ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip"

Transkript

1 ASTMA HOS BARN Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip

2 Coflicts of iterest Relatig to this presetatios-oe.

3 Ageda Vedlikeholds behadlig og oppfølgig av astma hos bar. Behadlig av akutt astma hos bar.

4 Mål med astma behadlige Sikre kotroll av symptomer og opprettholde ormal aktivitet. Forebygge forverrig, varig reduksjo i lugefuksjo og bivirkiger av medisier. Sikre at pasiete, og familie får mulighet til å tilege seg ødvedig kuskap for å kue hådtere sykdomme best mulig.

5 Defiisjo av astma. E heteroge sykdom preget av kroisk iflamatorisk sykdom i luftveiee. De er defiert ut ifra symptomer fra luftveiee som pipig/hvesig, tugpust, trykk i brystet og hoste som varierer over tid og i itesitet, samme med variabel luftstrømsobstruksjo Luftstrømsobstruksjoe er utbredt og reversibel ete spotat eller med behadlig. GINA 2014

6 Patofysiologi ved astma ertrofi og kotraksjo latt muskulatur Ødem Slimpluggdaesle Avstøtig av epitel Hyperplasi av slimproduserede kjertler Iflammasjo Eosiofil og eutrofil ifiltrasjo Fortykket basalmembra Vasodilatasjo

7 Normal respirasjosfrekves hos våke bar: <2 mdr. < 60/mi 2-12 mdr. < 50/mi 1-5 år < 40/mi 6-8 år < 30/mi Veiledede pulsfrekveser hos bar: Spedbar < 160/mi Førskole < 120/mi Skolealder < 110/mi

8 Vurderig av symptom kotroll < 5 år. Symptom: Grad av astma symptom kotroll: Over siste 4 uker: Ja: Nei: God Delvis Dårlig Daglige symptomer på astma >1 gag /uke Begresig i aktivitet/lek/økt trettbarhet Ige av disse 1-2 av disse 3-4 av disse Behovsmedisi > 1 gag /uke Oppvåkig eller attlig hoste pga astma Vurder fremtidig risiko for dårlig utfall: v Forverrelse (este måeder) v Kroisk obstruksjo v Bi-virkiger av medikameter

9 Fremtidig risiko for dårlig utfall: Fremtidig risiko for dårlig utfall: Risiko for forverrelse (este måeder): v Ukotrollert astma symptomer v E eller flere forverrelser siste året v Høst/vår; ved allergisk eller ifeksjosutløste plager v Ekspoerig for røyk, allergeer (ie eller ute) v Store psykososiale problemer i familie v Dårlig etterlevelse og/eller feil bruk av behadligs opplegg. Risiko for kroisk obstruksjo: v Alvorlig astma med flere ileggelser v Tidligere brokiolitt Risiko for bivirkiger av medisier: v Systemiske: hyppig bruk av orale steroider og/eller høydose ICS v Lokale: moderat/høy dose ICS, feil ihalasjostekikk.

10 Kotroll-basert oppfølgigs- sirkel i astma. -Symptomer -Forverrelser -Bivirkiger -Livskvalitet -Luge fuksjo Vurder effekt Vurder pasiete -Diagose -Symptom kotroll & risiko for forverrelser -Ihalasjostekikk -Mål for behadlig Tilpass behadlig -Medikametell behadlig -Ikke medikametell behadlig (fysioterapi) -Røykavveig (i hjemmet) -Adre risikofaktorer

11 Medikameter til bar < 5 år Husk; god iformasjo og samarbeid med foreldre medikameter ku e del av behadlige! Opplærig om sykdom Ihalasjostekikk og behadligspla No-farmakologiske itervesjoer Regelmessig moitorerig av sykdomme Må derfor følge pasietee med faste kosultasjoer!

12 Når du velger behadlig: Valg av behadlig: Husk å ha et felles utgagspukt for behadlig og oppfølgig. v Foretrukket behadlig : Førstevalg i retigslijer er evidesbasert v Type pasiet : Økt risiko for forverrelser, passive røykig, miljøfaktorer, tidligere erfarig med behaldig. v Pasietes (foreldres) preferase : Ikludert mål for behadlig, behov og bekymriger for behadlige. v Praktiske forhold : Ihalasjostekikk, etterlevelse, kostad

13 Trivis behadlig til bar < 5 år Foretrukket forebyggede behadlig: Daglig lavdose ICS Doblig av dose med ICS Fortsett ICS og hevis spesialist Alterativ: Symptombehadlig: Leukotrie atagoist (LTRA) Ved behov B2 agoist til alle pasieter LTRA og lavdose ICS LTRA og Høyere dose ICS GINA 2014, Global Iitiative for Asthma

14 Fies «Step 1»?? Behadlig er ku B2 agoist ved behov. For vokse har ma flyttet forebyggede behadlig til «step 1» med midre det er: Symptomer og B2 agoist bruk < 2x/måed. Ige oppvåkig pga astma. Ige risiko for forverrelser. Ige forverrelser siste året. Vær liberal med lavdose ICS me husk kotroll time for vurderig!

15 Trivis behadlig til bar < 5 år Foretrukket forebyggede behadlig: Daglig lavdose ICS Doblig av dose med ICS Fortsett ICS og hevis spesialist Alterativ: Symptombehadlig: Leukotrie atagoist (LTRA) Ved behov B2 agoist til alle pasieter LTRA og lavdose ICS LTRA og Høyere dose ICS GINA 2014, Global Iitiative for Asthma

16 Litt om de ulike medikametee

17 Ihalasjossteroider (ICS) ICS er hjørestesbehadlig av astma ICS år raskt platå på dose-respos kurve. De fleste kotrolleres med lav til moderat dose Kombiasjoe ICS/LABA lite dokumetert hos bar uder 5 år

18 Ekvipotete doser av ICS (mcg) for bar Medikamet Bechlomethasoe (Beclomet Easyhale) Budesoide (Pulmicort, Gioa Easyhaler) Lav daglig dose Moderat daglig dose Høye daglig dose > > 400 Fluticasoe (Flutide) > 500

19 Admiistrasjosmåter

20 Bivirkiger Lokale: sopp/dysfoi ihalasjosform/preparat Systemiske: avhegig av absorpsjo/metabolisme Bar vekst / maksimal bemasse? Beskjede veksthemig det første året av behadlig. Uproblematisk ved ekvipotet dose budesoid 400 mcg

21 Leukotrie Reseptor Atagoist (LTRA) Lite og varierede brokodilaterede effekt Reduserer symptomer ikludert hoste Reduserer iflammasjo og astma-forverrelser Effekte svakere e lav dose ICS Ku som tilleggsbehadlig ka redusere ICSdose Bivirkiger Ige Oral behadlig; pulver, tyggetablett og tablett

22 Lagtidsvirkede beta2-agoist (LABA) Ikke tilstrekkelig studert hos bar < 5 år, abefales ikke. Heller ikke som tillegg til ICS kombiasjosbehadlig ku dersom over 5 år. Husk alle skal ha symptombehadlig ved behov!

23 Kotrollopplegg Faste kotroller ut i fra sykdommes alvorlighetsgrad. Ved diagose, bør bruke oe kosultasjoer på å gi opplærig, fie riktig behadlig og påse god etterlevelse og ihalasjostekikk. Etter forverrelse, kosultasjo ie 2-4 uker samt vurdere hyppigere kotroll avhegig av årsak! E kosultasjo i året er miimum dersom pasiete bruker faste medisier!!

24 Saerig av astmatriggere Astmatriggere ikluderer allergeer (eks. støv, midd, polle), irritater (eks. røyk, parfymer), fysiske omgivelser (eks. treig, kald luft), fysiologiske triggere (eks. virusifeksjo) og medikameter Effekt: Saerig er av betydig både for behadlig og forebyggig av plager, me dokumetasjoe er ikke overbevisede Bruk av luftfilter til å redusere allergemegde magler også god dokumetasjo

25 Iformasjo og opplærig Opplærig av foreldre til bar med astma slik at de: Får god kuskap om sykdomme! Blir oppmerksomme på og ugår utløsede faktorer Forstår bruke av foreskreve medisier Bruker ihalasjosutstyr riktig Forstår viktighete av å følge behadligsistruksee og overvåke tilstade til baret

26 Skriftlig idividuell behadligspla Del iformasjoe i i 3 ivå slik at medisierige tilpasses symptomees itesitet A: Valig behadlig B: behadlig ved forverrelser C: Behadlig ved akutte afall Adresser og telefoummer Samarbeidspartere Oppfølgigspla Asvarlig behadler Ved justerig av behadligstri må behadligsplae foryes!

27 Akutt astma Akutt astma-afall med umiddelbart behov for behadlig Akutte afall vil ofte være utløst av ytre faktorer: Ifeksjossykdommer Allergeekspoerig: polle, dyrehår, støv og ligede Fysiske faktorer: kulde, varme Akutte afall er ofte e følge av e gradvis forverrig av kroisk, evetuelt uderbehadlet astma, og utløsede faktorer er ikke alltid sylige

28 Varselssymptomer: Hos bar (2-5år) som hadde: Økt hoste på dagtid Pipelyder/wheeze på dagtid Behov for B2 agoist på atta 70% fikk forverrelse ie 24 timer!! Ofte samme faktorer som utløser hver gag

29 Alvorlighets grad av akutt astma Parameter Mild MODERAT ALVORLIG DYSPNOE VED GANGE KORTE SKRIK, BLØTERE, I HVILE, SLUTER Å SPISE POSISJON KAN LIGGE FORTREKKE Å SITTE Fremoverlet SNAKKER I SETNINGER KORTE FRASER ENKELTE ORD VÅKENHET RESPIRASJONS FREQUENS AKSESSORISKE MUSKLER PIPING SpO2 (UTEN TILSKUD) KAN VÆRE UROLIG ER VANLIGVIS UROLIG ER VANLIGVIS UROLIG ØKT ØKT > 30/mi VANLIGVIS IKKE VANLIGVIS VANLIGVIS MODERAT ( i slutte av ekspiriet) HØY > 95% 91-95% < 90% PULS > > 120 Øyeblikkelig hjelp ileggelse VANLIGVIS HØY

30 Behadlig akutt astma Sørg for at pasiete får ro, helst i et svalt rom. Start behadlig ved akutte afall; Forstøverapparat (evetuelt drevet med O2) eller Aerosol med spacer og maske (likeverdige alterativer ed til 6 md)

31 Akutt astma, bar: Ihalasjo på forstøverapparat Adreali 1 mg/ml til ihalasjo. Doserig 1,5mg pr 10 kg fortyet med 2 ml NaCl 9mg/ml. Racemisk adreali 22,5 mg/ml. Doserig 3mg (0,15ml) pr 10 kg fortyet med 3 ml NaCl. Vetolie ihal. væske 1mg/ml -2,5 ml. Doserig 1 mg pr 10 kg blades med 2 ml NaCl.

32 Akutt astma, bar: Ihalasjo på spacer Vetolie aerosol: 0,1mg/dose. Gi 2-6 puff hvert 20 miutt første time så evaluer. Så 2-3 puff pr time. Ileggelse dersom > 10 doser er ødvedig i løpet av 3-4 timer. Peroral kortikosteroider til alle med moderat til alvorlig besvær. Betametaso (Betapred på reg fritak) 4-6 mg peroralt/eller Predisolo 1-2 mg/kg/døg (max dose 20mg for < 2år, 30mg for <5år)

33 Ved utilstrekkelig effekt etter 30-60mi. 1. Ny ihalasjo av adreali/racemisk adreali. 2. Ny ihalasjo med beta-2-agoist, ev. med tillegg av ipratropium Atrovet edosebeholdere - 0,25-0,5 mg i samme bladig

34 Uforadret etter ye mi.. Baret skal ilegges sykehus

35 Forløp Det akutte afallet vil som regel kue behadles effektivt Et akutt afall ka idikere e egativ utviklig av selve sykdomme og bør derfor føre til itesivert kotroll og foryet gjeomgag av behadligs opplegget.

36 Oppfølgig Etter e akutt forverrelse bør oppfølgig hos fastlege tilbys ie 2-4 uker Kosultasjo 1-3 måeder etter første besøk, og deretter hver tredje måed Vurdere både symptomkotroll og risiko for forverrelse.

37 Progose Progose Atall ileggelser for akutt astma er redusert. For bar uder 3 år er det fortsatt like stor risiko for re-ileggelser. Bar med mild astma har god progose. De med moderat til alvorlig astma har stor risiko for astma gjeom hele livet.

38 Takk

39 Kasuistikk Jete, sart 5 år. Vært lite hos lege, ku 2 gager for kojuktivitt. Luftveisifeksjo oe dager, pustebesvær siste att, hvesig. Mor opplyser hadde 2 ligede episoder tidligere, ble bedre etter 7-10 dager. Hu har ikke hatt eksem. Far har allergi og astma Us. Temp 38,5 Tørr og varm i hude, ikke utslett, ører, muhulle, hals, abdome ua

40 Auskultasjo: Spredte pipelyder, fie katrelyder bilateralt, forleget ekspirium, Respirasjos frekves 40/mi, med iter-costal idragiger Puls: 104/mi. Oksyge metig 94% CRP 43

41 Tetativ diagose Forverrig av astma, moderat. Behadlig: Fikk kortidsvirkede beta 2 agoist via kammer (Vetolie 0,1mg/dose - 6 doser). Betametaso (Betapred) 6 mg løses i va.

42 Vurderig etter 45 mi: Blitt mye bedre, puster ute besvær. Videre behadlig og oppfølgig?

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen 0 Syke barn, når må de holdes hjemme fra skolen? Januar 2010 Helsestasjonstjenesten i Eigersund Skriveralmenningen

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Spørreskjema om deg selv og barnet 6 måneder etter fødselen

Spørreskjema om deg selv og barnet 6 måneder etter fødselen 1 Den norske influensaundersøkelsen Spørreskjema om deg selv og barnet 6 måneder etter fødselen Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig.

Detaljer

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom.

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Jeg er en veterinær med lidenskap for katter, og er opptatt av å bedre vilkårene for dem. Min erfaring er at katter ofte kommer til veterinær sent i sykdomsforløpet,

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer