lokalene til egne sykehjemspasienter. Rjukan og Notodden får dialyssatelitter til høsten. Også Kragerø utvider tilbudet. Dialyseøkning også i Kragerø I tillegg til de to nye dialysesatelittene på Notodden og Rjukan, skal kapasiteten ved dialyseenheten på Kragerø lokalsykehus dobles fra tre til seks sengeplasser. - Når alt dette er oppe og står, blir det forhåpentligvis ikke lenger behov for å fortsette med dialyse på kveldsskift ved dialyseavdelingen i Skien, sier seksjonsleder Randi Mår Johnson. De nye dialysesatelittene blir finansiert via statlige drg-inntekter kombinert med en forventet innsparing på STs transportbudsjett. En enkeltpasient som må reise flere ganger i uka til Skien for dialyse kan koste opptil en halv million i året i taxi- eller ambulansekostnader. Heller ikke lederen for klinikk Rjukan- Notodden har noe imot det nye tilbudet som er bebudet til høsten: -Vi er veldig fornøyd med at det nå kommer et desentralisert dialysetilbud ved våre to lokalsykehus. Dette er et bra tilbud som vil styrke vår rolle som lokalsykehus, sier leder for klinikk Rjukan-Notodden- Ivar Dahl. Han er glad for at pasientene i hans del av fylket til høsten får kortere reiseveg når de trenger dialysebehandling. Snart slutt for dialysen i Seljord Snart er det slutt for STs dialysesatelitt i Seljord. Kommunen trenger lokalene til egne sykehjemspasienter. I tillegg har behovet for dialyse i den delen av fylket gått ned dramatisk siden oppstarten for fem år siden. -Da vi starta dialysetilbudet i Seljord i 2007 var det så mye som 16 dialysepasienter i distriktet. Nå er det bare en pasient igjen i kommunen, forteller Randi Mår Johnson. Dialysebehovet har endret seg Lederen for seksjon for hjerte-nyre og hormonsykdommer ved ST i Skien tar nå den praktiske konsekvensen av at dialysebildet i fylket har endret seg ganske kraftig på få år. Innen 15. september- når leieavtalen med Seljord kommune utløper- er det slutt for den lille satellitten som var den første Sykehuset Telemark åpnet utenfor dialyseavdelingen i Skien. Den gang var det festivitas da avdelingen ble åpnet med tre ansatte og ti pasienter som da slapp de lange drosjeturene til Skien flere ganger i uka. Dialyspasientene varierer i antall rundt om i fylket hele tida. Dialysebehovet svinger Endringene kommer som en naturlig konsekvens av at pasienter får inntransplantert en ny nyre. Da trenger de ikke lenger å koble seg til en dialysemaskin flere ganger i uka. Andre ganger dør pasienten.. Når behovet svinger såpass mye som det gjør må vi finne dynamiske lokale dialyseløsninger som dekker behovet så nær pasienten som mulig, understreker Randi Mår Johnson. De siste pasientene ved dialysesatelitten i Seljord vil bli overført til Rjukan og Notodden sykehus der det etter planen skal etableres en ny dialyseenhet i september 2011.Dialysesatelitten i Seljord vil bli avviklet mellom 1. og 15. september. Snart er slutt med dialyse i Seljord. 5

6 Moderne resepsjon neste I januar var ombyggingen av 3.etasje i Porsgrunn og operasjon-oppvåkningen ferdig.-nå er vi i gang med fase 2. Det innebærer et nytt resepsjonsområde med egen kafe og ombygging for de kirurgiske poliklinikkene i 1.etasje. Går alt etter planen kan det meste være på plass tidlig i 2012, sier Hans Evju. -Tanken er at vi skal få et nytt inngangsparti for publikum med bla et kafeareal som pårørende og ansatte kan benytte seg av. I tillegg skal det tegnes løsninger for de kirurgiske poliklinikkene som skal lokaliseres i 1.etasjen ved ST i Porsgrunn. Planen er at arbeidsgruppen skal legge fram tegninger og forslag til en mer detaljert framdriftsplan for byggefase 2 innen 1.mai, forteller Hans Evju. Operasjon-og dagkirurgisk er ferdig- nå skal resepsjonsområdet bygges om med kafeterialøsning og utvida service til publikum i Porsgrunn Ombygging ferdig tidlig i 2012 Utviklingsdirektøren anslår at byggearbeidene kan starte til høsten og forhåpentligvis være ferdig tidlig i Kjernen i planen er at vi går inn for å bygge en hovedekspedisjon som får utvidet åpningstid og mulighet til å yte service til pasienter og pårørende. Det er også foreslått en kafe som kan brukes av alle som kommer til sykehuset, forteller spesialrådgiver Svein Tore Valsø. Nytt kafeteriatilbud til alle Den planlagte kafeen vil kunne tilby mat til alle besøkende og den vil bety et betydelig bedre tilbud til de besøkende enn det dagens kantine i underetasjen kan tilby. Den foreslås omgjort til et møteromsareal der automater, kaffebar og drikkestasjon utgjør tilbudet. Etter at arbeidsgruppa nå er ferdig med sin delrapport skal den godkjennes av styringsgruppa. Neste trinn blir å få ferdig tegninger og gjøre kostnadsoverslag. Siktemålet er at ombyggingen av hovedekspedisjonen kan sendes ut på anbud før sommeren med sikte på byggestart tidlig i høst. Går alt på skinner, er målet at den nye hovedekspedisjonen og kafeen med utvida ventearealer kan åpne for publikum tidlig på nyåret Porsgrunn bygger for 15 mill Innen september skal de medisinske og kirurgiske fagmiljøene på ST ha utredet hvilke poliklinikker som egner seg for å samles i Dagsykehuset Porsgrunn. - Heldigvis er det fortsatt ledig plass i 2. og 3.etasje ved ST i Porsgrunn, påpeker spesialrådgiver Svein Tore Valsø. 6 Mange vil inn i 1.etasjen Han vet at flere enheter og fagmiljøer enn det faktisk er plass til ønsker seg lokaler i 1. etasjen som nå blir pusset opp. Går alt på skinner skal det meste av 1.etasjen ved ST i Porsgrunn bygges om med sikte på å huse flere poliklinikker. De skal være klare til å ta imot pasientene i nyoppussa lokaler ved slutten av 2011 eller tidlig i I midten av januar var oppussingen av operasjonsstuer og den utvida Oppvåkningen-dagenheten ferdig. Nå jobbes det for fullt videre med korte tidsfrister på utredning og planlegging for å gå videre med fase 2: Pusser opp Porsgrunn for 15 mill ST-ledelsen har i år avsatt 15 millioner til ombyggingsarbeidene i Porsgrunn. I tillegg til ombygging av hovedresepsjonen med nye ventearealer og kafe-løsning, skal det nå bygges om med sikte på å samle flere poliklinikker: Fysikalsk medisinsk poliklinikk som i dag ligger i 3.etasje ønsker å bli samlokalisert med ortopediske poliklinikker for å få mer sambruk av fagressursene. Forutsetningen her er at det blir plass. Brystdiagnostisk senter og røntgen forblir i 1. etasjen. Samtidig skal ortopedisk og plastikkkirurgisk poliklinikk flytte fra underetasjen til nyoppussa lokaler i 1.etasjen. - Det blir en utfordring å holde god drift i Porsgrunn samtidig som det vil være en byggeplass i en periode. Hovedekspedisjonen må stenges i byggeperioden og publikum må ledes inn via andre innganger. Men fordelen er at det fortsatt fins litt ledige lokaler i Porsgrunn som kan huse aktivitet i en byggeperiode, sier spesialrådgiver Svein Tore Valsø. Bygger for 15 millioner i Porsgrunn

7 Viktig fertilitetsforskning ST-legen Hans Ivar Hanevik har fått penger fra Helse Sør Øst: Til forskning som kan øke sjansen for å bli gravid etter prøverørsbehandling- samtidig som sjansen for alvorlige bivirkninger synker... -Kvinner reagerer ulikt på medikamentene vi bruker i prøverørsbehandling. Noen få prosent reagerer helt unormalt og kan rammes av f. eks blodpropp, lammelser eller i verste fall dødsfall.for meg er det meningsfylt å forske på noe som på sikt kan bidra til at vi unngår slike bivirkninger hos kvinner som kommer for å bli gravide gjennom prøverørsmetoden, understreker Hans Ivar Hanevik. Noen få blir alvorlig syke Forskningen hans undersøker om genetisk variasjon mellom kvinnene er forklaringen på at noen reagerer på fertilitetsmedisinene med å bli alvorlig syke, mens andre reagerer med lav sannsynlighet for å bli gravide.lislegen som jobber både som gynekolog i KK og på Fertilitetsklinikken i Porsgrunn var den eneste av 12 søkere fra ST som fikk penger fra Helse Sør Øst i fjor høst. Nå er han sikret dekning for en halv stilling i fire år til å fullføre den medisinske doktorgraden som han har jobbet med siden 2008.Går alt etter planen skal Hanevik disputere i løpet av i god tid før pengene fra Helse Sør Øst tar slutt: God hjelp og støtte fra medarbeidere gjør at han ligger noe foran tidsskjemaet.forskeren som samarbeider med Hilde Tveitan Hilmarsen i genetikk-og miljøenheten i Skien har et spennende langsiktig perspektiv for doktorgradsoppgaven: Gen-test finner de som har risiko Målet er å gjøre gen-tester som gjør det mulig å unngå at kvinner som genetisk reagerer negativt på fertilitetsmedisisnene, blir syke. Og ikke minst bidra til at de som genetisk reagerer med å ha lav sjanse for å bli gravid under vanlig prøverørsbehandling, likevel kan bli gravide: Tanken er at kvinner som kommer til Porsgrunn for å få prøverørsbehandling rutinemessig blir testet genetisk før behandlingen starter. Det kan gjøres ved en enkel gentest ved enhet for genetikk og miljø i Skien: - En slik test vil kunne forutse hvilke kvinner som får det vi kaller ovarielt hyperstimuleringssyndrom og som dermed risikerer å bli syke. Det kan vi unngå ved f. eks å redusere Hans Ivar Hanevik var den eneste fra ST som fi kk støtte til doktorgraden om å hjelpe kvinner som vil ha barn med prøverørsmetodikken. medikamentdosen for de kvinnene. Og vi kan finne ut hvilke kvinner som reagerer lite på vanlig medisindoser, øke doseringen og dermed sjansen for å bli gravid, sier Hans Ivar Hanevik. LIS-legen fikk tips om det matnyttige forskningstemaet av sin sjef seksjonsoverlege Jarl Kahn som også har bidratt til å underbygge søknaden. Ansattvalg til ST-styret 10. mars 10. mars skal ansatte på åtte arbeidssteder på Sykehuset Telemark velge sine ansattrepresentanter til ST-styret for de neste to årene. For første gang blir det to lister å velge blant.. -Det er to lister fordi de tillitsvalgte ikke klarte å bli enig om en liste, forklarer Marit Skau Bjørge. Hovedverneombudet håper at så mange som mulig stemmer på valgdagen den 10. mars. Da vil egne stemmestyrer rundt om på hver av arbeidsplassene i Telemark gi informasjon og sette fram en valgurne slik at de som vil kan stemme på sine kandidater. I tillegg kan de som vil forhåndsstemme ta kontakt f. eks med resepsjonen på sin arbeidsplass. Der vil de få utlevert lister og konvolutt slik at de kan sende inn sin stemme til valgstyret i Skien mellom 2. og 7. mars. Adressen er:valgstyret ved Marit Skau Bjørge, Ulefossvegen 55, 3710 Skien. To valglister i år Valget handler om at fire ansattrepresentanter til ST-styret og fem vararepresentanter, skal velges. Og i år legges det altså fram to separate lister med kandidater. Den ene valglista består av kandidater til ST-styret fra Delta, NITO, Ergoterapiforbundet, Fysioterapiforbundet, Radiografforbundet og Den Norske Nå skal det velges ansattrepresentanter til styret for Sykehuset Telemark Jordmorforening. Den andre lista har ansattkandidater fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, og Den norske Legeforening. Det blir egne urnevalg ved ST i Skien, Porsgrunn, Kragerø, Seljord, Nordagutu, Voksenhabiliteringen i Nome, Rjukan og Notodden på valgdagen den10. mars. 7

8 E-læringsverksted på ST Stadig fler frisker opp viktig kunnskap gjennom e-læringskurs på ST. Moflata-sykepleier Margarita Lanner synes det er en fin måte å lære på. Hun tar håndhygiene fordi er viktig når hun jobber både med kreft-og infeksjonspasienter Margarita Lanner har lært seg håndhygiene på e-læringsverksted... Kropp og selvbedrag Denne vitsen handler om det viktige møtet mellom pasient og sykepleier. Den handler også om vårt behov for selvbedrag når det gjelder kroppens status... Som så ofte før er det Servicekontorets Hilde Johansson som har levert varenei god tid før deadline til glede for sine 4000 kolleger på ST: Kvinnen går til legen for den årlige helsesjekken. Sykesøsteren kommer med noen grunnleggende spørsmål: - Hvor mye veier du? Matnyttige e-læringskurs - Når vi jobber som sykepleiere på natta og skal løpe mellom kreftpasienter og infeksjonspasienter, så er kunnskap om god håndhygiene og smittevern veldig viktig. For meg er det å oppdatere seg via e-læringskurs en fin måte å lære på. Nina har vist meg hvor mange e-læringskurssom ligger i databasen. Det er mye nyttig å velge blant. Det neste kurset jeg vil ta er basal hjerte lungeredning, understreker Margarita Lanner. Sykepleieren er på e- læringsverksted på Eidsfos sammen med fagutviklingssykepleier Nina Odberg som fungerer som kom-i-gang-veileder: Medisinsk klinikk har valgt å tilby PCer og hjelp til å komme i gang den 15. februar og 1. mars. Klinikken har gjort flere kurs obligatorisk for alle ansatte og utlovet en premie til den enheten som tar flest e-læringskurs: I 3.etasje på Moflata har de f. eks gjort kurs om basalt smittvern, håndhygiene pluss hjerte lungreredning, er noe alle skal gjennom mens flere andre kurs bl. a ett i etisk refeleksjon er anbefalt som nyttige å ta. Mange tar kursene hjemme - Jeg ser at det er mange hos oss som har tatt flere av kursene via internett hjemmefra. Det er en fordel med e-læringskursene som mange setter pris på. Andre prøver å få tatt e-læringskurs på en rolig nattevakt f. eks eller når det er en litt stillere periode i avdelingen. Jeg synes de har vært ivrige og flinke til å ta e-læringskursene, sier fagutviklingssykepleier Nina Odberg kg svarer kvinnen Hun stiller seg på vekten og sykesøsteren noterer 74 kg. Ikke rart blodtrykket økte... Sykesøsteren spør: - Hvor høy er du? - 1,73 svarer kvinnen Sykesøsteren måler og noterer 1,66 Så tar sykesøsteren blodtrykket og sier til kvinnen at det er meget høyt. - Ja, hva forventer du deg! Da jeg kom hit, var jeg høy og slank! Nå er jeg liten og fet! Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Rose til ledere for TBC-smittejakt Spesialkonsulent Anne Sofie Balchen i Bedriftshelstjenesten deler ut en spontan ST-nytt-rose: Den går til lederne som sørget for at alt gikk på skinner da hun nylig satte i gang smitteoppsporing blant ansatte etter at en pasient på ST hadde fått fastslått smitteførende tuberkulose. Reagerte med en gang - Lederne reagerte med en gang og sendte meg det jeg trengte for å kunne starte prøvetaking av personellet med en gang. Tuberkulosepasienten kom inn onsdag. Allerede fredag var alle nødvendige prøver av ansatte tatt- det er ny rekord i slike saker. Grunnen til at alt gikk så effektivt og raskt unna, er at lederne vet hva de skal gjøre og at de åpenbart har gode kunnskaper om smitteoppsporing, sier Anne Sofie Balchen. Aktuelle fredagsmøtetemaer på ST HR-direktør Mai Torill Hoel tar for seg STs resultater i den siste medarbeiderundersøkelsen i neste fredagsmøte den 11. mars Historien om storklinikken Neste fredagmøtetema er berammet til den den 8. april. Da er det klinikksjef Frank Hvaal og assisterende klinikksjef Eirik Eliassen som skal fortelle historien om hvordan de tre klinikkene på ST ble til en felles kirurgisk klinikk. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 Mars 2011 Omstillinger STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Rjukan

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6.

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6. ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 August 2012 Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Pass på deg selv. Samlet på ett gulv. Ventelister skal ned. De fikk NM-bronsje. Unge i risikosonen...

ST-nytt. Pass på deg selv. Samlet på ett gulv. Ventelister skal ned. De fikk NM-bronsje. Unge i risikosonen... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 20 November 2010 Pass på deg selv STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste

ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2010 Taklet tøff omstilling STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret

Detaljer

ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker...

ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 22 Desember 2010 Hjerte på Rjukan STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 September 2012 Løft på lungesida STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Desember 2012 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Ny poliklinikk. 160 tok røykepakka. Rekordmange svarte. Julemøte i Bygg 11. 200 barn får hjelp

ST-nytt. Ny poliklinikk. 160 tok røykepakka. Rekordmange svarte. Julemøte i Bygg 11. 200 barn får hjelp ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 20 Desember 2011 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Ny poliklinikk

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder...

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 April 2012 Føde-løft på ST STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2009 Ny operasjon STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Borghild

Detaljer

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2009 HSØ-topp på ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10. november 2013 Sjefer på visitt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer