KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Behandlet i formannskapet under sak 199/08 den 2/ Høring 12/ /1-09 Vedtak i kommunestyret under sak 63/09 den 17/

2 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 3 Bakgrunn og plankrav... 3 GENERELL DEL... 4 Definisjoner... 4 Overordna mål... 5 Målstyrt utbygging... 5 Sikring av arealer... 5 Finansiering av utbyggingskostnader... 5 Godkjenning... 5 Rådgivning og informasjon... 5 Drift og vedlikehold... 6 IDRETT OG FRILUFTSLIV... 6 Hovedmål og delmål... 6 Hovedmål... 6 Delmål - idrett... 6 Delmål - friluftsliv... 6 Status og tiltak... 7 Status idrett... 7 Økonomiplan, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg... 7 Aktivitet i lagene... 7 Friluftsanlegg og områder... 9 Sikrede friluftsområder... 9 Status friluftsliv Fysak HANDLINGSPROGRAM Tiltaksplan A - idretts- og friluftsanlegg Tiltaksplan B - Nærmiljøanlegg Uprioriterte anleggsprosjekter Anleggsbeskrivelse Lokalisering Anleggsoversikt SONE Anleggsoversikt SONE Anleggsoversikt SONE UTBYGGINGSPROGRAM VEDLEGG Vedlegg 1 - Økonomiplan, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg Oversikt A - Tiltaksplan IDRETT OG FRILUFTSLIVSANLEGG / REHABILITERING Oversikt B - TILTAKSPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIVSANLEGG (NÆRMILJØANLEGG).. 21 Oversikt C - TILTAKSPLAN SAMLET UTBYGGINGSPROGRAM Forsidebilde: Vårvandring til kjentmannspost på Terningsheia 2008

3 3 FORORD Kultur- og kirkedepartementet har pålagt kommunene å utarbeide langsiktige planer for utbygging av idrettsanlegg. Plankravet er også gjort gjeldende for utbygging av friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. I tillegg til dette stilles også departementet krav om vedtatt plan for kulturbygg som vilkår for å kunne søke om statlige tilskudd til utbygging og rehabilitering av disse. Se kulturdepartementet rundskriv V-0732 og V Snillfjord kommunes plan omhandler ikke kulturbygg. En er likevel kjent med Kulturdepartementets rundskriv V-5/88 som stiller utvidede krav til kommunale kulturbyggplaner. Informasjon finnes også på internett. INNLEDNING Bakgrunn og plankrav Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er viktig for staten å framheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn og ungdom. Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag og lignende. Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidlene ikke skal danne grunnlag for tjenesteetablerte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Når andre enn kommunene eller fylkeskommunene står som søker, må kommune, eventuell fylkeskommune, garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av vilkårene, tilbakebetaler tildelte spillemidler til Det kgl. kultur- og kirkedepartementet i tråd med de generelle vilkår for tilskudd. Det vil kun bli innvilget tippemidler til anlegg som står oppført i kommunalt vedtatt plan, og planen skal være vedtatt som retningsgivende for den kommunale medvirkning i utbygging og drift av anlegg. Planen skal inneholde oversikt over aktuelle utbyggingsoppgaver på fritids- og idrettsektoren for kommunenes vanlige planperiode. Dokumentet skal inneholde et prioritert utbyggingsprogram for perioden på 4 år, med spesifikasjon av de opplysninger som departementet krever. Planen skal rulleres årlig i forhold til framdriften på enkelte anlegg, og eventuelle endrede forutsetninger. Planer skal omfatte rehabilitering av eksisterende anlegg. Nærmiljøanlegg skal være med. Dokumentet skal omfatte en kartdel som forteller om planlegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

4 4 GENERELL DEL Snillfjord kommune har tidligere hatt plan for idrett-, nærmiljøanlegg og idrettsrelaterte friluftsanlegg. Den nye planen bygger på tidligere vedtatt delplan. Definisjoner Anleggstypene det kan søkes spillemidler på er følgende: Nærmiljøanlegg: Kommuneanlegg: Fylkesanlegg Riksanlegg Friluftsliv og anlegg. Det er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som ligger i eller i direkte tilknytning til et boligområde, og som er en integrert del av dette. Ballsletter, sykkelbaner og turstier er eksempel på nærmiljøanlegg. Det skiller mellom mindre og større kommuneanlegg: Mindre kommuneanlegg er anlegg som dekker behovet for kon-kurranser etter gjeldende regler på lags- og kretsplan, ofte som fellesanlegg på skoler, men de kan samtidig ha funksjon som nærmiljøanlegg. Større kommuneanlegg er anlegg som dekker behov for en eller flere idretter for hele eller større deler av kommunen, og er dimensjonert og utformet slik at de tilfredsstiller kravene for å konkurranse på kretsplan og eller på nasjonalt nivå. er lokalisert, dimensjonert og utformet slik at de tilfredsstiller kravene for å arrangere norske mesterskap og/eller dekker spesielle trenings-/konkurransebehov for hele fylket eller en større del av fylket. er anlegg for en særidrett med standard som gjør det mulig å arrangere internasjonale mesterskap i vedkommende idrett. Friluftsliv for alle er en nasjonal målsetting. Friluftsliv foregår i naturpregede omgivelser med sikte på naturopplevelser. Dette gir mosjon, utfordringer, opplevelser og avkobling og er av betydning for vår fysiske helse, trivsel og livskvalitet. Vi får et forhold til stedet vi bedriver aktivitet på. I Kirke- og kulturdepartementets Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2009 som vedrører tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjøres det klart at anleggseier har plikt til å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i 40 år etter ferdigstillelse. Kravet er gjeldende både for nybygg og rehabilitering. Det innebærer plikt til å drive på årsbasis, eller for de idretter som har faste sesonger, på sesongbasis. Nedlegging eller bruksendring av anlegget i løpet av denne 40-årsperioden skal ikke skje med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra Kultur- og kirkedepartementet. Dersom anlegget blir stengt for tre måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere Kultur- og kirkedepartementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Kultur- og kirkedepartementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning for mislighold, med mindre det foreligger skriftlig godkjennelse fra departementet for en forlenget stenging.

5 5 Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere Kultur- og kirkedepartementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen. Salg eller deling skal ikke skje uten departementets skriftlige forhåndssamtykke. Dersom forannevnte vilkår misligholdes kan departementet kreve tidligere utbetalte tilskudd, med tillegg av 5 % rente i inntil 2 år, tilbakebetalt innen 30 dager etter at departementet framsetter skriftlig krav. Overordna mål Fra sentrale myndigheter er det en uttrykt målsetting i forbindelse med utvikling av områder for idrett og friluftsliv at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet der de bor. En konsekvens av dette er derfor at de områder som er høyest prioritert til tiltak er nærområder til boligstrøk. I tillegg til dette har Snillfjord kommune et ønske om å bidra til trivsel, trygghet og tilhørighet slik at innbyggerne skal ha mulighet til et rikt og mangfoldig friluftsliv. Det vil si at alle alders- og brukergrupper skal ha anledning til å drive med variert idretts- og friluftsaktiviteter. Miljøtanker innarbeides i det kommunale planarbeidet. Kommunens arbeid innenfor feltene idrett, friluftsliv og lokal kulturell aktivitet og de mange lag og foreninger oppfordres til å legge sin aktivitet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Kommunen har her muligheten for egengodkjenning ut i fra statlige retningslinjer og plan- og bygningsloven (PBL). Målstyrt utbygging Sikring av arealer Dette bør normalt skje i en minnelig ordning, gjennom samarbeid med grunneiere. Arealer som har spesiell verdi for kultur, idrett og friluftsliv kan sikres ved statlige midler. Det er viktig at endringer i arealbruken skjer i samsvar med kommuneplanens arealdel. Friluftsområdet (statlig innkjøpt) med kommunal flytebrygge på Jamtøya er et eksempel på dette. Finansiering av utbyggingskostnader Dette dekkes av utbygger. Det finnes støtteordninger som spillemidler, friluftsmidler og statsstøtte til lokale kulturhus hvor utbygger kan søke om finansiell støtte. Ven flerbrukshus som ble bygget i 1986 er et eksempel på dette. Godkjenning I spørsmålet om godkjenning av anlegg, idrettspolitiske forhold, anleggstekniske forhold og forhold til omgivelsene har kommunen mulighet for egengodkjenning ut i fra statlige retningslinjer og plan- og bygningsloven. Rådgivning og informasjon På kommunalt nivå vil administrasjonen på rådhuset kunne gi råd og relevant informasjon. Idrettskretsen har også en slik funksjon. Kommuner og enkeltpersoner kan få råd og informasjon i fylkeskommunen eller hos fylkesmannen (i saker som vedrører friluftsliv). Ellers er mye informasjon tilgjengelig via internett.

6 6 Drift og vedlikehold Det er utbygger/eier som har ansvaret for dette. Planen skal fungere som et styringsverktøy for kommunens tildelinger av kommunale midler til vedlikeholds- og driftskostnader. IDRETT OG FRILUFTSLIV Hovedmål og delmål Hovedmål Snillfjord kommune ønsker at alle grupper i befolkningen skal ha muligheter til å utøve idretts- og friluftslivsaktiviteter på det nivå de selv ønsker. Delmål - idrett 01 Eksisterende anlegg skal ivaretas og rehabiliteres slik at de til enhver tid fyller de krav brukerne stiller til anlegget. 02 I kommune- og reguleringsplaner skal det innarbeides areal og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet. 03 Barn og unges interesser og engasjement skal vektlegges og ivaretas ved all fysisk utforming og planlegging av områder og areal for idrett og friluftsliv. 04 Det skal legges vekt på byggeanlegg som dekker behovet for flere idretter, aktiviteter og brukergrupper samtidig flerbruksanlegg. 05 Det skal være tilrettelagt arealer for uorganisert idrettslek i alle grender. 06 Samordne skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for anlegg. 07 Anlegg skal planlegges og tilrettelegges for mest mulig helårsbruk. 08 Alle anlegg må så langt det er mulig og nødvendig tilpasses funksjonshemmede. Delmål - friluftsliv Satsing skal være med å bidra til at Snillfjords befolkning og tilreisende utvikler en positiv holdning til naturen. Dette er en forutsetning for naturlige holdninger og livsstil, og for vilje til å ta ansvar for framtida. Alle brukergrupper bør ha gode muligheter til å utøve friluftsliv med den allsidige naturen kommunen har. 01. Utvikling av interesse for og forståelse av friluftsliv, samt trening i utøving av friluftsliv, bør bygges inn i og videreutvikles i barnehagenes og skolenes undervisningsplaner. 02. Informasjon om mulighetene til friluftsliv, friluftslivets positive effekter, og rettigheter og plikter i naturen bør fortsette kontinuerlig. 03. Kommunen fortsetter informasjon via sin hjemmeside til de som søker dette. Krokstadøra IL har satt opp tavler med opplysninger om turløyper (sommer og vinter), friluftsområder. I tillegg informeres det i kommunens egen informasjonsavis, Rådhusposten. Denne publiseres også på kommunens hjemmeside. 04. Naturtilpasset tilrettelegging bør utføres for å øke tilgjengeligheten til naturen for flere grupper. Her kan kanalisering av ferdsel skjerme sårbar natur. Et eksempel er Kjentmann i Snillfjord som fram til september 2008 har hatt 100 forskjellige poster ulike steder i kommunen. Ny runde med 20 nye poster settes ut for kjentmannsrunden

7 7 05. Bredden i friluftslivet er viktig og flest mulig naturtyper bør være representert. Ved tilrettelegging bør det tas spesielt hensyn til utvikling av friluftsområder til sosiale treffsteder. Her kan nevnes P-plassen på Langlidalen, Storslettet/Berg )-plass, Steinvassbu trimhytte, flytebrygga på Jamtøya med stier innover øya og turstien opp til Vettan på Hemnskjela som eksempler. 06. Friluftslivet bør utvikles som en del av reiselivstilbudet. Til nå er det sjøen og fritidsfiske som har trukket størstedelen av turistene til kommunen. Status og tiltak Status idrett O-kart og nærmiljøkart finnes. Det er også utarbeidet skolegårdskart. O-sporten har etablert en kjerne av aktive utøvere. Fotball er også en aktivitet som er spesielt populær blant de unge (både gutter og jenter). Volleyball har tidligere vært en aktiv idrett, men på grunn av at mange tar utdanning eller er i arbeid utenfor kommunen har dette gått over til å bli Volleyball for artisheit for kvinner og menn, en ren trimgruppe. For en del idretter finnes det anlegg for samme idrettsgren i flere grender. Dette er en naturlig følge av spredt bosetning og store avstander med dårlig offentlige transportmuligheter. Kommunen bør også bidra til at lag, foreninger og enkeltpersoner deltar aktivt med ideer på hvordan de selv og kommunen kan drive mer miljøvennlig. Snillfjord skytterlag (Ulvstubakken skytebane) og Ytre Snillfjord skytterlag (Vuttudal skytebane ferdig 2007) har begge bygget ut sine baner. For førstnevnte gjenstår utbygging av klubbhus og dette laget arrangerer også stevner som inngår i Midtnorsk cup. Snillfjord Motorklubb og Krokstadøra IL samarbeider om anlegg for sine aktiviteter og har fått spillemidler. Motorcrossbanen ble ferdigstilt sommeren 2008 og som har blitt meget populær. Krokstadøra IL har fått støtte gjennom spillemidler til skilting av turløyper og dette arbeidet ble avslutta vinteren 2006/-07. Hemnskjel idrettslag har bygget ut sandvolleyballbane med egne midler i Snillfjord kommune har nærmiljøanlegg ved Krokstadøra oppvekstsenter hvor flere idretter kan utøves både som organisert og uorganisert aktiviteter. Svømmehallen drives av kommunen og ligger i omsorgsenteret. Badevaktfunksjonen innehas av Krokstadøra Ils medlemmer de dagene det er folkebad (sept. påske). I og med at plasseringen av bassenget er i tilknytning til omsorgsenteret benyttes denne som terapitilbud på årsbasis i tillegg til at skolene benytter den i sin svømmeopplæring gjennom hele skoleåret. Økonomiplan, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg I vedlegg 1 er lagenes økonomiplan for perioden vist. Lagene kan her anslå dugnadstimer på vedlikehold i stedet for et beløp. Lagene har valgt å angi vedlikeholdsnivået med et beløp. Aktivitet i lagene Tall oppgitt fra Sør-Trøndelag Idrettskrets pr. jan. 2008

8 8 Kvinner Menn Total %-vis andel Navn på idrettslag (i hele %) HEMNSKJEL IL KROKSTADØRA IL IL FJORDGLIMT YTRE SNILLFJORD IL (YSIL) SNILLFJORD MOTORKLUBB SUM AKTIVE ETTER KJØNN OG ALDER - IDRETTSLAG Tall oppgitt fra Sør-Trøndelag Idrettskrets pr. jan Alder antall %-vis antall %-vis antall kvinner kvinner menn menn total Under 13 år år over 19 år SUM %-vis total SKYTTERLAG Tallene er oppgitt fra Det frivillige skyttervesen (sentralt Oslo) pr. jan Navn medl.tall %-vis Snillfjord skytterlag ,3 Tannvik og Flesvik skytterlag 31 12,5 Ytre Snillfjord skytterlag 50 20,2 SUM SKOTTHYLL Navn medl.tall %-vis Nere På Pr. 1. juli 2008 hadde Snillfjord 1009 innbyggere (Kilde: Statistisk sentralbyrå.) Medlemsmasse i idrettslag 631 Medlemsmasse i skytterlag 248 Medlemsmasse i skotthyll 12 Totalsum aktive 891 (83,3 % av befolkningen) viser at flere av innbyggerne er aktive innen flere idretter. En må her ta med at flere er medlemmer i flere lag så 88,3 % er nok at altfor høyt prosenttall. Antall innbyggere pr var 1022 personer. I aldersgruppen 0-19 år var det på samme tidspunkt 261 personer. Dette utgjør prosent av den totale befolkningen i kommunen. (kilde: ssb) Tiltak O-kart/Nærmiljøkart oppgraderes/lages nye/utvides Grendene har idrettsbaner/-løkker i tilknytning til skolene/oppvekstsentra og disse benyttes på samme måte som nærmiljøanlegg. Velforeninger har bygget små aktivitetsanlegg.

9 9 Oppvekstsentras idrettsbaner/balløkker benyttes også i mange tilfeller som nærmiljøanlegg (gjelder også for nedlagte skoler). Ved oppvekstsenteret på Krokstadøra er det nærmiljøanlegg for flere aktiviteter. Anlegget er populært og flittig brukt både i og utenfor skoletiden både til idrett og idrettslek. Friluftsanlegg og områder Naturmiljøet Snillfjord kommune med sine 512 kvadratkilometer er som et Norge i miniatyr med dype fjorder, fjell, myr- og skogområder. Det høyeste fjellet er Gråura, 791 m.o.h. Det er også et uttall av små og store ferskvann. Berggrunnen i Snillfjord domineres av granitt og gneis, sure bergarter som gir dårlig jordsmonn. Noen steder forekommer kalkrike bergarter som gir godt jordsmonn. Her kan spesielt Melvasslia naturreservat nevnes. Her finnes en rekke varme- og kalkkrevende plantearter som ikke er vanlige i regionen. Skogområdene er knyttet til dalsidene og liene opp fra fjordene. Det er mye løv- og furuskog. Grana har sin vestlige naturlige utbredelsesgrense i deler av kommunen. Ellers er det mye myr som en følge av fuktig kystklima. Både på fjellet og i skogsområdene er det mange små vann som gir et godt grunnlag for fiske. I 140 av de 155 vannene er det fisk. Kulturlandskapet Kystkulturen forener de menneskelige og naturlige ressurser som har skapt kulturlandskapet ved kysten. På lune steder er det anlagt havner og naust, oppdyrking av åker og eng skjedde der det var nok jord til det. Øyene og holmene ble tidligere benytta til beite og i utmarka foregikk gjeting av storfe. Det var engslåtter oppover liene hvor gresset var mest frodig. På noen myrer ble det hentet torv til brensel og dette var et meget tungt arbeid. Torvdammene ved garden Aalia er et slikt sted som har fått navn etter arbeidet som har vært drevet der. En kan se tydelige spor i naturen etter tidligere tiders kultur. Fra sjøen og fjæra ble det henta tang til å spe på vinterfòret til bufeet. Disse aktivitetene skapte kulturlandskapet som nå er i ferd med å endres fordi det legges om til nye driftsformer både på sjø og på land. Disse driftsformene vil igjen etter hvert påvirke/endre kulturlandskapet. Naturvernområde Melvasslia er et 260 daa stort område som ble vernet i 1987 og som har status som naturreservat for spesiell rik flora. Fra 1. januar 2002 tok Snillfjord kommune over forvaltningsansvaret for dette området. Sikrede friluftsområder Jamtøya ligger ytterst i Hemnefjorden ved utløpet av Åstfjorden og deler av øya ble innkjøpt av Miljøverndepartementet i Senere har det på øyas NO side blitt tilrettelagt med kommunal flytebrygge. I 1991/92 ble det bygget gangvei fra brygga og opp til doet samt videre til strandområdet i bukta med tanke på at også bevegelseshemmede skal kunne benytte strandområdet. Storslettet/Berg er en parkeringsplass med plass til ca 30 biler innerst i Bergsdalen. Herfra går Krokstadøra ils skilta turløype (sommer og vinter) inn til trimhytta Steinvassbu som ligger ved Steinvasstjønna. Samme type løype går også til Snilldalen som er parallell-dalføret. Idrettslaget har sikret seg langsiktig avtale med grunneiere for løypetrasseer. En kan

10 10 Langlidalen Ulvstubakken også ta turer herfra og inn i Grytdalen. (dalføre i Snillfjord og Orkdal kommuner.) Naturpark, fredet i 1970, ca. 29 km2. P-plass ligger øverst i Langlidalen SV for Våvatnet på fylkesveien mot Kyrksæterøra. Parkeringsplassen er statlig innkjøpt og har plass til ca. 300 biler. Turgåere både sommer og vinter benytter dette området til uorganisert friluftsliv. Herfra kan en ta turer mot Omnfjellet, Søvasskjølen og Langlidalsheia. Spesielt rundt påsketider er det stor trafikk her. Tilrettelagt P-plass på toppen av Ulvstubakken (Rv714). På plassen er det infotavle som omtaler de gamle dyregravene i egnen. Herfra kan en ta turer både til Melvasslia og opp på Krokstadfjellet. (traseer er ikke merket). Lov om friluftsliv Lovens 1 sier følgende: Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Og lovens 2 sier følgende om ferdsel i utmark: I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen. Om motorferdsel i utmark gjelder også lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Status friluftsliv Innbyggerne og de som oppholder seg i Snillfjord har mange muligheter til å drive et rikt utvalg av friluftslivsaktiviteter. Aktivitetene foregår for det meste i uorganiserte former og det er derfor vanskelig å vite hvor stor aktiviteten er. Ved trimpostene er det utlagt bøker som trimmere kan skrive seg inn i, og disse viser at over 10 % av befolkningen er aktive i forbindelse med disse. For personer med funksjonshemminger er det tilrettelagt fiskeplasser. Kommunen har anlagt en i Bergselva på Krokstadøra. Statens vegvesen anla en rampe for fiske under Hemnskjelbrua i 1994 i forbindelse med fastlandsforbindelsen til Hitra og Frøya. Tiltak friluftsliv Kjentmann i Snillfjord startet i Denne aktiviteten er meget populær og er med på å få befolkningen og tilreisende ut i naturen samtidig som de lærer kommunen å kjenne på en måte de ellers ikke ville gjort. I 2008 ble den 6. omgangen med kjentmannsposter startet. I løpet av hver omgangen, som går over 2 år, blir det satt ut 20 forskjellige poster. Noen er enkle å komme til mens andre krever mer innsats. Til nå har det vært satt ut 100 forskjellige turmål rundt om i kommunen. Ca 60 personer har gjennomført alle postene i alle omgangene til nå. Trimpostene finnes i nærområdene til bosetting i alle deler av kommunen.

11 11 Idrettsskolen på Krokstadøra samler barn og unge fra store deler av kommunen, og her innbefattes også friluftsliv som en viktig del. Skilta løyper (sommer og vinter) fra Storslettet i Berg mot både Steinvassbua og mot Snilldalen. Deler av lysløypa på Krokstadøra benyttes også som trimløype i sommerhalvåret. Ellers er det motorcrossløype i sommerhalvåret og skiløype om vinteren. Jakt og fiske er en viktig fritidsaktivitet for folk i kommunen. Dette er viktig både for kommunens egne innbyggere så vel som tilreisende og kommunens hyttebefolkning. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for denne aktiviteten med unntak av et par fiskeplasser som er tilrettelagt. Fysak FYSAK er en forkortelse for FYSisk AKtivitet. FYSAK-prosjektet er et samarbeid lokalt og regionalt om lavterskeltilbud med formålet å få flere til å bli fysisk aktive. Tilbudet i en FYSAK-kommune er rettet mot grupper som er lite fysisk aktive. Snillfjord kommune sluttet seg til Fysak-prosjektet i mai Et åpent møte med idédugnad i oktober 2009 resulterte i en handlingsplan med følgende uprioriterte tiltak: Kart over kommunen med turstier og turmål og aktuell informasjon om friluftsliv. Løypelegging med GPS-sporing. Fortau Krokstadøra - lysløypa for gående, sykkel og rulleski Skolere aktivitetsledere. HANDLINGSPROGRAM I handlingsprogrammet er prosjektene delt inn i grupper. A B = idretts- og friluftsanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg, = nærmiljøanlegg Oversikt over prioriterte utbyggingsoppgaver Antall anlegg og kostnader i 1000 kroner. Anleggsgruppe Antall Kostnad Kommunal andel Idretts- og friluftsanlegg 3 kr og rehabilitering av eksiterende anlegg Nærmiljøanlegg 2 kr kr Tiltaksplan A - idretts- og friluftsanlegg Prosjektnavn : Ulvstubakken skytebane kjøp og montering av 5 elektroniske skiver Byggherre : Snillfjord skytterlag Beliggenhet : Ulvstubakken Totalkostnad : kr

12 12 Tidsramme : 2010 Prioritet : A1 Prosjektnavn : Orienteringsskart Snildal Byggherre : Krokstadøra IL Beliggenhet : Snildal - Auset Totalkostnad : ca kr Tidsramme : 2010 Prioritet : A2 Prosjektnavn : Rehabilitering av skitraseer Byggherre : Krokstadøra IL Beliggenhet : Storslettet/Berg Auset - Steinvassbu Totalkostnad : ca kr Tidsramme : Prioritet : A3 Tiltaksplan B - Nærmiljøanlegg Prosjektnavn : 60 meter løpebane og lengdegrop Byggherre : Idrettslaget Fjordglimt Beliggenhet : Vaslag Totalkostnad : ca kr Tidsramme : 2010 Prioritet : B1 Prosjektnavn : Aktivitetsområde ved ny skole på Hemnskjela Byggherre : Snillfjord kommune Beliggenhet : Hemnskjela Totalkostnad : kr Tidsramme : Prioritet : B2 Uprioriterte anleggsprosjekter Følgende oversikt viser innmeldte anleggsprosjekter som er registrert i tillegg til de utbyggingsoppgaver som omfattes av handlingsprogrammet. Nedenforstående oversikt er satt opp i tilfeldig rekkefølge, og eventuell endring av status for disse prosjektene tas opp under årlig rullering av planen. Her er også tatt inn tiltak som ikke er anlegg, men som regnes som viktig tiltak (skolere aktivitetsledere). Snillfjord motorklubb Tiltak 1: Samband internt på banen. Kostnadsramme: kr Tiltak 2: Kursing for å få godkjent aktivitetsleder og trenerkurs. Tiltak 3: Barnebane. Utvide startflata for å gi plass til en barnebane for barn mellom 5 og 8 år slik at aktivitetene kan gå parallelt og sikkert.

13 13 Kostnadsramme for tiltak 3: kr. Tiltak 4: Tidtakingsutstyr som gjør det mulig å arrangere løp. Kostnad for tiltak 4: ca kr. Ev kr ved delvis investering. Tiltak 5: Publikumsområder med stier og overganger for sikker forflytning innenfor området. Benker og telt. Tiltak 6: Lekeplass for de minste for at de skal kunne utfolde seg ved motorbanen. Krokstadøra idrettslag Tiltak 1: Utbedringer og utvidelser av utfartsområdet ved Steinvassbua. Utvide løypetrase for å bedre framkommeligheten for løypemaskina. Anlegge stikkrenner og to bruer i trasèen. Utvide løypenettet til Larsslettjønna og Storbakkan. Tiltak 2: GPS-tracking for at brukerne skal kunne holde seg oppdatert om preparering på Tiltak 3: Brygge ved Steinvasstjønna Kostnadsramme for tiltakene samlet: kr Snillfjord kommune, Krokstadøra oppvekstsenter Tiltak: tursti med bro til Øya. Snillfjord jeger- og fiskerforening Leirduebane FYSAK-tiltak Kart over kommunen med turstier og turmål og aktuell informasjon om friluftsliv. Løypelegging med GPS-sporing. Fortau Krokstadøra - lysløypa for gående, sykkel og rulleski Skolere aktivitetsledere.

14 14 Anleggsbeskrivelse Lokalisering av anlegg i kommunen Kartreferanser viser angivelse av lokalisering: Klassifisering av anleggene følger den systematikk som er fastlagt av departementet i samarbeid med NIT Snillfjord kommune Seterneset Bystingen Kongensvollen Åsøya Terningan Verrafjorde n Trondheimsleia Vingan Halsen Imsterfjorden Hemnskjel P Jamtøya He mn fjo rde n UW Rottem Sundan Kråkneset N M O Valslag QRS A Ytre Snillfjord X Berdal Vågan Nyheim Lian Heggstad Fossdal Bustlisundet Hafsmo Venna Klungervik Selnes Vollsætra Myrsætra B Bustlia Aunet Fenes Mjønes Engvika Sandvik Skorilla Vutudal Rotnes Breidvika Tannvikvågen Vutudalsætra Åstan Åstvik Snillfjord Y Z Slørdalen H Krokstadøra Snillfjord Berg Bergselva CDEFGJKLTV Myrstad Snilldal I Ausetsætra Lokalisering Sted Eier: A Ven oppvekstsenter og flerbrukshus Snillfjord kommune B O-kart Gråura Ytre Snillfjord IL (YSIL) C Nærmiljøanlegg Snillfjord kommune D Snillfjord svømmehall Snillfjord kommune E Krokstadøra lysløype Krokstadøra IL F Krokstadøra skotthyllbane Skotthyllklubben NERE PÅ

15 15 G Aahammaren O-kart Krokstadøra IL H Ulvstubakken skytebane Snillfjord skytterlag I Ski/Trimhytte Steinvassbu Krokstadøra IL J Turstasé Auset- Steinvasstjønna Krokstadøra IL K Aktivitetsflate Aunlia Aunlia Vel L Fiskeplass Krokstadøra (tilrettelagt funksjonshemmede) Snillfjord kommune M Tannvik balløkke Tannvikvågens venner N Tannvik/Flesvik skytebane Tannvik og Flesvik skytterlag O Vaslag idrettsanlegg IL Fjordglimt P Sandvolleyballbane Hemnskjel IL Q Vågan oppvekstsenter Snillfjord kommune R O-kart Vågan IL Fjordglimt S O-kart Vågavarden IL Fjordglimt T Skytebane (innendørs) Snillfjord skytterlag U Fiskeplass (tilrettelagt for funksjonshemmede) Statens vegvesen V O-kart/skolegårdskart Aa/Krokstadøra Krokstadøra IL W Balløkke/lekeplass, Sunde boligfelt Sundlandet vel X Aktivitetsflate/Lekeplass, Hyllberget boligfelt Hyllberget vel Y Vuttudal skytebane Ytre Snillfjord skytterlag Z Motorcrossbane Snillfjord Motorklubb Anleggskoder (NIT-registerets systematikk) AA Aktivitetsanlegg SHI Samfunnshus m/idrettsfunksjoner AFL Turløype SKA Skytterhus AFS Tursti/skiløype SKB Skytebane (ute) FOT Fotballbane SKH Skytebane (innendørs) H Idrettshus SVH Svømmehall Anleggsoversikt Sone 1 = Berdalen/Vennastranda/Skorild/Vuttudalen Sone 2 = Krokstadøra/Berg Sone 3 = Tannvikvågen/Flesvik Sone 4 = Hemnskjel/Sunde/Vaslag/Vågan Anleggsoversikt SONE 1 NR Anleggsnavn Eier Anl.type/Aktivitet (kode) A Ven oppvekstsenter/ Snillfjord kommune (SHI), SKO,AFL, AFS Flerbrukshus B O-kart Gråura Ytre Snillfjord IL OK (YSIL) X Aktivitetsflate/Lekeplass Hyllberget Velforening AA Y Vuttudal skytebane Ytre Snillfjord skytterlag SKB

16 16 Ven oppvekstsenter og flerbrukshus benyttes til idrettsarrangement. Terrengløpet Knubben rundt som arrangeres hver sommer av YSIL har start/innkomst der. Ytre Snillfjord skytterlag har bygget bane i Vuttudal hvor de bygger ut til elektroniske skiver. Anleggsoversikt SONE 2 NR Anleggsnavn Eier Anl.type/aktivitet (Kode) C Aa skole Snillfjord kommune SKO, FOT, AFS, AFL D Snillfjord svømmehall Snillfjord kommune SVH E Krokstadøra lysløype Krokstadøra IL AFL F Krokstadøra skotthyllbane Nere På AA, H G Aa hammeren O-kart M 1:12500 Krokstadøra IL OK H Ulvstubakken skytebane Snillfjord Skytterlag SKB, SKA I Skihytte Steinvassbu Krokstadøra IL AFS J Turtrassé Steinvasstjønna Krokstadøra IL AFS K Aktivitetsflate Aunlia Aunlia vel AA L Fiskeplass (funksjonshemmede) Snillfjord kommune AA T Innendørs skytebane Snillfjord skytterlag SKH V O-kart Krokstadøra M1:1000 Krokstadøra IL OK Z Motorcrossbane Snillfjord motorklubb AA På Krokstadøra er det flere forskjellige anlegg. I samme bygg som omsorgsenteret ligger kommunens eneste svømmehall. Krokstadøra oppvekstsenter med både gymsal og uteanlegg blir ofte brukt til idrettsaktiviteter. Uteanlegget er et nærmiljøanlegg med sandvolleyballbane, fotballbane og grusbane. Krokstadøra IL arrangerer årlig både O-løp og terrengløpet Krokstadøra Rundt med både start og innkomst på skolen. Skothyllklubben NERE PÅ har også skothyllanlegg med 4 baner. Innerst i Bergsdalen ligger P-plassen Storslettet og herfra går det løyper (sommer og vinter) over til Snilldalen og opp til trimhytta Steinvassbu. Fra 2007 er løypene merket med løypekart både i Snilldalen og på Storslettet. Fra Stenvassbu har Lensvik idrettslag videreført løypa i vinterhalvåret over til Øyangsvatnet i Agdenes. Turskytterrennet Snillfjord Lensvik samler hvert år flere hundre deltakere som også benytter denne traseen. Snillfjord Motorklubb og Krokstadøra IL samarbeider om løypetrasse og har fått tildelt spillemidler. Anlegget stod ferdig sommeren Snillfjord skytterlag har Ulvstubakken skytebane som består av elgbane, elektroniske skiver for 100 m og 200 meter samt et lite klubbhus. Innendørs skytebane er bygd ut i kjelleren under gymsalen på Aa ungdomsskole og har åpent en kveld i uka. I Vuttudalen har Ytre Snillfjord skytterlag ferdigstilt skytebane med spillemiddelstøtte. På Sunde har Sundlandet Velforening bygget ballbinge med tilskudd fra spillemidlene.

17 17 Anleggsoversikt SONE 3 NR ANLEGGSNAVN EIER AN.TYPE/AKTIVITET (KODE) M Tannvik balløkke Tannvikvågens AA venner N Tannvik/Flesvik skytebane Tannv./Flesvik skytterlag SKB,H Balløkka ved Tannvik gamle skole er i bruk som nærmiljøanlegg for innbyggere i denne delen av kommunen. Skyteanlegget til Tannvik og Flesvik skytterlag omfatter 100 m, 200 m og 300 m baner samt klubbhus. Anleggsoversikt SONE 4 NR ANLEGGSNAVN EIER AN.TYPE/AKTIVITET (KODE) O Vaslag idrettsanlegg IL Fjordglimt FOT, H P Hemnskjel sandvolley Hemnskjel IL FOT Q Vågan skole Snillfjord kommune FOT, AA, OK (oppvekstsenter) R O-kart Vågan IL Fjordglimt OK S O-kart Vågavarden Il Fjordglimt OK U Fiskeplass (funksjonshemmede) Statens vegvesen AA W Ballbinge Sundlandet velforening AA IL Fjordglimt arrangerer årlig Vinganrunden som går fra idrettsanlegget på Vaslag i en sløyfe i Vingvågen og tilbake. Dette arrangementet er for både trimmere og konkurranseløpere. Trimkassene er utplassert i hele sone 4 i tillegg til Kjentmannspostene som alle idrettslagene samarbeider om. Det arrangeres også skirenn og Vasslag fotballcup. På stadionanlegget er det bygget ut grusbaneanlegg i tilknytning til Vaslag idrettsanlegg. UTBYGGINGSPROGRAM Kartet viser hvordan de foreslåtte utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter er lokalisert. Nærmiljøanleggene er ikke tatt med på kartet.

18 18 Gruppe A Nyanlegg/Rehabilitering A1 A2 A3 Ulvstubakken elektroniske skiver på skytebanen O-kart Snildal Rehabilitering skitraseer Storslettet/Berg Auset - Snildal

19 VEDLEGG til kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Snillfjord kommune. Vedlegg 1 - Økonomiplan, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg ANLEGG Drift Vedl.- Dugnad 1) Drift Vedl.- Dugnad 1) Drift Vedl.- Dugnad 1) Drift Vedl.- Dugnad 1) hold hold hold hold Innendørs skytebane Skolegårdskart Aa Turtrasé til Steinvasstjønna Vaslag idrettsanlegg Krokstadøra lysløype Ulvstubakken skytebane Vuttudal skytebane Motorcrossbanen Steinvassbu trimhytte Aahammaren O-kart ) Oppgis i timer. Lagene kan her anslå dugnadstimer på vedlikehold.

20 20 Oversikt A - Tiltaksplan IDRETT OG FRILUFTSLIVSANLEGG / REHABILITERING Kostnad i 1000 kr Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering ANLEGG/ PROSJEKT KT SM EK KT SM EK KT SM EK KT SM EK Orienteringskart Elektroniske skiver Ulvstubakken skytebane Rehabilitering skitrasé Auset - Steinvassbua - Snildal Gruppesum TOTAL KT = Kommunalt tilskudd SM = Spillemidler EK = Egenkapital

21 21 Oversikt B - TILTAKSPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIVSANLEGG (NÆRMILJØANLEGG) ANLEGG/ PROSJEKT Kostnad i 1000 kr Tidspunkt/finansiering 2009 KT SM EK Tidspunkt/finansiering 2010 KT SM EK Tidspunkt/finansiering 2011 KT SM EK 60 m løpebane + lengdegrop Aktivitetsområde ved ny skole på Hemnskjela Gruppesum TOTAL KT = Kommunalt tilskudd SM = Spillemidler EK = Egenkapital Tidspunkt/finansiering 2012 KT SM EK

22 22 Oversikt C - TILTAKSPLAN SAMLET UTBYGGINGSPROGRAM ANLEGG/ PROSJEKT IDRETT OG FRITIDS. Orienteringskart Snildal Klubb-/skytterhus Ulvstubakken Kostnad i 1000 kr Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering Tidspunkt/finansiering KT SM EK KT SM EK KT SM EK KT SM EK skytebane Rehabilitering skitrase NÆRMILJØ-ANLEGG 60 m løpebane + lengdegrop Aktivitetsområde ved ny skole Gruppesum TOTAL KT = Kommunalt tilskudd SM = Spillemidler EK = Egenkapital

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK Karlsøy kommune 2001 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Definisjoner, klassifisering 2.1 Idrett 2.2 Friluftsliv 2.3 Idrettsanlegg et utvidet

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

PROTOKOLL. Driftsstyret. Anne Grethe Dahl Per Magne Jensen Siv O. Gamst Målfrid Hansen SAKSLISTE

PROTOKOLL. Driftsstyret. Anne Grethe Dahl Per Magne Jensen Siv O. Gamst Målfrid Hansen SAKSLISTE Møtested: Breivikbotn samfunnshus Møtedato: 07.06.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Harald Isaksen Anne Grethe Dahl Per Magne Jensen Siv O. Gamst Målfrid Hansen Fra administrasjonen

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012 Trivsel og god helse for alle Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.09 Sak 09/1134 Innholdsfortegnelse Forside:...

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret i sak 84/13 den 19.11.2013 Forord Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Plan- og utviklingsutvalget innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 13.11.2014

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer