Kommunedelplan. idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. tet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan. idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. tet"

Transkript

1 Kmmunedelplan idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet tet AURLAND KOMMUNE 2005

2 Frrd Aurland kmmune vedtk , sak /05 Kmmunedelplan fr Idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet. Plandkumentet skal fungera sm styringsverktøy fr kmmunen dei neste 4 åra, g me håpar g trur at dette dkumentet vil verta brukt aktivt. Planen er realistisk med tanke på målsetjingar g utbygging, g han er samrdna med øknmiplanen ( ). Planen er utarbeidd etter rettleiar i kmmunal planlegging fr idrett g fysisk aktivitet (V-0798) sm er gjeven ut av Kulturdepartementet. Rådgjevar Haakn Skjerdal har fungert sm skrivar i planarbeidet, g har utarbeidd dkumentet i tett samarbeid med arbeidsgruppa sm blei ppretta då planarbeidet starta. Me har g mtteke mange knstruktive g psitive innspel frå ålmenta. Gd lesing!! Helsing arbeidsgruppa Anne Karin Hatling Aurland Idrettslag Annette Aadnøy Aalen Aurland revmatikarlag Alv Lven Aurland Skyttarlag Claus Røynesdal Kmmunalsjef g repr. ppvekst/kultur Anna Karine Marstein Representant fr barn g ungdm David Underdal Ungdmsrådet Ottar Steine Utviklingskmmitéen Haakn Skjerdal Planansvarleg g skrivar Ft på framsida: Haakn Skjerdal Mtiv: Utsikt frå Bjørgåsen, Aurland 2

3 11. Innhald Frrd Innhald Innleiing g bakgrunn fr planen: Planprsessen Saksgang ved rullering av planen (tek 1 år) Saksgangen til n Gjennmgang av tidlegare plan Overrdna mål med denne planen: Kva er idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet? Kven har det verrdna ansvaret? Nasjnale mål fr idrett g fysisk aktivitet Nasjnale mål fr friluftsliv Kmmunale mål fr idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv Utfrdringar fr å nå målet Bakgrunnen fr planen Overrdna planar Fylkesdelplan fr idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv...13 Sikring av areal Finansiering av nye anlegg Knsekvensar ved brt på krav Knsekvensar ved brt på retningslinjer g frmelle krav: Drift g vedlikehald Kmmunalt tilskt til drift g mindre vedlikehald Kmmunalt tilskt til større vedlikehald Ansvarsfrdeling g brukarmedverknad Målsetjing Overrdna mål Delmål Skildring av dagens situasjn g behvsanalyse

4 15. Handlingsprgram fr anlegg g mråde Omtale av prsjekta Skytebane på Låvi, rehabilitering Fleirbrukshall ved AIS Rehabilitering av symjehallen/ badeland AIS Fase 2 ved Flåm skule Fase 3 ved Flåm skule Miniatyrskytebane Klatrevegg Leirdue-/jegertrapbane Nærmiljøkart Aurland/ Vassbygdi Nærmiljøkart Flåm Nærmiljøkart Undredal Nærmiljøkart Gudvangen Langsiktige mål Vedlegg Vedlegg 1. Etterspurde tiltak Anlegg...30 Aktivitetar, leik, friluftsliv...30 Turstiar...30 Vedlegg 2. Kart

5 2. Innleiing g bakgrunn fr planen: 2.1 Planprsessen Planperiden er 12 år. Dei fyrste 4 åra av planen er mest detaljerte g har eit priritert handlingsprgram. Handlingsprgrammet kan rullerast årleg, eller når det er nødvendig i høve til budsjettg søknadsrutinar. Sjølve planen har hvudrullering i kvar kmmunestyreperide (nrmalt kvart 4. år.) 2.2 Saksgang ved rullering av planen (tek 1 år) Alle aktuelle lag- g rganisasjnar vert kntakta gjennm infrmasjnsmøte g via brev g annnse i lkalavisa. Dei vert ppmda til å kma med innspel til planen innan ein gitt tidsfrist. Innspela vert vurderte g lagde fram fr planutvalet (PU) saman med framlegg til revidert plan. PU vedtek å leggja framlegg til revidert plan ut til ffentleg høyring. Offentleg høyringsperide er 1. månad. Det vert sett inn annnse m høyringsfristen i lkalavisa g framlegget til ny plan vert lagt ut til ffentleg ettersyn. 5

6 Før høyringsfristen går ut må eventuelle merknader til den nye planen sendast kmmunen. Det er n fr seint å kma med nye innspel til planen. Alle merknader vert vurderte g lagde fram fr PU med rådmannen si tilråding. Planen går vidare til endeleg vedtak i kmmunestyret. VIKTIG: Dersm det vert gjrt vesentlege endringar i planen etter at han har vre ute til ffentleg høyring, må planen ut til ny høyring med ny merknadsfrist, før planen kan vedtakast i kmmunestyret. 2.3 Saksgangen til n Alle tiltak i handlingsprgrammet var anten påbyrja eller gjennmførde. I frmannskapsmøte vart det gjeve grønt lys fr hvudrullering av planen i Lag- g rganisasjnar vart varsla m ppstart av planarbeidet i brev. Det vart òg sett inn annnse i Sgn Avis ( ). Alle laga g rganisasjnane vart kalla inn til felles rienteringsmøte på rådhuset , der saksansvarleg i Sgn g Fjrdane fylkeskmmune rienterte g innleia til debatt. I kmmunestyremøte vart det, etter tilråding frå PU, gjrt frmelt vedtak m ppstart rullering. Samstundes vart det valt ei plangruppe/ arbeidsgruppe sm ansvarlege fr rulleringa. Annnse m ppstart rullering av kmmunedelplanen i Sgn Avis trsdag gngs handsaming i planutvalet 23. nvember 2004 PS 041/04 Utlegging til ffentleg ettersyn frå 24. nvember 2004 til 1. januar gngs handsaming i planutvalet 25. januar 2005 sak xx/05 Endeleg vedtak i kmmunestyret 10. februar 2005 sak xx/ Gjennmgang av tidlegare plan Sm plitisk styringsreiskap Planen har, i den grad handlingsprgrammet har vre knkret med pririteringar g klare ansvarsfrhld, fungert etter intensjnen. 6

7 Sm bakgrunn fr søknader m statstilskt Det sm kan gjerast betre, er å knkretisera krava fr å kunna søkja m statstilskt. Når det gjeld sikring av areal Planen har så langt vrte lite nytta til å sikra areal fr framtidig bruk. Dette heng saman med at arealplandelen i kmmuneplanen ikkje er rullert. Sm bakgrunn fr søknader m kmmunalt tilskt Planen har fungert bra, men det må verta enklare å frstå krav til søknad g bakgrunn fr pririteringar. Det er viktig at krav i planen framleis er krav når ein kjem til handsaming av søknad. Bruk av planen i lag g rganisasjnar Det er det viktig at lag, rganisasjnar g innbyggjarane i Aurland kmmune har eit eigartilhøve til vedteken kmmunedelplan. Fr mange rganisasjnar vil det vera nødvendig å frmidla infrmasjn m planarbeidet g planprsessen før utarbeiding av søknader m tilskt. 2.5 Overrdna mål med denne planen: Å få fleire av innbyggjarane i Aurland kmmune fysisk aktive. Fysisk aktivitet betrar helsa g aukar trivselen fr menneske i alle aldrar, men er spesielt viktig i høve barn g unge. Fr å nå dette målet, må det leggjast gdt til rette fr både rganisert, men særleg urganisert leik g aktivitet i skular, barnehagar g i nærmiljøa. Føremål g intensjn med kmmunedelplanen Kmmunen sin mtivasjn fr å utarbeida ein kmmunedelplan fr idrett g fysisk aktivitet kan ppsummerast i følgjande punkt: 1 Me ønskjer å stimulera til plitisk debatt fr å avklara mål fr kmmunen sitt engasjement i 1 tilrettelegging fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet. 2 Ein slik plan gjer det mgleg å få til finansiering av prsjekt med støtte frå spelemidlar. 3 Me ppnår ei plan- g målstyrt utbygging av anlegg g tilrettelegging av tilbd. 2 Me får betre g breiare kunnskap m aktivitets- g anleggsbehvet n g i framtida. 3 Me ønskjer å sikra nødvendige areal fr leik, friluftsliv g idrettsaktivitetar g samrdna behva 4 fr desse gjennm langsiktig arealplanlegging. 5 Me vil avklara ppgåver, ansvar g øknmiske plikter sm kmmunen g rganisasjnane har 6 ved utbygging g drift av anlegg g prsjekt. 4 Me ønskjer å leggja til rette fr at menneske med ulike funksjnshemmingar kan ppleva gd 7

8 5 livskvalitet, ut frå ei frståing av funksjnshemming sm ei knflikt mellm individet sine 6 føresetnader g miljøet g samfunnet sine krav til funksjn på mråde sm er vesentlege med 7 tanke på å etablera g halda ppe både sjølvstende g ssialt tilvere. 2.6 Kva er idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet? Idrett Med idrett meiner me aktivitet i frm av knkurranse eller trening, eller tilbd m trening gjennm den rganiserte idretten. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet er eit vidt mgrep. Ein vanleg definisjn er: "Ei kvar rørsle sm resulterer i vesentleg auka energifrbruk ut ver kvilenivå". Mtsett er du rekna sm inaktiv m du både i yrket ditt g i fritida rører deg lite g i str grad nyttar mtriserte transprt- g hjelpemiddel. I denne planen tenkjer me med fysisk aktivitet på eigenrganiserte trenings- g msjnsaktivitetar, mellm andre friluftsliv g leikeprega aktivitetar (St.meld.nr ). Friluftsliv Friluftsliv inngår i St.meld.nr. 14. sm ein del av mgrepet fysisk aktivitet, mens det i Miljøverndepartementet si St.meld.nr. 40 vert definert sm pphald g aktivitetar i friluft i fritida med sikte på miljøendring g naturppleving. Idrettsanlegg Departementet pererer med følgjande klassifisering i høve til frdeling av spelemidlane. 1 nærmiljøanlegg 2 rdinære anlegg 3 nasjnalanlegg Nærmiljøanlegg er anlegg eller mråde tilrettelagt fr eigenrganisert fysisk aktivitet, hvudsakleg knytte til bu- g / eller pphaldsmråde. Områda skal ha fritt tilgjenge fr ålmenta g vera berekna på eigenrganisert fysisk aktivitet, primært fr barn g unge, men òg fr lkalbeflkninga elles. Nærmiljøanlegg kan verta lkalisert i tilknyting til eit skuleanlegg g/eller idrettsanlegg. Ved samlkalisering med idrettsanlegg gjeld, sm nemnt ver, at anlegget skal vera fr eigenrganisert fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg skal ikkje utfrmast fr å dekka behvet fr anlegg til rganisert idrettsleg aktivitet, eller rganisert knkurranseidrett. Ordinære anlegg er dei anlegga sm har rett på tilskt sm går fram av Frskrifter g bestemmelser m stønad av spelemidlane til anlegg fr idrett g friluftsliv. I hvudsak er dei rdinære anleggstypane med rett til stønad nær knytte til knkurranse- g treningsverksemd fr idrettsrganisasjnane. Dei tekniske krava til mål g utfrming av anlegga tek utgangspunkt i knkurransereglane til det enkelte særfrbundet. Nasjnalanlegg er idrettsanlegg sm tilfredsstiller tekniske g funksjnelle standardkrav fr avvikling av relevante internasjnale meisterskap g knkurransar. Ordninga er avgrensa, g det 8

9 er Kulturdepartementet, etter innstilling frå Nregs Idrettsfrbund g Olympiske Kmité, sm tildeler statusen. Frilufts- g frimråde Frilufts- g frimråde blir fte brukt sm fellesnemning på grøntmråde sm er tilgjengelege fr ålmenta si frie ferdsle. Friluftsmråde er stre, fte uregulerte mråde sm i hvudsak er privat eigde, g sm vert mfatta av allemannsretten. Det er ikkje krav m parkmessig pparbeiding, berre tilrettelegging fr funksjn g bruk. Områda vert nytta til turliv, jakt, fiske, trim g aktiv trening. Frimråde dekkar avgrensa mråde med spesiell tilrettelegging g pparbeiding fr uhindra rekreasjn g pphald fr ålmenta. Områda er vanlegvis erverva, pparbeidde g haldne vedlike av kmmunen. Det kan g vere parkanlegg, turvegar, lysløyper, leikeplassar, nærmiljøanlegg g badeplassar i nærmiljøet, men kan g mfatte inngrepsfrie naturmråde, sm til dømes kller, sletter g bakkar. 2.7 Kven har det verrdna ansvaret? Kulturdepartementet har ansvar fr den statlege idrettsplitikken. Miljøverndepartementet har ansvar fr den statlege friluftsplitikken Ssial- g helsedepartementet brukar fysisk aktivitet sm eit verkemiddel i det førebyggjande g rehabiliterande helsearbeidet. Barne- g familiedepartementet har eit medansvar fr at barn g ungdm har høve til å driva med fysisk aktivitet. Utdannings- frskingsdepartementet lagar retningslinjer fr krppsøving g fysisk aktivitet i skulekvardagen. 2.8 Nasjnale mål fr idrett g fysisk aktivitet Idrett fr alle Statlege midlar til idrettsføremål må rdelast slik at dei kjem den frivillige, medlemsbaserte idretten til gde. Dei statlege midlane skal stimulera til g styrka høva fr utøving av eigen-rganisert fysisk aktivitet. Barn (6-12 år) g ungdm (13-19 år) er dei primære målgruppene. Anlegg i lkalmiljøet retta mt barn g fysisk aktivitet, både rganisert g eigenrganisert, vil verta priritert. Anlegg fr ungdm må utviklast slik at dei tilfredstiller ungdmmens behv fr utfrdringar g variasjn. Ungdm må få høve til å medverka i utfrming av anlegga g anlegga bør fungera sm ssiale møteplassar i lkalsamfunna. Det skal satsast på anleggstypar sm kan brukast av mange g sm gir høve til eigenrganisert fysisk aktivitet. Det vert retta større fkus på nærmiljøanlegg i tilknyting til utemråda ved skulane. 9

10 Priritering av rehabilitering vil verta vidareført. Samandrag av strtingsmelding nr. 14 ( ) Fr å kunna nå målet m større aktivitet, må planen: vera lett å frstå ppmuntra til større aktivitet i lkale lag g rganisasjnar ppmuntra til større eigeninnsats fungera sm ein reiskap 2.9 Nasjnale mål fr friluftsliv Friluftsliv basert på allemannsretten skal haldast i hevd i alle lag av beflkninga. Barn g unge skal gjevast høve til å utvikla ferdigheiter i friluftsliv. Områder av verdi fr friluftslivet skal sikrast slik at miljøvennleg ferdsel, pphald g hausting vert fremma g naturgrunnlaget vert bevart. Ved bustader, skular g barnehagar skal det være gd tilgang til trygg ferdsel, leik g anna aktivitet i ein variert g samanhengande grønstruktur sm har gd kntakt til mkringliggjande naturmråde Kmmunale mål fr idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv Oppretthalda g vidareutvikla eit livskraftig Aurlandssamfunn. Kmmunen må ha anlegg sm er attraktive fr ei str brukargruppe. Ved å gje innbyggjarane gde tilbd i frm av tidhøvelege anlegg fr idrett g friluftsliv, vil dette virka stabiliserande på både busetnadsmønster g bygdemiljø. Dette er viktige fr at flk skal trivast g fr at ungdm skal ha eit gdt ppvekstmiljø. Sikra frsvarleg teknisk stand på eksisterande anlegg. Kmmunen vil satsa på gdt utbygde sentralanlegg samt allsidige lkalanlegg. Satsa på eit sentralt knkurranseanlegg fr innandørsidrett, friidrett, ftball g skyting. Priritera bygging av fleirbruksanlegg = anlegg sm aktiviserer flest mgeleg g sm samstundes kan vera ein ssial samlingsstad fr så vel unge sm eldre i kmmunen. Fleirbruk av anlegg er eit av fleire tiltak fr å kunna redusera driftskstnadene. Setja krav til brukarmedverknad i frhld til bygging g drift. Gje alle i kmmunen høve til eigenrganisert fysisk aktivitet g friluftsliv i nærmrådet der dei bur. Ha attraktive nærmiljøanlegg g frimråde i alle byggefelt g ved alle barnehagar g skular. Desse nærmiljøanlegga g frimråda bør ha samanhengande, sikre g mest mgeleg grøne krridrar ut mt større naturmråde. 10

11 Leggja tilhøva til rette fr at flest mgleg kan få ppleva g gjera seg nytte av den ressursen naturen, både fjrd g fjell, representerar Tilgjenge fr alle. Driva eit haldningsskapande arbeid der ein stimulerer til auka fysisk aktivitet g friluftsliv sm førebyggjande helseplitikk g sm verkemiddel fr å auka trivsel g lkalkunnskap Utfrdringar fr å nå målet Fysisk aktivitet har fram til i dag mest vrte brukt i samanheng med anlegg fr knkurransar g idrett. Ved denne hvudrulleringa er Aurland kmmune svært ppteken av å sjå nærare på krleis planen kan skapa, frmidla g frsterka eit ynskje g ei haldning til å nytta dei tilbda kmmunen alt har i frm av anlegg g natur til friluftsliv g fysisk aktivitet. Utfrdringane er mange. Fyrst g fremst må kvar enkelt innbyggjar få lyst til å vera fysisk aktiv få lyst til å røra på seg. Neste steg vert å knkretisera kva sm må gjerast fr å få auka aktivitet g krleis me kan tilretteleggja fr å få auka aktivitet. Kystled/Fjrdaferd Fjrden var den ferdselsåra frfedrane våre nytta flittigast. Det meste av samkvem mellm sknene føregjekk ver sjøvegen. Etter kvart sm dei ulike grendene fekk vegutløysing, flytta det meste av trafikken seg frå vatn til land. I dag vert fjrden relativt lite nytta til friluftsliv. Den Nrske Turistfrening, Friluftsrådenes Landsfrbund g Frbundet Kysten ønskjer å snu denne utviklinga. Gjennm fellesprsjektet kystled tek dei sikte på leggja frhlda til rette fr eit enkelt, miljøvenleg friluftsliv i kystsna sm er tilpassa bruken av tradisjnelle r- g seglbåtar. Kystled blir her brukt sm fellesnemning fr tilretteleggingstiltak fr ferdsel med eller utan vernatting langs kysten både til lands g til sjøs. Frum fr natur g friluftsliv (FNF) i Sgn g Fjrdane har adptert både prsjektnamn g knsept, g arbeider fr ppretting av kystleder både langs kysten g inne i fjrdane. Målsetjinga fr prsjekt Kystled er gdt. Både blant fastbuande g turistar er det ei aukande interesse fr å kunna ppleva T sgnabåtar i Aurland. Ft: Wilse Utlånt av Dei Heibergske samlingar/sgn Flkemuseum skjergarden g fjrdane på ein miljøvenleg måte - med rbåt g enkel vernatting. Prsjektet legg òg 11

12 gdt til rette fr å frmidla kyst- g fjrdkultur g gje infrmasjn m natur g friluftsliv. Men mgrepet kystled er såpass framandt fr ss sm bur inne i fjrdane, at nemninga bør endrast dersm h skal mfatta tiltak i fjrdane våre. Kystmuseet i Sgn g Fjrdane ønskjer å gjenskapa gamle tradisjnar gjennm prsjektet Fjrdaferda. Med den gamle fjrdabåten M/S Atløy, går turen frå kysten g inn Sgnefjrden. Om brd er histriske utstillingar m fiskaren g fjrdabnden sitt liv g virke. Inn fjrden har dei M/S Atløy (biletet er utlånt av Atløys venner, 6900 Flrø) med fisk g prdukt frå havet, g tek så med ved, ptet, frukt g andre av bnden sine prdukt tilbake. Omgrepet fjrdaferd er såleis ei nemning sm burde høva gdt fr ss fjrdbuar, g i denne planen vil me difr nytta denne nemninga m tiltak sm legg til rette fr allmenn ferdsel med båt, ulike frmer fr arrangement, knkurransar g lett tilkmst til fjrden. Dei grøne nærmråda rundt bustadmråda våre må få auka status g inngå i heilskaplege planar. Samanhengande turvegsystem med tilgjenge fr alle frå bustad til frimråde/friluftsmråde i tettstadene i kmmunen er eit gde fr alle. Og ikkje minst kan dei talrike stiane g turløypene sm me har både i skg g til fjells, stølsanlegg g i verna mråde, danna eit gdt utgangspunkt fr både naturpplevingar, kulturpplevingar g friluftsliv. Aurland kmmune er gså ppteken av at infrmasjn m anlegg g fysisk aktivitet er slik at brukaren (innbyggjaren) frstår kva sm vert sagt g samla slik at ein lett kan finna den aktiviteten sm ein ynskjer å delta i. På denne måten kan ein sjølv bestemma kr lang, tung g krevjande den fysiske aktiviteten skal vera. Aurland kmmune må ha eit aktivitetstilbd til alle utan msyn til alder, kjønn, fysisk frm g handikap. Ved å gjera fysisk aktivitet til nk sm er mr g ppulært, vil me i fellesskap sitja att med ein str gevinst både når det gjeld trivsel g helse. Utfrdringa vert å finna fram til tiltak sm mange - i dag lite fysisk aktive innbyggjarar - ynskjer g klarar å vera med på Bakgrunnen fr planen I 1994 innførte Kulturdepartementet eit krav m at alle kmmunar skal ha ein kmmunedelplan fr idrett g friluftsliv. Pririteringar i planen vert gså lagt til grunn fr kmmunalt tilskt til nærmiljøtiltak g dispnering av budsjetterte midlar til gjennmføring av driftsppgåver på anlegg fr friluftsliv Overrdna planar Kmmunedelplanen fr idrett g fysisk aktivitet er underlagt: Kmmuneplan fr Aurland kmmune Øknmiplan fr Aurland kmmune Plan fr vern av kulturminne i Aurland kmmune (del 1 g 2: 1990) Fylkesdelplan fr idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv 12

13 Fylkesdelplan fr idrettsanlegg Fylkesdelplan fr idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv Mål fr fylkesdelplanen er (frkrta): Arbeide fr at flest mgeleg av innbyggjarane får høve til å drive fysisk aktivitet, på allment tilgjengelge mråde i nærleik til der dei bur. Friluftsliv fr alle. Trekke pp retningsliner fr frdeling av spelemidlar. Utvikle ein plitikk fr fysisk aktivitet i fylket. Arbeide fr at brn g ungdm får gratis tilgjenge til anlegg sm er bygd med tilskt frå spelemidlane. Denne kmmunedelplanen fr Aurland er eit innspel til fylkesdelplanen. Utfrdringa vert å finna fram til tiltak sm mange - i dag lite fysisk aktive innbyggjarar - ynskjer g klarar å vera med på. Berre gjennm persnleg ynskje g haldningar vil innbyggjarane ta i bruk anlegg g natur til idrett g fysisk Sikring av areal Kmmunen er g ansvarleg fr arealdispnering i kmmunen, g er i slik planlegging ansvarleg fr at det vert sett av areal til ulike føremål. Arealbehv fr idrettsføremål, friluftsføremål g nærmiljøanlegg sm vert dkumentert gjennm arbeidet med kmmunedelplanen fr idrett g fysisk aktivitet, må i tilstrekkeleg grad innarbeidast i arealdelen til kmmuneplanen. Ved utarbeiding av ny kmmuneplan g reguleringsplanar må det leggjast til rette fr eit gdt samarbeid på tvers av sektrar g interessegrupper slik at høve til å driva idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv vert reelt fr alle. Arbeidsgruppa fr denne planen tilrår i denne samanhengen ei auka satsing på nærmiljøanlegg, frimråde g grøne krridrar inntil g i byggefelt, samt gang- g sykkelvegar g gangstiar sm bind ulike friluftsmråde g idrettsanlegg saman med nærliggjande byggefelt g skular, g såleis legg til rette fr meir fysisk aktivitet i kvardagen Finansiering av nye anlegg Spelemidlar Staten har ulike verkemiddel fr å stimulere til utvikling av idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet. Mellm anna frvaltar Kulturdepartementet deler av versktet til Nrsk Tipping AS. Dette er mellm anna midlar sm ein kan søkja på til ulike tiltak i samband med idrett g fysisk aktivitet. Det er mgleg å søkja på midlar til: 1 Anlegg fr idrett g friluftsliv (mellm desse helsesprtanlegg). 13

14 2 Rehabilitering av idrettsanlegg (mellm desse tilrettelegging fr funksjnshemma). 3 Anlegg fr friluftsliv i fjellet (pparbeiding av stiar g løyper, investeringar i bygg g anlegg i 4 tilknyting til rutenett der ålmenta ferdast). 5 Anlegg fr friluftsliv i fjellet, knytt til DNT sitt rutenett. 6 Lkale kulturbygg. 7 Reginale kulturbygg. 8 Nærmiljøanlegg. 9 Mindre kstnadskrevjande nærmiljøanlegg. Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet har g midlar sm kan delast ut til ulike tiltak, særleg i samband med friluftsliv. Direktratet fr Naturfrvaltning (DN) g Fylkesmennene har ansvar fr å halda i hevd den tradisjnsrike ferdselsretten i utmark g å yta tilskt til ppkjøp av viktige mråde fr friluftsliv. Landbruksdepartementet Landbruksdepartementet har ei eiga tilsktsrdning "Spesielle miljøtiltak i landbruket" (SMIL). Ordninga mfattar g stiar, turvegar, infrmasjnstavler.a. Frå er det kmmunane sjølve sm frvaltar denne tilsktsrdninga sm erstattar fleire tidlegare rdningar sm fylkesmannen hadde ansvaret fr. Dette gjeld "Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap" (STILK-midlar), "Investeringsstøtte til miljøtiltak" g "Områdetiltak" sm har falle brt frå det same tidspunktet. N er det kmmunen sm avgjer alle søknader m tilskt til kulturlandskapstiltak g andre miljøtiltak i landbruket. Fylkesmannen, miljøvernavdelinga Fylkesmannen, miljøvernavdelinga frvaltar midlar til sikring av friluftsmråde, g til stimulering g mtivering fr friluftsliv. Fylkeskmmunen Frvaltar midlar til kulturminnetiltak g til aktivitetsmidlar (Friluftstiltak fr barn g ungdm, FYK- Fysisk aktivitet i kmmunane m.m.) Den viktigaste kjelda fr statleg støtte er statstilskt (tippemidlar), men det kan g kma tilskt frå andre kjelder enn dei sm er pplista her, sm t.d. Det frivillige skyttarvesen, spesielle særfrbund g private spnsrar. Fylkeskmmunen har ansvaret fr frdeling av tippemidlane, g eitt av krava er at det aktuelle anlegget går inn i ein kmmunedelplan fr idrett-, friluftsliv g fysisk aktivitet. Anlegg sm stettar dei krava sm vert stilte frå Kultur- g Kyrkjedepartementet, Det frivillige skyttarvesen, Den nrske turistfrening, spesielle særfrbund g kmmunen, kan søkja m kmmunal medverknad i finansiering av anlegget. Kmmunen legg vanlegvis til grunn 1/3-dels regelen (dvs. 1/3 eigeninnsats, 1/3 statleg/fylkeskmmunalt tilskt, 1/3 kmmunalt tilskt). Kmmunen har likevel i einskilde saker høve til å fråvika denne regelen. Fr nærmiljøanlegg vert det dessutan gjeve tilskt frå staten sm dekkar 50% av kstnadene. 1/3-dels regelen stiller stre krav til eigeninnsats frå det aktuelle laget/utbyggjaren. Både kmmune g stat har reglar fr krleis eigeninnsatsen skal dkumenterast - til dømes verdien av dugnadsinnsats, gåver m.m.. 14

15 2.15 Knsekvensar ved brt på krav Kmmunen skal til ei kvar tid ha versyn ver status til alle anlegg bygde med ffentlege tilskt. Lag g rganisasjnar pliktar å melda til kmmunen endringar i vilkår eller teknisk tilstand fr alle anlegg nemnde i denne kmmunedelplanen. Anlegg sm har fått tilskt kan ikkje seljast, pantsetjast eller reduserast på anna vis utan at det i rimeleg tid er gjeve rientering til tilsktsgjevar. Dersm anlegg bygde med ffentlege tilskt vert misleghaldne, kan tilskt bli inndrege. Misleghald er gså avslagsgrunn på søknad m tilskt til andre anlegg eller tilskt til drift g vedlikehald. Knsekvensar ved brt på retningslinjer g frmelle krav: (jf. frskrifter/bestemmelser, 2004, frå Det Kgl Kultur- g Kyrkjedepartement) 1 Generelt gjeld at dei sm ikkje følgjer vilkåra fr tilskt, gjev kmmunen g fylkeskmmunen rett til å krevja tilsktet attendebetalt. 2 Innvilga tilskt skal helst brukast i tildelingsåret. Midlar sm ikkje vert nytta i løpet av t år etter at tilsktet vart innvilga, blir inndregne. 3 Søkjarar sm ikkje har levert rekneskap g sendt inn revidert rekneskapsversyn fr tidlegare innvilga g utbetalt tilskt, skal berre unntaksvis bli innvilga tilskt til eit nytt/anna anlegg Drift g vedlikehald Det er i dag eit plankrav fr ffentlege tilskt til mråde g bygging av anlegg fr idrett g friluftsliv at søkjaren har utarbeida ein driftsplan. Kmmunen skal ha driftsplanen til uttale g gdkjenning i samband med handsaminga av søknader m tilskt. Ein driftsplan skal innehalda: 1. Bruksplan fr anlegget. Opplysningar m brukargrupper g brukstid. Samanheng mellm bruksplanen g inntektene i driftsbudsjettet. 2. Driftsansvar. Kven har ansvaret? Er det lønna arbeidskraft? 3. Arbeidsvilkår g arbeidsppgåver. Skal heile eller deler av drifta gjerast på dugnad? Krleis skal anlegget administrerast, passast g haldast ved like? Krleis er samanhengen mellm driftsansvar g driftskstnadane? 4. Driftsbudsjett fr anlegget på årsbasis. Oversikt ver driftskstnader g driftsinntekter sm viser planlagt driftsverskt/ driftsunderskt. 5. Kapitalkstnader. Oversikt ver renter g avdrag dei næraste fem åra. Krleis skal desse kapitalkstnadane g eventuelt underskt dekkast? Kvart anlegg skal gså ha anleggsrekneskap. 15

16 Øknmiansvarleg/søkjar er til ei kvar tid ansvarleg fr at budsjettet fr utbygginga vert halde g at naudsynte justeringar vert frmelt handsama g gdkjende av dei rgana sm er part i utbygginga. Kmmunen vil vera til hjelp med innføring g pplæring av lkale tillitsvalde sm har/vil få ansvar fr driftsplanlegging g øknmistyring av anlegg sm inngår i denne planen Kmmunalt tilskt til drift g mindre vedlikehald Anlegg sm er registrerte i denne planen kan søkja m driftstilskt. Utgifter sm inngår i driftsutgifter er: frsikring, straum, avgifter (renvasjn, vatn, klakk), drivstff, reinhaldsmidlar, nødvendig vedlikehald av anlegget under kr , leige av areal Kmmunalt tilskt til større vedlikehald Vedlikehaldsprsjekt på meir enn kr skal søkjast på før ppstart g med bakgrunn i ein vedlikehaldsplan fr anlegget. Vedlikehaldsplanen inneheld budsjett g kmmentar på utstyr g materiell fr å kunna gjennmføra sjølve aktiviteten i/på anlegget. Vedlikehaldsplanen kan strekkja seg ver fleire år, men må presenterast ved ein førstegngssøknad Ansvarsfrdeling g brukarmedverknad Planen har sm mål å få auka brukarmedverknad. Dette gjeld gså driftsansvar. Frivillige lag g rganisasjnar har sjølve ansvaret fr dei aktivitetane sm vert tilbdne. I nkre tilfelle vil det òg vera aktuelt å tilleggja brukarar av ffentlege bygg ansvar fr rydding, reinhald g krdinering av aktiviteten. I alle skular g frsamlingshus eigd av kmmunen vert det ppretta eit "brukarstyre" fr anlegget. Fr Aurland idretts- g samfunnshus (AIS) skal det føreliggja avtale m bruk av anlegget med Aurland kmmune. 13. Målsetjing Overrdna mål. Det verrdna målet er at innbyggjarane i Aurland kmmune får gde tilhøve fr idrett g fysisk aktivitet, slik at dei kan få høve til å halde seg i aktivitet ut frå eigne interesser g føresetnader. Dette skal vere mgleg på allment tilgjengelege mråde g i anlegg sm er lagt til rette i rimeleg gegrafisk nærleik til der dei bur g elles i naturen Delmål Med bakgrunn i dette ønskjer Aurland kmmune å leggja tilhøva til rette slik at alle ssiale grupper skal kunne driva idrett ut frå eigne 16

17 1 føresetnader. å arbeida fr eit tilbd sm g mfattar persnar sm i dag er inaktive, med hvudvekt på 2 barn g unge. å stimulera til ei breiare deltaking - Friluftsliv fr alle. at areal avsett til frimråde/grøntmråde, ikkje skal vera mindre enn det dei er i dag. at det ved utarbeiding av kmmune- g reguleringsplanar vert innarbeidd areal g anlegg 3 fr leik, idretts- g friluftslivsaktivitetar sm ein del av bumiljøet. å leggja til rette fr både knkurranseidrett g msjnsidrett. at det bør vera høve til å kunna knkurrere innanfr dei største idrettane i Nreg generelt, 4 g i dei idrettane sm det eventuelt vil vera str interesse fr i Aurland spesielt. at det vert lagt vekt på å sikra mråde, byggja g vedlikehalda fleirbruksanlegg sm dekkar trngen til fleire idrettsgreiner, aktivitetar g brukargrupper. at rørslehemma skal ha tilgang til idrettsanlegg g gjevast gde g varierte tilhøve fr friluftsliv. at rganisasjnane skal leggja til rette fr å utvikla kvinnelege utøvarar g leiarar. at det ved bygging av anlegg g tilrettelegging av mråde fr idrett g fysisk aktivitet vert teke msyn til landskapsvern g miljømessige g estetiske tilhøve. å stimulera lkalbeflkninga til å bruka det sm vert pparbeidd, samt å bruka naturen slik han er Skildring av dagens situasjn g behvsanalyse Lag g rganisasjnar Tabell 1. Registrerte lag g rganisasjnar g medlemstal Lag Medlemmar i år år Over 19 år Ttal Gutar Jenter Gutar Jenter Gutar Jenter Idrett Aurland Idrettslag Aurland klatreklubb Gudvangen Idrettslag Dansegruppe (Musikk- g kulturskulen) Skyting Aurland skyttarlag Stålring skyttarlag Undredal skyttarlag Blåfjell skyttarlag

18 Friluftsliv Aurland Røde Krs Hjelpekrps Aurland turlag Aurland jakt- g fiskelag Aurland dykkarklubb Tabell 2. Andre lag g freiningar Ungdmslag Aurland Ungdmslag Flåm Ungdmslag Ljm Ungdmslag Undredal Ungdmslag Vassbygdi Ungdmslag Velfreiningar/Grendalag Fretheimshaugane Vel Høydalen Vel Rygg g Bakkane vel Nærøy Vel Åtnes Vel Lunden Vel Vassbygdi Grendalag Undredal grendalag Musikk g kultur Aurland Bridgeklubb Aurland Filmklubb Aurland Sgelag Flåm Musikklag Flåm g Aurland musikklag Andre Aurland Bnde- g Småbrukarlag Aurland Bndekvinnelag Aurland Bndelag Aurland Husflidslag Aurland Kvinne- g familielag Aurland Lins klubb Aurland Pensjnistlag Aurland Reumatikarlag Aurland Røde Krs Ambulansetenesta 18

19 FIG-sivilfrsvaret Flåm Husmrlag Handelsstanden i Aurland Røde Krs Besøkstenesta Vassbygdi Sanitets arb. Lag Venner av Flåmsbana Sjølv m medlemstalet i dei ulike frivillige laga g rganisasjnane i Aurland minkar litt her sm dei fleste andre stader i landet, er det gd stabilitet i medlemsmassen. I tillegg registrerer me ein ny klubb; Aurland dykkarklubb. Samstundes ser me at flk i aukande grad interesserer seg fr urganiserte aktivitetar. Røde krs hjelpekrps har framleis mange betalande medlemmar, dei er ca 25 aktive i krpset. Dei største laga, Aurland Idrettslag, Aurland jakt- g fiskelag g Aurland skyttarlag, har alle vervekt av gutar. Handballgruppa i idrettslaget gjev eit gdt alternativ fr unge jenter sm ønskjer å vera aktive, det same gjer kulturskulen si dansegruppe. Medlemstalet i klatregruppa varierer strt frå år til år. Generelt har det vre str vervekt av gutar, men teljinga i år syner eit lite fleirtal av jenter. Det ferskaste tilsktet på lagssida, Aurland dykkarklubb, har ei str vervekt av vaksne gutar sm medlemmar. I Stålring skyttarlag er det ikkje versikt ver alderen til medlemmane. Der er g yngre medlemmar, sjølv m hvudmengda er vaksne. Dette kjem ikkje fram av tabell 1. Turlaget ligg fr tida nesten nede. Dei har ingen betalande medlemmar. Friluftsliv Her er uendeleg med høve fr individuelt friluftsliv i kmmunen. Både fjrden g fjellet ligg fr dei fleste rett utanfr stvedøra. Her er g gde høve til fiske både i fjrden, i elvane g i dei mange fjellvatna. Her er gdt tilrettelagt fr fiske i fjellmråda. Det er t.d. mgleg å kjøpe eit fiskekrt (Aurlandskrtet) sm gjev rett til fiske i stre delar av fjellvatna i kmmunen. Her er str interesse g sterke tradisjnar når det gjeld jakt i kmmunen. Villreinjakta i statsallmenningen er regulert slik at innanbygds jegerar får mesteparten av løyva. Her er mykje turstiar i kmmunen. Berre dei sm er merka kjem fram i KRISS (anleggsregisteret til kulturdepartementet). Mange av turstiane grr i dag til med brennesle g kratt. Mange ventar at kmmunen skal ta hand m dette, men dette skjer berre unntaksvis. Private g grendalag kan søkja kmmunen m midlar, både spelemidlar g SMIL-midlar fr å setja i stand ev. ppretta nye stiar, dette er avhengig av dugnadsinnsats. Det er utarbeidd eit turkart (Aurland g Lærdal reiselivslag g Kåre Sønnerheim) der alle stiane i kmmunen skal vera merka inn. Det er nk ikkje tilrådeleg å følgja alle desse stiane utan å vera gdt kjend. Sidan dette kartet vart utarbeidd, har mange bruer g tilretteleggingar frsvunne. Dette er likevel ei gd g grundig versikt ver turalternativ i kmmunen. Turlaget hadde tidlegare str aktivitet. Dei siste åra har det vrte litt mindre, men dei arrangerer framleis faste nsdagsturar i mai g juni. 19

20 Under arbeidet med kmmunedelplanen har det i str grad vre etterlyst merking, rydding g vedlikehald av etablerte stiar, g ev. ppretting av nye. Særleg gjeld dette sentrumsnære stiar sm kan nyttast til daglege turar/jgging l. Etter at det er blitt mørkt, er det lite høve til slikt anna enn langs med trafikkert veg. Det er mgleg å jgga på friidrettsbana sm er pplyst fram til kl m kveldane. Dette er det ein del sm nyttar seg av, særleg m vintrane. Det har vre diskutert å ppretta eit nettverk av tur/trimløyper med utgangspunkt i AIS. Dette kan nyttast både til ppvarming g trim fr skule/idrettslag, g til spaser-/jggeturar fr andre. Dette nettverket kan byggjast gradvis ut, g me kan i nkn grad nytta allereie eksisterande stiar. Ein del av desse stiane bør vera pplyste. Fullføring av gang-/sykkelvegen frå Flåm til Aurland er det òg mange sm ønskjer. Dette er veg sm kan nyttast heile året til fleire aktivitetar, sykling, jgging, rulleski g anna, då han i mtsetning til andre lite trafikkerte vegstrekningar er pplyst. N er dette tilbdet mest aktuelt fr dei sm bur i Flåm. Fjellstyret i Aurland har bygt ein rasteplass ved Rv. 50 i Stemmerdalen, med infrmasjn m friluftstilbdet i mrådet med vekt på fiske. Her er det lagt til rette ein fiskeplass med ein slik standard at han kan nyttast av funksjnshemma. Rasteplassen vart ffisielt pna Organisert aktivitet Her er tre idrettslag i kmmunen, Aurland idrettslag er det klart største g det med størst aktivitet g breiast aktivitetstilbd. Dei driv idrettsaktivitetar sm ftball g handball. Dei har g ei skigruppe sm mellm anna rganiserer skikarusell på vinteren. Der er str aktivitet på dei 4-5 skirenna sm vert avvikla i samband med Skikarusellen, her deltek meir enn 100 per renn, dei aller fleste brn g ungdm. Mange etterlyser ei lysløype ettersm det er klart at det er str interesse fr langrenn i kmmunen. Aurland idrettslag arrangerer òg trimkarusell 6 kveldar i vinterhalvåret, eit ssialt, triveleg g helsefremjande tilbd i ei elles nk mørk g tung tid av året. Handballgruppa i Aurland idrettslag består av eit jentelag. Dei er jenter i alderen år. Dei har utilfredsstillande tilhøve. Dei treng hall fr å få skikkelege treningstilhøve g fr å ha ein stad å spele heimekampar. Gymnastikksalen i AIS er fr liten g bana ute kan berre nyttast m smmaren. N må dei spele heimekampar i Årdal eller Sgndal. Fleirbrukshallen sm er under planlegging, g sm er ein viktig del av denne planen, vil avhjelpa denne situasjnen. Idrettslaget har g i fleire år arrangert dametrim (aerbic, ulike ballspel eller liknande) ein gng i veka, g herretrim i AIS (ballspel). Desse tilbda har hatt str ppslutning. Her er òg ein liten klatrevegg i AIS. Klatregruppa har fast klatring her ein gng i veka. Det finst g ei blta rute til utandørs klatring i kmmunen (Klkkargarden). Idrettslaget arrangerer òg kvart år Rallarløpet, sm går frå Flåm til Myrdal. Her er det kvart år mlag 200 deltakarar, både innanbygds g utanbygds, g dette er nk ein liten ekstra mtivasjn fr mange til å kma seg i frm. Det er 4 skyttarlag i kmmunen, g aktiviteten er høg. Aurland skyttarlag er det største g dei driv både innandørs g utandørs skyting. Skytebana på Låvi er rusta pp med elektrniske blinkar både på 100-meters- g 200-metersbana. Aurland Røde Krs arrangerer kvart år Aurlandsmarsjen, ein fttur frå Østerbø ned Aurlandsdalen til Vassbygdi. Talet på deltakarar her lege rundt 200. Musikk- g kulturskulen driv ei dansegruppe sm har bra aktivitet, særleg blant dei yngste jentene. Dei driv med både klassisk ballett g med annan dans, alt etter kva elevane ønskjer. 20

21 I 2003 starta eit nytt arrangement, Åreleiken. Her vert rarar g padlarar inviterte til ei kraftutfalding på fjrden sm startar i Gudvangen g endar pp i Flåm. Første året var det rundt 100 persnar sm deltk, g i 2004 hadde dette talet auka til m lag 140. Eigenrganisert aktivitet Det er str aktivitet på snøbrett/alpint på Tyin/Filefjell. Kvar helg i sesngen reiser mange, både barn, ungdmmar g vaksne til Filefjell fr å vere i aktivitet i bakken. Mange av ungdmmane reiser på eiga hand med buss, g tilbake med "skibussen" (samarbeidstiltak mellm ungdmsråda g skigruppene) når denne går. Stadig fleire freldre er òg faste sjåførar. Anlegget pna i år siste helga i ktber, g kjem til å vere pe til mai. Rullebrett er ppulært blant ein del gutar i alderen år. Dette er heilt ufrmelt, på skulen, i gata m.m. Fritidsklubben har klubbkveldar t gnger i veka ein kveld fr dei frå g ein kveld fr dei frå Her er det mellm anna disktek, biljard, brdtennis. Fr dei yngste er det g aktivitetskveld ein dag i veka med mellm anna natursti, disktek, biljard g, brdtennis. Symjehallen er pen 3 dagar i veka fr alle. Symjehallen har gdt med besøkande kvart år, men det vert ikkje ført rekneskap ver dette. I AIS er der eit lite styrkerm g små treningsrm i kjellaren, desse nyttast mellm anna av ei lita bksegruppe (ikkje rganisert), samt av andre sm trenar på eiga hand. Lkala er ikkje i så bra stand, her er gamle apparat, g ikkje så gdt utval, her er òg liten plass. Lkala vert likevel nytta jamleg av ca persnar alt i alt. Tennisbana ved AIS er gratis å nytta g pen fr alle, men h blir ikkje så mykje brukt til tennis. Handballgruppa trenar her m smrane. Der er tilrettelagt ffentleg badeplass på Neset på Flåm. I Undredal er stranda ved gamlebryggja ein ppulær badeplass m smmaren. Badelagune i Skinnarvikji vart pna i Dette tiltaket har alt vist seg å vera svært ppulært. Det er etterspørsel etter tilrettelagde bademråde i tillegg til badelaguna. Området kring Otreskål mellm Vangen g Høydalen er regulert til dette føremålet, g ligg slik til at mange kan nytta mrådet m det vert tilrettelagt. Tidlegare var det stupebrett her, g dette kan det vere aktuelt å setja pp att. Tilkmst til mrådet g parkering må avklarast før eit ev. arbeid vert ppstarta. Aktivitet blant eldre, funksjnshemma g andre grupper Reumatikarlaget har hatt bassengtrening med g utan fysiterapeut i bassenget ved Flåm skule. Bassenget her har vre ppvarma til 34 C. Dette bassenget er lite, g berre 6 persnar kan bada/trena samtidig, g samstundes er framtida til bassenget i Flåm uviss p.g.a. svært dårleg teknisk løysing/vedlikehald. Rehabilitering av symjehallen i AIS er eitt av prsjekta i handlingsplanen, g msynet til denne brukargruppa bør drøftast i samband med gjennmføring av dette prsjektet. Kanskje bør kmmunen i samband med rehabiliteringa vurdera å utvida symjebassenget i retning av eit badeland? Me har mange vaksne g eldre i kmmunen (Figur 1) g det må leggjast til rette fr at desse òg har eit tilbd. Utsetjing av benkar g pprusting av sentrumsnære turstiar kan vera aktuelle tiltak her. I Stemmerdalen har fjellstyret tilrettelagt ein rasteplass fr funksjnshemma der det òg er høve til å fiska. Det bør utviklast fleire liknande tilbd rundt m i kmmunen. Dei tilsette på Aurland helsetun er bevisste på at det er viktig med fysisk aktivitet fr bebuarane, g dei går mykje turar, dreg på bilturar g liknande, særleg m smmaren. Det er bygt gang- g 21

22 sykkelveg frå Vangen g ut frbi helsetunet. Dette er psitivt, g denne vegen bør frlengjast mt Høydalen, g slik tena sm ei trygg ferdselsåre fr både helsetunet, dei mange unge (både brn g freldre) sm har bygt eller skal byggja på Ytstebøen g dei sm bur i Høydalen. Ved helsetunet er ein såkalla sansehage under planlegging. Tanken med ein sansehage er å gje menneske lukt-, syns- g smakspplevingar sm stimulerer desse sansane g sm får fram minne m liknande pplevingar i frtida. Dette er eit tilbd sm særleg har psitiv effekt på persnar sm lir av demens. Helsetunet arrangerer òg trim ein dag i veka. Aurland sanitetslag arrangerer Senirdans på helsetunet ein gng kvar månad. Dette er eit tilbd til ungdm ver 60 i Aurland, g er eit velkme tilbd gså fr eldre sm bur heime. Anlegg Ulike anlegg i kmmunen går fram av KRISS-registeret (tilgjengeleg på kulturavdelinga i fylkeskmmunen) g vedlagt kart (Vedlegg 1). Innandørs miniatyrbane kunne vre brukt meir m ikkje lkala òg vart brukt av andre. Planane fr ein fleirbrukshall mfattar m.a. ei miniatyrskytebane, g vil dersm dei blir realiserte, løysa denne utfrdringa. Anlegget ved AIS treng ein heil del utbetringar, dette gjeld særleg symjehallen. Det nye tilbygget på ABU (Aurland Barne- g Ungdmsskle), har ført til at utearealet her er redusert. Fr å utnytta det reduserte utearealet så gdt sm mgleg, er det laga ny plan fr utemrådet. Den planlagde utbygginga er definert sm nærmiljøanlegg, g så langt er det gjeve tilskt til ei sykkelbane, eit tiltak sm skuleelevane sjølve har ivra fr lenge. Her ønskjer me òg å setja pp ei ball-løkke eller tilsvarande arealeffektivt anlegg Serie år år år år år år år år år 90 år g eldre Tabell 3. Aldersfrdelinga i beflkninga i Aurland kmmune i (Kjelde: Statistisk Sentralbyrå) Dei ulike skyttarlaga i kmmunen ønskjer seg òg ulike utbetringar på anlegga sine. I inneverande planperide er det gjeve tilskt til skytebana på Låvi tilsvarande halve søknadssummen. Søknad på fleire midlar blir difr framleis ståande i kap. 5. I den frrige kmmunedelplanen sende arbeidsgruppa ut signal med adresse skyttarlaga m at det ikkje er ønskjeleg at ffentlege midlar skal pririterast til anlegg sm allereie er gdt representerte i kmmunen. Arbeidsgruppa fr denne planen kan langt på veg vera samd i dette 22

23 synet på eit generelt grunnlag, men vil samstundes peika på at mgrepet gdt representert er relativt. Fr det første aktiviserer skyttarlaga ein høvesvis høg prsent av brn g unge i kmmunen innan bane- g feltskyting, nk sm viser psitivt att på ulike små g stre stemne både lkalt, reginalt g nasjnalt. I tillegg arrangerer skyttarlaga (i smme høve i samarbeid med jakt- g fiskelaget) mange trenings- g jaktprøveskytingar fr strviltjegerar. I ein jaktkmmune sm Aurland engasjerer desse tiltaka òg eit relativt høgt tal av innbyggjarane av begge kjønn. Låvi skytebane er hvudarenaen innan rganisert skyting i Aurland, g bør ha eit sørvisbygg sm fyller dei behva sm eit slikt anlegg då har (søknad er klar). Ein større innandørs idretts-/ kutur-/ fleirbruksarena har lenge vre etterspurt, gymnastikksalen i AIS er liten g utandørsbana med gummibelegg kan berre nyttast m smmaren. Idrettslaget arbeidar n med planar m å byggja ver denne bana g slik få ein større idrettshall sm kan nyttast heile året. Ein fleirbrukshall kan nyttast til mange slags aktivitetar, mellm anna handball g andre kulturaktivitetar, g dette prsjektet er i denne planen flytta til kap. 5 handlingsplan. Kmmunestyret vedtk den 26. februar 2004 at ballbinge ved Flåm skule skulle rullerast inn i kmmunedelplan. Pr er det løyvt kr ,- sm statstilskt (spelemidlar) til prsjektet. Ball-løkke/nærmiljøanlegg i Undredal er rullert inn i handlingsplanen (kap. 5) etter innspel frå Undredal. Søknad m tilskt frå spelemidlar vil bli utarbeidd g sendt januar Generelt Sm på andre små stader er rganiserte aktivitetar i str grad avhengig av enkeltpersnar/ ressurspersnar. Dersm me har nkn i bygda sm er interessert i å undervisa/trena ei symjegruppe, eller nkn sm kan instruera i aerbic, vert aktiviteten sett i gang, men aktiviteten stppar òg lett pp når denne persnen flyttar eller brenn ut. I g med at mange aktivitetar er avhengig av slike persnar, er det òg fte vanskeleg å setja i gang tiltak ut frå undersøkingar, g kva sm er ppulært andre stader, me må vera pragmatiske. Me må òg førehalda ss til at det er mange ppulære aktivitetar sm det ikkje vil vera marknad fr på ein så liten stad. Det vil rett g slett vera fr få persnar sm vil nytta ulike tiltak til at det kan frsvarast å setja dei i gang. Eit lyspunkt i denne samanhengen er det å registrera ein auke i bruken av det fltte friidrettsanlegget rundt AIS. 23

24 15. Handlingsprgram fr anlegg g mråde Dette er prsjekta sm kmmunen vil satsa på i dei næraste 4 åra. Nærmiljøanlegg, rehabilitering g friluftsliv er pririterte mråde frå statleg g fylkeskmmunalt hald. Pri Anlegg Ttalkstnad Søknadssum Driftskst. Type anlegg 1 Fleirbrukshall ved AIS Ordinært anl. 2 Skytebane på Låvi, rehabilitering Rehab. 3 Rehabilitering av symjehallen/ badeland Ordinært anl. 4 Fase 2 ved Flåm skule Nærmiljøanl. 5 Fase 3 ved Flåm skule Nærmiljøanl. 6 Miniatyrskytebane Ordinært anl. 7 Klatrevegg Ordinært anl. 8 Leirduebane/ jegertrap sm del av sentralt Ordinært anl. skyteanlegg på Låvi 9 Nærmiljøkart Vangen/ Vassbygdi Nærmiljøanl. 10 Nærmiljøkart Flåm Nærmiljøanl. 11 Nærmiljøkart Undredal Nærmiljøanl. 12 Nærmiljøkart Gudvangen Nærmiljøanl. 1 Tiltak med ttal kstnadsramme på under treng ikkje vera førte pp i handlingsprgrammet fr å kunna søkja m spelemiddel, men bør vera mtalt ein annan stad i planen. 2 Tiltak med ttal kstnadsramme på (til g med nærmiljøanlegg) kan takast inn i handlingsprgrammet i ei rullering av planen. Ei rullering av planen kan handsamast av det kmmunale planutvalet. Idrettsrådet g andre invlverte partar i kmmunen bør få handlingsprgrammet til fråsegn i slike høve. 3 Tiltak med ttal kstnadsramme på ver skal handsamast sm ei vesentleg endring av planen, g planen må då reviderast. Med det vert meint ei fullstendig sakshandsaming etter plan- g bygningslva.

25 Omtale av prsjekta 1. Skytebane på Låvi, rehabilitering Prsjektnamn:Serviceanlegg på skytebana på Låvi. Diverse rehabilitering, Tiltakshavar: Aurland skyttarlag. Lkalisering: Låvi Arbeid til saman (inkludert arbeid sm er gjennmført g arbeid sm enn ikkje er gjennmført) Ttalkstnad: kr (Ny priskalkyle i 2008) Berekna rammer fr finansiering: Spelemidlar 1/3 av investering kr ( ,- er gjeve sm tilskt så langt.) Gåver kr (Vert ppjustert i tråd med ny priskalkyle) Dugnad kr (Vert ppjustert i tråd med ny priskalkyle) Lån kr (Vert ppjustert i tråd med ny priskalkyle) Eigne midlar kr (Vert ppjustert i tråd med ny priskalkyle) Arbeid sm enn ikkje er gjennmført Ttalkstnad: (Vert ppjustert i tråd med ny priskalkyle) Berekna rammer fr finansiering vert ppjustert i tråd med ny priskalkyle. Spelemidlar 1/3 av investering kr Gåver kr Dugnad kr Eigne midlar kr Drift g vedlikehald: (Vert ppjustert i tråd med ny priskalkyle) Berekna anleggsstart: 2005 Grunn: Skyttarlaget har gjennmført ei mfattande rehabilitering av bana, mellm anna med installering av elektrnisk skiver. Bruken er str, g der er naudsynt med eit sanitæranlegg. Delar av rehabiliteringa g diverse byggearbeid er enn ikkje påbegynt. 2. Fleirbrukshall ved AIS Prsjektnamn:Fleirbrukshall Aurland Tiltakshavar: Aurland idrettslag. Lkalisering: Tennisbana bak AIS Arbeid til saman : Ttalkstnad: kr Berekna rammer fr finansiering: Spelemidlar 40% av investering kr Gåver kr Dugnad kr Lån kr Eigne midlar kr

26 Drift g vedlikehald: Ein tek sikte på å ppretta eit eige driftsselskap sett saman av ulike frivillige lag g rganisasjnar i kmmunen. Berekna anleggsstart: 2006 Grunn: Ein fleirbrukshall vil dekka eit påvist behv fr innadørs trenings- g aktivitetsarenaer. Dette gjeld i første rekkje handball, men òg ftballen vil kunne dra str nytte av dette anlegget. I tillegg mfattar planane helsestudi/ styrketreningsrm, miniatyrskytebane: Hallen skal òg kunne nyttast til større kulturarrangement. Sykkelbane. Bygging av denne må samrdnast med masseuttak frå tmta til nybygget fr å få så låg kstnad sm mgleg. Ttalkstnad: kr Finansieringsplan: Spelemidlar: kr Aurland Kmmune: kr Dugnadsinnsats: kr Drift g vedlikehald: Kr / år. Berekna anleggsstart: Grunn: Tilbygget på ABU har ført til at utearealet er redusert. Fr å utnytta det dispnible utearealet best mgleg, er det laga ny plan fr utemrådet. 5. Rehabilitering av symjehallen/ badeland AIS Prsjektnamn:Rehabilitering av symjehallen/ badeland AIS Tiltakshavar: Aurland kmmune Lkalisering: AIS Arbeid til saman : Ttalkstnad: kr Berekna rammer fr finansiering: Spelemidlar 1/3 (+ 10%) av investering kr Gåver kr Dugnad kr Lå/ Eigne midlar kr Drift g vedlikehald: Ein tek sikte på å ppretta eit eige driftsselskap sett saman av ulike frivillige lag g rganisasjnar i kmmunen. Berekna anleggsstart: 2006 Grunn: Symjehallen er i dårleg teknisk stand, g det er berre spørsmål m tid før han må rehabiliterast. I ein slik samanheng vil det vera ønskjeleg å sjå bassengsituasjnen i kmmunen under eitt, gså med tanke på tilbd fr funksjnshemma/ eldre sm treng særskilt tilrettelegging av tilbd. 6. Fase 2 ved Flåm skule Prsjektnamn: Nærmiljøanlegg ved Flåm skule Tiltakshavar: Aurland kmmune Lkalisering: Flåm skule Ttalkstnad: kr Berekna rammer fr finansiering: Spelemidlar 50% av investering kr

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse Planprogram. Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse Planprogram. Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/ Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2014-2017 Planprogram Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/14 06.03.14 Innhald Innhald... 2 1 Innleiing... 3 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016 Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane Handlingsprgram 2015-2016 Sgn g Fjrdane Friidrettskrins -ppulær g engasjerande fr alle! Sgn g Fjrdane Friidrettskrins består av 64 medlemslag, dei aktive, tillitsvalde, leiarar

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane p... DF v SOGN 0c. FJORDANE FYLKESKOMMUNE Retningsliner fr tilskt til kulturbygg i Sgn g Fjrdane Desse retningslinene definerer krava g mfang av desentralisert rdning fr tilskt til kulturbygg. Ordninga

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Serveringsløyve - søknad

Serveringsløyve - søknad Gl kmmune 3550 Gl : 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-pst: pstmttak@gl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.gl.kmmune.n Serveringsløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt m Nytt løyve Endra løyve Er verksemda

Detaljer

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Krleis kan plan- g bygningslva styrke jrdvernet? Anne Guri Aase, Kmmunal- g samfunnsplanavdelinga 1 Plan- g bygningslva I føremålsparagrafen ( 1-1) til plan- g bygningslva heiter det: «Lven skal fremme

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 KOMMUNEPLAN 2011-2023 REFERAT FRÅ TEMASAMLINGAR Tema 1: Omdømme Tid: Tysdag 22. mars Stad: Kmmunestyresalen Oppmøte: Ca 25 persnar Kva gir mdømme fr Sauda? Vere inkluderande Vise stlthet Natur/friluftsliv

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO Krt rettleiar m arbeidet med reginale planar Gjeld fr periden 2012-2016 Sist endra 12.12.13, HWO Planprgram Reginale planar/rps Handlingsprgram Rapprtering på handlingsprgram Kunngjering Elektrnisk høyring

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Styremøte tirsdag 15. September 2015

Styremøte tirsdag 15. September 2015 Styremøte tirsdag 15. September 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Kjell Flkestad, Arild Fssøy, Ivar Husum, Eivind Ytti Frfall: Inge Yttri, Leif Bjarne Sæle Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning av

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.03.2004 044/04 AGNH Kvam heradsstyre 20.04.2004 037/04 AGNH Avgjerd av: Saksh.: Agnar Høysæter Arkiv:

Detaljer

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Søkje om spelemidlar Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Hausten 2015 A) Spelemidlar 1. Saksgang 2. Fristar 3. Planforankring 4. Kven kan søkje? 5. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG INNHALD 1 ARBEIDSOPPGÅVER HOVEDSTYRE 2-3 HANDBALL 4-7 FOTBALL 8-11 VOLLEYBALL 12-15 TRIM DAME / HERRE 16 BOKSING 17-18 FRIIDRETT 19-20 KLATRING 21-22 BARNEIDRETT 23-24 TENNIS

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/21484-4 Saksbehandlar: Britt Karen Spjeld og Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016 Framlegg

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET ekmmune Sunnmøre FOR KOMMUNANE Ålesund, Giske, Haram, Nrddal, Sandøy, Skdje, Sula g Ørskg 1 FORMÅL Frmålet med ekmmune Sunnmøre er å møte felles IKT-utfrdringar

Detaljer

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil»

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Planprogram Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Balestrand 10.06.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Føremål og bakgrunn med planarbeidet. 4 2.1. Føremål

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Alkohol og rusmiddelpolitisk plan for Midsund 2007-2010

Alkohol og rusmiddelpolitisk plan for Midsund 2007-2010 Midsund kmmune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dat 2006/344-4/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Alkhl g rusmiddelplitisk plan fr Midsund 2007-2010 Innhald 1.0 Bakgrunn...3 2.0 Planprsessen...3

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler Strategi- g utviklingsplan i Fjaler 2015-2017 Det har dei siste åra vre lagt ned str dugnadsinnsats i samband med anlegg g aktivitet i skigruppa. Både med msyn til ppbygging av anlegget, men g i samband

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Styremøte søndag 22. juni 2015

Styremøte søndag 22. juni 2015 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV. Handlingsprogram Revidert Saksnr.

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV. Handlingsprogram Revidert Saksnr. RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV Handlingsprogram 2011-2015 Revidert 24.11.10. Saksnr.: 07/451-8 Side 1 2 9. PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM. Samandrag: Under følgjer

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan-og miljø Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/124 483/2014 WANGEN C22 15.01.2014 MELDING OM VEDTAK I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA 14.01.14, SAK PS 1/14: RETNINGSLINE

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn Driftsperatørsamling D.18 Erfaringer med med klrering g UV-stråling av drikkevann. Tirsdag 1. Mars 2005 Quality Htell Alexandra - Mlde Fredrag 2: Orientering m NORVAR s arbeid med desinfeksjn. - Rapprt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) Strtingets justiskmité Osl, 7. mai 2015 Deres ref. Vår ref. 3713-14018/HL Prp. 73 L (2014-2015) Kmmentarer fra Nrske Bligbyggelags Landsfrbund SA (NBBL) Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) er interesserganisasjnen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2021. 1 Vedtak, dato, saksnummer Innhald planprogram 1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 1.1 Om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22

SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Kommunestyret /11. Arkiv FE-143, FA-C22 SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Formannskapet 19.12.2011 123/11 Kommunestyret 19.12.2011 102/11 Sakshandsamar Anita Otneim Hoddevik Arkiv FE-143, FA-C22 Arkivsak 11/324 Revisjon

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår:

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår: Tiltaksplan fr Haugland skule Skuleår: 2014-15 Haugland skules hvudmål i 2014-15 er gde bestillingar, vurdering fr læring g tilpassa pplæring i læringsarbeidet generelt g i lese- g reknepplæringa spesielt.

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.- 11.12.2012 Tid: 18:00. Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.- 11.12.2012 Tid: 18:00. Faste medlemer som møtte: Møteprtkll Utval: Ungdmspanelet 2012-2013 Møtestad: Htel Unin Geiranger Dat: 09.- 11.12.2012 Tid: 18:00 Faste medlemer sm møtte: Åse Kristin Ask Bakke Sjur August Waagbø Marthe Emilie Hansen Peder Gjerstad

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Jenny Følling, fylkesrdførar Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 13.12.2012 021/12 SH Kommunestyret 07.02.2013 003/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: 143

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Dat: Møterm 228-2. etg, Rådhuset,..25 Kl.4: Dei sm er inhabile i ei sak vert bedne m å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.04.2017 Tid: kl.12:00-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Møtebok for AU-møte 27. august i Bergen

Møtebok for AU-møte 27. august i Bergen Frum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesserganisasjn med frmål å arbeide fr mdernisering av Bergensbanen g bygging av Ringeriksbanen sm vedteke av Strtinget i 1992. Medlemmene i frumet er kmmunane g

Detaljer

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Framlegg til: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2016-2019 Kvinnherad Kommune

Detaljer

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Skuleseksjnen Arkivsak 201112362-151 Arkivnr. 522 Saksh. Landr, Adeline Saksgang Møtedat Hrdaland fagskulestyre 04.06.2013 PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 054/2016 Formannskapet i Radøy PS 01.06.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 16/991 16/6821 Nye retningsliner for tildeling

Detaljer

Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal. Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet

Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal. Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet Spørsmål til refleksjon Vil mangelfullt vedlikehaldne anlegg innby til eigenorganisert fysisk

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming Tenesteavtale 10 Mellm Kvinnherad kmmune g Helse Fnna HF Samarbeid m flkehelse, førebygging g helsefremming U Innhld I 2 Partane.....3 Føremål.....3 4 Verknadsmråde.....3 Lvgrunnlag.....3 Plikter, ppgåver

Detaljer

Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes

Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes Til: Beito skyttarlag Heggenes Vel Høvshaugen Vel Krøsshaugen Vel Oppland fylkeskommune Oppland Idrettskrets Rogne Idrettslag Skulane

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer