ORGANISASJONSPLAN FOR KNABEN IL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN FOR KNABEN IL"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN FOR KNABEN IL Innledning Organisasjonsplanen er øverste styrende dokumentasjon for driften av Knaben Idrettslag. Organisasjonsplanen vedtas hvert år på klubbens årsmøtet. Historikk: Knaben IL ble stiftet 15.april 1947 på Knaben i Vest-Agder fylke. Helt i fra starten har det vært skisport som har vært den fremste aktivitet i laget, men friidrett og fotball var naturlige aktiviteter sommerstid. Etter at driften av gruvene på Knaben blei lagt ned i 1973 har det vært langrenn som har vært klubbens idrett nummer en. I 2005 var det lite aktivitet i langrennsgruppa, mens skiskyting, som ble opprettet som gren i 2003, tok mer over. Tor Mygland har vært den lederen i klubben som har gjort seg mest bemerket med sin drivkraft og arbeidsvilje for klubben i hele 25 år.! Da drifta ble lagt ned i 1973, fikk klubben Brakke 1(gamle vaskeribrakka/"gamleheimen")av gruveselskapet. Huset ble flittig brukt, både leid ut til medlemmer og som lokale under skirenn. Den dag i dag er dette huset regnet som idrettslagets klubbhus.. I 2009 ble huset pusset opp, og blir også i dag brukt til utleie og idrettslige arrangementet som samlinger og skirenn. Klubben har ei treningsløype på Knaben, og lysløpe i Årlia, i tillegg til en 6-skivers skiskytterbane i Kvinesdal. Klubben har i dag ca 15 skiskyttere som aktivt er med på renn og treninger, og ei stor gruppe aktive veteraner som deltar i ulike mesterskap og turrenn/langløp. Knaben IL teller ca. 200 medlemmer pr

2 Idrettslagets formål: Knaben Idrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrettorganisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubben skal arbeidet med en overordnet koordinering av virksomhetens viktigste mål, retningslinjer og aktiviteter. Idrettslagets viktigste målgruppe er barn og unge som ønsker å drive med skiidrett, men vil så godt det lar seg gjøre, ivareta eldre utøveres interesser. Visjoner: Vi vil at alle barn og unge skal oppleve at de har anledning til å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner og nivå, sosial status og økonomi. Idrettslaget skal opptre ryddig og herunder etterleve idrettens regelverk og etiske retningslinjer. Klubben skal bidra til at enkelte av klubbens utøvere kvalifiserer seg til deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap og således profilerer klubben og Kvinesdal kommune. Delmål: Holde ved like det løypenettet vi har idag, samt gi et godt tilbud til medlemmene og Kvinesdal befolkning. Vi skal videreutvikle og ivareta klubbens anlegg til alles glede, i samarbeid med kommunen, både Årlia og skytebanen på stadion og klubbhuset på Knaben. Vi skal kontinuerlig rekruttere og følge opp utøvere, ledere og trenere. Få til et langrenstilbud i klubben innen Arrangere skirenn, skiskytterrenn, terrengløp for medlemmer og andre Etablere utvalg, komiteer for å ivareta viktige oppgaver i klubben. Få alle skiskytterforeldre med i ulike dugnadsjobber evt komiteer. organisere skiskyttergruppa: ved feks treningstilbud, rutiner på konkurranser, samlinger osv ved hjelp av foreldre. Opprettholde det sponsornivået vi har i dag og ivareta våre sponsorer best mulig. Der det faller naturlig kan klubben inngå samarbeid med andre klubber for videre satsning på et høyere nivå, eller for å gi flest mulig et tilbud. Bruke media for å få mest mulig interesse for klubben og aktivitetene langrenn og skiskyting. Organisering Knaben Idrettslag Organisasjonsmodell for Knaben Idrettslag med Årsmøte som klubbens øverste organ. Årsmøtet og hovedstyret er videre underlagt og rapporterer til Vest-Agder Idrettskrets. Knaben Idrettslag er pålagt å følge NIFs lover gjennom å innarbeide disse i vedtekter, organisasjon og rutiner. Uten frivillighet og tillitsvalgte på alle nivåer er det ikke mulig å drive et idrettslag. Og skal ikke byrden bli for stor på den enkelte er det viktig at vi får dekket alle roller slik at vi ikke brenner ut de ressursene som tar verv i Knaben Idrettslag. 2

3 Verv i Knaben Idrettslag er meningsfylt arbeid for barn, unge og voksne i Kvinesdal og gir et stort sosialt nettverk. Ingen oppgaver eller bidrag er for små til å være med på å gjøre at kabalen går opp og Knaben IL får gjennomført sine planlagte aktiviteter. Årsmøtet Årsmøtet er idrettslagets øverste organ og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet bør være årets høydepunkt i idrettslaget der idrettslagets organisering, økonomiske rammer og overordnede prioriteringer diskuteres og vedtas. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12 Årsmøtet Revisor Valgkomitè Leder Nestleder Medlem Varamedlem HovedStyret Leder: Nestleder: Kasserer Medlem/sekretær Medlem Medlem Medlem Styret: Prinsippet er at alle viktige diskusjoner og beslutninger vedrørende aktivitet, inntekter og utgifter i Knaben IL skal gjøres i hovedstyret. Arbeidsoppgaver forsøkes fordelt på alle styrets medlemmer slik at arbeidsbyrden ikke tar blir for stor på enkelte medlemmer. Derfor bør det også opprettes komiteer, bestående av aktive medlemmer som jobber med enkelte arbeidsområder. I styret bør minst et vanlig medlem være tilknyttet skiskyting. Styret skal Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 3

4 Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Ha tilgang til klubbens kontoer. - Vedtatt årsmøte Leder får en godtgjørelse på kr.6000 pr.år (taes opp til vurdering på hvert årsmøte, vurderes utifra økonomiske situasjonen i klubben). Nestleder fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l. Varamedlemmer møter på styremøter. Har ikke stemmerett med mindre de representerer faste medlemmer i styret Kasserer Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/lover/doc/kontoplan.htm). anviser utbetalinger sammen med leder. har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne sette opp resultatregnskap til regnskapsårets slutt, og påse at dette blir revidert til årsmøtet. - Vedtatt årsmøte Kasserer får en godtgjørelse på kr pr. år. (taes opp til vurdering på hvert årsmøte, vurderes utifra økonomiske situasjonen til klubben). Sekretær føre referat over alle styremøter og medlemsmøter tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. Valgkomité Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/- medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. 4

5 Handlingsplan Det etableres årlig handlingsplan for klubben. Denne viser hvilke oppgaver klubben skal jobbe med, hvem som er ansvarlig og tidsfrist for gjennomføring. Handlingsplanen er en måte som styret viser årsmøtet hva som skal gjøres, av hvem og når. Arrangementer/aktiviteter Barneidrettskole Jan-feb Styret. fordeles på alle styrets medlemmer Skiskytterløp Høst-vinter fordeles på alle styrets..+ skiskytterforeldre Karusellrenn Knaben Jan-april 4 stk Styret. fordeles på alle + skiskytterforeldre Basar Risnes November Styret. fordeles på alle + skiskytterforeldre Kyrkjevegsløpet Juni Styret. fordeles på alle.. Bukkerittet Juni/juli Styret. fordeles på alle.. Årsmøte Mars Leder- styret Klubbkveld Nov/des Styret: Fordeles på alle Sponsorer Skaffe sponsorer kontinuerlig Egen komitè/leder Se til at faktura blir sendt ut januar Egen komitè/leder Tegne avtaler- Egen komitè/leder sponsorpakker Reklamemateriell- kontakt Ved behov Egen komitè/leder Rp-profil Profilere sponsorer, følge kontinuerlig Egen komitè/leder opp avtaler som er gjort. Sende ut klubbrev - desember Egen komitè/leder takkebrev Logoer nettsida Ved behov Egen komitè/leder Administrativt Videresende mail fra forbund kontinuerlig Leder pr e-post Motta, se til at faktura blir kontinuerlig Sekretær/kasserer betalt. Søknader, oktober Sekretær komm.drifttilskudd Søknad Kv.dal Sparebank Desember Sekretær Idrettsregistrering januar Sekretær Kontakt Agder- arrangement Ved behov Sekretær -annonser Medlemskontingent ut mai Sekretær Innkreve politiattest årlig Sekretær 5

6 Redigere, fornye org.plan Leder/sekretær Utøverkontrakt Mai/juni Sekretær Hjemmeside Holde liv i nettsidene kontinuerlig Leder/styremedlemmer Legge inn info. hva skjer kontinuerlig Leder/styremedlemmer Legge ut treningstider Leder/trener Legge ut resultater Ved behov leder Økonomi Følge opp /purre Juni/juli Kasserer medlemsinnbetaling Følge opp/purre betaling for Ved behov Kasserer materiell og kontingenter Betale og arkivere Ved behov Kasserer fakturabetalinger. Budsjett til årsmøtet februar Kasserer Dugnad Skaffe og organisere Hele året Medlem 1+ 2 dugnadjobber. Søppelplukking mai Medlem 1 +2 Basar Okt-nov Medlem 1+2 Skikarusell Knaben Jan- april Medlem 1+2 Resirk- Flaskeinnsamling- Hele året. Medlem 1+2 tømme, henting osv Løypekjøring organisere Ved sesongstart, etter Medlem 1+2 behov Andre mindre dugnadsjobber Medlem 1+2 Skaffe folk til skiskytterrenn Høst og vinter Medlem 1+2 Vedlikehold, Årlia og Banen Ved behov. Medlem 1+2 6

7 Knaben Vedlikehold Ved behov Hustyret - medlem 3 Brann- tilsyn varslere Ved årsskiftet Hustyret - medlem 3 Innkjøp Utstyr- kjøkken, Ved Behov - sjekk utstyr Hustyret - medlem 3 senger osv desember Utleie - osv Ved behov Hustyret -medlem 3 Tomgods- henting- skjema Ved behov Hustyret - medlem 3 Premier. Innkjøp og orden. kontinuerlig Hustyret - medlem 3 Materialforvaltning Våpenutleie, innkjøp, Høst- skiskytterskole Nestleder/- materialforvalter vedlikehold Innkjøp ved behov Skudd, kjøp og salg jevnlig Nestleder /materialforvalter Klubbklær, kjøp og salg Kjøp høst, salg klubbkveld Nestleder/ materialforvalter høst Oversikt over eiendeler jevnlig nestleder /materialforvalter Løypemaskin og scooter Ved behov nestleder /materialforvalter Lysarmaturer innkjøp Ved behov nestleder /materialforvalter Organisering skiskytterlaget Ta seg av nye skiskyttere, Hele året. - foreldregruppa + medlem 2 spørsmål knyttet til utstyr, trening, konk, osv Foreldremøter Ved Behov, 2-3 i året. - foreldregruppa + medlem 2 Kontakt - trener. utøvere - kontinuerlig - foreldregruppa+ medlem 2 klubb Samlinger, stafetter, Ved behov - foreldregruppa+ medlem 2 påmelding Skrive referat fra løp og Ved behov - foreldregruppa+ medlem 2 andre events - Agder- nett. Kvinesdalhallen- ansvar hall Ved innkalling - foreldregruppa + medlem 2 Skiskytterskole September - foreldregruppa+ medlem 2 Lisenser skiskyting + brikker Før sesongstart. mai - foreldregruppa + medlem 2 7

8 Skiskyting: I 2003 ble skiskyting registrert som en idrett i Knaben IL. Sverre T Røiseland ble etter hvert den som tok ansvar og hjalp de som ville begynne i gang. En selvanviser på Røiseland var nok til trening for den lille gruppa som da var. Han startet sin trenerkarriere svært tidlig, og klubben kan takke ham for vi i dag har mange aktive skiskyttere i klubben. I dag er Sverre trener for Team Statskraft på Lillehammer, og bidrar med treningsplaner/veiledning til skiskytterne våre. I dag har klubben en liten skiskytterarena nede ved Kvinesdal Stadion med 6 blinker. Vi begynner å vokse litt ut av banen, men med god organisering lar det meste seg gjennomføre. Klubbens lover og regler. Egne sponsoravtaler I henhold til NIFS lov 13-3 (idrettsutøvers rettigheter og plikter knyttet til avtaler med næringslivet), kan utøver ikke inngå individuelle avtaler knyttet til sportslig virksomhet, annet enn med organisasjonsledd. Utøveravtale Utøvere i ski og skiskyting må skrive under på en avtale mellom utøver og klubben. Intensjonen med avtalen er å regulere forholdet mellom aktive løpere og idrettslaget. Dette for å unngå misforståesler, og for at både utøver og klubb skal vite hva som kreves og ytes i det gjensidige forholdet. Avtalen er forankret i Norges Idrettsforbunds lover og bestemmelser. 8

9 Skiskytterlaget: Klubbens hovedstyre avgjøre hvorvidt det er kapasitet til å ta inn nye skiskyttere. Det kan bli nødvendig med ventelister, og prioriteringer kan settes opp av styret. Barns alder for å begynne med skiskyting vil kunne variere år for år, dette grunnet kapasitetsmessige årsaker som plassmangel, geværer og utstyr til utlån og trenere tilgjengelig. Alle som ønsker å drive med skiskyting må ha fullført skiskytterskole. Skiskyting forutsetter stor grad av oppfølging av foreldre. Det forventes at foreldre deltar på treninger, konkurranser, dugnad og det som er nødvendig. Ved lån av klubbens geværer, må en utlånsavtale signeres. Foreldre er selv ansvarlig for utstyr lånt av klubben. Utgifter dekket av klubben i langrenn og skiskyting Knaben IL har som mål å støtte utøverne med følgende forutsatt at det er økonomi i klubben til å kunne gi denne støtten. Det er styrets oppgave å vurdere støtteordningene til enhver tid. For å få dekket utgifter som junior og senior, må utøver ha vært medlem i Knaben IL i minst 3 år. Revidert årsmøte 2012: Startkontingenter 1 Barn, ungdom, junior og senior får dekket startkontigent av klubben på alle terminfestede løp i skiskyting,langrenn og hopp. 2 Klubbandeler i Team og Lag Klubben dekker klubbandel i lag eller team som aktiv utøver fra klubben er med i. 3 Turrenn Klubben dekker ingen utgifter til turrenn. 4 Støtte til HL,NM og NC Klubben dekker kr 2500 til HL,NM;NC Det kan betales før utøver reiser på løp. Utøver må levere kvittering på utgifter som overstiger beløpet som gis i støtte 9

10 (eks flybillett, togbillett, overnatting eller kjøreregning) 5 Sommerskiskolen på Tonstad Klubben dekker kr 2500, resterende beløp må betales av utøver 6 Treningssamling i regi av kretsen Klubben betaler kun kursavgift. Andre støtteordninger De mest aktive utøverne, som skiskyttere, får betydelige beløp dekket av Knaben IL, det forventes da at utøvernes foresatte bidrar på det klubben ønsker som dugnad, arbeid i komiteer, og annet. Støtteordninger gjelder kun for utøvere som deltar aktivt i klubbens treningsmiljø. Klubben forventer også at eldre utøvere sier seg villig til trenerassistanse når det er behov for det. Medlemmer som ønsker å benytte seg av klubbens støtteordninger forplikter seg da til å markedsføre de sponsorer klubben til en hver tid har. Geværer kan kun lånes i ett år etter at avtalen er signert og må leveres i den stand det var i ved utlån. Utstyr som er skadet må erstattes av foreldre. Alle startkontingenter blir dekket av klubben Klubbklær og skudd vil de aktive utøverne under 18 år få til svært gunstige priser: o Vest kroner 400,- Racingdress kroner 300. og overtrekksdress kroner o Skudd blir sponset til utøvere av klubben. Pris per pakke kroner 150. Innkjøpspris per skudd: 67 øre, medlemspris kroner 37 øre. 10

11 Alle klubbens medlemmer får prosenter hos Tengesdal Sport og Intersport Evje. Alle aktive medlemmer har noe redusert pris ved kjøp av klubbklær. Det er frivillig å være medlem av Knaben IL, men er du medlem må klubbens regler følges. Ordensreglene under er tilsendt av Vest-Agder Idrettskrets og vil også gjelde for Knaben IL. Ordensregler for Knaben IL 1 Formål og virkeområde All aktivitet i regi av idrettslaget skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Formålet med ordensreglene er å sikre nevnte verdier, herunder sikre et trygt og godt idrettslagsmiljø og et optimalt trenings- og arbeidsmiljø for alle som er involvert i idrettslaget. Ordensreglene gjelder for: Idrettslagets medlemmer Personer som ikke er medlem av idrettslaget som f eks trenere, foreldre, tilskuere og andre som benytter idrettslagets fasiliteter eller deltar i aktiviteter i regi av idrettslaget. I tillegg til disse ordensreglene plikter idrettslagets medlemmer å følge Knaben idrettslags vedtekter og regler samt overordnede idrettsmyndigheter vedtekter. Både ordensreglene og ovennevnte regelverk skal være tilgjengelig på idrettslagets nettsider. Ordensreglene bør i tillegg sendes pr e-post til ikke-medlemmer (for eksempel foresatte) som kan være omfattet av regelverket. Ordensreglene anses som bekjentgjort for medlemmer og ikke-medlemmer når de er offentliggjort på idrettslagets nettside. 2 Idrettslagets fasiliteter og eiendeler Kun medlemmer har adgang til idrettslagets ulike fasiliteter som klubbhus, treningsområder, haller etc. Ikke-medlemmer har kun adgang til idrettslagets ulike fasiliteter der dette er naturlig som for eksempel ved oppfølging av barn eller som tilskuer. Idrettslagets eiendeler (løyper, selvanvisere, baner, treningsutstyr etc.) skal benyttes på en forsvarlig og aktsom måte. Medlemmer/øvrige personer plikter å innrette seg etter de pålegg/instruksjoner som gis av idrettslagets tillitsvalgte, oppmenn, trenere eller ansatte. Idrettslaget har intet ansvar for skader som ikke kan lastes idrettslaget. Medlemmer/øvrige personer skal rydde opp etter seg ved avsluttet treningsøkt. 11

12 3 Krav til god oppførsel Medlemmer/øvrige personer plikter å vise respekt for hverandre, idrettslaget og dens medlemmer, samt utvise normal god oppførsel. Dette innebærer blant annet: Idrettslagets styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene, jf. idrettslagets lov 15 og dets arbeid skal respekteres Idrettslagets trenere har ansvaret for medlemmets sportslige utvikling i enhver trening og konkurranse. Trenernes arbeid skal respekteres av alle medlemmer, øvrige personer og omgivelsene for øvrig. Enhver innblanding i trenernes arbeid er forbudt. Det skal utvises god sportsånd og vises respekt overfor alle medlemmer, konkurrenter og andre impliserte i trenings- og konkurransesammenheng. 4 Markedmessige forhold Idrettslaget har rett til å pålegge sine medlemmer å benytte klær/utstyr fra bestemte leverandører, forutsatt at pålegget er saklig begrunnet og ikke er i strid med sivilrettslige bestemmelser eller overordnet idrettsmyndigheters bestemmelser. 5 Konsekvenser ved brudd på ordensreglene Brudd på ordensreglene kan medføre ileggelse av alminnelige disiplinærforføyninger, jf. NIFs lov Ikke-medlemmer kan bortvises fra idrettslagets eiendom på bestemt eller ubestemt tid dersom idrettslaget finner det nødvendig. 6 Saksbehandlingsregler for disiplinærforføyninger Før styret fatter vedtak om disiplinærforføyning, skal den det vurderes å fatte et vedtak mot gis en frist på minst sju (7) dager til å uttale seg om saken. Merknadene skal inngis skriftlig til styret. Ved oversittelse av fristen kan styret avgjøre saken basert på de foreliggende opplysninger. Saken skal behandles skriftlig og skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Idrettslagets inhabilitetsbestemmelse skal legges til grunn for behandling av saken. Vedtaket kan ikke påklages. Vedtaket skal begrunnes og sendes til den vedtaket gjelder. (Utarbeidet av Vest-Agder Idrettskrets) 1 NIFs lov er tilgjengelig på under «Lover og bestemmelser» 12

13 Utleie Knaben IL klubbhus Leie januar til påske: Kr 3.000,- pr helg for alle. Vinterferie : Vinterferie Rogaland og Vest Agder: Medlemmer kr 6000,- Andre kr for perioden fredag til fredag Medlemmer kr.3000,- Andre kr for perioden fredag til søndag Påskeferie: Fredag til onsdag, medlemmer kr. 3500,- Andre kr. 4000,- Påskeferie: Onsdag til mandag, medlemmer kr. 6500,- Andre kr 7000,- Fra påske til 31. desember: Kr 1.000,- pr døgn i helgene, fredag ettermiddag til søndag ettermiddag for inntil 15 personer. Kr 700,- for medlemmer, Andre kr pr døgn utenom helgene, søndag em. til fredag em for inntil 15 personer. For lengere perioder gis husstyret anledning til å fastsette prisen. Angående påsken : Påsken reserveres til medlemmer. Kun ett medlem får leie huset og må være til stede. Medlemmer som har fått leie ett år gis 2 års karantene dersom det er flere interesserte neste år. (Tidlig frist for medlemmer slik at det kan leies ut på det åpne markedet.) Angående vinterferien: Klubbhuset leies ut «på åpne markedet» dersom ingen medlemmer har bestilt huset innen 31/1. Hvis flere melder interesse foretas det loddtrekning. (Huset kan reserveres for skirenn). Det er 2 års karantene etter at en har hatt vinterferien. (Gjelder ikke hvis det er kun en søker). Nyttårsaften: Medlemmer må melde seg på innen 1. desember. Dersom flere er interessert blir det loddtrekning. 2 års karantene. 18 års aldersgrense. Pris kr For leie av huset til arrangementer over en dag: Medlemmer 500 kr Ikke medlemmer 900 kr Vask av hus: Kr 900 for hele huset. 13

14 Politiattest Styret skal avkreve politiattest av alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Politiattest skal avkreves av alle som utfører oppgaver for Knaben IL som er over 18 år. Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. Knaben IL`s avtaler: Klubbens sponsorer 2014 (egen perm med info) Eramet Kvinesdal Knaben Landhandel 3000 Anton I.Hunsbedt AS Asfalt Sør 2000 Kvinesdal Sparebank Tøffelgata Bygg as 3000 Hunsbedt Rør 7000 Veidekke Are Mygland 5000 Svein Terje Lindefjeld 5000 Tronn Thoresen 5000 NorDan AS Totale sponsorinntekter 2014 = Kvinesdal kommune: Løypekjøring Årli og Skaren ,- pr år i 10 år. ( fra 2011til 2021,avtale i perm) Dugnad: For å drive klubben er vi avhengig av at alle deltar på dugnader, og forsøker å skaffe dugnader og sponsorer til klubben. Dersom en har gyldig grunn til å ikke delta på planlagte dugnader oppfordres det til å skaffe stedfortreder. Klubben har mulighet for å avkreve høyere medlemskontingent dersom inntektsgrunnlaget fra dugnader reduseres på grunn av manglende oppmøte eller dugnadsjobber. Dugnadsarbeid i klubben: Vi vil i fremtiden organisere dugnadsjobbene våre mer. Dvs at vi lager en plan der de aktive medlemmener/foreldre til aktive utøvere blir satt opp med ulike jobber. I følge NIF, vil vi også kunne lage en avtale med foreldre, der de skriver under på at de vil utføre planlagte oppgaver for klubben. Det blir opp til leder av Dugnadskomiteen og hovedstyret om det blir gjort. 14

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Innledning Følgende plan danner grunnlaget for driften av Gjesdal Dykkeklubb. Planen skal sikre at driften av klubben standardiseres og holdes på et enklest mulig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Organisasjons og handlingsplan 2014

Organisasjons og handlingsplan 2014 Organisasjons og handlingsplan 2014 Re Motorsport er en av de største motorsportklubbene i regionen. Klubben har NM bane, 85 bane og barnebane med tilhørende nytt klubbhus. Klubben har utøvere i mange

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VINGTOR RC CLUB

ORGANISASJONSPLAN FOR VINGTOR RC CLUB ORGANISASJONSPLAN FOR VINGTOR RC CLUB Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4.3. 2014 Revisjon 4.3.14 16:30 Organisasjonsplan for Vingtor RC Club, vedtatt på årsmøtet 2014 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN Revidert forslag til årsmøtet den 2. februar 2017

ORGANISASJONSPLAN Revidert forslag til årsmøtet den 2. februar 2017 ORGANISASJONSPLAN Revidert forslag til årsmøtet den 2. februar 2017 1. Innledning Dette dokumentet er organisasjonsplan for Trollheimen Ride og Kjørelag.. Organisasjonsplanen skal revideres foran hvert

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

KLUBBDRIFT. å få det til å fungere!

KLUBBDRIFT. å få det til å fungere! å få det til å fungere! September 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 KLUBBENS ORGANISERING 4 KLUBBENS MEDLEMSKAP OG TILKNYTNINGER 5 Å LEDE OG STYRE EN KLUBB 6 FORNYELSE OG KONTINUITET I KLUBBEN 6 STYRETS

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN Revidert ved årsmøte 2. februar 2017

ORGANISASJONSPLAN Revidert ved årsmøte 2. februar 2017 ORGANISASJONSPLAN Revidert ved årsmøte 2. februar 2017 1. Innledning Dette dokumentet er organisasjonsplan for Trollheimen Ride og Kjørelag.. Organisasjonsplanen skal revideres av styret før, og godkjennes

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Organisasjonsplan NMK Nore og Uvdal

Organisasjonsplan NMK Nore og Uvdal Endringshistorikk av organisasjonsplanen. Hvem Dato Version Endringer Jaap Brokking 06.05.09 V2 Startet med å lage første utkast av organisasjonsplanen basert på NIF modellen. Jaap Brokking 13.01.10 V3

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N Innholdsfortegnelse 1. Historikk... 4 2. Idrettslagets formål... 4 3. Verdigrunnlaget... 4 Idrettsglede... 4 Respekt... 4 Fellesskap... 4 Redelighet... 4 Samarbeid... 5 Tradisjon...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer