ORGANISASJONSPLAN FOR KNABEN IL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN FOR KNABEN IL"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FOR KNABEN IL Innledning Organisasjonsplanen er øverste styrende dokumentasjon for driften av Knaben Idrettslag. Organisasjonsplanen vedtas hvert år på klubbens årsmøtet. Historikk: Knaben IL ble stiftet 15.april 1947 på Knaben i Vest-Agder fylke. Helt i fra starten har det vært skisport som har vært den fremste aktivitet i laget, men friidrett og fotball var naturlige aktiviteter sommerstid. Etter at driften av gruvene på Knaben blei lagt ned i 1973 har det vært langrenn som har vært klubbens idrett nummer en. I 2005 var det lite aktivitet i langrennsgruppa, mens skiskyting, som ble opprettet som gren i 2003, tok mer over. Tor Mygland har vært den lederen i klubben som har gjort seg mest bemerket med sin drivkraft og arbeidsvilje for klubben i hele 25 år.! Da drifta ble lagt ned i 1973, fikk klubben Brakke 1(gamle vaskeribrakka/"gamleheimen")av gruveselskapet. Huset ble flittig brukt, både leid ut til medlemmer og som lokale under skirenn. Den dag i dag er dette huset regnet som idrettslagets klubbhus.. I 2009 ble huset pusset opp, og blir også i dag brukt til utleie og idrettslige arrangementet som samlinger og skirenn. Klubben har ei treningsløype på Knaben, og lysløpe i Årlia, i tillegg til en 6-skivers skiskytterbane i Kvinesdal. Klubben har i dag ca 15 skiskyttere som aktivt er med på renn og treninger, og ei stor gruppe aktive veteraner som deltar i ulike mesterskap og turrenn/langløp. Knaben IL teller ca. 200 medlemmer pr

2 Idrettslagets formål: Knaben Idrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrettorganisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubben skal arbeidet med en overordnet koordinering av virksomhetens viktigste mål, retningslinjer og aktiviteter. Idrettslagets viktigste målgruppe er barn og unge som ønsker å drive med skiidrett, men vil så godt det lar seg gjøre, ivareta eldre utøveres interesser. Visjoner: Vi vil at alle barn og unge skal oppleve at de har anledning til å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner og nivå, sosial status og økonomi. Idrettslaget skal opptre ryddig og herunder etterleve idrettens regelverk og etiske retningslinjer. Klubben skal bidra til at enkelte av klubbens utøvere kvalifiserer seg til deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap og således profilerer klubben og Kvinesdal kommune. Delmål: Holde ved like det løypenettet vi har idag, samt gi et godt tilbud til medlemmene og Kvinesdal befolkning. Vi skal videreutvikle og ivareta klubbens anlegg til alles glede, i samarbeid med kommunen, både Årlia og skytebanen på stadion og klubbhuset på Knaben. Vi skal kontinuerlig rekruttere og følge opp utøvere, ledere og trenere. Få til et langrenstilbud i klubben innen Arrangere skirenn, skiskytterrenn, terrengløp for medlemmer og andre Etablere utvalg, komiteer for å ivareta viktige oppgaver i klubben. Få alle skiskytterforeldre med i ulike dugnadsjobber evt komiteer. organisere skiskyttergruppa: ved feks treningstilbud, rutiner på konkurranser, samlinger osv ved hjelp av foreldre. Opprettholde det sponsornivået vi har i dag og ivareta våre sponsorer best mulig. Der det faller naturlig kan klubben inngå samarbeid med andre klubber for videre satsning på et høyere nivå, eller for å gi flest mulig et tilbud. Bruke media for å få mest mulig interesse for klubben og aktivitetene langrenn og skiskyting. Organisering Knaben Idrettslag Organisasjonsmodell for Knaben Idrettslag med Årsmøte som klubbens øverste organ. Årsmøtet og hovedstyret er videre underlagt og rapporterer til Vest-Agder Idrettskrets. Knaben Idrettslag er pålagt å følge NIFs lover gjennom å innarbeide disse i vedtekter, organisasjon og rutiner. Uten frivillighet og tillitsvalgte på alle nivåer er det ikke mulig å drive et idrettslag. Og skal ikke byrden bli for stor på den enkelte er det viktig at vi får dekket alle roller slik at vi ikke brenner ut de ressursene som tar verv i Knaben Idrettslag. 2

3 Verv i Knaben Idrettslag er meningsfylt arbeid for barn, unge og voksne i Kvinesdal og gir et stort sosialt nettverk. Ingen oppgaver eller bidrag er for små til å være med på å gjøre at kabalen går opp og Knaben IL får gjennomført sine planlagte aktiviteter. Årsmøtet Årsmøtet er idrettslagets øverste organ og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet bør være årets høydepunkt i idrettslaget der idrettslagets organisering, økonomiske rammer og overordnede prioriteringer diskuteres og vedtas. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12 Årsmøtet Revisor Valgkomitè Leder Nestleder Medlem Varamedlem HovedStyret Leder: Nestleder: Kasserer Medlem/sekretær Medlem Medlem Medlem Styret: Prinsippet er at alle viktige diskusjoner og beslutninger vedrørende aktivitet, inntekter og utgifter i Knaben IL skal gjøres i hovedstyret. Arbeidsoppgaver forsøkes fordelt på alle styrets medlemmer slik at arbeidsbyrden ikke tar blir for stor på enkelte medlemmer. Derfor bør det også opprettes komiteer, bestående av aktive medlemmer som jobber med enkelte arbeidsområder. I styret bør minst et vanlig medlem være tilknyttet skiskyting. Styret skal Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 3

4 Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Ha tilgang til klubbens kontoer. - Vedtatt årsmøte Leder får en godtgjørelse på kr.6000 pr.år (taes opp til vurdering på hvert årsmøte, vurderes utifra økonomiske situasjonen i klubben). Nestleder fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l. Varamedlemmer møter på styremøter. Har ikke stemmerett med mindre de representerer faste medlemmer i styret Kasserer Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/lover/doc/kontoplan.htm). anviser utbetalinger sammen med leder. har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne sette opp resultatregnskap til regnskapsårets slutt, og påse at dette blir revidert til årsmøtet. - Vedtatt årsmøte Kasserer får en godtgjørelse på kr pr. år. (taes opp til vurdering på hvert årsmøte, vurderes utifra økonomiske situasjonen til klubben). Sekretær føre referat over alle styremøter og medlemsmøter tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. Valgkomité Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/- medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. 4

5 Handlingsplan Det etableres årlig handlingsplan for klubben. Denne viser hvilke oppgaver klubben skal jobbe med, hvem som er ansvarlig og tidsfrist for gjennomføring. Handlingsplanen er en måte som styret viser årsmøtet hva som skal gjøres, av hvem og når. Arrangementer/aktiviteter Barneidrettskole Jan-feb Styret. fordeles på alle styrets medlemmer Skiskytterløp Høst-vinter fordeles på alle styrets..+ skiskytterforeldre Karusellrenn Knaben Jan-april 4 stk Styret. fordeles på alle + skiskytterforeldre Basar Risnes November Styret. fordeles på alle + skiskytterforeldre Kyrkjevegsløpet Juni Styret. fordeles på alle.. Bukkerittet Juni/juli Styret. fordeles på alle.. Årsmøte Mars Leder- styret Klubbkveld Nov/des Styret: Fordeles på alle Sponsorer Skaffe sponsorer kontinuerlig Egen komitè/leder Se til at faktura blir sendt ut januar Egen komitè/leder Tegne avtaler- Egen komitè/leder sponsorpakker Reklamemateriell- kontakt Ved behov Egen komitè/leder Rp-profil Profilere sponsorer, følge kontinuerlig Egen komitè/leder opp avtaler som er gjort. Sende ut klubbrev - desember Egen komitè/leder takkebrev Logoer nettsida Ved behov Egen komitè/leder Administrativt Videresende mail fra forbund kontinuerlig Leder pr e-post Motta, se til at faktura blir kontinuerlig Sekretær/kasserer betalt. Søknader, oktober Sekretær komm.drifttilskudd Søknad Kv.dal Sparebank Desember Sekretær Idrettsregistrering januar Sekretær Kontakt Agder- arrangement Ved behov Sekretær -annonser Medlemskontingent ut mai Sekretær Innkreve politiattest årlig Sekretær 5

6 Redigere, fornye org.plan Leder/sekretær Utøverkontrakt Mai/juni Sekretær Hjemmeside Holde liv i nettsidene kontinuerlig Leder/styremedlemmer Legge inn info. hva skjer kontinuerlig Leder/styremedlemmer Legge ut treningstider Leder/trener Legge ut resultater Ved behov leder Økonomi Følge opp /purre Juni/juli Kasserer medlemsinnbetaling Følge opp/purre betaling for Ved behov Kasserer materiell og kontingenter Betale og arkivere Ved behov Kasserer fakturabetalinger. Budsjett til årsmøtet februar Kasserer Dugnad Skaffe og organisere Hele året Medlem 1+ 2 dugnadjobber. Søppelplukking mai Medlem 1 +2 Basar Okt-nov Medlem 1+2 Skikarusell Knaben Jan- april Medlem 1+2 Resirk- Flaskeinnsamling- Hele året. Medlem 1+2 tømme, henting osv Løypekjøring organisere Ved sesongstart, etter Medlem 1+2 behov Andre mindre dugnadsjobber Medlem 1+2 Skaffe folk til skiskytterrenn Høst og vinter Medlem 1+2 Vedlikehold, Årlia og Banen Ved behov. Medlem 1+2 6

7 Knaben Vedlikehold Ved behov Hustyret - medlem 3 Brann- tilsyn varslere Ved årsskiftet Hustyret - medlem 3 Innkjøp Utstyr- kjøkken, Ved Behov - sjekk utstyr Hustyret - medlem 3 senger osv desember Utleie - osv Ved behov Hustyret -medlem 3 Tomgods- henting- skjema Ved behov Hustyret - medlem 3 Premier. Innkjøp og orden. kontinuerlig Hustyret - medlem 3 Materialforvaltning Våpenutleie, innkjøp, Høst- skiskytterskole Nestleder/- materialforvalter vedlikehold Innkjøp ved behov Skudd, kjøp og salg jevnlig Nestleder /materialforvalter Klubbklær, kjøp og salg Kjøp høst, salg klubbkveld Nestleder/ materialforvalter høst Oversikt over eiendeler jevnlig nestleder /materialforvalter Løypemaskin og scooter Ved behov nestleder /materialforvalter Lysarmaturer innkjøp Ved behov nestleder /materialforvalter Organisering skiskytterlaget Ta seg av nye skiskyttere, Hele året. - foreldregruppa + medlem 2 spørsmål knyttet til utstyr, trening, konk, osv Foreldremøter Ved Behov, 2-3 i året. - foreldregruppa + medlem 2 Kontakt - trener. utøvere - kontinuerlig - foreldregruppa+ medlem 2 klubb Samlinger, stafetter, Ved behov - foreldregruppa+ medlem 2 påmelding Skrive referat fra løp og Ved behov - foreldregruppa+ medlem 2 andre events - Agder- nett. Kvinesdalhallen- ansvar hall Ved innkalling - foreldregruppa + medlem 2 Skiskytterskole September - foreldregruppa+ medlem 2 Lisenser skiskyting + brikker Før sesongstart. mai - foreldregruppa + medlem 2 7

8 Skiskyting: I 2003 ble skiskyting registrert som en idrett i Knaben IL. Sverre T Røiseland ble etter hvert den som tok ansvar og hjalp de som ville begynne i gang. En selvanviser på Røiseland var nok til trening for den lille gruppa som da var. Han startet sin trenerkarriere svært tidlig, og klubben kan takke ham for vi i dag har mange aktive skiskyttere i klubben. I dag er Sverre trener for Team Statskraft på Lillehammer, og bidrar med treningsplaner/veiledning til skiskytterne våre. I dag har klubben en liten skiskytterarena nede ved Kvinesdal Stadion med 6 blinker. Vi begynner å vokse litt ut av banen, men med god organisering lar det meste seg gjennomføre. Klubbens lover og regler. Egne sponsoravtaler I henhold til NIFS lov 13-3 (idrettsutøvers rettigheter og plikter knyttet til avtaler med næringslivet), kan utøver ikke inngå individuelle avtaler knyttet til sportslig virksomhet, annet enn med organisasjonsledd. Utøveravtale Utøvere i ski og skiskyting må skrive under på en avtale mellom utøver og klubben. Intensjonen med avtalen er å regulere forholdet mellom aktive løpere og idrettslaget. Dette for å unngå misforståesler, og for at både utøver og klubb skal vite hva som kreves og ytes i det gjensidige forholdet. Avtalen er forankret i Norges Idrettsforbunds lover og bestemmelser. 8

9 Skiskytterlaget: Klubbens hovedstyre avgjøre hvorvidt det er kapasitet til å ta inn nye skiskyttere. Det kan bli nødvendig med ventelister, og prioriteringer kan settes opp av styret. Barns alder for å begynne med skiskyting vil kunne variere år for år, dette grunnet kapasitetsmessige årsaker som plassmangel, geværer og utstyr til utlån og trenere tilgjengelig. Alle som ønsker å drive med skiskyting må ha fullført skiskytterskole. Skiskyting forutsetter stor grad av oppfølging av foreldre. Det forventes at foreldre deltar på treninger, konkurranser, dugnad og det som er nødvendig. Ved lån av klubbens geværer, må en utlånsavtale signeres. Foreldre er selv ansvarlig for utstyr lånt av klubben. Utgifter dekket av klubben i langrenn og skiskyting Knaben IL har som mål å støtte utøverne med følgende forutsatt at det er økonomi i klubben til å kunne gi denne støtten. Det er styrets oppgave å vurdere støtteordningene til enhver tid. For å få dekket utgifter som junior og senior, må utøver ha vært medlem i Knaben IL i minst 3 år. Revidert årsmøte 2012: Startkontingenter 1 Barn, ungdom, junior og senior får dekket startkontigent av klubben på alle terminfestede løp i skiskyting,langrenn og hopp. 2 Klubbandeler i Team og Lag Klubben dekker klubbandel i lag eller team som aktiv utøver fra klubben er med i. 3 Turrenn Klubben dekker ingen utgifter til turrenn. 4 Støtte til HL,NM og NC Klubben dekker kr 2500 til HL,NM;NC Det kan betales før utøver reiser på løp. Utøver må levere kvittering på utgifter som overstiger beløpet som gis i støtte 9

10 (eks flybillett, togbillett, overnatting eller kjøreregning) 5 Sommerskiskolen på Tonstad Klubben dekker kr 2500, resterende beløp må betales av utøver 6 Treningssamling i regi av kretsen Klubben betaler kun kursavgift. Andre støtteordninger De mest aktive utøverne, som skiskyttere, får betydelige beløp dekket av Knaben IL, det forventes da at utøvernes foresatte bidrar på det klubben ønsker som dugnad, arbeid i komiteer, og annet. Støtteordninger gjelder kun for utøvere som deltar aktivt i klubbens treningsmiljø. Klubben forventer også at eldre utøvere sier seg villig til trenerassistanse når det er behov for det. Medlemmer som ønsker å benytte seg av klubbens støtteordninger forplikter seg da til å markedsføre de sponsorer klubben til en hver tid har. Geværer kan kun lånes i ett år etter at avtalen er signert og må leveres i den stand det var i ved utlån. Utstyr som er skadet må erstattes av foreldre. Alle startkontingenter blir dekket av klubben Klubbklær og skudd vil de aktive utøverne under 18 år få til svært gunstige priser: o Vest kroner 400,- Racingdress kroner 300. og overtrekksdress kroner o Skudd blir sponset til utøvere av klubben. Pris per pakke kroner 150. Innkjøpspris per skudd: 67 øre, medlemspris kroner 37 øre. 10

11 Alle klubbens medlemmer får prosenter hos Tengesdal Sport og Intersport Evje. Alle aktive medlemmer har noe redusert pris ved kjøp av klubbklær. Det er frivillig å være medlem av Knaben IL, men er du medlem må klubbens regler følges. Ordensreglene under er tilsendt av Vest-Agder Idrettskrets og vil også gjelde for Knaben IL. Ordensregler for Knaben IL 1 Formål og virkeområde All aktivitet i regi av idrettslaget skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Formålet med ordensreglene er å sikre nevnte verdier, herunder sikre et trygt og godt idrettslagsmiljø og et optimalt trenings- og arbeidsmiljø for alle som er involvert i idrettslaget. Ordensreglene gjelder for: Idrettslagets medlemmer Personer som ikke er medlem av idrettslaget som f eks trenere, foreldre, tilskuere og andre som benytter idrettslagets fasiliteter eller deltar i aktiviteter i regi av idrettslaget. I tillegg til disse ordensreglene plikter idrettslagets medlemmer å følge Knaben idrettslags vedtekter og regler samt overordnede idrettsmyndigheter vedtekter. Både ordensreglene og ovennevnte regelverk skal være tilgjengelig på idrettslagets nettsider. Ordensreglene bør i tillegg sendes pr e-post til ikke-medlemmer (for eksempel foresatte) som kan være omfattet av regelverket. Ordensreglene anses som bekjentgjort for medlemmer og ikke-medlemmer når de er offentliggjort på idrettslagets nettside. 2 Idrettslagets fasiliteter og eiendeler Kun medlemmer har adgang til idrettslagets ulike fasiliteter som klubbhus, treningsområder, haller etc. Ikke-medlemmer har kun adgang til idrettslagets ulike fasiliteter der dette er naturlig som for eksempel ved oppfølging av barn eller som tilskuer. Idrettslagets eiendeler (løyper, selvanvisere, baner, treningsutstyr etc.) skal benyttes på en forsvarlig og aktsom måte. Medlemmer/øvrige personer plikter å innrette seg etter de pålegg/instruksjoner som gis av idrettslagets tillitsvalgte, oppmenn, trenere eller ansatte. Idrettslaget har intet ansvar for skader som ikke kan lastes idrettslaget. Medlemmer/øvrige personer skal rydde opp etter seg ved avsluttet treningsøkt. 11

12 3 Krav til god oppførsel Medlemmer/øvrige personer plikter å vise respekt for hverandre, idrettslaget og dens medlemmer, samt utvise normal god oppførsel. Dette innebærer blant annet: Idrettslagets styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene, jf. idrettslagets lov 15 og dets arbeid skal respekteres Idrettslagets trenere har ansvaret for medlemmets sportslige utvikling i enhver trening og konkurranse. Trenernes arbeid skal respekteres av alle medlemmer, øvrige personer og omgivelsene for øvrig. Enhver innblanding i trenernes arbeid er forbudt. Det skal utvises god sportsånd og vises respekt overfor alle medlemmer, konkurrenter og andre impliserte i trenings- og konkurransesammenheng. 4 Markedmessige forhold Idrettslaget har rett til å pålegge sine medlemmer å benytte klær/utstyr fra bestemte leverandører, forutsatt at pålegget er saklig begrunnet og ikke er i strid med sivilrettslige bestemmelser eller overordnet idrettsmyndigheters bestemmelser. 5 Konsekvenser ved brudd på ordensreglene Brudd på ordensreglene kan medføre ileggelse av alminnelige disiplinærforføyninger, jf. NIFs lov Ikke-medlemmer kan bortvises fra idrettslagets eiendom på bestemt eller ubestemt tid dersom idrettslaget finner det nødvendig. 6 Saksbehandlingsregler for disiplinærforføyninger Før styret fatter vedtak om disiplinærforføyning, skal den det vurderes å fatte et vedtak mot gis en frist på minst sju (7) dager til å uttale seg om saken. Merknadene skal inngis skriftlig til styret. Ved oversittelse av fristen kan styret avgjøre saken basert på de foreliggende opplysninger. Saken skal behandles skriftlig og skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Idrettslagets inhabilitetsbestemmelse skal legges til grunn for behandling av saken. Vedtaket kan ikke påklages. Vedtaket skal begrunnes og sendes til den vedtaket gjelder. (Utarbeidet av Vest-Agder Idrettskrets) 1 NIFs lov er tilgjengelig på under «Lover og bestemmelser» 12

13 Utleie Knaben IL klubbhus Leie januar til påske: Kr 3.000,- pr helg for alle. Vinterferie : Vinterferie Rogaland og Vest Agder: Medlemmer kr 6000,- Andre kr for perioden fredag til fredag Medlemmer kr.3000,- Andre kr for perioden fredag til søndag Påskeferie: Fredag til onsdag, medlemmer kr. 3500,- Andre kr. 4000,- Påskeferie: Onsdag til mandag, medlemmer kr. 6500,- Andre kr 7000,- Fra påske til 31. desember: Kr 1.000,- pr døgn i helgene, fredag ettermiddag til søndag ettermiddag for inntil 15 personer. Kr 700,- for medlemmer, Andre kr pr døgn utenom helgene, søndag em. til fredag em for inntil 15 personer. For lengere perioder gis husstyret anledning til å fastsette prisen. Angående påsken : Påsken reserveres til medlemmer. Kun ett medlem får leie huset og må være til stede. Medlemmer som har fått leie ett år gis 2 års karantene dersom det er flere interesserte neste år. (Tidlig frist for medlemmer slik at det kan leies ut på det åpne markedet.) Angående vinterferien: Klubbhuset leies ut «på åpne markedet» dersom ingen medlemmer har bestilt huset innen 31/1. Hvis flere melder interesse foretas det loddtrekning. (Huset kan reserveres for skirenn). Det er 2 års karantene etter at en har hatt vinterferien. (Gjelder ikke hvis det er kun en søker). Nyttårsaften: Medlemmer må melde seg på innen 1. desember. Dersom flere er interessert blir det loddtrekning. 2 års karantene. 18 års aldersgrense. Pris kr For leie av huset til arrangementer over en dag: Medlemmer 500 kr Ikke medlemmer 900 kr Vask av hus: Kr 900 for hele huset. 13

14 Politiattest Styret skal avkreve politiattest av alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Politiattest skal avkreves av alle som utfører oppgaver for Knaben IL som er over 18 år. Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. Knaben IL`s avtaler: Klubbens sponsorer 2014 (egen perm med info) Eramet Kvinesdal Knaben Landhandel 3000 Anton I.Hunsbedt AS Asfalt Sør 2000 Kvinesdal Sparebank Tøffelgata Bygg as 3000 Hunsbedt Rør 7000 Veidekke Are Mygland 5000 Svein Terje Lindefjeld 5000 Tronn Thoresen 5000 NorDan AS Totale sponsorinntekter 2014 = Kvinesdal kommune: Løypekjøring Årli og Skaren ,- pr år i 10 år. ( fra 2011til 2021,avtale i perm) Dugnad: For å drive klubben er vi avhengig av at alle deltar på dugnader, og forsøker å skaffe dugnader og sponsorer til klubben. Dersom en har gyldig grunn til å ikke delta på planlagte dugnader oppfordres det til å skaffe stedfortreder. Klubben har mulighet for å avkreve høyere medlemskontingent dersom inntektsgrunnlaget fra dugnader reduseres på grunn av manglende oppmøte eller dugnadsjobber. Dugnadsarbeid i klubben: Vi vil i fremtiden organisere dugnadsjobbene våre mer. Dvs at vi lager en plan der de aktive medlemmener/foreldre til aktive utøvere blir satt opp med ulike jobber. I følge NIF, vil vi også kunne lage en avtale med foreldre, der de skriver under på at de vil utføre planlagte oppgaver for klubben. Det blir opp til leder av Dugnadskomiteen og hovedstyret om det blir gjort. 14

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN Vedtatt på årsmøtet 23.03. 2015 Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet 2015. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte 31.01 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte 31.01.2012.. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet dd.mm. 20.. Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Historikk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB Årsmøte 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB «Sammen skal vi dyrke en mestringskultur som fører til mesterskap» Vedtatt på årsmøte 23.februar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 2 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 1.2 Historikk... 4 1.3

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK. Idrettsglede for alle. www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK. Idrettsglede for alle. www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08 SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK Idrettsglede for alle www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Overordnede lover og regler... 5 Rammeverk for Skatval Skilag...

Detaljer

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK VERSJON 2015-05-14. www.skatvalskilag.no

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK VERSJON 2015-05-14. www.skatvalskilag.no SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK VERSJON 2015-05-14 www.skatvalskilag.no 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Overordnede lover og regler... 5 Rammeverk for Skatval Skilag... 5 1. Klubbhåndboken...

Detaljer