Bærekraftig bygging, drivkrefter og trender. Klima- og energikonferansen sør 21. oktober Espen Løken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig bygging, drivkrefter og trender. Klima- og energikonferansen sør 21. oktober 2008. Espen Løken www.kanenergi.no"

Transkript

1 Bærekraftig bygging, drivkrefter og trender Klima- og energikonferansen sør 21. oktober 2008 Espen Løken

2 RÅDGIVERE Energi & miljø Rådgivning energi, miljø, teknologi og økonomi Fornybar energi og effektiv energibruk er spesialområdene Etablert i 1993 Medlem i RIF (Rådgivende ingeniørers forening) Totalt 24 ansatte med kontorer i Oslo Skara Karlstad Göteborg October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 2

3 Meg selv Siv.ing. energi og miljø med hovedvekt på lokal energiplanlegging, NTNU 2003 PhD ved Inst. ved elkraftteknikk, tema Multikriterieplanlegging av lokale energi-systemer med flere energibærere, NTNU 2007 Jobbet i KanEnergi AS siden mai 2007 Energiplanlegging Energioppfølging Energi i bygninger (IED) October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 3

4 Hvorfor spare energi/bygge lavenergibygg? Byggherre med høye miljøambisjoner lavenergibygg i tråd med disse ambisjonene. Strengere myndighetskrav, f.eks. EU-direktiver, TEK 07, mulig forbud mot oljefyring Energisertifisering av bygninger fra 2009 Miljø- og klimaproblematikk Det er dessuten ofte lønnsomt å spare energi! Ofte lønnsomt allerede med dagens betingelser Energiprisene må i framtida forventes å kunne øke betydelig Drift er dessverre ofte et annet budsjett, men man bør allikevel prøve å tenke helhetlig October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 4

5 Nye bygningsforskrifter Energikravene i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) ble revidert i 2007 Skal redusere samlet energibehov i nye bygninger med cirka 25 % Overgangsperiode frem til 1. august 2009 Nye og gamle energibestemmelser gjelder side om side Større oppmerksomhet rundt bygningers inneklimakvaliteter. Valg av løsninger for å oppfylle energikravene må ses i sammenheng med gode løsninger på bl.a. ventilasjon (luftkvalitet og temperatur) og dagslys. TEK er en minimumsforskrift I praksis bør næringen ta sikte på å gjøre det bedre enn minimumskravet Salgsargument overfor kunder som etterspør lavere energikostnader Ting tyder på at energikravene i TEK vil strammes til enda mer framover Kilde: BE October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 5

6 Energibruk i norske bygninger (ref. Enova bygningsnettverk) TEK 07 Agder Energi nytt hovedkontor, målsetting October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 6

7 Klimaet er i endring... Ekstremvær Orkaner, tørke, oversvømmelser osv Naturkatastrofene rammer ofte de svakeste, fattigste og de med generelt dårligst tilgang til ressurser Naturen svikter; skog, hav og land binder ikke lengre like mye CO 2 Vi har et ansvar! Den rike delen av verden har forårsaket klimaendringene Vi har også ressursene som skal til for å ta tak i problemet CO 2 -utslipp øker fra år til år til tross for 10 år med klimafokus Verdens utslipp har på 00-tallet vokst fire ganger raskere enn på 90-tallet Verre enn det mest pessimistiske scenariet fra FNs klimapanel October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 7

8 Framtidige energipriser El-prisene på det nordiske spot-markedet må forventes å nå et europeisk nivå Tilknytningen til Europeiske kraftnett blir stadig tettere Pris fra kullfyrte kraftverk i Europa (marginalkraft) blir retningsgivende for el-prisen også i Norge Det globale klimagassutslippet må reduseres kraftig Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har beregnet at CO 2 -avgiftene må fire-femdobles dersom dette skal oppnås kr/tonn => Tilsvarer 1 kr/kwh fra kullkraftverk Fremtidsscenarie el-pris Produksjonskostnad: 30 øre/kwh CO 2 -avgift: 100 øre/kwh Nettleie: 25 øre/kwh Totalt: 155 øre/kwh El-priser opp mot dette nivået har blitt brukt i flere KE-prosjekter den siste tida October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 8

9 Trender observert fra KanEnergi For noen år siden var KanEnergi svært aktive for å markedsføre integrert energidesign/lavenergitankegang som en fornuftig prosess Nå kommer kundene til oss og etterspør dette Mange spennende prosjekter i dette feltet Kunden er blitt betydelig flinkere til å tenke energi helt fra starten av planleggingen Også blant arkitektfirmaene ser vi en stadig større interesse for lavenergitankegang og etterspørsel etter energikonsulenttjenester October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 9

10 Myte: Lavenergibygg er dyrt Nei, ikke dersom man tar hensyn til dette i planlegging fra dag 1. Erfaringer fra utlandet sier at passivhus (<50 % av TEK07) har 2-5 % høyere investeringskostnader enn vanlige hus (gjelder småhus) Totaløkonomisk (årskostnader) vil resultatet for store bygg være meget bra man legger litt av kostnader i selve bygget og reduserer de tekniske installasjonene October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 10

11 Hvordan bygge lavenergibygg? Sette konkrete energi- og miljømål før du begynner å bygge Bedre planlegging med økt fokus på tidligfase, tenk lavenergi og energiløsninger fra dag 1 i planleggingen Bedre kvalitetssikring i planlegging og byggefasene ift. energi- og miljømål Energi- og effektbudsjetter Kontrollplaner for å undersøke at vi er på rett vei Planer for kompensasjonstiltak Sett krav til utbygger og evt. alle underleverandører Utfordre sedvane og etablerte bransjenormer October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 11

12 Hvordan bygge lavenergibygg? God energiarkitektur med kompakt bygg og god dagslystilgang Tenk gjennom plassering av bygget (vind og sol), passiv utnyttelse av solenergi (lys og varme) Isoler bygget godt Minst 35 cm isolasjon i vegger Minst 40 cm isolasjon i tak cm isolasjon i gulv mot grunnen Svært tett bygningskropp med lite infiltrasjon. Unngå unødvendinge hull i bygningskroppen, sørg for at rørleggere/elektrikere etc. er klar over dette og følger det opp U-verdier på vinduer og dører < 1,0 W/m 2 K Svært god varmegjenvinning på ventilasjon Behovsstyring på varme, lys, ventilasjon Deretter prosjektere de tekniske installasjonene October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 12

13 Ventilasjon utfordre bransjenormen på 12 m 3 /h m 2! Bruk av lavemitterende materialer gir lavere ventilasjonsbehov og lavere investeringskostnad Behovsstyring (VAV) kan redusere investeringskostnadene for ventilasjon (samtidighet) og reduserer driftskostnadene Samtidighet sambruk Bruk av bygningskroppen, eks atrier eller trapper, som tillufts-/ avtrekkssjakt reduserer investeringskostnadene Utnyttelse av naturlige drivkrefter Utform bygningskroppen slik at kjølebehov reduseres October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 13

14 Ventilasjon Varmegjenvinning: Å øke fra 70 til 80 % varmegjenvinning har svært lave investeringskostnader, men gir store energibesparelser! Det er ikke her man skal kutte investeringskostnadene Fullt mulig å komme opp i 90 % varmegjenvinning (kammergjenvinnere), men det medfører noe høyere kostnader Styring av ventilasjon: I veldig mange bygg er det fornuftig å innføre stor grad av behovsstyring av ventilasjonsanlegget Noen bygg har svært variabelt besøk over døgnet og året Ikke nødvendig med fullventilering hele døgnet Bruk lavemitterende materialer, mindre behov for ventilering October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 14

15 Solavskjerming Utfordring: dagslystilgang og utsyn vs. kjølebehov Flere metoder kan benyttes for å gjøre dette Bygningsintegrert God natt... October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 15

16 Høy vs. lav varmekapasitet energibruken til oppvarming og kjøling blir mindre (jevner ut temperaturen over døgnet) energibruken brukt til utvinning, framstilling og transport av byggematerialene blir større lette ytterkonstruksjoner kan med fordel kombineres med tunge innerkonstruksjoner men, tunge konstruksjoner må ikke dekkes av isolerende materialer October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 16

17 Reduse kjølebehovet til et minimum Mulige tiltak Orienter bygget fornuftig mhp. sol. Økte takhøyder Eksponer termisk tunge materialer Tilluftskulvert mot grunnen Evaporativ kjøling (rennende vann) Nattkjøling med ventilasjon Solkjøling Bruke vann fra sjø, elv eller grunnen (frikjøling) October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 17

18 Lavenergibygg gir Lavere drift- og vedlikeholdskostnader (mindre tekniske installasjoner å drifte- og vedlikeholde) Byggene blir mer robuste mot endringer (mindre tekniske installasjoner å rehabilitere/skifte ut) Økt fokus på planfasen kan gi reduserte byggefeil (byggfeilkostnader 13 mrd/år i Norge) October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 18

19 Helhetlig tankegang hva influerer på hva? God dagslystilgang gir økt trivsel, reduserer behov for kunstig belysning, men også redusert kjølebehov. Bedre U-verdi på vinduer gir mindre kaldras med opplevd bedre inneklima og enklere varmeinstallasjoner. Termisk tunge materialer gir treigere temperaturendringer og reduserer dermed effektbehov på varme- og kjøleinstallasjoner. Bruk av lavemitterende materialer gir lavere ventilasjonsmengder, dermed mindre oppvarmingsbehov og lavere investerings- og driftskostander. October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 19

20 Sola er fremtiden? Innstrålingen på 0,1% av verdens ørkenområder dekker verdens energiforbruk October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 20

21 Solceller vs. solfangere Solceller produserer strøm Systemvirkningsgrad på ca. 12 % netto (nett-tilknyttet) Investeringer på rundt kr. pr. m 2 Produserer årlig ca. 120 kwh/m 2 Solfangere varmer vann Rørsystem koblet til en akumulatortank Systemvirkningsgrad på ca. 40 % netto Investeringer på rundt 3000 kr pr. m 2 Produserer årlig ca. 400 kwh/m 2 October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 21

22 Lokal energiproduksjon - oppvarming med solfanger Indirekte system for oppvarming av varmt tappevann Plan solfanger Kilde: Sintef Byggforsk Egner seg i boliger/skoler/ idrettshaller/sykehjem, der man har stort varmtvannsforbruk October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 22

23 Agder Energi nytt hovedkontor Energimål: 80 kwh/m 2 Energimerke A Innkjøpt energi Referert til Oslo-klima Energimålet ble definert før NS3031 var tilgjengelig Link Signatur Arkitekter 450 arbeidsplasser Ca m2 BTA - 5 etasjer October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 23

24 Os Kunst-og kultursenter October 24, 2008 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 24

Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold

Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold Lars Bugge KanEnergi AS Vestfold Energiforum desember 2009 RÅDGIVERE Energi & miljø KanEnergi AS utfører rådgivning i skjæringsfeltet mellom energi, miljø,

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Metodebeskrivelse... 6 3.1 Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster...

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl INNHOLD 03 Forord 04 Det moderne huset er et passivhus 06 Egenskaper i tunge konstruksjoner 10 Inneklimaet bestemmer vårt ve og vel 14 Passivhuset

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger 1. Innledning Det foregår omfattende nybygging og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger i landets kommuner, både i offentlig og i privat regi.

Detaljer

LaveneRgiboliger og passivhus

LaveneRgiboliger og passivhus LaveneRgiboliger og passivhus Planlegging av vegg, tak og gulv lavenergiboliger Innhold: Innledning... 3 Fordeler med lavenergi- og passivhus... 4 Konstruksjon vegg... 8 Konstruksjon tak... 10 Konstruksjon

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer