Ola Halvar Jorde (Fellesliste H og FrP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ola Halvar Jorde (Fellesliste H og FrP)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval for natur og næring Dato: kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Jon Anders Hefte (Fellesliste Ap, V, KrF og SV), Helge Anders Feet (Fellesliste Ap, V, KrF og SV), Inger Lise Eng (Fellesliste Ap, V, KrF og SV), Britt Vikane (Fellesliste Ap, V, KrF og SV), Aud Ingunn Narum (Fellesliste H og FrP), Herbrand Jegleim (Sp) Ola Halvar Jorde (Fellesliste H og FrP) Bård Flataaker Hagen (Fellesliste H og FrP) Hege Mørk (rådmann), Hanne Cecilie Nes (avd.leiar), Harald Huse (sakshandsamar), Truls Hanssen (avd.leiar), Synnøve Kristiansen (førstesekretær), Jørn Magne Forland (miljøvernrådgjevar) Tove Solheim (jordbrukskonsulent) Orientering frå rådmann Hege Mørk: - Beredskapstilsyn - Hallingmo og idrettsanlegg SAKSKART Side Saker til behandling 65/12 12/ /12 12/ Gnr. 9, bnr Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje Sentrumsvegen 38, Bjørn Andreas Viko Gnr. 26, bnr Dispensasjon tilbygg næringsbygg Glitrevegen /12 12/ Mindre reguleringsendring for Øvre Kamben, Golsfjellet 5 68/12 12/ Gnr. 10, bnr. 354 og del av Øvre Kamben - mindre 6 1

2 69/12 12/ planendring Gnr. 26, bnr søknad om dispensasjon frå arealføremål i kommuneplanen for frådeling av tomt med bustad 7 70/12 12/ Gnr. 32, bnr Klage på vedtak i sak 35/12 i UNN - søknad om disp. frå reg.plan for oppføring av hytte på Smylistølane 8 71/12 12/ Brautemohaugen hytteområde - Reguleringsendring i samsvar med reglane i plan- og bygningslova /12 12/ Forprosjekt - VA i spredt bebygd områder 10 73/12 12/ /12 12/ /12 12/ Status planarbeid status for planarbeidet midt i november 2012 Rehabilitering av vannledning Eiklid - Hemsil II - Ekspropriasjon SØKNAD OM FRITAK FRA TILKNYTNINGSGEBYR FOR VANN OG AVLØP, GOL AUTO /12 12/ Revidert avfallsforskrift for Gol kommune 14 77/12 12/ Søknader om Enøk-tilskot /12 12/ /12 12/ Forslag til endring av forskrift angående tilsyn med besitter av næringsavfall Søknad om løyve til motorferdsel i utmark - Hallingdal skade og vedlikehold Stad, Jon Anders Hefte møteleiar 2

3 Saker til behandling 65/12 Gnr. 9, bnr Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje Sentrumsvegen 38, Bjørn Andreas Viko 1 Utval for natur og næring /12 Utval for natur og næring var på synfaring før saken vart tatt opp til handsaming. Utvalet for natur og næring ynskjer å utsette saken. Samrøystes vedtak Utvalet for natur og næring utsetter saka og ber om at det vert søkt om godkjenning av seks leilegheiter. Føresetnad for ny dispensasjonssøknad er at gebyr vert betalt. 3

4 66/12 Gnr. 26, bnr Dispensasjon tilbygg næringsbygg Glitrevegen Utval for natur og næring /12 Utval for Natur og næring finn at det ligg føre ei overvekt av grunnar og innvilgar dispensasjon frå plankrav i gjeldande kommuneplan for oppføring av tilbygg på gnr. 26, bnr. 161 som omsøkt. et er gjort med heimel i plan- og bygningslova Grunngjevinga er at tiltaket omfattar ei moderat utviding i bakkant av eit eksisterande næringsbygg der det ikkje er behov for overordna avklaringar. Tiltaket er i seg sjølv i samsvar med planføresegnene. Omsyna som ligg bak plankravet er ikkje vurdert å vere sett tilsides på ein slik måte, at dei går utover helse, miljø og tryggleik. Situasjonen for varemottak og parkering blir forbetra som følgje av tiltaket. Vilkår er at det ikkje kjem inn nabomerknader og at det blir lagt fram nødvendige løyver frå Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og Mattilsynet. Vilkår er i tillegg at gebyr vert betalt innan fristen. et kan i medhald av forvaltningslova påklagast til Fylkesmannen i Buskerud innan 3 veker. 4

5 67/12 Mindre reguleringsendring for Øvre Kamben, Golsfjellet 1 Utval for natur og næring /12 I samsvar med plan- og bygningslova godkjenner Utval for Natur og næring endring av tomtene TB3-1, TB3-2 og TB3-3 til fritids/salstomter. Tomtene skal påførast H nr. i planen. 5

6 68/12 Gnr. 10, bnr. 354 og del av Øvre Kamben - mindre planendring 1 Utval for natur og næring /12 I samsvar med plan- og bygningslova godkjenner Utval for Natur og næring endring av endring av snuhamar frå gnr.10 bnr.355 til bnr

7 69/12 Gnr. 26, bnr søknad om dispensasjon frå arealføremål i kommuneplanen for frådeling av tomt med bustad 1 Utval for natur og næring /12 Helge Feet stilte spørsmål om han er inhabil som nabo. Det er han ikkje i følgje utvalet. Nytt dokument i saka som vart lagt fram i møte er brev frå Fylkesmannen i Buskerud; uttale til søknaden, datert Utval for Natur og næring vil etter ei samla vurdering og med heimel i 19 i plan- og bygningslova, gi dispensasjon frå overordna kommuneplan for frådeling av ein parsell på ca. 2 dekar. Som grunngjeving er det lagt vekt på den landbruksmessige vurderinga om styrking av busettinga i området, samt at omsøkte parsell ikkje kjem i konflikt med den daglege drifta på garden. Med heimel i jordlovas 12 gir Utval for natur og næring Berit Kinneberg løyve til frådeling av ei bebygd bustadtomt på ca. 2 dekar frå gnr. 26, bnr. 80 ved Haugstadgutu. Ved godkjenning av omsøkt tiltak er det lagt vekt på at ønsket om å styrkje busettinga i bygda er ei samfunnsinteresse av stor vekt. Dispensasjonen er elles gjeve på følgjande vilkår: eigedomen må tilknytast kommunas renovasjonsordning. parsellen må sikras tilgang til hygienisk betryggande drikkevatn, samt godkjent utsleppsordning. Det vil ikkje bli gjett løyve til å setje opp ny kårbustad på eigedomen så lenge ikkje drifta på eigedomen blir lagt om til meir intensiv drift. 7

8 70/12 Gnr. 32, bnr Klage på vedtak i sak 35/12 i UNN - søknad om disp. frå reg.plan for oppføring av hytte på Smylistølane 1 Utval for natur og næring /12 Herbrand Jegleim stilte spørsmål om han var inhabil. Utval for natur og næring tok spørsmålet til handsaming og er samrøystes om at han er inhabil. 6-0 Utval for Natur og næring opprettheld sitt avslag på søknad om dispensasjon i sak 035/12, og avviser klage i brev dagsett for oppføring av hytte på eigedomen gnr. 32 bnr. 64 i Smylistølane stølslag. Ein kan ikkje sjå at det i klagebrevet kjem fram argument eller moment som ikkje er kjent frå før, eller har vore vurdert tidlegare i saksutgreiinga. Dei dispensasjonssakene klageparten viser til i sitt brev, vert ikkje vurdert å ha nøyaktig dei same vurderingskriterium som omsøkte eigedom, og kan difor heller ikkje skape presedens for denne søknaden. Det er i avslaget lagt stor vekt på dei arealmessige og planfaglege moment som kom fram ved vurdering av den opprinnelege søknaden. Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på eigedomen gnr. 32, bnr. 64 i reguleringsplan for Smylistølane og Snuforinkje vert avslått. Avslaget er grunngjeve med at eigedomen i reguleringsplanen ikkje er avsatt til byggeområde, og at heile eigedomen ligg nærare enn 50 m frå vassdrag, og difor er i strid med føresegner i gjeldande kommuneplan for Gol. I tillegg er det lagt vekt på at området i ny kommuneplan for Gol heller ikkje åpnar for ytterlegare utbygging av hytter i dette konkrete området. Arealet ligg nært aktivt drevet landbruk. Utval for natur og næring grunngjev i tillegg avslaget med fare for konflikt mellom fritidsbruk og landbruk. Gol kommune har ikkje ønske om å legge hytter for tett opp til fulldyrka mark, stølsbygg og stølsvollar. Prinsipielt meiner utvalet at etablering av nye hytter bør lokaliserast i felt. Klagesaka vert oversendt til Fylkesmannen i Buskerud for endeleg avgjerd. 8

9 71/12 Brautemohaugen hytteområde - Reguleringsendring i samsvar med reglane i planog bygningslova Utval for natur og næring /12 Inger Lise Eng stilte spørsmål om ho var inhabil. Utval for natur og næring tok spørsmålet til behandling og var samrøystes om at det var ho. Samrøystes vedtatt 6-0. I samsvar med plan- og bygningslova godkjenner Utval for Natur og næring endring av vegstrekning på ca 60 meter slik at denne ikkje berører teigen gnr.11 bnr.15 9

10 72/12 Forprosjekt - VA i spredt bebygd områder 1 Utval for natur og næring /12 Rådmannen har ingen merknader til forprosjektet og ber om at Utval for Natur og næring setter prosjektet i gang straks. 10

11 73/12 Status planarbeid status for planarbeidet midt i november Utval for natur og næring /12 Orientering om saka frå Hanne Cecilie Nes. Utval for Natur og næring tek planlista, sist revidert til orientering i sitt vidare arbeid med plansaker for Gol kommune. 11

12 74/12 Rehabilitering av vannledning Eiklid - Hemsil II - Ekspropriasjon 1 Utval for natur og næring /12 2 Kommunestyret Orientering om saken av Truls Hanssen. Samrøystes vedtatt Gol kommune vedtar avtaleforslaget fra mellom Gol kommune og eier av gnr. 5 bnr. 4 i Herad i Gol, Guttorm Spillum. Vedlegg 16 med endringer i pkt. 7 etter forslag fra Guttorm Spillum av av : «Nærværende avtalens reguleringer om bruk av tunnelbassenget/pumpehuset og installasjoner gjelder fra det tidspunkt avtalen er undertegnet. GK har rett til å si opp nærværende avtalens rett til vannuttak/bruk av tunnelbassenget/pumpehuset. Avtalen kan ikke sies opp de første 20 tjue-år, men deretter kan den sies opp med en oppsigelsesfrist på 3-tre-år. GK kan kun si opp avtalen ved saklig grunn. Forutsetningen for en slik oppsigelse må være saklig begrunnet, som pålegg/vedtak fra overordnet myndighet/politisk nivå. Spillum har også rett til å si opp nærværende avtalens rett til vannuttak/bruk av tunnelbassenget/ pumpehuset med de fremtidige forpliktelser som følger bruken av tunnelbassenget/pumpehuset, med en rimelig frist.» 12

13 75/12 SØKNAD OM FRITAK FRA TILKNYTNINGSGEBYR FOR VANN OG AVLØP, GOL AUTO 1 Utval for natur og næring /12 Orientering om saken av Truls Hanssen. Samrøystes vedtatt Klage fra Gol Auto Eiendom as over vedtak om tilkoblingsgebyr for nybygg på eiendommen gnr. 26, bnr. 209 tas ikke til følge. Krav om innbetaling av tilkoblingsavgift på kr ,- opprettholdes. 13

14 76/12 Revidert avfallsforskrift for Gol kommune 1 Utval for natur og næring /12 2 Kommunestyret Inger Lise Eng er saksordfører til kommunestyret. Kommunestyret i Gol kommune vedtar revidert felles Avfallsforskrift for Hallingdal og Krødsherad. 14

15 77/12 Søknader om Enøk-tilskot Utval for natur og næring /12 Beløpa skal utbetalast frå næringsfondet (konto 19501) kontostreng Tiltaka som står på vent vert utbetalt når tiltaka er utført og dokumentasjon/kvittering er levert til Gol kommune. Løyvde tilskot blir dregne attende om ikkje tiltaket er gjennomført innan utgangen av året Enøksøknader klare til utbetaling Namn Tilskot det er søkt om Til utbetaling Haugstad Holding vatn/vatn varmepumpe Haugstad Holding vatn/vatn varmepumpe Magnetun Ole Ronny luft/luft varmepumpe 5000 Bjerkerud Torbjørn luft/luft varmepumpe 5000 Kristiansen Terje B. luft/luft varmepumpe 5000 Bjerkerud Linda luft/luft varmepumpe 5000 Bjerkerud Vidar luft/luft varmepumpe 5000 Garborg Per Egil utskifting av glas 3806 Brenno Oddbjørn luft/luft varmepumpe 5000 Grøndalen Ole Henning luft/luft varmepumpe 2968 Eide Svein reintbrennande omn 4000 Melbye Bjørn reintbrennande omn 2722 Grøndalen Ole Henning reintbrennande omn 4000 Lybekk Knut Ove luft/luft varmepumpe 5000 Lauvdokken Wenche luft/luft varmepumpe/etterisolering 6251 Jørgensen Allan H. luft/luft varmepumpe 5000 Hartman og Simon etterisolering 4468 Hartman og Simon reintbrennande omn

16 Hartman og Simon vatn/vatn varmepumpe Eidsberget Britt Karin utskifting av glas 7993 Liahagen Per utskifting av glas 6619 Hoggen og Finstad utskifting av glas 9565 Skredderberget Magne reintbr. Omn-luft/luft varmep.-utskifte av glas Karlstad Torill reinbrennande omn-utskiftng av glas 3035 Skredderberget Liv utskifting av glas 5183 Skredderberget Liv reintbrennande omn 4000 Oset Høyfjellshotell utskifting av glas 8633 Oset Høyfjellshotell luft/luft varmepumpe Norhaug og Berntsen luft/luft varmepumpe 5000 Rust Edvarda Marie luft/luft varmepumpe 5000 Brenno Reidun luft/luft varmepumpe 5000 Engh Anne-Marie luft/luft varmepumpe 5000 Thorseth Marianne og Jan fyringsanlegg flis og ved 4930 Rustberggard Ola H luft/luft varmepumpe 5000 Køso og Svarstad utskifting av glas 3257 Brenn Odd Even reintbrennande omn/utskifting av glas Østro Ola luft/luft varmepumpe 5000 Østro Østen Georg luft/luft varmepumpe 5000 reintbrennande omn/utskiftng av Hulbaklien Ragnar N. glas/etterisol Østro Åge luft/luft varmepumpe 5000 Blakkestad Tom Rune Skr. luft/luft varmep.-utskifting av glas-etterisol Stensrud Knut Torger luft/luft varmepumpe 5000 Melbye Stein Harald utskifting av glas/etterisolering Josvanger, Sverre Luft/luft varmepumpe 5000 Gjerdene, Ole Bjørn 2 stk luft/luft varmepumper Garborg, Raymond Luft/luft varmepumpe 5000 Lybekk, Vidar Luft/luft varmepumpe 5000 Gullingsrud, Knut Luft/luft varmepumpe 5000 Mølster, Thor Are 2 stk reintbrennande vedovn 6300 Enøksøknader venter på dokumentasjon Etternamn Fornamn Tiltak det er søkt om Tilskotssum Torseth Kjell utskifte av punkterte glas 581 Sætra Ole Jonny luft/luft varmepumpe 5000 Hallingdal Folkehøgskule utskifting av glas Hunskår Tore reintbrennande omn 4000 Nymoen Kirsten ovn 4000 Forland Jørn Magne pelletsomn

17 Kristiansen Marius T. luft/luft varmepumpe 5000 Morken Sigvat luft/luft varmepumpe 5000 Morken Eivind Foss luft/luft varmepumpe og etterisolering Myksvoll Arne ovn/utskift av glas og etterisolering Svang Torfinn luft/luft varmepumpe 5000 Turhus Ingrid og Engebret luft/luft varmepumpe 5000 Magnetun Timann utskifting av glas/etterisolering 4646 Haugstad Tor utskifting av glas Haugstad Tor etterisolering 5941 Eidsberget Olaug utskifting av glas 6000 Rusberggard Anne Høva luft/luft varmepumpe 5000 Brenna Nils Kristian luft/luft varmepumpe 5000 Sørbøl Ole Kai utskifting av glas Storebraaten Arnstein Luft/luft varmepumpe 5000 Reintbrennande vedovn eller lukka Breili Egil peis 3625 Enøksøknader - Avslag Namn Tilskot det er søkt om Merknad Haugstad, Tor Utskifting av glas For dårlig u-verdi 1,3 17

18 78/12 Forslag til endring av forskrift angående tilsyn med besitter av næringsavfall 1 Utval for natur og næring /12 Utvalet meiner at saken må ut på høyring. Endringsforslaget frå Hallingdal Renovasjon vert sendt på høyring jf. Forvaltningsloven

19 79/12 Søknad om løyve til motorferdsel i utmark - Hallingdal skade og vedlikehold 1 Utval for natur og næring /12 1. Med heimel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 vert søknaden frå Hallingdal Skade og Vedlikehald AS innvilga. 2. Med heimel i forskriftas 7 er løyve gjeve på følgande vilkår: - Løyvet gjeld f.o.m t.o.m a. Løyvet gjeld ein snøscooter med registreringsnummer KB 8651 b. Løyve gjeld heile Gol kommune, med unnatak av naturreservat. c. Dette dokumentet samt løyvedokument skal alltid medbringast under transport og visast ved kontroll. d. Det skalførast loggbok for kvar tur som er gjennomført, og denne skal leverast til Gol kommune når løyvet går ut. e. Løyve frå grunneigar skal innhentast før transport. f. All motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå på ein varsam og omsynsfull måte med omsyn til naturmiljø og menneske, og må avgrensast til det mest naudsynte. g. All motorferdsel er forbode innanfor naturreservata Lysern og Metubba på Golsfjellet, samt naturreservatet på Veikulåsen. 19

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 28.08.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Utval for natur og næring

Utval for natur og næring MØTEINNKALLING - TILLEGGSSAK Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 20.06.2013 kl. 18:00-21.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 20.06.2013 kl. 18:00-21.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.06.2013 kl. 18:00-21.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti), Svein Eide (Det norske Arbeiderparti), Heidi

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet).

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet). MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.09.2012 kl. 18:00-20:40 Stad: Kamben hotell Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti),

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Ugilde: Sak Følgjande varamedl. møtte Vigdis Håland, Ap.

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Ugilde: Sak Følgjande varamedl. møtte Vigdis Håland, Ap. KVAM HERAD KVAM FORMANNSKAP MØTEPROTOKOLL Dato: 28.11.2006 Kl.: 09:00-15:00 Stad: Kvam rådhus Saknr.: 169/06-189/06 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Dagfinn Vik,

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.02.2012 kl. 18:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.08.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-15:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.4.2015 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 13.03.2014 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf., sms til eller per epost til terje.kallekleiv@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 04.03.2013 kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32092105

Detaljer

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sak 1/07 ORIENTERINGSSAKER Sakshandsamar: Bjarne Njøs Arkivsak nr.: 07/46 Arkiv: 1/07 Formannskapet 16.01.2007 TEMA: 1. Brev dat. 04.01.07 frå Fylkesmannen med avgjerd i klagesak om konsesjon for g.nr.14,bnr.1

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer