DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E"

Transkript

1 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. 1

2 Innhold 1. Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter Risikoer Berøringsvern Glykol Generelt Bruksområde Mekanisk oppbygning Styresystem Miljødokumentasjon Type varmeveksler Aggregatets deler Enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse 11/ Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse , med batterivarmeveksler Igangsetting Generelt Justering av kanalsystem og luftenhet Rekkefølge Arbeidsgang Justering av trykkbalanse Generelt Sikre lekkasjeretning Håndterminal IQnavigator og visningshåndtering Håndterminal IQnavigator Generelt Bruk Knapper Indikatorsymboler Tastatur Visningshåndtering Valg av språk Instrumentpanel Generelt Endring av drift Alarmlogg Loggdiagram Flytskjema Bruker (local) Visningshåndtering Filterkalibrering Funksjoner Luftmengde Status Driftsnivå Luftinnstilling Temperatur Status Innstillinger Tid og skjema Tid/Dato Skjemainnstilling Dagskjema Unntaksskjema Kalender 1 og Forlenget drift Energiovervåking Filter Programvare Språk Installering Visningshåndtering Hovedinnstilling Filterkalibrering Funksjoner Luftmengde Status Driftsnivå Reguleringsmodus Optimize Børverdiforskyvning Enhet Luftinnstilling Uteluftskompensering Boosterventil Automatisk funksjon Temperatur Status Innstillinger Reguleringstype Børverdiforskyvning Nøytralsone Eksterne temperaturgivere Reguleringssekvens Min. avkast Morning Boost Heating Boost Cooling Boost Intermittent nattvarme Sommernattkjøling Nedregulering (luftmengde/trykk) Tid og skjema Tid/Dato Skjemainnstilling Dagskjema Unntaksskjema Kalender 1 og Forlenget drift Energiovervåking Filter Programvare Språk Alarminnstillinger Brannalarm Eksterne alarmer Temperaturbeskyttelse Temperatur, alarmgrenser Serviceperiode Alarminnstilling Logg Kontinuerlig logg Log sender Luftbehandlingsaggregat Innstillinger Viftestatus Driftstid VOC/CO 2 giver Automatiske funksjoner Varme Status Forvarme Ekstra reguleringssekvens 1 og Ettervarme Xzone Elektrisk luftvarmer Season Heat Automatiske funksjoner Kjøling Status Ekstra reguleringssekvens 1 og Kjøling Xzone COOL DX Forsinkelsestider Uteluft, grenser Luftmengde, grenser Kjølegjenvinning Status Carry over control Avfrosting Kalibrering/optimering (GOLD PX) Automatiske funksjoner SMART Link Luftfuktighet Status Fukting Avfukting Fukting, alarm ReCO All Year Comfort MIRU Control Innganger/utganger Kommunikasjon Ekstern port B Trådløst nettverk E-post EIA Modbus TCP BACnet IP EXOline TCP Driftsmodus kommunikasjon Grunninnstilling Bruker Manuell test IQnavigator (håndterminal) Koble til IQlogic Lysstyrke Lyd Vedlikehold Filterbytte Demontere filter Montere nye filtre Rengjøring og kontroll Generelt Filterrom Varmegjenvinner Vifter og vifterom Funksjonskontroll Alarmer og feilsøking Generelt A- og B-alarmer Tilbakestilling av alarm Endring av alarminnstillinger Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger Informasjonsmelding Tekniske data Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler ,2 Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler ,3 Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Målopplysninger, separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD Klemmetilkobling Elektriske data Aggregat Vifter Elskap Motor roterende varmeveksler Rotor Recosorptic Reguleringsnøyaktighet Volym glykol/vann batterivarmeveksler CX/SD Vedlegg Erklæring om samsvar GOLD RX GOLD PX GOLD CX GOLD SD Igangsettingsprotokoll Ecodesign-data Byggevaredeklarasjon Lisens Med forbehold om endringer.

3 1. Sikkerhetsinstruksjoner Berørt personell skal gjøre seg kjent med disse instruksjonene før arbeidet med aggregatet påbegynnes. Skader på aggregatet eller aggregatets deler som skyldes feil håndtering fra kjøpers eller installatørs side, dekkes ikke av garantien hvis disse instruksjonene ikke er fulgt. Advarsel Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon får utføre inngrep i aggregatet i forbindelse med el-installering av aggregatet eller tilkobling av eksterne funksjoner. 1.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter På enhetsaggregat GOLD med roterende (RX) eller platevarmeveksler (PX) størrelse 04/05, 07/08, 11/12, 14/20 og 25/30, er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på koblingsdekselet. På enhetsaggregat GOLD med roterende varmeveksler (RX) størrelse 35/40, 50/60, 70/80 og 100/120 er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på aggregatets midtseksjon. På enhetsaggregat GOLD med batterivarmeveksler (CX) størrelse 35/40 er sikkerhetsbryteren plassert på venstre side av elskapet på aggregatets midtseksjon. På størrelse 50/60 og 70/80 og 100/120 er sikkerhetsbryteren plassert i en plastkapsling på aggregatets midtseksjon. På separate tillufts- og avtrekksaggregater GOLD SD størrelse er sikkerhetsbryteren plassert på inspeksjonssiden ved viftens inspeksjonsdør. På størrelse 100/120 er sikkerhetsbryteren plassert i en plastkapsling på aggregatets inspeksjonsside. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid med mindre annet framgår av respektiv veiledning. 1.2 Risikoer Advarsel Ved inngrep må man kontrollere at spenningen til aggregatet er brutt. Risikoområder med bevegelige deler Bevegelige deler er viftehjul, drivhjul for eventuell roterende varmeveksler og bypass-/avstengingsspjeld for eventuell platevarmeveksler. De låsbare inspeksjonsdørene fungerer som vern for viftene samt som vern for varmegjenvinneren. Hvis kanaler ikke er fast koblet til vifteutløp, skal disse utstyres med fast berøringsvern (trådnett). Advarsel Inspeksjonsdørene på filter-/viftedelene må ikke åpnes når aggregatet er i drift. Stoppe aggregatet ved normal drift via håndterminalen. Vent til viftene har stoppet før dørene åpnes. Det er overtrykk i viftedelen, noe som innebærer at døren kan slå seg opp. Nøkkel skal oppbevares atskilt fra aggregatet. 1.3 Berøringsvern Elskapets dør, og i noen tilfeller koblingsdekselet, fungerer som berøringsvern på enhetsaggregat med roterende varmeveksler (RX), størrelse 04/05 og 08, samt alle øvrige varianter (PX/CX/SD). På enhetsaggregat med roterende varmeveksler (RX) størrelse 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 og 100/120 fungerer den låsbare døren over elskapet, og i noen tilfeller koblingsdekselet, som berøringsvern. Berøringsvernet skal bare fjernes av godkjent elektriker eller utdannet servicepersonell. Advarsel Spenningen til aggregatet skal brytes med sikkerhetsbryteren før berøringsvernet fjernes. Ved drift skal alltid berøringsvernene være montert, samtlige inspeksjonsluker skal være stengt, og koblingsdekselet på aggregatets overside skal være montert. 1.4 Glykol Glykol forekommer i GOLD-aggregater med batterivarmeveksler. Advarsel Hell aldri glykol i avløpet, det skal leveres på miljøstasjon, bensinstasjon e.l. Glykol er farlig å innta og kan gi livsfarlig forgiftning eller nyreskade. Kontakt lege. Unngå også innånding av glykoldamp i lukkede rom. Ved sprut i øynene, skyll rikelig med vann (ca. 5 min.). Ved søl på hud, vask med såpe og vann. Med forbehold om endringer. 3

4 2. Generelt 2.1 Bruksområde GOLD er beregnet for komfortventilasjon. Avhengig av valgt variant kan GOLD brukes i lokaler som kontorer, skoler, barnehager, offentlige lokaler, butikker, boligblokker osv. GOLD med plate-/batterivarmeveksler (PX/CX) og separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) kan også brukes for ventilasjon i lokaler med moderat fuktighet, men ikke i lokaler der fuktigheten er høy hele tiden, som f.eks. i svømmehaller. GOLD som separate tillufts- og avtrekksaggregater (SD), er beregnet for områder der tilluft og avtrekksluft må være helt atskilt, eller der det av plasshensyn er nødvendig med separate enheter for tilluft og avtrekksluft. De kan også benyttes hver for seg hvis det bare er behov for den ene varianten. For å oppnå alle fordelene som GOLD-systemet har å tilby, er det viktig at man tar hensyn til aggregatets spesielle egenskaper ved prosjektering, installering, justering og drift. I basisutførelsen skal aggregatet plasseres innendørs. Ved utendørs montering skal tilbehøret TBTA/TBTB brukes. Hvis kanaltilbehør monteres utendørs, skal dette være i isolert kabinett (type TCxx). OBS! Les alltid sikkerhetsinstruksjonene i avsnitt 1 om risikoer og kompetanse, og følg nøye de installasjonsanvisningene som gjelder for ulike momenter. Produktskilt er plassert utvendig på aggregatets inspeksjonsside og innvendig på vifteveggen. Bruk opplysningene på produktskiltene ved kontakt med Swegon. 2.2 Mekanisk oppbygning GOLD finnes i 9 fysiske størrelser og 18 luftmengdeområder. Utvendig metall er lakkert i en beige nyanse, NCS-S2005- Y30R. Håndtak, dekorlister og øvre del av koblingsdeksel er mørkegrå, NCS S 8502-B. Nedre del av koblingsdeksel svart, NCS S 9000-N. Innvendig materiale i alusinkbehandlet stål. Miljøklasse C4. Paneltykkelse 52 mm med isolering av mineralull. GOLD med platevarmeveksler (PX) eller roterende varmeveksler (RX) størrelse med luftinntak ovenfra, separate tillufts- og avtrekksaggregater (SD) størrelse samt GOLD RX Top er utstyrt med pleatfilter i filterklasse F7. Øvrige varianter/størrelser har tillufts- og avtrekksfilter fremstilt av glassfiber i filterklasse F7. Den roterende varmegjenvinneren av typen RECOnomic er trinnløst turtallsregulert, og har en temperaturvirkningsgrad på opptil 85 %. Platevarmeveksleren er som standard utstyrt med bypassog avstengingsventil for trinnløs og automatisk regulering av varmevekslerens varmegjenvinningsgrad. Batterivarmeveksleren i enhetsaggregat GOLD CX størrelse leveres komplett fra fabrikk, inkludert montert rørkoblingsenhet med alle nødvendige komponenter. Systemet er normalt fylt med væske, luftet, justert og funksjonstestet ved levering, men kan også bestilles ufylt, f.eks. for ROT-objekter eller hvis man ønsker å fylle med annet enn 30 % etylenglykol. For enhetsaggregater GOLD CX størrelse 100/120 og separate tillufts- og avtrekksaggregater GOLD SD størrelse fås løs rørkoblingsenhet som tilbehør. Tillufts- og avtrekksvifter er av typen GOLD Wing+, en aksiradiell vifte med bakoverbøyde skovler. Viftene er direktedrevne og har motorstyring for trinnløs turtallsregulering. 2.3 Styresystem Styresystemet IQlogic er mikroprosessorbasert og innebygd i aggregatet. Det styrer og regulerer vifter, varmegjenvinnere, temperaturer, luftmengder, driftstider og et stort antall interne og eksterne funksjoner, samt alarmer. 2.4 Miljødokumentasjon For komplett byggevaredeklarasjon, se vår hjemmeside (bare Sverige). Aggregatet er konstruert slik at det enkelt kan demonteres i sine naturlige deler. Når aggregatets levetid er over, skal man bruke et godkjent gjenvinningsfirma. Den gjenvinnbare vekten for GOLD er ca 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt Swegon AB, tlf +46 (0) , for eventuelle spørsmål i forbindelse med denne demonteringsinstruksjonen eller aggregatets miljøeffekt. 2.5 Type varmeveksler Enhetsaggregatet GOLD leveres enten med roterende varmeveksler (RX), platevarmeveksler (PX) eller batterivarmeveksler (CX). For separate tillufts- og avtrekksaggregater (SD) fås batterivarmeveksler som alternativ. Hvis et avsnitt, en funksjon osv. bare gjelder en type varmeveksler, markeres dette med symboler som vist under: Roterende varmeveksler (RX) Platevarmeveksler (PX) Batterivarmeveksler (CX, ev. SD) 4 Med forbehold om endringer.

5 2.6 Aggregatets deler Enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreutførelse Fig. 1a Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast GOLD : Aggregatet kan være bestilt i høyreutførelse iht. Fig. 1a eller venstreutførelse iht. Fig. 1b. GOLD : Aggregatet iht. Fig. 1a viser vifteplassering 1. Aggregatet kan også være bestilt iht. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. På venstreutførelse (Fig. 1b) bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (ved venstreutførelse Avtrekksluft) 2 AVKAST* (ved venstreutførelse Tilluft) 3 Avtrekksvifte* med motor og motorstyring 4 Trykkgiver avtrekksvifte* (stilling funksjonsomkobler = 1) 5 Trykkgiver tilluftsfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 3) 6 Elskap med styreenhet 7 Trykkgiver varmegjenvinner (Stilling funksjonsomkobler = B) 8 Håndterminal IQnavigator 9 Avtrekksfilter* 10 Justeringsplate (ved venstreutførelse venstre filterdel) Fig. 1b Venstreutførelse 11 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) 12 AVTREKKSLUFT* (ved venstreutførelse Uteluft) 13 TILLUFT* (ved venstreutførelse Avkast) 14 Tilluftsfilter* 15 Giver uteluftstemperatur* 16 Varmegjenvinner 17 Drivmotor varmegjenvinner 18 Giver rotasjonsvakt 19 Styreenhet varmegjenvinner 20 Trykkgiver tilluftsvifte* (stilling funksjonsomkobler = 2) 21 Trykkgiver avtrekksvifte* (stilling funksjonsomkobler = 4) 22 Giver avtrekkslufttemperatur* 23 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring Med forbehold om endringer. 5

6 2.6.2 Enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreutførelse Fig. 2a Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Fig. 2b Venstreutførelse Aggregatet leveres i høyre- eller venstreutførelse iht. Fig. 2a og 2b. Ved venstreutførelse (Fig. 2b) bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 AVKAST* (ved venstreutførelse Tilluft) 2 UTELUFT* (ved venstreutførelse Avtrekksluft) 3 Trykkgiver tilluftsfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 3) 4 Tilluftsfilter* 5 Giver uteluftstemperatur* 6 Elskap med styreenhet 7 Justeringsenhet, avstengings- og bypasspjeld 8 Håndterminal IQnavigator 9 Giver for temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* (kun RECOfrost) 10 Avtrekksfilter* 11 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) 12 AVTREKKSLUFT* (ved venstreutførelse Uteluft) 13 TILLUFT* (ved venstreutførelse Avkast) 14 Avtrekksvifte* med motor og motorstyring 15 Trykkgiver avtrekksvifte* (Stilling funksjonsomkobler = 1) 16 Trykkgiver avtrekksluft/avkast 17 Platevarmeveksler med bypass- og avstengingsspjeld 18 Trykkgiver tilluftsvifte* (Stilling funksjonsomkobler = 2) 19 Trykkgiver avtrekksfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 4) 20 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring 21 Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 22 Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 23 Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. 6 Med forbehold om endringer.

7 2.6.3 Enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreutførelse, vifteplassering 1 Fig. 3a Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Aggregatet kan være bestilt i høyreversjon iht. Fig. 3a eller venstreversjon iht. Fig. 3b. Aggregatet iht. Fig. 3a viser vifteplassering 1. Aggregatet kan også være bestilt iht. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. 3b) bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (ved venstreutførelse Avtrekksluft) 2 AVKAST* (ved venstreutførelse Tilluft) 3 Avtrekksvifte* med motor og motorstyring 4 Trykkgiver avtrekksvifte* (Stilling funksjonsomkobler = 1) 5 Trykkgiver tilluftsfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 3) 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal IQnavigator 8 Avtrekksfilter* 10 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) 11 AVTREKKSLUFT* (ved venstreutførelse Uteluft) 12 TILLUFT* (ved venstreutførelse Avkast) 13 Tilluftsfilter* Fig. 3b Venstreutførelse vifteplassering 1 14 Giver uteluftstemperatur* 15 Batterivarmeveksler med rørkoblingsenhet 16 Ventilmotor 17 Temperaturgiver for frostbeskyttelse 18 Sirkulasjonspumpe 19 Trykkgiver tilluftsvifte* (Stilling funksjonsomkobler = 2) 20 Trykkgiver avtrekksfilter* (Stilling funksjonsomkobler = 4) 21 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring 22 Giver temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 23 Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 24 Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 25 Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. GOLD CX størrelse 100/120: Rørkoblingsenhet med styrekammer leveres umontert for gulv- eller veggmontasje (tilbehør). Med forbehold om endringer. 7

8 2.6.4 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 4a Uteluft Tilluft Aggregatet leveres i samme variant som fig. 4a. Denne varianten kan plasseres på ulike måter, som vist i fig. 4b. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Eventuell trykkgiver tilluftsfilter* (stilling funksjonsomkobler = 3) (vid avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksfilter) 3 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/densitetsmåler, avkast) 4 Trykkgiver tilluftsvifte* (stilling funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksvifte) 5 Håndterminal IQnavigator Fig. 4b 6 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 7 TILLUFT* (Ved avtrekksaggregat Avkast) 8 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring (ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og motorstyring) 9 Elskap med styreenhet 10 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksfilter) 8 Med forbehold om endringer.

9 2.6.5 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse 11/12 Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 5a Uteluft Tilluft Aggregatet kan være bestilt i høyreutførelse som vist i Fig. 5a, eller i venstreutførelse som vist i Fig. 5b. Aggregat kan også bestå av bare filter og vifte eller bare vifte. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/densitetsmåler, avkast) 3 Håndterminal IQnavigator 4 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 5 TILLUFT* (Ved avtrekksaggregat Avkast) 6 Eventuelt Batterivarmeveksler tilluft* (Ved avtrekksaggregat Batterivarmeveksler avtrekksluft) Fig. 5b 7 Giver uteluftstemperatur* (Bare for aggregat med batterivarmeveksler) (Ved avtrekksaggregat Giver temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft) 8 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring (Ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og motorstyring) 9 Trykkgiver tilluftsvifte* (stilling funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksvifte) 10 Elskap med styreenhet 11 Eventuell trykkgiver tilluftsfilter* (stilling funksjonsomkobler = 3 (ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksfilter) 12 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksfilter) Med forbehold om endringer. 9

10 2.6.6 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse , med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 6a Uteluft Tilluft Aggregatet kan være bestilt i høyreutførelse som vist i Fig. 6a, eller i venstreutførelse som vist i Fig. 6b. Aggregat kan også bestå av bare filter og vifte eller bare vifte. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med *, funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse 1 UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/densitetsmåler, avkast) 3 Håndterminal IQnavigator 4 Tilluftstemperaturføler (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 5 TILLUFT* (Ved avtrekksaggregat Avkast) 6 Tilluftsvifte* med motor og motorstyring (Ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og motorstyring) Fig. 6b 7 Trykkgiver tilluftsvifte* (stilling funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksvifte) 8 Elskap med styreenhet 9 Eventuelt Batterivarmeveksler tilluft* (Ved avtrekksaggregat Batterivarmeveksler avtrekksluft) 10 Giver uteluftstemperatur* (Bare for aggregat med batterivarmeveksler) (Ved avtrekksaggregat Giver temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft) 11 Trykkgiver tilluftsfilter* (stilling funksjonsomkobler = 3) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksfilter) 12 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksfilter) 10 Med forbehold om endringer.

11 3. Igangsetting 3.1 Generelt Rekkefølge ved igangsetting: 1. Fjern beskyttelsesfolien på aggregatet. 2. Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i aggregat, kanalsystem eller funksjonsdeler. 3. Kontroller at roterende varmeveksler (bare GOLD RX) roterer lett. På størrelse skal den roterende varmeveksleren helle litt mot filteret, se skisse nedenfor. Se egen instruksjon for justering av helling, roterende varmeveksler (04-80) eller installasjonsanvisningen GOLD (120) hvis hellingen L må justeres. 0,5xL 0,5xL L 5. Velg ønsket språk, hvis det ikke er gjort allerede. Se avsnitt eller Aggregatet har en fabrikkinnstilling som gjør at det er klart for oppstart. Se avsnitt 11.2 Igangsettingsprotokoll. Disse innstillingene må imidlertid ofte justeres før den aktuelle installasjonen. Hvis nødvendig, skal vifteposisjon (inspeksjonsside) stilles inn, se avsnitt Programmer koblingsur, driftstilfelle, temperaturer, luftmengder og funksjoner i henhold til kapittel Velg om luftmengden skal være l/s, m 3 /s, m 3 /h eller cfm. Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme. Ved eventuell pendling/treghet i varmereguleringen, kan det i noen tilfeller være nødvendig å justere P-bånd og I-tid. Dette krever en egen kode, kontakt din Swegon-representant. 7. Aktiver ved behov manuell eller autodrift (Instrumentpanel) eller lås viftenes turtall (visning LUFTINNSTIL- LING). Juster kanalsystemet og luftenheten i henhold til Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til Avslutt med filterkalibrering i henhold til 6.3. GOLD RX, størrelse : skissen viser fabrikkinnstilling av rotorens helling ved vifteplassering 1. Hellingen skal alltid være mot filteret, og hellingen for vifteplassering 2 går derfor den andre veien. 4. Vri sikkerhetsbryteren til posisjon På (I). Med forbehold om endringer. 11

12 3.2 Justering av kanalsystem og luftenhet For å unngå unødvendig energiforbruk på viftene er det viktig at trykkfallet i systemet holdes på lavest mulig nivå. Det er også viktig at kanalsystem og luftenhet er riktig justert fra et komfortsynspunkt. Ved justering av enhet og kanalsystem til GOLD er det hensiktsmessig å følge proporsjonalitetsprinsippet. Dette innebærer at forholdet mellom luftmengdene i grenkanalene forblir konstant selv om man endrer luftmengden i stamkanalene. Det samme forholdet gjelder for luftenhetene i installasjonen. Ved justering av kanalsystemet er det mulig å låse viftenes turtall på aggregatet ved en bestemt innstilt luftmengde, se avsnitt Rekkefølge Systemet justeres i denne rekkefølgen: 1. Justering av luftenhetene i hver grenkanal. 2. Justering av grenkanaler. 3. Justering av stamkanaler Arbeidsgang 1. Samtlige enheter og spjeld settes helt åpne. 2. Beregn forholdet mellom målt og prosjektert luftmengde for samtlige luftenheter, grenkanaler og stamkanaler. Den luftenheten i hver gren som har lavest forholdstall, skal stå helt åpent, denne luftenheten utgjør INDEKSENHET. Det samme gjelder for grenspjeld og stamspjeld. Når justeringen er ferdig, skal altså en luftenhet i hver gren, et grenspjeld og et stamspjeld stå helt åpent. 3. Begynn å justere den stamkanalen som har høyest forholdstall, og den grenkanalen i stammen som har høyest forholdstall. Man begynner her fordi man da trykker luften foran seg mot de delene av systemet som har minst luft. 4. Juster den siste luftenheten på kanalgrenen, slik at denne får samme forholdstall som indeksenheten. Denne luftenheten utgjør REFERANSEENHET. Ofte har den siste luftenheten på grenen lavest forholdstall og blir den luftenheten som skal stå åpen. I dette tilfellet blir indeksenhet og referanseenhet samme luftenhet. 5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme forholdstall som referanseenheten. OBS! Forholdstallet i referanseenheten kommer til å endre seg for hver luftenhet som strupes, så i praksis kan forholdstallet stilles noe høyere for referanseenheten. Referanseenheten må måles mellom hver luftenhet som strupes inn. 6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall, og juster luftenheten der, osv. OBS! Alle grenspjeld skal stå fullt åpne til samtlige luftenheter er justert. 7. Strup det grenspjeldet som hadde høyest forholdstall, til samme forholdstall som den grenen som hadde lavest forholdstall. OBS! Husk at indeksspjeldet endrer sitt forholdstall, gjør som punkt Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte. Se også Eksempel på justering under. Eksempel på justering Begynn med å justere kanalgren B, i og med at denne har høyest forholdstall. Den siste luftenheten, B3, har lavest forholdstall og skal stå helt åpen. Juster de øvrige luftenhetene, B1 og B2, slik at disse får samme forholdstall som luftenhet B3 (se punkt 5 over). Juster nå luftenheten i grenkanal C. Luftenhet C4 skal stå helt åpen, øvrige strupes til samme forholdstall. Juster luftenheten i grenkanal A. Her er luftenhet A3 indeksenhet, noe som medfører at man først struper luftenhet A4 (referanseenheten) til enhet A3s forholdstall. Deretter justeres de øvrige til samme forholdstall som luftenhet A4. Strup grenspjeld B til samme forholdstall som grenspjeld A, strup grenspjeld C til samme som grenspjeld A. Kontroller at alle har like forholdstall. Når justeringen er ferdig, skal 3 luftenheter og et grenspjeld stå fullt åpne for å få lavest mulig trykk i systemet. 12 qp = prosjektert luftmengde (l/s) qm = målt luftmengde (l/s) qm K (Kvot) = qp Med forbehold om endringer.

13 3.3 Justering av trykkbalanse Gjelder bare aggregat med roterende varmeveksler. Justeringsplater GOLD RX Luftinntak fra siden Størrelse 04-12, 1-2 plater Størrelse , 1-5 plater Generelt For at varmegjenvinnerens lekkasjeretning og renblåsingssektor skal fungere korrekt, skal det være et visst undertrykk i avtrekksluftsdelen. Dette sikrer at avtrekksluft ikke føres over i tilluften. Justering av trykkbalansen i aggregatet skal gjøres når anlegget er ferdigmontert, og alle enheter er innregulert, samt ved den tillufts- og avtrekksluftmengden som gjelder ved normal drift av aggregatet. Luftinntak ovenfra Størrelse 14-30, 2 plater Justeringsplater skrus fast i taket med selvborende skrue fra innsiden av aggregatet. STENG ÅPNE STENG (Skyv inn en eller flere justeringsplater) ÅPNE (Ta ut justeringsplater) Trykkbalansen justeres ved å sette plastproppene som følger med, inn i hullene på justeringsplaten (før hånden og plastpluggen opp gjennom det rektangulære hullet i justeringsplaten). GOLD RX Top: Venstreutførelse Størrelse 04-12, 1 plate AVTREKKSLUFT Høyreutførelse Størrelse 04-08, 1 plate AVTREKKSLUFT Størrelse 11/12, 1 plate AVTREKKSLUFT Inspeksjonsside For tydelighets skyld viser skissen aggregatet uten gavl. Alt arbeid skjer imidlertid fra inspeksjonssiden. Justeringsplate Festeskrue(r) Festeskrue Justeringsplate Hekt fast justeringsplaten i aggregatets bakkant. Vipp opp justeringsplaten i fremre kant og lås den med festeskruen. Festeskrue(r) Justeringsplate Det følger med to justeringsplater til GOLD RX Top. Hvilken justeringsplate som skal monteres, er avhengig av om aggregatet har venstre- eller høyreutførelse. Riktig justeringsplate monteres på riktig plass i aggregatet, den andre kasseres. Se skisse ovenfor. Festeskrue(r) demonteres, og justeringsplaten plasseres i riktig spor. Festeskrue(r) skrus fast. Se skisse ovenfor. Trykkbalansen justeres ved å sette plastproppene som følger med, inn i hullene på justeringsplaten. Med forbehold om endringer. 13

14 Sikre lekkasjeretning Trykkbalansen i aggregatet justeres ved hjelp av justeringsplater som er montert i avtrekksluftinnløpet. Justeringsplatene leveres separat og skal monteres av installatøren når avtrekksluftkanalen er tilkoblet. Se skisser på forrige side. Koble en trykkmåler til aggregatets trykkmålenipler. Aggregatet har fire trykkmålenipler, og de to som er nærmest avtrekksluftkanalen, skal brukes. Den blå trykkmålenippelen måler undertrykket i avtrekksluftsdelen, og den hvite trykkmålenippelen måler undertrykket i tilluftsdelen. Trykkmåleniplene finnes for størrelse i elskap/elsentral og for størrelse innvendig i aggregatets midtseksjon. Når GOLD RX Top kombineres med COOL DX Top, er trykkmåleniplene plassert innvendig i aggregatets midtseksjon. Se illustrasjon til høyre. Legg merke til at begge trykkmåleniplene måler undertrykk. MÅLTE VERDIER Undertrykket i avtrekksluftsdelen skal være større eller like stort som det i tilluftsdelen. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen, er justeringen ferdig. Avvik Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er mindre enn i tilluftsdelen, må justeringsplatene justeres som følger: 1. Stopp aggregatet, åpne inspeksjonsdøren til avtrekksfilteret. GOLD RX Top/GOLD RX med luftinntak ovenfra: Sett plastproppene som følger med, inn i et antall hull på justeringsplaten. GOLD RX med luftinntak fra siden: Skyv justeringsplatene litt frem i avtrekksluftsinntaket (lukk dem). Ved full face-tilkobling (kanaltilbehør i isolert kabinett): Hvis innjusteringsplate/innjusteringsplater er helt stengt og undertrykket i avtrekksdelen fremdeles er mindre enn i tilluftsdelen, kan du plugge til et antall hull i innjusteringsplaten med medfølgende plastplugg. 3. Steng inspeksjonsdøren og start aggregatet. 4. Mål trykkene. Gjenta til undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen (0 20 Pa). 5. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er større enn 20 Pa sammenlignet med tilluftsdelen, til tross for at justeringsplatene er helt åpne, blir lekkasje- og renblåsingsluftmengden større enn nødvendig, og dette gir et økt energiforbruk for avtrekksviften. Trykkmålenipler lekkasjeretning (Aggregat i høyreutførelse) GOLD GOLD GOLD 100/120 - (blå) + (hvit) (blå) (blå) + (hvit) + (hvit) AVTREKKSLUFT AVTREKK- SLUFT AVTREKKS- LUFT 14 Med forbehold om endringer.

15 4. Håndterminal IQnavigator og visningshåndtering 4.1 Håndterminal IQnavigator Generelt Håndterminalen består av en 7" kapasitiv pekeskjerm med en 3 m lang kabel som kobles til aggregatets styrekort med hurtigkobling. Håndterminalen startes/slås av med on/off-knappen som er plassert på oversiden av håndterminalen. Hvis håndterminalen ikke har vært i bruk på 45 minutter, går den i hvilemodus. Se bilder nedenfor for tilkoblinger, knapper og LED. IQnavigator kan brukes ute, men skal oppbevares beskyt- tet mot vær. Data Driftstemperatur: Fallhøyde uten skade: C 1 meter Alarmindikering Blinker rødt ved alarm Driftsindikering Grønt fast lys ved drift Lyssensor On/off-knapp: Når pekeskjermen er i hvilemodus eller avslått: Kort trykk på On/Off-knappen = pekeskjermen på eller starter opp Når pekeskjermen er på: Kort trykk på On/Off-knappen = pekeskjermen i hvilemodus Langt trykk på On/Off-knappen = spørsmål, "Vil du slå av IQnavigator?" vises, trykk OK, pekeskjermen slås av OBS! Når kabel til IQnavigator skal fjernes, klem kontakten sammen slik at sperren i kontakten (skjult under beskyttelsesgummi) trykkes inn SD-kort for fremtidig funksjon USB-tilkobling for fremtidig funksjon RJ12-kontakt for fremtidig funksjon RJ45-tilkobling for kraft- og kommunikasjonskabel til IQnavigator (PoE) eller tilkobling til nettverk (krever tilbehør nettadapter TBLZ-1-70) Tilkobling for hodetelefoner. For fremtidig funksjon. Tilkobling for ekstern strømforsyning (tilbehør) Med forbehold om endringer. 15

16 4.1.2 Bruk Når en lysegrå overflate vises til høyre og/eller venstre på pekeskjermen og en visningsindikering vises i nedre kant, indikerer dette at det er mulig å bla til en eller begge sider. Instrumentpanel Koblingsur, lavfart Stopp Alarmlogg Flytskjema Lysegrå overflate Visningsindikering (I dette tilfellet indikeres det at det er mulig å bla til begge sider) Når en rulleliste vises på pekeskjermen, kan skjermens innhold rulles opp eller ned. Luftmengde Status STATUS Driftsnivå Reguleringsmodus Forsering Enhet Luftinnstilling Uteluftkompensering Boosterventil Tilluft Avtrekksluft Tilluftskanal Tilluftskanal, børverdi Avtrekkskanal Avtrekkskanal, børverdi Rulleliste Trykk på objektet du vil åpne eller markere. Luftmengde Status FORSERING Driftsnivå Reguleringsmodus Tilluft Avtrekksluft Forsering Enhet Luftinnstilling Uteluftkompensering Boosterventil Enhet Nødvendig tid Gjenværende tid ENHET LUFTINNSTILLING h min Når On/Off-knapp vises på pekeskjermen, dra eller pek på denne slik at den viser ønsket modus. Luftmengde Status FORSERING Driftsnivå Reguleringsmodus Tilluft Avtrekksluft Forsering Enhet Luftinnstilling Uteluftkompensering Boosterventil Enhet ENHET LUFTINNSTILLING Nødvendig tid h Gjenværende tid min 16 Med forbehold om endringer.

17 4.1.3 Knapper Knapper i øvre kant av pekeskjermen har følgende funksjoner: Trykk på denne knappen for å logge ut: Instrumentpanel Koblingsur, lavfart Stopp Trykk på denne knappen for å gå ett trinn oppover i visningstreet. Alarmlogg Trykk på denne knappen for å lukke vinduet og gå tilbake til tidligere vist objekt. Loggdiagram Flytskjema Trykk på denne knappen for å gå tilbake til instrumentpanelet. Hjelpetekster for aktuell visning Indikatorsymboler Instrumentpanel Håndterminal tilkoblet. Koblingsur, lavfart Håndterminal har ingen tilkobling. Stopp Ikke innlogget Alarmlogg Innlogget på bruker (local) Loggdiagram Flytskjema Innlogget på installasjon Indikerer at nettside er aktiv Indikerer at en kommunikasjonsprotokoll er aktivert I øvre kant av pekeskjermen vises også aktuell tid/ dato, type aggregat og anleggets navn, se også avsnitt Med forbehold om endringer. 17

18 4.1.5 Tastatur ene som kan endres, er gråmerket. Ved innlogging og innstilling av verdiene vises et tastatur i nedre kant av pekeskjermen. En verdi som skal endres, merkes ved å trykke på pekeskjermen. Den ønskede verdien skrives inn og lagres ved å trykke på klar-knappen. Knappenes funksjon: Brukervalg Angi PIN-kode Desimalkomma Fjerner forrige tegn Reduserer den merkede verdien Øker den merkede verdien Minustegn. Brukes til å skrive negative verdier. Uspesifisert verdi. Brukes til funksjonen tid og skjema. Avbryt Klar 18 Med forbehold om endringer.

19 4.2 Visningshåndtering Oppstartsvisning Velg ønsket språk (vises ved første start). Se avsnitt Profilvalg Velg ønsket rettighetsnivå. local (bruker). Se avsnitt 5. Kode kreves ikke. installasjon. Se avsnitt 6. Kode (=111) kreves for å få tilgang til denne visningsgruppen service. Kode og særskilt kompetanse kreves for å få tilgang til denne visningsgruppen. Instrumentpanel Koblingsur, lavfart Stopp Instrumentpanel. Se avsnitt OBS! Visningenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. Alarmlogg Loggdiagram Flytskjema Med forbehold om endringer. 19

20 4.2.1 Valg av språk Når aggregatet startes for første gang, vises en språkvalgvisning. Velg ønsket språk og trykk på OK. Endring av språk senere, eller hvis man valgte feil språk, gjøres under funksjoner på håndterminalen. Se avsnitt Instrumentpanel Generelt Instrumentpanelet vises normalt hvis ingen annen visning er valgt. Pekeskjermen går i hvilemodus etter 45 minutter. Gå ut av hvilemodus ved å trykke på on/off-knappen på pekeskjermen. Innholdet i flytskjemaet veksler avhengig av valgt aggregattype og andre funksjoner som påvirker det aktuelle driftstilfellet. Instrumentpanel Koblingsur, lavfart Stopp Alarmlogg Loggdiagram Flytskjema Endring av drift Fra instrumentpanelet skjer start og stopp av aggregatet eller veksling til manuell eller automatisk drift. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Viser aktuell driftsstatus Viser antall aktuelle alarmer Alarmlogg Under alarmlogg kan aktive alarmer, ventende alarmer og alarmhistorikk avleses (50 siste), se også avsnitt Med forbehold om endringer.

21 Loggdiagram For at denne funksjonen skal være mulig, må et SD-kort være montert i aggregatets styrekort (montert fra fabrikk). Gjelder ikke sanntidslogg. Under loggdiagram kan en rekke signaler avleses i diagramform. Opptil fire signaler kan fritt velges og avleses på listen under knappen signaler. Alternativer for loggdiagrammets tidsintervall er 4 timer, dag, uke, måned eller år. På listen under knappen signaler kan man også velge å markere et av signalene, slik at det vises med en uthevet linje i loggdiagrammet. Dette gjør man ved å peke på ønsket farget firkant. Oppløsningen til signalene justeres automatisk. Dette innebærer at signalenes amplitude tilpasses til diagrammets høyde innen valgt tidsintervall. Under modusknappen kan man velge to typer loggdiagram, enten historikk eller sanntid. Diagrammets cursor er fast, og man flytter tidslinjen ved å bla til høyre eller venstre Flytskjema Ved å peke på flytskjemaet og slippe vises flytskjemaet i fullskjermsvisning. Ved å sette rediger-knappen i posisjonen ON blir flytskjemaet redigerbart. Posisjoner for alle komponenter som er markert med en grønn ramme, kan endres, for eksempel innbyrdes rekkefølge mellom luftvarmer og luftkjøler. Pek på ønsket komponent, dra den til ønsket posisjon og slipp. Du kan skjule sirkulasjonspumpen til luftvarmeren ved å klikke på symbolet for luftvarmeren. Gråmarkerte komponenter med grønn ramme er ikke aktive. Disse aktiveres ved å peke på ønsket komponent. Loggdiagram Signals Modus 4 timer Dag Uke Måned År Summering uteluftregulering Uteluft Legg til signal Knappen signaler Eksempel på farget firkant Flytskjema Rediger Knappen modus Cursor Tidsintervaller Rediger-knapp Komponent med grønn ramme Med forbehold om endringer. 21

22 5. Bruker (local) 5.1 Visningshåndtering Hvis pekeskjermen er i hvilemodus, trykk på håndterminalens on/off-knapp. Profilvalg Profilvalg. Trykk på local (bruker). Krever ikke kode Guider Instrumentpanel Funksjoner Koblingsur, lavfart Stopp Filterkalibrering Tid og Energiovervåking Luftmengde Temperatur Filter Programvare skjema Alarmlogg Språk Loggdiagram Flytskjema Filterkalibrering. Se avsnitt 5.2 Instrumentpanel. Se avsnitt Funksjoner. Se avsnitt Med forbehold om endringer.

23 5.2 Filterkalibrering Kalibrering av samtlige filtre skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem, luftenhet og eventuelle justeringsplater er montert og justert. Deretter hver gang filteret byttes. Kalibrering skal da aktiveres for filteret/filtrene som er byttet ut. Aktuelle filtre er tilluft forfilter, avtrekksluft forfilter, tilluft internt filter, avtrekksluft internt filter og tilluft etterfilter. Når filterkalibrering aktiveres, går aggregatet på innstilt maks.fart (avhengig av valgt funksjonalitet) i ca. 3 minutter. Etter at filterkalibrering er utført, tillates en ny trykkøkning (tetting av filtrene) på 100 Pa, og deretter avgis alarm ved tilsmusset filter. Alarmgrensen kan endres under installasjon, funksjoner, filter. For at det skal være mulig å oppnå filterkalibrering og alarmfunksjon i tillufts- og avtrekksaggregatet GOLD SD, samt for etter- og forfilter, må filterfunksjonen aktiveres, se avsnitt Filterkalibrering Filterkalibrering Tilluft, forfilter Avtrekksluft, forfilter TL og AL, forfilter Forløp KALIBRERINGSMODUS Tilluft, internt fi lter Avtrekksluft, internt fi lter TL og AL, internt fi lter Tilluft, etterfi lter Start Med forbehold om endringer. 23

24 5.3 Funksjoner Luftmengde Se derfor også avsnitt 6.4.1, der funksjoner for luftmengde er grundig beskrevet Status Her kan aktuelle verdier avleses. Brukes for funksjonskontroll Driftsnivå Hvilke verdier som kan stilles inn, avhenger av valgte funksjoner (under installasjon) samt min.- og maks.-luftmengder for de ulike aggregatstørrelsene (se tabell nedenfor). Avhengig av valgt funksjon kan innstilling skje i luftmengde (l/s, m 3 /s, m 3 /h, cfm), trykk (Pa) eller størrelse på innsignal (%). Lavfart Skal alltid stilles inn. en for lavfart kan ikke være høyere enn verdien for høyfart. Lavfart kan stilles inn som 0, det vil si at aggregatet står stille. Høyfart Skal alltid stilles inn. en eller trykket for høyfart kan ikke være lavere enn verdien for lavfart. Maks.fart Skal alltid stilles inn. Benyttes først og fremst ved filterkalibrering. Ved filterkalibrering skal maks.fart være så høy som anlegget tillater, uten at det oppstår driftsforstyrrelser. Benyttes også ved funksjonene trykkregulering, forsering, Heating Boost og Cooling Boost. en for maks.fart kan ikke være lavere enn verdien for høyfart. Min./maks. luftmengde Luftmengde Status Driftsnivå Luftinnstilling Min.-/maks.fart Benyttes ved funksjonen behovsstyring (for maks.fart gjelder også forrige avsnitt). Laveste og høyeste luftmengde stilles inn for respektive vifte. Dette innebærer at viftene ikke arbeider utenfor disse grensene uansett behov Luftinnstilling Viftenes turtall kan låses i opptil 72 timer. Ved aktivering låses turtallet på aktuelt driftsturtall. Dette benyttes i forbindelse med luftjustering av kanalsystemer og enheter. Ønsket tid stilles inn, men kan avbrytes tidligere ved å velge stopp eller ved å endre tiden til 0. LUFT- MENGDE MIN. LUFTMENGDE VED LUFTMENGDEREG. SAMTLIGE VARIANTER 2 MAKS. LUFTSTRØM ENHETSAGGR. ROTERENDE VARMEVEKSLER (RX) MAKS. LUFTSTRØM ENHETSAGGR. PLATEVARME- VEKSLER (PX) MAKS. LUFTSTRØM ENHETSAGGR. BATTERIVARME- VEKSLER (CX) 1) Ved innstilling rundes verdien av til nærmeste innstillbare trinn. 2) Ved trykkregulering kan luftmengden reguleres til null, men det forutsetter et visst statisk kanaltrykkfall (ca. 50 Pa). 3) Effektvariant 1/effektvariant 2 MAKS. LUFTMENGDE TILLUFTS- OG AVTREKKSAGGREGAT (SD) MINSTE TRINN STØRRELSE m 3 /h 1 m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s GOLD , , , ,6 25 0,01 GOLD , , , ,8 25 0,01 GOLD , , , ,8 25 0,01 GOLD , , , ,2 25 0,01 GOLD , , , ,2 25 0,01 GOLD , , , ,8 25 0,01 GOLD , , , ,8 25 0,01 GOLD , , , ,8 25 0,01 GOLD , , , ,8 25 0,01 GOLD , , , ,0 25 0,01 GOLD , , , , ,05 GOLD , / ,90/5, / ,90/5, / ,0/6, ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , , Med forbehold om endringer.

25 5.3.2 Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn under installasjon, og verdiene avleses og stilles inn under bruker (local). Se derfor også avsnitt 6.4.2, der funksjoner for temperatur er grundig beskrevet. OBS! Ved store forandringer av temperaturinnstillinger bør aggregatet først stoppes før endringen utføres. Spesifikke temperaturer, f.eks. børverdier, angis i C, mens forskyvninger, avvik og differanser angis i K (Kelvin). Ved bare tilluftsaggregat, GOLD SD, kreves en ekstern romgiver ved FRT-, URF- og avtrekksluftregulering Innstillinger FRT-regulering 1 En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekkslufttemperatur. Innstillinger (se også diagram til høyre): Status Her kan aktuelle verdier avleses. Brukes for funksjonskontroll. Innstillingsområde Fabrikkinnstilling Avtrekksluftrelatert tilluft-1 trinn Avtrekksluftrelatert tilluft-1 avvik 1-7 K 3 K Avtrekksluftrelatert tilluft-1 knekkpunkt (gjelder avtrekkslufttemperatur) C 22 C FRT-regulering 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekkslufttemperatur. Kurven har fire justerbare knekkpunkt. Innstillinger (se også diagram til høyre): Innstillingsområde Fabrikkinnstilling Avtrekkslufttemperatur Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X C 15 C. Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X C 20 C Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X C 22 C Avtrekksluftrelatert tilluft-2 X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y C 20 C Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y C 18 C Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y C 14 C Avtrekksluftrelatert tilluft-2 Y C 12 C Børverdi tilluftstemperatur C Temperatur Status Innstillinger FRT-regulering 1, eksempel FRT 1 diff Knekkpunkt Trinn Avtrekkslufttemperatur C FRT-regulering 2, eksempel 22 Y = Børverdi tilluftstemperatur C Trinn 2 Trinn 3 Trinn X = Avtrekkslufttemperatur C Med forbehold om endringer. 25

26 Tilluftsregulering Med tilluftsregulering holdes en konstant tilluftstemperatur uten hensyn til belastning i lokalene. Innstillinger: Innstillingsområdinnstilling Fabrikk- Tilluft (temp.-børverdi) 0-40 C 21 C Avtrekksluftregulering Med avtrekksluftregulering holdes en konstant temperatur i avtrekkskanalen (lokalene) ved å regulere tilluftstemperaturen. Innstillinger: Innstillingsområde Fabrikkinnstilling Avtrekksluft (temp.-børverdi) 0-40 C 21 C Tilluft, min C 15 C. Tilluft, maks C 28 C URT-regulering En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom uteluft- og tilluftsemperatur. Kurven har fire innstillingsbare knekkpunkt. Innstillinger (se også diagram til høyre): Innstillingsområde Fabrikkinnstilling Utelufttemperatur Uteluftrelatert tilluft X C -20 C Uteluftrelatert tilluft X C -10 C Uteluftrelatert tilluft X C 10 C Uteluftrelatert tilluft X C 20 C Børverdi tilluftstemperatur Uteluftrelatert tilluft Y C 21,5 C Uteluftrelatert tilluft Y C 21,5 C Uteluftrelatert tilluft Y C 21,5 C Uteluftrelatert tilluft Y C 21,5 C URF-regulering En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom uteluft- og avtrekkslufttemperatur. Kurven har fire innstillingsbare knekkpunkt. Innstillinger (se også diagram til høyre): Innstillingsområde Fabrikkinnstilling Tilluft, min C 16 C Tilluft, maks C 28 C Utelufttemperatur Uteluftrelatert avtrekksluft X C -20 C Uteluftrelatert avtrekksluft X C -10 C Uteluftrelatert avtrekksluft X C 10 C Uteluftrelatert avtrekksluft X C 20 C Børverdi avtrekkslufttemperatur Uteluftrelatert avtrekksluft Y C 21,5 C Uteluftrelatert avtrekksluft Y C 21,5 C Uteluftrelatert avtrekksluft Y C 21,5 C Uteluftrelatert avtrekksluft Y C 21,5 C URT-regulering, eksempel Y = Børverdi tilluftstemperatur C URF-regulering, eksempel Y = Børverdi avtrekkslufttemperatur C X = Utelufttemperatur C X = Utelufttemperatur C Med forbehold om endringer.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

111036N-03 2014-05 CS 60. Referansehåndbok CS 60

111036N-03 2014-05 CS 60. Referansehåndbok CS 60 111036N-03 2014-05 CS 60 Referansehåndbok CS 60 Innehåll 1. Beskrivelse CS60...5 1.1. Generelt...5 1.2. Funksjoner...5 1.3. Tilbehør...6 1.4. Sikkerhet...6 1.5. Miljøinformasjon...6 2. Installasjon...7

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Igangsettingsprotokoll

Igangsettingsprotokoll Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Individnr: Anl.adresse Type/størrelse Programversjon: Filterkalibrering utført Koblingsur, aktuell tid innstilt Annen styring

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Bruks- og vedlikeholdsanvisning Best.nr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Bruks- og vedlikeholdsanvisning Side 1 Innholdsfortegnelse 1 str. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhet 2

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Installasjonsinstruksjoner Innhold Les meg først...4 Advarsler...4 Generelt...4 Elektrisk...4 Terminologi...4 Før du installerer enheten...5 Velge installasjonssted...5 Plaza,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

110738N-08 2015-09. Spirit UNI 3. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110738N-08 2015-09. Spirit UNI 3. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110738N-08 2015-09 Spirit UNI 3 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110674N-08 2015-02 Spirit UNI 4 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Fraluftsvarmepumpe Bruks- og vedlikeholdsanvisning Ordrenr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- og vedlikeholdsanvisninger DSEH4082.03.NO rev.0 Side Innholdsfortegnelse Generelt. Tiltenkt

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer