Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024"

Transkript

1 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Revidering av handlingsprogram aaab/

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn Tidsplan Prioriteringer Skolestruktur Driftskonsekvenser Økonomi Kommunalt tilskudd, 15% Spillemidler Kommunal garanti Måloppnåelse Fysisk aktivitet Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Resultatvurderinger av forrige plan Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2013/ Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen

3 1.0 Bakgrunn Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter bestemmelsene i Plan og bygningsloven. Hele planen revideres hvert 4. år, sist i Handlingsprogrammet rulleres hvert år. Intensjonen med planen er å synliggjøre behov for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg og samordne kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Alta kommune har under utarbeidelse en oversikt over folkehelseutfordringer i Alta. Denne oversikten kalt Folkehelse i Alta vil bli førende for senere rulleringer av planen. Folkehelse i Alta vil bli sluttbehandlet i løpet av Gjeldene handlingsprogram ble godkjent av kommunestyret 26. juni Tidsplan Oppstart november 2012 Lag og foreninger ble tilskrevet med frist til Annonse i Altaposten , kommunens hjemmeside Første gangs politisk behandling februar 2013 Offentlig ettersyn i seks uker Sluttbehandling i kommunestyret juni Prioriteringer Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til: 1. Ferdig. 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Anlegget er forhåndsgodkjent Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis et anlegg er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som påbegynt. De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, er ikke prioritert innbyrdes. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. 4.0 Skolestruktur Alta kommune har startet en prosess for å vurdere fremtidig skolestruktur. Uteområder ved skoler og barnehager er viktige arena for å fremme økt fysisk aktivitet for barn og unge. Alta kommune ønsker derfor å bruke ressurser på å bygge nærmiljøanlegg ved skolene. Anleggene blir brukt av elevene på dagtid og nærmiljøet utenom skoletiden. Resultatet av 3

4 gjennomgangen av skolestrukturen vil derfor bli avgjørende for hvor vi skal bygge nærmiljøanlegg og idrettsanlegg i fremtiden. 5.0 Driftskonsekvenser Det bør ikke bygges kommunale idretts- og friluftsanlegg uten at kommunens driftsbudsjett blir økt. Det er en stadig større utfordring for de ansvarlige å klare nødvendig vedlikehold innenfor avsatte budsjett. Det er et krav fra kulturdepartementet at anlegg som får ikke må forringes utover det som følger av normal slitasje og elde. Anlegget skal være åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 40 år for ordinære anlegg, og 20 år for nærmiljøanlegg. 6.0 Økonomi 6.1 Kommunalt tilskudd, 15% Kommunestyret har den vedtatt følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger idrettsanlegg: Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknader utover kr ,- må forelegges kommunestyret med søknadsfrist 1. september hvert år for å eventuelt innarbeides i kommunebudsjettet for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr ,- pr. anleggsenhet. 15 % regnes ut fra totalkostnader eksklusivt tilbakebetalt mva. Anleggsenheten må være med på prioritert liste i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. Det er i kommunens budsjetter for 2013 satt av kr ,- til ordningen. I 2012 ble det bevilget et ekstra tilskudd på kr ,- for å komme à jour. Det er imidlertid nå over 3 års ventetid på midlene. Oversikt over andre kommunale tilskuddsordninger finnes på 6.2 Spillemidler Selv om et anlegg står på prioritert liste er det ikke dermed automatikk i at man kan søke om til anlegget. En søknad om krever godkjente planer, dokumentert finansiering og i enkelte tilfeller kommunal garanti. Det skal også redegjøres for driftskostnader og driftsinntekter. Det er lang ventetid på. I 2012 søkte vi til ordinære idrettsanlegg og ordinære nærmiljøanlegg om kr. 36,5 mill kr og fikk 7,5 mill kr. Søkere må regne med mer enn 5 års ventetid før anlegget får. Både kommunen og idrettslagene må ta høyde for kostnader til mellomfinansiering av spillemidlene, hvis man starter bygging av anlegget før spillemidlene er bevilget. 4

5 For mindre nærmiljøanlegg med kostnader under kr ,- er der ingen ventetid. I 2012 søkte Alta om kr ,- til sykkelløpe i Bossekop og fikk innvilget søknaden. 6.3 Kommunal garanti Alta kommune har gitt garanti til Alta golfpark og Kvenvikmoen motorpark. Dvs at kommunen har garantert for tilbakebetaling av tildelte. Det er et krav fra departementet, ellers hadde de ikke kunne søke om. Hvis Aspmyra skianlegg søker om mer enn 2 mill til sammen i, må kommunen ta stilling til om det skal gis kommunal garanti. Kravet gjelder for: Alle typer haller Alpinanlegg Golfanlegg Motorsportsanlegg Kunstisbaner 7.0 Måloppnåelse 7.1 Fysisk aktivitet Hovedmålet for fysisk aktivitet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen Alta gjennom en tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper. Alle endringene som er gjort i denne rulleringen vil til sammen fremme fysisk aktivitet for hele befolkningen. 7.2 Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Hovedmål for anleggsutbyggingen er at alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til å drive helsebringende idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter. En del av endringen som er gjort er av rent teknisk karakter. For eksempel at de anleggene som har fått er tatt ut av planen og at prioriteringen er endret internt i listen. De to nye anleggene som er foreslått tatt inn er et luftssportsanlegg, som vi ikke har i Alta fra før, og en kunstgressbane i Kaiskuru. Kunstgressbanen blir foreslått tatt inn under visse forutsetninger. Prioriteringslisten for ordinære anlegg er nå på 71 anleggsenheter. Til sammen vil det gi et tilbud til alle grupper i befolkningen. Utfordringen fremover vil være å stimulere til å bygge flere nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg eller områder for egenorganisert fysikk aktivitet. 5

6 8.0 Resultatvurderinger av forrige plan 8.1 Endringer i prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Følgende anlegg har fått alle sine og er tatt ut av planen: Alta kommune, Saga skole- og grendehus volleyballhall Alta golfpark, 9 hullsbane Alta kommune, ballbinge Talvik Nerskogen Il, lys i skiløype fra skolen til Sagabrinken Følgende anlegg er tatt ut av planen: Alta kommune, klatretårn Aronnes skole. Dette fordi det ble prioritert å bygge et aktivitetsområdet. Følgende anlegg er flyttet fra uprioritert liste til prioritert liste: Alta kommune, rulleskiløype i Kaiskuru. En rulleskiløype et viktig trafikksikkerhetstiltak. Følgende anlegg er tatt ut av uprioritert liste: Alta kommune, ballbinge Langfjordbotn. Andre endringer: Følgende anlegg er delt opp i ulike anleggsenheter: Aspmyra skianlegg er delt opp i slalåmbakke, lys i slalåmbakke, skitrekk, klubbhus, garasje, nærmiljøanlegg skileikanlegg Stadionbygg Kaiskuru skianlegg er delt opp i klubbhus og hus for vedlikeholds-, drifts, og idrettsmateriell. Alta rideklubb sitt anlegg er delt opp i ridehall, utendørs ridebane, stall og ridesti. Alle tall er endret i samsvar med spillemiddelsøknadene Status og dermed prioriteringen er endret for de anleggene som siden siste revidering har blitt: 1. Ferdig 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Fått forhåndsgodkjenning For nye tiltak, se vedlegg 1. Nye anlegg, som er tatt inn på prioritert liste, er skrevet i kursiv. 8.2 Endringer i handlingsprogram for fysisk aktivitet Evaluering av tiltak: Fysisk aktivitet, skoler/barnehager Gå/sykle til skolen. Er gjennomført. Fortsetter videre som en del av Sykkelbyen elever vår og 2400 elever høst. Tas ut. Forpliktende plan for fysisk aktivitet for alle elever. Er gjennomført. Tas ut. 6

7 Planer/materiell for fysisk aktivitet i skolenes uteområder. Gjennomført. Ligger på fellesområde tilgjengelig for skolene. Tas ut. Fokus på fysisk aktivitet i barnehager. Er gjennomført ved ukeplaner og dagsrytme. Tas ut. Sommertilbud for barn/unge. Er gjennomført og videreføres. Tas ut. Tilpasset aktivitet: Fritid med bistand. Videreføres i henhold til virksomhetsplanen som Aktiv fritid Treningskompis. Gjennomført 2 kurs med 30 deltakere. Tiltaket videreutvikles med nytt kurs til høsten. Markedsføring av utstyrssentral. Delvis gjennomført, men har større potensial for mer utlån. Flyttes til tilretteleggingstiltak. Trimtilbud i Alta: Alta 10-toppers. Kartlegge slitasje. Delvis dokumentert. Må fortsette. Sykle til jobben kampanje. Gjennomført. 565 deltakere vår og 320 deltakere høst. Og fortseter som en del av Sykkelbyen. Tilretteleggingstiltak: Merking av skiløyper i fjellet. Delvis gjennomført. Må utvikles videre. Utvikling av nettbasert informasjon om bl.a. sykkelløyper. Arbeidet har startet, må fortsette. 11 sykkelløyper legges ut i løpet av vår Informasjon: Årlige møter med rådene. Gjennomføres og tas ut. Utrede telling av brukere av en lysløype. Går ut og erstattes av nytt tiltak om brukerundersøkelse. Innhente antall brukere av Nordlysbadet og private treningsstudioer. Er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av dokumentet Folkehelse i Alta. I 2011 var det over besøk i Nordlysbadet. Treningssentrene har til sammen ca medlemmer. Kartlegge og profilering av ikke konkurranserelaterte tiltak. Ikke realisert. Idrettsrådet anser det som en vanskelig oppgave å ajourføre. Tiltaket tas ut. Nye/videreførte tiltak: Tiltakene baserer seg stort sett på kommunens virksomhetsplan for Skoler/barnehager Oppgradere uteområder, tiltak nr. 63 i virksomhetsplanen. Etablere og utvikle Trivselsledere på skoler, tiltak nr. 68 i virksomhetsplanen. Tilpasset aktivitet Aktiv fritid, tiltak nr. 49 i virksomhetsplanen. Treningskompis. Nytt kurs til høsten. Utvikling av trimtilbud i Alta Alta 10-toppers, slitasje Diverse tilrettelegging, motivasjons- og informasjonstiltak fra Sykkelbyen Alta Byløypedagen. En dag med ekstra fokus under Byløyperennet, tiltak nr. 123 i virksomhetsplanen. 7

8 Tilretteleggingstiltak Skiløyper i fjellet Nettbasert informasjon om sykkelløyper, skiløyper og turløyper Markedsføre utstyrssentral Informasjon Brukerundersøkelse om tilbud om tilrettelegging for fysisk aktivitet, tiltak nr. 95 i virksomhetsplanen. Andre kommentarer: Et viktig tiltak er at barn går til/fra skolen og voksne lar bilen stå og går/sykler til jobb. I samarbeid med prosjektet Sykkelbyen Alta, vil vi arbeide videre med disse tiltakene Trimtilbudene for hele befolkningen blir videreført som f.eks Byløyperennet og Alta 10-toppers. 9.0 Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg For nærmiljøanlegg med godkjent kostnad mellom kr ,- og kr ,- kan det søkes om tilskudd som mindre nærmiljøanlegg. Det er ingen søknadsfrist. Det er heller ikke et krav om at anlegget er med på prioritert liste i Plan for idrett og fysisk aktivitet. Følgende mindre nærmiljøanlegg kan bli aktuelle: Sykkelløyper ved skolene i samarbeid med Sykkelbyen Alta 8

9 10.0 Handlingsprogram for fysisk aktivitet, kommunale tiltak 2013/14 Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge Tiltak som blir betegnet som løpende drift er ikke tatt med i denne oversikten. Tiltak Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status Fysisk aktivitet, skoler/barnehager Oppgradere uteområder ved skoler Elevene i skoletiden og nærmiljøet etter skoletid Eget budsjett 2013 Drift og utbygging Etablere og utvikle Trivselsledere på skoler Elevene på skolene Eget budsjett 2013 Oppvekst I samarbeid med oppvekst. Tiltak nr. 63 i virksomhetsplanen Tiltak nr. 68 i virksomhetsplanen Tilpasset aktivitet Aktiv fritid samarbeid kommune og lag/foreninger Videreutvikle Treningskompis Mennesker med behov for støttekontakt Innenfor ordinær støttekontakt-budsjett 2013 Personer med fysisk/psykisk funksjonshemming Eget budsjett 2013 Oppvekst v/ Maja K. Mathisen, Anita Romsdal Helse og sosial v/jorunn Nordholm Oppvekst/helse og sosial Inkludere mennesker med behov for støtte i det ordinære organisasjonsliv. Utvikles videre. Tiltak nr. 49 i virksomhetsplanen Nytt kurs høsten Alta kommune 9

10 Tiltak Målgruppe Kostnad Finansiering Tidsplan Ansvarlig Diverse/status Trimtilbud i Alta - utvikling Alta 10-toppers, fortsette å kartlegge slitasje Hele befolkningen Må utredes 2013 Miljø/park/idrett I samarbeid med kultur Sykkelbyen Alta diverse tilrettelegging, motivasjon- og informasjonstiltak Hele befolkningen Eget budsjett 2013 Drift/utbygging Egen arbeidsgruppe. Tiltak nr. 11 i virksomhetsplanen Byløypedagen. En dag med ekstra fokus under Byløyperennet. Hele befolkningen 2013 Kultur Tiltak nr. 123 i virksomhetsplanen Tilretteleggingstiltak Utvikle merking av skiløyper i fjellet Hele befolkningen Partnerskap for folkehelse Utvikling av nettbasert informasjon om sykkelløyper, skiløyper, turløyper Hele befolkningen Markedsføre utstyrssentral i regi av Frivillighetssentralen Feb/mai hvert år Budsjett miljø/park/idrett, Sykkelbyen 2013 Miljø/park/idrett v/amund H. Suhr Sykkelbyen, Miljø/park/idrett, kultursektoren Bollo, Reinbukkelv, Sarves, samarbeid med lag/foreninger.kvalitetssik res, bedre standard. Lage instruks. Løyper i nærområdene. Samarbeid med lag/foreninger Alle som her behov for å låne diverse utstyr til fysisk aktivitet 2013 Helse og sosial Ikke godt nok kjent enda Informasjon Brukerundersøkelse om tilbud om tilrettelegging for fysisk aktivitet. Brukere av f.eks skiløyper 2013 Miljø/park/idrett Tiltak nr. 95 i virksomhetsplanen 10

11 11.0 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioriteringer er det tatt hensyn til: 1. Ferdig 2. Påbegynt 3. Søkt om 4. Anlegget er forhåndsgodkjent Anlegget er ikke ferdig før sluttregnskapet er godkjent. Hvis anlegget er tatt i bruk, men sluttregnskapet ikke er godkjent regnes anlegget som påbegynt. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Noen små anlegg er tatt inn mellom store anlegg. Ordinære anlegg nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste. Tallene i hele 1000 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (prioritering i forrige plan i parentes) 15 prosent Kommunal Årlige driftskommunal andel for kostnad for støtte egne anlegg kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 1 (1) Nordlysbadet AS, hovedbassenget (totalt) 2(3) Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, skiskytteranlegg mill i aksjekap. Lån Alta kom. 35 3(5) Alta golfpark, kunstgress (6) Alta kommune, aktivitetsrom ved Alta u- skole mill 73/07, 85/ , 2009,2010, 2011,2012, PS 121/ , 2009,2010,2011, 2012, Ingen endring PS 121/ , 2011,2012, 2010,2011,2012, 2013 Ferdig 9.750, rest 9 mill. Ferdig 2013 Ferdig Ferdig 5(7) BUL, kunstgressbane Breverud PS 95/ ,2012, 2013 Ferdig 11

12 Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte 6 (9) Alta golfpark, mindre anlegg, puttebane (13) 8 (14) 9 (15) 10 (16) 11 (17) 12 (18) 13 (8) 14 (10) 15 (11) 16 (12) 17 (19) 18 (20) 19 (21) 20 (22) 21 (23) 22 (24) 23 (25) Bossekop UL, klubbhus, Bossekop idrettspark Bossekop UL, garderobebygg, Bossekop idrettspark Kommunal andel for egne anlegg Alta kommune, Finnmarkshallen lagerbygg Tilskudd fra driftsselskap Alta kommune, Finnmarkshallen sos. rom Tilskudd fra driftsselskap Årlige driftskostnad for kommunen Ingen endring Ingen endring K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 2011,2012, 2013 Ferdig 2011,2012, 2013 Ferdig 2011,2012, 2013 Ferdig 2011,2012, 2013 Ferdig ,2012, 2013 Ferdig Bossekop UL, lager, Bossekop idrettspark , 2013 Ferdig IL Frea, kunstgress på eksisterende grusbane Bossekop UL, turløype, Breverud jfr PS 71/09 (09/479) Alta golfpark, korthullsbane Alta O-lag, rehabilitering o-kart Bollo Alta skytterlag, rehabilitering av skytebane Alta u-skole Alta IF, kunstgress 50m x 70 m Tverrelvdalen IL, sanitæranlegg ved kunstgressbane I Alta o-lag, Skoddevarremoen Alta SSF/NMK, bilcross Alta SSF/NMK, rallycross Alta SSF/NMK gokartbane Alta SSF/NMK, snøscootercross , 2013 Ferdig ,2012, 2013 Påbegynt 2011,2012, 2013 Påbegynt 2011,2012, 2013 Påbegynt 2011,2012, 2013 Påbegynt , 2013 Påbegynt , 2013 Påbegynt , 2013 Påbegynt ,2013 Påbegynt ,2013 Påbegynt ,2013 Påbegynt ,2013 Påbegynt 12

13 24 (26) 25 (27) Anlegg Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Alta SSF/NMK motorcross Alta SSF/NMK treningsfelt mx/snx Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt ,2013 Påbegynt , 2013 Påbegynt 26 Alta SSF/NMK snøscooter dragracebane (28) , 2013 Påbegynt 27 Bossekop UL, lys i turløype, Breverud Må fornye (29) forhånsgodkj. 28 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa, Påbegynt, får ikke (30) del I tinglyst 29(57) Aspmyra skianlegg AS, slalåmbakke for barn Feb 13 Sett inn Forhåndsgodkjent 30 (57) 31 (57) 32 (57) Aspmyra skianlegg AS, lys I slalåmbakke Feb 13 Sett inn Forhåndsgodkjent Aspmyra skianlegg AS, klubbhus Feb 13 Sett inn Forhåndsgodkjent Aspmyra skianlegg AS, garasje Feb 13 Sett inn Forhåndsgodkjent Anleggene under er ikke forhåndsgodkjent. Etter hvert som de får forhåndsgodkjenning og det søkes om vil de flyttes opp. Det er ikke prioritert innbyrdes mellom anleggene 33 Aspmyra skianlegg AS, skitrekk Sett inn Mangler konsesjon 34 Alta SSF/NMK vann og snøprod Alta rideklubb, ridehall PS 141/12 3 mill 36 Alta rideklubb, utendørs ridebane Alta rideklubb, stall Alta rideklubb, ridesti/luftegård/lager Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, stadionbygg garasje/lager 40 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg klubbhus Budsjett Budsjett

14 Anlegg 40 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg, rehabilitering, merking, omorganisering Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen Ingen endring K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 41 Alta jeger og fisk, klubbhus/aktivitetshus Alta kommune, ombygging sv hall til idrettshall Må behandles særskilt 43 Alta golfpark, klubbhus Ikke vurdert Ikke søkt PS 108/09 Arbeidsgruppe nedsatt. 44 Alta golfpark, garderobeanlegg Alta golfpark, garasje Alta orienteringslag, Kvenvik Alta o-lag Auskarnes Alta o-lag Eiby Alta o-lag Transfarelv Alta SSF/NMK flomlys Alta kommune, Komsa fjellhall Må vurderes Ikke vurdert 52 Alta kommune, håndballhall i tilknytning til Finnmarkshallen 53 Alta kommune, tilrettelegging i Tollevikfjæra for funksjonshemmede og forflytningshemmede Må behandles særskilt Må vurderes Ikke vurdert Ikke vurdert 54 Alta kommune, fiskeplass Lathari Ikke vurdert PS 108/09 PS 108/09 Arbeidsgruppe nedsatt Arbeidsgruppe nedsatt 55 Alta kommune, Skogvannet, bade og fiskebrygge Ikke vurdert 56 Alta kommune, friluftsanlegg på Kreta Eget prosjekt Ikke vurdert Samarbeid Statens vegvesen 57 Alta kommune, Sandfallet lysløype rehabilitering Ingen endring 14

15 Anlegg 58 Alta SSF/NMK Alta, tidtakerbu m/sekretariat og speakertårn 59 Alta IF, friidrett, rehabilitering av friidrettsbanen Kostnader (inkl. mva) Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunal støtte Alta IF; friidrett, nytt stevnekontor og lager Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkj Søkt om Status/Tildelt 61 FFO/Alta kommune, universelt utformet turveg på Sandfallet 62 Alta IF, hopp og kombinert, helårs plastbakkeprosjekt 63 BUL lys i turløype Ikke vurdert Søker eksterne midler Samarbeid med Norges idrettsforbund og Finnmark skikrets, hopp og kombinert 64 Tverrelvdalen IL, rehabilitering av skiløypa del II Kronsstad vel, kunstgressbane Kan ikke søke om 66 Alta IF, rehabilitering av 11-bane kunstgress Alta idrettspark 67 Komsa vel, rehabilitering av kunstgressbane ved Komsa skole 68 Alta klatreklubb, klatrevegg i forbindelse med utbygging av Finnmarkshallen Inntil Flytte gammelt kunstgress fra Aronnes 69 Kaiskuru IL, 7-er bane kunstgress Drift og finansiering må på plass 70 Nordlysbyen Aeroklubb, hangar ved Alta lufthavn 71 Alta kommune, Kaiskuru skianlegg rulleskiløype dugnad

16 Nærmiljøanlegg, prioritert liste. Tallene i hele 1000 Anlegg Kostnader inkl. mva Spillemidler (foreløpige tall) 15 prosent kommunalt tilskudd Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Forhåndsgodkjenning Søkt om Status/Tildelt 1(7) Alta kommune, Aronnes skole, Påbegynt aktivitetsområde 2 (3) Nerskogen IL, 5 er bane, kunstgress , fornyet 2010,2011,2012 Søkte ikke sp.m i , søkt om fornyet 3 (ny) Aspmyra skianlegg AS, skileikanlegg Feb 13 4(4) Tverrelvdalen IL, skileik ved Gammelsetra pr. byggetrinn 92 pr byggetrinn 5(5) Bossekop UL, skileik Breverud Bør deles opp i flere byggetrinn 6(9) Alta kommune Sandfallet u-skole, aktivitetsflate 7(8) Alta kommune, Elvebakken skole aktivitetsflate

17 Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Alta kommune Anlegg Kostnader inkl. mva Spillemidle r (foreløpige tall) 15 prosent kommunalt tilskudd Kviby IL, rehabilitering av skiløype Alta IF, ny fotballstadion Aronnes Rafsbotn IL, kunstgress Sameiet Kaiskuru snøkanonanlegg, del II Tverrelvdalen IL, rehabilitering lys kunstgressbane Kommunal andel for egne anlegg Årlige driftskostnad for kommunen K-styre vedtak Ikke søkt Ikke søkt Forhåndsgodkjenning Søkt om Status/Tildelt Alta IF utreder andre alternativer Alta kommune, fiskeplass Strømsnes Eget prosjekt Samarbeid med Statens vegvesen Nærmiljøanlegg Alta IF, K 10 bakke Altabakkene Alta IF, K 20 bakke Altabakkene Rafsbotn IL, ballbinge Jfr. K- 121/07 17

18 Vedlegg 1 Innspill til handlingsdelen. Frist for innspill var Kaiskuru IL, Kaiskuru IL ønsker å få bygd en kunstgressbane på skistadion i Kaiskuru, 64 x 44 m. 7-er bane. Vurdering: I utleggingsperioden må Kaiskuru IL sende inn følgende opplysninger: Total kostnader for prosjektet. Plan for finansiering Plan for drift. Inkludert avtale med Alta kommune om bruk av grunn og avtale i forhold til drift. Kaiskuru IL er et lite idrettslag og er i følge gruppa avhengig av avtale med Alta kommune for at det skal være forsvarlig for Kaiskuru IL å bygge anlegget. Det avhenger av hvilke avtaler Kaiskuru IL får med kommunen om anlegget bør være med i planen. Nordlysbyen Aeroklubb NLAC, Flytting av hangar innenfor området for Alta lufthavn. Beregnet kontantutgifter kr ,-, i tillegg kommer egeninnsats som dugnad. Utgiftene skal finansieres med lån og dugnad. Vurdering: NLAC må i utleggingsperioden beregne verdien av dugnaden. Anlegget anbefales tas med i planen. 18

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2014-2015 aaab/22.05.14 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012 Trivsel og god helse for alle Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.09 Sak 09/1134 Innholdsfortegnelse Forside:...

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune 1 Innhold 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1 Formål med planen... 3 2.2 Prosess... 3 2.3 Forholdet til andre planer... 3 2.4 Planens oppbygging...

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer