Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53"

Transkript

1 i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN

2 Side 1 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT BLOKKHAUGEN SKOLE Formål Eiendomsopplysninger Rapportering Oppsummering med tiltak og kalkyler Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsregistrering Bygninger generelt Grunn og fundamenter Bæresystemer Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Ansattes toalett- og dusjforhold - Kartlegging og tiltak v/skolen og BBS Kartlegging og tiltak ifm lærerarbeidsplasser v/skolen og BBS Kartlegging av helseplager hos ansatte knyttet til inneklimaforhold v/bedriftshelsetjenesten Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan Del 2 - Vedlegg... 36

3 Side 2 av 36 TILSTANDSRAPPORT BLOKKHAUGEN SKOLE har 286 elever og 35 ansatte. Det er en ungdomsskole med BTA 4140 m², med klasserom, administrasjon, gymsal og tilfluktsrom. Bygningen sto ferdig i Større tiltak utført de siste årene er rehabilitering av yttervegger, etterisolering av taket og alle vinduer er blitt skiftet. Bygningen fremstår som godt vedlikeholdt og består av robuste materialer. Utvendig har bygningen gjennomgått oppgradering. Innvendig er det behov for oppgradering av en del flater, som er originale, med særlig vekt på sanitære forhold. Tekniske installasjoner har oppnådd teknisk levetid og er klar for utskifting. I inneklimaundersøkelse utført av bedriftshelsetjenesten ble det rapportert om varierende temperaturforhold, opplevelse av innestengt og dårlig luft. Det ble også opplyst at elever sjelden er ute friminuttene. Skolen har heis som gir tilgang til alle etasjer, en av inngangsdørene har trykknapp, og det er HWC toalett. Alle rom i bygningen er i bruk, og bygget har fleksibilitet til ombygging av rom. Skolen har skriftlig renholdsplan for innvendige flater, og følger BK sin kvalitetsnorm. Det mangler skriftlig inneklima- og driftsplan. Det må utarbeides brannkonsept. Det er registrert mangler vedr. dørmiljø, branntettinger og rømningsveier i hele bygget. Brannskillbegrensende vegger mellom klasserom/klasserom og klasserom/korridor, dører i brannskille og røykskille tilfredsstiller ikke krav. Det er avsatt NOK i budsjettet til nytt skolekjøkken, med planlagt utførelse i Det anbefales oppgradering av innvendige overflater. De tekniske anleggene anbefales skiftet i sin helhet. Skolen har et relativt lavt spesifikt energibehov, og det anbefales ikke enøktiltak for bygningskroppen. Utbedring av de tekniske installasjonene kan gi lavere energibehov til bygningens drift. Det er anbefalt å konvertere til lavtemperatur vannbåren varme basert på luft/vann varmepumpe. Dette kan halvere bygningens behov for kjøpt varmeenergi, og Enova kan bidra med økonomisk investeringsstøtte. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres til totalt ca. 42 mill inkl. mva., hvor 6 % er vedlikeholdskostnader og 94 % er utviklingskostnader. Restlevetiden til bygningen med normalt vedlikehold vurderes til minst Estimert kostnad i kommende 10 års periode utgjør kr/m² inkl. mva. Det er etter Rambøll sin vurdering behov for større innvendig vedlikeholdstiltak for utvikling og modernisering.

4 Side 3 av Formål Arbeidstilsynet har pålagt Bergen kommune å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner i skolebygg. Herunder utarbeide vedlikeholdsplaner, vedlikeholdstrategi og fremskaffe reguleringsrapporter for ventilasjonsanlegg. Det må videre etableres rutiner for jevnlig kartlegging av inneklima med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Denne rapporten tar for seg den bygningsmessige tilstandskartlegging med anbefalinger om tiltak herunder eventuelle driftsmessige forbedringer og forhold relatert til fremlagt dokumentasjon, rapporter, målinger og HMS for å belyse ulike sider ved byggene. Kartlegginger utført av BBS og bedriftshelsetjenesten samt enkel enøkanalyse, restlevetid og samtaler med driftspersonell og brukere er vurdert og integrert i rapporten. Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet «risikobasert tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 3.0. Samlet vurdering med anbefalinger om tidfestede tiltaksplaner er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign Etat for eiendom Rektor Verneombud Frode Tangedahl Svein Helge Teigland Arild Dragesund 1.2 Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: 188/206 Adresse: Myrdalsskogen 53 Postnr/Sted: 5118/Ulset Byggeår: 1976 BTA: 4140 Antall bygninger 1 Helseverngodkjenning: Antall etasjer: 3 Reguleringsforhold: Regulert Etasjer under terrengnivå: 0 Tomtestørrelse: m² Bygningstype: Skole Størrelse lekeareal mv: - Bygningen brukes i dag til: Ungdomsskole Tomteopparbeidelse: Ca m² Bygningens tidligere bruk: Skole Ant. P-plasser: Ca 30 Større påkostninger: Prosjekt 415 Vei/adkomst: Eier tilkomstvei Ferdigattest: 1976 Vannforsyning: Offentlig BKL: 2 Avløp: Offentlig Antall elever/brukere 286 Antall ansatte 35 Andre bruksformål - antall pers. -

5 Side 4 av Rapportering Denne rapporten er bygget opp som følger: Del 1: : Kapittel angir på overordnet nivå tiltak pr hovedbygningsdel med kostnader samt diverse grunnlagsinformasjon for rapporten Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel 3.0 angir detaljer om anbefalte tiltak inkl. fotoserier og situasjonsplan Del 2: Vedlegg: Kapittel 4.0 vedlegg fremgår av egen innholdsfortegnelse under kapittelet Rapport: Utført av: Dato: Kari Dahle Haukland en er kontrollert Kristine Lepsøy en er et resymè som anbefaler aktuelle tiltak basert på delrapportene som følger vedlagt: Rapport: Utført av: (firma, navn, tittel/funksjon) Dato: Tilstandsregistrering med kostnadsestimater Rambøll Norge AS RIB Ørjan Mongstad Myhr / Byggeleder RIE Tor Arne Flåten /Installatør RIV Kristine Lepsøy / Ingeniør Ole Døsvik / Siv.ing Andre (ARK, RIBR etc.) Kari Dahle Haukland / Siv.ing Kartlegging og vurdering av ansattes dusj- og toalettforhold Skolen og BBS v/christian Lampe - samt arbeidsplasser Oppsummering fra kartlegging av helseplager Bedriftshelsetjenesten - Tilstandsanalyse brannrapport Skansen Consult 2009 Tilsynsrapport Etat for helsetjenester 2012 Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Fuktmåling og inneklimalogging (CO 2, temp, Relativ luftfukt) Kristine Lepsøy Utlegging/innhenting av Utføres av Bergen kommune EFE. Dersom sporfilmer Radon rapporter foreligger vedlegges disse. Pågår Analyse av sporfilmer MRM Mark Radon Miljø Sverige Tidligere asbestkartlegging Vitenskapelig rådgiver UiB v/ Walther Wedberg 1999 Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering relatert til ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av rektor Svein Helge Teigland, verneombud Arild Dragesund og renholdsleder Bente Håberg, vedlikeholdsingeniør Frode Tangedahl, driftsingeniør Jahn Glomsrund, driftstekniker Morten Teigland og tidligere driftstekniker Bjørn Eimstad. Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: CO 2, temp, relativ luftfukt (RF) Fukt Verktøy/måleinstrument WiSensys Wireless Sensing System Protimeter MMS

6 Side 5 av 36 Ventilasjon Ifm kartleggingen av skolene er det foretatt logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte i et representativt utvalg rom (normalt 3-7 stk). For de skoler som det forefinnes aktuelle innreguleringsprotokoller på er dette lagt ved. Vurdering av tilstand er basert på resultater av foreliggende dokumentasjon og ventilasjonsanleggets alder. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanleggs funksjonelle levetid antas ikke være mer enn 20 år, men kan godt fungere teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er, jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. Etat for eiendom vil for de tilfeller støtte seg på inneklimalogger ifm kartleggingen og vurdere tilstand deretter. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er skolens rektor kontaktet og bedt å involvere skolens øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder forelagt for uttale eksisterende tilstandsrapporter, plukke ut aktuelle rom og arealer for nærmere målinger. Verktøy for Tilstandsregistrering og metode en angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet Kartleggingsskjemaet «Risikobasert tilstandsregistrering» er brukt som underlag for sluttrapporten. Denne bygger på NS3424-Tilstandsanalyse av byggverk og NS3451-Bygningsdelstabellen, men fokuserer i tillegg også på driftsrelaterte forhold, HMS-relaterte krav og Enøk. Anbefalinger om tiltak og tidspunkt for gjennomføring (anbefalt vedlikehold- og utviklingsplan) vil basere seg på faglig skjønn av tilstandsgrad, konsekvenstype, konsekvensgrad og sannsynlighet som resulterer i risiko og score. Referansenivå for tilstandsgrad (TG=0) er sett utfra dagens krav og standard. Dette verktøyet er en del av kommunens «Overordnet rutine for systematisk HMS-forvaltning i kommunale bygg-vedlikeholdsstrategi» som er under implementering hvor bl.a FDV-systemet BkBygg står sentralt. Det er etablert egne moduler for tilstandsregistrering og kontroller. I den grad det lar seg gjøre er anbefalingene med kostnadsestimater (nåverdi) sett ca. 21+ år frem i tid. I sluttrapporten er estimatene periodisert i kategoriene Strakstiltak <1år, 1-5år, 6-10år og 11+år fordelt etter følgende kostnadstyper: Akutt (D-V) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare. 0-1 år Drift (D) Anbefalte forbedringer Alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at en bygning eller et anlegg skal fungere som planlagt. D.v.s. kostnader til løpende drift (lønn, tilsyn, smøring, justering, tekniske anlegg, brannvern, serviceavtaler, skader, hærverk etc.) Renhold, Energi, VA, Avfallshåndtering, Vakt & Sikring, Utendørs (snømåking, feiing, grøntanlegg, drift av tekniske anlegg). Vedlikehold (V) som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå/ funksjonsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Gjelder også utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket. Utvikling (U) (Modernisering)Investering som er nødvendig for å utvikle byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Enøk vurdert eksplisitt utfra kost/nytte perspektiv. For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur.

7 Side 6 av 36 Rivekostnad (R) For bygg som anbefales revet ila kommende 15-års periode er rivekostnad og en grov vurdering behandlet eksplisitt i sluttrapporten med nærmere tidsangivelse. Vurdering baserer seg på «totaløkonomi» til DVU og brukbarhet > nybyggkostnad og arealeffektivitet. Registreringsnivå 2 iht «NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk» er fulgt ifm kartleggingsarbeidene. Det tas forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Det er ikke åpnet opp i konstruksjoner. For det enkelte bygg vil snittverdi for Tilstandsgrad (TG), Konsekvenstype (KT), Risiko og Score fremkomme. Snittverdiene er i forhold til antall registreringer og det presiseres at snittverdiene kun er en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et «rettferdig» bilde av situasjonen. Dette henger bl.a sammen med antall registreringer og omfang av disse. Ved regelmessig tilstandskartlegging hvert 4. år vil verdiene kunne reflektere utviklingen av tilstand og HMS status i det enkelte bygg. Konsekvenstype bør ikke ligge på rødt område. Eksempler og forklaring vist nedenfor: Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,7 6,0 2,00 84 Risiko fremkommer slik: Konsekvensgrad (0-3) x Sannsynlighetsgrad (1-3) for at skade kan inntreffe innenfor valgt konsekvenstype Score fremkommer slik: Tilstandsgrad(0-3) x Konsekvenstype (Vekttall 1-9) x Risiko. Score kan være et uttrykk for prioritering av tiltak på et bygg eller mellom flere bygg. Tilstandsgrad 0-3 (TG) Konsekvenstype 1-9 (KT) (Vekttall 1-9 i parantes) Risiko 0-9 Risiko = KG x S KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0 = Ingen avvik 1 = Fare for liv og helse (9) 1-2,5 = Liten risiko 1 = Ingen vesentlige avvik 2 = Pålegg foreligger (8) 2,5-5 = Middels risiko 2 = Vesentlige avvik 3 = Sikkerhet (7) 5-9 = Stor risiko 3 = Stort/ alvorlig avvik 4 = Pålegg påregenlig (6) 5 = Helse og miljø (5) 6 = Driftsavbrudd (4) 7 = Vedlikehold (3) 8 = Funksjonalitet (2) 9 = Estetikk (1)

8 Side 7 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Bygningsmassen består av en bygnings fra Nedenforstående tabeller angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering. Vurdert restlevetid for bygningen er Antall bygg vurdert : 1 Areal totalt: BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : Kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år 1-5 år 6-10 år 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Enøk Driftsmessige forhold D 0 0 (anbefalte forbedringer) U Bygning V U VVS V 0 0 U Elkraft V U Tele og automasjon V U Andre installasjoner V 0 0 U Utendørs V U Dokumentasjon - V rapporter - HMS U Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse og eventuelle kostnader ved nødvendig arealutvidelse/ ombygging for tilpassing rundt ansattes arbeidsforhold. Eventuelle behov for erstatningslokaler ved gjennomføring av tiltak er ikke hensyntatt. Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,0 6,2 1, Anbefalte organisatoriske forhold: Anbefalte tiltak Fortsett med gode lufterutiner i friminutter Fortsett gode rutiner for årlig nedvask Unngå at brukerne drar ut støpsel på varmeovner og skrur på temperaturskalaen, uten å tilbakestille ovnene. Ansvar Skole Skole Skole

9 Side 8 av 36 Investeringsplaner: Det er avsatt NOK til nytt skolekjøkken, med planlagt utførelse i For ytterligere detaljer om anbefalte tiltak og tidspunkter for utførelser henvises det til kap. 2 og 3. Hovedbygningen ble oppført i består av 3 etasjer. Bygningen har to hovedetasjer, og èn etasje som ligger under grunn og dekker halve bygningens omfang. Det er også et ventilasjonsrom og heisrom på taket. Disse rommene dekker omtrent 1/3 av takarealet. Hovedkonstruksjonen til bygget er betong, med loftsrom som strekker seg langs hele bygningen. Loftet er isolert mot himling/dekke, og taket er lettakskonstruksjon. Skolen har et brutto areal på 4140 m². ligger i Åsane bydel. Skolen har klasserom, administrasjon, gymsal og tilfluktsrom. De siste 10 årene er det gjort løpende vedlikehold på bygget, og av større arbeider er prosjekt 415 hvor det ble isolert mot loftet, oppussing av fasader og utskifting av alle vinduer. Det er avsatt NOK til nytt skolekjøkken, med planlagt utførelse i Bygningen består av robuste materialer og fremstår som godt vedlikeholdt. Innvendige overflater er slitt grunnet levetid. Tekniske installasjoner fremstår som godt vedlikehold men bærer preg av å ha oversteget teknisk levealder. Skolen har blant annet skrusikringer, armaturer for glødelamper, flere typer varmeovner, eswa-varmefolie i tak. Hovedfordeling, underfordelinger, belysningsanlegg og kursopplegg i skolen har generelt oversteget teknisk levetid. I inneklimaundersøkelse utført av bedriftshelsetjenesten ble det rapportert om varierende temperaturforhold, opplevelse av innestengt og dårlig luft. Inneklimamålinger viste tilfredsstillende temperaturforhold og relativ fuktighet i inneluften. Målingene er en indikasjon på hvordan forholdene er, og kan ikke avkrefte om det er temperaturvariasjoner i bygget. CO 2 - nivået er tilfredsstillende i 2 av det 3 målte rom. Det ble også opplyst at elever sjelden er ute friminuttene. Bygningen bruker mindre energi enn typisk energibehov for en bygning etter dagens krav. Årsaken til det lave registrerte energibehovet kan være en kompakt bygningskropp, mindre teknisk utstyr enn normtallene i dag angir, usikkerhet i hvor energimålerne er plassert, samt isolert tak og nye vinduer. Skolen har heis som gir tilgang til alle etasjer, en av inngangsdørene har trykknapp og det er HWC toaletter, hvor ett rom i annen etasje er nytt, og de to toalettene i 1. etasje har spanskvegger mot fellestoalett. Alle rom i bygningen er i bruk, og bygget har fleksibilitet til ombygging av rom. Skolen har skriftlig renholdsplan for innvendige flater, og følger BK sin kvalitetsnorm. Det mangler skriftlig inneklima- og driftsplan. Utendørs er det gjerde mot fjellskrent som ikke gir tilfredsstillende sikring mot alvorlig fall. Det er registrert mangler vedr. dørmiljø, branntettinger og rømningsveier i hele bygget. Brannskillbegrensende vegger mellom klasserom/klasserom og klasserom/korridor, dører i brannskille og røykskille tilfredsstiller ikke krav. Tilkomstveien til skolen er bilvei med fortau. Parkeringsplassen fungerer også som snuplass når elever blir kjørt til skolen. Det er ikke fortau eller merking forbi parkeringsplassen/snuplassene, og elevene går da midt i veien.

10 Side 9 av 36 Sammendrag og anbefalinger kommende 10 år Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende tiltak: Det anbefales hovedsakelig å opprettholde gode rutiner for generelt vedlikehold av bygningsmessige forhold. Det er behov utskifting av slitte belegg og løpende utskifting av himlinger ved behov. Garderober, dusjrom og sanitærforhold for elever og ansatte holder ikke dagens standard, og det anbefales totalrehabilitering av disse forholdene. Utvendige fasade er godt vedlikeholdt men trenger mindre tiltak som kan forlenge restlevetiden. Hovedfordeling, underfordelinger, belysningsanlegg og kursopplegg i skolen anbefales skiftet i sin helhet. I forbindelse med utskifting av el-anlegget ved skolen bør også de resterende tekniske installasjonene byttes/ oppgraderes da dette blir mest rasjonelt. har elektriske varmeovner, og i forbindelse med utskifting av det elektriske anlegget bør det tilrettelegges for lavtemperatur vannbåren varme. Det bør i den forbindelse installeres en luft/vann varmepumpe som kan halvere behovet for kjøpt energi til oppvarmingsformål. Ingen enøktiltak anbefales for bygningskroppen. I forbindelse med oppgradering av sanitære forhold skal nytt utstyr installeres, og armaturer skal da være ett-greps blandebatteri med skoldesikring. Brannvarslingsanlegg og rømnings markeringer har fått anmerkninger i brannrapport fra Skansen Consult AS. Det anbefales å ta denne oppgraderingen i sammenheng med større arbeider i de tekniske installasjonene, da dette vil "bedre" økonomien i prosjektet. Heisen trenger å få ettermontert speil på innerveggen for å oppfylle krav gitt i teknisk forskrift i forhold til universell utforming. HWC-toalett anbefales utbedret for å bedre forholdene for brukerne. Det må utarbeides skriftlig inneklima- og driftsplan for skolen. Innvendige renholdsmatter anbefales skiftet grunnet alder, og det bør monteres lukkede skap på lærerarbeidsplasser for å redusere støvdeponi i rommet. Det anbefales å merke fotgjengerovergang ved snuplass for å unngå kryssing mellom biler, og etablere tilstrekkelig belysning for sikrere skolevei. Det må utarbeides branntekniske konsept. Brannsikring i bygget må utbedres.

11 Side 10 av Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsregistrering Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak. Det enkelte bygg som denne rapporten omhandler er vurdert separat Driftsmessige forhold (1) Kapasitet og rutiner for driftspersonell vurderes som tilstrekkelig for å utfører nødvendig ettersyn. Det er vaktmester på bygget 2 dager i uken, som utfører mindre reparasjoner og vedlikehold. Rektor melder inn til BK sitt elektroniske system når større arbeider skal utføres, og kan følge med i det elektroniske systemet hvorvidt arbeidet er utført eller ikke. Det utføres årlige kontroller av brannsentral og slukkeutstyr. Ledelys kontrolleres annethvert år, og det utføres egenkontroll av brannanlegg hvert kvartal. Skolen vurderes som ikke hærverksutsatt. Renholdsarbeid foregår på morgenen frem til kl Det er ikke meldt om merknader på renhold, og dette vurderes som generelt bra. Det manuelle renholdet av en stor skole med store flater er fysisk tungt. Gjennomføring av årlig nedvask fordeles utover året hvor deler av skolen tas ved ulike tidspunkt for å redusere belastningen til renholdspersonell. Matter ved inngangspartiene er utgått på dato. Skolen har utvendige fotskraperister. Skole har EOS-system og SD-anlegg. SD-anlegget ble oppgradert i 2012, og styrer varme, ventilasjon og utelys. Utelys er tidsstyrt. Skolen kildesorterer papir. Rest- og papiravfallet samles i utvendige plastcontainere. Containere er ulåst. Innbruddsalarmen fungerer og er tilknyttet vaktselskap. Det er tilsynsvakt på bygget på kveldstid. Skolen er del av Bergen kommune sin måkeavtale, og er fornøyd med utførelsen. Vaktmester rydder skoleplassen ved behov, og det arrangeres dugnad ved storrengjøring. Ett uttak for spyling på hver side av bygget, dekker ikke hele skoleplassen. Hydrant kan ikke brukes, da dette vil bli registrert som ledningsbrudd. Det leies inn kostebil ved behov. Mekanisk vaskeutstyr anbefales kjøpt inn for mer effektivt og fysisk skånsomt renhold. Anbefaler nye renholdsmatter ved inngangsparti.

12 Side 11 av Bygningsmessig (NS3451 2) 20 Bygninger generelt Konstruksjonsmessige bygningstegninger har ikke vært tilgjengelig på registreringstidspunktet. Vurderinger som gjengis i denne rapporten er skrevet som symptombeskrivelser på bakgrunn av visuell befaring som ble foretatt , intervju med personalet og underlagsdokumenter som er oversendt. Skolebygningen består av ett bygg over 3 etasjer, samt loft med to ventilasjonsrom og heismaskinrom. Bygningens hovedkonstruksjoner som fundament, grunnmur, vegger og etasjeskillere er utført i støpt betong. Gavlvegger i betong, mens bygningens øvrige fasader er utført med betongelementer med frilagt singel. Takkonstruksjon som lettak av stål takstoler med q-dekker, isolasjon og papptekking. Deler av utvendige fasader er rehabilitert i Her inngår utskifting av alle vinduer og ytterdører med tilhørende beslag. Alle takflater ble retekket, samt nye gesimsbeslag. Betongvegger er ikke malerbehandlet. 210 Grunn og fundamenter Bygningen er antatt fundamentert på stabil grunn. Det ble ikke registrert noe setningsriss eller svinnriss i bygget. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Det er ikke registrert skader som indikerer ustabile grunnforhold. Ingen nødvendige tiltak registrert. 220 Bæresystemer Grunnet manglende byggetegninger er ikke bæresystemet i bygget vurdert i sin helhet. Det ble ikke registrert synlige skader på betongkonstruksjonene eller teglvegger med betydning for bærekapasiteten. Det ble registrert mindre riss ved åpning mot apparatrom fra gymsal U. etg, og ved personalgarderobe i 2 etg. (Dette er samme området i bygget, forskjellig etasje.) Det antas at forholdet har stabilisert seg. Dette bør allikevel holdes under oppsikt en tid fremover, og ved usikkerhet eller registrert utvikling, bør det utføres en mer omfattende registrering eller måling for å kartlegge tilstand. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Det er ikke registrert skader som indikerer ustabile grunnforhold. Påvist forhold må holdes under oppsikt, ellers ingen tiltak utover ordinært vedlikehold.

13 Side 12 av Yttervegger Bygningene består av yttervegger i betong og betongelementer. Fasadene er generelt i god teknisk stand. Det ble registrert noe riss eller korrosjonsskader ved gavlvegger. Det var også antydninger til fuktinntrengning ved støpeskjøter på gavlvegg mot øst. Det er en rampe i betong på gavl mot vest. I underkant av rampen er det tegn til korrosjonsskade og fuktskade i ytterveggen. Ytterveggselementer har flere steder mindre skade i hjørner, som kun ansees som estetisk forhold. Fuger / gummipakninger i elementskjøtene har sklidd ned eller er mangelfull. Dette bør utbedres da det kan medføre skade på sikt. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Mindre riss forhold som ble registrert, kan utbedres for estetisk uttrykk. Korrosjonskader bør repareres iht. Norm for betongrehabilitering utgitt av RIF. Støpeskjøter på gavlvegg mot øst bør utbedres/fuges. Betongfasadene som er ubehandlet, kan som all annen ubehandlet betong karbonatisere og korrosjonsprosessen på armeringen vil starte. For å forebygge skader i framtiden og forlenge restlevetid, anbefales det at all ubehandlet betong vedlikeholdes med rengjøring/spyling, og impregnering. Kontroll og utbedring av gummipakning ved betongelementer. Ellers ingen tiltak utover ordinært vedlikehold. 234 Vindu og dører. Vinduer og ytterdører er i 2009 skiftet i hele bygningsmassen. Nye vinduer er aluminium med trebekledning innvendig. U.verdi 1.4W/m 2 k med solreflekterende glass. Det ble registrert noe dårlige innfesting på beslag og sålbenkbeslag rundt vinduer 1 etg. Dette kan medføre fare for fuktinntrengning og følgeskader i konstruksjoner over tid. Levetidsberegning tilsier at vindu i fasaden må beregnet utskiftet innen år. Erfaringsmessig har skolebygg stor slitasje og belastning, som krever høyere grav av vedlikehold og utskifting. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Kontroll av utvendig beslag som er lett tilkomst til. Utbedre innfesting for å unngå at beslag løsner. Ingen tiltak utover systematisk vedlikehold og utskifting av dører og vindu iht. brukerslitasje og levetidsberegning.

14 Side 13 av Innervegger Det ble registrert innervegger i varierende utførelse. Hovedsakelig av betong, tegl og bindingsverk/lettvegger. 246 Overflater Overflater vegger består av malt eller ubehandla betong, teglstein, trepanel og noen bygningsplater. Mange av korridorveggene er strielagt, mens spesialrom som toaletter og renholdsrom har epoxy maling. Overflatene er godt egnet med tanke på hærverk og brukerslitasje, men er en utfordring i forhold til renhold og vaskbare flater. Det har ikke vært utført systematisk utskifting eller oppgraderinger tatt i betraktning vanlig forventer livsløpsbetraktning, for uten stedvis overflatebehandling og oppgradering i enkelt rom. Det er ikke registrert tilstand som krever tiltak utover generell overflatebehandling. Men på spesialrom som toaletter og lignende som krever større grad av renhold, bør overflatene endres med tanke på vaskbare flater og tidsmessig standard. Toaletter for ansatte (2 etg.), dusj og garderober for elever i U. etg, samt elevtoaletter ved vestibyle i 1 etg har slitte og eldre overflater. Det er også registrert mindre overflateskader og noe fuktskader i rommene. Overflater i gymsal er belagt med lyddempende teppe/filt. Ser ut for å være hel og i god stand. Tilstand Garderober og sanitærrom TG2 - Byggverk er vesentlig nedslitt/redusert tilstand i forhold til referansenivå. Tilstand generelle overflater TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Toaletter for ansatte (2 etg.), dusj og garderober for elever i U. etg, samt elevtoaletter ved vestibyle i 1 etg, bør oppgraderes med tanke på renhold og for å oppnå tidsmessig standard. 244 Dører, vindu og foldevegger Innerdører er stort sett fra skolens opprinnelse, altså 37 år og man må forvente at levetidsbetraktning tilsier løpende utskifting de neste 5 år. I tillegg er flere av dørene i brannklassifiserte vegger ikke merket og kan ikke dokumenteres at de holder brannmotstand. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Oppfyller ikke funksjonskrav iht. Brann/røykskille. Alle innvendige dører i bygget bør skiftes ut. Løpende utskifting/vedlikehold iht. levetidsbetraktning.

15 Side 14 av Gulvoverflater: Gulvoverflater har varierende utførelse. Består av banebelegg, vinylfliser og epoxy maling. Generelt eldre belegg som ikke er skiftet har normal slitasje med overflateskader, dårlige sveiser eller avslutninger. Dette medfører blant annet dårlig renhold. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Generelt eldre nedslitte og dårlige gulvbelegg bør skiftes iht. levetidsbetraktning Himlinger og overflater. Himlinger av gipsplater, malt betong, aluminium/systemhimling eller trefiberplater. Himlinger er generelt i relativ god stand, men med overflateskader og noen fuktmerker. Det har ikke vært utført systematisk utskifting eller oppgraderinger tatt i betraktning vanlig forventer livsløpsbetraktning, for uten stedvis utskifting og oppgradering i enkelt rom. Himling av aluminium i gymsal har skader og må utbedres/skiftes. Himlinger i garderober og sanitærrom må skiftes i sammenheng med totalrehabilitering av disse rommene. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Himlinger i gymsal må utbedres. Generelt løpende utskifting/vedlikehold ved behov. 260 Yttertak Alle yttertak er tekket med papp og gesimsbeslag i Det ble ikke registrert forhold som krever tiltak på befaringstidspunktet. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Ingen nødvendige tiltak utover ordinært vedlikehold. Levetidsbetraktning for utskifting av taktekking forventes til 30 år. 265 Renner og nedløp Det er taksluker og innvendig taknedløp. Det ble ikke registrert eller oppgitt forhold som krever tiltak på befaringstidspunktet. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Ingen nødvendige tiltak utover ordinært vedlikehold og regelmessig rengjøring av alle taksluker. Levetidsbetraktning for utskifting av taktekking forventes til 30 år.

16 Side 15 av Kjøkkeninnredning Minikjøkken/Innredning ved personalrom er i god stand. Levetidsbetraktning tilsier løpende utskifting i løpet av de neste 15 år. All innredning på skolekjøkkenet i heimkunnskap rom 206 er besluttet fornyet. Det ble på befaringstidspuktet opplyst at innredning var bestilt og på lager. Følgearbeider medfører at alle overflater i rommet også blir oppgradert. Arealet er derfor ikke omtalt videre i rapporten. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Levetidsbetraktning tilsier utskifting kjøkkeninnredning ved personalrom innen 15 år. 281 Innvendig trapper og ramper Innvendige betongtrapper fremstår i god stand. Ramper i hovedtrappeløp (Mot administrasjon) har bratt stigningsforhold. Men gulvoverflater et sikret med rillet gummidekke, og forholdet ser ut for å være tilfredsstillende. Ved trappeløp ble det registrert forhold som krever tiltak med tanke på rekkverk og sikkerhet. Spileavstand på rekkverket er for stor iht. forskriftskrav. Må utbedres. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Ingen tiltak utover vedlikehold av belegg/overflater av rampe. Utbedring av rekkverk med tanke på spileavstand. 283 Utvendig ramper. Det er rampe av betong ved rømningsdører i 2 etg. på fasade mot vest. Rampen er i god stand, men det er symptomer på korrosjon og saltutslag på undersiden, i tilslutning mot yttervegg. Forholdet bør utbedres for å unngå følgeskader på veggen. Tilstand TG2 - Byggverk har middels slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Ingen nødvendige tiltak utover ordinært vedlikehold.

17 Side 16 av Skjermtak og Baldakiner Ved inngangsparti på fasade mot sør er det ett delvis frittstående skjermtak. Dette er retekket i 2009 og fremstår i god stand. Foruten om at skjulte nedløpsrør i stålsøyler trolig har vært tettet, og søylene er skåret opp mot terreng for å slippe overvann fritt ut. Nedløp og overvannssystem bør kontrolleres og utbedres. Tilstand TG1 - Byggverk har normal slitasje/tilstand i forhold til referansenivå. Ingen nødvendige tiltak utover ordinært vedlikehold.

18 Side 17 av VVS (NS3451 3) 310 Sanitæranlegg Det er ikke rapportert om problemer med eksisterende bunnledninger eller spillvann generelt. Utstyr for sanitærinstallasjoner er en blanding av nytt og gammelt. Generelt er det et tilfredsstillende nivå på dagens porselensutstyr, sett bort fra punkter som er nevnt nedenfor. Utstyr for sanitærinstallasjoner blir skiftet ut etter behov. Garderober og dusjer i tilknytning til gymsal er i dårlig forfatning. Sluker i dusjsonen er skiftet ut. Toalettsoner ved inngangsparti er i dårlig forfatning. Handicap toalett brukes til lager. Rom 106 er definert som rengjøringsrom på plantegning, her er det satt inn handicap toalett og servant, men rommet brukes som lager. Fremtidig utskifting av gamle toaletter og servantbatteri. Nytt sanitæranlegg i forbindelse med opprustning av garderober. Nytt sanitæranlegg i forbindelse med opprustning av toalettsoner. Handicap toalett og rengjøringsrom reetableres. 320 Varmeanlegg Elektrisk oppvarming. Installere lavtemperert vannbårent varmeanlegg basert på luft/vann-varmepumpe.

19 Side 18 av Luftbehandling Ventilasjonsanlegget som betjener administrasjonen, gymsal og tilhørende garderober er fra Anlegget er balansert og har en kapasitet på 7500m³/h. Oppvarming av tilluften er basert på innblanding av avtrekksluft i tilluften (omluft) og elektrisk varmebatteri. Det er en del skader på tillufts- og avtrekksventiler i gymsalen og noen avtrekksventiler mangler. Ventilasjonsanlegget som betjener klasserommene er fra Anlegget er balansert og har en kapasitet på m³/h. Ventilasjonsanlegget har roterende varmegjenvinner. Aggregatet leverer for liten luftmengde i forhold til dagens krav. Det har vært en del kommentarer på trekk fra tilluftsventiler i flere rom på skolen. Noen ventiler er skiftet ut for å bedre luftfordelingen, og noen er planlagt skiftet. Ventilasjonsanlegg som betjener administrasjonen, gymsal og tilhørende garderober. Samtlige ventiler i gymsal bør skiftes ut og det anbefales og montere beskyttelsesgitter over ventiler for å unngå fremtidig skade på ventiler grunnet ballspill. Skifter ut ventilasjonsaggregatet, stipulert luftmengde på nytt aggregat er 9000m³. Nytt anlegg skal ha energieffektive vifter og roterende varmegjenvinner med høy virkningsgrad. Ventilasjonsaggregat som betjener klasserommene. Nytt luftbehandlingsanlegg med tilhørende kanaler og utstyr, stipulert luftmengde m³/h. Nytt anlegg skal ha energieffektive vifter og roterende varmegjenvinner med høy virkningsgrad. Generelt vedlikehold. Utskifting av ventiler.

20 Side 19 av Elektro/automasjon (NS og 5) 400 Elkraftanlegg Trafo ved bygget er en BKK trafokiosk NR 655. Det er ikke hentet inn data fra BKK vedr. effekter for trafo. Hovedfordeling er opprinnelig og det foreligger ikke tekniske data/ FDV for fordelingen. Det ble registrert "kjellerlukt" i hovedtavlerom, denne kommer fra kulvert med inntakskabler. Underfordelinger er opprinnelige, med diverse suppleringer/utvidelser. Det er vesentlige mangler i henhold til forskrifter og fordelingene er vurdert som utgått på levetid. For fremføring av elektrotekniske anlegg i bygget er det benyttet rør i grunn/ betong for stigeledninger og kabelbroer/rør i vegger/betong for fremføring av kursopplegg fra underfordelinger. Branntetting i/av føringsveier for elektro er svært mangelfullt utført. Installasjonskanaler er ettermontert med uttak for 230V og tele/data. Det er ikke tilstrekkelig med strømuttak i klasserom til å dekke dagens behov for strøm til datautstyr etc. Dette illustreres ved utstrakt bruk av skjøteledninger. Jording av el anlegg er en blanding av jordet og ujordet anlegg og tilfredsstiller ikke dagens forskrifter. I forbindelse med oppgradering av tekniske anlegg for varme og ventilasjon vil mulig økt behov for effekt tilsi at hovedfordeling bør skiftes. Kulvert må inspiseres for fukt og tettes ved eventuelle funn. Tettes i "ende" om dette ikke er utført. Underfordelinger må skiftes og kursopplegg oppgraderes med hensyn til kapasitetsutvidelser og jording. Anbefaler total utskifting av elektrisk anlegg innen 5 år. 442 Belysningsanlegg Belysningsanlegg er sannsynligvis fra bygget var nytt i 1976 med noen stedvise utskiftinger av armaturer i enkeltrom, det er mange armaturer med "lyspærer/glødelamper" og dette illustrerer alder på anlegget. Belysningsanlegget er dyrt, lite energieffektivt og urasjonelt å drifte. Restlevetid er begrenset. Belysningsnivået på bygget oppleves som tilfredsstillende i de fleste undervisningsrom. I korridorer, garderober og formingsrom er det ikke tilstrekkelig belysning ihht Lyskulturs anbefalinger. På arbeidsrom for lærere er belysningsnivå på generell belysning i rommet "i grenseland", forutsatt at det benyttes arbeidsplass belysning (lamper på bordene) er det ok. Utskifting av belysningsanlegg anbefales innen 5 år, i sammenheng med utskifting av el anlegg.

21 Side 20 av Nødlysutstyr Nødlysanlegget består av desentralisert anlegg i vedlikeholdt stand. Det er et eldre anlegg som er dyrt å drifte og krever en økende mengde vedlikehold. Anlegget anses som oversteget teknisk levetid og anbefales byttet. Ved utskifting av anlegget bør etterlysende ledesystemer vurderes, dette for å redusere drift- og vedlikeholdskostnader. Utskifting av nødlysanlegg anbefales innen 5 år, i sammenheng med utskifting av el anlegg. 450 El-varme Skolen har eswa takvarme supplert med oljefylte ovner og strålevarmepanel montert i tak, der hvor Eswa har sluttet å fungere. En del rom har gjennomstrømningsovner med høy overflatetemperatur. Bruker supplerer med løse ovner ved lave temperaturer, for å oppnå komfort temperatur på undervisningsrom. Dette tyder på at det er installert for liten effekt til å holde temperaturen, ved lave utetemperaturer. Dette igjen fører til dårlig driftsøkonomi, da løse ovner ikke styres av SD-anlegg. Det anbefales å installere vannbåren varme i hele bygget, samt for nye ventilasjonsanlegg. I den forbindelse vil el-ovner byttes ut med radiatorer. Eventuelt må el oppvarming oppgraderes til å dekke varmebehov ved lave temperaturer ved hjelp av fastmonterte ovner. Utskifting av gjennomstrømningsovner anbefales utført i denne sammenheng. 510 Basisinstallasjoner for tele og automatisering Skolen har installert strukturert datanettverk til alle rom, samt at det er supplert med trådløse aksesspunkter for bærbart datautstyr. Anlegget fungerer tilfredsstillende for brukers behov. Det er ikke etablert strukturerte føringsveier for datakabling. Denne "ligger slengt" på kryploft. Ingen tiltak anbefalt, men ved større arbeider bør det etableres felles føringsveier med elanlegget. 540 Alarm og signalsystemer Brannalarmanlegg kat. 1, anlegget fungerer, men har gammel teknologi og reservedeler er lite tilgjengelig. Anlegget har begrenset restlevetid. Det er anbefalt adresserbart anlegg kat. 2 i brannteknisk tilstandsanalyse fra Skansen. Innbruddsalarmanlegg med tilknytning til vaktselskap, anlegget fungerer tilfredsstillende. Det er ikke adgangskontroll ved skolen i dag. Oppgradering av brannalarmanlegg til kat. 2, heldekkende anlegg, for å oppfylle brannrapport utarbeidet av Skansen Consult AS.

22 Side 21 av Lyd og bildesystemer AV- systemer er av nyere dato og fungerer tilfredsstillende etter brukers behov. Sentralt antenneanlegg er av eldre dato. Dette er ikke i bruk og anbefales demontert i forbindelse med oppgradering av el-anlegg. Ingen tiltak nødvendig. Demontering av antenneanlegg ved arbeider i el-anlegg. 560 Automatisering SD anlegget er installert 1992, oppgradert Det rapporteres om høy feilprosent ved anlegget. Det ble i tillegg avdekket at anlegget ikke tilstrekkelig dekker de tekniske installasjonene. Delvis utskifting av SD-anlegg innen 5 år, i sammenheng med utskifting av el anlegg Heis/andre installasjoner (NS3451 6) Heis, rullestolheis montert i Heisen i god stand og betjener alle plan. Serviceavtale årlig kontroll, ingen avvik. I "heismaskinrom" er det dårlig sikring av roterende/bevegelige deler, samt at dør på styreskap var demontert. Montere speil i heisstol for å oppfylle krav til universell utforming. Etablere fysisk sikring av bevegelige/roterende deler.

23 Side 22 av Utendørs (NS3451 7) Skolens område består i stor grad av naturtomt, med en stor asfaltert skoleplass. Asfaltert skoleplass i god tilstand. Skolen ønsker i større grad å kunne bearbeide naturtomt med stier. Utvendige murer har tilfredsstillende tilstand. Det ble avdekket frostsprengning på støttemur mot øst, ved trapp. Dette har kun en estetisk konsekvens. Utvendig trapp har tilfredsstillende tilstand. Rampe/bro fra 2. etasje ut i terreng har korrosjonsskade og saltutslag på undersiden. Gjerde mot bilvei står nært bratt skrent og vurderes som lite sikkert. Gjerdet er i dårlig stand, og usammenhengende. Taknedløp fra skjermtak føres ned til bakken. Det er laget åpning i nederste del av taknedløp, der vannet føres ut på plassen. Det er ikke meldt om problemer med overvannshåndteringen ved skolen. Veier og plasser har tilfredsstillende tilstand. Parkeringsplass deles med ansatte i barnehage på nabotomten. Bed med busker og rullesteiner langs fasade mot skoleplass. Flaggstang vurderes som i god stand. Infrastruktur for BKK driftes av BKK. Utendørs belysning ved innkjørsel, langs bygg og gangveier er tilfredsstillende. Det er ingen belysning av skoleplass. Telelinje, kobber og fiber, driftes av nettleverandør Det anbefales ingen tiltak for bearbeidet terreng utenom løpende vedlikehold. Det er nødvendig med ettersyn og nærmere kontroll av rampe fra bygningens 2. etasje. Gjerdet mot fjellskrent må skiftes ut og det monteres et sammenhengende gjerde med høyde minst 1,8 meter. Utskifting av utendørs el-anlegg innen 5 år, i sammenheng med utskifting av el anlegg.

24 Side 23 av Dokumentasjon-rapporter-HMS (9) Generelt Generelt FDV-dokumentasjon for de tekniske anleggene ved er ufullstendig. Det bør lages system for å ha oversikt over tilgjengelig FDV-dokumenter og utarbeide dokumentasjon på de anleggene som mangler. Skolen ble helseverngodkjent i Det ble gjennomført tilsyn den av Etat for helsetjenester, avdeling Miljørettet Helsevern. Rapporten beskrev 7 avvik og 4 merknader. Universell utforming, funksjonalitet, planløsninger og utforming Skolen har èn hovedinngang med trinnløs inngang. Fra hovedinngang er det tilkomst til heis, som gir tilgang til hele bygningen. Inngang på sidevegg har døråpner og rampe. Nødvendig hjelpemidler og utstyr kjøpes inn ved behov. Skolen har HWC. Heisen tilfredsstiller ikke krav til universell utforming (UU). På grunn av stolstørrelse må det monteres speil på endevegg i heis for å oppfylle UU. Montere speil i heisstol for å oppfylle UU. Fleksibilitet og arealbruk Skolen vurderes å ha fleksible arealer hvor flere rom kan bygges om ved behov. Skolens arealer er fullt utnyttet, og det er mulig å endre bruken i flere rom uten betydelig ombygging. Tilfluktsrommet er over bakkeplan med to innganger, og brukes som elevkantine, men kun i et avgrenset tidspunkt på dagen. Det kan søkes om omdisponering av tilfluktsrommet for å kunne ta det i bruk til skoleformål. Dette må det søkes om til sivilforsvaret, og skolen har da selv ansvar for søkeprosessen. Enøk Mottatt ENØK-underlag fra Bergen kommune som angir spesifikk energibehov for hele bygningen er lavere enn forventet spesifikk energibehov for samme byggeår. Bygningen bruker mindre energi enn typisk energibehov for en bygning etter dagens krav. Årsaken til det lave registrerte energibehovet kan være en kompakt bygningskropp, mindre teknisk utstyr enn normtallene i dag angir, usikkerhet i hvor energimålerne er plassert, samt isolert tak og nye vinduer. Det er ikke anbefalt enøk-tiltak på bygningskroppen da den ble rehabilitert i prosjekt 415. Vinduer ble da skiftet og loftet ble etterisolert. I forbindelse med tiltak om total utskifting av det elektriske anlegget anbefales det å konvertere til lavtemperatur vannbåren varme, basert på luft/vann varmepumpe. Dette kan halvere bygningens behov for levert varmeenergi. SDanlegget vil i den sammenheng oppgraderes og gi enda bedre energiøkonomisering for bygningen.

25 Side 24 av 36 Enova tilbyr økonomisk støtteordning for ENØK tiltak i eksisterende bygninger. Støttesatsene varierer for ulike tiltak. Estimerte støttesatser medtatt i denne tilstandskartleggingen baseres på tidligere støtteprogram, da støttesatsene for det nye programmet ikke er gjort kjent ennå. Skolen er ikke energimerket og det er ikke utført energivurdering av tekniske anlegg. Forskrift for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) angir krav om at alle bygninger over 1000 m2 skal har en gyldig energiattest. Energimerkeforskriften setter også krav til jevnlig energivurdering av tekniske anlegg. Dette omfatter ventilasjonsanlegg, kjeler og kjølemaskiner. Formålet med kravene er å synliggjøre bygningens energikvalitet og bidra til at kjeler og klimaanlegg fungerer effektivt Helse Det foreligger rapport fra inneklimaundersøkelser og tilsynsrapport fra Etat for helsetjenester. I en inneklimaundersøkelse framkommer det av resultatet at skolen bør sette fokus på temperaturregulering og luftkvalitet. Det ble rapportert om varierende temperaturforhold, og opplevelsen av innestengt og dårlig luft. Det opplyses at elevene sjelden er ute i friminuttene og det bør tilrettelegges for aktiviteter utendørs. Toalett og dusjkapasitet er innenfor normen. Areal til lærerarbeidsplasser er under normen. Skolen har skriftlig renholdsplan innvendige flater, og følger BK sin kvalitetsnorm. Det mangler skriftlig inneklima- og driftsplan. har to ventilasjonsanlegg som tilfører luft ved balansert ventilasjon. I tillegg har vinduene luftventiler som i flere rom som sto åpne. Dette kan signalisere at luftmengdene ikke er tilstrekkelige. Utregnet spesifikk luftmengde er under dagens norm. Det er rapport om dårlig luftkvalitet. Dårlig luftkvalitet er en subjektiv opplevelse, og årsaken til denne opplevelsen kan være pollen, varme eller lav luftutskifting. Det er gjort logging av CO2-nivå og temperaturforhold i tre utvalgte rom: rom 102 musikkrommet, rom 221 klasserom og rom 214 arbeidsværelse. Resultatet fra målingene viste at CO 2 -nivået i rom 102 oversteg anbefalte verdier. Rom 221 og 214 hadde tilfredsstillende nivåer. Logging av inneklima viste at det termiske forholdene i de utvalgte rommene har tilfredsstillende verdier for relativ luftfuktighet og temperatur Det er ikke rapportert eller registrert mugg, sopp eller skadedyr i bygningen. Skolen har rutiner for sikring mot legionella. I 1999 ble det gjennomført kartlegging av asbest. Alle flater med forekomst av asbest ble skiftet i prosjekt 415. Skolen har støvdeponi på høye flater. Skolen gjennomfører årlig nedvask, som igjen vil redusere dette støvdeponiet, og reduserer mulig støv i luften. Belysningen i bygningen oppleves som tilfredsstillende av brukerne, med unntak av deler av korridorene. De akustiske forholdene er blitt utbedret med lyddempende plater på vegg i gjeldende rom. På befaring ble det registrert merkbar gjenklang i heimkunnskapsrom. Inngangspartiet til skolen har fotskraperisk og innvendige matter. Renholdsmattene er gamle og busten på mattene er utslitt. Skolen praktiserer ikke innesko og elevene oppbevarer ytterklærne i klasserommene, men har tilgjengelige knagger i korridor.

26 Side 25 av 36 Skolens uteområdet grenser mot en bratt fjellskrent som leder ned i bilvei. Denne skrenten er ikke tilstrekkelig sikret. Innvendig i bygningen er fallsikringen tilfredsstillende, men det ble registrert at en stige til loftene ikke var lang nok. Tilkomst til loftet er ikke sikker. Det er skoldefare for flere av vaskene på skolen. Armaturer blir skiftet fra to-greps til ettgreps batteri etter hvert som de er blitt ødelagt. Vurdere om det er mulighet for omdisponering av omkringliggende rom for å utvide arealet til lærerarbeidsplasser. I punkt 360 luftbehandlinger det medtatt oppgradering og utskifting av ventilasjonsaggregat. Tilluftsventiler som medfører trekk skiftes ved behov. I heimkunnskapsrommet bør det monteres akustikkplater på vegger. Dette anbefales utført samtidig som rommet skal oppgraderes. Det anbefales å skifte renholdsmatter ved hovedinngangsparti. Det må etableres nytt sammenhengende gjerde ved fjellskrent som fører ned til bilvei. Ny stige for tilkomst av loftet bør monteres for å redusere risiko for fall. Tilsyn fra Etat for helsetjenester Skolen ble helseverngodkjent i Det ble utført tilsyn Rapporten beskrev 7 avvik og 5 merknader. Avvik 1: Eier av skolen har ikke gitt skolens leder opplæring i internkontrollmetodikk i forbindelse med forskrift om miljørettet helsevern. Skolens internkontrollsystem dekker ikke krav fastsatt i forskriften. er skolens ansvar Avvik 2: Skolen har ikke rutiner som sikrer at krav fastsatt i 5 Opplysnings- og informasjonsplikt, blir ivaretatt. Skolen mangler skriftlige rutiner som sikrer at tilsynsmyndighetene får opplysninger om forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på helse. Skolen opplyser at de har rutiner for at elever og foresatte får informasjon om forhold som berører dem, men disse er ikke skriftliggjort. er skolens ansvar Merknad 1: Skolen har rutiner etter 12 Psykososiale forhold. En del av disse rutinene er beskrevet i dokumentet "sosialpedagogisk plan", som er tilgjengelig på internett. Rutinene bør merkes med datoen de sist er evaluert, selv om de ikke er endret er skolens ansvar

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE 03.11.2014 Etat for bygg og eiendom SAMLERAPPORT AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Tilstandsrapport Dato:04.11.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 09.12.2014 Etat for eiendom Vadmyra skole Sluttrapport Dato:09.12.2014 Side 1 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VADMYRA

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 14.08.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Plantegninger 2. Enkel energivurdering 3. Aktsomhetsrapport 4. Radonmåling

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Kaland skole OSVEGEN 331

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Kaland skole OSVEGEN 331 i f.m. Arbeidstilsynspålegg OSVEGEN 331 07.12.2012 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT Velg et element.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 04.03.2013 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT YTRE ARNA SKULE...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B 25.06.2014 Etat for eiendom Marikollen skole Sluttrapport Dato:25.06.2014 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rolland skole Åslia 13

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rolland skole Åslia 13 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Åslia 13 03.04.2013 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ROLLAND SKOLE... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 i f.m. Arbeidstilsynspålegg SKINSTØ SKOLE Myrdalsskogen 387 05.12.2012 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SKINSTØ SKOLE (HAUKEDALEN)... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 Del 1 Tilstandsrapport BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 28.03.2015 Etat for bygg og eiendom BERGENS TEKNISKE MUSEUM- TRIKKEHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.03.2015 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Lone skole Lonaleitet 131/155 11.12.2014 Etat for eiendom Lone skule Sluttrapport Dato:11.12.2014 Side 1 av 47 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LONE SKULE...

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Tertnesveien 33 27.01.2014 Bergen kommune Sluttrapport Dato:27.01.2014 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅSTVEIT SKOLE... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 21.08.2014 Etat for bygg og eiendom Slettebakken skole Sluttrapport Dato:21.08.2014 Side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 Del 1 Tilstandsrapport Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom MIDTBYGDA SJUKEHEIM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MIDTBYGDA

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom STORETVEIT SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT STORETVEIT

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 1.12.2014 Etat for eiendom Apeltun skole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 42 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT APELTUN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Kirkevoll skole Fanavegen 314

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Kirkevoll skole Fanavegen 314 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Fanavegen 314 18.12.2012 Side 1 av 73 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT Velg et element.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Loddefjord Skole Elvetun 27 (Sett inn skråfoto-sørg for at bilde tilpasses ramme på best mulig måte. Dette dokument skal være på kun 1 side ) 09.06.2013 Etat

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Midtun skole Osvegen 10

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Midtun skole Osvegen 10 Del 1 ifm. Arbeidstilsynspålegg Osvegen 10 04.08.2014 Side 1 av 37 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MIDTUN SKOLE... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rollandshallen Åslia 11

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rollandshallen Åslia 11 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Åslia 11 03.04.2013 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ROLLANDSHALLEN... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg RIPLE SKOLE TOTLANDSVEGEN 415 04.03.2013 Etat for eiendom Riple skole Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT RIPLE

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56 Del 1 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Haugland skole Hauglandsvegen 56 17.01.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HAUGLAND SKOLE.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 6.12.2012 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HOLEN BARNESKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Seljedalen Skole Vestlundveien 50 (Sett inn skråfoto-sørg for at bilde tilpasses ramme på best mulig måte. Dette dokument skal være på kun 1 side ) 31.05.2013

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Kringlebotn 221 18.08.2014 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:18.08.2014 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT KRINGLEBOTN SKOLE... 2 1.1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1269-3 Arkiv: A20 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KOMSA SKOLE - RETTING AV AVVIK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Gimle oppveksttun St. Olavsvei 20

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Gimle oppveksttun St. Olavsvei 20 Del 1 ifm. Arbeidstilsynspålegg Gimle oppveksttun St. Olavsvei 20 rev. 07.05.2014 Dato: rev. 07.05.2014 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT GIMLE OPPVEKSTTN - SKOLE... 2 1.1 Formål... 3 1.2

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Fagnotat Saksnr.: 201301011-4 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: ELIB Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for Eiendom Dato: 10. april

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B Del 1 Tilstandsrapport Ladegårdsgaten 65 B 04.06.2015 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:04.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 30.09.2013 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Stemmemyren idrettsanlegg Øyjordsveien 2

Del 1 Tilstandsrapport. Stemmemyren idrettsanlegg Øyjordsveien 2 Del 1 Tilstandsrapport Stemmemyren idrettsanlegg Øyjordsveien 2 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom STEMMEMYREN IDRETTSANLEGG Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 Del 1 Tilstandsrapport KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 18.06.2015 Etat for bygg og eiendom KALMARGATEN 6 - BARNAS HUS Tilstandsrapport Dato:18.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BJØRNDALSSKOGEN SKOLE BJØRNDALSSKOGEN 37, 5171 LODDEFJORD

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BJØRNDALSSKOGEN SKOLE BJØRNDALSSKOGEN 37, 5171 LODDEFJORD Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BJØRNDALSSKOGEN SKOLE BJØRNDALSSKOGEN 37, 5171 LODDEFJORD 06.12.2013 Etat for eiendom Bjørndalsskogen skole Sluttrapport Dato:06.12.2013 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom BØNES IDRETTSANLEGG Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ORTUN SKOLE... 2 1.1 Formål...

Detaljer

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport.

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS 1 Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS Bergen 10.05.06 Ing. Eirik Milde AS 2 Skjold skole,

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg OLSVIKHALLEN OLSVIKÅSEN 51

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg OLSVIKHALLEN OLSVIKÅSEN 51 i f.m. Arbeidstilsynspålegg OLSVIKHALLEN OLSVIKÅSEN 51 13.12.2012 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT OLSVIKHALLEN... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 01.12.2014 Etat for bygg og eiendom ODINS VEI BOSENTER Tilstandsrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ODINS VEI

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Etat for bygg og eiendom LANDÅS HOVEDGÅRD Tilstandsrapport Dato:25.06.2015 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅS HOVEDGÅRD...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LADEGÅRDEN SYKEHJEM LADEGÅRDSGATEN 65

Del 1 Tilstandsrapport LADEGÅRDEN SYKEHJEM LADEGÅRDSGATEN 65 Del 1 Tilstandsrapport LADEGÅRDSGATEN 65 11.12.2014 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:11.12.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg OLSVIK SKOLE AVD. SKJENLIA SKJENLIA 7

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg OLSVIK SKOLE AVD. SKJENLIA SKJENLIA 7 i f.m. Arbeidstilsynspålegg OLSVIK SKOLE AVD. SKJENLIA SKJENLIA 7 10.12.2012 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SKJENLIA SKOLE (OLSVIK)... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg AURDALSLIA SKOLE AURDALSLIA 30

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg AURDALSLIA SKOLE AURDALSLIA 30 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg AURDALSLIA SKOLE AURDALSLIA 30 04.03.2013 Etat for eiendom Aurdalslia skole Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 8018/14 Arkivsaksnr.: 14/1553-1 Saksbehandler: Kjell Skarstad LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Vedlegg: 1. Rapport vedr. fornyet godkjenning Fjerdum

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

2.2.1 Energimerking av bygninger - energiattest

2.2.1 Energimerking av bygninger - energiattest 2.2.1 Energimerking av bygninger - energiattest Formål Statsbygg skal gjennomføre energimerking av bygninger og få utstedt energiattest etter Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering

Detaljer

;f:l... GERCF ' 1( )\1\" ' /\ r_. - ff~ ' -._- _ 'v.. :. EI,,' illr b)!;g f)g bend~;;;- )" 5 r '.- ;'ot~dlqot 0 0 1(... ~' '-l.,~,. 23 AUG.

;f:l... GERCF ' 1( )\1\ ' /\ r_. - ff~ ' -._- _ 'v.. :. EI,,' illr b)!;g f)g bend~;;;- ) 5 r '.- ;'ot~dlqot 0 0 1(... ~' '-l.,~,. 23 AUG. BERGEN KOMMUNE I ETAT FOR HELSETJENESTER Bontelabo 8A, 5003 Bergen Telefon 55 56 52 00 Telefaks 55 56 52 13 etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no www.bergen.konunune.no/etatforhelsetjenester RIPLESKOLE

Detaljer