Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag"

Transkript

1 Oslo, mars 2011 Håndbok for Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret Håndboken er basis for alpingruppens virksomhet og bør derfor være kjent av alle foreldre Denne versjonen erstatter tidligere versjon fra mars Håndboken er delt inn i 2 deler. DEL 1: FELLES RETNINGSLINJER FOR ALLE GRUPPER I KJELSÅS IDRETTSLAG DEL 2: Alpingruppens retningslinjer og fundament for gruppens sportslige virksomhet Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 1 av 17

2 INNHOLD 1 DEL 1: FELLES RETNINGSLINJER FOR ALLE GRUPPER I KJELSÅS IDRETTSLAG GENERELT FORANKRING GRUPPENES VISJON OG VERDIER KLUBBFØLELSE IDRETTSGLEDE LAGÅND ROLLER, OPPGAVER OG FORELDREVETT TRENERROLLEN LAGLEDERROLLEN (OPPMENN / FORELDREKOORDINATORER) FORELDREROLLEN OG FORELDREVETT UTØVERROLLEN GRUPPESTYRER OG HOVEDSTYRET HVA SKAL EN HÅNDBOK / PLAN I GRUPPENE INNHOLDE DEL 2:...7 ALPINGRUPPENS RETNINGSLINJER OG FUNDAMENT FOR GRUPPENS SPORTSLIGE VIRKSOMHET BAKGRUNN FUNDAMENT VISJON KJELSÅS IDRETTSLAG GRUNNLEGGENDE VERDIER I KJELSÅS IDRETTSLAG VISJONER FOR KJELSÅS ALPIN ADMINISTRASJON OG LEDELSE AV GRUPPEN ØKONOMI ROLLER I ALPINGRUPPEN STYREREPRESENTANTENE GRUPPEKONTAKTENE FORELDRE TRENERE LØPERE IDRETTSLIGE NORMER, GRUPPEINNDELING OG SPORTSLIGE AMBISJONER GRØNN GRUPPE (OPP TIL DET ÅRET BARNA FYLLER 9 ÅR, EGEN GRUPPEKONTAKT) BLÅ GRUPPE (DET ÅRET BARNA FYLLER 10 ÅR ELLER 11 ÅR, EGEN GRUPPEKONTAKT) RØD, SORT OG JUNIOR GRUPPE (HAR FELLES GRUPPEKONTAKT) TOPPING AV LAG (TRENINGSGRUPPER) DELTAKELSE I RENN STRATEGIDOKUMENT KJELSÅS ALPIN SATSNINGSGRUPPE (KAS) ETIKK RUSMIDLER...13 Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 2 av 17

3 2.12 ARRANGEMENTER RENN SPORTSMESSEN SESONGAVSLUTNING FAMILIESAMLINGER FORELDREMØTER I GRUPPENE ANDRE FORHOLD TRENINGSANLEGG SAMARBEIDSPARTNERE FORSIKRINGER UTSTYR UTTAK TIL NASJONALE MESTERSKAP OVERSIKTER OVER AKTUELLE RENN DUGNADER AVSLUTNING VEDLEGG STYRETS FUNKSJONER...17 Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 3 av 17

4 1 DEL 1: Felles retningslinjer for alle grupper i Kjelsås Idrettslag. 1.1 Generelt. Retningslinjene skal være inkludert i alle styrende dokumenter, herunder håndbøker eller planer som omhandler gruppenes idrettsfilosofi. Slike dokumenter skal være kjent av alle tillitsvalgte som defineres som gruppenes styremedlemmer, trenere og lagledere/oppmenn. Heretter kalt ledere og trenere Forankring. Kjelsås Idrettslag har nedfelt i sin strategiske plan under punkt B, at hovedmålet under punktet Idrettsfilosofi er: Først og fremst sikre breddeaktivitet av god kvalitet, og være åpne for elitesatsing på et sunt økonomisk grunnlag Det er videre utdypet under tiltak at: Ingen aktive under 16 år som ønsker å drive med flere idretter skal oppleve at de blir presset til å velge og "Gi et tilbud til flere unge mellom 14 og 20 år. Det påhviler således et særlig ansvar for ledere og trenere å legge til rette gruppenes aktiviteter slik at de utøves i tråd med de nevnte mål. 1.2 Gruppenes visjon og verdier. Alle gruppene skal til å ha sin visjon og verdier som må støtte oppunder hovedlagets felles visjoner og verdier. Kjelsås Idrettslag skal gjøre Kjelsås / Grefsen til et enda bedre sted å bo Klubbfølelse Idrettsglede Lagånd Disse retningslinjene, som visjonen og verdiene representerer, sier noe om hvordan den enkelte skal føle seg ivaretatt i Kjelsås Idrettslag. De sier også mye om hva idtrettslaget sentralt og gruppene må legge til rette for Klubbfølelse. Med klubbfølelse menes at utøvere må føle at de er en del av Kjelsås Idrettslag og ikke bare driver med en idrett. Kjelsås IL skal være Idrettslaget for alle og fremstå for medlemmene som et fleridrettslag. Hva betyr dette: Det må finnes insentiver som legger til rette for til å drive med flere idretter innenfor Kjelsås Idrettslag Idrettsglede Med idrettsglede forstås at utøvere og tillitsvalgte skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av ferdigheter innen egen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap. Ingen medlemmer må føle tvang for å prioritere en gren, men gis anledning til å utøve de aktivitetene man ønsker innenfor idrettslaget. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 4 av 17

5 Hva betyr dette: Trenere og ledere i gruppene må legge til rette for at utøvere som vil drive med flere aktiviteter, gis anledning til det Lagånd Med lagånd forstås at medlemmene er inkludert i teamet (lag eller gruppe) hvor man til enhver tid utøver en aktivitet. Ingen medlemmer må føle seg satt utenfor et team, selv om utøveren velger å trene alternativt vekselvis i flere grener. Hva betyr dette: Det må ikke aksepteres at trenere eller ledere setter en utøver ut av laget hvis ferdighetene og motivasjonen er god nok eller utøveren er kvalifisert 1.3 Roller, oppgaver og foreldrevett. De grunnleggende konsekvensene i forhold til verdiene over gir noen klare retningslinjer for ledere og trenere i de forskjellige gruppene. Strategisk plan inneholder også flere tiltak hvor hovedstyret og gruppene forplikter seg til å stimulere til breddeaktivitet og engasjement utover barneidrettsnivået Trenerrollen. Trenere skal ha trenerutdannelse eller tilsvarende kompetanse og egenferdigheter for kyndig rettledning. Trenerne skal utvise sunne holdninger og kunne opptre som forbilder for utøverne både sportslig og medmenneskelig. Treneren skal sette seg inn i aktuelle bestemmelser om utstyr og konkurranse som gjelder. Treneren skal gi mye ros og skape et godt miljø for å bidra til en følelse av mestring. Treneren skal ha en plan for aktiviteten. Treneren skal møte på felles trenerforum. Treneren skal oppfordre til variert egentrening. Trenere av utøvere under 18 år skal ha framvist politiattest Laglederrollen (oppmenn / foreldrekoordinatorer). Lagleder skal være bindeleddet mellom foreldre, utøvere og trener og sørge for at informasjon blir distribuert Lagleder skal påse at laget/gruppen får gjennomført treningene. Lagleder skal kjenne til regler og bestemmelser som gjelder for utøverne i gruppen når det gjelder utstyr eller andre forhold. Lagleder skal gjennomføre foreldremøter for sin gruppe Foreldrerollen og foreldrevett. Oppmuntre utøvere i medgang og motgang fokus på prestasjon ikke resultat. Stimulere og oppfordre utøver til å delta i trening og konkurranser. Sørge for riktig og fornuftig utstyr og vedlikehold av dette. Respektere trenerens autoritet når det gjelder gjennomføringen av treningene. Forholde seg til lagleder/foreldrekontakt i alle forhold som gjelder aktiviteten. Vise respekt for andre foreldre, ledere, trenere og utøvere også fra andre klubber. Bruke folkevett! Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 5 av 17

6 1.3.4 Utøverrollen. Utøvere skal vise respekt for hverandre og bidra til at treningsgruppen oppfattes som et positivt sted å være. Utøvere skal støtte og heie på hverandre på trening og i konkurranse Gruppestyrer og hovedstyret. Stimulere og motivere utøvere til å bli trenere eller ledere når de legger opp som aktive for å beholde dem i miljøet. Søke samarbeid med andre grupper i Kjelsås eller andre klubber for å legge til rette for et større treningsmiljø og drive variert trening. 1.4 Hva skal en håndbok / plan i gruppene innholde Kjelsås Idrettslag sin visjon og verdier og gruppens visjon og verdier. Hva betyr KIL visjon og verdier for gruppen og gruppens mål og aktiviteter. Rollebeskrivelser og retningslinjer ovenfor som er generelle og utvid disse med det som er spesifikt innenfor den enkelte gren eller gruppe / lag. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 6 av 17

7 2 DEL 2: Alpingruppens retningslinjer og fundament for gruppens sportslige virksomhet 2.1 Bakgrunn Håndboken er laget som et hjelpemiddel for trenere, tillitsvalgte og foreldre til løpere i alpingruppen i Kjelsås Idrettslag, heretter kalt Kjelsås Alpin. Med tillitsvalgte forstås deltakere i gruppestyret og lagledere. Håndboken vil også være en grei informasjon til foreldre som har barn i gruppen. Kap.3 inneholder vedlegg som beskriver spesielle funksjoner. 2.2 Fundament Kjelsås Alpin er en del av fleridrettslaget Kjelsås IL. Kjelsås Alpin sin virksomhet skal utøves i tråd med Kjelsås Idrettslag sine mål og verdier. Kjelsås Idrettslag er underlagt Norges skiforbunds og Norges idrettsforbunds regler og rammer for idrettslag i Norge. Det er spesielt regler og rammer for idrett for barn som er viktige å forholde seg til. 2.3 Visjon Kjelsås Idrettslag Kjelsås Idrettslag skal gjøre Kjelsås / Grefsen til et enda bedre sted å bo Grunnleggende verdier i Kjelsås Idrettslag Klubbfølelse Idrettsglede Lagånd Og for alpingruppen betyr dette: Klubbfølelse er å kjenne glede når våre utøvere bemerker seg i idrettslig sammenheng. Idrettsglede er å drive vår idrett slik at utøverne har lyst til å trene. Lagånd er å føle et positivt fellesskap i gruppene og støtte og oppmuntre hverandre til innsats. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 7 av 17

8 2.4 Visjoner for Kjelsås Alpin Virksomheten til Kjelsås Alpin er tuftet på Kjelsås Idrettslags visjon og grunnleggende verdier. Kjelsås Alpin ønsker også å tiltrekke seg alpininteresserte utover egen bydel og fremstå som en av de ledende alpingrupper i Oslo. Videre kan vi oppsummere våre mål i følgende punkter: Kjelsås Alpin skal utvikle skiglede og alpine skiferdigheter hos barn og unge. Vi skal ha tilbud for bredde og for konkurranseløpere på alle nivåer og aldersklasser Kjelsås Alpin skal fremme sunne holdninger hos løperne og til idretten, og være en foretrukket samarbeidspartner for alle interessenter av Kjelsås Alpin. Kjelsås Alpin skal ha høyt kvalifiserte trenere Kjelsås Alpin skal være en klubb med en sosial profil og med rom for hele familien 2.5 Administrasjon og ledelse av gruppen Kjelsås Alpin ledes av et eget gruppestyre. Gruppestyret består av følgende funksjoner: Leder Nestleder Kasserer/økonomiansvarlig Minst 2 Styremedlemmer Gruppestyret utvides normalt med en eller flere av laglederne for de forskjellige treningsgruppene. Disse har et hovedansvar for de sportslige utfordringene i Kjelsås Alpin sammen med lederen. Lederen er med i Kjelsås Idrettslag sitt hovedstyre. I håndboken kap.3 er det gitt noen utfyllende kommentarer til styrefunksjoner og styrearbeid i alpingruppen. 2.6 Økonomi Kjelsås Alpin økonomiske fundament er basert på treningsavgifter og overføringer av kommunal støtte og grenspesifikk støtte fra det offentlige via Oslo skikrets. I tillegg vil vi ha inntekter fra dugnader, sponsorer og andre inntektsbringende tiltak som gjennomføres i gruppene. Alpingruppen krever trenere med relevant trenerutdanning. Det innbærer lønnede trenere, som er en av de store kostnadene i budsjettet. Kjelsås Alpin drives av foreldre og er basert på frivillighet og uegennyttig innsats. Tillitsvalgte mottar ikke lønn for sin innsats. Driften av gruppen er avhengig av motiverte foreldre som støtter opp under barnas aktiviteter. Vi ønsker så bred rekruttering som mulig. Bredden i de lavere årsklassene vil være med å finansiere aktivitet i de høyere og mer kostnadskrevende årsklassene. Medlemskap i Kjelsås Alpin forutsetter at man betaler treningsavgift for vintersesongen (snøtreningen). Barmarkstrening er ikke et krav for å delta i Kjelsås Alpin. Eneste unntak fra denne regel er løpere som ikke kan trene med Alpingruppen da de går på skigymnas. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 8 av 17

9 Løpere må ha vært medlem av Kjelsås Alpin i minst 12 måneder, ha betalt treningsavgift og løpere/foresatte må ha deltatt på forventede dugnader i minimum denne perioden innen man kan ta del i alpingruppens støtteordninger 2.7 Roller i Alpingruppen Styrerepresentantene Styret i alpingruppen velges på årsmøtet. Styret møtes regelmessig for å behandle og beslutte økonomiske og administrative saker, så vel som sportslige forhold. Normalt vil styret ha månedlige møter. Styret nedsetter komiteer som skal gjennomføre spesielle oppgaver eller arrangementer. Styret er ansvarlig for at Kjelsås Alpin som gruppe kan gjennomføre sine aktiviteter Gruppekontaktene Kjelsås Alpin har flere treningsgrupper, fordelt på aldersklasser. Gruppekontakten skal være bindeleddet mellom styret, foreldre og utøvere. Gruppekontakten sørger for at treningsgruppen får gjennomført sine praktiske aktiviteter. Gruppens trening, rennpåmelding, renndagen, etc. Gruppekontakten skal kjenne til regler og bestemmelser som gjelder for utøverne i gruppen. Gruppekontakten skal gjennomføre foreldremøter i sin treningsgruppe. Frekvensen på slike møter tilpasses gruppens aktivitets- og ambisjonsnivå Foreldre Foreldre må aktivt bidra til at Kjelsås Alpin fungerer i henhold til gruppens mål. Det betyr at foreldre stiller på dugnader, tar ansvar for gruppe-spesifikke oppgaver, følger barna på trening og renn og praktiserer sunne sportslige holdninger. Stell av ski og utstyr er viktig for å få utbytte av ferdighetene. Dette må foreldrene påse at blir gjort Trenere Kjelsås Alpin tilsetter kun trenere med grenspesifikk trenerutdannelse eller tilsvarende kunnskap og egenferdigheter. Trenerne skal utvise sunne holdninger og kunne opptre som forbilder for utøverne både sportslig og medmenneskelig. Treneren skal sette seg i i aktuelle bestemmelser om utstyr og konkurranse, som gjelder for sin treningsgruppe. Alle trenere skal fremvise politiattest Løpere Løpere skal vise respekt for hverandre og bidra til at treningsgruppen oppfattes som et positivt sted å være. Vi skal støtte hverandre på trening og i konkurranse. En treningsgruppe skal fremstå som et lag av likeverdige utøvere. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 9 av 17

10 2.8 Idrettslige normer, gruppeinndeling og sportslige ambisjoner Kjelsås Alpin ønsker å tilby et bredt idrettslig tilbud til alle aldersklasser og ferdighetsnivåer. Organisatorisk følger alpingruppens barn inndeling etter Norges skiforbunds rennreglement. Alpinåret begynner 1.mai og avsluttes 30.april. Løperne organiseres i rennklasser det året de fyller år, og ikke den faktiske alderen. Grønn gruppe: rennklasse 8 år og yngre og rennklasse 9 år Blå gruppe: rennklasse 10 år og 11 år Rød gruppe: rennklasse 12/13 år Sort gruppe: rennklasse 14/15 år Junior: rennklasse Jr.1 og Jr Grønn gruppe (opp til det året barna fyller 9 år, egen gruppekontakt) Trening på snø: Tilbudet forutsetter at barna har tilstrekkelig balanse og skitrening slik at de kan ploge ned en enkel bakke. Det forutsettes videre at de klarer å komme seg til topps med heisen uten trenerassistanse. Det etableres grupper hvor treningen tilpasses barnas ferdighetsnivå. Gruppestørrelsen kan variere, men normalt ønskes ikke flere enn ca. 15 barn på en trener. Antall treninger i uken vil være en eller to, avhengig av ferdighetsnivå og alder. Trening barmark: Etter høstferien tilbys barmarkstrening, i den grad det er muligheter for innendørs hall. Vi oppfordrer barn på dette alderstrinnet til å være med på sommertrening med andre grener. Derfor fokuseres det ikke på helårsaktivitet med alpint. Mål for aktivitetene: Utvikle skiferdigheter og skiglede og legge grunnlaget forn å bli en god skiløper. Inspirere til å fortsette med alpin skiidrett. Utøverne bør delta i konkurranse, men antall konkurranser bør begrenses til 4 6 i løpet av sesongen. Målet med konkurransen må tilpasses utøverens ferdighetsnivå. IKKE legg unødig press på ungene Blå gruppe (det året barna fyller 10 år eller 11 år, egen gruppekontakt) Trening på snø: Fra dette alderstrinnet vil det ofte være store individuelle forskjeller i ferdighet og ambisjoner. For å kunne gi et tilfredsstillende utbytte til utøverne vil det være hensiktsmessig å dele løperne inn i grupper som tar hensyn til disse forskjellene. Trening bør være minst 2 ganger pr. uke. Trening barmark: Etter høstferien tilbys barmarkstrening, i den grad det er muligheter for innendørs hall. Vi oppfordrer barn på dette alderstrinnet til å være med på sommertrening med andre grener. Derfor fokuseres det ikke på helårsaktivitet med alpint. Mål for aktiviteten: Utvikle idrettsglede og lagånd. Gi muligheter for utviklingen av gode skiløpere. Renndeltakelse ansees som et ledd i treningen. Antall konkurranser bør ligge på i løpet av en sesong for de yngste og kan økes noe for de med konkurranse-ambisjoner. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 10 av 17

11 Samlinger På dette alderstrinnet vil det være aktuelt å introdusere og gjennomføre treningssamlinger Rød, Sort og Junior gruppe (har felles gruppekontakt) Trening på snø: Her tilpasses treningen og intensiteten i forhold til utøverne i de aktuelle løpernes ambisjoner. Kjelsås alpin har delt gruppene inn i en rekrutt- og en satsingsgruppe. Treningen i satsingsgruppen er tilrettelagt for løpere som har en ambisjon og motivasjon for å bli gode konkurranseløpere. Det er utviklet en egen strategiplan for satsingsgruppen - se punkt 2.9 Treningen i rekruttgruppen er for dem som ønsker et hyggelig treningstilbud, men ikke satser på alpint som sin hovedidrett. Antall treningsdager er 3-4 ganger pr. uke, mens de fleste i rekruttgruppen trener 1-2 ganger pr. uke. Trening barkmark: Alpingruppen tilbyr barmark 2-3 ganger pr uke fra mai til snøen kommer. Det vil være barmarkssamlinger, samt tester av fysisk kapasitet. Samlinger: Det legges opp til ca.40 døgn med skisamling for satsingsgruppen dersom vær og føreforhold tillater det. Deltagere i satsingsgruppen forventes å delta på minimum halvparten av samlingene. Mål for aktivitetene: I satsningsgruppen skal vi utvikle skiløpere som kan kvalifisere seg til Lands- og hovedlandsrenn. Kjelsås har som mål at minst 2 løpere skal være med på Oslo skikrets sin kvote for kvalifiserte løpere til hhv Landsfinale (12-13 år) og Hovedlandsrenn (14-15 år). Rekruttgruppen gis utviklingsmuligheter for de som synes det er gøy å trene regelmessig i et trivelig idrettsmiljø og å konkurrere på sitt eget nivå Topping av lag (treningsgrupper) Begrepet topping av lag er en lite aktuell problemstilling i Kjelsås Alpin. Alle utøvere oppfordres til å delta i renn og konkurranser på sitt aldersnivå. Her finnes ingen ferdighetsmessige begrensninger. For trenerne og løpere er det likevel en fordel om ferdighetsnivået er nogenlunde homogent innenfor en treningsgruppe, slik at treningen blir så effektiv som mulig. Derfor er gruppene satt sammen slik at den enkelte deltager skal få et størst mulig utbytte av sin trening Deltakelse i renn Alle løpere oppfordres til å delta i renn. Det finnes bestemmelser om renndeltakelse i de aldersbestemte klassene. Se Skiforbundets sider. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 11 av 17

12 2.9 Strategidokument Kjelsås Alpin Satsningsgruppe (KAS) Virksomhetsidé Kjelsås Alpin Satsningsgruppe skal kunne gi et godt sportslig tilbud for de som ønsker å utvikle seg som konkurranseutøvere i alpin frem til gymnasalder innenfor fornuftige økonomiske og sosiale rammer. Resultatmål Minst 2 utøvere i landsfinale og/eller hovedlandsfinale hvert år. Visjon Kjelsås Alpin Satsningsgruppe (KAS) skal være et ledende og seriøst alternativ for de som ønsker å utvikle seg som konkurranseutøvere i alpin frem til gymnasalder i Oslo området Overordnet mål Gradvis og målrettet implementering av kultur og treningskvalitet optimalisert for konkurranseutøvere i perioden Strategi Konkret plan for å møte KAS viktigste utfordringer. Valg av fokusområder og målsetting samt hvilke tiltak som må iverksettes Kartlegging KAS skal til enhver tid ha oversikt over sitt daglige virke og alltid evaluere det som blir gjort. Analyse KAS skal løpende analysere sitt virke for å fange opp endringsbehov. Kvalitetssikring gjennom kjente analyse og arbeidsmodeller. Verdigrunnlag Er basert på Kjelsås IL grunnverdier som klubbfølelse, idrettsglede lagånd samt: A allsidig L løsningsorientert P perfeksjon I inkluderende N nøyaktighet Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3 Fokusområde 4 Fokusområde 5 Strategi for KAS Treningskultur Treningskvalitet Støtteapparat Utøvere Mål: Forankring av strategi i Kjelsås Alpin styre. Mål: Treningskultur basert på visjon og mål Mål: Treningskvalitet basert på visjon og mål Mål: Utvikle støtte apparat i forhold til visjon og mål Mål: Rekruttere og utvikle utøvere i forhold til visjon og mål Delmål: Tiltak: Delmål: Tiltak: Delmål: Tiltak: Delmål: Tiltak: Delmål: Tiltak: Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 12 av 17

13 2.10 Etikk Vi skal ha plass til alle som ønsker et tilbud innen alpint. Det betyr at løpere, trenere, ledere og foreldre må ha en inkluderende holdning, slik at vi oppnår den lagånd og det samhold vi som gruppe ønsker. Alpint er likevel en individuell idrett. Det betyr at det kan være vanskelig å ha tilbud til utøvere med spesielle tilpasningsproblemer. Dersom dette skulle bli aktuelt å ta opp en utøver som det må tas spesielle hensyn til, vil vi som gruppe måtte be om at den utøveren dette gjelder,får spesiell støtte og følge av en voksen som har de nødvendige kvalifikasjoner Rusmidler Rus og idrett hører IKKE sammen Arrangementer Kjelsås Alpin gjennomfører faste arrangementer hvert år Renn Offisielle renn Det søkes om å få skirenn hos Oslo Skikrets hvert år. Vi har normalt ansvar for ett renn i hver aktuell årsklasse fra 8 år og yngre og opp til 14/15. Det er styret som har hovedansvar for avvikling av disse rennene. Telenorkarusell Gratis renn åpent for alle, egne rennregler gjelder. Eget rennlederansvar. Grønn og blå gruppe organiserer foreldre til å løse oppgavene et alpinrenn krever. Det er utarbeidet en egen huskeliste for renn som rennleder kan benytte. Klubbrenn Klubbrennet arrangeres i Trollvann og skal dekke alle klasser. Foreldre oppfordres til å delta. Styret er ansvarlig for gjennomføring Sportsmessen Sportsmessen er hoveddugnaden i alpingruppa. Sportsmessen er i okt/nov. hvert år. Det nedsettes en egen gruppe som er ansvarlig for å organisere sportsmessen Sesongavslutning Hver år i april/mai er det sesongavslutning i nærmiljøet. Her markeres avslutningen av årets sesong og det er premieutdeling fra klubbmesterskapet Familiesamlinger To ganger i året er det familiesamling, en i desember og en på slutten av sesongen. Dette er blitt en hyggelig tradisjon. Ansvaret for å arrangere samlingene er lagt til samlingsansvarlig i samarbeid med styret. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 13 av 17

14 Foreldremøter i gruppene Gruppene oppfordres til å ha periodiske foreldremøter hvor det fokuseres på arbeidet i gruppen, de sportslige utfordringene, renndeltakelse, samlinger og annet som omfattes av gruppen Andre forhold Treningsanlegg Oslo Skisenter med Trollvannskleiva og Grefsenkleiva er vår hjemmearena. Alle treninger i de yngre årsklasser gjennomføres her. For de eldre årsklassene kreves større utfordringer en disse bakkene kan tilby. Derfor vil treningen for satsingsgruppen også legges til andre bakker som for eksempel Wyllerløypa og Varingskollen i Oslo Samarbeidspartnere Torshov Sport Torshov Sport s alpinavdeling tilbyr alpinutstyr med klubbrabatter til medlemmer og utøvere i Kjelsås Alpin. Torshov Sport arrangerer også egne handlekvelder for medlemmene med gode tilbud. Kvitfjell og Lillehammer skipass Vi har av treningsmessige årsaker valgt å legge hoveddelen av våre samlinger til Kvitfjell, supplert med Hafjell og Gålå (familiesamling). Dette gjør at våre mest aktive løpere kan bruke ett og samme sesongkort på disse samlingene. Kvitfjell har spesialisert seg på aktive treningsgrupper og tilbyr forhold og bakker av meget god kvalitet, før de fleste andre anlegg har åpnet. I tillegg tilbys det en gunstig pris på sesongkort til aktive løpere Forsikringer Barn opp til og med 12 år Alle barn i denne gruppen og som er tilsluttet Norges idrettsforbund er omfattet av den såkalte idrettsforsikringen. De er dekket til og med det året de fyller 12 år. Opplysninger om forsikringen ligger på Barn fra 13 år og oppover Det finnes egne skilisenser for barn og voksne i denne aldersgruppen. Dette er en forsikrings ordning som Norges idrettsforbund står bak og den tegnes gjennom Gjensidige. For å kunne starte i renn i disse aldersklassene kreves at skilisens er betalt eller at det betales en engangslisens pr. renn. Engangslisensen gjelder kun selve rennet, med skilisensen gjelder også under trening. For å sikre sine barn ift. mulige skader under trening eller renn MÅ foreldre enten tegne skilisens ved å kontakte gruppeansvarlig i rød/sort gruppe (som registrerer dette på MinIdrett) eller tegne en privat forsikring. Det er foreldrenes eget ansvar å sjekke at man er forsikret / har lisens Egne forsikringer Det oppfordres alle foreldre til å vurdere sine private forsikringsordninger og evt. utvide disse med barneforsikringer for å kunne sikre sine barn tilstrekkelig Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 14 av 17

15 Utstyr Det finnes regler for hvilket utstyr som skal benyttes i konkurranse i de aldersbestemte klassene. Utførlige beskrivelser av dette finnes på hjemmesiden til Norges Skiforbund Reglene omfatter bl.a.: Antall skipar som en utøver kan ha med seg til renn Bestemmelser om skilengder Bestemmelser om innsving Bestemmelser om platehøyde Bestemmelser om helhøyde i støvler Uttak til nasjonale mesterskap I alpint er det 2 nasjonale renn i de aldersbestemte klassene. Landsdelsfinalen for år og Hovedlandsrennet for år. I tillegg er det norgesmesterskap for junior 1 (16 17 år), junior 2 (18 20 år) og i seniorklasssen. Uttaket til Landsfinalen og Hovedlandsrenn skjer gjennom kvalifiseringsrenn i kretsen man tilhører. Hver krets får en løperkvote basert på forrige års resultater. Plasseringene i kvalifiseringsrennene bestemmer uttaket til finalene. Reglene står nærmere beskrevet i det alpine reglementet. Se skiforbundets hjemmesider. Uttak til junior og senior-mesterskap skjer iht. det internasjonale skiforbundets regelverk (FIS). For å være kvalifisert må utøver være registrert på FIS sine lister. Det vil være utøverens FIS-punkter som vil avgjøre startrekkefølgen i det enkelte renn. Spør FISkontakten i klubben om mer informasjon Oversikter over aktuelle renn Det finnes en oversikt over terminfestede renn på NSF sine hjemmesider. I tillegg vil gruppeansvarlige informere om aktuelle renn via treningsplanen eller via informasjon på mail eller via alpingruppens hjemmeside Dugnader Sportsmessen er den største dugnaden. den gjennomføres av rød og sort gruppe, i tilegg spørres det om bistand fra blå gruppe til enkelte oppgaver. Andre typer av felles dugnader: Bistand til avvikling av våre egne renn. Rydding av boder, rydde skog, maling ++ forgår i Oslo Skisenter minst en gang i året. I tillegg opprydding og stell av utstyr som driller, staur, flagg og annet. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 15 av 17

16 Lotteri Lotteri er en viktig del av inntektskilden i alpingruppa og alle medlemmer forventes å bistå på dette området. For enkelte treningsgrupper vil krav om loddsalg kunne være innbakt i treningsavgiften Avslutning. Alpingruppen ved styret ønsker nye utøvere velkommen og håper at samarbeidet mellom ledere, gruppekontakter trenere og foreldre vil bidra til at vi får glade barn og utvikler flotte skiløpere. Det viktigste er at ungene lærer seg til å takle de skimessige utfordringene sammen med andre barn og at alle utøvere kan glede seg over å utøve skisport på alle ferdighetsnivåer. Har du kommentarer eller forslag til innholdet i denne håndboken, tar vi gjerne imot konstruktive bidrag. Revidert mars Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 16 av 17

17 3 Vedlegg. 3.1 Styrets funksjoner Leder Gruppestyrets leder er hovedansvarlig for gruppens arbeid og representerer gruppen i Hovedlagets styrende organer og inn mot krets. Gruppeleder er med i KIL s hovedstyre Kasserer/økonomiansvarlig Fører gruppens regnskap iht. retningslinjer gitt av hovedlaget. Kasserer/økonomiansvarlig påser at alle bilag fra undergruppene er attestert av leder før utbetaling. Økonomiansvarlig holder styret regelmessig oppdatert mht inntekter og utgifter. Renn- og arrangementsansvarlig Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av alle renn og arrangementer som skjer i regi av alpingruppen. Renn- og arrangementsansvarlig er ansvarlig for at rennutstyr (nummer, tidtakingsutstyr, walkies og staur) er intakt Sportslig leder Hovedansvar for tilrettelegging av treningen med hensyn til innhold i forhold til ambisjonsnivåene. Sportslig leder er ansvarlig for det treningsfaglige innholdet i alpingruppa og han/hun er pålagt oppfølging av trenerne, faglig og personlig. Sportslig leder rapporter direkte til gruppekontaktene og leder,men har ikke møteplikt i styret. Annet Styret består av minimum 4 og maksimum 8 representanter. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 17 av 17

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Hintertux 2011 ÅRSRAPPORT 2011 KIL - ALPIN Alpinåret (sesongen) går fra 1.mai 30.april, og følger dermed ikke kalenderåret. I årsrapporten for 2010 ble vintertreningen

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Kjelsås Alpin er delt inn etter aldersgrupper. Aldersinndelingen i Kjelsås følger det nasjonale alpine rennreglement. U12 er rennklasse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin

Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Fra Alpingruppens nye informasjonsfolder ÅRSRAPPORT 2012 KIL - ALPIN Alpinåret (sesongen) går fra 1.mai 30.april, og følger dermed ikke kalenderåret. Organisasjon Alpinstyret

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Strategiplan Kjelsås Håndball

Strategiplan Kjelsås Håndball STRATEGIPLAN Kjelsås Håndball 2014-2016 1 Innledning Denne strategiplanen skal være retningsgivende for all aktivitet i Kjelsås Håndball i gjeldende strategiperiode. Planen skal legge føringer for hva

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Sportsplan NES SKI

Sportsplan NES SKI Sportsplan NES SKI2016 2020 1. INNLEDNING Sportsplanen skal definere mål, strategi og tiltak innenfor satsningsområdene bredde og rekruttering, aktivitet, utdanning og kompetanse og organisasjon. Planen

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

Sportsplan 2014-2015. Nordreisa IL Ski og skiskyting. Revidert desember 2014

Sportsplan 2014-2015. Nordreisa IL Ski og skiskyting. Revidert desember 2014 Sportsplan 2014-2015 Nordreisa IL Ski og skiskyting Revidert desember 2014 Utgave 3: 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. VISJON... 3 4. VERDIER... 3 5. BREDDE OG REKRUTTERING... 3 Hovedmål...

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2017 Godkjent på hovedstyremøte 4. desember 2013 Kjelsås Idrettslag Strategisk plan 2013 2017 Visjon Kjelsås Idrettslag skal gjøre Kjelsås / Grefsen til et enda bedre sted å bo Grunnleggende

Detaljer

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018 Visjon Friidrettsgruppen skal ha et tilbud til alle som vil drive med friidrett, men samtidig legge forholdene til rette for de som vil satse på friidrett

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Kjelsås Alpin Rød/Sort Gruppe Treningsplan Sesongen 2010-2011

Kjelsås Alpin Rød/Sort Gruppe Treningsplan Sesongen 2010-2011 Kjelsås Alpin Rød/Sort Gruppe Treningsplan Sesongen 2010-2011 Kjelsås Alpin Rød/Sort gruppe Kjelsås Alpin er delt inn etter aldersgrupper. Aldersinndelingen i Kjelsås følger det nasjonale alpine rennreglement.

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN 1. Aktivitetskontingent Satser for aktivitetskontingent pr. sesong (dekker treningsavgift og startkontingent i ordinære

Detaljer

Sportslig plan. Mål og ambisjoner. Mål

Sportslig plan. Mål og ambisjoner. Mål Sportslig plan. Mål og ambisjoner Vang Skiløperforening Alpin sine mål er stadfestet i klubbens vedtekter. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting Foreldremøte Vingrom IL skiskyting 22.Oktober 2014. Kl.2000 Sted: NTG Gorm Gundersen Agenda Bytte og salg av brukt utstyr Alle Velkommen og informasjon. Gorm Kort om økonomi-planer for sesongen Treningsavgifter

Detaljer

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan Foto: Kjell G Karlsen Sportsplan 2015/2016-2017/2018 1. INNLEDNING Narvik Slalåmklubb har lange tradisjoner innenfor alpinsporten. Mange års systematisk arbeid på alpinsiden har resultert i en god interesse

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Generell del førende for alle idretter

Generell del førende for alle idretter Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle Ils sportslige plan. Hver idretts plan består av 3 deler Generell del førende for alle idretter Idrettens organisering

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Langtidsplan HSSK Vedtatt på kretstinget til HSSK 09.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Visjon... 2 3 Verdigrunnlaget... 2 4 Virksomhetsideen... 2 5 Handlingsplan...

Detaljer

Foreldremøte for 2002 og yngre

Foreldremøte for 2002 og yngre Langrennsgruppa ønsker velkommen til: Foreldremøte for 2002 og yngre torsdag 30. oktober 2014 Sesongen 2014 2015 1 Trøsken IL langrenn og orientering etablert i 1945, ca. 550 medlemmer Organisering Hovedstyre

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by DNA X Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen Oslo, mai 2009 Hvorfor dette initiativet? En altfor stor del av alpinistene blir borte fra alpinsporten ved overgangen

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl VELKOMMEN Foreldremøte Kjelsås Langrenn Yngre grupper sesongen 2015-2016 16. september 2015 kl. 20.00 Kjelsås Langrenn En av landets største klubber Satser i bredde og topp Ca. 1000 aktive i 2015 Over

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 Der alle har glede av å være Oppdatert, mars 2014 1 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IL 2012-2016 Handlingsplanen er et arbeidsredskap for lagets styrende organer

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Stjørdals- Blink Alpint

Stjørdals- Blink Alpint Årshjul Versjon 9, 14.06.2015 Til bruk av styret for planlegging/utførelse av oppgaver innen frist. Alpinåret starter med mai måned Mai 1) Foreldremøte a) Evaluere sesong b) Ønsker for sommersesong og

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB (LSK) STRATEGI OG TILTAKSPLAN 2015-2018

LILLEHAMMER SKIKLUB (LSK) STRATEGI OG TILTAKSPLAN 2015-2018 LILLEHAMMER SKIKLUB (LSK) STRATEGI OG TILTAKSPLAN 2015-2018 Dette dokumentet er en tiltaksplan for gjennomføring av «Strategi for Lillehammer Skiklub 2015 2018», vedtatt på årsmøte i klubben 28.04.14.

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

1. Hvilken skikrets tilhører klubben?

1. Hvilken skikrets tilhører klubben? Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvilken skikrets tilhører klubben? 4 43 4 3 3 1 1 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvilken skikrets tilhører klubben? Navn Antall

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010 Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010 Oslo, 4. mars 2010 Hovedlandsrennet 2010 Arrangementet avholdes i perioden 13.-19. mars 2010 på Hafjell. Storslalom,

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

BEST i idrett, BEST i skole

BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo 2014/2015 «Best i idrett, Best i skole» BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo Formål Utvikle løpere i nærmiljøet i et langsiktig perspektiv, ved hjelp av en god skole

Detaljer

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning. Handlingsplan 2015-2017 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2015-2017. Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder;

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer