Løsningsforslag til eksamen i KJ1620, våren 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsforslag til eksamen i KJ1620, våren 2003"

Transkript

1 Løsningsforslag til eksamen i KJ1620, våren 2003 Oppgave 1 (Vekt 25 %) a) Regn ut antall gram Al i 100 gram Al 2 (SO 4 ) 3 Formelmassen til Al 2 (SO 4 ) 3 : M = g/mol g/mol g/mol = g/mol Antall mol Al 2 (SO 4 ) 3 i 100 g: n = 100 g g/mol = 0.29 mol Ser at det er to Al-atomer i formelen, så antall mol Al er: n = mol = 0.58 mol Siden atommassen til Al er g/mol er antall gram Al: m = 0.58 mol g/mol = 15.8 g b) Når propan brenner dannes karbondioksid og vann etter reaksjonslikningen C 3 H 8 + O 2 CO 2 + H 2 O Balanser denne reaksjonslikningenlikningen. Balanserer karbon: C 3 H 8 + O 2 3 CO 2 + H 2 O Balanserer hydrogen: C 3 H 8 + O 2 3 CO H 2 O Balanserer oksygen: C 3 H O 2 3 CO H 2 O Nå er likningen balansert.

2 c) Hva er elektronegativitet? Elektronegativitet er et uttrykk for hvor mye et atom trekker på et elektron i en binding. Atomer med høy elektronegativitet trekker mye på elektronene i en binding, atomer med lav elektronegativitet trekker lite på elektronene i en binding. d) Hva kjennetegner ioniske bindinger? Gi et eksempel på et stoff med slike bindinger. Hva kjennetegner kovalente bindinger? Gi et eksempel på et stoff med slike bindinger. Ioniske bindinger: atomene har fullstendig gitt fra seg eller tatt opp elektroner og blitt ioner ionene holdes sammen av elektrostatiske krefter stoffer med ionebindinger løses ofte i vann stor forskjell i elektronegativitet Eks.: NaCl (består av Na + og Cl Kovalente bindinger: atomene deler elektroner i bindinger liten forskjell i elektronegativitet Eks.: O 2, CO Bonus for kovalens: hvis to atomer i kovalent binding har forskjellig elektronegativitet, slik at det ene atomet drar mer på elektronene enn det andre (men ikke nok til at det blir ioniske bindinger), kaller vi bindingen polar kovalent Eks.: CO i upolare kovalente bindinger har begge atomene lik elektronegativitet Eks.: O 2

3 Oppgave 2 (Vekt 25 %) a) Regn ut ph når man blander sammen 1 liter 0.1 M saltsyre (HCl) og 2 liter 0.3 M salpetersyre (HNO 3 ). Saltsyre og salpetersyre er begge sterke syrer, så de løses fullstendig. Antall mol H 3 O + fra saltsyra: Antall mol H 3 O + fra salpetersyra: n = 0.1 mol/liter 1 liter = 0.1 mol n = 0.3 mol/liter 2 liter = 0.6 mol Vi har altså totalt 0.7 mol H 3 O +. Totalt volum er: Konsentrasjonen av H 3 O + : V = 1 liter + 2 liter = 3 liter Dermed er ph: [H 3 O + ] = 0.7 mol 3 liter = 0.23 M ph = log [H 3 O + ] = log 0.23 = 0.63 b) Regn ut ph i 0.1 M flussyre (HF). Syrekonstanten er K a = Flussyre er en svak syre. Reaksjonslikning: HF (aq) + H 2 O (l) H 3 O + (aq) + F (aq) Likevektsuttrykket blir da: K = [H 3O + ] [F ] [HF] = Hvis vi starter med en liter har vi i utgangspunktet 0.1 mol. Molregnskapet blir da:

4 HF H 3 O + F Start: Likevekt: 0.1 x x x Hvis vi setter dette inn i uttrykket for likevektskonstanten, får vi: Løser ut x: K a = [H 3O + ][F ] [HF] = x 2 (0.1 x) x (0.1 x) = 0 = x x = 0 x = x = Siden vi ikke kan få dannet negativ mengde må konsentrajonen av H 3 O + være: Finner ph: [H 3 O + ] = ph = log [H 3 O + ] = log ( ) = 2.1 c) En galvanisk celle består av en sink-stav som står i en løsning av 1.0 M sink-ioner (Zn 2+ ), og en kobberstav som står i en løsning av 1.0 M kobberioner (Cu 2+ ). Skriv opp likningene for reaksjonene som kan skje, og tilhørende reduksjonspotensialer. Hva blir anode og hva blir katode? Reaksjonene som kan gå er: Zn 2+ (aq) + 2e Zn (s), Cu 2+ (aq) + 2e Cu (s), E = 0.76 V E = V Sink har det laveste reduksjonspotensialet, så sinkelektroden vil løses, dvs at sink oksideres. Sinkelektroden er anoden. Kobberelektroden blir da katoden.

5 d) Tegn en skisse av cellen i oppgave c) Regn ut cellespenningen. saltbro Zn (s) Ni (s) (katode) (anode) Zn 2+ (1.0 M) Cu 2+ (1.0 M) Cellespenningen kan man finne ved: E = E kat E an = V ( 0.76 V) = 1.1 V

6 Oppgave 3 (Vekt 12.5%) Punktene omfatter momenter som må være med: a) Hva er de viktigste formene for lokal luftforurensning? Med lokal luftforurensning tenker en her spesielt på luftforurensning i de større byene og i områder med industriforurensing. Soveldioksid (SO 2 ) Nitrogenoksider (NO x ) Flyktige organiske stoffer (VOC) Bakkenært ozon (O 3 ) Karbonmonooksid (CO) Partikler (Svevestøv) Smog b) Hva er årsaker / kilder til slik forurensning? Soveldioksid (SO 2 ) dannes ved forbrenning av svovelholdig kull og olje. Er mye redusert de seinere år. Oljefyring. Dieselkjøretøy. Nitrogenoksider (NO x ) dannes ved høye temperaturer i forbrenningsmotorene og ved annen fyring. Kommer av at lufta har N 2. Flyktige organiske stoffer (VOC) kommer hovedsakelig fra fordampning av olje og oljeprodukter, biltrafikk ved eksosutslipp og bensinfylling, fordampning fra bensintank. Utslipp fra olje brukt til forbrenning/oppvarming og løsemidler. Bakkenært ozon dannes ved at NO 2 fanger solenergi og danner NO og O 3. Dersom VOC er tilstede hindres O 3 i å bli nedbrutt igjen og bakkenært ozon økes. Karbonmonooksid (CO) skyldes dårlig forbrenning i motorer og fyrkjeler.

7 Partikler (Svevestøv) kommer fra forbrenning og industriprosesser. Sot - uforbrent karbon. Flyveaske ved forbrenning. Vedfyring og bråtebrenning kan gi mye partikler. Veidekkslitasje på grunn av piggdekk kan gi mye svevestøv. Smog. ( røyk og tåke). Lite aktuelt i Norge. Men kan noen tilfeller med spesielle værforhold og topografi få slik dannelse. Sollys, kalde dager (varmluftskikt over) og stor forurensning med partikler og røyk. Det dannes fotokjemiske oksidanter. c) Hvilke tiltak kan forbedre situasjonen? Avgasskontroll av oljefyrte anlegg. Bruke svovelfattige brensler, miljødiesel. Rense avgassen fra fabrikker, fyringsanlegg. Økt kollektivtrafikk, sjalte ut gammel bilpark, bare biler med katalysator. Biler som går på gass, eller helst hydrogen. El-biler. Piggdekkforbud. Forbud mot bråtebrenning. Skifte ut gamle vedovner med nye. Oppgave 4 (Vekt 12.5%) a) Hvorfor må kommunalt avløpsvann renses? Organiske stoffer nedbryting krever oksygen døde sjøer Næringssalter gjengroing (oligotrofe, mesotrofe og eutrofe sjøer). Karakteristikker på forurensing: Oksygensvikt Giftige gasser i dyplagene Blågrønnalger som kan produsere toksiner Gjengroing av vassdrag

8 b) Hvilke stoffer ønsker vi å rense/ta bort? Partikler Organiske stoffer Næringsstoffene N og P Bakterier c) Nevn og forklar kort de ulike rensemetoder for kommunalt avløpsvann. Mekanisk: siling, sedimentering Biologisk: luftinnblåsing og sedimentering Kjemisk: Felling med Fe eller Al. Tar bort fosfor. Nitrogenfjerning: Amoniakk (som blir ammonium i vann) og urea nitrobakter til nitrat og videre ved nitrosomonas til N 2 Renseparker fangdammer Infiltrasjonsanlegg Oppgave 5 (Vekt 25%) Er det aktuelt å bygge gasskraftverk i Norge? Det forventes at studentene kan drøfte dette spørsmålet selvstendig, på en måte som trekker inn de emner som er behandlet i forelesningene (se nedenfor), og som er lagt ut på Fronter. Det vil være positivt om studentene kan trekke inn relevante dagsaktuelle spørsmål som viser at de følger med i nyhetene. Temaene som er tatt opp i forelesningene er: 1. Norges spesielle energisituasjon: Tilnærmet 100% vannkraftbasert stasjonær energiforsyning og tilnærmet stopp i videre utbygging

9 En kraftkrevende industri opprinnelig basert på en billig elektrisitet, og som i dag tar ca. 30 % av energiforbruket Energiloven av 1990 som åpnet for markedsbasert omsetning av elektrisitet. Deltakelsen i den nordiske kraftbørsen 2. Energi- og miljøforvaltningen i Norge: NVEs rolle som forvalter av kraftutbygging og -forsyning og SFTs rolle som forvalter av Forurensningsloven 3. Europas energisituasjon: Enn kort gjennomgang av de enkelte landene som er relevante for problematikken, og deres særpreg. Det er lagt vekt på at argumentasjon både for og imot gasskraftverk legger betydelig vekt på forholdene utenfor Norge. 4. Kyotoprotokollen: Historikk, hovedpunkter i protokollen og utviklingen fram til i dag. 5. Norsk klimapolitikk: Regjeringens uttalte politikk for gjennomføring av Kyotoavatlen og politikken på gasskraftverk. (Store forskningsmidler til forskning på CO2- håndtering, for å kjøpe seg ut av dilemmaet for Kr.f. ved først å være i en regjering som går av p.g.a. gasskraftverk og deretter være i en regjering som er positiv til gasskraftverk). 6. Økonomien i gasskraftproduksjon: Hvordan ulike parametere påvirker lønnsomheten (gasspris, virkningsgrad, rente, strømpris). 7. Scenarier: De fire scenariene for kraftbalansen fram til 2020 som er presentert i NOU 1998:11

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser Syrer og baser Syrer og baser Når du er ferdig med dette kapitlet, skal du kunne a definere syre og base og gjøre rede for syre-basereaksjoner b gjøre beregninger med K a, K b og K w c måle ph med ulike

Detaljer

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff av Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Trondheim, november 2005 I Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Side 1 av 15 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 7. juni 014 Eksamenstid

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Engangsavgiften på kjøretøy

Engangsavgiften på kjøretøy Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk TPG 4140 Naturgass Engangsavgiften på kjøretøy - forslag til bruk av CO 2 - komponent og mulige effekter av

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger.

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger. 9 SYRER OG BASER 9.1 DEFINISJONER Historie. Begrepet syrer har eksistert siden tidlig i kjemiens historie. I denne gruppen plasserte man stoffer med bestemte egenskaper. En av disse egenskapene var sur

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi Side 1 av 1 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 8. mai 013 Eksamenstid

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Kommentarer til nye krav til energiforsyning i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Kommentarer til nye krav til energiforsyning i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Kommentarer til nye krav til energiforsyning i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Prinsipiell tilnærming Prinsipielt mener NP at virkemidlene som velges for å redusere utslippene i oppvarmingssektoren

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

I branninstruksen på skolen heter det at alle dører og vinduer skal lukkes hvis det oppstår brann. Hva er grunnen til det?

I branninstruksen på skolen heter det at alle dører og vinduer skal lukkes hvis det oppstår brann. Hva er grunnen til det? 50 KAPITTEL 2 Oppgaver 1 I en reaksjon får vi dannet magnesiumoksid ved å starte med metallet magnesium. a Hvilken reaksjonstype er dette eksempel på? Hvilke stoffer tror du lir dannet når svovel renner?

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT4110 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014 OPPGAVE 1 a) Kovalent binding:

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Tellus 10 10.trinn 2011 NAVN: 1 Hvorfor er det så viktig at nettopp DU lærer om dette? Det er viktig fordi.. 2 Energikilder bare noen varer evig s. 207-209

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4

Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4 Innholdsfortegnelse Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4 Praktisk introduksjon til damp og Stirling:...5 Intr.

Detaljer

Solenergi og solceller- teori

Solenergi og solceller- teori Solenergi og solceller- teori Innholdsfortegnelse Solenergi er fornybart men hvorfor?... 1 Sola -Energikilde nummer én... 1 Solceller - Slik funker det... 3 Strøm, spenning og effekt ampere, volt og watt...

Detaljer

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter Rapport 69/01 Miljøbegrunnede energiavgifter ECON-rapport nr. /01, Prosjekt nr. 35650 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-467-4 HLI/JMS/CJO, EBO, 15. oktober 2001 Miljøbegrunnede energiavgifter Utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Laboratoriekurs. Generell og uorganisk kjemi. Juli 2000 Ingerid Wefring Kirsten Aarset

Avdeling for ingeniørutdanning. Laboratoriekurs. Generell og uorganisk kjemi. Juli 2000 Ingerid Wefring Kirsten Aarset 1 Avdeling for ingeniørutdanning Laboratoriekurs Generell og uorganisk kjemi Høsten 2000 Juli 2000 Ingerid Wefring Kirsten Aarset 2 Innhold Generelle bestemmelser 3 Laboratorierapport 3 Regler for arbeid

Detaljer

Elbilen. Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo

Elbilen. Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo Elbilen Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo Prosjekt i FY 1303 Elektrisitet og magnetisme Høsten 2004 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 Innledning...4 Historie...5 Litt

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

ENERGISITUASJONEN I NORGE I DAG

ENERGISITUASJONEN I NORGE I DAG Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106-F1-PROSJEKT HØSTEN 2006 Forbruk og produksjon av elektrisitet i Norge F1-10-06 ENERGISITUASJONEN I NORGE

Detaljer

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 27. februar 2007 Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Greenpeace benytter herved anledningen til å avgi høringsuttalelse

Detaljer