Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024"

Transkript

1 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Revidering av handlingsprogram aaab/

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn Tidsplan Prioriteringer Skolestruktur Driftskonsekvenser Økonomi Kommunalt tilskudd, 15% Spillemidler Kommunal garanti Måloppnåelse Fysisk aktivitet Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Resultatvurderinger av forrige plan Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2013/ Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen

3 1.0 Bakgrunn Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter bestemmelsene i Plan og bygningsloven. Hele planen revideres hvert 4. år, sist i Handlingsprogrammet rulleres hvert år. Intensjonen med planen er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg og samordne kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Alta kommune har under utarbeidelse en oversikt over folkehelseutfordringer i Alta. Denne oversikten kalt Folkehelse i Alta vil bli førende for senere rulleringer av planen. Folkehelse i Alta vil bli sluttbehandlet i løpet av Gjeldene handlingsprogram ble godkjent av kommunestyret 26. juni Tidsplan Oppstart november 2012 Lag og foreninger ble tilskrevet med frist til Annonse i Altaposten , kommunens hjemmeside Første gangs politisk behandling februar 2013 Offentlig ettersyn i seks uker Sluttbehandling i kommunestyret juni Prioriteringer Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til: 1. Ferdig. 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Anlegget er forhåndsgodkjent Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis et anlegg er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som påbegynt. De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, er ikke prioritert innbyrdes. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. 4.0 Skolestruktur Alta kommune har startet en prosess for å vurdere fremtidig skolestruktur. Uteområder ved skoler og barnehager er viktige arena for å fremme økt fysisk aktivitet for barn og unge. Alta kommune ønsker derfor å bruke ressurser på å bygge nærmiljøanlegg ved skolene. Anleggene blir brukt av elevene på dagtid og nærmiljøet utenom skoletiden. Resultatet av 3

4 gjennomgangen av skolestrukturen vil derfor bli avgjørende for hvor vi skal bygge nærmiljøanlegg og idrettsanlegg i fremtiden. 5.0 Driftskonsekvenser Det bør ikke bygges kommunale idretts- og friluftsanlegg uten at kommunens driftsbudsjett blir økt. Det er en stadig større utfordring for de ansvarlige å klare nødvendig vedlikehold innenfor avsatte budsjett. Det er et krav fra kulturdepartementet at anlegg som får ikke må forringes utover det som følger av normal slitasje og elde. Anlegget skal være åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 40 år for ordinære anlegg, og 20 år for nærmiljøanlegg. 6.0 Økonomi 6.1 Kommunalt tilskudd, 15% Kommunestyret har den vedtatt følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger idrettsanlegg: Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknader utover kr ,- må forelegges kommunestyret med søknadsfrist 1. september hvert år for å eventuelt innarbeides i kommunebudsjettet for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr ,- pr. anleggsenhet. 15 % regnes ut fra totalkostnader eksklusivt tilbakebetalt mva. Anleggsenheten må være med på prioritert liste i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. Det er i kommunens budsjetter for 2013 satt av kr ,- til ordningen. I 2012 ble det bevilget et ekstra tilskudd på kr ,- for å komme à jour. Det er imidlertid nå over 3 års ventetid på midlene. Oversikt over andre kommunale tilskuddsordninger finnes på 6.2 Spillemidler Selv om et anlegg står på prioritert liste er det ikke dermed automatikk i at man kan søke om til anlegget. En søknad om krever godkjente planer, dokumentert finansiering og i enkelte tilfeller kommunal garanti. Det skal også redegjøres for driftskostnader og driftsinntekter. Det er lang ventetid på. I 2012 søkte vi til ordinære idrettsanlegg og ordinære nærmiljøanlegg om kr. 36,5 mill kr og fikk 7,5 mill kr. Søkere må regne med mer enn 5 års ventetid før anlegget får. Både kommunen og idrettslagene må ta høyde for kostnader til mellomfinansiering av spillemidlene, hvis man starter bygging av anlegget før spillemidlene er bevilget. 4

5 For mindre nærmiljøanlegg med kostnader under kr ,- er der ingen ventetid. I 2012 søkte Alta om kr ,- til sykkelløpe i Bossekop og fikk innvilget søknaden. 6.3 Kommunal garanti Alta kommune har gitt garanti til Alta golfpark og Kvenvikmoen motorpark. Dvs at kommunen har garantert for tilbakebetaling av tildelte. Det er et krav fra departementet, ellers hadde de ikke kunne søke om. Hvis Aspmyra skianlegg søker om mer enn 2 mill til sammen i, må kommunen ta stilling til om det skal gis kommunal garanti. Kravet gjelder for: Alle typer haller Alpinanlegg Golfanlegg Motorsportsanlegg Kunstisbaner 7.0 Måloppnåelse 7.1 Fysisk aktivitet Hovedmålet for fysisk aktivitet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen Alta gjennom en tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper. Alle endringene som er gjort i denne rulleringen vil til sammen fremme fysisk aktivitet for hele befolkningen. 7.2 Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Hovedmål for anleggsutbyggingen er at alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til å drive helsebringende idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter. En del av endringen som er gjort er av rent teknisk karakter. For eksempel at de anleggene som har fått er tatt ut av planen og at prioriteringen er endret internt i listen. De to nye anleggene som er foreslått tatt inn er et luftssportsanlegg, som vi ikke har i Alta fra før, og en kunstgressbane i Kaiskuru. Kunstgressbanen blir foreslått tatt inn under visse forutsetninger. Prioriteringslisten for ordinære anlegg er nå på 71 anleggsenheter. Til sammen vil det gi et tilbud til alle grupper i befolkningen. Utfordringen fremover vil være å stimulere til å bygge flere nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg eller områder for egenorganisert fysikk aktivitet. 5

6 8.0 Resultatvurderinger av forrige plan 8.1 Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Følgende anlegg har fått alle sine og er tatt ut av planen: Alta kommune, Saga skole- og grendehus volleyballhall Alta golfpark, 9 hullsbane Alta kommune, ballbinge Talvik Nerskogen Il, lys i skiløype fra skolen til Sagabrinken Følgende anlegg er tatt ut av planen: Alta kommune, klatretårn Aronnes skole. Dette fordi det ble prioritert å bygge et aktivitetsområdet. Følgende anlegg er flyttet fra uprioritert liste til prioritert liste: Alta kommune, rulleskiløype i Kaiskuru. En rulleskiløype et viktig trafikksikkerhetstiltak. Følgende anlegg er tatt ut av uprioritert liste: Alta kommune, ballbinge Langfjordbotn. Andre endringer: Følgende anlegg er delt opp i ulike anleggsenheter: Aspmyra skianlegg er delt opp i slalåmbakke, lys i slalåmbakke, skitrekk, klubbhus, garasje, nærmiljøanlegg skileikanlegg Stadionbygg Kaiskuru skianlegg er delt opp i klubbhus og hus for vedlikeholds-, drifts, og idrettsmateriell. Alta rideklubb sitt anlegg er delt opp i ridehall, utendørs ridebane, stall og ridesti. Alle tall er endret i samsvar med spillemiddelsøknadene Status og dermed prioriteringen er endret for de anleggene som siden siste revidering har blitt: 1. Ferdig 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Fått forhåndsgodkjenning For nye tiltak, se vedlegg 1. Nye anlegg, som er tatt inn på prioritert liste, er skrevet i kursiv. 8.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet Evaluering av tiltak: Fysisk aktivitet, skoler/barnehager Gå/sykle til skolen. Er gjennomført. Fortsetter videre som en del av Sykkelbyen elever vår og 2400 elever høst. Tas ut. Forpliktende plan for fysisk aktivitet for alle elever. Er gjennomført. Tas ut. 6

7 Planer/materiell for fysisk aktivitet i skolenes uteområder. Gjennomført. Ligger på fellesområde tilgjengelig for skolene. Tas ut. Fokus på fysisk aktivitet i barnehager. Er gjennomført ved ukeplaner og dagsrytme. Tas ut. Sommertilbud for barn/unge. Er gjennomført og videreføres. Tas ut. Tilpasset aktivitet: Fritid med bistand. Videreføres i henhold til virksomhetsplanen som Aktiv fritid Treningskompis. Gjennomført 2 kurs med 30 deltakere. Tiltaket videreutvikles med nytt kurs til høsten. Markedsføring av utstyrssentral. Delvis gjennomført, men har større potensial for mer utlån. Flyttes til tilretteleggingstiltak. Trimtilbud i Alta: Alta 10-toppers. Kartlegge slitasje. Delvis dokumentert. Må fortsette. Sykle til jobben kampanje. Gjennomført. 565 deltakere vår og 320 deltakere høst. Og fortseter som en del av Sykkelbyen. Tilretteleggingstiltak: Merking av skiløyper i fjellet. Delvis gjennomført. Må utvikles videre. Utvikling av nettbasert informasjon om bl.a. sykkelløyper. Arbeidet har startet, må fortsette. 11 sykkelløyper legges ut i løpet av vår Informasjon: Årlige møter med rådene. Gjennomføres og tas ut. Utrede telling av brukere av en lysløype. Går ut og erstattes av nytt tiltak om brukerundersøkelse. Innhente antall brukere av Nordlysbadet og private treningsstudioer. Er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av dokumentet Folkehelse i Alta. I 2011 var det over besøk i Nordlysbadet. Treningssentrene har til sammen ca medlemmer. Kartlegge og profilering av ikke konkurranserelaterte tiltak. Ikke realisert. Idrettsrådet anser det som en vanskelig oppgave å ajourføre. Tiltaket tas ut. Nye/videreførte tiltak: Tiltakene baserer seg stort sett på kommunens virksomhetsplan for Skoler/barnehager Oppgradere uteområder, tiltak nr. 63 i virksomhetsplanen. Etablere og utvikle Trivselsledere på skoler, tiltak nr. 68 i virksomhetsplanen. Tilpasset aktivitet Aktiv fritid, tiltak nr. 49 i virksomhetsplanen. Treningskompis. Nytt kurs til høsten. Utvikling av trimtilbud i Alta Alta 10-toppers, slitasje Diverse tilrettelegging, motivasjons- og informasjonstiltak fra Sykkelbyen Alta Byløypedagen. En dag med ekstra fokus under Byløyperennet, tiltak nr. 123 i virksomhetsplanen. 7

8 Tilretteleggingstiltak Skiløyper i fjellet Nettbasert informasjon om sykkelløyper, skiløyper og turløyper Markedsføre utstyrssentral Informasjon Brukerundersøkelse om tilbud om tilrettelegging for fysisk aktivitet, tiltak nr. 95 i virksomhetsplanen. Andre kommentarer: Et viktig tiltak er at barn går til/fra skolen og voksne lar bilen stå og går/sykler til jobb. I samarbeid med prosjektet Sykkelbyen Alta, vil vi arbeide videre med disse tiltakene Trimtilbudene for hele befolkningen blir videreført som f.eks Byløyperennet og Alta 10-toppers. 9.0 Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg For nærmiljøanlegg med godkjent kostnad mellom kr ,- og kr ,- kan det søkes om tilskudd som mindre nærmiljøanlegg. Det er ingen søknadsfrist. Det er heller ikke et krav om at anlegget er med på prioritert liste i Plan for idrett og fysisk aktivitet. Følgende mindre nærmiljøanlegg kan bli aktuelle: Sykkelløyper ved skolene i samarbeid med Sykkelbyen Alta 8

9 10.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2013/14 Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge Tiltak som blir betegnet som løpende drift er ikke tatt med i denne oversikten. Tiltak Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status Fysisk aktivitet, skoler/barnehager Oppgradere uteområder ved skoler Elevene i skoletiden og nærmiljøet etter skoletid Eget budsjett 2013 Drift og utbygging Etablere og utvikle Trivselsledere på skoler Elevene på skolene Eget budsjett 2013 Oppvekst I samarbeid med oppvekst. Tiltak nr. 63 i virksomhetsplanen Tiltak nr. 68 i virksomhetsplanen Tilpasset aktivitet Aktiv fritid samarbeid kommune og lag/foreninger Videreutvikle Treningskompis Mennesker med behov for støttekontakt Innenfor ordinær støttekontakt-budsjett 2013 Personer med fysisk/psykisk funksjonshemming Eget budsjett 2013 Oppvekst v/ Maja K. Mathisen, Anita Romsdal Helse og sosial v/jorunn Nordholm Oppvekst/helse og sosial Inkludere mennesker med behov for støtte i det ordinære organisasjonsliv. Utvikles videre. Tiltak nr. 49 i virksomhetsplanen Nytt kurs høsten Alta kommune 9

10 Tiltak Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status Trimtilbud i Alta - utvikling Alta 10-toppers, fortsette å kartlegge slitasje Hele befolkningen Må utredes 2013 Miljø/park/idrett I samarbeid med kultur Sykkelbyen Alta diverse tilrettelegging, motivasjon- og informasjonstiltak Hele befolkningen Eget budsjett 2013 Drift/utbygging Egen arbeidsgruppe. Tiltak nr. 11 i virksomhetsplanen Byløypedagen. En dag med ekstra fokus under Byløyperennet. Hele befolkningen 2013 Kultur Tiltak nr. 123 i virksomhetsplanen Tilretteleggingstiltak Utvikle merking av skiløyper i fjellet Hele befolkningen Partnerskap for folkehelse Utvikling av nettbasert informasjon om sykkelløyper, skiløyper, turløyper Hele befolkningen Markedsføre utstyrssentral i regi av Frivillighetssentralen Feb/mai hvert år Budsjett miljø/park/idrett, Sykkelbyen 2013 Miljø/park/idrett v/amund H. Suhr Sykkelbyen, Miljø/park/idrett, kultursektoren Bollo, Reinbukkelv, Sarves, samarbeid med lag/foreninger.kvalitetssik res, bedre standard. Lage instruks. Løyper i nærområdene. Samarbeid med lag/foreninger Alle som her behov for å låne diverse utstyr til fysisk aktivitet 2013 Helse og sosial Ikke godt nok kjent enda Informasjon Brukerundersøkelse om tilbud om tilrettelegging for fysisk aktivitet. Brukere av f.eks skiløyper 2013 Miljø/park/idrett Tiltak nr. 95 i virksomhetsplanen 10

11 11.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioriteringer er det tatt hensyn til: 1. Ferdig 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Anlegget er forhåndsgodkjent Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som påbegynt. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. Ordinære anlegg nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste. Tallene i hele 1000 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (prioritering i forrige plan i parentes) 15 prosent Kommunal Årlige driftskommunal andel for kostnad for støtte egne anlegg kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 1 (1) Nordlysbadet AS, hovedbassenget (totalt) 2(3) Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, skiskytteranlegg mill i aksjekap. Lån Alta kom. 35 3(5) Alta golfpark, kunstgress (6) Alta kommune, aktivitetsrom ved Alta u- skole mill 73/07, 85/ , 2009,2010, 2011,2012, PS 121/ , 2009,2010,2011, 2012, Ingen endring PS 121/ , 2011,2012, 2010,2011,2012, 2013 Ferdig 9.750, rest 9 mill. Ferdig 2013 Ferdig Ferdig 5(7) BUL, kunstgressbane Breverud PS 95/ ,2012, 2013 Ferdig 11

12 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte 6 (9) Alta golfpark, mindre anlegg, puttebane (13) 8 (14) 9 (15) 10 (16) 11 (17) 12 (18) 13 (8) 14 (10) 15 (11) 16 (12) 17 (19) 18 (20) 19 (21) 20 (22) 21 (23) 22 (24) 23 (25) Bossekop UL, klubbhus, Bossekop idrettspark Bossekop UL, garderobebygg, Bossekop idrettspark Kommunal andel for egne anlegg Alta kommune, Finnmarkshallen lagerbygg Tilskudd fra driftsselskap Alta kommune, Finnmarkshallen sos. rom Tilskudd fra driftsselskap Årlige driftskostnad for kommunen Ingen endring Ingen endring K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 2011,2012, 2013 Ferdig 2011,2012, 2013 Ferdig 2011,2012, 2013 Ferdig 2011,2012, 2013 Ferdig ,2012, 2013 Ferdig Bossekop UL, lager, Bossekop idrettspark , 2013 Ferdig IL Frea, kunstgress på eksisterende grusbane Bossekop UL, turløype, Breverud jfr PS 71/09 (09/479) Alta golfpark, korthullsbane Alta O-lag, rehabilitering o-kart Bollo Alta skytterlag, rehabilitering av skytebane Alta u-skole Alta IF, kunstgress 50m x 70 m Tverrelvdalen IL, sanitæranlegg ved kunstgressbane I Alta o-lag, Skoddevarremoen Alta SSF/NMK, bilcross Alta SSF/NMK, rallycross Alta SSF/NMK gokartbane Alta SSF/NMK, snøscootercross , 2013 Ferdig ,2012, 2013 Påbegynt 2011,2012, 2013 Påbegynt 2011,2012, 2013 Påbegynt 2011,2012, 2013 Påbegynt , 2013 Påbegynt , 2013 Påbegynt , 2013 Påbegynt ,2013 Påbegynt ,2013 Påbegynt ,2013 Påbegynt ,2013 Påbegynt 12

13 24 (26) 25 (27) Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Alta SSF/NMK motorcross Alta SSF/NMK treningsfelt mx/snx Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt ,2013 Påbegynt , 2013 Påbegynt 26 Alta SSF/NMK snøscooter dragracebane (28) , 2013 Påbegynt 27 Bossekop UL, lys i turløype, Breverud Må fornye (29) forhånsgodkj. 28 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa, Påbegynt, får ikke (30) del I tinglyst 29(57) Aspmyra skianlegg AS, slalåmbakke for barn Feb 13 Sett inn Forhåndsgodkjent 30 (57) 31 (57) 32 (57) Aspmyra skianlegg AS, lys I slalåmbakke Feb 13 Sett inn Forhåndsgodkjent Aspmyra skianlegg AS, klubbhus Feb 13 Sett inn Forhåndsgodkjent Aspmyra skianlegg AS, garasje Feb 13 Sett inn Forhåndsgodkjent Anleggene under er ikke forhåndsgodkjent. Etter hvert som de får forhåndsgodkjenning og det søkes om vil de flyttes opp. Det er ikke prioritert innbyrdes mellom anleggene 33 Aspmyra skianlegg AS, skitrekk Sett inn Mangler konsesjon 34 Alta SSF/NMK vann og snøprod Alta rideklubb, ridehall PS 141/12 3 mill 36 Alta rideklubb, utendørs ridebane Alta rideklubb, stall Alta rideklubb, ridesti/luftegård/lager Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, stadionbygg garasje/lager 40 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg klubbhus Budsjett Budsjett

14 Anlegg 40 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, rehabilitering, merking, omorganisering Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen Ingen endring K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 41 Alta jeger og fisk, klubbhus/aktivitetshus Alta kommune, ombygging sv hall til idrettshall Må behandles særskilt 43 Alta golfpark, klubbhus Ikke vurdert Ikke søkt PS 108/09 Arbeidsgruppe nedsatt. 44 Alta golfpark, garderobeanlegg Alta golfpark, garasje Alta orienteringslag, Kvenvik Alta o-lag Auskarnes Alta o-lag Eiby Alta o-lag Transfarelv Alta SSF/NMK flomlys Alta kommune, Komsa fjellhall Må vurderes Ikke vurdert 52 Alta kommune, håndballhall i tilknytning til Finnmarkshallen 53 Alta kommune, tilrettelegging i Tollevikfjæra for funksjonshemmede og forflytningshemmede Må behandles særskilt Må vurderes Ikke vurdert Ikke vurdert 54 Alta kommune, fiskeplass Lathari Ikke vurdert PS 108/09 PS 108/09 Arbeidsgruppe nedsatt Arbeidsgruppe nedsatt 55 Alta kommune, Skogvannet, bade og fiskebrygge Ikke vurdert 56 Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta Eget prosjekt Ikke vurdert Samarbeid Statens vegvesen 57 Alta kommune, Sandfallet lysløype rehabilitering Ingen endring 14

15 Anlegg 58 Alta SSF/NMK Alta, tidtakerbu m/sekretariat og speakertårn 59 Alta IF, friidrett, rehabilitering av friidrettsbanen Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Alta IF; friidrett, nytt stevnekontor og lager Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 61 FFO/Alta kommune, universelt utformet turveg på Sandfallet 62 Alta IF, hopp og kombinert, helårs plastbakkeprosjekt 63 BUL lys i turløype Ikke vurdert Søker eksterne midler Samarbeid med Norges idrettsforbund og Finnmark skikrets, hopp og kombinert 64 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa del II Kronsstad vel, kunstgressbane Kan ikke søke om 66 Alta IF, rehabilitering av 11-bane kunstgress Alta idrettspark 67 Komsa vel, rehabilitering av kunstgressbane ved Komsa skole 68 Alta klatreklubb, klatrevegg i forbindelse med utbygging av Finnmarkshallen Inntil Flytte gammelt kunstgress fra Aronnes 69 Kaiskuru IL, 7-er bane kunstgress Drift og finansiering må på plass 70 Nordlysbyen Aeroklubb, hangar ved Alta lufthavn 71 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg rulleskiløype dugnad

16 Nærmiljøanlegg, prioritert liste. Tallene i hele 1000 Anlegg Kostnader inkl. mva Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunalt tilskudd Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkjenning Søkt om Status/Tildelt 1(7) Alta kommune, Aronnes skole, Påbegynt aktivitetsområde 2 (3) Nerskogen IL, 5 er bane, kunstgress , fornyet 2010,2011,2012 Søkte ikke sp.m i , søkt om fornyet 3 (ny) Aspmyra skianlegg AS, skileikanlegg Feb 13 4(4) Tverrelvdalen IL, skileik ved Gammelsetra pr. byggetrinn 92 pr byggetrinn 5(5) Bossekop UL, skileik Breverud Bør deles opp i flere byggetrinn 6(9) Alta kommune Sandfallet u-skole, aktivitetsflate 7(8) Alta kommune, Elvebakken skole aktivitetsflate

17 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Alta kommune Anlegg Kostnader inkl. mva Spillemidle r (foreløpige tall) 15 prosent kommunalt tilskudd Kviby IL, rehabilitering av skiløype Alta IF, ny fotballstadion Aronnes Rafsbotn IL, kunstgress Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, del II Tverrelvdalen IL, rehabilitering lys kunstgressbane Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Ikke søkt Ikke søkt Forhåndsgodkjenning Søkt om Status/Tildelt Alta IF utreder andre alternativer Alta kommune, fiskeplass Strømsnes Eget prosjekt Samarbeid med Statens vegvesen Nærmiljøanlegg Alta IF, K 10 bakke Altabakkene Alta IF, K 20 bakke Altabakkene Rafsbotn IL, ballbinge Jfr. K- 121/07 17

18 Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen. Frist for innspill var Kaiskuru IL, Kaiskuru IL ønsker å få bygd en kunstgressbane på skistadion i Kaiskuru, 64 x 44 m. 7-er bane. Vurdering: I utleggingsperioden må Kaiskuru IL sende inn følgende opplysninger: Total kostnader for prosjektet. Plan for finansiering Plan for drift. Inkludert avtale med Alta kommune om bruk av grunn og avtale i forhold til drift. Kaiskuru IL er et lite idrettslag og er i følge gruppa avhengig av avtale med Alta kommune for at det skal være forsvarlig for Kaiskuru IL å bygge anlegget. Det avhenger av hvilke avtaler Kaiskuru IL får med kommunen om anlegget bør være med i planen. Nordlysbyen Aeroklubb NLAC, Flytting av hangar innenfor området for Alta lufthavn. Beregnet kontantutgifter kr ,-, i tillegg kommer egeninnsats som dugnad. Utgiftene skal finansieres med lån og dugnad. Vurdering: NLAC må i utleggingsperioden beregne verdien av dugnaden. Anlegget anbefales tas med i planen. 18

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Revidering av handlingsprogram 2012-2013 aaab/24.05.13 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2014-2015 aaab/22.05.14 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2015-2016 aaab/17.04.15 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2015-2016 Vedtatt av kommunestyret 26. mai 2015 aaab/17.04.15 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2010-2022

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Revidering av handlingsprogram Forslag aaab/25.01.10 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2011-2023 Revidering av handlingsprogram Forslag aaab/25.02.11 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2014-2015 Vedtatt av kommunestyret 23. juni 2014 aaab/22.05.14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2015-2016 aaab/07.01.15 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Kultursektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Revidering Handlingsprogram 2012-2013 aaab/23.02.12 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2009-2021 Rullering av handlingsprogram 2009 Forslag Aaab/03.04.09 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2016-2017 aaab/01.03.16 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 aaab/27.05.16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Kultursektoren Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008-2020 Handlingsprogram fram til år 2012 Forslag anleggsplan revidering/ aaab/30.01.08 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Kultur og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008-2020 Handlingsprogram fram til år 2012 Vedtatt av kommunestyret 23. juni 2008 aaab/12.09.08 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Kultursektoren Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Revidering Handlingsprogram 2012-2013 aaab/16.05.12 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2016-2017 aaab/27.05.16 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idret Saksmappe: 2010/7500-18 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Spillemidler 2011. Prioritering av søknader. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.:

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1941

Ørland kommune Arkiv: /1941 Ørland kommune Arkiv: 243-2008/1941 Dato: 13.11.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragnar Jenssen Saksnr Utvalg Møtedato Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Vedtatt i kommunestyret 16.november 2015 «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Planprogram for «Kommunedelplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Skansesletta idrettspark GS

Skansesletta idrettspark GS KOGSVIGER KOMMUE SKAL BEHADLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komitè næring, kultur og miljø 22.11.2011 010/11 ALI Kommunestyret 08.12.2011 162/11 ALI Saksansv.: Stig Fonås Arkiv:K1-243, K2- D11

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer