Klubbens styrearbeid i praksis NFIF, Rica Nidelven, 24. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbens styrearbeid i praksis NFIF, Rica Nidelven, 24. januar 2015"

Transkript

1 Klubbens styrearbeid i praksis NFIF, Rica Nidelven, 24. januar 2015

2 Ansvarsoppgaver Strategioppgaver Ressursoppgaver Idrettens regelverk og styrets ansvar Økonomistyring Hva er klubbens forutsetninger for å lykkes? Har klubben en plan? Hvordan utarbeide en god plan? Hvordan kommunisere planen? Ressurser som virkemiddel til å realisere en plan. Vurdering av ressursbehov. Ledelse som sikrer involvering og ivaretar medlemmene. Organisering. Effektivt styrearbeid. Ansatte i klubben. Hvordan utvikle klubben videre?

3 NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle»

4 Idrettens verdigrunnlag Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier: All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet

5 Norsk idretts organisasjonskart 19 Idrettskretser Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) 54 Særforbund 360 Idrettsråd IL Særkretser/regioner Lag Gren(er)

6 Idrettens rammebetingelser Idrettens planer Frivillige Styret Trenere Andre frivillige Lover og regler Økonomi Stat/fylke Kommune Dugnad Sponsorer Aktivitet NIFS lov 1-2 Anlegg Kommune Egenbygd Stat/fylke Tilskudd og støtteordninger

7 Ansvarsoppgaven - har dere Gjennomført årsmøte ihht. idrettens regelverk? Fulgt opp vedtakene fra årsmøte? Meldt inn nytt styre til Brønnøysund? Sikret at alle tillitsvalgte er medlem av klubben? Oppdaterte lover ihht. lovnorm? Tilstrekkelig kompetanse om idrettens lover? Utarbeidet fullmaktsoversikter? Tilfredsstillende budsjett? Tilfredsstillende regnskapsrutiner? Kontroll med penger på konto (ikke penger på private konti)? To personer til å disponere konto Underslagforsikring? Gode rutiner for politiattest?

8 Ansvarsoppgaver

9 Tema juss Idrettens regelverk og styrets ansvar Idrettens regelverk Idrettslagets struktur, organer og oppgaver Årsmøtet Styret Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte

10 Medlemskap stemmerett Stemmerett (og valgbar): Medlemsavgift Akseptere/følge lover og regler 15 år Må ha vært medlem i en måned * Ikke stemmerett gjennom bruk av fullmakt * kupp-paragraf

11 Medlemmer Regulert i NL 3 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan opptas som medlemmer Nektelse i særlige tilfeller (avgjørelsen kan påklages til idrettskrets og deretter NIF) Straffbare forhold skal påtales til idrettens domsorgan. Idrettslaget kan ikke ekskludere enkeltmedlemmer. Medlemskap er personlig. Familiemedlemskap er kun en rabattordning.

12 Årsmøtet Idrettslagets høyeste myndighet Regulert i LN 13 til 17 Avholdes årlig Husk formelle krav til innkallingen! (Hjelpemiddel: mal for innkalling finnes i klubbguiden på idrett.no) Sakliste og nødvendige hjelpemidler skal sendes ut én uke før for at medlemmene skal kunne fatte forsvarlige vedtak.

13 Årsmøtet Årsmøtets oppgaver er listet opp i 15. Ved valg må man huske valgbarhetsbestemmelsene: o Kjønnsfordeling o Ansatte er ikke valgbare o Personer med avtale med klubben er ikke valgbare Årsmøteprotokoll (Hjelpemiddel: mal for protokoll finnes i klubbguiden på idrett.no)

14 Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b)...styremedlem og.. varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

15 Idrettslagets struktur EKSEMPEL ORGANISASJONSPLAN Årsmøtet Revisor 2 revisorer Styret 1 leder 1 nestleder 1 medlemmer 1 varamedlem Valgkomite 1 leder 2 medlemmer 1 varamedlem Administrasjon Daglig leder Ski gruppe Fotball gruppe Turn gruppe Håndball gruppe

16 Idrettslagets struktur, organer og oppgaver Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer (eget juridisk rettssubjekt) LN 2 (1) Må ha egen lov basert på lovnorm for idrettslag Oppgave: Drive idrett organisert i NIF Medlem av de(t) særforbund som årsmøtet bestemmer Forpliktet til å følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak

17 Styret Idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene Styret forplikter idrettslaget samlet (Dersom styreleder eller administrativ leder skal forplikte laget må de ha fullmakt fra styret) Oppgaver (NL 18): a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak b) Påse at idrettslaget midler forvaltes forsvarlig c) Oppnevne komiteer/utvalg etter behov d) Representere idrettslaget utad e) Oppnevne politiattestansvarlig

18 Styret forts. Innkalling og avvikling av styremøter Leder innkaller evt. når flertallet forlanger det Vedtaksførhet og flertallskrav følger av LN 10 (1) Styremøte kan avholdes per telefon og e-post (NB formelle krav). Styreleder har ingen større myndighet enn de øvrige styremedlemmene Habilitetsreglene følger av LN 9. Møteleder bør alltid spørre om noen av styrets medlemmer er inhabile til noen saker på saklisten. Krav til skriftlig styreprotokoll

19 Styret forts. Hvilke saker skal behandles av årsmøtet, og ikke styret? Idrettslaget må foreta en konkret vurdering av hver enkelt sak etter LN 12 (7): «Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet» Hva er styreansvaret? Alminnelig erstatningsansvar. Hvert enkelt styremedlem må opptre aktsomt. Ingen særlige regler innenfor idretten.

20 Styret forts. Hovedstyre vs. gruppestyre: Hovedstyret forplikter idrettslaget. Det betyr at gruppestyrene ikke kan forplikte idrettslaget uten fullmakt, f.eks. inngå avtaler.

21 Ansatte Idrettslaget er arbeidsgiver og følger alminnelige arbeidsrettslige regler

22 Oversikt - regelverk NIF -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Den norske stat Alminnelig lovgivning: -Arbeidsmiljøloven -Skatteloven/mva -Erstatningsloven -Etc. Særforbund - Konkurranse-regler -Start-berettigelse Etc. Idrettslaget Selvstendig rettssubjekt

23 Idrettens regelverk NIFs lov Gjelder for alle organisasjonsledd Viktige bestemmelser for idrettslag: kapittel 1, 2 og 10 NIFs lovnorm for idrettslag (LN) Klubbens lov bygger på denne! NIFs forskrifter (bindende regler) Forskrift til 2-4: kjønnsfordeling (LN 5) Forskrift til 2-6 og 2-7: valgbarhet (LN 7 og 8)

24 Idrettens regelverk forts. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser (bindende regler for små organisasjonsledd. Store organisasjonsledd følger regnskapsloven) Idrettens barnerettigheter (veiledende) og Bestemmelser om barneidrett (bindende) Retningslinjer (veiledende) F.eks. Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell trakassering.

25 Juridiske spørsmål rettes til: Idrettskretsen Spørsmål om NIFs lov og lovnorm for idrettslag Særforbundene Spørsmål av særidrettslig art, som eksempelvis kamp- og konkurransebestemmelser

26 Tema økonomi Roller og ansvarsfordeling i idrettslag Budsjett og budsjettoppfølging Regnskapsregler Regnskap og bokføring Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak

27 LN 18 Idrettslagets styre 18 Idrettslagets styre (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. (2) Styret skal: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

28 Økonomistyring - roller og ansvarsfordeling i et idrettslag Styrets ansvar: - tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen - forsvarlig økonomistyring Styret/Daglig ledelse skal stå for den daglige oppfølging av økonomien Regnskapsfører har ansvar for den daglige bokføring og regnskapsføring Revisor skal vurdere årsregnskapet og intern kontroll Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettslagets økonomi Aktuelle lovhenvisninger; LNI 18 RRB 4-2 NIFs lov 2-12

29 Styret må bl.a. påse at: - Det utarbeides budsjett i tråd med gjeldende bestemmelser og vedtak på årsmøtet - Regnskapet blir bokført i tråd med gjeldende bestemmelser - Det er god regnskapsrapportering internt - Idrettslaget har tilstrekkelig kompetanse på økonomiområdet - Idrettslaget har gode økonomiske rutiner herunder et avklart fullmaktsforhold

30 Budsjett- og budsjettoppfølging - Bruk av budsjett er et svært viktig verktøy - Budsjettprosessen må planlegges godt - Ved utarbeidelse av budsjettet bør alltid forutsetningene som er lagt til grunn oppgis

31 Budsjett- og budsjettoppfølging - Budsjettutarbeidelse - styret/daglig leders ansvar - kasserer/regnskapsfører bistår med den tekniske utarbeidelsen av budsjettet - forslag fremlegges av styret - fastsettes og vedtas av årsmøtet Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov 2-13 LNI 15 og 18

32 Budsjett- og budsjettoppfølging Krav til budsjettet - Inneholde alle kontoer og aktiviteter i regnskapet - Være realistisk - Ikke vise underskudd - Årsbudsjett - Anbefales at det utarbeides langtidsbudsjett Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov 2-13 LNI 15 og 18

33 Hvilke regnskapsregler gjelder? Over 5 millioner pr regnskapsår Skal bruke ordinær regnskapslov Må ha engasjert revisor (registrert eller statsautorisert revisor) Må ha kontrollkomité Størrelse på omsetning Under 5 millioner pr regnskapsår Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser Må ha valgt revisor (to revisorer valgt av årsmøtet) Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov 2-11

34 Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak Eksempler på gode interne kontroller utført av styret/daglig leder; 1. Fullmaktsoversikt 2. Attestasjon og godkjenning av bilag og avstemminger 3. Følge opp regnskap mot budsjett fortløpende 4. Følge opp bankkonto. Påse at det ALLTID er to stykker som disponerer bankkontoen i fellesskap og at det er tegnet underslagsforsikring på de som disponerer. 5. Påse minimal bruk av kontanter 6. Fast rutine for oppfølging med kasserer/regnskapsfører Kasserer bør legge frem regnskap på hvert styremøte

35 Særregler for norsk idrett MVA: - Ordinære mva-systemet - se egen brosjyre fra skatteetaten - Momskompensasjonsordninger se informasjon på Klubbguiden

36 Særregler for norsk idrett: Arbeidsgiverforhold - Se Skatteetaten brosjyre «Skatt for frivillige organisasjoner»

37 Hvor kan jeg få mer kunnskap? Idrettskretsene arrangerer følgende kurs innenfor økonomistyring og regnskap: - Økonomistyring og regnskap for styre/daglig ledelse - Økonomistyring og regnskap for regnskapsfører/kasserer - Valgt revisor* - Kontrollkomite* *Inngår som en del av de to førstnevnte kursene

38 Bruk klubbguiden på våre nettsider

39 Strategioppgaver

40 Strategioppgaven Målet med denne modulen er å svare på hvordan klubben kan jobbe for å utarbeide en god strategi? TEMAER Har klubben en plan? Hva har klubben best forutsetninger for å lykkes med? Hvordan utarbeide en god plan? Hvordan kommunisere planen?

41 Strategioppgaven - har dere Definert klubbens verdier, visjon og virksomhetside? Felles forståelse av klubbens mål hva dere skal oppnå? Felles forståelse for hvordan dere skal jobbe for å lykkes? En godt forankret og vedtatt virksomhetsplan? En god kommunikasjon med medlemmer og andre?

42 Hvilket planstadie er klubben på? 1) Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Årsplanstadiet - Plan først, så penger. Klubben setter mål og gjør prioriteringer for året. - Penger fordeles i forhold til mål og planlagte tiltak. 4) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger og ressurser brukes i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner.

43 Hvordan utvikle klubben videre for å komme fra nå-situasjon til dit dere ønsker?

44 GAP- analyse Ønsket situasjon Hvor vil klubben i fremtiden? Hva ønsker klubben å oppnå? Klubbens nå - situasjon: Hva fungerer bra? Hva fungerer mindre bra? Se fremover Ståsted Strategier - fokus på hvor vi vil - vurder hvor vi er nå - finn veien fra dagens ståsted til målene

45 Virksomhetsplan En gjennomtenkt måte for å finne svaret på hvorfor? Men også hva, hvordan, hvor og hvem

46

47 Hvorfor virksomhetsplan?

48 Kulturbygging Klubben bør ha et felles ståsted med tydelige verdier, visjon og virksomhetside. For å bygge en god klubbkultur bør det arbeides med fokus på: Fellesskap gruppe med felles interesser Sosial kapital nettverk og tillitt Delegering flere føler ansvar Omdømme for å skape velvilje i lokalsamfunnet

49 Ressursoppgaven

50 Ressursoppgaven - har dere Prioritert oppgaver i forhold til organisasjonshjulet? Oversikt over ressursbehov til de definerte oppgavene? En plan for hvordan dere sikrer nok frivillige til klubben? En god organisasjonsplan som ivaretar klubbarbeidet? Utarbeidet funksjonsbeskrivelser? En demokratisk arbeidsmåte i styret? Plan for kompetansearbeid og utdanning? Rutiner for HMS? Medlemsregister som ivaretar idrettens forskrifter?

51 Ressursoppgaven Målet med denne modulen er å få svar på følgende spørsmål: Hvilke oppgaver skal løses i klubben, og av hvem? Ressurser i forhold til klubbens planer Valgkomiteens betydning Vurdering av klubbens ressursbehov Styring og ledelse som sikrer involvering og ivaretar medlemmenes interesser Forsvarlig og fornuftig organisering av ressursgrupper i klubben Effektivt styrearbeid

52 Idrettens rammebetingelser Frivillige -Styret -Trenere -Andre frivillige Økonomi -Stat/fylke -Kommune -Dugnad -Sponsorer Aktivitet NIFS lov 1-2 Anlegg Kommune Egenbygd Stat/fylke

53 Idrettsregistrering og støtteordninger Idrettsregistreringen danner grunnlaget for ulike støtteordninger som LAM lokale aktivitetsmidler Spillemidler til anlegg Spillemidler til utstyr Kommunale midler Andre ordninger Momskompensasjon Grasrotandelen Skattefrie gaver Særforbundets støtteordninger Lokale offentlige ordninger Lokale private ordninger (Lokal bank osv.) Nasjonale fond og legater

54 Hva skal vi oppnå ved hjelp av klubbens ressurser? Tillitsvalgte skal være motivert og si ja fordi de har lyst til å bidra til å jobbe med å realisere det klubben skal. Da vil de føle seg nyttig, viktig og verdifull! Klubben bør jobbe med utgangspunkt i en plan, gitt av årsmøtet.

55 Hvilke oppgaver skal løses med utgangspunkt i årsmøtets vedtak og klubbens plan? Trenger vi anleggskomite? Trenger vi økonomiutvalg? Trenger vi sportsutvalg? Hvilken kompetanse har vi i klubben? Hva trenger vi å hente inn?

56 Valgkomiteens betydning Valgkomiteens sammensetning Er det viktig da? JA, det er ikke nok med et navn på blokka Valgkomiteen bør bestå av: Personer med god kjennskap til idrettslaget, for eksempel tidligere ledere og styremedlemmer Personer som er interessert i idrettslagsarbeid Personer med god kjennskap til en idretten

57 Hvordan ivareta medlemmer og tillitsvalgte? Tilby kompetanse Delegere ansvar for egne Lærerrikt Forpliktelser oppgaver Stadig nye opplevelser Tid Sosialt samvær Sosialt Forberedelser Klubbtilhørighet med klær eller andre effekter Nye nettverk Nå Vekst

58 Hvordan bruker klubben ungdom som ressurs? Undersøkelser viser at det er viktig: Å fokusere på dyktige ledere over tid, er det viktigste bidraget til å skape utvikling i idrettslagene Å rekruttere og kvalifisere ungdom til lederoppgaver bør intensiveres Å styrke ungdoms deltakelse i idrettens demokratiske prosesser, sikrer rekruttering og utvikling av fremtidens ledere MMI 2000

59 Forsikringer Styret har ansvar for å påse at klubben har forsikret det den bør. Aktivitet Lisens Underslag Styreansvarsforsikring Arrangement Ulykke Løsøre Brann Annet? Klubbforsikring

60 Politiattest Rutiner for politiattest Ansvarlig for politiattest Hvem omfattes av ordningen Den styreoppnevnte sitt ansvar Lagring av opplysninger Varighet

61 Medlemsoversikt 10-5 Registrering av enkeltmedlemmer i idrettens eget medlemsregister fra 1.januar KlubbAdmin Vil ivareta kravene i denne forskriften. En løsning som blir mulig for alle idrettslag. Tilgjengelig for alle idrettslag fra høsten 2013.

62 Hva er HMS? Plikten man har til å drive et systematisk arbeid for å forebygge Arbeidsmiljøloven 3-1 Helse Miljø Sikkerhet Helsen til ansatte og de som er berørt av vår virksomhet Omfatter et vidt begrep og gjelder både selve arbeidsmiljøet, samt det fysiske miljøet; internt og eksternt Skal ivaretas for alle brukere i idrettslaget

63 Virkemidler for klubbutvikling Oppfølging Verktøykassa Utviklingsprosesser Kurs Startmøte Klubbesøk

Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis Klubbens styrearbeid i praksis Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest Hva skal vi gå igjennom? Ansvar Lover og regler Årsmøte Styrets lovpålagte oppgaver Idrettens organisering Ressurser

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis Norges Rugbyforbund 21. mars 2015

Klubbens styrearbeid i praksis Norges Rugbyforbund 21. mars 2015 Klubbens styrearbeid i praksis Norges Rugbyforbund 21. mars 2015 Miriam Olsbø Mob: 97013657 Epost: miriam.olsbo@yahoo.no Prosjektleder Idrettsbydelen, Bydel Stovner Utdannet sosialantropolog Engasjert

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis Klubbens styrearbeid i praksis Inger-Marie Stokker Veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser og kurser for idrettskretsene. Sittet som leder av et fleridrettslag,

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Mål for Modul B Klubbarbeid

Mål for Modul B Klubbarbeid Mål for Modul B Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Få tanker om klubbens organisering og utvikling Synes

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF INNHOLDSFORTEGNELSE I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer... 3 4 Medlemskontingent og avgifter... 4 II. TILLITSVALGTE OG

Detaljer

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB Revidert 25.05.2014 Lover og organisasjonsplan for Jarlsberg Rideklubb 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015 Ny Lovnorm for EFK Årsmøte EFK 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Elverum Flyklubbs formål er ved samarbeid og kameratskap å samle fly interesserte til aktivt arbeid for flyging og luftsportens

Detaljer

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb, stiftet 3. januar 1996, med senere endringer, senest av 21. februar 2012, og sendes

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOV FOR FRISKIS&SVETTIS MOLDE

LOV FOR FRISKIS&SVETTIS MOLDE Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb

Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb, stiftet 1. april 1984, med senere endringer, senest av 4. mars 2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den dag. måned år. Denne lov

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Sverresborg idrettsforening 1, stiftet 30. oktober 1931, med senere endringer, senest av 30.04.2013, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 06.05.2013. Loven er basert på lovnorm for idrettslag,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Drøbak kajakklubb 1, stiftet 6. mars 2007 (dato/år), godkjent av Akershus idrettskrets den Navnet er videre i loven forkortet

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Holmestrand Sykkelklubb 1, stiftet 10.03.1999, med senere endringer, senest av 13.03.2013 godkjent av Vestfold idrettskrets

Detaljer

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB

LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB LOVER FOR UISK 05. februar 2013 LOV FOR ULLENSAKER ISSPORTKLUBB Lov for Ullensaker Issportklubb, stiftet 15. mai 2012, godkjent av Akershus idrettskrets den (fylles ut etter godkjenning.). I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 1, stiftet 21. august 1952, med senere endringer, senest av 6. november 2012

Detaljer

LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Ullern Idrettsforening, stiftet 14. desember 1971 iht. vedtak om sammenslutning av Bestum Idrettsforening

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Slåstad idrettslag 1, stiftet 1. januar 1935. Vedtatt 1. november 1945 med senere endringer, senest av 4. februar 2013. Godkjent

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Sarpsborg Pistolklubb idrettslag 1, stiftet 5. februar 1960), med senere endringer, senest av 25. januar 2013 godkjent av Østfold.idrettskrets den 8. februar 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013)

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) Punkter fremhevet med rød skrift = nye bestemmelser i lovnormen som ikke allerede fremkommer i våre gamle vedtekter. Punkter med grønn

Detaljer

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015

Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Oscarsborg Pistolklubb 1, stiftet 1955. 20. mars 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014.

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Turn 1, stiftet

Detaljer

LOV FOR ELLINGSRUD RYTTERKLUBB (basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR ELLINGSRUD RYTTERKLUBB (basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR ELLINGSRUD RYTTERKLUBB (basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Ellingsrud rytterklubb 1, stiftet 26.10.1972 med senere endringer, senest av 18.03.2013

Detaljer

Lover for Kristiansand I. F. Håndball

Lover for Kristiansand I. F. Håndball Lover for Kristiansand I. F. Håndball LOVER FOR KRISTIANSAND I.F. HÅNDBALL (etter norm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Kristiansand idrettsforening Håndball, stiftet 1921, med senere

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer