HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MARNARDAL IDRETTSLAG

2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Planarbeidet 1.3 Mandat 1.4 Målsetting 1.5 Aktiviteten i idrettslaget 1.6 Evaluering 1.0 MARNARDAL IDRETTSLAG SITT VERDIGRUNNLAG 3.0 SATSINGSOMRÅDER 4.0 STATUS AKTIVE 5.0 TILTAKSPLAN 6.0 KOMMENTARER TIL ENKELTE TILTAK 6.1 Lønn/godtgjøring til trenere 6.2 Aktivitetstilbud hele året 6.3 Basistrening 6.4 Kompetanseansvarlig/trenerkoordinator 6.5 Lønn/godtgjøring til leder og kasserer Vedlegg Referat fra medvirkningsprosessene

3 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planen Styret i Marnardal idrettslag vedtok høsten 2007 å sette ned ei arbeidsgruppe for å vurdere tiltak for å øke aktiviteten blant ungdom i idrettslaget. Dette skjedde etter at vi over noe tid har merket oss at det er stadig mer utfordrende å beholde ungdom fra 12 år i organisert aktivitet. I tillegg har det blitt vanskeligere å rekruttere trenere. På dette tidspunktet stod noen i fare for å stå uten tilbud pga akutt mangel på trenere i håndball. 1.2 Planarbeidet Arbeidsgruppa bestod av leder Magne Håland, sekretær Elise H Gill og trener i håndballgruppa Reidun Fuglestveit. I tillegg knyttet vi til oss kompetanse fra idrettskretsen. Dette arbeidet kan sees som en del av en prosess der idrettslaget som organisasjon er i utvikling. For å bidra til brukermedvirkning ble det arrangert ide - dugnad med alle tillitsvalgte i idrettslaget. Det samme ble gjort sammen med håndballens jenter og gutter 15. Innspillene fra disse ligger som vedlegg. De oppfordres brukt videre i de enkelte undergruppene når aktivitet planlegges. Dette er ikke tenkt å være et langt og detalj - rikt dokument. Det er en kort oppsummert plan med en tiltaksoversikt. Prioriteringen av tiltak baseres på noe kjent forskning om ungdom og idrett, lokalkunnskap, erfaringsbasert kunnskap, medvirkningsprosessene, egne og andre tillitsvalgtes erfaringer, samt vurderinger av nytteverdi for å nå de mål vi har satt oss. 1.3 Mandat På styremøte ble det vedtatt at arbeidsgruppas tiltaksvurdering skulle ende opp i en strategiplan for idrettslaget. Vi velger å kalle dette en handlingsplan. 1.4 Målsetting I Lov for Marnardal idrettslag, sist vedtatt , sies følgende om idrettslagets formål:

4 lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité gjennom samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former herunder: - Gi et best mulig tilbud, samt stimulere til at flest mulig av bygdas befolkning deltar i positiv fysisk aktivitet - Det er også et mål å gi aktiv støtte til de av klubbens idrettsutøvere som ønsker å satse seriøst på å utvikle seg videre innen sin idrettsgren Marnardal idrettslag skal i perioden jobbe mot følgende mål: Flere ungdom i organisert fysisk aktivitet i Marnardal idrettslag Ungdom er lenger aktive i organisert fysisk aktivitet i Marnardal idrettslag 1.5 Aktiviteten i idrettslaget Hovedstyret legger premissene for hvordan vi vil at idrettslaget skal utvikle seg. Det er likevel slik at DET ER I UNDERGRUPPENE AKTIVITETEN SKAPES OG UTVIKLES, og på den enkelte trening aktiviteten skjer. Det gode miljøet blir til der deltagerne er. Mestring oppleves når en får til nye ferdigheter. Utvikling skjer når det legges til rette for det gjennom allsidige muligheter for aktivitet og trening, og kompetanse hos trenere og deltagere. 1.6 Evaluering De enkelte tiltak evalueres slik skissert i kapitel 5.0 Tiltaksplan. Ansvarlige for tiltakene er også ansvarlige for at de evalueres. Konkret skal nytt treningstilbud, basistrening, evalueres i samarbeid med KIA. Dette kan gjøres på ulike måter, for eksempel v.h.a strukturert spørreundersøkelse eller med metoder lik de vi brukte i medvirkningsprossessene i planarbeidet. For øvrig skal planen i sin helhet brukes som et redskap for evaluering og oppfølging av de ulike tiltak. Ved planperiodens utgang skal planen rulleres og justeres av hovedstyret. 2.0 MARNARDAL IDRETTSLAG SITT VERDIGRUNNLAG Marnardal idrettslag har følgende verdigrunnlag basert på lagets målsetting; Dette har vi valgt å formulere som 3 verdier som beskriver hva vi representerer: MILJØ - MESTRING - MULIGHETER VENNSKAP JEG KAN! ALLSIDIGHET GLEDE PLASS TIL ALLE UTVIKLING TILHØRIGHET GODE OPPLEVELSER KOMPETANSE

5 3.0 SATSINGSOMRÅDER For å nå målene våre ser vi at innsats er nødvendig innenfor følgende områder: Bidra til utvikling av et sosialt miljø der utøvere, foreldre, trenere og tillitsvalgte opplever tilhørighet og samhold Legge til rette for aktiv kompetanseheving for trenere Bedre rekrutteringen av trenere Beholde og videreutvikle et allsidig aktivitetstilbud. Vi har tilgang på utstyr for å kunne tilby allsidig aktivitet. Samarbeid med kommunen; skole, kultursektor og andre om tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. Medvirke til utvikling av attraktive idrettsanlegg i Marnardal Ledelse av idrettslaget 4.0 STATUS AKTIVE Pr Kjønn Kvinner Menn Totaler Alder Medl Definisjoner I tråd med Norges idrettsforbund og Norges olympiske komité sine bestemmelser om idrett definerer vi følgende; Barneidrett: Med barneidrett menes idrettsaktiviteter til og med det året de fyller 12 år. Ungdomsidrett: Med ungdomidrett mens idrettsaktiviteter fra 12 år til og med det året de fyller 26 år Voksenidrett Fra 26 år og oppover.

6 5.0 TILTAKSPLAN I det følgende presenterer de tiltak innenfor hvert satsingsområde som Marnardal idrettslag prioriterer å jobbe med i planperioden. SOSIALT MILJØ Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Komité for et trivelig miljø August 08 Komiteen nedsettes av hovedstyret Årlig Årlig samling for trenere, tillitsvalgte og hovedstyret. Årlig, første gang August 08 Komité for et trivelig miljø Årlig Kr 8000,- Utnevning av Æresmedlemmer (når noen gjør seg fortjent til det) 2009 Hovedstyret Årlig Kr 2000,- KOMPETANSEHEVING/REKRUTTERING AV TRENERE Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Lønn/godtgjøring til trenere/ andre e. kriterier Trenerkoordinator Håndball/fotball og Trenerteam (se kommentar i kap 6.0) Kompetanseansvarlig i hovedstyret (se kommentar i kap 6.0) 2009 Hovedstyret Årlig , Gruppene/Hovedstyret , Hovedstyret 2010 Trenersamlinger/kurs lokalt Høsten 2008 Kompetanseansvarlig/ Gruppene Årlig ,-

7 AKTIVITETSTILBUD Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Basistrening ( se kommentar i kap 6.0) September 2008 Hovedstyret ,- Aktivitetstilbud hele året (se kommentar i kap 6.0) 2009 Hovedstyret/gruppene 2010 Ta initiativ til tilbud om Åpen hall ( samarbeid med kommunen) Høsten 2008 Hovedstyret UTSTYR Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Materialforvaltere i hver gruppe. Egen instruks utarbeides 2008 Hovedstyret/Hver gruppe årlig Material- /utstyrsoversikt 2008 Hver gruppe årlig Felles skap for felles utstyr i hallen 2008 Hovedstyret årlig 3000,- Egne drakter for fotball og håndball 2008 Fotball/håndball/økonomiutvalg Årlig MIL bussens Fremtid vurderes Innkjøp av Team Atletics (utstyrspakke friidrett) 2009 Hovedstyret 2009 Friidrettsgruppa/hovedstyret 12000,-

8 SAMARBEID Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Samarbeidsmøte m kommunale 2008 Hovedstyret ved leder/arbeidsgruppa 2008 samarbeidspartnere årlig Møte med politiske organer Etter behov Hovedstyret ved leder årlig Samarbeid med Kompetansesenteret for Idrett i Agder om bla basisidrett 2008 Hovedstyret 2009 ATTRAKTIVE ANLEGG Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Idrettslaget bidrar aktivt m.h.t prosessen omkring utendørs anlegg ved Marnarhallen Hovedstyret V / leder 2009 Samarbeid med Bjelland IL om Myran skisenter videreføres i dagens form Skigruppa Årlig Vedlikeholde treningsbanen på Voan slik at den er tilfredstillende. Vurdere behov når kunstgressbanen er etablert Hovedstyret 2010 Idrettslaget bidrar i prosessen m.h.t etablering av styrkerom/aerobicsal/spinningrom Hovedstyret årlig

9 LEDELSE Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlige Evaluering Kostnad (Innen) Lønn/godtgjøring til leder Lønn/godtgjøring til kasserer 2009 Hovedstyret 2010 Kr 10000, Hovedstyret 2010 Kr 5000,- 6.0 KOMMENTARER TIL ENKELTE TILTAK 6.1 Lønn/godtgjøring til trenere: Det ytes lønn/godtgjøring til trenere som tidligere vedtatt til alle lag f.o.m 16 år. Fra jenter/gutter 16 ytes lønn/godtgjøring til trenere etter nye takster. Dersom det er budsjettmessig dekning og gruppene vurderer dette som viktig i forhold til aktiviteten åpnes det opp for avlønning av trenerene ned til 12 år. Dette gjøres gjeldende for trenere i fotball og håndball med aktivitet minimum 2 ganger i uka. Trenere i andre idrettsgrener vurderes spesielt. Det ytes kompensasjon etter utdanning/kvalifikasjoner og/eller engasjement/erfaring og ifht om det er helårsidrett. Inntil kr pr lag kan ytes. Dvs at ca ,- vanligvis ytes pr lag. Dersom flere trenere, deles denne summen mellom hovedtrener/hjelpetrener forholdsmessig. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Gruppene legger frem sine forslag til godtgjøring for trenere for hovedstyret årlig. Styret gjør endelig vedtak Økt inntjening: Hver gruppe må dekke inn disse trenerutgiftene. Alternativt kan det innføres treneravgift på lag der trener lønnes; inntil kr 300,- Økonomiutvalget får heretter en enda viktigere funksjon enn tidligere. Utvalget må utrede andre inntjeningsmuligheter; Dugnad, sponsing fra lokalt næringsliv mm. For øvrig søkes kommunen om lokale aktivitetsmidler/folkehelsemidler årlig Det vises til Skatteetatenes regler for frivillige organisasjoner om lønn, skatt og arbeidsgiveravgift. Idrettslaget har i dag utgifter til trenere beregnet til kr ,-.Økte utgifter til lønn/godtgjøring til trenere beregnes å ligge på ca ,-

10 6.2 Aktivitetstilbud hele året: Pga intensjon om økt aktivitet, ser vi det som nødvendig å tilby helårsidrett innen flere idrettsgrener Fotball - følger skoleåret Håndball- følger skoleåret Basistrening- fra skolestart- t.o.m april Friidrett, Ski, Orientering, Trim økt aktivitetsnivå vurderes kontinuerlig 6.3 Basistrening: Basistrening er trening hvor fokus er koordinasjon, teknikk og styrketrening på tvers av idrettsgrener. Treningen skal legge grunnlag for utvikling i spesialidretten. Intensjonen er at basistrening, samt et sosialt fellesskap med innlagte tematimer med ulike emner, på tvers av de ulike idrettsgrenene, vil kunne komme til å bli en inspirasjon for de unge utøverne i Marnardal IL til å fortsette å drive idrett. Det forsøkes å få en ekstern trener til MILs basistreningsprosjekt i en oppstartsfase, med en glidende overgang for nye trenere fra idrettslaget. Oppstart av basistreningsprosjektet tenkes kommende høst. MIL har ønske om 2 treningsgrupper, en på år (5.-7. klasse) og en fra13 år og oppover. Tanken er at særidrettene legger sin 2. (el 3.) treningsdag til dette tilbudet og at trenere for disse er med som motivator og for å hente inspirasjon og kunnskap. Det legges opp til ukentlig trening a`1-1,5 time. I oppstartfasen beregnes en kostnad på kr 20000,- til delvis dekking av utgifter til ekstern trener. KIA dekker de restrenede utgiftene. Vi søker om Aktivitetsmidler - folkehelse til dekking av MIL`s utgifter. 6.4 Kompetanseansvarlig/trenerkooordinator En funksjon som kompetanseansvarlig innføres. Denne vil ha ansvar for å innhente informasjon fra idrettskretsen og særkretsene om kurs og ha ansvar for koordinering av kurs og opplæring i laget. Denne sitter i hovedstyret. I tillegg etableres ordning med trenerkoordinator. Hovedfokus for denne er håndball og fotball, men alle gruppene kan benytte dennes kompetanse. Avhengig av kompetanse kan funksjonene som kompetanseansvarlig og trenerkoordinator innehas av 1-3 personer. Hovedoppgaven er å følge opp og videreutvikle trenere i et samarbeid. Trenerkoordinator gir oppfølging og veiledning til trenere. Denne vil ha en svært viktig funksjon for miljøet blant trenerne. Koordinering mellom gruppene ifht kompetanseheving er en del av funksjonen. Av hensyn til kontinuitet og kommunikasjon med gruppene, bør trenerkoordinator ha plass i håndball eller

11 fotballstyret. Denne funksjonen skal også bistå styrene i rekruttering av trenere selv om ansvaret like fullt er styrets. 6.5 Lønn/godtgjøring til leder og kasserer Ledelse er viktig. Idrettslaget ønsker leder med engasjement for idrett, pågangsmot og evne til å motivere andre for innsats. Vi ønsker kontinuitet i denne rollen. Lederen fortjener noe kompensasjon for sitt arbeid. God økonomistyring er hele styrets ansvar. Kasserer har den viktigste rollen i dette. Også kasserer skal ha noe kompensasjon for sitt arbeid. Ledervervet kompenseres med kr ,- i lønn/godtgjøring. Kasserervervet med kr 5 000,-. Totalt kr ,- Som en konsekvens av dette må også medlemskontingenten økes. Dette tas opp som sak på årsmøtet. VEDLEGG INNSPILL PÅ IDE - DUGNAD ( utøvere på G15 og J 16 håndball) 1. DETTE ER BRA I MARNARDAL IDRETTSLAG: Fine pupper Ikke alt for seriøst har det gøy Nye venner Bra humor Hall å trene i Bra lagmoral Hallen Gøy- alle kjenner alle Ikke så seriøst at vi skremmer bort alle som vil delta på treninger Sosialt God bane Banen De sosiale forholdene Trenerne (Peder) Nye venner Ny mil-buss Treneren Per Ivar Sosialt Humør Det sosiale og turer Cups More cups

12 Miljø- Jenter 16 og 15 trener sammen selv om 16-åringene går i Mandal 2. DETTE SAVNER JEG I MARNARDAL IDRETTSLAG: Nivå Flere trenere 11-lag i fotball Jenter 16 ellers går alle til MK og vi har ingen utfordringer mot 7-lag Eget klister/vannflasker til hvert lag så vi slipper å kjøpe selv Flere trenere Bedre treningstider Cups Tribune Kaldt vann Flere turneringer Håndballcup andre steder enn Stavanger- kanskje utlandet Flere frivillige trenere Keepertrener Turer Gode trenere Rutinerte trenere Keepertrener Mye bedre utstyr!! Tribuner Cuper Trenere Natt-cup En fast og flink trener- kiipt med 4 forskjellige! Håndballtreninger hele året!! Trening for en idrett hele året Cup i utlandet Cup i utlandet Vann 3. BARN OG UNGDOM VIL FORTSETTE LENGER I MARNARDAL IDRETTSLAG HVIS: Lokalt videregående skole Vi får styrkerom Flere trenere Flere cuper Flere idrettstilbud Finere drakter Flere trenere Flere idrettstilbud

13 4. JEG kunne tenke meg å trene et lag hvis:: Tilbud om trenerkurs Trenerbil Mye høyere lønn Ikke det bare var trenerne til damelaget som fikk betalt Lønn Hvis man fikk betalt Lønn for arbeidet Bra betalt slik at det kan bli en slags jobb Hvis jeg hadde hatt tid Hvis det hadde vært lønn Ikke trene dritunger Hvis de er gode Trener allerede Hvis jeg hadde tid Hvis jeg kunne valgt tid selv Hvis det hadde vært et miljø/team rundt trenermiljøet Høyere lønn Tid Penger Jeg har lyst Hvis vi skulle på flere cuper 5. BARN OG UNGDOM SLUTTER I MARNARDAL IDRETTSLAG FORDI: De er for dårlige Fordi vi ikke har trenere Ikke tid Lavt nivå De er lei Det er for dårlige trenere - kan ikke oppnå noe her Det ikke kan satses for å bli proff Mangel på trenere De begynner på videregående Mistrivsel Bedre tilbud i andre kommuner For få trenere med potensiale til å lære oss noe Pga andre gode tilbud fra andre klubber Pga interesse i andre ting Dårlig interesse Andre aktiviteter frister mer Lite fritid

14 Man blir for lite utviklet - for lite utfordring Noen flytter og det blir lange avstander De har ikke råd De ikke orker mer Ikke lag Begynner på nye skoler Andre slutter Kjedelig Flytter 6. GODT SLAGORD FOR MARNARDAL IDRETTSLAG ER: Jo flere jo ber Mil-evis med plass til til både store og små Mil vinner uten tvil MIL etter MIL MIL- vi har lagbil MIL- Plass til alle God lagmoral finner du i MIL- vi har stil Mil etter MIL MIL- sunt bondevett MIL- for real Og Og Og MIL SMIL som MIL INNSPILL PÅ IDE DUGNAD (tillitsvalgte i Marnardal I.L) 1. DETTE ER BRA I MARNARDAL IDRETTSLAG: Mange alternative idrettsgrener Billig medlemskap Trenere flinke til å gi ros Foreldre stiller opp på kjøring Bra! Lokale- fotballbane- idrettsbane Noen ildsjeler betyr mye Engasjerte foreldre til de eldste lagene - i alle fall God leder- engasjert! Bra med billig kontingent Godt miljø ungene trives Plass til alle Ny hall Flott foaje Bra med ny kiosk Godt tilbud for alle 2. DETTE SAVNER JEG I MARNARDAL IDRETTSLAG:

15 Utdanne trenere i tidlig alder Åpen hall og kiosk for barn år annenhver fredag Friidrettsmiljø Trenerkurs Flere engasjerte foreldre til både trener, dugnad med mer Pådrivere Aerobic for barn og ungdom Idrettskole som Holum IL Åpen hall etter skolen For lite miljø av voksne Fellestrening/alternativ trening Rulleskitrening Tur /samhold Foreldre/barn - gruppa fra 2-3 års alder Tilbud om lag for alle aldersgrupper med i kretsen Kurs; fotball- håndball- annet 3. BARN OG UNGDOM VIL FORTSETTE LENGER I MARNARDAL IDRETTSLAG HVIS: Idrettskolen; dele jenter og gutter fra 3. klasse Trim med musikk for jenter Hvis; det er gode og engasjerte trenere Hvis; miljøet er godt Vi har de riktige aktivitetene De har gode og inspirerende trenere System på ting Turer og sosiale arrangementer Godt miljø på laget konstruktiv kritikk Engasjerte trenere Skitrening på våren og høsten med rulleski Hvis; det er gode utøvere slik at det blir konkurranse også på treningene Flere valg- turn, dans Sesongavslutningsfest med premieutdeling gjerne av en kjent idrettsutøver- fotballspiller Foreldre hadde engasjert seg mer - Gode trenere Foreldre må kunne stille krav til trenere pos/negativt Hvis; det er noen gode utøvere å se opp til Få ungdom til trenere som får noen kroner for jobben 3-4 klasse- dele gutter og jenter Hvis venner fortsetter Gode trenere Hvi s- det ikke blir fokusert så mye på å bli best Alt vedr trenere og slike ting må være klarlagt før sesongen er ferdig på våren Trening hele året! 4. JEG KAN BIDRA MED:

16 Styrearbeid Deltager på ting og tang Ikke ta ting så høytidelig Kjøre Skrive kjørelister Være foreldrekontakt Skrive/organisere arrangementer/funksjonærlister Være publikum Stille som sjåfør og heiagjeng Rollemodell for andre foreldre Delta i styret i fotballgruppa Trenere Styrer/verv Stiller gjerne på dugnad Vise engasjement som foreldre Dugnad Organisatorisk Trener fotball Trener Trener koordinator og pådriver Støtteapparat Trener Styreverv Støtteapparat Forbilde Kjøre 5. BARN OG UNGDOM SLUTTER I MARNARDAL IDRETTSLAG FORDI: Manglende tilbud For mange hytter i Bortelid Foreldrene støtter lite opp Ikke tilbud nok Trenere og pådrivere ikke engasjerte og gode nok Foreldre følger ikke opp Fordi de ikke får trene håndball og fotball hele året For mange tilbud Manglende tilbud De føler ikke de er gode nok Vi har for få individuelle idrettsgrener i MIL Foreldre er uengasjerte For få foreldre som engasjerer seg i barnas fritid Foreldre ikke bryr seg nok Andre ting frister mer 6. GODT SLAGORD FOR MARNARDAL IDRETTSLAG ER:

17 IDRETT FOR ALLE MIL VÅR FRAMTID MIL ETTER MIL INGEN ER FOR DÅRLIGE, INGEN ER FOR GODE FOR OSS! TRIVSEL OG MILJØ SMIL MED MIL BLI MED I MIL MED ET SMIL! SAMMEN FOR MIL MED ET SMIL! MARNARDAL MIL MIDT I BLINKEN (ELLER)

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Handlingsplan 2013-2017 Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 En drøfting av RIFs visjon og målsetting,

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! Velkommen til et håndballeventyr Årsmøte Styret Daglig leder A lag Ansettelsesutvalg

Detaljer

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 2 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 1.2 Historikk... 4 1.3

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN Vedtatt på årsmøtet 23.03. 2015 Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet 2015. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Lillestrøm sportsklubb

Lillestrøm sportsklubb SPORTSPLAN Lillestrøm sportsklubb 2. utkast 1. mars 2012 FORORD Dette dokumentet legger grunnlaget for den sportslige aktiviteten i Ungdomsavdelingen i Lillestrøm sportsklubb (LSK). Sportsplanen er utarbeidet

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2016

SPORTSPLAN 2015-2016 SPORTSPLAN 2015-2016 Innhold 1. Visjon og målsetninger... 3 2. Sportsplanen: vårt sportslige styringsdokument... 5 3. Organisasjon... 7 3.1. Klubbens organisering... 7 3.2. Lagenes organisering... 7 3.3.

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

SPORTSLIG PLAN - GEILO IDRETTSLAG 2014/15

SPORTSLIG PLAN - GEILO IDRETTSLAG 2014/15 SPORTSLIG PLAN - GEILO IDRETTSLAG 2014/15 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Holdninger... 3 Sportslig pyramide og utviklingstrapp... 4-6 Felles basistreninger, rekrutteringstiltak - camper...

Detaljer

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL-

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Organisering og drift Revidert pr mars 2015 Organisering og drift av S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL. Dette dokumentet er ment som en veiledning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer