INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag , kl. 18:00 på Trosterud Skole TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen C) Opptak av navnefortegnelse D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. INNKOMNE FORSLAG 5.1 Endring av husordensreglene punkt 3 (paraboler), forslag fra Åge Børresen med flere side Trimming av granhekk, forslag fra Kine og Anders Døvre side Kutte toppen av furu og bjørk på plen foran blokk 1, forslag fra Gro og Oscar Valdivia side Forslag til tillegg husordensreglene angående røyking på balkong, to forslagsstillere side Overgang til digital TV, forslag fra styret side Avfallsbrønner, forslag fra styret side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 4 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Vlora Krasniqi Hulaj /s/ Britt Engedahl /s/ Anne Lise Woll /s/ Harald Hansen /s/ Sissel Ljungberg /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2007 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET VALGT FOR Leder Vlora Krasniqi Hulaj Styremedlem Britt Engedahl Styremedlem Anne Lise Woll Styremedlem Harald Hansen Styremedlem Sissel Ljungberg VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Peter Lund Varamedlem Tove Rosanowsky GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Sameiet har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Av sameiets 5 styremedlemmer er det 4 kvinner og 1 mann. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har en ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Sameiets revisor er BDO Noraudit Oslo DA. EIENDOMMEN Sameiet består av 272 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. SAMEIETS LÅN Sameiet har lån i Handelsbanken. Se balansen og note i regnskapet.

3 3 VAKTMESTERTJENESTE Per Kristiansen er fast ansatt i. Han er en meget pliktoppfyllende og flink vaktmester. Styret benytter anledningen til å takke Per Kristiansen for den gode jobben som gjøres for sameiet vårt. Per sin omsorg og alltid hjelpsomme innstilling er til nytte og glede for oss som bor her. Han samarbeider svært godt med styret og vi setter pris på det arbeidet som utføres. Vaktmester kontaktes på telefon Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Sameiet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Sameiets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene.

4 4 KABEL-TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv tjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag 08:00-23:00, lørdag 10:00-18:00. Søndager er stengt. Oppstår feil på kabelanlegget på søndager, kan dette rapporteres via telefon også søndager mellom 10:00 og 22:00. For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Resultatet på kraftavtalen i 2007 har gitt besparelser på anslagsvis 11% i forhold til kraftpris hos nest billigste leverandør nemlig den vanlige spotprisen i Norge. AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har inngått samarbeidsavtale med AS Norske Shell om levering av fyringsolje til rabatterte priser. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks E-post Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS.

5 5 EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene hverken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene.

6 6 Energiregnskap Haukåsen Sameie 1. Hva er et energiregnskap: Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kwh i stedet for økonomisk forbruk i kroner. Hvordan brukes et energiregnskap: Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre boligselskap får man verdifull informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2007: Totalforbruk i Haukåsen Sameie 1: 177 kwh/m² per år. Hva brukes energien til: Haukåsen har felles forsyning av varmtvann og oppvarming. Det totale energiforbruket er fordelt som følger: - Oppvarming: 85 kwh/m² - Varmtvann: 31 kwh/m² - Fellesformål: 10 kwh/m² - Husholdningsforbruk: 49 kwh/m² Forbruksutvikling: Haukåsen har forbrukstall for i energiregnskapet. I løpet av disse årene har de hatt følgende forbuksutvikling: - Totalforbruk i 2004: 162 kwh/m² - Totalforbruk i 2005: 182 kwh/m² - Totalforbruk i 2006: 193 kwh/m² - Totalforbruk i 2007: 177 kwh/m² Forbruket til oppvarming er her korrigert for ulik utetemperatur, slik at forbruket skal være direkte sammenlignbart fra år til år. Totalforbruket økte relativt mye i perioden Det var hovedsakelig forbruket til oppvarming og varmtvann som utgjorde denne økningen. I 2007 er energiforbruket igjen redusert. Sameiet har hele tiden hatt, og har fortsatt, et lavt energiforbruk sammenliknet med tilsvarende bebyggelse.

7 7 STYRETS ARBEID I 2007/2008 Med unntak av Anne Lise Woll har styret i denne perioden vært helt nye. Vi takker for uvurderlig hjelp fra vaktmester Per Kristiansen som har vært til stede på styremøtene og vært en god støttespiller. Styret har avholdt 19 styremøter i perioden, og har distribuert 5 infoskriv til beboerne. Av gjennomførte tiltak og behandling av større saker nevner vi følgende: Dugnad Vedlikehold Sommerfest Oppfølgning av klager fra beboere Avtaler/kontrakter Forsikring Ferdigrapport våtromsrehabilitering Canal Digital Avfallsbrønner Parabolantenner Trapp til fyrhuset Låssystem Parkering Securitas Vikar for vaktmester DUGNAD: Tradisjon tro ble det holdt en vårdugnad så sameiet skulle bli fint. Mange møtte opp og det ble også i år riktig pent til 17. mai. Vi avsluttet dugnaden med pølser, brus og sosialt samvær. Dette er en fin anledning for gamle og nye naboer å bli kjent. Ryddedugnad i fellesrom i kjellere er også gjennomført. VEDLIKEHOLD: Det er satt opp nye postkasser og tavler i alle oppganger i alle blokker. Alle oppganger er ferdig malt. Det er satt opp hjørnelister i alle første etg. til beskyttelse mot støtskader. Nye lamper i alle etg. i sameiet er montert. Nye brytere til alle ringeklokker Maling av alle grunnmurer er gjennomført SOMMERFEST: Sommerfesten ble i år avholdt 26. august og var til stor glede for de som deltok. Vi grillet hamburgere og pølser. Vafler, kaffe og brus gikk unna som varmt hvetebrød. Festens høydepunkt for mange ble Teddy Schott som underholdt med trylling for store og små. OPPFØLGNING AV KLAGER FRA BEBOERE: Styret har brukt en god del tid på å behandle klager fra beboerne angående blant annet: Parabolantenner, støy, forsøpling etc.

8 8 AVTALER/KONTRAKTER: Varmepumpe pilotprosjekt. Vi har inngått et samarbeid med Nordisk Energikontroll AS, og har installert en varmepumpe koplet til vårt anlegg. Målet med prosjektet er å få ned fyringsutgiftene ytterligere. Styret kommer tilbake med mer info når prosjektet er avsluttet. FORSIKRING: IF har de senere år vært leverandør av forsikring til Haukåsen sameie 1. Etter en forespørselsrunde fikk vi redusert forsikringspremien med ca kr: uten å skifte selskap. FERDIGRAPPORT VÅTROMSREHABILITERING: Bravida har hatt 1 års befaring etter at våtromsrehabiliteringen i Haukåsen sameie 1 er ferdig. CANAL DIGITAL: Sendingen av analoge signaler stopper sendingen av disse i Styret har derfor jobbet med mulige alternative løsninger. Se innkomne forslag sak 5. AVFALLSBRØNNER: Bystyret i Oslo har vedtatt en avfallsplan som innebærer kildesortering frem imot I tillegg vil renovasjonsutgiftene stige med ca 20% neste år. Styret har derfor jobbet med å finne en god løsning for avfallshåndtering for Haukåsen sameie 1. Se innkomne forslag sak 6. PARABOLANTENNER: Styret har mottatt en rekke klager på feilmonterte parabolantenner. Vi har prøvd både muntlig og skriftlig å få de som har feilmonterte paraboler til å overholde reglene uten å lykkes. Det viser seg at utover slike henstillinger, gir lovverket svake sanksjonsmuligheter. Styret ser derfor ingen annen mulighet enn å stille seg positive til forslag om forbud. Se innkomne forslag sak 1. TRAPP TIL FYRHUSET: Trappen opp til fyrhuset er i veldig dårlig forfatning og må derfor skiftes. Dette vil bli gjort i løpet av vår/sommer LÅSSYSTEM: Nye låser vil bli montert i alle inngangsdører til oppganger og i kjellerdører. Hver leilighet vil få 3 nøkler utlevert. Ønskes nøkler ut over dette, kan man bestille så mange man vil ha til kr: moms. Mer info om dette kommer etter hvert. Utskifting vil begynne vår PARKERING: Sameiet har registrert et økende trykk på parkeringsplassen. Blant annet har store vare/lastebiler parkert på nedre parkeringsplass. Styret har nå fått disse til å parkere utenfor plassen. For å bedre plassforholdene er oppmerking vurdert, men styret kom til at dette ikke løste plassproblemene i sameiet. SECURITAS: Styret har hatt møte med Securitas om vår avtale slik at vaktholdet i sameiet organiseres på best mulig måte.

9 9 VIKAR FOR VAKTMESTER: Vi har nå avtale med to som kan steppe inn når Per Kristiansen er syk/har ferie etc.

10 10 REGNSKAPET FOR 2007 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. INNTEKTER Inntektene var i 2007 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Andre inntekter består i hovedsak av vaskeriinntekter, salg av nøkler, refusjon for service på porttelefon og et honorar energibesparelse. KOSTNADER Kostnadene var i 2007 totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var mindre kostnader til drift og vedlikehold av bygninger og utvendig anlegg. Det er i tillegg kommet en faktura fra Alliero på malerarbeid i januar 2008 som var i budsjettet for Fakturaen er pålydende kr ,-. Andre driftskostnader ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at det ikke ble budsjettert med kostnader til andre fremmede tjenester (vakthold). Regnskapet viser kr ,- i kostnader på vakthold. Revisors honorar for regnskapsåret 2007 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

11 11 KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 1,8% Renter på sparekonto: 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 37% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34% av total strømpris. FORSIKRING Indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt 9,3%. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 9,7% og renovasjonsavgiften øker med 21%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

12 12 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2008 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2008.) Oversikten er basert på 10 % økning av felleskostnadene fra Årsaken til økningen i felleskostnadene er; Usikkerhet på rentenivå på selskapets lån Økning i kommunale avgifter, strømpriser, oljepriser, forsikringsspremie m.m. Planlagte vedlikehold- / rehabiliteringstiltak I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter ny trapp til fyrrom, bytting av låssystemer, nye avfallsbrønner og rehabilitering av avløp. Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Vlora Krasniqi Hulaj /s/ Britt Engedahl /s/ Anne Lise Woll /s/ Harald Hansen /s/ Sissel Ljungberg /s/

13 B D O N oraudit Til årsm øte i H aukåsen Sam eie I 13 B D O N oraudit O slo D A V ika Atrium, M unkedam sveien 45 Postboks 1704 Vika N O slo Telefon: (+47) Fax: (+47) bdonoraudit.no w w w.bdonoraudit.no R E V ISJO N SB E R ETNIN G FO R 2007 V i har revidert årsregnskapet for H aukåsen Sam eie I for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr ,-. V i har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Å rsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. R egnskapslovens regler og god regnskapsskikk i N orge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Å rsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og forretningsfører. V år oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. V i har utført revisjonen i sam svar m ed lov, forskrift og god revisjonsskikk i N orge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av D en norske R evisorforening. R evis jonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinform asjon. R evisjon om fatter kontroll av utvalgte deler av m aterialet som underbygger inform asjonen i årsre gnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestim ater, sam t vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonskikk, om fatter revisjon også en gjennom gåelse av selskapets fo rm uesforvaltning og regnskapsog intern kontroll-system er. V i m ener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m ener at årsregnskapet er avgitt i sam svar m ed lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonom iske stilling 31. desem ber 2007 og for resultatet og kontantstrøm m ene i regnskapsåret i overensstem m else m ed god regnskapsskikk i N orge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokum entasjon av regnskapsopplysninge r i sam svar m ed lov og god bokføringsskikk i N orge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente m ed årsregnskapet og er i sam svar m ed lov og forskrifter. O slo, den 5. m ars 2008 B D O N oraudit O slo D A M erete O tterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor Foretaksregisteret: N O M V A. M edlem av D en norske R evisorforening. B D O N oraudit har kontorer over hele landet. For oppdatert oversikt se w w w.bdonoraudit.no 16037

14 14 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER PARKERINGSPLASSER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: UDEKKET TAP REDUKSJON UDEKKET TAP

15 15 EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER RESTANSER FELLESKOST KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL UDEKKET TAP SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDD FELLESKOST LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGH PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0

16 16 Oslo, / Styret for Vlora Krasniqi Hulaj /s/ Britt Engedahl /s/ Anne Lise Woll /s/ Harald Hansen /s/ Sissel Ljungberg /s/

17 17 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Vaskeriinntekter Salg av nøkler Service porttelefon Honorar energibesparelse SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring Ref.sykepenger Gaver til ansatte -565 Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt OVER 0,75 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2006/2007, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

18 18 NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Brendmoe & Kirkestuen AS Låsgruppen - nye postkasser Alliero SUM STØRRE BYGNM. VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Kabel/TV-anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjon anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING

19 19 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell -320 Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Vakthold Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse Reisekostnader -160 Gaver -863 Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter bank Renter av driftskonto i OBOS Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån Handelsbanken Renter leverandørgjeld -900 Andre rentekostnader -240 SUM FINANSKOSTNADER

20 20 NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Diverse utstyr Gressklipper nr 2 Tilgang Avskrevet tidligere PC med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Traktor Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Høytrykkvasker Tilgang Avskrevet tidligere Sandsilo Tilgang Avskrevet tidligere Container Tilgang Avgang Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

21 21 NOTE: 16 PANT- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Renter : 6,05%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER NOTE: 18 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTS. GJELD NOTE: 19 PANTSTILLELSE Handelsbanken har som lånegiver innvilget et blancolån, uten pant i selskapets eiendommer eller fordringer.

22 22 5. INNKOMNE FORSLAG Sak 5.1 Endring av husordensreglene punkt 3 (paraboler) Foreslått av flere beboere. Åge Børresen, Johan Castbergsv. 30 Jeg fremmer følgende forlag m/begrunnelse til Sameiermøte 2008: Forslag: 4. setning i Husordensreglenes punkt 3 lyder: Parabolantenne kan monteres på innsiden av balkongrekkverket på en slik måte at kun en ubetydelig del av antennen er synlig fra utsiden. Jeg foreslår at setningen utgår og erstattes med følgende tekst: Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på verandaen. Begrunnelse: Tilliten som beboerne fikk ved årsmøtevedtak både i 2006 og 2007 ved at parabolantenner kan monteres men at kun en ubetydelig del av antennen kan være synlig fra utsiden, blir beklageligvis misbrukt. Det vil sikkert også oppstå forskjellige fortolkninger av og diskusjoner om hva en ubetydelig del er i denne saken. På flere balkonger er det fortsatt paraboler montert slik at hele eller store deler av den befinner seg høyt over rekkverket. Og det kommer av og til opp nye som monteres i strid med reglene. Dette er svært skjemmende fasademessig, og er til stor irritasjon for de som ønsker at gitte regler skal følges. Videre er dette et dårlig signal til nye som flytter inn i sameiet. Styret har ved flere anledninger innskjerpet de nye reglene, og skriver i rundskriv nr 2/207 bl.a. følgende: Beboere som har montert parabolene ureglementert har en frist til 15. august med å få rettet på dette. Etter dette tidspunkt vil det bli satt i gang tiltak. Hvilke tiltak som er satt i verk er jeg ikke sikker på, men de kan ikke ha hatt særlig virkning! Videre skriver styret i rundskriv nr. 4/2007 bl.a. følgende: Men det er fremdeles noen paraboler som står for høyt og sjenerende. Forslag om totalforbud kan bli fremmet på neste årsmøte. Til dere etternølere: Flytt parabolene deres snarest! Ut fra dette, og at styrets innskjerping av nåværende regel ikke synes å hjelpe nevneverdig, fremmer jeg mitt forslag. Oslo 2. februar 2008 Åge Børresen/s/ Anne Marie Fossheim, Johan Castbergsv. 44 Til styret i Haukåsen sameie 1. Forslag til sameiermøtet 2008 parabolantenner punkt 3 i husordensreglene. Flere beboere følger ikke reglene om oppsetting av parabolantenner som ble vedtatt på sameiermøte i 2006 og På flere verandaer står det derfor fortsatt mange antenner som er satt opp på ikke foreskreven måte. I tillegg til at dette skjemmer fasadene, er det irriterende at enkelte beboere kan ta seg til rette og gi blaffen i det som er bestemt. Dette er rett og slett en hån mot de beboere som vil ha det ryddig og som følger reglene. Det ser heller ikke ut som at det hjelper at styret opptil flere ganger har innskjerpet någjeldene bestemmelse. Ut fra dette foreslår jeg at regelen blir endret slik den var før 2006 og at den aktuelle setningen i husordensreglene blir lydende: Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på balkongen. Oslo 4. februar 2008 Anne Marie Fossheim/s/

23 23 Solveig Johansen, Johan Castbergsv. 64 Det er viktig å opprettholde et godt visuelt inntrykk av sameiet. Et ryddig og velstelt ytre i sameiet som helhet bidrar til at den enkelte leilighets økonomiske verdi opprettholdes. Dagens uro i boligmarkedet forsterker behovet av at sameiet gir et velholdt og godt inntrykk. Dette for å motvirke forringelse av den kapital hver enkelt seksjonseier besitter gjennom å eie leilighet i sameiet. Sameiet har i husordensreglene tillatelse til oppsetting av parabol, regulert etter paragraf tre. Det er flere paraboler satt opp, noen følger regelverket, andre ikke. Det er dessverre slik at de paraboler som er oppsatt uten at paragraf tre er fulgt, er sterkt synlige og virker dominerende samt skjemmende. Disse parabolene trekker ned inntrykket av sameiet. Med bakgrunn i dette foreslåes det at det innføres et forbud mot parabol i dette sameiet. De parabolene som er oppsatt må fjernes. Dette vil styrke sameiets visuelle inntrykk som velpleid og vedlikeholdt. Den enkelte seksjonseiers investering, leiligheten, vil dermed også bli ivaretatt og beskyttet gjennom at sameiets helhetsinntrykk forbedres. Det er allerede innlagt kabel-tv i sameiet. Eventuelle kanaler som ønskes ut over dem sameiet allerede tilbyr, er det rimelig å anta at vil kunne la seg gjøre å abonnere på for den enkelte seksjonseier som måtte ønske det. Gjennom denne muligheten for å abonnere på kanaler selv, er den enkelte seksjonseiers ønske mulig. I tillegg er sameiets felles ytre beholdt som velstelt. Dette kommer alle til gode, gjennom at den enkelte seksjons verdi også henger sammen med sameiets helhetsinntrykk. Derfor foreslås paragraf tre omgjort til et forbud mot oppsetting av parabol i dette sameiet. Oslo 1. februar 2008 Solveig Johansen/s/ Kine og Anders Døvre, Johan Castbergsv. 30 Forbud mot parabolantenner. Ingen ser ut til å følge reglene for oppsetting, dette gjør at blokkene får et ghettopreg. Oslo 5. februar 2008 Kine og Anders Døvre/s/ Gro og Oscar Valdivia, Johan Castbergsv. 8 Da folk helt klart ikke gidder å føye seg etter husordensreglene når det gjelder parabol håper vi at styret kan forby bruken av parabol. Oslo 4. februar 2008 Gro og Osvar Valdivia/s/ Forslag: Nest siste setning i husordensreglene punkt 3 endres til: Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på balkongen. Styrets vurdering: Styret har mottatt et økende antall klager på paraboler som ikke er montert etter sameiets regler. Styret har henstilt muntlig og skriftlig til aktuelle beboere om å sørge for at reglene følges, men styret har ingen relevante sanksjonsmuligheter overfor de som bryter reglene. Styrets innstilling: Forslaget godkjennes. Styret viser for øvrig til sak 5 over innkomne forslag. (overgang til digital tv)

24 24 Sak 5.2 Trimming av granhekk. Forslagsstiller: Kine og Anders Døvre, Johan Castbergsv. 20 Forslag: Trimming av granhekken da den nå er blitt svært høy og skygger for utsikten. Styrets vurdering: Granhekken begynner å skrante en del steder, og styret anser det som økonomisk ugunstig å bruke penger på trimming da den kanskje må byttes i nær fremtid. Styrets innstilling: Forslaget avvises. Sak 5.3 Kutte toppen av furu og bjørk på plen foran blokk 1. Forslagsstiller: Gro og Oscar Valdivia, Johan Castbergsv. 8 Vi vil gjerne ha kuttet ned toppen av den store furua og bjerketreet på plenen foran blokk 1. Grunnen er at vi sitter i skyggen når andre sitter i solen, dette begynner i august mnd. Forslag: Kutte toppen av furu og bjørk på plen foran blokk 1. Styrets vurdering: På grunn av estetiske hensyn og at dette berører mange i blokk 1 går styret ikke inn for å kutte toppen av trærne. Styrets innstilling: Forslaget avvises.

25 25 Sak 5.4 Forslag til tillegg i husordensreglene angående røyking på balkonger. To forslagsstillere. Per Anders Svarholt, Johan Castbergsv. 42 Innlevering av forslag for tillegg i husordens regler ved Generalforsamling Haukåsen Sameie. Ønsker å fremme forslag mot Forbud mot røyking på balkonger i sameiet. Begrunnelse: I Haukåsen sameie har vi husordensregler, dette er regler som først og fremst er tiltenkt å ivareta hensynet til andre mennesker og miljø. Reglene er i hovedsak til for å sikre helse, miljø, og sikkerhet ovenfor en selv og andre i sameiet. Og å fremme et godt bomiljø. Norge har i dag en røykelov som har til hensikt å sikre hensyn og ivaretakelse av 3 personer med de skader og ubehag som man blir utsatt for ved passiv røyking. Loven ble møtt med skepsis og motstand. I dag viser det seg å være en lov som mange aksepterer med stor forståelse og respekt. Andre land ønsker også å ta denne til etterfølge. Jeg har registrert og merker at enkelte personer som røyker i sameiet, beveger seg ut på balkongen for å røyke. Dette for å slippe å sitte inne i egen leilighet med de skader som røyk påfører egen eiendom og barn/personer. Praksisen medfører at den som røyker ute på balkong slipper røyk inne i sin egen leilighet. Skulle imidlertid naboen over og ved siden av, sitte ute eller ha vinduer og balkong dør oppe, vil dette medføre at denne 3 personen blir utsatt for ufrivillig passiv røyking inne i sin egen leilighet. Å bli utsatt for passiv røyking er i utgangspunktet noe røykeloven skulle ivareta og sørge for. Når enkelt personer blir utsatt for dette ufrivillig i sitte eget hjem, anser jeg mitt forslag med tilføyning i husordensreglene som ett tiltak for å sikre rettigheter ovenfor de som ikke ønsker å bli utsatt for passiv røyking. Håper dette kan motas med forståelse og respekt av de av dere som røyker, og forstå argumentasjonen i lys av hva dere selv ikke ønsker å utsette deres hjem for. Oslo 4. februar 2008 Per Anders Svarholt/s/ Anne Marie Fossheim, Johan Castbergsv. 44 Røyking på balkongen. Røyking på balkong i nærliggende leilighet er meget sjenerende når man har balkongdør og/eller soveværelsevinduet åpent. Slik balkongrøyking antas å være begrunnet i at man ikke vil ha røyk i sin egen leilighet, og jeg finner det høyst urimelig at slik røyking skal sjenere naboer, spesielt om natten. Jeg er kjent med at det er boligsameie som har innført røykeforbud på balkong om natten. Jeg foreslår at det innføres forbud mot røyking på balkonger mellom kl 22:00 08:00 i Haukåsen sameie 1, og at forbud innarbeides i husordensreglene. Oslo 4. februar 2008 Anne Marie Fossheim/s/

26 26 Forslag: Tillegg til husordensreglene. A: Forbud mot røyking på balkonger i sameiet. B: Forbud mot røyking på balkonger mellom kl 22:00 08:00 Styrets vurdering: Styret anser en slik regel som umulig å håndheve i praksis. Styrets innstilling: Forslaget avvises. Sak 5.5 Overgang til digital TV Forslagsstiller: Styret Bakgrunnen for forslaget er at Canal Digital (som eier kabelanlegget), stopper sending av analoge signaler i Styret ønsker derfor at Haukåsen sameie 1 allerede inneværende år går over til digital TV, med alle fordelene det gir. Styret har forespurt Canal Digital om aktuelle tilbud. Styret mener at tilbudet Komplett er den kanalpakken som best oppfyller vårt behov. Da vil samtlige leiligheter få montert èn Digital HD dekoder og et modem for internettbruk. Tilbudet inneholder 33 kanaler. Hvorav hver enkelt kan velge 2 tilleggskanaler fra pakken mine favoritter. Totalt 33 kanaler til alle. For mer informasjon: Den enkelte kan selv velge flere tilleggskanaler og få egen faktura for dette. Man benytter dekoderen på hoved-tv og man kan fortsatt benytte de andre uttakene i leiligheten og se den analoge pakken på 20 kanaler. Digital-HD dekoder gir bedre lyd samt bilde og kan benyttes på både gamle og nye TV. Internettmodemet som er inkludert leveres med 750/750Kbps til alle, dette da med fri bruk, mailadresser, antivirus, hjemmeside etc. De som i dag har Internett fra Canal Digital med Mini hastighet vil da ikke motta videre fakturering. De som har Midi hastighet, vil da automatisk få Maxi hastighet uten pristillegg. Og de som har Maxi vil automatisk få Mega hastighet uten pristillegg. Modem og dekoder monteres av Canal Digital i alle leiligheter og tilhører derved leiligheten, ikke beboer. Pris: Komplettpakken vil netto koste kr: ,- pr. år. (kr 74,- per leilighet/mnd). Styret anser at dette kan dekkes uten å øke felleskostnadene. Forslag: Styret gis fullmakt til å inngå avtale med Canal Digital om kanalpakken Komplett. Styrets innstilling: Forslaget vedtas.

27 27 Sak 5.6 Avfallsbrønner Forslagsstiller: Styret Bystyret i Oslo har vedtatt en avfallsplan. Dette innebærer at frem mot 2012 vil innføring av kildesortering av plastemballasje og matavfall gradvis gjennomføres i hele byen. Styret har derfor jobbet med å finne en god løsning for avfallshåndtering i Haukåsen sameie 1 Vi har funnet ut at en brønnløsning vil være den rimeligste og mest hensiktsmessige. Styret har vært på befaring hos sameie som har denne løsningen, og hatt befaring av konsulenter på vårt område for å kvalitetssikre at dette er en løsning som er mulig å gjennomføre hos oss. Styret jobber fremdeles med saken og er i kontakt med flere forhandlere/leverandører. Fordelene med avfallsbrønner er mange. Noen punkter er: Brannfaren elimineres Bedre hygiene (slipper lukt og problemer med mus/rotter) Slipper problemer med støy Det er miljøvennlig Ikke minst vil det føre til reduserte utgifter til tømming av avfall (anslagsvis ca kr i året) Forslag: Styret ber årsmøte om godkjenning av inntil kr til innkjøp av avfallsbrønner. Styrets innstilling: Forslaget vedtas.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Rådhusgata 21 Sameie, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 17:30 i People & Coffee, Rådhusgata 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 22. mars 2007, kl. 18.00 på Thon hotell Slottsparken, Wergelandsveien 5, rommet Langeleiken. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Skullerud Terrasse 1-4 S/E, avholdes torsdag 25.03. 2010, kl. 18.00 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 17. april 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg Torg 1. Møtelokaler i 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Røa Boligsameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 19.00 i Røa Eldresenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Oslo, I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby /s/ Birgit Weyergang-Nielsen /s/ Stig Sætre /s/

Oslo, I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby /s/ Birgit Weyergang-Nielsen /s/ Stig Sætre /s/ Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2007 Informasjon til beboerne: Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, ble avholdt tirsdag

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 19. april 2007, kl. 18.00 på Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Johannes Brunsgate 12C Sameie, avholdes mandag 7. mars 2011, kl. 18:00 hos Baker Hansen i Ullevålsveien 95 på Adamstuen Til behandling foreligger:

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 27. mars 2007, kl. 18.00 i Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 28.04.2010, kl. 18.00 i personalrommet på Vahl Skole.. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

DET VIL BLI ET BEBOERMØTE ETTER AT ÅRSMØTE ER AVSLUTTET HVOR ØVRIGE SAKER KAN DISKUTERES.

DET VIL BLI ET BEBOERMØTE ETTER AT ÅRSMØTE ER AVSLUTTET HVOR ØVRIGE SAKER KAN DISKUTERES. INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i Skøyen kirke, Skøyenveien 43. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 26. mars, kl. 18.00 i St.hanshaugen Bydelshus, Akresbakken 27.. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Vestre Ingieråsen Boligsameie, avholdes torsdag 27. mars 2003 kl. 1830 i Kommunestyresalen i Rådhuset på Kolbotn. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem 5513 ÅRSMELDING 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Parkgården Sameie, avholdes torsdag 17.03.2005, kl. 19.00 i Slottsparken Apartment Hotel, Wergelands vei 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 1. april 2009, kl. 19.00 i Majorstuen seniorsenter, Slemdalsveien 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Behandling av regnskap for 2006 og disponering av årsresultatet. Oslo, Styret i Ringgatens Byggeselskap II AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Behandling av regnskap for 2006 og disponering av årsresultatet. Oslo, Styret i Ringgatens Byggeselskap II AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Ringgatens Byggeselskap II AS, avholdes torsdag 3. mai 2007, kl. 18.00 på Engelsborg Eldresenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 27. mars 2008, kl. 18:00 i Stovner Velhus, Fjellstuvn. 26. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 30. april 2003, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2007

ÅRSBERETNING FOR 2007 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Pilestredet Park Økodrift (PPØ), avholdes torsdag 22. mai 2008, kl. 1900 i Nordahl Brunsgate 22 i rom Halli. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Sameiet Sørkedalsveien 1, avholdes tirsdag 26. april 2005, kl. 18.00 hos Mandarin House, Sørkedalsveien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer