Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-13/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 107/ Dissens Stavanger formannskap (AU) 140/ Behandlet Stavanger formannskap 140/ Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / NYE GAMLINGEN SVØMMEHALL - FORPROSJEKT. PROSJEKT NR Forslag til vedtak: 1. Forprosjekt for Nye Gamlingen svømmehall med en total prosjektkostnad på 120 mill kroner inkl mva godkjennes. Dette innebærer at det i den videre detaljprosjekteringen skal gjennomføres kostnadsreduserende tiltak for 8 mill kroner. 2. Endelig tidspunkt for oppstart og fastsetting av fremdriftsplan avgjøres ved behandling av 1. tertialrapport for Dersom bystyrets endelig godkjenning av reguleringsplanen innebærer vesentlige avvik mellom planens krav og godkjent forprosjekt vil prosjektet Nye Gamlingen bli lagt frem til ny politisk behandling. Sammendrag. I forbindelse med Ryfastprosjektet og bygging av Hundvågtunnelen, er det regulert inn vei og kulvert der Gamlingen ligger i dag. Hele anlegget må rives i september 2015 når Ryfast skal bygges. Svømmeanlegget er også i sin helhet svært nedslitt. Gamlingen er et utendørs helårs svømmebasseng som ble oppført i Arealet som disponeres er på 6300 m 2. Anlegget benyttes i dag året rundt av byens befolkning, og har utviklet seg til et sosialt treffested for mange trofaste brukere. Antall besøkende var ca i 2011, og forventes å passere besøkende i det nye anlegget. Anlegget har i dag en kapasitet på ca. 60 brukere pr. time. Tilknytningen til Mosvannsparken er sentral for mange brukere av gamlingen. Dette gir mulighet for å kombinere gå- eller løpeturer i parken. Uteområdene brukes for det meste i sommerhalvåret av gjestene som benytter seg av bassengene. Kommunen er p.t inne i en vanskelig økonomisk periode, med meget svakt netto driftsresultat, lav egenfinansiering og økende gjeldsgrad. Dette tilsier et betydelig omstillingsbehov i tiden fremover. I et slikt perspektiv må det også foretas en meget streng prioritering av investeringsprosjekter. Realisering av Nye Gamlingen vil kunne føre til at andre investeringsprosjekter utgår/utsettes. Etter rådmannens vurdering er det derfor viktig at endelig tidspunkt for oppstart og fastsetting av fremdriftsplan avgjøres ved bystyrets behandling av 1.tertialrapport. 1

2 NYE GAMLINGEN SVØMMEHALL - FORPROSJEKT. PROSJEKT NR Hva saken gjelder Saken gjelder forprosjekt Nye Gamlingen svømmehall. Tidligere vedtak Formannskapet fattet (sak 140/13) følgende enstemmige vedtak: Romprogram for Gamlingen med nettoareal på 1840 m2 godkjennes. Ny tomt for Stavanger svømmestadion Gamlingen ble vedtatt lokalisert til området Mosvangen camping i KMU-møte , sak 163/12. Vedtaket ble bekreftet av formannskapet Bystyret fattet (sak 126/13) følgende vedtak: Bakgrunn Bystyret ønsker at Nye Gamlingen skal stå klar sommeren Det legges inn totalt 85 millioner kroner i årene Det vurderes å skaffe sponsorer til prosjektet. Etter formannskapets vedtak hvor det ble besluttet at ny tomt for Stavanger svømmestadion Gamlingen skulle lokaliseres til område ved Mosvangen Camping ble arbeidet med romprogram og reguleringsplan iverksatt. Det fremgår av notat om fremdriftsplan datert at følgende ble lagt til grunn: Reguleringsplan Reguleringsplanarbeidet startet i november Det er i april 2013 varslet ny oppstart med utvidet reguleringsområde. Anbudsgrunnlag for delte entrepriser Romprogram, skisseprosjekt, reguleringsplan og forprosjekt vil danne grunnlag for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for delte entrepriser. Vi vil i denne perioden dra nytte av erfaring og kunnskap fra prosjektering av Hundvåg og Kvernevik svømmehaller. Politisk behandling Romprogram, skisseprosjekt, forprosjekt og kostnad etter anbud fremlegges for Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) for godkjenning. Detaljert reguleringsplan behandles i Kommunalstyret for byutvikling (KBU). Etter at anbudskonkurransen er gjennomført behandles kostnadsoppstilling etter anbud i KMU og i formannskapet ved evt. behov for tilleggsbevilgning. Fremdrift Det legges opp til følgende plan: Romprogram Mai 2013 Regulering 1 kv Skisseprosjekt 2 kv

3 Forprosjekt 1 kv Detaljprosjekt 2 kv Byggestart 3 kv Ferdigstilling Årsskifte 2015/2016 Innflytting januar 2016 Fremdriftsplanen forutsetter positive beslutninger og uten innsigelser/ protester som fører til forsinkelse av detaljert reguleringsplan. Det må også bemerkes at fremdriftsplanen forseres ved at en legger opp til at anbudskonkurranse for delte entrepriser gjennomføres parallelt med behandling av detaljert reguleringsplan. Prinsipielt så burde alle planer foreligge før konkurransegrunnlaget for delte entrepriser utsendes. Forutsetninger En basisforutsetning for å gjennomføre en kontrollert delt entreprise avhenger av at en unngår endringer underveis. Det er derfor en forutsetning, at alle forhold vedrørende parkering og evt. andre rekkefølgekrav, er avklart før konkurransegrunnlaget sendes ut. Oppsummering Det fremgår ovenfor at bystyret ved behandlingen av HØP ønsket at Nye Gamlingen skulle stå klar sommeren Det er fra rådmannens side fremholdt at dette kan bli vanskelig. Samtidig er det viktig for rådmannen å understreke at det for dette prosjektet, i motsetning til de fleste øvrige kommunale byggeprosjekter, er gjennomført en formell reguleringsplanprosess parallelt med utarbeidelsen av forprosjektet. Dette for å ivareta bystyrets ønske om en raskest mulig fremdriftsplan. Samtidig innebærer dette en risiko i forhold til bl.a. rekkefølgekrav. Det er fremholdt av rådmannen at kostander knyttet til rekkefølgekrav herunder valg av energiløsninger ikke var inkludert av midler avsatt i HØP Det vil fremgå av denne saken at både reguleringsplanarbeidet og prosjektet er noe forsinket i forhold til den fremdriftsplanen som ble lagt i april Prosjektgruppen Prosjektgruppen er sammensatt slik: Prosjektledelse : Stavanger eiendom Prosjekteringsledelse : Rambøll Stavanger Arkitekt : Stavanger eiendom Landskapsarkitekt : Rambøll Stavanger Prosjektering tekniske fag: Rambøll Stavanger Det er avholdt brukermøter med: Oppvekst og levekår, Idrettsavdelingen, Natur og Idrettservice, Svømme- og stupeidretten, Funksjonshemmedes råd, HMS seksjonen, Miljørettet helsevern og Verneombud. Funksjoner I følge vedtatt romprogram skal anlegget inneholde en del for felles støttefunksjoner som vestibyle, kafé, administrative funksjoner, tekniske funksjoner og en idrettsdel med garderober, treningsrom, og selve bassengene med et 25-meters basseng med 2 meters dybde, og et barnebasseng. 3

4 Vedtatt romprogram hadde et nettoareal på 1840 m2, og et bruttoareal på 2325 m2. Prosjektert areal er på 1884 m2 netto, og 2302 m2 brutto hvor 1. etg. utgjør 1302 m2 brutto. Økning av nettoareal beror i hovedsak på behov for mer areal til administrasjon. Dette skyldes bl.a. at man må skille vakt og billettluke på grunn av sikkerhet. Totalt bruttoareal ligger likevel innenfor vedtatt ramme. Reguleringsplan for svømmeanlegg ved Mosvangen Plan 2478, Reguleringsplan for svømmeanlegg ved Mosvangen, Hillevåg bydel ble førstegangsbehandlet i kommunalstyret for byutvikling Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn fra til Krav til fremdrift har gjort at reguleringsplan og byggeprosjekt har parallell fremdrift. Der er avholdt regelmessige status møter med Byplan. Prosjektet har gitt skriftlig innspill til reguleringsplanen der vi har avvik fra reguleringsbestemmelsene, og begrunnelsen for dette. Det er i forprosjektet forutsatt at nevnte innspill hensynstas ved endelig behandling av reguleringsplanen. Dersom det ved endelig godkjenning av reguleringsplanen er vesentlige avvik mellom planens krav og godkjent forprosjekt vil prosjektet bli lagt frem til ny politisk behandling. Forslag til reguleringsbestemmelser inneholder rekkefølgekrav som flytting av eksisterende vann og avløpsledninger som krysser svømmeanlegget, opparbeiding av parkeringsplasser, flytting og utvidelse av sykkelstier, kjørebane for transport til anlegget, støyskjermingstiltak, opparbeiding av 60 sykkelparkeringsplasser med mer. Det er stilt krav om bruk av sedum eller torv på taket, passivhus krav på bygg, og at det skal legges vekt på materialenes holdbarhet og visuelle uttrykk over tid. Flere av de forhold som det fra prosjektet er avgitt uttalelse om til planen fremgår av saken. Planløsning Bygningskroppen er todelt med en del for administrative funksjoner, og et sosialt område med kafé til bruk for besøkende av anlegget, eller turgåere. Denne delen er åpen for alle besøkende. Dersom man vil besøke badeanlegget må man kjøpe billett før man kan komme inn til garderobeanlegget og treningsrom samt bassenger. Publikumsdelen med sosialt rom/kafé ligger orientert slik at det får flott utsikt over vannet. Dette området kan stenges av til bruk for private arrangementer, møter osv. I tilknytning til denne delen ligger det et kjøkken, og en kiosk som også kan betjene selve badeanlegget. Vakt og billettsalg/kasse har god utsikt over hele anlegget, i tillegg til at det etableres et eget lite vaktbygg mellom bassengene slik at sikkerheten blir optimal for de badende. Garderobebygget inneholder garderober for ansatte og publikum. Inngang til toaletter og garderober ligger skjermet slik at man unngår direkte innsyn fra bassenger og utendørs oppholdsarealer. Garderobene kan romme to skoleklasser samtidig. I tillegg er det planlagt felles badstue og eget treningsrom Nedgang til teknisk rom skjer via trapp og egen heis. I underetasjen er det også plassert kjemikalierom og et lite verksted. Mesteparten av kjelleren ligger utenfor garderobeanlegget med inspeksjonsgang for basseng og tekniske arealer, som skal betjene bassengene. 4

5 Universell utforming Det er lagt vekt på universell utforming i alle deler av anlegget. Funksjonshemmedes råd har deltatt på møter i forprosjektfasen og kommet med innspill. I dusj er det også planlagt egen nisje for rullestolbrukere. I tillegg er det tilrettelagt for egen HC-garderobe. Grunnen til at denne ikke er innlemmet i hoved garderoben er for at foreldre med funksjonshemmede barn av motsatt kjønn skal kunne skifte sammen med barna i disse garderobene. Til bassenget er det planlagt egen rullestolrampe. I detaljeringsfasen vil det planlegges med ledelinjer og nødvendige kontraster på overflater. Personalgarderobene og øvrige arbeidslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede ansatte. Utvendige arealer og tilkomst får fallforhold som er tilpasset universell utforming. Brukermedvirkning Det har vært tett samarbeid med brukerne på planløsninger for svømmeanlegget. Konstruksjoner og energikrav Overordnet strategi Prosjektets overordnede energimessige strategi er å minimere den samlede energi- og miljømessige belastningen. Prosjektet har lagt stor vekt på energi gjenvinning i alle ledd. Alt vann som forlater bygget vil gå gjennom varmevekslere for gjenvinning av energien. Premisser og energibehov. Vi har benyttet oss av flere fagmiljøer til å vurdere hvilke energiløsninger som er best og mest langlivede. I forprosjektfasen har det blitt utarbeidet styringsdokumenter for vindforhold på tomten, brann og bygningsfysikk. Publikumsgarderobene med dusjanlegg vil få stor fuktbelastning, og det er derfor lagt spesiell vekt på fuktbestandige materialer i dette området. Premisser i bygningsfysikk rapport har lagt de fleste føringer for innvendig materialbruk og hoved konstruksjoner. Anlegget er planlagt å tilfredsstille krav i TEK10. I reguleringsplanen er det stilt krav om lavenergi-/passivhusstandard. Prosjekteringsgruppen har valgt å ikke ta hensyn til dette kravet, noe som også er gitt uttalelse om i forhold til kommende behandling av planen. I stedet tilstrebes det å minimere anleggets samlede energi- og miljømessige belastning innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Prosjektet Nye Gamlingen går ut på å bygge et utendørs bassenganlegg for helårsdrift, rett sør for 59ende breddegrad. Anlegget vil være forbundet med meget store energibehov, men energipostene som påvirkes av anvendelse av passivhusstandard (romoppvarming og ventilasjonsvarme) vil være neglisjerbare i forhold i forhold til bassengoppvarming og oppvarming av varmt forbruksvann. Følgende estimater kan legges til grunn (basert på beregninger): Energibehov romoppvarming: kwh/år (1,5 %) Energibehov ventilasjonsvarme: kwh/år (1,0 %) Energibehov varmt forbruksvann: kwh/år(8,9 %) Energibehov bassengvarme: kwh/år (88,6 %) 5

6 97,5 % av det samlede energibehovet vil altså ikke bli påvirket av pålegget om passivhusstandard. Etter prosjektets oppfatning er det viktig å bruke investeringsmidler der dette gir best effekt. På denne bakgrunn anbefales tiltak som minimerer energibruk forbundet med oppvarming av basseng og varmt forbruksvann, og ikke at selve bygget oppføres etter passivhusstandard. Nåværende Gamlingen er svært dårlig isolert. Likevel må de åpne vinduer og dører deler av året, fordi all dusjingen med bruk av ca. 10m3 dusjvann pr dag, gjør det for varmt inne i lokalene. Dersom Nye Gamlingen bygges etter passivhusstandard, vil dette problemet bare øke i omfang. Etter prosjektets oppfatning vil pålegget om passivhusstandard således kunne føre til en netto økning av anlegges energi- og miljøbelastning. Garderobebygget bør løses innenfor rammene i Byggteknisk forskrift TEK 10, som for øvrig vil resultere i en godt isolert bygningskropp for vårt klima. Øvrige midler bør settes inn på å tilfredsstille bassengoppvarmingsbehovet og behovet for varmt tappevann på mest mulig energi- og miljøvennlig vis. I reguleringsplanen er det stilt krav om sedumtak, eller torv. Dette gir en kostbar løsning som vil føre til økte dimensjoner på konstruksjonene. Sedumtaket vil etter vår oppfatning ikke bli synlig for turgåere, eller besøkende av anlegget. Argumentet for bruk av grønne tak er stort sett til fordrøyning av takvann i områder med mange harde flater. Tomten for Nye Gamlingen er ikke et slikt område. Vann fra tomten renner i dag videre rett ut i Mosvannet, som i dag fungerer som et stort fordrøyningsbasseng. Vi har derfor valgt å se vekk fra dette kravet i forslag til reguleringsbestemmelser, og har valgt å prosjektere en avløpsledning for takvann som går rett ut i Mosvannet. Prosjektets syn støttes av Stavanger kommune sin vann og avløpsavdeling, og av Rambøll. Løsningen vil ikke forstyrre grønnstrukturen inn mot turveien. En hovedvannledning ligger inne på tomten langs tomtegrensen mot nord. Vi har bevisst lagt bassenger og servicebygg i trygg avstand fra vannledningen, slik at vi ikke må flytte vannledningen. Hovedbæresystemet er i plasstøpt armert betong i den mest fuktbelastede delen. Øvrige ytterveggskonstruksjoner vil bestå av isolert treverk. Det er planlagt kompakt isolert stålplatetak over hele anlegget, med unntak av et lavereliggende uisolert tretak som beskytter gående til garderobedelen. Klimaskallet her bygges opp med dampsperresjikt, 200mm isolasjon og kledning av hardved furupanel som plasseres i sin helhet utenpå bæresystemet. I øvrige deler av bygget er det planlagt yttervegger med bindingsverk av tre isolert med 250mm mineralull. Hele anlegget har golv på grunn med unntak av nedgang til kjeller. Det gitterdragere i stål i selve svømmehallen, og tak av betongelementer over garderobefløyer. Dekke over kjelleretasjen er utført i betong. Klimaskall bygges opp med dampsperresjikt, 250mm isolasjon og kledning/tekking plasseres som i sin helhet utenpå hovedbæresystemet. Midlene settes inn der de energimessige gevinstene blir størst Å tilfredsstille energibehovene til bassengvarme og varmt forbruksvann på mest mulig energieffektivt og miljøvennlig vis. Med dette som utgangspunkt blir følgende prioritert: en energiforsyning basert på energibrønner i grunnen med høy fornybar andel og et sanitæranlegg med varmegjenvinning av gråvann fra dusjer og returspylevann fra bassengrenseanlegg. 6

7 Tekniske løsninger Store deler av varmebehovet ved Nye Gamlingen skal dekkes ved hjelp av vannbårne varmepumper. Varmepumpene skal hente energi fra en brønnpark bestående av 25 energibrønner á 300 meter. Energibrønnene er planlagt plassert på vest- og nordside av byggetomten, og vil etter igjenfylling av grøfter kun etterlate 2 samlekummer (tilsvarende tradisjonelle kumlokk) som synlige spor. Energibrønnene har en forventet levetid på over 100 år, og med et balansert varmeopptak vil brønnparken være en god og stabil varmekilde for Gamlingen i overskuelig framtid. Varmepumpene har en forventet levetid på 20 år med riktig vedlikehold. Som en del av forprosjektet er det utført en vellykket prøveboring/installasjon av en energibrønn på 300 meter. Denne brønnen skal igjennom en termisk responstest for å kontrollere hvor mye varme grunnen klarer å avgi. Data fra denne testen vil bli brukt til endelig dimensjonering av varmepumpeanlegget. Spisslast fra gassanlegg. Det er valgt keramisk renseanlegg for vannrensing. Teknologien er nå utprøvd på en rekke svømmehaller i Norden, og tilbyr flere fordeler fremfor tradisjonelt sandfilter: Bedre vannkvalitet. Rensing med keramisk filter gir renere vann. Lavere klorforbruk. Bedre vannkvalitet reduserer behovet for klor. Det forventes at dette vil redusere allergiplagene til brukerne. Tilbakespyling med luft i stedet for vann gir redusert vannforbruk. 80 % reduksjon av energiforbruket for renseanlegget. Mye bedre tilpasset for fjernstyring og kontinuerlig overvåking fra vår energisentral i Olav Kyrresgt. 19. Åpner opp for en helautomatisert og bedre og mer profesjonell styring og drift av renseanlegget for svømmehallene. Kostnaden for keramisk renseanlegg er noe høyere enn for sandfilter anlegg. Men keramisk filteranlegg er mindre plasskrevende, og arkitektene har derfor klart å redusere arealet tilsvarende. Overgang til moderne helautomatisk renseanlegg øker derfor ikke investeringsbehovet. Driftskostnadene for keramisk renseanlegg er betydelig lavere enn for tradisjonelt sandfilter anlegg. Kostnader I HØP er der avsatt kr 85 Mill for Nye Gamlingen. I tillegg var der varslet at kostnader med rekkefølgekrav fra reguleringsplanen og kostnader for ny energitilførsel kommer i tillegg. Disse kostnadselementene var det ikke var mulig å anslå før reguleringsplanen ble lagt ut til høring, og før løsningsvalget for energi var avklart. Vedlagt kostnadsoppstilling viser (inkl. mva) følgende hovedfordeling: Prisstigning og margin/reserve Kr 13 mill. Bygge kostnad servicebygg og svømmebassenger Kr 90 mill. Rekkefølgekrav veier, stier, parkering Kr 14 mill. Energiforsyning med brønnpark Kr 8 mill. Kunstnerisk utsmykking Kr 1 mill. Utstyr og inventar Kr 2 mill. HØP har lagt til grunn en kostnadsramme på 85 mill kroner eksl. rekkefølgekrav og kostnader med energiforsyning. Dette er nå kalkulert til kr 22 mill kroner. Det fremgår imidlertid av kostnadsoppstillingen at prosjektet at prosjektet fremstår med vesentlig høyere kostnader enn det som var lagt til grunn også når dette hensyntas. 7

8 Noe av dette kan henføres til at et utendørsbasseng, som i tillegg må dimensjoneres for over besøkende pr år, får større dimensjoner på renseanlegg og VVS anlegg enn vårt referanseprosjekt - Hundvåg svømmehall. Grunnlaget vårt for å gi inn budsjett tallet 85 mill i HØP var enhetsprisene for de tekniske installasjonene på Hundvåg. Før prosjekteringen startet var administrasjonen ikke klar over at renseanlegg og VVS installasjonene får større dimensjoner enn på Hundvåg svømmehall, på grunn av at anlegget er utendørs, og i tillegg har høyt besøkstall. Det er hovedårsaken til at administrasjonen la inn for lavt budsjett tall i HØP. Selve service bygget inkludert svømmebassenger holder en nøktern standard, men likevel med god kvalitet. Der vi må bruke fliselagt betong for å få en robust løsning, som i dusj anlegget, så gjør vi det, mens vi velger lettere og rimeligere trekonstruksjoner til resterende deler av bygget. Arkitektens kalkyle for arkitekt delen av bygget inklusiv møbler og utstyr er på kr 22,8 mill. + MVA. Ved bortfall av gratis varmtvann fra Lyse sin trafostasjon, så må dette erstattes med en robust og fornybar energiløsning. Flere ulike energiløsninger er evaluert i et 40 års perspektiv på økonomi. Inkludert fjernvarme fra Forum og luft til vann varmepumper. Den økonomisk mest fordelaktige løsningen ble energibrønnpark. Campingplassen gir oss et stort nok område til å kunne realisere dette. Energibrønnene har en levetid på 100 år(eget vedlegg). Lyse har siden år 1956 levert gratis energi til Gamlingen i form av varmt kjølevann fra transformatorstasjonen. Litt mindre energi nå enn i de første årene. Men hvis vi skulle kjøpt inn den energimengden Lyse nå gir oss de neste 60 år, så snakker vi om ca. kr 150 mill. kr. Gode energiløsninger er viktig for alle bygg, men for et utendørs svømmeanlegg er det spesielt viktig. Det er vindhastigheten over vannoverflaten i bassenget som mest av alt avgjør energiforbruket på et utendørsbasseng. Modellsimuleringer på vind og tiltak for å redusere vindhastigheten er inkludert i prosjektet. Nye Gamlingen vil kunne få opptil kr 4 mill. i statlige tilskudd (tippemidler) slik bygget framstår nå. I tillegg har Enova vurdert at vi er i posisjon til å søke om 50 % støtte til energibrønnpark og varmepumpe, fordi dette blir første gang denne teknologien tas i bruk på denne måten i Norge. Enova og Norconsult er brukt som ekstern tredjepart til kvalitetssikring av løsningsvalg og kostnader. I tillegg bruker vi mye av de samme tekniske systemene og basseng som på Hundvåg svømmehall, og har derfor ferske enhetspriser derfra. Renseanlegg og VVS installasjoner blir likevel større på et utendørsbasseng med stort besøkstall. Økonomi Kommunen er p.t inne i en vanskelig økonomisk periode, med meget svakt netto driftsresultat, lav egenfinansiering og økende gjeldsgrad. Dette tilsier et betydelig omstillingsbehov i tiden fremover. I et slikt perspektiv må det også foretas en meget streng prioritering av investeringsprosjekter. Realisering av Nye Gamlingen vil kunne føre til at andre investeringsprosjekter utgår/utsettes. Etter rådmannens vurdering er det derfor viktig at endelig tidspunkt for oppstart og fastsetting av fremdriftsplan avgjøres når bystyret har anledning til å ta stiling til hele investeringsbudsjettet. Kostnadsreduserende tiltak Det er behov for å gjennomgå prosjektet for å redusere prosjektets kostnad. For landskapsarbeider har vi allerede innarbeidet en reduksjon av kostnaden med kr 7,3 mill. Prosjektet må imidlertid gjennomgås i detaljplanleggingen med sikte på ytterligere kostnadsreduserende tiltak, og i tillegg se 8

9 om vi kan identifisere deloppgaver egnet for produksjon andre steder. Gjerdet rundt tomten for reduksjon av vind er en slik arbeidsoppgave. Det legges til grunn at det skal oppnås ytterligere kostnadsreduksjoner på 8 mill kroner, noe som innebærer at prosjektet foreslås godkjent med en kostnadsramme på 120 mill kroner. Framdrift Bystyret ønsker at Nye Gamlingen skal stå klar sommeren Prosjektet kan likevel ikke legges ut på anbud før reguleringsplanen er godkjent. Under forutsetning av godkjenning av forprosjektet i mai, fremdriftsplanen vedtas i 1 tertialrapport og at reguleringsplanen blir endelig godkjent i august kan følgende legges til grunn: Forprosjekt: mai Økonomisk ramme fastlegges. Detaljprosjektering/anbud: ferdig oktober 2014 Bygging Nye Gamlingen: 1. kv /3 kv 2016 Oppsummering Rådmannen konstaterer at Stavanger kommune er i en vanskeligere økonomisk situasjon med svakt netto driftsresultat, lav egenfinansiering og økende gjeldsgrad. Dette tilsier et betydelig omstillingsbehov i tiden fremover. I et slikt perspektiv må det også foretas en meget streng prioritering av investeringsprosjekter. Realisering av Nye Gamlingen vil kunne føre til at andre investeringsprosjekter utgår/utsettes. Etter rådmannens vurdering er det derfor viktig at endelig tidspunkt for oppstart og fastsetting av fremdriftsplan avgjøres når bystyret har anledning til å ta stiling til hele investeringsbudsjettet. Rådmannen konstaterer at bystyret både har prioritert prosjektet høyt og har lagt til grunn en meget ambisiøs fremdriftsplan for Nye Gamlingen. Som det fremgår ovenfor må reguleringsplanen godkjennes før anbudskonkurransen for prosjektet gjennomføres. Med dette utgangspunkt har rådmannen lagt til rette for en stram fremdriftsplan for en raskest mulig realisering av prosjektet. Med henvising til kommunens økonomiske situasjon anbefales imidlertid at endelig tidspunkt for oppstart og fastsetting av fremdriftsplan avgjøres ved behandling av 1. tertialrapport for Som en del av denne vurderingen vil behovet for ytterligere ekstern kvalitetssikring av prosjektet bli vurdert. Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Bernt Krogh saksbehandler Vedlegg: Forprosjektrapport Kostnadsoppstilling Energirapport Rapport Vindsimulering LCC rapport 9

10 Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 10

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Kunstplan Nye Gamlingen

Kunstplan Nye Gamlingen Kunstplan Nye Gamlingen Byggets/prosjektets navn: Nye Gamlingen, Svømmeanlegg ved Mosvangen Byggherre: Stavanger Kommune Arkitekt: Laila Løhre Prosjektleder: Bernt Krogh Type bygg: Utendørs svømmeanlegg

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO KGN-10/ BEI kvernevik svømmehall 10492/

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO KGN-10/ BEI kvernevik svømmehall 10492/ Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO KGN-10/12924-1 BEI kvernevik svømmehall 10492/11 16.02.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

ROMPROGRAM FOR STAVANGER SVØMMEHALL GAMLINGEN

ROMPROGRAM FOR STAVANGER SVØMMEHALL GAMLINGEN STAVANGER EIENDOM ROMPROGRAM FOR STAVANGER SVØMMEHALL GAM MLINGENN 29.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE A Bakgrunn s.3 B Romprogramkomiteen s.4 C Tomtesituasjon s.4 D Romprogram s.6 E Framdrift s.10 F Kostnader

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkiv: EIN Stange u-skole Arkivsaksnr.: 06/167 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

Prosjektpresentasjon

Prosjektpresentasjon Breeam-sertifisering av terminal vest på Værnes Prosjektpresentasjon Avinor AS Postboks 150 NO-2061 Gardermoen Tel: +47 81 53 05 50 Faks: +47 64 81 20 01 VERSJON DATO TEKST PRODUSERT AV KONTROLLERT AV

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 Saksnr. Utvalg Møtedato VARMEPLAN VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling Modum kommune velger vannbåren varme med egen varmepumpe

Detaljer

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker.

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. HOLMEN SVØMMEHALL Saken: Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. Vedtaket ble på alternativ 1 som er 8 baners svømmebasseng,

Detaljer

Estetikk og stedlig tilpassing

Estetikk og stedlig tilpassing HOLMEN SVØMMEHALL Estetikk og stedlig tilpassing Viktig del av det sentrale torgområdet Bruksmessige og arkitektoniske kvaliteter er viktig på grunn av beliggenhet Svømmehallen vil danne presedens for

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RRN-11/6930-64 4929/14 21.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 138/11

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA.

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA. Arkivsak-dok. Sak 63-14 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE,

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2012-desember ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 Oppdragsbeskrivelse/ orientering OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: 3844002 Desember 2015 Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Kommunalstyret for miljø og utbygging...

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saksframlegg STAVANGER SKOLEN - STANDARD LØSNINGER STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg STAVANGER SKOLEN - STANDARD LØSNINGER STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SYN-15/222-1 1001/15 07.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 27.01.2015

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Rehabilitering til lavenergi, fornybar varme og kjøling. Rådhuskvartalet i Kristiansand

Rehabilitering til lavenergi, fornybar varme og kjøling. Rådhuskvartalet i Kristiansand Rehabilitering til lavenergi, fornybar varme og kjøling. Rådhuskvartalet i Kristiansand Enovakonferansen 2013 Arne Birkeland, prosjektleder Kristiansand kommune Stor aktivitet i Kristiansand 1. Idda Ishall,curling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GGO-08/12100-81 104060/14 21.11.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 3037/09 03.02.2009

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Status for prosjekter. Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune

Status for prosjekter. Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune Status for prosjekter Prosjektavdelingen i Aurskog- Høland kommune Helsehus Mulighetsstudie Skisseprosjekt Forprosjekt Entreprise Avsluttede prosesser Mulighetsstudie Valgt arkitekt til rom og skisseprosjekt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Orientering om byggesaken Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus.

Orientering om byggesaken Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus. Orientering om byggesaken Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus. Byggeprosjektet. Vedtak 27.1.16 Brukermedvirkning fra skole, barnehage og samfunnshus. 1. Utarbeide ønsket romprogram 2. Juryering av

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Passivhus til plusshus, bolig og næringsbygg. 09.02.2015 INNHOLD 1) Asplan Viak kort introduksjon 2) Powerhouse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Oddahagen 13 9 utleieboliger Prosjektnr: 391214400001 Jan 2016 Godkjent dato: 18.6.2012 2 oddahagen 13 - oppdragsbeskrivelse Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Arkivsak-dok. 80-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.10.2017 16/08923-14 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.11.2017 Stavanger

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) 1 Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) Presentasjon masteroppgave Livssykluskostnader Flerbrukshall Tydal 30.1.2012 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 Presentasjon

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/09 18.11.2009. Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/09 18.11.2009. Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-35 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/09 18.11.2009 Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Bygningsfysisk prosjektering

Bygningsfysisk prosjektering Norsk Bygningsfysikkdag - 24 nov. 2009 Bygningsfysisk prosjektering Fred Solvik Rambøll Norge AS Bygningsfysisk prosjektering Hvorfor, hva og hvordan Eksempler Nye krav til saksbehandling og kontroll BYGNINGSFYSISK

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.07.2014 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.07.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.07.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 68 eller på e-post Karl.Skuseth@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

PRAKTISKE ERFARINGER MED MILJØTILTAK OG KOSTNADER KLIMAX FROKOSTSEMINAR Kjetil Kronborg, siv.ing. REINERTSEN - SEKSJON ENERGI & TEKNIKK

PRAKTISKE ERFARINGER MED MILJØTILTAK OG KOSTNADER KLIMAX FROKOSTSEMINAR Kjetil Kronborg, siv.ing. REINERTSEN - SEKSJON ENERGI & TEKNIKK PRAKTISKE ERFARINGER MED MILJØTILTAK OG KOSTNADER KLIMAX FROKOSTSEMINAR Kjetil Kronborg, siv.ing. REINERTSEN - SEKSJON ENERGI & TEKNIKK 7.6.2011 www.reinertsen.no Pres foredragsholder KJETIL KRONBORG Siv.ing.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

NOTAT PROSJEKT NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYROMRÅDE KUNDE SANDNES KOMMUNE - EIENDOM NOTAT 01/2014 DATO INGUNN BJERKELO JAN I BERGE

NOTAT PROSJEKT NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYROMRÅDE KUNDE SANDNES KOMMUNE - EIENDOM NOTAT 01/2014 DATO INGUNN BJERKELO JAN I BERGE NOTAT PROSJEKT NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYROMRÅDE KUNDE SANDNES KOMMUNE - EIENDOM NOTAT 01/2014 NR. DATO 02.12.2014 TIL INGUNN BJERKELO FRA KOPI JAN I BERGE 0 Generelt Kraftværk AS v/ Jan Berge,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/1795-1 Dato: 18.02.2008 10/106 M.FL. PROFESSOR SMITHS ALLE 56-64, GULSKOGEN SENTER, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTNINGSPLIKTEN

Detaljer

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2010 38437/2010 2010/625 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/106 Formannskapet 25.08.2010 10/87 Bystyret 16.09.2010 Nordlandsbadet - tilgjengeligheten

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1396-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Saksframlegg - orientering Klemmaparken Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til etterretning, og P208 Klemmaparken

Detaljer

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337 DEL 2 Oppdragsbeskrivelse/ orientering LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337 20.august 2015 DEL 2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 3 1 ORGANISASJON... 3 2 GENERELT OM PROSJEKTET... 3 3 KONKURRANSEGRUNNLAG MED YTELSESBESKRIVELSE...5

Detaljer

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no 16.Juni 2014, Oseana Kunst- og Kultursenter, Os BIPV Oseana Kunst- og kultursenter Norges største

Detaljer

Rådmannen har innarbeidet midler til oppstart av prosjektet i 2014.

Rådmannen har innarbeidet midler til oppstart av prosjektet i 2014. Arkivsak-dok. Sak 59-14 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Utvalg for kultur og oppvekst 01.09.2014 Bystyret 09.09.2014 Formannskapet 26.08.2014 Byggeprogram

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN RELOKALISERING REDEFINERING

STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN RELOKALISERING REDEFINERING STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN RELOKALISERING REDEFINERING Stavanger Vågen Mosvatnet Vågen Mosvatnet 1,8km Vågen Mosvannsparken Mosvannsparken Gamlingen Eiganestunellen og ryfastnettverk Gamlingen

Detaljer

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT Nordkapp kommune Planutvalget v/teknisk sjef Leif Gustav Prytz Olsen Postboks 403 9751 Honningsvåg EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT 1 GENERELT Nordkapp

Detaljer

Frokostmøte Husbanken

Frokostmøte Husbanken Frokostmøte 23.04.13 Husbanken Presentasjon SiÅs Pentagon II byggetrinn 1 Energi og miljø Sosiale og fysiske løsninger Økonomi hvordan ligge innenfor ramme på 600 Utfordringer itre - nettverk Arkitekter

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 14/3732-1 OMBYGGING/NYBYGG OLDERSKOG BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: Olderskog barnehage rives og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2013/10216-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune legger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE 1 av 6 Vassøy Bru-komité c/o Neri Askland Regeberget 3 4076 Vassøy Til: Stavanger Formannskap Stavanger 1. Mars 2015 Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger Postboks 8001 4068 Stavanger Kopi:

Detaljer