Styrets årsberetning 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2009"

Transkript

1 1 Styrets årsberetning 2009 Presentasjon av Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF er ett av seks selvstendige helseforetak i Helse Midt-Norge RHF. Helse Nordmøre og Romsdal består av Kristiansund sykehus og Molde sjukehus med omliggende institusjoner. Psykisk helsevern på sykehusnivå ligger hovedsakelig på Hjelset utenfor Molde. De distriktspsykiatriske (DPS) sentrene i Molde, Molde DPS (Knausen), Kristiansund DPS (Nordlandet) og Halsa (poliklinikk for voksne) ligger også geografisk utenfor sykehusene; det samme gjelder Aure Rehabiliteringssenter i Aure. Helse Midt-Norge RHF skal sørge for at befolkningen i Midt-Norge har tilgang til spesialisthelsetjenester av god kvalitet. Målet er at alle som trenger spesialisthelsetjenester skal få likeverdige tjenestetilbud, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi og livssituasjon. Helse Nordmøre og Romsdal HF sine hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell. Som del av Helse Midt-Norge har Helse Nordmøre og Romsdal verdiene trygghet, respekt og kvalitet, og visjonen På lag med deg for din helse. Hendelser i 2009 Vinteren 2009 ble sengeposter ved Kristiansund sykehus og Molde sjukehus flere ganger stengt for inntak av nye pasienter som følge av utbrudd av omgangssyke (Noro-virus). Dette var en utfordring på landsbasis. Det er etablert koordinatorer for sengepostene ved begge sykehus for å utnytte kapasiteten bedre og minske problemet med korridorpasienter. Tiltaket har hatt god effekt. Antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser innen indremedisin er redusert i forhold til tidligere år, i likhet med utviklingen ved andre norske sykehus. Ved Kristiansund sykehus ble i tillegg den indremedisinsk kompetansen i akuttmottaket styrket, som et prøveprosjekt for å gi bedre service til primærleger og unngå unødvendige innleggelser. Tilbakemeldingene er gode. I 2009 var det en nedgang i den kliniske aktiviteten i Helse Nordmøre og Romsdal, delvis som følge av færre innleggelser til øyeblikkelig hjelp. Det er iverksatt tiltak for å tilpasse kapasitet og drift til den nye situasjonen, samt andre midlertidige tiltak for å redusere driftskostnadene i foretaket. Driften har også blitt analysert med bistand fra ekspertise i Helse Midt-Norge. Ny organisasjonsstruktur innført høsten 2009 forventes også å gi positiv effekt på sikt, men har ikke hatt innvirkning på driftsresultatet i 2009.

2 2 Samlet sett har iverksatte tiltak ikke vært tilstrekkelig til å gi ønsket budsjettmessig effekt i Styret valgte derfor, etter krav fra Helse Midt-Norge, å vedta i sitt desembermøte at det skal gjennomføres en utredning om ytterligere funksjonsdeling mellom Molde sjukehus og Kristiansund sykehus, der også spørsmålet om samling av akuttfunksjoner skal utredes. Rapporten om dette oversendes styret i mars 2010, og koordineres med det regionale strategiarbeidet Bygninger og utstyr I april vedtok styret for Helse Nordmøre og Romsdal å satse på pasienthotellfunksjon og observasjonspost (klinisk vurderingsenhet) ved begge sykehus, samt å øke ressursene til dagbehandling og redusere bruk av tradisjonelle sykehussenger. Endringen innebar delvis flytting av funksjoner internt på hvert sykehus, og nedleggelse av en sengepost ved Molde sjukehus. Dialysevirksomheten som helseforetaket tidligere har drevet i Fræna kommune, ble flyttet inn i nye og oppussede lokaler i Molde sjukehus. Innen området habilitering/rehabilitering er målsetningene delvis ikke nådd, i og med at det ikke har vært mulig å prioritere å finansiere den vedtatte sengeposten for spesialisert rehabilitering ved Kristiansund sykehus innenfor investeringsrammene. Styret har prioritert oppgradering av Aure Rehabiliteringssenter, (ombygging av sengerom, pasientheis), slik at tilbudet innen spesialisert rehabilitering er styrket. Ambulant team har også vært et satsningsområde. Tross en krevende investeringssituasjon i regionen greide Helse Nordmøre og Romsdal å gjennomføre flere viktige investeringer i Helseforetaket fikk i ,5 millioner kroner til investeringer fra regjeringens tiltakspakke for sykehusene. Pengene gikk hovedsakelig til oppgraderinger ved Kristiansund sykehus og Aure Rehabiliteringssenter. Ved Kristiansund Sykehus ble det i 2009 installert ny CT-maskin og gjennomført renoveringsarbeid ved 2 operasjonsstuer i forbindelse med vannskader. I oktober 2009 ble den siste operasjonsstuen ferdigstilt, og operasjonsenheten fremstår i dag med 4 svært moderne operasjonsstuer hvorav 3 ultrarene, slik at fasiliteten er tilpasset fremtidig aktivitet innen både tyngre ortopedi og dagkirurgi. Omstilling i psykisk helsevern for voksne I perioden overfører Helse Nordmøre og Romsdal om lag 75 millioner kroner til Helse Sunnmøre, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital, som del av den vedtatte omleggingen av psykiatrien for å sikre tilbud nærmest mulig pasienten. På bakgrunn av dette, og som ledd i å utvikle det faglige tilbudet, omstiller Helse Nordmøre og Romsdal sin drift av tilbudet til voksne innen psykisk helsevern frem mot Det er opprettet et samarbeidsprosjekt med Helse Sunnmøre for å sikre at pasientene får de tjenestene de skal ha i omleggingsperioden. I samme periode økes også ressursene til utadrettet behandling (poliklinikk, dagbehandling, ambulante team m.v.) i tråd med den nasjonale utviklingen i psykiatrien.

3 3 Våren 2008 besluttet styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF å organisere det videre omstillingsarbeidet som et eget prosjekt med egen styringsgruppe og arbeidsgruppe. Samtidig ble Helse Midt-Norge sterkere involvert i arbeidet både i styringsgruppen og arbeidsgruppen. Framdriften i omstillingsarbeidet ble rapportert til styret i alle styremøter fram til prosjektet ble avviklet og ansett som gjennomført. Det ble lagt ned et omfattende arbeid med å skaffe overtallige i voksenpsykiatrien alternative oppgaver i foretaket. Retningslinjene for omstilling og nedbemanning i Helse Midt-Norge lå til grunn for dette arbeidet. Blant de som var definert som overtallige ble noen tilbudt videreutdanning for å kunne oppnå den formalkompetanse som avdelingen/klinikken har behov for. Noen aksepterte pensjon, gavepensjon eller andre stillinger som foretaket hadde ledig. I mars 2009 var det 19 overtallige som det ikke var mulig å finne alternative løsninger for og som sto i fare for å bli oppsagt. I styremøtet 27. mars 2009 valgte styret å be direktøren om å finne løsninger for disse ved at de gikk inn i en vikarpool og på den måten kunne bidra til å redusere bruk av innleie/overtid. Omstillingen i voksenpsykiatrien har vært svært utfordrende for hele foretaket. Selv om voksenpsykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal HF fortsatt står foran store utfordringer, har det i siste halvår 2009 vært relativt gode og ryddige samarbeidsforhold i avdelingen. De avvik som Arbeidstilsynet beskrev begynnelsen av året er lukket. Tilvarende har de forhold som Statens helsetilsyn påpekte funnet sin løsning selv om rekrutteringssituasjonen for spesialister fortsatt er svært utfordrende. Avdelingen fikk ny ledelse våren Videre ble avdeling for voksenpsykiatri omgjort til egen klinikk i forbindelse med omorganiseringen som trådte i kraft fra oktober I dette omorganiseringsarbeidet var voksenpsykiatrien holdt utenfor ut fra de store omstillingene som pågikk i avdelingen. Det legges opp til at en i løpet av 2010 må gjennomføre de organisatoriske endringene som den somatiske delen av foretaket har gjennomført i I samarbeid med tillitsvalgte, har administrerende direktør besluttet å evaluere omstillingsprosessen i voksenpsykiatrien. Hensikten med evalueringen er å finne læringspunkter som både det lokale og regionale foretaket kan ta med seg inn i nye omstillingsprosjekter. I 2009 åpnet også en ny døgnenhet for voksne ved Molde Distriktspsykiatriske senter (DPS), lokalisert i Knausen-senteret i Molde. Døgnenheten erstattet døgntilbudet som har vært gitt ved Eide (lagt ned i 2008) og Tingvoll psykiatriske sentra (lagt ned i 2009). Ved Knausen-senteret åpnet det i 2009 også et nytt akutt psykiatrisk døgntilbud for barn og unge. Samlokaliseringen av flere tilbud innen poliklinikk, dagbehandling og døgnbehandling styrker samhandling og fagkompetanse, og vil på sikt bety et forsterket tilbud til brukerne. Tilsvarende forventes det gevinster av at tilbud til barn, unge og voksne er samlokalisert, og spesielt da for de brukere som aldersmessig er i overgang mellom ungdom og voksne.

4 4 Nye Molde sjukehus Arbeidet med Nye Molde sjukehus er organisert i linje til adm. direktør. Prosjektet har i tillegg til bruk av egne ressurser, bistand fra Helsebygg Midt-Norge, Team Molde Arkitekter, COWI AS som rådgivende ingeniører samt andre kompetansemiljøer innen sykehusutvikling. Revidert konseptrapport for Nye Molde sjukehus ble godkjent i styret for Helse Midt-Norge i juni Bakgrunnen for utarbeidelsen av en revidert rapport, var kravet om å redusere investeringskostnadene til 2,5 milliarder kroner. Det nye sykehuset har et areal på m2, basert på fleksible løsninger for bruk av senge- og poliklinikkarealer, pasienthotell og observasjonspost, et nært samarbeid med kommunehelsetjenesten og en tett integrering mellom somatikk og psykisk helsevern. Sykehusets fagmiljøer, brukere og andre ressurspersoner har vært sentrale i utarbeidelsen av løsningene i det nye sykehuset. Parallelt med arbeidet med konseptrapporten er det utarbeidet en reguleringsplan for sykehusområdet på Eikrem. Kommunestyret i Molde skal, etter en omfattende prosess, behandle planen i mars SINTEF Helse gjennomførte i 2009 en kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget for det nye sykehuset. Kvalitetssikringen understøtter dimensjoneringen som ligger til grunn for Nye Molde sjukehus. Investeringsbehovet for Nye Molde sjukehus er i revidert konseptrapport angitt til 2,515 milliarder kr (P-50, indeks oktober 2008, eks. byggelånsrenter). Revidert konseptrapport er sendt til helse- og omsorgsdepartementet for tilbakemelding. Forprosjektrapporten som avslutter tidligfaseplanleggingen og er grunnlaget for gjennomføringsvedtak, vil ferdigstilles etter at Helse- og omsorgsdepartementets tilbakemelding på konseptrapporten (foreligger vinteren 2010) er kvittert ut. Styret for Helse Midt-Norge har i samsvar med uttalelser fra tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, lagt byggestart i 2012 til grunn for planarbeidet med Nye Molde sjukehus. Prioriterte mål for Helse Nordmøre og Romsdal i 2009 Aktivitet DRG-poeng 2009 Innlagte Dagpas Sum Budsjett Resultat Polikliniske konsultasjoner 2009 Somatikk Psykiatri Sum Budsjett Resultat

5 5 Helseforetaket hadde en pasientaktivitet målt i DRG-poeng på i 2009, noe som er 1725 DRG-poeng mindre enn forutsatt i budsjettet. Antall polikliniske konsultasjoner var , noe som er 6495 konsultasjoner lavere enn budsjettert. Innenfor somatisk virksomhet er kun konsultasjoner som er refusjonsberettiget i innsatsstyrt finansiering telt med. Effektivitet Den sentrale SAMDATA-indikatorer viser at våre to sykehus er blant de mest effektive i Helse Midt-Norge og i Norge. Kostnadsindeksen i SAMDATA 2008 er på 0,92 (landsgjennomsnitt 1,0). Kvalitet Omorganiseringen av foretaket har innvirket på kapasiteten til kvalitetsarbeid i Det er behov for en ny organisering av Kvalitetsutvalget, og dette er planlagt gjennomført i Innføringen av elektronisk saksbehandlingssystem (Ephorte) har gitt mer effektiv saksbehandling, men klinikkene og avdelingene er ennå ikke innfaset og systemet kan dermed ikke utnyttes fullt ut. Risikovurderinger brukes i økende grad som verktøy i kvalitets-/internkontrollarbeidet innenfor de forskjellige områdene. Det er et klart behov for å få på plass et styrende dokument for Risikostyring i foretaket der roller, ansvar og arbeidsmåte blir beskrevet. Innføring av avviksmodulen i det elektroniske kvalitetssystemet vil fortsette i 2010, og må prioriteres for å få ønsket effekt av systemet. Tilsyn Helse Nordmøre og Romsdal har i løpet av 2009 hatt 22 tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter: Branntilsynet 6 Helsetilsynet 4 Internrevisjon fra Helse Midt-Norge 3 Egen internrevisjon 3 Statens strålevern 2 Riksrevisjonen 2 Direktoratet for sivilt beredskap 1 Mattilsynet 1 2 ganger årlig går administrasjonen gjennom tilsynene med styret. Den enkelte klinikk har ansvar for selv å følge opp tilsynene, lukke avvik og gjennomføre tiltak der det er forbedringspotensiale. Alle tilsyn blir presentert og gjennomgått i direktørens ledergruppe med tanke på læringseffekter på tvers av klinikker og avdelinger og for å forbygge at tilsvarende avvik oppstår i andre enheter.

6 6 Tilsynene viser at Helse Nordmøre og Romsdal har utfordringer knyttet til blant annet arbeidsmiljø, tekniske installasjoner, brannsikkerhet og dokumentasjon av pasientbehandling. I 2008 hadde helseforetaket tilsyn ved Avdeling for voksenpsykiatri som krevde at det ble iverksatt særlige tiltak for konflikthåndtering, kommunikasjon og samarbeid. På bakgrunn av nytt brev fra Arbeidstilsynet ble saken i 2009 fulgt opp på nytt. Tilsynet vil først bli avsluttet i Ventetid Helse Nordmøre og Romsdal hadde per desember 2009 i underkant av 8000 pasienter som ventet på behandling/utredning i foretaket; omtrent uforandret fra desember Man har altså i løpet av året greid å ta imot like mange som blir henvist til foretaket. Gjennomsnittlig ventetid for de som er blitt behandlet/utredet er ved utgangen av dager. Det er noe mer enn i 2008, og ca 10 dager mer enn i Den gjennomsnittlige ventetiden for alle er 120 dager, også det noen dager mer enn i Ventetidene varierer en del mellom avdelingene, og er lengst innen psykisk helsevern, barn og unge, kortest innen voksenpsykiatri. Helse Midt Norge og spesielt HNR har gitt rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp til relativt flere pasienter enn i helseforetakene i resten av landet. I 2009 er det fra Helsedirektoratet gitt ut veiledere for prioritering av pasienter innenfor de fleste fagområder. HNR har gjennomført 2 dager med opplæring av prioriteringsansvarlige leger, og forsetter arbeidet i avdelingene for lik bruk av disse. Mens helseforetaket tidligere ga denne retten til over 90 %, ga vi i desember retten til 78 % av nyhenviste pasienter. Denne utvikling er i tråd med nasjonale styringssignal. HNR hadde ved utgangen av året 1375 pasienter med brudd på fristen, ca 1/3 av disse innen for faget tann/kjevekirurgi. Kun enkelte av disse pasientene med fristbrudd ville fått retten i dag etter bruk av veilederne, og etter at pasientene med fristbrudd nå får behandling regner man med at denne situasjonen vil bedre seg. Ventetid barn og unge psykisk helsevern poliklinikk (BUP) Arbeidet med å holde den nye ventetidsgarantien for barn og unge er krevende. Helse Nordmøre og Romsdal er i stand til å holde vurderingsfristen på 10 dager i de saker hvor det ikke gjøres vurderingssamtaler, men det er dessverre flere fristbrudd på behandlingsfristen (90 dager). Ventetid har gått jevnt ned de siste årene, men mange barn og unge opplever fortsatt at helseforetaket ikke klarer å holde behandlingsgarantien. Viktige tiltak for å få redusert ventetid for barn og unge i psykisk helsevern er: På begge poliklinikkene jobbes det kontinuerlig med et forbedret pasientforløp innad i poliklinikkene og i samhandling med førstelinjeinstansen. Rekrutteringstiltak: Avdelingen deltar i Regionalt rekrutteringsprosjekt av spesialister i psykisk helsevern. Klarere oppgavefordeling mellom 1.- og 2.. linjetjenesten generelt når det gjelder spesialisthelsetjenestens tilbud til barn og unge. Utvikle bedre samhandlingsmodell mellom 1.- og 2. linjetjenesten

7 7 Korridorpasienter Helse Nordmøre og Romsdal har i flere år hatt et betydelig antall korridorpasienter, noe som har vært et alvorlig problem. I 2009 ble det etablert pasientkoordinator ved begge sykehus, som en oppfølging av prosedyrer for mer fleksibel bruk av sengeressursene på tvers av avdelinger. Tiltaket har hatt svært god effekt, og for driften i 2009 anser helseforetaket ikke lenger antallet korridorpasienter for å være et problem. Andel korridorpasienter har til en viss grad hatt sammenheng med at HNR har hatt mange utskrivningsklare pasienter ved sykehusene. I 2009 utgjorde dette 5670 liggedøgn. Sykehusenes vertskommuner står for den største andelen av alle utskrivingsklare pasienter som venter på kommunalt behandlingstilbud, med henholdsvis 1775 for Molde kommune og 1678 for Kristiansund kommune. Dette utgjør ca 61 % av antall liggedøgn. HNR har jevnlige møter med kommunene om problemet. Andre kvalitetsindikatorer I 2009 ble 60 % av alle epikriser til kommunehelsetjenesten sendt primærhelsetjenesten innen 7 dager etter at pasienten har vært innlagt. Kravet er 80 %. Det er store variasjoner mellom de enkelte avdelinger. Helse Nordmøre og Romsdal startet i 2009 innføring av elektronisk talegjenkjenning ved diktering av journal, ved en pilotavdeling har prosenten økt fra 63 i 2008 til 100 i desember Dette har en sett andre steder hvor talegjenkjenning er innført, og en har derfor grunn til å tro at det vil bli lettere å oppfylle kravet i Andel strykninger av planlagte operasjoner var gjennomsnittlig 8,1 % i Dette er en nedgang i forhold til 2008, men fortsatt for høyt i forhold til kravet som er 5 %. Helse Nordmøre og Romsdal har hatt fokus på dette. Årsaksstatistikken viser at flest blir strøket på grunn av manglende utredning, pasienter som ikke møter opp og sykdom hos pasienten. Elektronisk pasientjournal (EPJ) Ved utgangen av 2009 var det skannet pasientjournaler. Det gjenstår fortsatt arbeid før man kan gå over til vedlikeholdsskanning av pasientjournaler. Det har i løpet av 2009 vært flere episoder med nettverksproblemer for elektronisk pasientjournal som har medført bruk av nød-rutiner, samt at treghet i systemet har vært en utfordring i daglig drift. HEMIT (Helse Midt-Norge IT) jobber for å rette problemene. Nytt elektronisk laboratoriesystem er tatt i bruk i foretaket. Noe arbeid gjenstår i Klinikk for voksenpsykiatri. Arbeid med å inkludere mikrobiologi og patologi fortsetter i Implementering av talegjenkjenning ble forsert i 2009, og man er nå i avslutningsfasen av prosjektet. Det gjenstår fortsatt noe arbeid i 2010 før en fullt ut kan ta ut den forventede gevinsten. EPJ-system for føde er ikke tatt i bruk pga problemer, og det blir arbeidet regionalt for å vurdere andre løsninger. Pilotprosjekt for Kurve, medisinering og forordning ble startet opp ultimo 2009 og vil pågå frem til juni Arbeidet med meldingsløftet har startet mot slutten av Arbeidet vil medføre at en har mulighet til å motta og sende elektroniske meldinger mellom helseforetak og

8 8 primærhelsetjenesten. Dette arbeidet vil fortsette i Pasientopplæring Pasient- og pårørendeopplæring er av helseforetakenes fire hovedoppgaver. Målet er å gjøre pasienten uavhengig, selvstendig og i stand til å mestre eget liv, og på denne måten bidra til å redusere behovet for reinnleggelser i sykehus. Opplæringen gjennomføres med bred deltakelse fra brukere og deres organisasjoner samt kommunene. Det har vært gjennomført 29 kurs for ulike pasient- og pårørendegrupper i 2009, med totalt 521 deltakere. Kursene er gjennomført i regi av Lærings- og mestringssenteret, som har en høy aktivitet innenfor lærings- og mestringstiltak i foretaket. Samhandling med primærhelsetjenesten Den nye Samhandlingsreformen skal drøftes i Stortinget i april i Først fra 2012 vil reformen bli satt ut i livet. Samhandlingsreformen er i hovedsak en kommunehelsereform i den forstand at den får størst betydning for kommunene. Bakgrunnen for reformen er at pasientene skal få behandling etter LEON-prinsippet, dvs. på lavest effektive behandlingsnivå. De pasientene som ikke trenger sykehusinnleggelse, skal også slippe å bli innlagt i sykehus. Kommunene skal både faglig og økonomisk bli satt i stand til å oppfylle reformens intensjoner ved at det skal opprettes nye fastlegestillinger og ved at deler av dagens økonomiske overføringer til helseforetakene skal gå til kommunene. Reformen vil slik sett stille både kommunene og helseforetakene overfor nye utfordringer. God samhandling er derfor helt nødvendig, og tiltak for dette må iverksettes fortløpende frem mot Det er dokumentert at oppretting av distriktsmedisinske sentra (DMS) og intermediæravdelinger/-plasser, gir gode behandlingsresultat. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF har vedtatt at helseforetaket skal planlegge oppstart av intermediærplasser i Kristiansund og Molde og et DMS i Sunndal. Man er godt i gang med planleggingen av alle 3 tilbudene med oppstart i løpet av 2010 for intermediærplassene. Økonomiske beregninger for drift av intermediæravdelinger viser at driften bør knyttes opp mot større enheter for å være økonomisk forsvarlig. Intermediærtilbudene som HNR planlegger i Kristiansund og Molde vil være i samdrift med annen enhet. HNR legger til grunn at kostnadene fordeles med 1/3 på kommunene, 1/3 på helseforetaket og 1/3 på Helse Midt-Norge. For 2010 er kostnadene beregnet til ca 1 mill. kroner på hver av partene. Dette øker til vel 3 mill. kroner på hver av partene fra 2011.

9 9 Når det gjelder kostnadene til drift av DMS, er det ikke foretatt økonomiske beregninger. Kostnadene i 2010 vil i hovedsak dreie seg om lønnskostnader til en prosjektorganisasjon. Forskning og utvikling Helse Nordmøre og Romsdal har et forskningsutvalg på 10 medlemmer, derav tre eksterne medlemmer(ntnu/hmn/ Høgskolen i Molde) og en brukerrepresentant. Som et tillegg til rådgiverressursen er det i 2009 ansatt Forsknings- og utviklingssjef i Fagavdelingen. I 2010 skal det utarbeides en handlingsplan for forskning og fagutvikling basert på nylig vedtatt FoU-strategi for HMN Sammendrag: Forskningsutvalgets driftsbudsjett var i 2009 på kr. I tillegg har HNR mottatt artikkelpenger (øremerkede midler) fra HMN ( kr, kr, kr), til sammen kr. De siste tre år ble følgende summer bevilget til forskningsprosjekter i HNR: Tildelte prosjektmidler HNR 2007: kr Tildelte prosjektmidler HNR 2008: kr Tildelte prosjektmidler HNR 2009: kr HNR har valgt å la konto med artikkelmidler, øremerkede midler ( kr) som kan overføres fra et år til neste, foreløpig stå uberørt, da summen av bevilgede prosjektmidler hvert år har vært lavere enn tilgjengelige driftsmidler til forskning. Helse Nordmøre og Romsdal har 9 ansatte med doktorgrad; det ble ikke avlagt doktorgrader blant foretakets ansatte i Akademiske stillinger i foretaket omfatter en professor II stilling (20 %), to førsteamanuensis II (20 %), en førsteamanuensis II(10%) og tre universitetslektorer II (med hovedansvar for studenter fra NTNU). Flere ansatte er i gang med prosjekter, også doktorgradsprosjekter. Prosjektene er i hovedsak innenfor områdene ortopedi (ortopedisk forskningsgruppe) og psykiatri (VPS og BUP) og vil generere ytterligere støtte i årene som kommer. Det er et lederansvar å løfte forskningen i Helse Nordmøre og Romsdal HF slik at forskning blir tydeliggjort som en av foretakets fire hovedoppgaver. Forskningsutvalget skal bistå ved å spre kunnskap om forskning, bevisstgjøre ansatte og motivere til forskningsvirksomhet ved bl.a. å danne forskningsgrupper innenfor de ulike fagområder.

10 10 Ledelse og organisasjonsutvikling I 2009 ble ledelsesstrukturen i Helse Nordmøre og Romsdal HF endret vesentlig, som en del av en total omorganisering av organisasjonen (unntatt avdeling for voksenpsykiatri). Fra 1. januar 2010 er den nye organisasjonsstrukturen etablert, med unntak av organisering av kontortjenestene, som regnes med å være ferdig implementert innen 1. april Da vil alle ansatte være ansatt i en enhet og linjestrukturen vil være gjennomgående for de kliniske avdelingene. Stabsavdelingene var også en del av omorganiseringen, man har gått fra 5 til 4 stabsavdelinger. Administrativ avdeling er avviklet og erstattet med Samhandlingsavdelingen, som skal ha overordnet ansvar for intern og ekstern samhandling. Omorganiseringen fra avdelingsstruktur til klinikkstruktur førte til at det ble innført et fjerde ledelsesnivå (klinikksjefer). For to av klinikkene ble ikke antall ledernivåer endret (Adm.dir, klinikksjef og enhetsleder). Antall ledere i helseforetaket er endret fra om lag 120 til om lag 90. Nærhetsprinsippet for ledelse er ivaretatt gjennom opprettelse av stedlige avdelinger innenfor den enkelte klinikk. Det er forutsatt at samhandlingen skal være betydelig, og ivaretas av den enkelte klinikksjefs lederteam. Helse Nordmøre og Romsdal har deltatt med en deltager i det nasjonale topplederprogrammet for spesialisthelsetjenesten i Lokalt lederutviklingsprogram er utsatt til etter gjennomføring av omorganiseringsprosjektet, og har startet opp igjen i Nye systemer og organisasjonsprosjekter Systemene Ephorte (saksbehandlings- og arkivsystem) og Rutil (rutiner for tilgang til ITsystemer) er i ordinær drift og fungerer godt, med forbehold om den innføringsproblematikk som opptrer ved enhver innføring av nye it-programmer. Prosjektet med innføringen av talegjenkjenning avsluttes i Rekruttering Det er fortsatt utfordrende å rekruttere innenfor enkelte yrkesgrupper. Noen legespesialiteter er spesielt utfordrende, f eks psykiatri, anestesi, radiologi og pediatri. I hovedsak er ikke dette spesielt for Helse Nordmøre og Romsdal. Rekrutteringsarbeid foregår i stor grad gjennom ordinære, tradisjonelle kanaler. Annonsering nasjonalt og i Norden samt bruk av rekrutteringsfirma gir ikke de ønskede resultater. Dette fører igjen til økte kostnader ved bruk av spesialister fra bemanningsbyråer. Også innenfor sykepleie er rekrutteringssituasjonen utfordrende; spesielt for de tradisjonelle spesialiseringene anestesi, intensiv og operasjon (AIO). Det er svært sjelden mulig å rekruttere ferdig utdannede spesialsykepleiere, og av den grunn baserer HNR seg på å sørge for utdanning av spesialsykepleiere selv. Det er god søknad til AIO-studiene, og det har vært nødvendig å opprettholde stipendordning for å oppnå dette.

11 11 Ny praksismodell for sykepleiere er tatt i bruk. Dette, samt ansettelse av studentkoordinatorer, ser ut til å ha innvirket positivt på praksiserfaringen og på søkning til stillinger. Arbeidsmiljø Sykefravær Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var 9,6 % mot 9,7 % i HNR hadde som mål å redusere sykefraværet i 2009 med 10 % for alle enheter som har et sykefravær høyere enn 6 %. Totalt sett er målet ikke oppnådd, men utviklingen er positiv. Flere enheter har nådd målet som var satt. Sykefraværet i desember 2009 var 8,7 % mot 10,5 % i samme måned i Tallene i januar 2010 er på samme nivå som desember HNR har konsentrert innsatsen i tre større prosjekt i 2009; to prosjekt innen akuttmedisin og ett prosjekt innen laboratoriemedisin. I et av prosjektene var utgangspunktet et høyt sykefravær. Pr i dag har enheten mer enn halvert sykefraværet. Det andre prosjektet tok utgangspunkt i resultatet fra Arbeidsmiljøundersøkelsen I denne enheten var ikke sykefraværet høyt. Prosjektet var av forebyggende karakter for å hindre en eventuell negativ utvikling med økt fravær. Det tredje prosjektet har utgangspunkt i stort behov for tilrettelegging med blant annet fritak for nattevakter for flere personer har vært brukt til planlegging og tilrettelegging for gjennomføring. Iverksetting finner sted i Alle disse prosjektene har fått systemrettet tilretteleggingstilskudd fra NAV. Parallelt med de tre prosjektene, arbeider HNR med oppfølging av sykmeldt arbeidstakere og gode rutiner i forbindelse med det. I tillegg har helseforetaket fokus på det forebyggende arbeidet, og har hatt 5 grupper i funksjon, med trening delvis innen arbeidstiden. Treningen har vært gjennomført både i basseng og i hall. Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 (AMUS 2008) Etter at rapportene ble sendt ut til alle enheter i oktober 2008, har hver enkelt avdeling (gammel organisering) utarbeidet sine handlingsplaner for oppfølging av resultatet fra undersøkelsen. Status for arbeidet er etterspurt i årets HMS-kartlegging/vernerunde. Helse Midt-Norge RHF arrangerte kurs for å udanne personer til internkonsulenter. Disse er tenkt å være sentrale i ledelsesopplæringen når det gjelder jobben med arbeidsmiljøutvikling. 5 personer fra Helse Nordmøre og Romsdal HF har deltatt i opplæringen God Vakt I fase 2 av God Vakt - kampanjen, gjennomført av Arbeidstilsynet, har Helse Nordmøre og Romsdal HF fått 5 pålegg innen temaet forholdet mellom oppgaver og ressurser. Man har i dialog med Arbeidstilsynet kommet fram til kriterier for å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet i helseforetaket. HNR har brukt tid på å utarbeide nye og forbedre eksisterende rutiner for at foretaket til en hver tid kan ha gode oversikter over hvor det er behov for å sette i gang tiltak. En tidfestet handlingsplan for tiltak ble styrebehandlet i februar 2010.

12 12 Skader I 2009 ble det meldt om totalt 9 skader. HNR har grunn til å tro at det er en reell underrapportering av skader og har derfor iverksatt tiltak for å bedre rapporteringsrutinene. Likestilling Status for likestilling i HNR i 2009 fremgår av tabellen under. Antall totalt Kvinner Menn Styremedlemmer % 54 % Brukerutvalget 6 50 % 50 % Foretakets ledelse - adm.dir, ass.dir, stabsledere 6 17 % 83 % - klinikksjefer 5 0 % 100 % - avdelingssjefer % 30 % Antall stillinger til sammen (ikke utbet.månedsverk) % 22 % Helseforetaket har ikke lønnsdata fordelt på kvinner og menn. I foretaket er det en prosentvis betydelig overvekt av kvinner (78 %). For å bidra til flere kvinnelige ledere på høyt nivå i organisasjonen er kvinner de siste årene blitt prioritert til deltagelse på det nasjonale topplederprogrammet i spesialisthelsetjenesten. Diskriminering I Helse Nordmøre og Romsdal har det i perioden ikke vært konkrete tiltak eller handlinger iverksatt knyttet til formålene i diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er naturlig at det 1. halvår 2010 blir satt søkelys på dette, og at det utarbeides en konkret handlingsplan for foretaket slik at lovbestemmelsene overholdes. Det har i perioden ikke kommet klager fra søkere, ansatte eller øvrige med påstand om brudd på dette lovverket. Miljørapportering - miljøledelse Energi og energiøkonomisering Energibehovet i Helse Nordmøre og Romsdal blir dekt av olje og elektrisitet. Foretaket har over flere år hatt fokus på energiøkonomisering og det er gjennomført flere energiforbrukskorrigerende tiltak som har positiv effekt. Helse Nordmøre og Romsdal har også deltatt i et regionalt samarbeidsprosjekt innenfor programmet "Energiledelse - større byggeiere".

13 13 HNR HF har fokusert på reduksjon av energiforbruket det siste året. Energirapportering viser at begge sykehusene ligger noe over landsgjennomsnittet for lokalsjukehus for energiåret Beregninger viser at sjukehuset i Molde har et årlig energiforbruk på 348kWh/m2 og sykehuset i Kristiansund har et årlig energiforbruk på 367kWh/m2. Til sammenligning kan nevnes at landsgjennomsnittet de siste årene har vist nedgang (Fra 377kWh/m2 til 334kWh/m2). Det er i andre halvår 2009 iverksatt store energisparetiltak ved sykehuset i Kristiansund. Dette prosjektet avsluttes i løpet av første halvår Totalt investeres ca. 3,5 mill kr. Innsparinga er beregnet til kWh. Forutsatt at potensialet innfries, vil dette redusere energibruket ned til 350kWh/m2 pr. år. HNR HF har i 2009 tatt i bruk Knausensenteret, som er utrustet med tekniske innretninger som skal være energiøkonomiserende. Energiselskapets rapport viser et årsforbruk på 117kWh/m2. Ettersom dette er første året med full drift, knytter det seg noe usikkerhet til dette tallet, men forutsatt at det er riktig, er dette betydelig lavere enn forventet og enn hva som betraktes som normalt for bygg av denne type. HNR HF vil fortsatt ha fokus på foretakets energibruk, og "energijakten" vil fortsette også i I tillegg til den kostnadsmessige gevinsten av energisparing, gir reduksjoner i energiforbruk også miljøgevinster og reduksjon av effektuttak i nettet. Energieffektivisering og energioppfølging er en naturlig del av foretakets krav til miljøeffektiv prosjektering og miljøeffektiv forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. Energiproduksjon basert på olje belaster det ytre miljø med 0,25 kg CO2/kWh. I klimaforliket inngått på Stortinget i jan ble det lagt føringer som tilsier at en skal forby oljefyring i offentlige bygg fra I foretakets bygninger er det installert oljekjeler i Kristiansund, Hjelset, Molde og Eide. Avfallsbehandling Helse Nordmøre og Romsdal følger prosedyrer i vedtatt renovasjonsplan for avfallshåndtering. Dette innebærer en utstrakt grad av kildesortering i ulike fraksjoner som videresendes til ulike mottak av avfall/spesialavfall i landet. Likeledes håndtering av risikoavfall i etablerte miljøstasjoner på hvert sykehus. Helseforetaket har sammen med de øvrige foretakene i Helse Midt-Norge deltatt i det nasjonale prosjektet "Grønn stat". Prosjektet inneholder flere miljømål, bl.a. en målsetting om gjenvinning /ombruk av 75 % av avfallsmengden innen Etter anbud, er det inngått avtale med firmaet Retura A/S, som henter og er mottaker av alt avfall. Firmaet fører statistikk og rapporterer tilbake. I dag betraktes gjenvinningsgraden avsykehusavfallet å være tilnærmet 100%. Avfallsmengden som går til deponi fra Helse Nordmøre og Romsdal viser at foretaket ligger godt innenfor miljømålet. I flg. Retura er det marginale mengder av sykehusavfallet som går til deponi (maks. ca. 3%).

14 14 Innkjøp Helse Nordmøre og Romsdal skal etterleve regelverk for offentlige anskaffelser. Paragraf 6 sier at offentlige oppdragsgivere "skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen". Myndighetene (DIFI) planlegger nå et nytt rapporteringssystem for å måle i hvor stor grad miljøkrav benyttes i offentlige anskaffelser, og det må forventes en ytterligere vektlegging av dette området etter hvert. Det er også et mål at det blir gjennomført(i regional regi) en grundig opplæring som gjør oss i stand til å bruke miljøkravene aktivt i anskaffelsene. Transport Helse Nordmøre og Romsdals transportbruk er relativt stor. Det fraktes varer og tjenester til og fra virksomhetene, de ansatte reiser til og fra jobb og på tjenestereiser, det benyttes budtjenester, og noen virksomheter har egen bilpark, pasienter transporteres og sykehusene genererer besøkstrafikk. Man har forsøkt å kartlegge omfanget av tjenestereiser, herunder flyreiser, tjeneste- og pasientreiser og bruk av videokonferanse/telefon. Det er satt følgende mål for det arbeidet: Økt bruk av kollektivtransport for våre pasienter og tilsatte Redusere flyreiser med 15 % Økt bruk av telefonmøter og videokonferanser med 20 % I et forsøk på å måle bruken av flyreiser ble disse i 2008 bestemt kanalisert gjennom foretakets reisebyrå. Det er også strammet inn på praksis med regional reisevirksomhet. Fast bruk av videokonferanser er innført på flere områder, eksempelvis foregår 50 % av direktørens ledermøter på denne måten, men det eksisterer per i dag ingen samleoversikt over omfanget. Innenfor pasienttransport er transporttilbudet forsøkt effektivisert gjennom samkjøring av pasienter som skal til eller fra behandling. Helseforetaket har hatt møter med kommunene og fastlegene og informert om pasientens rettigheter vedrørende pasienttransport. Gjennom kjørekontoret koordineres pasienttransporten på mest mulig kostnadseffektiv måte. I arbeidet med å planlegge Nye Molde sjukehus er det forutsatt at en vesentlig større andel av fremtidige arbeidsreiser og lokale pasientreiser vil foregå med kollektiv transport. Dette tas høyde for i planarbeidet. Brukermedvirkning Brukerne av helsetjenestene forventer bedre service og økt medinnflytelse. Krav fra eier og vedtak i eget styre, samt faglig og teknologisk utvikling, krever evne til omstilling og tilpasning både for tilsatte og pasienter. Brukerne har gjennom brukerutvalg og andre interessegrupper fått en formell rolle i driften av helseforetaket. Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF er derfor et viktig utvalg med bred representasjon fra de ulike brukerorganisasjonene. De har

15 15 møter i forkant av hvert styremøte i helseforetaket. Protokoll fra brukerutvalget blir lagt fram i påfølgende styremøte og representantene i brukerutvalget har også møterett i styremøtene. Brukerutvalget oppnevner representanter til ulike planleggingsgrupper som arbeider med utvikling av eksisterende eller nye pasienttilbud. Administrerende direktør bruker Brukerutvalget som referansegruppe i funksjonsfordelingsprosjektet, og brukerrepresentanter har deltatt i planleggingen av Nye Molde sjukehus. Åpenhet og medvirkning Det er nedfelt i Helse Nordmøre og Romsdals kommunikasjonsstrategi at åpenhet, endringsvilje, tydelighet og rask respons skal prege helseforetakets kommunikasjon, både innad og utad. Det er et mål å bygge en åpenhetskultur basert på regionens kjerneverdier om trygghet, kvalitet og respekt. Helseforetaket skal arbeide for økt åpenhet og medvirkning. Helse Nordmøre og Romsdal praktiserer meroffentlighetsprinsippet. Det er stor ekstern interesse for helseforetakets virksomhet og utvikling, og pågangen både fra media og øvrige eksterne aktører er økende. Helseforetaket har ved utgangen av 2009 å ta i bruk nye plattformer for nettsider til elektronisk samarbeid og kommunikasjon - både internt og eksternt. De eksterne nettsidene til helseforetaket er nå i tråd med nasjonale retningslinjer for nettbasert kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten. Det er lagt vekt på å sikre media nødvendig tilgang til informasjon om utvikling og drift. Helse Nordmøre og Romsdal har totalt sett en vesentlig utfordring med å bruke ulike arenaer til å bygge et mer positivt omdømme. Redegjørelse for foretakets framtidsutsikter Helse Nordmøre og Romsdal står overfor betydelige utfordringer de kommende årene. Noen av utfordringene deles med de fleste lokalsykehusforetak i Norge. De mest sentrale av disse er å sikre spesialisthelsetjeneste til en sterkt økende andel eldre i befolkningen, tilfredsstille krav til faglig kvalitet og effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Mulighetene ligger blant annet i et tettere samarbeid med kommunehelsetjenesten og i å dreie en større andel av ressursene over mot aktiv pasientbehandling. Disse temaene berøres både i den regionale strategiprosessen, Strategi 2020 og i helseforetakets egen utviklingsstrategi Helse- og omsorgsdepartementet presenterte i 2009 en samhandlingsreform som vil få betydning for hele Helse-Norge, og som vil gi føringer for Helse Nordmøre og Romsdals drift.

16 16 Helseforetaket må også følge opp det regionale arbeidet som er startet opp for å utvikle gode pasientforløp, som har sin begynnelse og slutt i kommunehelsetjenesten Samhandlingsreformen, nye kvalitetskrav og eldres økende behov for spesialisthelsetjeneste vil stille særlige krav til Helse Nordmøre og Romsdals ressursbruk og dermed også til foretakets omstillingsevne og fleksibilitet. Ledere og medarbeidere er en avgjørende innsatsfaktor i disse prosessene. Deler av dagens bygningsmasse, særlig ved Molde sjukehus, er lite egnet til de fleksible driftsløsninger som vil være en nødvendig del av det fremtidige pasienttilbudet. Også i et kortsiktig perspektiv har deler av behandlings- og pleiearealene en utilfredsstillende standard ut fra dagens krav. Det er avgjørende å få avklart dette forholdet i Redegjørelse for årsregnskapet Helse Nordmøre og Romsdal hadde et årsresultat på 26,8 mill. kroner i Avskrivningene er beregnet i hht til regnskapsloven, med bakgrunn i fastsatt verdi av åpningsbalansen og vurderinger av reell avskrivningsplan knyttet til åpningsbalansen i hht retningslinjer fra eier. Det er lagt til grunn at egenkapitalen i helseforetakene skal prioriteres foran styrking av egenkapitalen ved Helse Midt-Norge RHF jf styresak 5/10. Med bakgrunn i dette er inntektsrammen for 2009 for helseforetakene økt totalt med 100 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon i det regionale helseforetaket. For Helse Nordmøre og Romsdal HF utgjør dette en inntektsøkning på 15,6 mill. kroner. Vi viser til note 14 til regnskapet. Eiers styringsmål er i 2009 satt til et overskudd på 35,5 mill. kroner. Regnskapet viser et overskudd på 11,2 mill. kroner før inntektsfordelingen i hht styresak RHF 5/10. Dette er 24,3 mill. kroner lavere enn eiers styringsmål. Regnsk 2009 Årsresultat Inntektsfordeling ihht styresak RHF 5/ Resultat i hht eiers styringsmål Resultatkrav fra HMN RHF Avvik i forhold til eiers styringsmål Finansiering av spesialisthelsetjenesten baserer seg i hovedsak på basisrammer, øremerkede driftstilskudd og aktivitetsbaserte inntekter (egenandeler, poliklinisk refusjon og ISF-refusjon). Driftsinntekter Sum driftsinntekter utgjør mill. kroner. Av dette beløpet utgjør internt salg en minimal andel. Driftsinntektene er samlet 10 mill. kroner over budsjett. Helse Nordmøre og Romsdal fikk

17 17 tilført 15, 6 mill. kroner i økt inntektsramme i 2009 utover opprinnelig budsjett. Dette skyldes en fordeling av overskudd fra det regionale helseforetaket til de lokale helseforetakene. Det er ca 16 mill. kroner i merinntekter fra refusjoner, leieinntekter og diverse inntekter utover det som var forutsatt i budsjettet for De pasientrelaterte inntektene i 2009 viser en svikt på ca 21,6 mill. kroner målt mot budsjett. Driftskostnader Sum driftskostnader utgjør ca mill kroner. Driftskostnadene er ca 19 mill. kroner over budsjett. Avviket er hovedsakelig knyttet til kostnader til personell, vedlikehold og reparasjoner og innkjøp av mindre utstyr. Driftsresultat Driftsresultatet for Helse Nordmøre og Romsdal viser et overskudd på 31,8 mill. kroner. Netto finanskostnader var på 4,9 mill. kroner. Likviditetssituasjonen er vanskelig, og ved utgangen av året hadde Helse Nordmøre og Romsdal et trekk på konsernkreditt kontoen på 137,7 mill. kroner. Styret uttrykker bekymring for den finansielle situasjonen. Helseforetaket har ingen ekstraordinære inntekter eller kostnader. Kontantstrøm Netto kontantstrømmen fra driften er på 131,9 mill. kroner pr Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter er på 126,0 mill. kroner (inkl EK-innskudd til KLP), mens netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er 5,5 mill. kroner. Investeringer Helse Nordmøre og Romsdal fikk godkjent en ramme for investeringer på 71,1 mill. kroner i Foretaket fikk tildelt 6,4 mill. kroner til dekning av utstyr innkjøpt i forbindelse med ny influensa A (HIN1) og 20,5 mill. kroner i tiltaksmidler for å stimulere til økt sysselsetting. Videre var det udisponerte midler fra 2008 på prosjektet Nye Molde Sjukehus på 19,2 mill. kroner og tilsvarende 10,1 mill. kroner knyttet til DPS Molde (Knausen). Totalt var det 127,3 mill. kroner i investeringsmidler til disposisjon i Fordelingen i budsjett og regnskap mellom ulike prosjekt/prioriterte hovedområder framgår av tabellen under. Ramme Brukt Diff. Investeringsprosjekt Nye Molde Sjukehus DPS Molde (Knausen) Tiltakspakken, div bygg Diverse bygningsmessige utbedringer Medisinteknisk utstyr pandemi Medisinsk teknisk utstyr Inventar EK- tilskudd KLP Totalt

18 18 Investeringsrammen var i hovedsak øremerket til investeringer knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helsevern, planlegging av Nye Molde Sjukehus, samt mindre bygningsmessige investeringer og investeringer i medisinsk teknisk utstyr/annet utstyr. Ubenyttet investeringsramme til DPS Molde vil bli benyttet til sluttføring i 2010, mens ubenyttet ramme til Nye Molde Sjukehus vil bli benyttet når endelig godkjenning av konseptrapport foreligger. Helse Nordmøre og Romsdal HF fikk i 2009 en ramme på 20,5 mill. kroner for å bidra til økt sysselsetting (tiltak for arbeid). Disse midlene kunne brukes både til investeringer og driftsmessig vedlikehold. I 2009 ble 13,0 mill. kroner benyttet til investeringer, mens 1,1 mill. kroner ble benyttet til vedlikehold. Restbeløpet på 6,4 mill. kroner vil bli benyttet i I forbindelse med utbruddet av ny influensa A (HIN1) fikk foretaket et ekstraordinært tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med influensaen. 6,4 mill. kroner av totalt 6,9 mill. kroner i tilskudd gikk til å dekke medisin teknisk utstyr. Retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF for fordeling av likviditet knyttet til avskrivningsmidlene i basisrammen ble endret i Helse Nordmøre og Romsdal har en langsiktig fordring på det regionale helseforetaket på 47,3 mill. kroner pr Dette er hovedsakelig knyttet til fordeling av investeringsmidler. Fortsatt drift I henhold til regnskapslovens 3-3, bekrefter vi at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Til grunn for antakelsen ligger forventninger om en fremtidig finansiering som er dekkende i forhold til de løpende driftskostnader som er nødvendig for å opprettholde det aktivitetsnivå som fra eiers side kreves av helseforetakene. Til grunn for antagelsen om fortsatt drift ligger også den lovregulering av helseforetak som slår fast at helseforetak ikke kan gå konkurs. Krav om drift i økonomisk balanse. Budsjettet for 2010 er lagt opp for å nå kravet om økonomisk balanse, og forutsetter en vekst i aktivitetsnivået i forhold til Budsjettet er svært stramt. I 2009 var det en svikt i aktivitetsnivået. En av de store utfordringene for 2010 blir å øke aktiviteten opp til budsjettert nivå. I styringsdokumentet for 2010 har eier antydet at en aktivitet under budsjett vil kunne føre til reduksjon av rammer i Behovet for å vri ressurser over til aktiv pasientbehandling er derfor nødvendig. Styret fastholder betydningen av økonomisk overskudd i Å lykkes med dette er avgjørende for å skape en drift som gir nødvendig handlingsrom for fremtidig utvikling og investering.

19 19 Disponering av årsresultat Styret forslår at årets overskudd på kroner 26,832 mill. overføres til annen egenkapital. Kristiansund, 24. mars 2010 Helge Aarseth Styreleder Nora Korsnes Wårle Nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Inger Hanekamhaug Eva Karin Gråberg Asbjørn Hofsli Trine Bruseth Sevaldsen Oddbjørn Tomren Knut Ivar Egset Anna-Catharina Hegstad Bjørn Engum adm. direktør

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen».

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». Årsrapport 2004 «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». INNHOLD Adm. direktør 3 Brukermedvirkning 4 Avdelingene i Helse Nordmøre

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling 1 Fremragende behandling St. Olavs Hospital sin visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Det presiseres at Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Versjon 1.0 Behandlet i Rusforetakets styre 12.01.2009 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer