KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Behandlet i formannskapet under sak 199/08 den 2/ Høring 12/ /1-09 Vedtak i kommunestyret under sak 63/09 den 17/

2 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 3 Bakgrunn og plankrav... 3 GENERELL DEL... 4 Definisjoner... 4 Overordna mål... 5 Målstyrt utbygging... 5 Sikring av arealer... 5 Finansiering av utbyggingskostnader... 5 Godkjenning... 5 Rådgivning og informasjon... 5 Drift og vedlikehold... 6 IDRETT OG FRILUFTSLIV... 6 Hovedmål og delmål... 6 Hovedmål... 6 Delmål - idrett... 6 Delmål - friluftsliv... 6 Status og tiltak... 7 Status idrett... 7 Økonomiplan, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg... 7 Aktivitet i lagene... 7 Friluftsanlegg og områder... 9 Sikrede friluftsområder... 9 Status friluftsliv Fysak HANDLINGSPROGRAM Tiltaksplan A - idretts- og friluftsanlegg Tiltaksplan B - Nærmiljøanlegg Uprioriterte anleggsprosjekter Anleggsbeskrivelse Lokalisering Anleggsoversikt SONE Anleggsoversikt SONE Anleggsoversikt SONE UTBYGGINGSPROGRAM VEDLEGG Vedlegg 1 - Økonomiplan, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg Oversikt A - Tiltaksplan IDRETT OG FRILUFTSLIVSANLEGG / REHABILITERING Oversikt B - TILTAKSPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIVSANLEGG (NÆRMILJØANLEGG).. 21 Oversikt C - TILTAKSPLAN SAMLET UTBYGGINGSPROGRAM Forsidebilde: Vårvandring til kjentmannspost på Terningsheia 2008

3 3 FORORD Kultur- og kirkedepartementet har pålagt kommunene å utarbeide langsiktige planer for utbygging av idrettsanlegg. Plankravet er også gjort gjeldende for utbygging av friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. I tillegg til dette stilles også departementet krav om vedtatt plan for kulturbygg som vilkår for å kunne søke om statlige tilskudd til utbygging og rehabilitering av disse. Se kulturdepartementet rundskriv V-0732 og V Snillfjord kommunes plan omhandler ikke kulturbygg. En er likevel kjent med Kulturdepartementets rundskriv V-5/88 som stiller utvidede krav til kommunale kulturbyggplaner. Informasjon finnes også på internett. INNLEDNING Bakgrunn og plankrav Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er viktig for staten å framheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn og ungdom. Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag og lignende. Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidlene ikke skal danne grunnlag for tjenesteetablerte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Når andre enn kommunene eller fylkeskommunene står som søker, må kommune, eventuell fylkeskommune, garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av vilkårene, tilbakebetaler tildelte spillemidler til Det kgl. kultur- og kirkedepartementet i tråd med de generelle vilkår for tilskudd. Det vil kun bli innvilget tippemidler til anlegg som står oppført i kommunalt vedtatt plan, og planen skal være vedtatt som retningsgivende for den kommunale medvirkning i utbygging og drift av anlegg. Planen skal inneholde oversikt over aktuelle utbyggingsoppgaver på fritids- og idrettsektoren for kommunenes vanlige planperiode. Dokumentet skal inneholde et prioritert utbyggingsprogram for perioden på 4 år, med spesifikasjon av de opplysninger som departementet krever. Planen skal rulleres årlig i forhold til framdriften på enkelte anlegg, og eventuelle endrede forutsetninger. Planer skal omfatte rehabilitering av eksisterende anlegg. Nærmiljøanlegg skal være med. Dokumentet skal omfatte en kartdel som forteller om planlegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

4 4 GENERELL DEL Snillfjord kommune har tidligere hatt plan for idrett-, nærmiljøanlegg og idrettsrelaterte friluftsanlegg. Den nye planen bygger på tidligere vedtatt delplan. Definisjoner Anleggstypene det kan søkes spillemidler på er følgende: Nærmiljøanlegg: Kommuneanlegg: Fylkesanlegg Riksanlegg Friluftsliv og anlegg. Det er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som ligger i eller i direkte tilknytning til et boligområde, og som er en integrert del av dette. Ballsletter, sykkelbaner og turstier er eksempel på nærmiljøanlegg. Det skiller mellom mindre og større kommuneanlegg: Mindre kommuneanlegg er anlegg som dekker behovet for kon-kurranser etter gjeldende regler på lags- og kretsplan, ofte som fellesanlegg på skoler, men de kan samtidig ha funksjon som nærmiljøanlegg. Større kommuneanlegg er anlegg som dekker behov for en eller flere idretter for hele eller større deler av kommunen, og er dimensjonert og utformet slik at de tilfredsstiller kravene for å konkurranse på kretsplan og eller på nasjonalt nivå. er lokalisert, dimensjonert og utformet slik at de tilfredsstiller kravene for å arrangere norske mesterskap og/eller dekker spesielle trenings-/konkurransebehov for hele fylket eller en større del av fylket. er anlegg for en særidrett med standard som gjør det mulig å arrangere internasjonale mesterskap i vedkommende idrett. Friluftsliv for alle er en nasjonal målsetting. Friluftsliv foregår i naturpregede omgivelser med sikte på naturopplevelser. Dette gir mosjon, utfordringer, opplevelser og avkobling og er av betydning for vår fysiske helse, trivsel og livskvalitet. Vi får et forhold til stedet vi bedriver aktivitet på. I Kirke- og kulturdepartementets Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2009 som vedrører tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjøres det klart at anleggseier har plikt til å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i 40 år etter ferdigstillelse. Kravet er gjeldende både for nybygg og rehabilitering. Det innebærer plikt til å drive på årsbasis, eller for de idretter som har faste sesonger, på sesongbasis. Nedlegging eller bruksendring av anlegget i løpet av denne 40-årsperioden skal ikke skje med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra Kultur- og kirkedepartementet. Dersom anlegget blir stengt for tre måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere Kultur- og kirkedepartementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Kultur- og kirkedepartementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning for mislighold, med mindre det foreligger skriftlig godkjennelse fra departementet for en forlenget stenging.

5 5 Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere Kultur- og kirkedepartementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen. Salg eller deling skal ikke skje uten departementets skriftlige forhåndssamtykke. Dersom forannevnte vilkår misligholdes kan departementet kreve tidligere utbetalte tilskudd, med tillegg av 5 % rente i inntil 2 år, tilbakebetalt innen 30 dager etter at departementet framsetter skriftlig krav. Overordna mål Fra sentrale myndigheter er det en uttrykt målsetting i forbindelse med utvikling av områder for idrett og friluftsliv at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet der de bor. En konsekvens av dette er derfor at de områder som er høyest prioritert til tiltak er nærområder til boligstrøk. I tillegg til dette har Snillfjord kommune et ønske om å bidra til trivsel, trygghet og tilhørighet slik at innbyggerne skal ha mulighet til et rikt og mangfoldig friluftsliv. Det vil si at alle alders- og brukergrupper skal ha anledning til å drive med variert idretts- og friluftsaktiviteter. Miljøtanker innarbeides i det kommunale planarbeidet. Kommunens arbeid innenfor feltene idrett, friluftsliv og lokal kulturell aktivitet og de mange lag og foreninger oppfordres til å legge sin aktivitet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Kommunen har her muligheten for egengodkjenning ut i fra statlige retningslinjer og plan- og bygningsloven (PBL). Målstyrt utbygging Sikring av arealer Dette bør normalt skje i en minnelig ordning, gjennom samarbeid med grunneiere. Arealer som har spesiell verdi for kultur, idrett og friluftsliv kan sikres ved statlige midler. Det er viktig at endringer i arealbruken skjer i samsvar med kommuneplanens arealdel. Friluftsområdet (statlig innkjøpt) med kommunal flytebrygge på Jamtøya er et eksempel på dette. Finansiering av utbyggingskostnader Dette dekkes av utbygger. Det finnes støtteordninger som spillemidler, friluftsmidler og statsstøtte til lokale kulturhus hvor utbygger kan søke om finansiell støtte. Ven flerbrukshus som ble bygget i 1986 er et eksempel på dette. Godkjenning I spørsmålet om godkjenning av anlegg, idrettspolitiske forhold, anleggstekniske forhold og forhold til omgivelsene har kommunen mulighet for egengodkjenning ut i fra statlige retningslinjer og plan- og bygningsloven. Rådgivning og informasjon På kommunalt nivå vil administrasjonen på rådhuset kunne gi råd og relevant informasjon. Idrettskretsen har også en slik funksjon. Kommuner og enkeltpersoner kan få råd og informasjon i fylkeskommunen eller hos fylkesmannen (i saker som vedrører friluftsliv). Ellers er mye informasjon tilgjengelig via internett.

6 6 Drift og vedlikehold Det er utbygger/eier som har ansvaret for dette. Planen skal fungere som et styringsverktøy for kommunens tildelinger av kommunale midler til vedlikeholds- og driftskostnader. IDRETT OG FRILUFTSLIV Hovedmål og delmål Hovedmål Snillfjord kommune ønsker at alle grupper i befolkningen skal ha muligheter til å utøve idretts- og friluftslivsaktiviteter på det nivå de selv ønsker. Delmål - idrett 01 Eksisterende anlegg skal ivaretas og rehabiliteres slik at de til enhver tid fyller de krav brukerne stiller til anlegget. 02 I kommune- og reguleringsplaner skal det innarbeides areal og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet. 03 Barn og unges interesser og engasjement skal vektlegges og ivaretas ved all fysisk utforming og planlegging av områder og areal for idrett og friluftsliv. 04 Det skal legges vekt på byggeanlegg som dekker behovet for flere idretter, aktiviteter og brukergrupper samtidig flerbruksanlegg. 05 Det skal være tilrettelagt arealer for uorganisert idrettslek i alle grender. 06 Samordne skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for anlegg. 07 Anlegg skal planlegges og tilrettelegges for mest mulig helårsbruk. 08 Alle anlegg må så langt det er mulig og nødvendig tilpasses funksjonshemmede. Delmål - friluftsliv Satsing skal være med å bidra til at Snillfjords befolkning og tilreisende utvikler en positiv holdning til naturen. Dette er en forutsetning for naturlige holdninger og livsstil, og for vilje til å ta ansvar for framtida. Alle brukergrupper bør ha gode muligheter til å utøve friluftsliv med den allsidige naturen kommunen har. 01. Utvikling av interesse for og forståelse av friluftsliv, samt trening i utøving av friluftsliv, bør bygges inn i og videreutvikles i barnehagenes og skolenes undervisningsplaner. 02. Informasjon om mulighetene til friluftsliv, friluftslivets positive effekter, og rettigheter og plikter i naturen bør fortsette kontinuerlig. 03. Kommunen fortsetter informasjon via sin hjemmeside til de som søker dette. Krokstadøra IL har satt opp tavler med opplysninger om turløyper (sommer og vinter), friluftsområder. I tillegg informeres det i kommunens egen informasjonsavis, Rådhusposten. Denne publiseres også på kommunens hjemmeside. 04. Naturtilpasset tilrettelegging bør utføres for å øke tilgjengeligheten til naturen for flere grupper. Her kan kanalisering av ferdsel skjerme sårbar natur. Et eksempel er Kjentmann i Snillfjord som fram til september 2008 har hatt 100 forskjellige poster ulike steder i kommunen. Ny runde med 20 nye poster settes ut for kjentmannsrunden

7 7 05. Bredden i friluftslivet er viktig og flest mulig naturtyper bør være representert. Ved tilrettelegging bør det tas spesielt hensyn til utvikling av friluftsområder til sosiale treffsteder. Her kan nevnes P-plassen på Langlidalen, Storslettet/Berg )-plass, Steinvassbu trimhytte, flytebrygga på Jamtøya med stier innover øya og turstien opp til Vettan på Hemnskjela som eksempler. 06. Friluftslivet bør utvikles som en del av reiselivstilbudet. Til nå er det sjøen og fritidsfiske som har trukket størstedelen av turistene til kommunen. Status og tiltak Status idrett O-kart og nærmiljøkart finnes. Det er også utarbeidet skolegårdskart. O-sporten har etablert en kjerne av aktive utøvere. Fotball er også en aktivitet som er spesielt populær blant de unge (både gutter og jenter). Volleyball har tidligere vært en aktiv idrett, men på grunn av at mange tar utdanning eller er i arbeid utenfor kommunen har dette gått over til å bli Volleyball for artisheit for kvinner og menn, en ren trimgruppe. For en del idretter finnes det anlegg for samme idrettsgren i flere grender. Dette er en naturlig følge av spredt bosetning og store avstander med dårlig offentlige transportmuligheter. Kommunen bør også bidra til at lag, foreninger og enkeltpersoner deltar aktivt med ideer på hvordan de selv og kommunen kan drive mer miljøvennlig. Snillfjord skytterlag (Ulvstubakken skytebane) og Ytre Snillfjord skytterlag (Vuttudal skytebane ferdig 2007) har begge bygget ut sine baner. For førstnevnte gjenstår utbygging av klubbhus og dette laget arrangerer også stevner som inngår i Midtnorsk cup. Snillfjord Motorklubb og Krokstadøra IL samarbeider om anlegg for sine aktiviteter og har fått spillemidler. Motorcrossbanen ble ferdigstilt sommeren 2008 og som har blitt meget populær. Krokstadøra IL har fått støtte gjennom spillemidler til skilting av turløyper og dette arbeidet ble avslutta vinteren 2006/-07. Hemnskjel idrettslag har bygget ut sandvolleyballbane med egne midler i Snillfjord kommune har nærmiljøanlegg ved Krokstadøra oppvekstsenter hvor flere idretter kan utøves både som organisert og uorganisert aktiviteter. Svømmehallen drives av kommunen og ligger i omsorgsenteret. Badevaktfunksjonen innehas av Krokstadøra Ils medlemmer de dagene det er folkebad (sept. påske). I og med at plasseringen av bassenget er i tilknytning til omsorgsenteret benyttes denne som terapitilbud på årsbasis i tillegg til at skolene benytter den i sin svømmeopplæring gjennom hele skoleåret. Økonomiplan, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg I vedlegg 1 er lagenes økonomiplan for perioden vist. Lagene kan her anslå dugnadstimer på vedlikehold i stedet for et beløp. Lagene har valgt å angi vedlikeholdsnivået med et beløp. Aktivitet i lagene Tall oppgitt fra Sør-Trøndelag Idrettskrets pr. jan. 2008

8 8 Kvinner Menn Total %-vis andel Navn på idrettslag (i hele %) HEMNSKJEL IL KROKSTADØRA IL IL FJORDGLIMT YTRE SNILLFJORD IL (YSIL) SNILLFJORD MOTORKLUBB SUM AKTIVE ETTER KJØNN OG ALDER - IDRETTSLAG Tall oppgitt fra Sør-Trøndelag Idrettskrets pr. jan Alder antall %-vis antall %-vis antall kvinner kvinner menn menn total Under 13 år år over 19 år SUM %-vis total SKYTTERLAG Tallene er oppgitt fra Det frivillige skyttervesen (sentralt Oslo) pr. jan Navn medl.tall %-vis Snillfjord skytterlag ,3 Tannvik og Flesvik skytterlag 31 12,5 Ytre Snillfjord skytterlag 50 20,2 SUM SKOTTHYLL Navn medl.tall %-vis Nere På Pr. 1. juli 2008 hadde Snillfjord 1009 innbyggere (Kilde: Statistisk sentralbyrå.) Medlemsmasse i idrettslag 631 Medlemsmasse i skytterlag 248 Medlemsmasse i skotthyll 12 Totalsum aktive 891 (83,3 % av befolkningen) viser at flere av innbyggerne er aktive innen flere idretter. En må her ta med at flere er medlemmer i flere lag så 88,3 % er nok at altfor høyt prosenttall. Antall innbyggere pr var 1022 personer. I aldersgruppen 0-19 år var det på samme tidspunkt 261 personer. Dette utgjør prosent av den totale befolkningen i kommunen. (kilde: ssb) Tiltak O-kart/Nærmiljøkart oppgraderes/lages nye/utvides Grendene har idrettsbaner/-løkker i tilknytning til skolene/oppvekstsentra og disse benyttes på samme måte som nærmiljøanlegg. Velforeninger har bygget små aktivitetsanlegg.

9 9 Oppvekstsentras idrettsbaner/balløkker benyttes også i mange tilfeller som nærmiljøanlegg (gjelder også for nedlagte skoler). Ved oppvekstsenteret på Krokstadøra er det nærmiljøanlegg for flere aktiviteter. Anlegget er populært og flittig brukt både i og utenfor skoletiden både til idrett og idrettslek. Friluftsanlegg og områder Naturmiljøet Snillfjord kommune med sine 512 kvadratkilometer er som et Norge i miniatyr med dype fjorder, fjell, myr- og skogområder. Det høyeste fjellet er Gråura, 791 m.o.h. Det er også et uttall av små og store ferskvann. Berggrunnen i Snillfjord domineres av granitt og gneis, sure bergarter som gir dårlig jordsmonn. Noen steder forekommer kalkrike bergarter som gir godt jordsmonn. Her kan spesielt Melvasslia naturreservat nevnes. Her finnes en rekke varme- og kalkkrevende plantearter som ikke er vanlige i regionen. Skogområdene er knyttet til dalsidene og liene opp fra fjordene. Det er mye løv- og furuskog. Grana har sin vestlige naturlige utbredelsesgrense i deler av kommunen. Ellers er det mye myr som en følge av fuktig kystklima. Både på fjellet og i skogsområdene er det mange små vann som gir et godt grunnlag for fiske. I 140 av de 155 vannene er det fisk. Kulturlandskapet Kystkulturen forener de menneskelige og naturlige ressurser som har skapt kulturlandskapet ved kysten. På lune steder er det anlagt havner og naust, oppdyrking av åker og eng skjedde der det var nok jord til det. Øyene og holmene ble tidligere benytta til beite og i utmarka foregikk gjeting av storfe. Det var engslåtter oppover liene hvor gresset var mest frodig. På noen myrer ble det hentet torv til brensel og dette var et meget tungt arbeid. Torvdammene ved garden Aalia er et slikt sted som har fått navn etter arbeidet som har vært drevet der. En kan se tydelige spor i naturen etter tidligere tiders kultur. Fra sjøen og fjæra ble det henta tang til å spe på vinterfòret til bufeet. Disse aktivitetene skapte kulturlandskapet som nå er i ferd med å endres fordi det legges om til nye driftsformer både på sjø og på land. Disse driftsformene vil igjen etter hvert påvirke/endre kulturlandskapet. Naturvernområde Melvasslia er et 260 daa stort område som ble vernet i 1987 og som har status som naturreservat for spesiell rik flora. Fra 1. januar 2002 tok Snillfjord kommune over forvaltningsansvaret for dette området. Sikrede friluftsområder Jamtøya ligger ytterst i Hemnefjorden ved utløpet av Åstfjorden og deler av øya ble innkjøpt av Miljøverndepartementet i Senere har det på øyas NO side blitt tilrettelagt med kommunal flytebrygge. I 1991/92 ble det bygget gangvei fra brygga og opp til doet samt videre til strandområdet i bukta med tanke på at også bevegelseshemmede skal kunne benytte strandområdet. Storslettet/Berg er en parkeringsplass med plass til ca 30 biler innerst i Bergsdalen. Herfra går Krokstadøra ils skilta turløype (sommer og vinter) inn til trimhytta Steinvassbu som ligger ved Steinvasstjønna. Samme type løype går også til Snilldalen som er parallell-dalføret. Idrettslaget har sikret seg langsiktig avtale med grunneiere for løypetrasseer. En kan

10 10 Langlidalen Ulvstubakken også ta turer herfra og inn i Grytdalen. (dalføre i Snillfjord og Orkdal kommuner.) Naturpark, fredet i 1970, ca. 29 km2. P-plass ligger øverst i Langlidalen SV for Våvatnet på fylkesveien mot Kyrksæterøra. Parkeringsplassen er statlig innkjøpt og har plass til ca. 300 biler. Turgåere både sommer og vinter benytter dette området til uorganisert friluftsliv. Herfra kan en ta turer mot Omnfjellet, Søvasskjølen og Langlidalsheia. Spesielt rundt påsketider er det stor trafikk her. Tilrettelagt P-plass på toppen av Ulvstubakken (Rv714). På plassen er det infotavle som omtaler de gamle dyregravene i egnen. Herfra kan en ta turer både til Melvasslia og opp på Krokstadfjellet. (traseer er ikke merket). Lov om friluftsliv Lovens 1 sier følgende: Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Og lovens 2 sier følgende om ferdsel i utmark: I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen. Om motorferdsel i utmark gjelder også lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Status friluftsliv Innbyggerne og de som oppholder seg i Snillfjord har mange muligheter til å drive et rikt utvalg av friluftslivsaktiviteter. Aktivitetene foregår for det meste i uorganiserte former og det er derfor vanskelig å vite hvor stor aktiviteten er. Ved trimpostene er det utlagt bøker som trimmere kan skrive seg inn i, og disse viser at over 10 % av befolkningen er aktive i forbindelse med disse. For personer med funksjonshemminger er det tilrettelagt fiskeplasser. Kommunen har anlagt en i Bergselva på Krokstadøra. Statens vegvesen anla en rampe for fiske under Hemnskjelbrua i 1994 i forbindelse med fastlandsforbindelsen til Hitra og Frøya. Tiltak friluftsliv Kjentmann i Snillfjord startet i Denne aktiviteten er meget populær og er med på å få befolkningen og tilreisende ut i naturen samtidig som de lærer kommunen å kjenne på en måte de ellers ikke ville gjort. I 2008 ble den 6. omgangen med kjentmannsposter startet. I løpet av hver omgangen, som går over 2 år, blir det satt ut 20 forskjellige poster. Noen er enkle å komme til mens andre krever mer innsats. Til nå har det vært satt ut 100 forskjellige turmål rundt om i kommunen. Ca 60 personer har gjennomført alle postene i alle omgangene til nå. Trimpostene finnes i nærområdene til bosetting i alle deler av kommunen.

11 11 Idrettsskolen på Krokstadøra samler barn og unge fra store deler av kommunen, og her innbefattes også friluftsliv som en viktig del. Skilta løyper (sommer og vinter) fra Storslettet i Berg mot både Steinvassbua og mot Snilldalen. Deler av lysløypa på Krokstadøra benyttes også som trimløype i sommerhalvåret. Ellers er det motorcrossløype i sommerhalvåret og skiløype om vinteren. Jakt og fiske er en viktig fritidsaktivitet for folk i kommunen. Dette er viktig både for kommunens egne innbyggere så vel som tilreisende og kommunens hyttebefolkning. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for denne aktiviteten med unntak av et par fiskeplasser som er tilrettelagt. Fysak FYSAK er en forkortelse for FYSisk AKtivitet. FYSAK-prosjektet er et samarbeid lokalt og regionalt om lavterskeltilbud med formålet å få flere til å bli fysisk aktive. Tilbudet i en FYSAK-kommune er rettet mot grupper som er lite fysisk aktive. Snillfjord kommune sluttet seg til Fysak-prosjektet i mai Et åpent møte med idédugnad i oktober 2009 resulterte i en handlingsplan med følgende uprioriterte tiltak: Kart over kommunen med turstier og turmål og aktuell informasjon om friluftsliv. Løypelegging med GPS-sporing. Fortau Krokstadøra - lysløypa for gående, sykkel og rulleski Skolere aktivitetsledere. HANDLINGSPROGRAM I handlingsprogrammet er prosjektene delt inn i grupper. A B = idretts- og friluftsanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg, = nærmiljøanlegg Oversikt over prioriterte utbyggingsoppgaver Antall anlegg og kostnader i 1000 kroner. Anleggsgruppe Antall Kostnad Kommunal andel Idretts- og friluftsanlegg 3 kr og rehabilitering av eksiterende anlegg Nærmiljøanlegg 2 kr kr Tiltaksplan A - idretts- og friluftsanlegg Prosjektnavn : Ulvstubakken skytebane kjøp og montering av 5 elektroniske skiver Byggherre : Snillfjord skytterlag Beliggenhet : Ulvstubakken Totalkostnad : kr

12 12 Tidsramme : 2010 Prioritet : A1 Prosjektnavn : Orienteringsskart Snildal Byggherre : Krokstadøra IL Beliggenhet : Snildal - Auset Totalkostnad : ca kr Tidsramme : 2010 Prioritet : A2 Prosjektnavn : Rehabilitering av skitraseer Byggherre : Krokstadøra IL Beliggenhet : Storslettet/Berg Auset - Steinvassbu Totalkostnad : ca kr Tidsramme : Prioritet : A3 Tiltaksplan B - Nærmiljøanlegg Prosjektnavn : 60 meter løpebane og lengdegrop Byggherre : Idrettslaget Fjordglimt Beliggenhet : Vaslag Totalkostnad : ca kr Tidsramme : 2010 Prioritet : B1 Prosjektnavn : Aktivitetsområde ved ny skole på Hemnskjela Byggherre : Snillfjord kommune Beliggenhet : Hemnskjela Totalkostnad : kr Tidsramme : Prioritet : B2 Uprioriterte anleggsprosjekter Følgende oversikt viser innmeldte anleggsprosjekter som er registrert i tillegg til de utbyggingsoppgaver som omfattes av handlingsprogrammet. Nedenforstående oversikt er satt opp i tilfeldig rekkefølge, og eventuell endring av status for disse prosjektene tas opp under årlig rullering av planen. Her er også tatt inn tiltak som ikke er anlegg, men som regnes som viktig tiltak (skolere aktivitetsledere). Snillfjord motorklubb Tiltak 1: Samband internt på banen. Kostnadsramme: kr Tiltak 2: Kursing for å få godkjent aktivitetsleder og trenerkurs. Tiltak 3: Barnebane. Utvide startflata for å gi plass til en barnebane for barn mellom 5 og 8 år slik at aktivitetene kan gå parallelt og sikkert.

13 13 Kostnadsramme for tiltak 3: kr. Tiltak 4: Tidtakingsutstyr som gjør det mulig å arrangere løp. Kostnad for tiltak 4: ca kr. Ev kr ved delvis investering. Tiltak 5: Publikumsområder med stier og overganger for sikker forflytning innenfor området. Benker og telt. Tiltak 6: Lekeplass for de minste for at de skal kunne utfolde seg ved motorbanen. Krokstadøra idrettslag Tiltak 1: Utbedringer og utvidelser av utfartsområdet ved Steinvassbua. Utvide løypetrase for å bedre framkommeligheten for løypemaskina. Anlegge stikkrenner og to bruer i trasèen. Utvide løypenettet til Larsslettjønna og Storbakkan. Tiltak 2: GPS-tracking for at brukerne skal kunne holde seg oppdatert om preparering på Tiltak 3: Brygge ved Steinvasstjønna Kostnadsramme for tiltakene samlet: kr Snillfjord kommune, Krokstadøra oppvekstsenter Tiltak: tursti med bro til Øya. Snillfjord jeger- og fiskerforening Leirduebane FYSAK-tiltak Kart over kommunen med turstier og turmål og aktuell informasjon om friluftsliv. Løypelegging med GPS-sporing. Fortau Krokstadøra - lysløypa for gående, sykkel og rulleski Skolere aktivitetsledere.

14 14 Anleggsbeskrivelse Lokalisering av anlegg i kommunen Kartreferanser viser angivelse av lokalisering: Klassifisering av anleggene følger den systematikk som er fastlagt av departementet i samarbeid med NIT Snillfjord kommune Seterneset Bystingen Kongensvollen Åsøya Terningan Verrafjorde n Trondheimsleia Vingan Halsen Imsterfjorden Hemnskjel P Jamtøya He mn fjo rde n UW Rottem Sundan Kråkneset N M O Valslag QRS A Ytre Snillfjord X Berdal Vågan Nyheim Lian Heggstad Fossdal Bustlisundet Hafsmo Venna Klungervik Selnes Vollsætra Myrsætra B Bustlia Aunet Fenes Mjønes Engvika Sandvik Skorilla Vutudal Rotnes Breidvika Tannvikvågen Vutudalsætra Åstan Åstvik Snillfjord Y Z Slørdalen H Krokstadøra Snillfjord Berg Bergselva CDEFGJKLTV Myrstad Snilldal I Ausetsætra Lokalisering Sted Eier: A Ven oppvekstsenter og flerbrukshus Snillfjord kommune B O-kart Gråura Ytre Snillfjord IL (YSIL) C Nærmiljøanlegg Snillfjord kommune D Snillfjord svømmehall Snillfjord kommune E Krokstadøra lysløype Krokstadøra IL F Krokstadøra skotthyllbane Skotthyllklubben NERE PÅ

15 15 G Aahammaren O-kart Krokstadøra IL H Ulvstubakken skytebane Snillfjord skytterlag I Ski/Trimhytte Steinvassbu Krokstadøra IL J Turstasé Auset- Steinvasstjønna Krokstadøra IL K Aktivitetsflate Aunlia Aunlia Vel L Fiskeplass Krokstadøra (tilrettelagt funksjonshemmede) Snillfjord kommune M Tannvik balløkke Tannvikvågens venner N Tannvik/Flesvik skytebane Tannvik og Flesvik skytterlag O Vaslag idrettsanlegg IL Fjordglimt P Sandvolleyballbane Hemnskjel IL Q Vågan oppvekstsenter Snillfjord kommune R O-kart Vågan IL Fjordglimt S O-kart Vågavarden IL Fjordglimt T Skytebane (innendørs) Snillfjord skytterlag U Fiskeplass (tilrettelagt for funksjonshemmede) Statens vegvesen V O-kart/skolegårdskart Aa/Krokstadøra Krokstadøra IL W Balløkke/lekeplass, Sunde boligfelt Sundlandet vel X Aktivitetsflate/Lekeplass, Hyllberget boligfelt Hyllberget vel Y Vuttudal skytebane Ytre Snillfjord skytterlag Z Motorcrossbane Snillfjord Motorklubb Anleggskoder (NIT-registerets systematikk) AA Aktivitetsanlegg SHI Samfunnshus m/idrettsfunksjoner AFL Turløype SKA Skytterhus AFS Tursti/skiløype SKB Skytebane (ute) FOT Fotballbane SKH Skytebane (innendørs) H Idrettshus SVH Svømmehall Anleggsoversikt Sone 1 = Berdalen/Vennastranda/Skorild/Vuttudalen Sone 2 = Krokstadøra/Berg Sone 3 = Tannvikvågen/Flesvik Sone 4 = Hemnskjel/Sunde/Vaslag/Vågan Anleggsoversikt SONE 1 NR Anleggsnavn Eier Anl.type/Aktivitet (kode) A Ven oppvekstsenter/ Snillfjord kommune (SHI), SKO,AFL, AFS Flerbrukshus B O-kart Gråura Ytre Snillfjord IL OK (YSIL) X Aktivitetsflate/Lekeplass Hyllberget Velforening AA Y Vuttudal skytebane Ytre Snillfjord skytterlag SKB

16 16 Ven oppvekstsenter og flerbrukshus benyttes til idrettsarrangement. Terrengløpet Knubben rundt som arrangeres hver sommer av YSIL har start/innkomst der. Ytre Snillfjord skytterlag har bygget bane i Vuttudal hvor de bygger ut til elektroniske skiver. Anleggsoversikt SONE 2 NR Anleggsnavn Eier Anl.type/aktivitet (Kode) C Aa skole Snillfjord kommune SKO, FOT, AFS, AFL D Snillfjord svømmehall Snillfjord kommune SVH E Krokstadøra lysløype Krokstadøra IL AFL F Krokstadøra skotthyllbane Nere På AA, H G Aa hammeren O-kart M 1:12500 Krokstadøra IL OK H Ulvstubakken skytebane Snillfjord Skytterlag SKB, SKA I Skihytte Steinvassbu Krokstadøra IL AFS J Turtrassé Steinvasstjønna Krokstadøra IL AFS K Aktivitetsflate Aunlia Aunlia vel AA L Fiskeplass (funksjonshemmede) Snillfjord kommune AA T Innendørs skytebane Snillfjord skytterlag SKH V O-kart Krokstadøra M1:1000 Krokstadøra IL OK Z Motorcrossbane Snillfjord motorklubb AA På Krokstadøra er det flere forskjellige anlegg. I samme bygg som omsorgsenteret ligger kommunens eneste svømmehall. Krokstadøra oppvekstsenter med både gymsal og uteanlegg blir ofte brukt til idrettsaktiviteter. Uteanlegget er et nærmiljøanlegg med sandvolleyballbane, fotballbane og grusbane. Krokstadøra IL arrangerer årlig både O-løp og terrengløpet Krokstadøra Rundt med både start og innkomst på skolen. Skothyllklubben NERE PÅ har også skothyllanlegg med 4 baner. Innerst i Bergsdalen ligger P-plassen Storslettet og herfra går det løyper (sommer og vinter) over til Snilldalen og opp til trimhytta Steinvassbu. Fra 2007 er løypene merket med løypekart både i Snilldalen og på Storslettet. Fra Stenvassbu har Lensvik idrettslag videreført løypa i vinterhalvåret over til Øyangsvatnet i Agdenes. Turskytterrennet Snillfjord Lensvik samler hvert år flere hundre deltakere som også benytter denne traseen. Snillfjord Motorklubb og Krokstadøra IL samarbeider om løypetrasse og har fått tildelt spillemidler. Anlegget stod ferdig sommeren Snillfjord skytterlag har Ulvstubakken skytebane som består av elgbane, elektroniske skiver for 100 m og 200 meter samt et lite klubbhus. Innendørs skytebane er bygd ut i kjelleren under gymsalen på Aa ungdomsskole og har åpent en kveld i uka. I Vuttudalen har Ytre Snillfjord skytterlag ferdigstilt skytebane med spillemiddelstøtte. På Sunde har Sundlandet Velforening bygget ballbinge med tilskudd fra spillemidlene.

17 17 Anleggsoversikt SONE 3 NR ANLEGGSNAVN EIER AN.TYPE/AKTIVITET (KODE) M Tannvik balløkke Tannvikvågens AA venner N Tannvik/Flesvik skytebane Tannv./Flesvik skytterlag SKB,H Balløkka ved Tannvik gamle skole er i bruk som nærmiljøanlegg for innbyggere i denne delen av kommunen. Skyteanlegget til Tannvik og Flesvik skytterlag omfatter 100 m, 200 m og 300 m baner samt klubbhus. Anleggsoversikt SONE 4 NR ANLEGGSNAVN EIER AN.TYPE/AKTIVITET (KODE) O Vaslag idrettsanlegg IL Fjordglimt FOT, H P Hemnskjel sandvolley Hemnskjel IL FOT Q Vågan skole Snillfjord kommune FOT, AA, OK (oppvekstsenter) R O-kart Vågan IL Fjordglimt OK S O-kart Vågavarden Il Fjordglimt OK U Fiskeplass (funksjonshemmede) Statens vegvesen AA W Ballbinge Sundlandet velforening AA IL Fjordglimt arrangerer årlig Vinganrunden som går fra idrettsanlegget på Vaslag i en sløyfe i Vingvågen og tilbake. Dette arrangementet er for både trimmere og konkurranseløpere. Trimkassene er utplassert i hele sone 4 i tillegg til Kjentmannspostene som alle idrettslagene samarbeider om. Det arrangeres også skirenn og Vasslag fotballcup. På stadionanlegget er det bygget ut grusbaneanlegg i tilknytning til Vaslag idrettsanlegg. UTBYGGINGSPROGRAM Kartet viser hvordan de foreslåtte utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter er lokalisert. Nærmiljøanleggene er ikke tatt med på kartet.

18 18 Gruppe A Nyanlegg/Rehabilitering A1 A2 A3 Ulvstubakken elektroniske skiver på skytebanen O-kart Snildal Rehabilitering skitraseer Storslettet/Berg Auset - Snildal

19 VEDLEGG til kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Snillfjord kommune. Vedlegg 1 - Økonomiplan, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg ANLEGG Drift Vedl.- Dugnad 1) Drift Vedl.- Dugnad 1) Drift Vedl.- Dugnad 1) Drift Vedl.- Dugnad 1) hold hold hold hold Innendørs skytebane Skolegårdskart Aa Turtrasé til Steinvasstjønna Vaslag idrettsanlegg Krokstadøra lysløype Ulvstubakken skytebane Vuttudal skytebane Motorcrossbanen Steinvassbu trimhytte Aahammaren O-kart ) Oppgis i timer. Lagene kan her anslå dugnadstimer på vedlikehold.

20 20 Oversikt A - Tiltaksplan IDRETT OG FRILUFTSLIVSANLEGG / REHABILITERING Kostnad i 1000 kr Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering ANLEGG/ PROSJEKT KT SM EK KT SM EK KT SM EK KT SM EK Orienteringskart Elektroniske skiver Ulvstubakken skytebane Rehabilitering skitrasé Auset - Steinvassbua - Snildal Gruppesum TOTAL KT = Kommunalt tilskudd SM = Spillemidler EK = Egenkapital

21 21 Oversikt B - TILTAKSPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIVSANLEGG (NÆRMILJØANLEGG) ANLEGG/ PROSJEKT Kostnad i 1000 kr Tidspunkt/finansiering 2009 KT SM EK Tidspunkt/finansiering 2010 KT SM EK Tidspunkt/finansiering 2011 KT SM EK 60 m løpebane + lengdegrop Aktivitetsområde ved ny skole på Hemnskjela Gruppesum TOTAL KT = Kommunalt tilskudd SM = Spillemidler EK = Egenkapital Tidspunkt/finansiering 2012 KT SM EK

22 22 Oversikt C - TILTAKSPLAN SAMLET UTBYGGINGSPROGRAM ANLEGG/ PROSJEKT IDRETT OG FRITIDS. Orienteringskart Snildal Klubb-/skytterhus Ulvstubakken Kostnad i 1000 kr Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering KT SM EK KT SM EK KT SM EK KT SM EK skytebane Rehabilitering skitrase NÆRMILJØ-ANLEGG 60 m løpebane + lengdegrop Aktivitetsområde ved ny skole Gruppesum TOTAL KT = Kommunalt tilskudd SM = Spillemidler EK = Egenkapital

Handlingsprogram 2011 2014 Nybygging av anlegg i Kåfjord

Handlingsprogram 2011 2014 Nybygging av anlegg i Kåfjord 8.0HANDLINGSPROGRAM 8.1 Prioritert handlingsprogram for anlegg Handlingsprogram 2011 2014 Nybygging av anlegg i Kåfjord KT = kommunale tilskudd SM = spillemidler EK = byggherres egenkapital Oppstillingen

Detaljer

Kommunedelplan IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SkandiaCup sommeren 2010 RENTSPILL pris tildelt jentelaget fra Osen

Kommunedelplan IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SkandiaCup sommeren 2010 RENTSPILL pris tildelt jentelaget fra Osen Kommunedelplan IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2012 2015 SkandiaCup sommeren 2010 RENTSPILL pris tildelt jentelaget fra Osen Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015 Osen kommune Utdanning kultur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Røe Arkiv: 233 C00 Arkivsaksnr.: 16/501-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Røe Arkiv: 233 C00 Arkivsaksnr.: 16/501-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Røe Arkiv: 233 C00 Arkivsaksnr.: 16/501-14 TILDELING AV KULTURMIDLER 2016 Saksdokumenter: Vedlagt: I mappe: 16/112-7: Regelverk for tildeling av tilskudd til kulturformål

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-12 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2013-2016 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-1 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2012-2015 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen 1. Innledning Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets bestemmelser

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET 13/1987-8 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2014 2017 Uprioritert Idrettsanlegg Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 TIDSRAMME 2014 1 Strategi 1. Sanitæranlegg og garderobe KIL Skiavdeling Hemne

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Statusoversikt anleggsdekning pr innbygger Tilvekst i Anleggsdek Kategori Antall perioden ning pr Anleggsgruppe enh. innb.

Statusoversikt anleggsdekning pr innbygger Tilvekst i Anleggsdek Kategori Antall perioden ning pr Anleggsgruppe enh. innb. Statusoversikt anleggsdekning pr. 1000 innbygger (23 av anleggene klassifiseres som nærmiljøanlegg) Kategori Anleggsgruppe Antall enh. Tilvekst i perioden Anleggsdek ning pr. 1000 innb. Aktivitetsanlegg

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro Rundskriv VEDLEGG 1 Til kommuner og fylkeskommuner Nr. Vår ref Dato V-15 B/2004 2004/02463 ID/ID1 mro 15.06.2004 ORIENTERING OM TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR 2005

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

ALLEMANNSRETTEN Fakta og myter. Håvard Steinsholt. Førsteamanuensis Institutt for Landskapsplanlegging

ALLEMANNSRETTEN Fakta og myter. Håvard Steinsholt. Førsteamanuensis Institutt for Landskapsplanlegging ALLEMANNSRETTEN Fakta og myter Håvard Steinsholt Førsteamanuensis Institutt for Landskapsplanlegging 1. Definisjon allemannsrett En allemannsrett er en lovlig adgang for alle og enhver til bruk av visse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet "

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 12.12.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ådne Røkkum Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2018" Sakens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018 Planprogram Høringsframlegg Innledning Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 2010, skal rulleres. Selve handlingsdelen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Lesesalen, Biblioteket, Sørumsand 28.11.2006 Møtetidspunkt: Kl. 1900-2025.

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Vedtatt i Hasvik kommunestyre 20.12.2007 i sak 93/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for arbeidet 2 1.2 Formål og intensjoner

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8886-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK Karlsøy kommune 2001 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Definisjoner, klassifisering 2.1 Idrett 2.2 Friluftsliv 2.3 Idrettsanlegg et utvidet

Detaljer