Tekniske Forskrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekniske Forskrifter"

Transkript

1 Vesterålskraft Produksjon AS Org.Nr TELEFON VAKT : FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra

2 Side 2 OPPDRAGSGIVER Vesterålskraft Produksjon AS Strandgata Sortland Tlf Faks DOKUMENT TYPE Teknisk Forskrift TITTEL Teknisk Forskrift Fjernvarme PROSJEKTNR / AKT 9893 FILPLASSERING F:\VKP\Fjernvarme\KUNDEFORHOLD\BETINGELSER SAMMENDRAG Følgende dokument er gjeldende tekniske forskrift for fjernvarme for Vesterålskraft Produksjon AS. Dokumentet angir hvordan fjernvarme skal prosjekteres og monteres, og angir krav som gjelder for fjernvarmekunder av Vesterålskraft Produksjon AS på Sortland OPPDRAGSANSVARLIG SAKSBEHANDLER Kurt R. Olaussen Trond Johansen REVISJONSSTATUS REV DATO BESKRIVELSE UTF KNTR GOD- KJENT 1a Kap , tydeliggjort TS KA 15: b Tilpasning etter fjerning tilknytningsplikten KA TS

3 Side 3 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996, har konsesjon til å bygge ut og drive fjernvarmeanlegg på Sortland. Se kart over konsesjonsområdet i vedlegg 1. VKP skal dekke energibehovet til oppvarming, ventilasjon, varmt tappevann og evt. prosessvann for kunder med eksisterende sentralvarmeanlegg. Fjernvarmen vil erstatte eksisterende anlegg med olje-/el fyrte kjeler og tilhørende tekniske produksjonsanlegg installert hos den enkelte kunde. Disse anleggene med lokal brenning av olje i mange mindre anlegg er uønsket ut fra miljømessige forhold. Det er også aktuelt å konvertere eksisterende bygg med direkte el til oppvarming og ventilasjon over til fjernvarme. I all vesentlighet produseres fjernvarmen ved hjelp av en sjøvannsbasert varmepumpe. Det er en forutsetning at kunden kopler sitt varmeanlegg til varmeveksler(e) mot VKP sitt primærnett. VKP har utarbeidet systemskjemaer for hvordan kunden sitt anlegg normalt skal tilkoples fjernvarmeanlegget. Det er viktig at VVS-rådgiver og/eller VVS-entreprenør blir orientert om dette av byggeier. VVS installasjonene skal utføres i samsvar med de spesifikasjoner som er gitt i disse forskrifter. Disse tekniske forskrifter er i stor grad basert på bestemmelser utarbeidet av den Svenske Fjernvarmeforeningen. De svenske bestemmelsene er samordnet med alle aktører i fjernvarmebransjen i Sverige, og er av oss tilpasset våre lokale forhold. Mange av kravene det henvises til baserer seg også på lover og forskrifter fra norske myndigheter. Videre har vi innarbeidet den erfaring vi har hatt i perioden fra oppstart i 2002 og frem til Forskriftene beskriver hvordan fjernvarme skal prosjekteres og monteres. Det fremgår også hvordan kundens varme- og tappevannsinstallasjoner tilpasses for å oppnå best mulig funksjon. Forskriftene skal altså bidra til at man oppnår høy leveringssikkerhet, god systemfunksjon og kostnadseffektive løsninger for både byggeier/kunde og VKP. Vesterålskraft Produksjon AS, januar 2010.

4 Side 4 Innholdsfortegnelse Forord Grunnleggende regler og informasjon Generelt Kundesentraler Kontakt mellom VKP og kunder Nyinstallasjon Endringer og utskifting i kundens anlegg Eiendomsgrenser Stikkledninger fra hovedledninger og frem til kunde Innføring av fjernvarmerør i bygget Kundesentraler Generelt Varmt tappevann System for varmt tappevann Varmtvannssirkulasjon, vvc Temperaturforhold Dimensjonering av varmevekslere for varmt tappevann Dimensjonering av reguleringsventil for varmt tappevann Varme og ventilasjon Temperaturforhold Systemløsninger Trykkforhold Regulering Koplingsprinsipper Slik utstyres kundesentralen Omfang av utrustning Utrustning som koples til fjernvarmesystemet Fjernvarmesentralen fyrrom/teknisk rom for kundesentralen Arealbehov - størrelse Belysning Romtemperatur Strømtilførsel og automatikk Sluk... 18

5 Side Spyle mulighet Tilgang for VKP Prosjekter der det installeres midlertidige elektrokjeler/beredere istedenfor permanent kundesentral Kundens anlegg, sekundærsiden Opplagring av rørstrekk, pumper, filter, luftutskillere etc Temperatursikring Gulvvarme Gatevarme-/Snøsmelteanlegg Idriftsettelse Kvalitetssikring Innen installasjonen påbegynnes Prosjektering Valg av rørmateriale og montasje Valg av komponenter og rørdeler Valg av varmeveksler Databeregning/dimensjoneringskontroll Under installasjon Sveising og lodding Plassprøving Besikting og kontroll Etter at installasjonen er ferdigstilt Renspyling av rørnett Innregulering av varmeanlegg Funksjonskontroll Ferdigrapport Gjentagende tilsyn av kundesentralen Drift og vedlikehold Endring av forskriftene Referanser Vedlegg 1 Oversiktskart fjernvarmenett Sortland Vedlegg 2 Melding om installasjon av fjernvarme Vedlegg 3 Generelt systemskjema for kundesentral... 25

6 Side 6 1. Grunnleggende regler og informasjon 1.1. Generelt Et fjernvarmesystem er et sammenhengende oppvarmingssystem der kundesentraler er sammenkoblet til et produksjonsanlegg med et distribusjonsnett av fjernvarmeledninger. Det transporteres oppvarmet vann, som overfører varme til kundene via kundesentraler. Se figur nedenfor. Anlegg for produksjon og distribusjon av varme frem til kundesentral kalles primærsiden, mens anlegget internt i bygget på andre siden av kundesentral kalles sekundærsiden. 1 1 Varmesentral 2 Fjernvarmenett Tilkobling inn/ut av kundesentral 3 Kundesentral Varmeveksling og energimåling 4 Varmeanlegg Byggets rørinstallasjoner og varmefordelingsutstyr 5 Forbruksvann Kaldt forbruksvann inn i bygg 6 Forbruksvann Forbruk av varmt vann 5 v Disse tekniske forskriftene gjelder ved prosjektering a av nyinstallasjon samt ved ombygging og n utskifting av installasjoner som er tilknyttet fjernvarme. n De inneholder både råd og krav, samt - k henvisning til myndighetsforskrifter. Kravene er regler a som skal følges for å få et driftssikkert og l d energieffektivt system. For å få god økonomi både tfor kunde og Vesterålskraft Produksjon AS (VKP), f stilles det krav på korrekt dimensjonering og funksjon o på alle deler i systemet. Forskriftene omfatter r b altså både bransjekrav og henvisninger til myndighetskrav, r standarder og direktiver. Forskriftene u k gjelder fra Det er kundens ansvar å innhente s godkjenning av VKP på de systemløsninger v a som velges på sekundærsiden. VKP må derfor få oversendt n dimensjoneringsunderlag og systemn /prinsipptegninger til kontroll og godkjenning i god i tid før byggestart. Dette må sendes inn sammen n n med effektbestillingen. VKP beregner, leverer og står som eier av kundesentraler med effekt over i b 100kW. Disse styres også av VKP. For kundesentraler y med effekt under 100kW, til for eksempel g g eneboliger, eies og styres disse av kunden. VKP skal 2 godkjenne sentraler under 100kW. 3 4 Godkjenningen er kun en verifisering av at disse tekniske F forskriftene overholdes. Dersom det j planlegges endringer hos eksisterende kunder, som e innebærer behov for andre mengder av vann i r fjernvarmesystemet, skal endringene meddeles VKP n innen tiltak utføres av kunden. Disse forskriftene v gjelder for de aktuelle endringer. Tekniske, økonomiske a og administrative spørsmål for r m fjernvarmetilknytning reguleres i egen kontrakt med kunden og i allmenne leveringsvilkår. Disse e n tekniske forskrifter er et vedlegg til og en del av kontraktsdokumentet e for levering av fjernvarme. t Eventuelle avvik fra forskriftene skal kun forekomme t etter skriftlig samtykke fra VKP. Avvik som ikke - er skriftlig avtalt kan kreves endret på kundes/byggherres t bekostning. / F o r b r u k s i l k o b l i n g i n n u t a v 3 4

7 Side Kundesentraler Kundesentralen er et komplett anlegg som overfører varmen fra fjernvarmesystemet til kunden sitt bygg/anlegg. Kundesentralen plasseres i et teknisk rom/fyrrom kalt fjernvarmesentralen. For større næringsbygg/enkeltkunder, bygges det én fjernvarmesentral pr. bygg. For borettslag/sameier lik borettslagmodellen kan det bygges én felles fjernvarmesentral for hele borettslaget/sameiet. Avtaleforholdet og fjernvarmeavregningen gjøres da mot dette fellespunktet via fellesmåling av forbruket. Se figuren nedenfor. Kundesentralen vil her kunne være et helt eget bygg, eller som en del av et teknisk rom som skal etableres for borettslaget/sameiet. Sekundærsystem Fjernvarme tur/retur Her kan kunden selv velge om han vil ha et direkte system uten varmevekslere i hver boenhet/hvert bygg. Kunden velger selv og bekoster individuell måling av forbruk. Det stilles krav til kundens varme- og tappevannsanlegg. Kundesentraler produseres og leveres hovedsakelig som komplette prefabrikkerte anlegg der regulerings- og sikkerhetsutrustning inngår. Myndighetsforskrifter og direktiver regulerer hvordan produksjon og kontroll av produkter utføres. Plassbygde kundesentraler skal oppfylle tilsvarende krav som gjelder for prefabrikkerte anlegg. VKP er ansvarlig for konstruksjon, installasjon og vedlikehold av kundesentralen større enn 100kW frem til og med avtalt grensesnitt. Byggherre/kunde er ansvarlig for at dimensjoneringskrav på sekundærsiden overholdes. Kundens tilknytningsavgift dekker kostnaden for kundesentralen og stikkledningen inn i bygget. 1.4 Kontakt mellom VKP og kunder Nyinstallasjon Kontakt VKP så snart De har planer om nybygg eller ombygginger. Fjernvarmetilknytning kan være den bli de beste energiløsningen. Det er viktig at ledningstraseer, kundesentralens utførelse og plassering i bygningen besluttes så tidlig som mulig. Fjernvarmeledninger inne i kundens bygning skal være tilgjengelige for kontroll og inspeksjon for VKP.

8 Side Fremdriftsplan kundens/byggherres anlegg Vær ute i god tid for å få fjernvarmetilknytning. Gjerne så snart planene om nybygg/endringer er i gang. Dette mener VKP vil styrke prosjektet for begge parter. Det er viktig at VKP får rimelig tid på seg til å bygge fjernvarmeledninger frem til bygningen, alternativt sørge for midlertidig varmeforsyning. Fjernvarmeanlegg krever omfattende arbeider i forhold til valg av trasé og dimensjonering/prosjektering, samt i anleggsfasen. Derfor må retningslinjene nedenfor følges. Avklaringer med VKP før innsendelse av rammesøknader til Sortland kommune/byggesaksavdeling vil dessuten kunne gjøre at behandlingen av søknaden går hurtigere/enklere. Ved prosjekteringsstart skal byggherren skriftlig orientere om fremdriftsplan vedrørende sine byggearbeider. Fremdriftsplanene skal oversendes VKP senest ved oppstart av detaljprosjektering og minimum 4 mnd. før ønsket varmelevering fra fjernvarmenettet. I fremdriftsplanen skal planleggingstid, byggestart, byggeperiode, montasje av varmeanlegg med rørnett innendørs og evt. utendørs, presenteres med en ukes nøyaktighet. Det anbefales at VKP innkalles til prosjekt- /prosjekteringsmøter. Endringer i forhold til fremdriftplan må skriftlig meddeles VKP Dimensjonerende data Byggherre/kunde er ansvarlig for å fremskaffe oppgave over alle dimensjonerende behov for det anlegg som skal tilknyttes fjernvarmesystemet. Opplysningene skal gis på skjema i vedlegg 4. Skjema med dimensjonerende data skal oversendes VKP senest 4 måneder før ønsket varmelevering fra fjernvarmesystemet. Byggherre/kunde er ansvarlig for at dimensjoneringskrav på sekundærsiden overholdes. Dette vil bidra til at både VKP og kunde får energioptimal drift. Det er meget viktig for kundens driftskostnader at effekten som bestilles er i henhold til reelt behov Endringer og utskifting i kundens anlegg Ved endringer som gjør det nødvendig å vurdere komplett utskifting av kundesentral eller deler av denne, må kunden ta kontakt med VKP. Dette skal bidra til å sikre optimal drift av både kundens anlegg og kundesentralen. Alle krav i denne forskrift gjelder også for anlegg som opprinnelig ikke var tilknytningspliktige Eiendomsgrenser På kundesentraler med effekt over 100 kw installerer VKP alle fjernvarmeledninger og alt utstyr til og med kundesentral og frem til utgående stusser på sekundærsiden av sentralen. VKP`s eiendomsgrense for kundesentraler med effekt over 100kW er ved utgående stusser på kundens side av sentralen.

9 Side 9 For kundesentraler med effekt under 100 kw er grensesnittet stengeventil på innsiden av byggets vegg, vanligvis i teknisk rom. Det beregnes en tilknytningsavgift for hvert enkelt prosjekt. Normalt skal det være én kundesentral pr. avtale med kunde. Kundesentralen skal kunne stenges av fra kundens anlegg. Avstengningsventiler bekostes av kunde. Kunden sørger selv for og bekoster forskriftsmessig tilkopling av sine egne installasjoner til nevnte tilknytningspunkt. Se flytskjemaet nedenfor samt systemskjemaer i kap I skjemaene i kap. 2.5 fremgår hva som er definert som primær- og sekundærside, samt hva kunden må sørge for selv på sekundærsiden (i sitt anlegg) Stikkledninger fra hovedledninger og frem til kunde VKP legger fjernvarmeledningene fra hovedledninger i fjernvarmesystemet og frem til kunden. Dette dekkes av anleggsbidrag. Innen leggingen av fjernvarmeledningene påbegynnes, innhentes tilgjengelige kart over andre lednings-/kabeleiere for det aktuelle området. Deretter lager VKP en tegning med samtlige kjente ledninger/kabler, og oversender denne til kunden. Kunden må gi VKP opplysninger om ledninger, kabler og andre gjenstander som finnes innenfor sin tomtegrense, som evt. ikke er tegnet inn på ovennevnte tegning, og som kan påvirke leggingen av fjernvarmerørene. Dersom kunden utelater dette, svarer kunden for de kostnader dette kan medføre. VKP fyller igjen grøft for fjernvarmeledningene og setter de oppgravde markområder, veier, plasser etc. tilbake til opprinnelig stand. Dette gjelder for eksempel at heller, gatesten og kantstein legges tilbake, asfalterte områder reasfalteres, oppgravde busker plantes, gressplener sås med nytt gress Innføring av fjernvarmerør i bygget VKP forbeholder seg retten til å bestemme hvor fjernvarmerørene skal føres inn i bygget. Dette må avtales med VKP i planleggingsfasen. VKP må få tilgang til å legge sine rør før betongarbeider påbegynnes ved installasjoner i nybygg. Ved nybygg utfører kunden veggjennomføringer for fjernvarmeledninger og trekkerør for kabler samt tetting av disse etter innføring av fjernvarmeledningene. Ved innføring av fjernvarmeledninger i eksisterende bygg, besørges det samme av VKP. Plassering, størrelse og type tettingsringer bestemmes i samråd mellom kunde og VKP. Plassering av kundesentral i byggets fjernvarmesentral/fyrrom, må avtales med VKP, og fyrrommet skal fortrinnsvis ligge mot yttervegg ved nybygg.

10 Side Kundesentraler 2.1. Generelt Kundesentralen er en enhet som overfører varmen fra fjernvarmesystemet til kunden sitt bygg/anlegg. Kundesentralen plasseres i et teknisk rom/fyrrom. Basert på bestilt effekt som kunden oversender til VKP (vedlegg 4), sørger VKP for prosjektering og bestilling av kundesentralen og måler Varmt tappevann System for varmt tappevann Tappevannssystemet omfatter ledninger fra varmeveksler til tappestedet og sirkulasjonsledninger for varmtvann (vvc). Det er kundens ansvar å prosjektere, montere og drifte sekundærsiden slik at offentlige lover, forskrifter og normer overholdes. Vær spesielt oppmerksom på Legionellaproblematikken Varmtvannssirkulasjon, vvc Det er viktig at vvc-kretsen er innregulerbar, slik at riktig temperatur opprettholdes ved tappestedet og i vvc-ledningen til varmeveksleren. Som et minimum skal det installeres vvc-system i teknisk rom. Dette for å sikre leveringskvalitet på varmtvannet Temperaturforhold Varmeveksleren dimensjoneres i henhold til de temperaturer som fremgår i tabell 4. Avhengig av i hvilket system varmeveksleren installeres, velges aktuell turtemperatur. Temperaturene gjelder ved varmevekslere med rene varmeoverførende flater. Tabell 4: Boligblokker/ næringsbygg Småhus/ leilighetssentraler Laveste turtemperatur fjernvarme Retur-temperatur fjernvarme Innkommende kaldtvann Utgående varmtvann 65 C <25 C 10 C C 65 C <25 C 10 C C Ved behov for høyere temperatur på utgående varmtvann, f.eks. ved restaurant- /storkjøkkendrift etc., må kunden selv sørge for og bekoste ettervarming til korrekt temperatur. Forvarming skal skje via fjernvarme.

11 Side Dimensjonering av varmevekslere for varmt tappevann Diagrammet gjelder for boligblokker med normal beboersammensetning. Se også tabell 5 nedenfor. For boliger/boligblokker/boligsammenslutninger med ekstra stort behov for varmt tappevann, som for eksempel studentleiligheter eller for annen type bebyggelse enn boliger, bør behovet beregnes spesifikt. For eldre bebyggelse kan det eksistere tappevannsutrustning som medfører høyere mengder. Slike forhold må sjekkes ut ved beslutning om dimensjonerende vannmengder for varmeveksleren. Tabell 5. Leiligheter [stk] Varmtvann [l/s] Leiligheter [stk] Varmtvann [l/s] Leiligheter [stk] Varmtvann [l/s] 1 0,2 80 0, ,24 5 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6

12 Side Dimensjonering av reguleringsventil for varmt tappevann. VKP velger reguleringsventil med utgangspunkt i de opplysninger kunden oppgir i sin bestilling av effekt. For best mulig reguleringsnøyaktighet og tappevannskomfort, er det derfor viktig at kunden bestiller tilpasset effekt i forhold til sitt behov Varme og ventilasjon Temperaturforhold Varmevekslere skal dimensjoneres slik at bygningens energi- og effektbehov tilfredsstilles ved dimensjonerende utetemperatur. Iblant kan andre driftssituasjoner enn laveste utetemperatur være dimensjonerende. Det er kundens ansvar å utføre beregninger og bestille effekt som tilfredsstiller ovennevnte. Bygninger som tilknyttes fjernvarmeanlegget, eller som planlegges tilknyttet, skal dimensjonere tekniske anlegg i henhold til følgende tabell 6. Det presiseres at kravet til maksimal returtemperatur er absolutt og gjelder ved alle driftsforhold. Tabell 6: Fjernvarme, turledning v/dut (dimensjonerende) Fjernvarme, returledning v/dut Radiatorsystemets turtemperatur v/dut Varmesystem i nye 65 C < 45 C 60 C 1) 40 C bygninger Ventilasjonssystem i 65 C < 35 C 60 C 1) 30 C nye bygninger Varmesystem i eldre 65 C 2) 2) 2) bygninger Snøsmelteanlegg 65 C < 25 C 35 C 20 C Radiatorsystemets returtemperatur, til enhver tid 1) Ved dimensjonering av anleggene vil det være en avveiing vedr. temperaturdifferanse/ reguleringsproblematikk i forhold til størrelse på varmelegemene/radiatorene. Jo større temperaturdifferanse jo større utfordring ift. innregulering (mindre vannmengder). Derfor anbefales det å benytte 60 C som turtemperatur der størrelsen på varmelegemer/radiatorer ikke er avgjørende. 2) Systemoppbygning og dimensjonerende temperaturer i eldre bygninger avklares i hvert enkelt tilfelle Systemløsninger. Man skal etterstrebe å opprettholde så lav returtemperatur som mulig på sekundærsiden. Det er derfor viktig å sirkulere minst mulig vann som ikke er avkjølt. Ovennevnte gjøres ved å: Dimensjonere tilstrekkelige flater på varmeavgivere. Benytte shuntgrupper med variable vannmengder på shuntens primærside. Utelate bypasser, eller minimere vannmengder dersom bypass er strengt nødvendig. Benytte mengderegulerte anlegg.

13 Side 13 Eksempel på mengderegulert varmekrets ved bruk av differansetrykkventiler: Mengderegulering Tur varme Retur varme Det er kundens ansvar å innhente godkjenning av VKP på de systemløsninger som velges på sekundærsiden. VKP må derfor få oversendt dimensjoneringsunderlag og system- /prinsipptegninger til kontroll og godkjenning i god tid før byggestart. Dette må sendes inn sammen med effektbestillingen. Ut i fra oversendt underlag velger VKP bl.a. egnet kundesentral og varmemåler. Godkjenningen er kun en verifisering av at disse tekniske forskriftene overholdes Trykkforhold Varmeveksler for oppvarming og ventilasjon dimensjoneres for maksimalt 20 kpa trykkfall. Ved endelig valg av kundesentral kan trykkfallet dog bli vesentlig lavere. Ta derfor kontakt ved dimensjonering av anlegg på sekundærsiden dersom dette kan være av avgjørende betydning for valg av pumper etc.. På primærsiden er anlegget dimensjonert for trykklasse PN25 (25 bar).

14 Side Regulering. VKP velger reguleringsventil med utgangspunkt i de opplysninger kunden oppgir i sin bestilling av effekt. For best mulig reguleringsnøyaktighet og komfort, er det derfor viktig at kunden bestiller tilpasset effekt i forhold til sitt behov. Kundesentralen er utstyrt med regulator som styrer pådrag av varme avhengig av utetemperatur. Kurven er anleggsspesifikk og velges i samråd med kunden. Se figur nedenfor Koplingsprinsipper Ulike koplingsprinsipper for kundesentralene velges avhengig av om bygget skal ha dekket varmtvannsbehovet eller ikke. Eksempel på koplingsprinsipp er vist på generelt systemskjema i vedlegg 5. Grensesnitt mellom VKP og kunde er for sentraler under 100kW ved stengeventiler på innsiden av byggets vegg. For sentraler over 100kW går grensesnittet ved stengeventiler etter veksleren på sekundærsiden. All bestykning som leveres som en del av kundesentralen, men som inngår på sekundærside, er kundens ansvar i forhold til drift- og vedlikehold. Temperaturer skal være i henhold til tabell 6, side 12. Maks trykkfall over vekslere skal være 20kPa.

15 Side Slik utstyres kundesentralen Gjelder for kundesentraler med effekt over 100kW. For mindre sentraler (under 100kW) går grensesnitt mellom VKP og kunde ved stengeventiler på innsiden av byggets vegg. Det finnes flere forskjellige prefabrikkerte kundesentraler i denne størrelsesordenen. VKP skal godkjenne løsningen kunden velger for slike kundesentraler, og installasjon skal utføres av godkjent firma. VKP leverer målerutrustning for disse sentralene, men dette skal installeres av kunde Omfang av utrustning Omfang av utrustning: K = Krav, skal inngå. A = Anbefales inngå. I = Installeres av VKP. B = Installeres/bekostes av byggherre/kunde BT = Bekostes av byggherre/kunde. På sentraler større enn 100 kw gjennom anleggsbidrag. Effekten beregnes som maksimalt utagbar effekt. Armatur Fjernvarmesentral = Fyrrom/teknisk rom for Omfang og ansvar for utrustning kundesentral Belysning Strømforsyning fra hovedtavle til styreskap og fjernvarmemåler i teknisk rom Plass til fjernvarmemåler Sluk Spylemulighet Fjernvarmens primærside Serviceventiler K, I, BT Filter K, I, BT (på sentraler over 100 kw ) Trykkmåler I, (kun på utvalgte sentraler) Temperaturvisning K, I, BT (på sentraler over 100 kw ) Radiator-/ventilasjonsveksler K, I, BT Veksler for varmtvann K, I, BT Regulator K, I, BT Reguleringsventil rad./ventilasjon K, I, BT Kabling fra kundesentral til utetemperaturføler (kan også styres fra sentral temp-føler) Reguleringsventil varmtvann K, I, BT Målerutrustning K, I Lufteventil-/ledninger K, I, BT Avtappingsventil-/ledninger K, I, BT Trekkerør for signalkabler (fiber) K, I, BT (på sentraler over 100 kw ) Varmekrets kundens anlegg Serviceventiler Sirkulasjonspumpe Ekspansjonskar Temperaturvisning Trykkmåler Sikkerhetsventil Påfyllingsventil Avtappingsventil Temperatursikring (gulvvarme) A, B Filter

16 Side 16 Varmtvannskrets kundens anlegg Serviceventiler Sikkerhetsventil VVC-pumpe Temperaturvisning Avtappingsventil Utrustning som koples til fjernvarmesystemet Varmevekslere for varme og ventilasjon Materialet i varmevekslerne skal tåle begge systemenes væskemedie. Ved kjemisk rengjøring skal leverandøren av varmevekslerne rådføres Varmeveksler for varmt tappevann På tappevannssiden (sekundærsiden) skal varmeveksleren tåle oksygenrikt vann. Ved kjemisk rengjøring skal leverandøren av varmeveksleren rådføres. Det skal finnes mulighet for tetthetsprøving av veksleren når den er installert Plass for målerutrustning Målerplassen har i turledningen et filter, temperaturgiver og termometer. I returledningen finnes en mengdemåler/-giver, temperaturgiver og et termometer. Videre skal det være plass til et integreringsverk, og strømforsyning må ordnes. Installasjonen skal gjøres i henhold til VKP sine retningslinjer slik at høy målenøyaktighet oppnås. Målerutrustningen skal installeres slik at de er lette å lese av og bytte. Målerplassering og avstander fremgår av følgende figur. Integreringsverk skal monteres innenfor 2 meters kabellengde fra mengdegiveren. For småhus/boliger forekommer det at varmemåler driftes med batteri.

17 Side 17 Forklaringer: 1. Plomber bar gruppesentral med sikring 2. Integreringsverk 3. Innkommende ledning fra gruppesentral, tverrsnitt 1,5 mm2. 4. Ledninger mellom varmemålerens deler, tverrsnitt 0,75 mm2. For lengre ledning enn 7,5 m anvendes 1,5 mm2. Nærmere anvisninger se NS EN Mengdegiver, DN = mengdegiverens anslutningsdimensjon. 6. Sikkerhets bryter (arbeidsbryter) lås-/plomberingsbar. Installeres når måleplassen og sikring (1) ikke er plassert i samme rom. 7. Måletavle Det skal leveres passtykke tilpasset måler som monteres på brakett på vegg. Hele arrangementet for fjernvarmemåling skal utføres i henhold til Norsk Standard, NS EN Energimåler Energimåleren leveres av og er VKP sin eiendom. Utrustningen består av en mengdemåler/- giver, to temperaturgivere og integreringsverk. Utforming og funksjon skal følge NS EN VKP skal ha mulighet til å tilkople målerutrustningen til et kommunikasjonssystem for måleverdioverføring. Kabellengder mellom integrasjonsverk og de to temperaturfølerne skal pga. målenøyaktighet, ha samme lengde. Energidata er tilgjengelig for kunde på Vesterålskraft`s hjemmeside Lufteventil Ventil med ledninger for avledning av luft/vann, monteres på det høyeste punktet for fjernvarmeledningene i kundesentralen. Dette for manuelt å kunne avlede luft fra fjernvarmesystemet. Avlederen skal være forsynt med endepropp. Lufting kan evt. plasseres utenfor fjernvarmesentralen etter avtale med kunde Avtappingsventil Ventil med ledninger for avledning av vann, monteres på det laveste punktet for fjernvarmeledningene i kundesentralen. Dette for manuelt å kunne tappe vann fra fjernvarmesystemet. Avlederen skal være forsynt med endepropp Effekt- og mengdebegrensende utstyr VKP har rett til å installere effekt- og mengdebegrensende utstyr til et nivå som tilsvarer byggets/kundens varmebehov. Slikt utstyr monteres, bekostes og eies i tilfelle av VKP Trekkerør for signalkabler og signalkabler VKP har rett til å installere/føre inn i bygget trekkerør for signal- og fiberkabler, samt skjøte/videreføre kabler til andre fjernvarmekunder. Omfanget av fremføring av signalkabler vurderes av VKP. Kabler skal evt. benyttes til styring, energiavlesning samt avlesning av regulator(er) montert i forbindelse med kundesentralen.

18 Side Fjernvarmesentralen fyrrom/teknisk rom for kundesentralen Arealbehov - størrelse Det skal avsettes plass til rørføringer, kundesentral (varmevekslere med utstyr), energimåler, ventiler m.m. Det må dessuten avsettes plass slik at deler/utstyr lett kan vedlikeholdes og skiftes ut om nødvendig. For kundesentralen kreves normalt 3 meter fri veggplass helt opp til tak og 2 meter ut i fyrrommet/fjernvarmesentralen. Totalt altså 6 m2. Jo tidligere kunden bestiller effekt og involverer VKP i sitt byggeprosjekt, desto større mulighet er det å tilpasse VKP sine installasjoner for på den måten kunne optimalisere arealbehovet Belysning Det er spesielt viktig med tilstrekkelig gode belysningsforhold i rommet - spesielt ved måleutstyret Romtemperatur Rørisolering og avtrekksventilasjon skal utføres så temperaturen i fjernvarmesentralen ikke overstiger 35 ºC. Rørisolering på primærsiden av kundesentral er VKP sitt ansvar Strømtilførsel og automatikk Kunde/byggherre skal fremskaffe strøm for forsyning av kundesentral, styreskap og måler. Det skal fremlegges en egen stigerkabel, med tverrsnitt 2,5 mm2 + j, fra hovedtavle til kundesentralen i teknisk rom. Stigerkabelen avsikres i hovedtavle med en 2-polet 16A automatsikring. Sammen med stigerkabel legges det en hovedjord på 16 mm2. Stigerkabel og hovedjord avsluttes med kveil ved siden av kundesentralen i teknisk rom. Alle installasjoner frem til teknisk rom der kundesentralen står skal utføres av kundes/byggherres installatør, og bekostes av byggherre/kunde. VKP monterer nødvendig fordelingsskap med automatsikringer til sitt eget utstyr. Installasjoner i skapet og frem til kundesentralens regulator, integreringsverk samt temperaturfølere utføres av VKP sin installatør og dekkes inn via anleggsbidraget. VKP monterer følere der det er nødvendig. Se også foregående kapittel Sluk Avløp via sluk skal finnes for tømming av vann ved servicearbeider Spyle mulighet Det skal finnes muligheter for rengjøring av gulv ved spyling ved for eksempel servicearbeider Tilgang for VKP VKP skal ha tilgang til fjernvarmesentralen for nødvendig service og vedlikehold etc. For nybygg gjøres dette enklest ved at fjernvarmesentralen legges til yttervegg og med dør ut. Alternativt må tilgang sørges for ved at det etableres en nøkkel boks som sikrer VKP den samme tilgang eller at ansvarlig for bygget er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Kunde er ansvarlig for at tilgang sikres uavhengig av alarmsystemer og adgangskontroller. VKP forlanger minst en ansvarlig kontaktperson for anlegg over 100 kw, det må være tilgjengelig kontaktinformasjon slik at driftsavvik/ meldinger kan sendes på SMS og/ eller e-post. VKP har døgnkontinuerlig vakt som nås på telefon

19 Side Prosjekter der det installeres midlertidige elektrokjeler/beredere istedenfor permanent kundesentral I slike prosjekter skal el-installasjonen utføres på følgende vis: Effekter tilsvarende inntil 125 A: Det etableres en egen kurs fra hovedtavle til varmekilde. Dette anlegget skal registreres på Vesterålskraft Produksjon AS og ha separat måling. Øvrig utstyr skal installeres i henhold til forskriftene. Effekter tilsvarende over 125 A: Det etableres vanligvis èn egen kurs fra hovedtavle til varmekilde. VKP skal imidlertid i disse tilfellene være med å avgjøre om anlegget skal deles opp for å unngå effektavregning på nettleie. Anlegget/anleggene skal registreres på Vesterålskraft Produksjon AS og ha separat måling. Øvrig utstyr skal installeres i henhold til forskriftene. 4. Kundens anlegg, sekundærsiden 4.1. Opplagring av rørstrekk, pumper, filter, luftutskillere etc. Det er meget viktig at det under montasje og i det ferdige anlegget er nødvendige og håndverksmessig godt utførte opplagringssystemer som sikrer at det ikke blir for stor belastning mot anslutningen til kundesentralens varmevekslere. Dersom dette ikke utføres godt nok, er utbygger/kunde ansvarlig for evt. følgeskader og følgekostnader av dette Temperatursikring Kunden må selv sørge for nødvendig sikringsutrustning mot overtemperatur til sine egne anlegg. Dette kan være sikring av plastrør, parkett, pakninger mv Gulvvarme På store gulvvarmeanlegg kan det med fordel monteres en egen varmeveksler. Små gulvvarmeanlegg kan kobles direkte i serie med radiator- og ventilasjonskretsen på returledningen med egen pumpekrets og termostatstyrt blandeventil Gatevarme-/Snøsmelteanlegg. Store gatevarme-/snøsmelteanlegg skal normalt tas ut fra en egen varmeveksler som forsynes via returledningen på primærsiden av kundesentral. Mindre gatevarme-/snøsmelteanlegg tas ut av separat varmeveksler på kundesentralens sekundærside. Mediet i gatevarmekurs på sekundærsiden må frostsikres. Gatevarmekursen skal ha en maksimalbegrensning på turtemperatur på inntil 40 C. Normalt dimensjoneres gatevarme for 35/20 C (tur/retur). Systemløsninger for ovennevnte systemer avklares med VKP. 5. Idriftsettelse VKP setter IKKE sine anlegg i drift før permanent strømtilførsel til anlegget er etablert.

20 Side Kvalitetssikring 6.1. Innen installasjonen påbegynnes Prosjektering VKP er ansvarlig for prosjektering/dimensjonering av alle installasjoner frem til avtalt grensesnitt mot kunde (for anlegg over 100 kw ved serviceventiler på sekundærside, og for anlegg under 100kW ved stengeventil på innside av byggets vegg ). Dette gjelder også dimensjonering av varmeveksler og valg av reguleringsutrustning knyttet til kundesentralen. Se grunnleggende regler i kap. 1. Prosjektering av kundens anlegg/sekundærsiden er kundens rådgiver/entreprenør sitt ansvar. Det er viktig å ta hensyn til trykkfall over kundesentralens varmeveksler, filter etc. i tillegg til anleggets tradisjonelle utrustning Valg av rørmateriale og montasje Rørmaterialer og montasje skal tilfredsstille de aktuelle forskrifter som gjelder for de fastsatte konstruksjons-/dimensjoneringsdata Valg av komponenter og rørdeler Komponenter og rørdeler skal være av materiale og ha minst den trykklasse som kreves i det aktuelle system. Komponentene skal monteres på en slik måte at service og utskifting lett kan skje Valg av varmeveksler Varmeveksler skal oppfylle og være testet i henhold til standarden NS-EN Produsent av varmeveksler skal kunne bekrefte dette. Kontrollen omfatter også at produsentens datadimensjoneringsprogram overensstemmer med de tilvirkede produkters ytelser. Dimensjoneringsprogrammene oppdateres, og har derfor angitt en oppdateringsdato. Produksjonskontrollen skal utføres i henhold til den svenske fjernvarmeforeningen sine krav Databeregning/dimensjoneringskontroll En databeregning/simulering av en kundesentral skal omfatte all utrustning i installasjonen, som: varmeveksler og reguleringsutstyr. Det skal også tas hensyn til ulike belastningsforhold Under installasjon Sveising og lodding Myndighetenes krav til sveiseprøver/prosedyrer og sveiselisenser gjelder. I utrustningen som monteres i anlegget kan det inngå materialer som kan ta skade av for høye temperaturer. Dette skal tas hensyn til ved valg av sveisemetode Plassprøving Når installasjonen er ferdigstilt, skal kvaliteten kontrolleres gjennom tetthetsprøving i henhold til gjeldende normer/forskrifter for dette. Der krav til røntgen gjelder skal disse kontroller gjennomføres Besikting og kontroll Anlegget skal besiktiges, enten som egenkontroll eller av akkreditert organ. Forskrifter for trykkpåkjent utstyr gjelder. VKP utfører alltid kontroll i forhold til at installasjonen oppfyller kravene i

21 Side 21 denne forskrift. I kontrollen inngår også trykkprøving av kundesentralens primærside og ledninger som er koblet mot fjernvarmesystemet Etter at installasjonen er ferdigstilt Renspyling av rørnett Etter fullført installasjon skal rørnett renspyles og filteret rengjøres Innregulering av varmeanlegg En installasjon er ikke å anse som sluttført før anlegget er innregulert for de driftsforhold som er aktuelle for bygget. Både varme-, ventilasjons- og system for varmt tappevann med vvc skal omfattes av innreguleringen. Innreguleringsprotokoller (FDV-dokumentasjon) skal medfølge anlegget. Kundesentraler som er sertifisert i henhold til den svenske fjernvarmeforeningens FVF F:103 har i sin testprotokoll anbefalte innstillingsverdier for tappevannsreguleringen. Innjustering skal omfatte: 1. Kontroll og evt. justering av P-bånd og I-tid for reguleringsutrustningen på sekundærsiden. 2. Innregulering av byggets varmesystem slik at forutsatt temperaturfall i varmesystemet oppnås. 3. Innregulering av vvc-mengde med hensyn til temperatur ved tappestedet og i vvc-ledning fra tappestedet til varmeveksler. Innreguleringen bekostes og utføres av kunde Funksjonskontroll Når installasjonen er ferdigstilt og inn justert, bør kunde/byggherre sørge for en funksjonskontroll og temperaturmåling for å bedømme at de lovede ytelser overholdes. Følgende bør kontrolleres: 1. Data for inngående komponenter. 2. Plassering av givere. 3. Temperatur på varmt tappevann. 4. Kontroll av varmtvannets innsvingning etter belastningsforandring. 5. Varmevekslerens ytelse ved aktuell varmelast. Produsenten av varmeveksler bør fremskaffe underlag for bedømming ved aktuell driftssituasjon. 6. Kontroll av merking i henhold til byggets standard for merking. 7. Kontroll av anleggsdokumentasjon og drifts- og vedlikeholds instrukser Ferdigrapport VKP skal sammen med byggherre/kunde befare og kontrollere installasjonen. VKP utsteder ferdigrapport som sendes Sortland kommune som grunnlag for ferdigattest for bygget. Konstaterte avvik rettes opp etter nærmere vurdering og avtale mellom VKP og kunde/byggherre Gjentagende tilsyn av kundesentralen VKP skal utarbeide et drift-, vedlikeholds- og tilsynsprogram for kundesentralen og stikkledninger til denne (primærsiden). Tilsvarende bør kunden sørge for med hensyn til sine anlegg.

22 Side Drift og vedlikehold For å opprettholde en bra funksjon av kundesentralen og byggets interne systemer, må en drifts- og vedlikeholds instruks lages. VKP lager og bekoster instruks for primærside og reguleringsutstyr av kundesentralen, mens kunden lager og bekoster instruks for sine anlegg. Ved rengjøring av varmeveksler og tilhørende system, skal produsenten av varmeveksler rådføres om aktuelt rengjøringsmiddel og arbeidsmetode. 7. Endring av forskriftene VKP kan endre disse forskriftene. Endringene vil foregå ved at reviderte forskrifter legges ut på og at forskriftene sendes ut til de som omfattes av tilknytningsplikten. Dette i forbindelse med avtaleinngåelse. 8. Referanser Fredrikstad fjernvarme: Tekniske forskrifter Trondheim Energi Fjernvarme: Fjernvarme i Trondheim Tekniske forskrifter for TEV`s fjernvarmenett Sydkraft AB: Tekniska Bestämmelser - Fjärrvärme i Malmö & Burlöv Svenska Fjärrvärmeföreningen: Tekniska Bestämmelser Fjärrvärmecentralen, utförande och installation. FVF F-101 Statsbygg: Vannbåren energi Vannfordeling og regulering NTNU/Scandiaconsult: EEU-kurset Energifleksible varmesystemer vannbåren varme.

23 Side 23 Vedlegg 1 Oversiktskart fjernvarmenett Sortland

24 Side 24 Vedlegg 2 Melding om installasjon av fjernvarme

25 Side 25 Vedlegg 3 Generelt systemskjema for kundesentral

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter 1 Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.11.2010 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996,

Detaljer

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett UTGAVE: 1/2011 Revidert: 9. Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger 05.05.04 Forord Trondheim bystyre har gjennom flere vedtak fra 1982 besluttet at TEV bygger og driver fjernvarmeanlegg i Trondheim. Bystyret har også vedtatt

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer

Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Paul Tengesdal Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Utgave 2012 Denne boka er tilegnet alle dem som strever for å få mer energi-effektive varme- /kjøleanlegg 2 COVA / Vannbårne Energianlegg Energisparing

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering

VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering VANNBÅREN ENERGI Vannfordeling - regulering Varme- og kjøleanlegg HOVEDFORDELING PRIMÆRKRETSER SEKUNDÆRKRETSER Forfatter av 1. utg. desember 1991: Arvid Grindal, RESØK A.S Forfattere av 2. utg. mars 1998:

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME.

LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME. Leveringsbetingelser Fjernvarme INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Fjernvarme - leveringsområde 2. Tilknytning

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

HIN - Hovedoppgave Master i teknologi Postboks 385, Postboks 385 8505 NARVIK

HIN - Hovedoppgave Master i teknologi Postboks 385, Postboks 385 8505 NARVIK HIN - Hovedoppgave Master i teknologi Postboks 385, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Tittel Optimale fjernvarmeanlegg og buildingsmart Optimal district heating plant and

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

S. nr. 6537 Neuberggt 9 S/E FORPROSJEKT. Neuberggt 9 S/E VEDLIKEHOLDSTILTAK FOR VANN- OG AVLØPSRØR OG VÅTROM

S. nr. 6537 Neuberggt 9 S/E FORPROSJEKT. Neuberggt 9 S/E VEDLIKEHOLDSTILTAK FOR VANN- OG AVLØPSRØR OG VÅTROM S. nr. 6537 Neuberggt 9 S/E FORPROSJEKT Neuberggt 9 S/E VEDLIKEHOLDSTILTAK FOR VANN- OG AVLØPSRØR OG VÅTROM Mars 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1

Detaljer