HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG

2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Planarbeidet 1.3 Mandat 1.4 Målsetting 1.5 Aktiviteten i idrettslaget 1.6 Evaluering 1.0 MARNARDAL IDRETTSLAG SITT VERDIGRUNNLAG 3.0 SATSINGSOMRÅDER 4.0 STATUS AKTIVE 5.0 TILTAKSPLAN 6.0 KOMMENTARER TIL ENKELTE TILTAK 6.1 Lønn/godtgjøring til trenere 6.2 Aktivitetstilbud hele året 6.3 Basistrening 6.4 Kompetanseansvarlig/trenerkoordinator 6.5 Lønn/godtgjøring til leder og kasserer Vedlegg Referat fra medvirkningsprosessene

3 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planen Styret i Marnardal idrettslag vedtok høsten 2007 å sette ned ei arbeidsgruppe for å vurdere tiltak for å øke aktiviteten blant ungdom i idrettslaget. Dette skjedde etter at vi over noe tid har merket oss at det er stadig mer utfordrende å beholde ungdom fra 12 år i organisert aktivitet. I tillegg har det blitt vanskeligere å rekruttere trenere. På dette tidspunktet stod noen i fare for å stå uten tilbud pga akutt mangel på trenere i håndball. 1.2 Planarbeidet Arbeidsgruppa bestod av leder Magne Håland, sekretær Elise H Gill og trener i håndballgruppa Reidun Fuglestveit. I tillegg knyttet vi til oss kompetanse fra idrettskretsen. Dette arbeidet kan sees som en del av en prosess der idrettslaget som organisasjon er i utvikling. For å bidra til brukermedvirkning ble det arrangert ide - dugnad med alle tillitsvalgte i idrettslaget. Det samme ble gjort sammen med håndballens jenter og gutter 15. Innspillene fra disse ligger som vedlegg. De oppfordres brukt videre i de enkelte undergruppene når aktivitet planlegges. Dette er ikke tenkt å være et langt og detalj - rikt dokument. Det er en kort oppsummert plan med en tiltaksoversikt. Prioriteringen av tiltak baseres på noe kjent forskning om ungdom og idrett, lokalkunnskap, erfaringsbasert kunnskap, medvirkningsprosessene, egne og andre tillitsvalgtes erfaringer, samt vurderinger av nytteverdi for å nå de mål vi har satt oss. 1.3 Mandat På styremøte ble det vedtatt at arbeidsgruppas tiltaksvurdering skulle ende opp i en strategiplan for idrettslaget. Vi velger å kalle dette en handlingsplan. 1.4 Målsetting I Lov for Marnardal idrettslag, sist vedtatt , sies følgende om idrettslagets formål:

4 lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité gjennom samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former herunder: - Gi et best mulig tilbud, samt stimulere til at flest mulig av bygdas befolkning deltar i positiv fysisk aktivitet - Det er også et mål å gi aktiv støtte til de av klubbens idrettsutøvere som ønsker å satse seriøst på å utvikle seg videre innen sin idrettsgren Marnardal idrettslag skal i perioden jobbe mot følgende mål: Flere ungdom i organisert fysisk aktivitet i Marnardal idrettslag Ungdom er lenger aktive i organisert fysisk aktivitet i Marnardal idrettslag 1.5 Aktiviteten i idrettslaget Hovedstyret legger premissene for hvordan vi vil at idrettslaget skal utvikle seg. Det er likevel slik at DET ER I UNDERGRUPPENE AKTIVITETEN SKAPES OG UTVIKLES, og på den enkelte trening aktiviteten skjer. Det gode miljøet blir til der deltagerne er. Mestring oppleves når en får til nye ferdigheter. Utvikling skjer når det legges til rette for det gjennom allsidige muligheter for aktivitet og trening, og kompetanse hos trenere og deltagere. 1.6 Evaluering De enkelte tiltak evalueres slik skissert i kapitel 5.0 Tiltaksplan. Ansvarlige for tiltakene er også ansvarlige for at de evalueres. Konkret skal nytt treningstilbud, basistrening, evalueres i samarbeid med KIA. Dette kan gjøres på ulike måter, for eksempel v.h.a strukturert spørreundersøkelse eller med metoder lik de vi brukte i medvirkningsprossessene i planarbeidet. For øvrig skal planen i sin helhet brukes som et redskap for evaluering og oppfølging av de ulike tiltak. Ved planperiodens utgang skal planen rulleres og justeres av hovedstyret. 2.0 MARNARDAL IDRETTSLAG SITT VERDIGRUNNLAG Marnardal idrettslag har følgende verdigrunnlag basert på lagets målsetting; Dette har vi valgt å formulere som 3 verdier som beskriver hva vi representerer: MILJØ - MESTRING - MULIGHETER VENNSKAP JEG KAN! ALLSIDIGHET GLEDE PLASS TIL ALLE UTVIKLING TILHØRIGHET GODE OPPLEVELSER KOMPETANSE

5 3.0 SATSINGSOMRÅDER For å nå målene våre ser vi at innsats er nødvendig innenfor følgende områder: Bidra til utvikling av et sosialt miljø der utøvere, foreldre, trenere og tillitsvalgte opplever tilhørighet og samhold Legge til rette for aktiv kompetanseheving for trenere Bedre rekrutteringen av trenere Beholde og videreutvikle et allsidig aktivitetstilbud. Vi har tilgang på utstyr for å kunne tilby allsidig aktivitet. Samarbeid med kommunen; skole, kultursektor og andre om tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. Medvirke til utvikling av attraktive idrettsanlegg i Marnardal Ledelse av idrettslaget 4.0 STATUS AKTIVE Pr Kjønn Kvinner Menn Totaler Alder Medl Definisjoner I tråd med Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité sine bestemmelser om idrett definerer vi følgende; Barneidrett: Med barneidrett menes idrettsaktiviteter til og med det året de fyller 12 år. Ungdomsidrett: Med ungdomidrett mens idrettsaktiviteter fra 12 år til og med det året de fyller 26 år Voksenidrett Fra 26 år og oppover.

6 5.0 TILTAKSPLAN I det følgende presenterer de tiltak innenfor hvert satsingsområde som Marnardal idrettslag prioriterer å jobbe med i planperioden. SOSIALT MILJØ Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Komité for et trivelig miljø August 08 Komiteen nedsettes av hovedstyret Årlig Årlig samling for trenere, tillitsvalgte og hovedstyret. Årlig, første gang August 08 Komité for et trivelig miljø Årlig Kr 8000,- Utnevning av Æresmedlemmer (når noen gjør seg fortjent til det) 2009 Hovedstyret Årlig Kr 2000,- KOMPETANSEHEVING/REKRUTTERING AV TRENERE Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Lønn/godtgjøring til trenere/ andre e. kriterier Trenerkoordinator Håndball/fotball og Trenerteam (se kommentar i kap 6.0) Kompetanseansvarlig i hovedstyret (se kommentar i kap 6.0) 2009 Hovedstyret Årlig , Gruppene/Hovedstyret , Hovedstyret 2010 Trenersamlinger/kurs lokalt Høsten 2008 Kompetanseansvarlig/ Gruppene Årlig ,-

7 AKTIVITETSTILBUD Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Basistrening ( se kommentar i kap 6.0) September 2008 Hovedstyret ,- Aktivitetstilbud hele året (se kommentar i kap 6.0) 2009 Hovedstyret/gruppene 2010 Ta initiativ til tilbud om Åpen hall ( samarbeid med kommunen) Høsten 2008 Hovedstyret UTSTYR Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Materialforvaltere i hver gruppe. Egen instruks utarbeides 2008 Hovedstyret/Hver gruppe årlig Material- /utstyrsoversikt 2008 Hver gruppe årlig Felles skap for felles utstyr i hallen 2008 Hovedstyret årlig 3000,- Egne drakter for fotball og håndball 2008 Fotball/håndball/økonomiutvalg Årlig MIL bussens Fremtid vurderes Innkjøp av Team Atletics (utstyrspakke friidrett) 2009 Hovedstyret 2009 Friidrettsgruppa/hovedstyret 12000,-

8 SAMARBEID Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Samarbeidsmøte m kommunale 2008 Hovedstyret ved leder/arbeidsgruppa 2008 samarbeidspartnere årlig Møte med politiske organer Etter behov Hovedstyret ved leder årlig Samarbeid med Kompetansesenteret for Idrett i Agder om bla basisidrett 2008 Hovedstyret 2009 ATTRAKTIVE ANLEGG Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Idrettslaget bidrar aktivt m.h.t prosessen omkring utendørs anlegg ved Marnarhallen Hovedstyret V / leder 2009 Samarbeid med Bjelland IL om Myran skisenter videreføres i dagens form Skigruppa Årlig Vedlikeholde treningsbanen på Voan slik at den er tilfredstillende. Vurdere behov når kunstgressbanen er etablert Hovedstyret 2010 Idrettslaget bidrar i prosessen m.h.t etablering av styrkerom/aerobicsal/spinningrom Hovedstyret årlig

9 LEDELSE Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Lønn/godtgjøring til leder Lønn/godtgjøring til kasserer 2009 Hovedstyret 2010 Kr 10000, Hovedstyret 2010 Kr 5000,- 6.0 KOMMENTARER TIL ENKELTE TILTAK 6.1 Lønn/godtgjøring til trenere: Det ytes lønn/godtgjøring til trenere som tidligere vedtatt til alle lag f.o.m 16 år. Fra jenter/gutter 16 ytes lønn/godtgjøring til trenere etter nye takster. Dersom det er budsjettmessig dekning og gruppene vurderer dette som viktig i forhold til aktiviteten åpnes det opp for avlønning av trenerene ned til 12 år. Dette gjøres gjeldende for trenere i fotball og håndball med aktivitet minimum 2 ganger i uka. Trenere i andre idrettsgrener vurderes spesielt. Det ytes kompensasjon etter utdanning/kvalifikasjoner og/eller engasjement/erfaring og ifht om det er helårsidrett. Inntil kr pr lag kan ytes. Dvs at ca ,- vanligvis ytes pr lag. Dersom flere trenere, deles denne summen mellom hovedtrener/hjelpetrener forholdsmessig. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Gruppene legger frem sine forslag til godtgjøring for trenere for hovedstyret årlig. Styret gjør endelig vedtak Økt inntjening: Hver gruppe må dekke inn disse trenerutgiftene. Alternativt kan det innføres treneravgift på lag der trener lønnes; inntil kr 300,- Økonomiutvalget får heretter en enda viktigere funksjon enn tidligere. Utvalget må utrede andre inntjeningsmuligheter; Dugnad, sponsing fra lokalt næringsliv mm. For øvrig søkes kommunen om lokale aktivitetsmidler/folkehelsemidler årlig Det vises til Skatteetatenes regler for frivillige organisasjoner om lønn, skatt og arbeidsgiveravgift. Idrettslaget har i dag utgifter til trenere beregnet til kr ,-.Økte utgifter til lønn/godtgjøring til trenere beregnes å ligge på ca ,-

10 6.2 Aktivitetstilbud hele året: Pga intensjon om økt aktivitet, ser vi det som nødvendig å tilby helårsidrett innen flere idrettsgrener Fotball - følger skoleåret Håndball- følger skoleåret Basistrening- fra skolestart- t.o.m april Friidrett, Ski, Orientering, Trim økt aktivitetsnivå vurderes kontinuerlig 6.3 Basistrening: Basistrening er trening hvor fokus er koordinasjon, teknikk og styrketrening på tvers av idrettsgrener. Treningen skal legge grunnlag for utvikling i spesialidretten. Intensjonen er at basistrening, samt et sosialt fellesskap med innlagte tematimer med ulike emner, på tvers av de ulike idrettsgrenene, vil kunne komme til å bli en inspirasjon for de unge utøverne i Marnardal IL til å fortsette å drive idrett. Det forsøkes å få en ekstern trener til MILs basistreningsprosjekt i en oppstartsfase, med en glidende overgang for nye trenere fra idrettslaget. Oppstart av basistreningsprosjektet tenkes kommende høst. MIL har ønske om 2 treningsgrupper, en på år (5.-7. klasse) og en fra13 år og oppover. Tanken er at særidrettene legger sin 2. (el 3.) treningsdag til dette tilbudet og at trenere for disse er med som motivator og for å hente inspirasjon og kunnskap. Det legges opp til ukentlig trening a`1-1,5 time. I oppstartfasen beregnes en kostnad på kr 20000,- til delvis dekking av utgifter til ekstern trener. KIA dekker de restrenede utgiftene. Vi søker om Aktivitetsmidler - folkehelse til dekking av MIL`s utgifter. 6.4 Kompetanseansvarlig/trenerkooordinator En funksjon som kompetanseansvarlig innføres. Denne vil ha ansvar for å innhente informasjon fra idrettskretsen og særkretsene om kurs og ha ansvar for koordinering av kurs og opplæring i laget. Denne sitter i hovedstyret. I tillegg etableres ordning med trenerkoordinator. Hovedfokus for denne er håndball og fotball, men alle gruppene kan benytte dennes kompetanse. Avhengig av kompetanse kan funksjonene som kompetanseansvarlig og trenerkoordinator innehas av 1-3 personer. Hovedoppgaven er å følge opp og videreutvikle trenere i et samarbeid. Trenerkoordinator gir oppfølging og veiledning til trenere. Denne vil ha en svært viktig funksjon for miljøet blant trenerne. Koordinering mellom gruppene ifht kompetanseheving er en del av funksjonen. Av hensyn til kontinuitet og kommunikasjon med gruppene, bør trenerkoordinator ha plass i håndball eller

11 fotballstyret. Denne funksjonen skal også bistå styrene i rekruttering av trenere selv om ansvaret like fullt er styrets. 6.5 Lønn/godtgjøring til leder og kasserer Ledelse er viktig. Idrettslaget ønsker leder med engasjement for idrett, pågangsmot og evne til å motivere andre for innsats. Vi ønsker kontinuitet i denne rollen. Lederen fortjener noe kompensasjon for sitt arbeid. God økonomistyring er hele styrets ansvar. Kasserer har den viktigste rollen i dette. Også kasserer skal ha noe kompensasjon for sitt arbeid. Ledervervet kompenseres med kr ,- i lønn/godtgjøring. Kasserervervet med kr 5 000,-. Totalt kr ,- Som en konsekvens av dette må også medlemskontingenten økes. Dette tas opp som sak på årsmøtet. VEDLEGG INNSPILL PÅ IDE - DUGNAD ( utøvere på G15 og J 16 håndball) 1. DETTE ER BRA I MARNARDAL IDRETTSLAG: Fine pupper Ikke alt for seriøst har det gøy Nye venner Bra humor Hall å trene i Bra lagmoral Hallen Gøy- alle kjenner alle Ikke så seriøst at vi skremmer bort alle som vil delta på treninger Sosialt God bane Banen De sosiale forholdene Trenerne (Peder) Nye venner Ny mil-buss Treneren Per Ivar Sosialt Humør Det sosiale og turer Cups More cups

12 Miljø- Jenter 16 og 15 trener sammen selv om 16-åringene går i Mandal 2. DETTE SAVNER JEG I MARNARDAL IDRETTSLAG: Nivå Flere trenere 11-lag i fotball Jenter 16 ellers går alle til MK og vi har ingen utfordringer mot 7-lag Eget klister/vannflasker til hvert lag så vi slipper å kjøpe selv Flere trenere Bedre treningstider Cups Tribune Kaldt vann Flere turneringer Håndballcup andre steder enn Stavanger- kanskje utlandet Flere frivillige trenere Keepertrener Turer Gode trenere Rutinerte trenere Keepertrener Mye bedre utstyr!! Tribuner Cuper Trenere Natt-cup En fast og flink trener- kiipt med 4 forskjellige! Håndballtreninger hele året!! Trening for en idrett hele året Cup i utlandet Cup i utlandet Vann 3. BARN OG UNGDOM VIL FORTSETTE LENGER I MARNARDAL IDRETTSLAG HVIS: Lokalt videregående skole Vi får styrkerom Flere trenere Flere cuper Flere idrettstilbud Finere drakter Flere trenere Flere idrettstilbud

13 4. JEG kunne tenke meg å trene et lag hvis:: Tilbud om trenerkurs Trenerbil Mye høyere lønn Ikke det bare var trenerne til damelaget som fikk betalt Lønn Hvis man fikk betalt Lønn for arbeidet Bra betalt slik at det kan bli en slags jobb Hvis jeg hadde hatt tid Hvis det hadde vært lønn Ikke trene dritunger Hvis de er gode Trener allerede Hvis jeg hadde tid Hvis jeg kunne valgt tid selv Hvis det hadde vært et miljø/team rundt trenermiljøet Høyere lønn Tid Penger Jeg har lyst Hvis vi skulle på flere cuper 5. BARN OG UNGDOM SLUTTER I MARNARDAL IDRETTSLAG FORDI: De er for dårlige Fordi vi ikke har trenere Ikke tid Lavt nivå De er lei Det er for dårlige trenere - kan ikke oppnå noe her Det ikke kan satses for å bli proff Mangel på trenere De begynner på videregående Mistrivsel Bedre tilbud i andre kommuner For få trenere med potensiale til å lære oss noe Pga andre gode tilbud fra andre klubber Pga interesse i andre ting Dårlig interesse Andre aktiviteter frister mer Lite fritid

14 Man blir for lite utviklet - for lite utfordring Noen flytter og det blir lange avstander De har ikke råd De ikke orker mer Ikke lag Begynner på nye skoler Andre slutter Kjedelig Flytter 6. GODT SLAGORD FOR MARNARDAL IDRETTSLAG ER: Jo flere jo ber Mil-evis med plass til til både store og små Mil vinner uten tvil MIL etter MIL MIL- vi har lagbil MIL- Plass til alle God lagmoral finner du i MIL- vi har stil Mil etter MIL MIL- sunt bondevett MIL- for real Og Og Og MIL SMIL som MIL INNSPILL PÅ IDE DUGNAD (tillitsvalgte i Marnardal I.L) 1. DETTE ER BRA I MARNARDAL IDRETTSLAG: Mange alternative idrettsgrener Billig medlemskap Trenere flinke til å gi ros Foreldre stiller opp på kjøring Bra! Lokale- fotballbane- idrettsbane Noen ildsjeler betyr mye Engasjerte foreldre til de eldste lagene - i alle fall God leder- engasjert! Bra med billig kontingent Godt miljø ungene trives Plass til alle Ny hall Flott foaje Bra med ny kiosk Godt tilbud for alle 2. DETTE SAVNER JEG I MARNARDAL IDRETTSLAG:

15 Utdanne trenere i tidlig alder Åpen hall og kiosk for barn år annenhver fredag Friidrettsmiljø Trenerkurs Flere engasjerte foreldre til både trener, dugnad med mer Pådrivere Aerobic for barn og ungdom Idrettskole som Holum IL Åpen hall etter skolen For lite miljø av voksne Fellestrening/alternativ trening Rulleskitrening Tur /samhold Foreldre/barn - gruppa fra 2-3 års alder Tilbud om lag for alle aldersgrupper med i kretsen Kurs; fotball- håndball- annet 3. BARN OG UNGDOM VIL FORTSETTE LENGER I MARNARDAL IDRETTSLAG HVIS: Idrettskolen; dele jenter og gutter fra 3. klasse Trim med musikk for jenter Hvis; det er gode og engasjerte trenere Hvis; miljøet er godt Vi har de riktige aktivitetene De har gode og inspirerende trenere System på ting Turer og sosiale arrangementer Godt miljø på laget konstruktiv kritikk Engasjerte trenere Skitrening på våren og høsten med rulleski Hvis; det er gode utøvere slik at det blir konkurranse også på treningene Flere valg- turn, dans Sesongavslutningsfest med premieutdeling gjerne av en kjent idrettsutøver- fotballspiller Foreldre hadde engasjert seg mer - Gode trenere Foreldre må kunne stille krav til trenere pos/negativt Hvis; det er noen gode utøvere å se opp til Få ungdom til trenere som får noen kroner for jobben 3-4 klasse- dele gutter og jenter Hvis venner fortsetter Gode trenere Hvi s- det ikke blir fokusert så mye på å bli best Alt vedr trenere og slike ting må være klarlagt før sesongen er ferdig på våren Trening hele året! 4. JEG KAN BIDRA MED:

16 Styrearbeid Deltager på ting og tang Ikke ta ting så høytidelig Kjøre Skrive kjørelister Være foreldrekontakt Skrive/organisere arrangementer/funksjonærlister Være publikum Stille som sjåfør og heiagjeng Rollemodell for andre foreldre Delta i styret i fotballgruppa Trenere Styrer/verv Stiller gjerne på dugnad Vise engasjement som foreldre Dugnad Organisatorisk Trener fotball Trener Trener koordinator og pådriver Støtteapparat Trener Styreverv Støtteapparat Forbilde Kjøre 5. BARN OG UNGDOM SLUTTER I MARNARDAL IDRETTSLAG FORDI: Manglende tilbud For mange hytter i Bortelid Foreldrene støtter lite opp Ikke tilbud nok Trenere og pådrivere ikke engasjerte og gode nok Foreldre følger ikke opp Fordi de ikke får trene håndball og fotball hele året For mange tilbud Manglende tilbud De føler ikke de er gode nok Vi har for få individuelle idrettsgrener i MIL Foreldre er uengasjerte For få foreldre som engasjerer seg i barnas fritid Foreldre ikke bryr seg nok Andre ting frister mer 6. GODT SLAGORD FOR MARNARDAL IDRETTSLAG ER:

17 IDRETT FOR ALLE MIL VÅR FRAMTID MIL ETTER MIL INGEN ER FOR DÅRLIGE, INGEN ER FOR GODE FOR OSS! TRIVSEL OG MILJØ SMIL MED MIL BLI MED I MIL MED ET SMIL! SAMMEN FOR MIL MED ET SMIL! MARNARDAL MIL MIDT I BLINKEN (ELLER)

HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG 2011-2013 INNHOLD 1.0 INNLEDNING s 3 1.1 Bakgrunn for planen s 3 1.2 Planarbeidet s 3 1.3 Mandat s 3 1.4 Målsetting s 3 1.5 Aktiviteten i idrettslaget s 3 1.6 Evaluering

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013

Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013 Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013 Versjon 0.3, november 2011 Hakadal Idrettslag, Postboks 113, 1488 Hakadal, Org.nr. i Enhetsregisteret: 983 951 244 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT med utfyllende kommentarer Revidert pr. 1. april 2000 Vil du vite mer: www.nif.idrett.no (Punktene som er uthevet er bestemmelsene om barneidrett vedtatt på Idrettstinget i

Detaljer

Strategiplan. IL Aasguten

Strategiplan. IL Aasguten Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Forslag til organisering av barneidretten

Forslag til organisering av barneidretten Forslag til organisering av barneidretten Sammendrag: Den nedsatte arbeidsgruppa har fått i mandat fra årsmøtet i SIL til å utrede ny organisering av barneidretten i idrettslaget. Gruppa foreslår følgende

Detaljer

Fossum IF Allidrett Sportslig plan

Fossum IF Allidrett Sportslig plan Fossum IF Allidrett Sportslig plan 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Generelt om Allidrett:... 3 1.1 Innhold tilpasset barnas alder:... 3 1.2 Sesongpregede aktiviteter:... 4 1.3 Bestemmelser for barneidrett:...

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx Barneidrett Bestemmelser om Barneidrett: Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL 2016 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan

Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan 2016-2018 Innhold Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan 2016-2018 1. Innledning 2. Formål 3. Omfang 3.1 Hva 3.2 Hvem 3.3 Når 4. Rammebetingelser 5. Fokusområder

Detaljer

Handlingsplan for Snøgg Turn

Handlingsplan for Snøgg Turn Handlingsplan for 016-2019 Snøgg Turn Handlingsplan 2016-2019 09.05.17 Notodden Idrettshall,Telemark 3679 TELEFON WEB 934 95 010 Snoggturn.no Innholdsfortegnelse Visjon:... 3 Virksomhetside:... 3 Overordnede

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Idrettsskolen 2013-2014

Idrettsskolen 2013-2014 Idrettsskolen 2013-2014 Rammeplan 23.08.2013 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015-18 Innledning Tynset IF har som hovedmål å gi et variert og godt aktivitetstilbud til barn, unge og voksne, tilpasset deres ønsker og behov. Vi har en viktig rolle i lokalsamfunnet som

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

VIL s grunnverdier Allsidighet (A)

VIL s grunnverdier Allsidighet (A) VIL s grunnverdier Allsidighet (A) Alle medlemmer i VIL skal ha mulighet til å delta i allsidige aktiviteter. Det skal være tilbud på flere nivåer tilpasset det enkelte individs forutsetninger og målsetninger.

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4 INNHOLD Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Virksomhetsplan for STIF 3 Visjon 3 Verdigrunnlag 3 Hovedmål for STIF 2016-2020 3 Suksesskriterier 3 Organisasjonsplan 4 Ansvarsfordeling hovedforeningen - gruppene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

IDRETTSSKOLE SNØGG FRIIDRETT RAMMEPLAN

IDRETTSSKOLE SNØGG FRIIDRETT RAMMEPLAN IDRETTSSKOLE SNØGG FRIIDRETT RAMMEPLAN Planen bygger på erfaringer gjort i Gransherad IL gjennom skoleåret 2014/15, 15/16 og 16/17 Planen er styrebehandlet 13.02.-17 og Årsmøtebehandlet 06.03.-17 Innhold:

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 Der alle har glede av å være Oppdatert, mars 2014 1 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IL 2012-2016 Handlingsplanen er et arbeidsredskap for lagets styrende organer

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

SOTRA SPORTSKLUBB. Verdi Dokument. Sotra Sportsklubb Verdi Dokument

SOTRA SPORTSKLUBB. Verdi Dokument. Sotra Sportsklubb Verdi Dokument SOTRA SPORTSKLUBB Verdi Dokument Sotra sportsklubb var en realitet i april 2009 etter sammenslåing av Il Øygard, Foldnes Il Og Brattholmen Il. Høsten 2009 startet klubben et stort klubbutviklingsprosjekt

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Trenerundersøkelsen 2013

Trenerundersøkelsen 2013 Jan Erik Ingebrigtsen Trenerundersøkelsen 2013 Rapport 2014 Senter for idrettsforskning Jan Erik Ingebrigtsen Trenerundersøkelsen 2013 Senter for idrettsforskning NTNU Samfunnsforskning AS TITTEL RAPPORT

Detaljer

Dialogkonferanse Buskerud Idrettskrets november Innspill ved Iver Hole

Dialogkonferanse Buskerud Idrettskrets november Innspill ved Iver Hole Dialogkonferanse Buskerud Idrettskrets 11-12 november 2016 Innspill ved 50 år i ungdomsskolen, Røyken kommune. 30 år som rektor Slemmestad u. skole 2 år som veileder Høyskolen S-Ø Norge 50 år som aktiv,

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2006-2008

Handlingsplan for perioden 2006-2008 Handlingsplan for perioden 2006-2008 Behandlet på årsmøtet i Orkdal idrettslag, onsdag den 29. mars 2006 1 1 Innledning... 3 1.1 Visjoner... 3 1.2 Verdier... 3 1.3 Hovedmål... 3 1.4 Prioriterte innsatsområder...

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets - et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets Bakgrunn for prosjektet - Det er stort frafall blant ungdom i norsk idrett - Ungdomsidretten i Nordland

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer