Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag"

Transkript

1 Oslo, mars 2011 Håndbok for Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret Håndboken er basis for alpingruppens virksomhet og bør derfor være kjent av alle foreldre Denne versjonen erstatter tidligere versjon fra mars Håndboken er delt inn i 2 deler. DEL 1: FELLES RETNINGSLINJER FOR ALLE GRUPPER I KJELSÅS IDRETTSLAG DEL 2: Alpingruppens retningslinjer og fundament for gruppens sportslige virksomhet Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 1 av 17

2 INNHOLD 1 DEL 1: FELLES RETNINGSLINJER FOR ALLE GRUPPER I KJELSÅS IDRETTSLAG GENERELT FORANKRING GRUPPENES VISJON OG VERDIER KLUBBFØLELSE IDRETTSGLEDE LAGÅND ROLLER, OPPGAVER OG FORELDREVETT TRENERROLLEN LAGLEDERROLLEN (OPPMENN / FORELDREKOORDINATORER) FORELDREROLLEN OG FORELDREVETT UTØVERROLLEN GRUPPESTYRER OG HOVEDSTYRET HVA SKAL EN HÅNDBOK / PLAN I GRUPPENE INNHOLDE DEL 2:...7 ALPINGRUPPENS RETNINGSLINJER OG FUNDAMENT FOR GRUPPENS SPORTSLIGE VIRKSOMHET BAKGRUNN FUNDAMENT VISJON KJELSÅS IDRETTSLAG GRUNNLEGGENDE VERDIER I KJELSÅS IDRETTSLAG VISJONER FOR KJELSÅS ALPIN ADMINISTRASJON OG LEDELSE AV GRUPPEN ØKONOMI ROLLER I ALPINGRUPPEN STYREREPRESENTANTENE GRUPPEKONTAKTENE FORELDRE TRENERE LØPERE IDRETTSLIGE NORMER, GRUPPEINNDELING OG SPORTSLIGE AMBISJONER GRØNN GRUPPE (OPP TIL DET ÅRET BARNA FYLLER 9 ÅR, EGEN GRUPPEKONTAKT) BLÅ GRUPPE (DET ÅRET BARNA FYLLER 10 ÅR ELLER 11 ÅR, EGEN GRUPPEKONTAKT) RØD, SORT OG JUNIOR GRUPPE (HAR FELLES GRUPPEKONTAKT) TOPPING AV LAG (TRENINGSGRUPPER) DELTAKELSE I RENN STRATEGIDOKUMENT KJELSÅS ALPIN SATSNINGSGRUPPE (KAS) ETIKK RUSMIDLER...13 Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 2 av 17

3 2.12 ARRANGEMENTER RENN SPORTSMESSEN SESONGAVSLUTNING FAMILIESAMLINGER FORELDREMØTER I GRUPPENE ANDRE FORHOLD TRENINGSANLEGG SAMARBEIDSPARTNERE FORSIKRINGER UTSTYR UTTAK TIL NASJONALE MESTERSKAP OVERSIKTER OVER AKTUELLE RENN DUGNADER AVSLUTNING VEDLEGG STYRETS FUNKSJONER...17 Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 3 av 17

4 1 DEL 1: Felles retningslinjer for alle grupper i Kjelsås Idrettslag. 1.1 Generelt. Retningslinjene skal være inkludert i alle styrende dokumenter, herunder håndbøker eller planer som omhandler gruppenes idrettsfilosofi. Slike dokumenter skal være kjent av alle tillitsvalgte som defineres som gruppenes styremedlemmer, trenere og lagledere/oppmenn. Heretter kalt ledere og trenere Forankring. Kjelsås Idrettslag har nedfelt i sin strategiske plan under punkt B, at hovedmålet under punktet Idrettsfilosofi er: Først og fremst sikre breddeaktivitet av god kvalitet, og være åpne for elitesatsing på et sunt økonomisk grunnlag Det er videre utdypet under tiltak at: Ingen aktive under 16 år som ønsker å drive med flere idretter skal oppleve at de blir presset til å velge og "Gi et tilbud til flere unge mellom 14 og 20 år. Det påhviler således et særlig ansvar for ledere og trenere å legge til rette gruppenes aktiviteter slik at de utøves i tråd med de nevnte mål. 1.2 Gruppenes visjon og verdier. Alle gruppene skal til å ha sin visjon og verdier som må støtte oppunder hovedlagets felles visjoner og verdier. Kjelsås Idrettslag skal gjøre Kjelsås / Grefsen til et enda bedre sted å bo Klubbfølelse Idrettsglede Lagånd Disse retningslinjene, som visjonen og verdiene representerer, sier noe om hvordan den enkelte skal føle seg ivaretatt i Kjelsås Idrettslag. De sier også mye om hva idtrettslaget sentralt og gruppene må legge til rette for Klubbfølelse. Med klubbfølelse menes at utøvere må føle at de er en del av Kjelsås Idrettslag og ikke bare driver med en idrett. Kjelsås IL skal være Idrettslaget for alle og fremstå for medlemmene som et fleridrettslag. Hva betyr dette: Det må finnes insentiver som legger til rette for til å drive med flere idretter innenfor Kjelsås Idrettslag Idrettsglede Med idrettsglede forstås at utøvere og tillitsvalgte skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av ferdigheter innen egen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap. Ingen medlemmer må føle tvang for å prioritere en gren, men gis anledning til å utøve de aktivitetene man ønsker innenfor idrettslaget. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 4 av 17

5 Hva betyr dette: Trenere og ledere i gruppene må legge til rette for at utøvere som vil drive med flere aktiviteter, gis anledning til det Lagånd Med lagånd forstås at medlemmene er inkludert i teamet (lag eller gruppe) hvor man til enhver tid utøver en aktivitet. Ingen medlemmer må føle seg satt utenfor et team, selv om utøveren velger å trene alternativt vekselvis i flere grener. Hva betyr dette: Det må ikke aksepteres at trenere eller ledere setter en utøver ut av laget hvis ferdighetene og motivasjonen er god nok eller utøveren er kvalifisert 1.3 Roller, oppgaver og foreldrevett. De grunnleggende konsekvensene i forhold til verdiene over gir noen klare retningslinjer for ledere og trenere i de forskjellige gruppene. Strategisk plan inneholder også flere tiltak hvor hovedstyret og gruppene forplikter seg til å stimulere til breddeaktivitet og engasjement utover barneidrettsnivået Trenerrollen. Trenere skal ha trenerutdannelse eller tilsvarende kompetanse og egenferdigheter for kyndig rettledning. Trenerne skal utvise sunne holdninger og kunne opptre som forbilder for utøverne både sportslig og medmenneskelig. Treneren skal sette seg inn i aktuelle bestemmelser om utstyr og konkurranse som gjelder. Treneren skal gi mye ros og skape et godt miljø for å bidra til en følelse av mestring. Treneren skal ha en plan for aktiviteten. Treneren skal møte på felles trenerforum. Treneren skal oppfordre til variert egentrening. Trenere av utøvere under 18 år skal ha framvist politiattest Laglederrollen (oppmenn / foreldrekoordinatorer). Lagleder skal være bindeleddet mellom foreldre, utøvere og trener og sørge for at informasjon blir distribuert Lagleder skal påse at laget/gruppen får gjennomført treningene. Lagleder skal kjenne til regler og bestemmelser som gjelder for utøverne i gruppen når det gjelder utstyr eller andre forhold. Lagleder skal gjennomføre foreldremøter for sin gruppe Foreldrerollen og foreldrevett. Oppmuntre utøvere i medgang og motgang fokus på prestasjon ikke resultat. Stimulere og oppfordre utøver til å delta i trening og konkurranser. Sørge for riktig og fornuftig utstyr og vedlikehold av dette. Respektere trenerens autoritet når det gjelder gjennomføringen av treningene. Forholde seg til lagleder/foreldrekontakt i alle forhold som gjelder aktiviteten. Vise respekt for andre foreldre, ledere, trenere og utøvere også fra andre klubber. Bruke folkevett! Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 5 av 17

6 1.3.4 Utøverrollen. Utøvere skal vise respekt for hverandre og bidra til at treningsgruppen oppfattes som et positivt sted å være. Utøvere skal støtte og heie på hverandre på trening og i konkurranse Gruppestyrer og hovedstyret. Stimulere og motivere utøvere til å bli trenere eller ledere når de legger opp som aktive for å beholde dem i miljøet. Søke samarbeid med andre grupper i Kjelsås eller andre klubber for å legge til rette for et større treningsmiljø og drive variert trening. 1.4 Hva skal en håndbok / plan i gruppene innholde Kjelsås Idrettslag sin visjon og verdier og gruppens visjon og verdier. Hva betyr KIL visjon og verdier for gruppen og gruppens mål og aktiviteter. Rollebeskrivelser og retningslinjer ovenfor som er generelle og utvid disse med det som er spesifikt innenfor den enkelte gren eller gruppe / lag. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 6 av 17

7 2 DEL 2: Alpingruppens retningslinjer og fundament for gruppens sportslige virksomhet 2.1 Bakgrunn Håndboken er laget som et hjelpemiddel for trenere, tillitsvalgte og foreldre til løpere i alpingruppen i Kjelsås Idrettslag, heretter kalt Kjelsås Alpin. Med tillitsvalgte forstås deltakere i gruppestyret og lagledere. Håndboken vil også være en grei informasjon til foreldre som har barn i gruppen. Kap.3 inneholder vedlegg som beskriver spesielle funksjoner. 2.2 Fundament Kjelsås Alpin er en del av fleridrettslaget Kjelsås IL. Kjelsås Alpin sin virksomhet skal utøves i tråd med Kjelsås Idrettslag sine mål og verdier. Kjelsås Idrettslag er underlagt Norges skiforbunds og Norges idrettsforbunds regler og rammer for idrettslag i Norge. Det er spesielt regler og rammer for idrett for barn som er viktige å forholde seg til. 2.3 Visjon Kjelsås Idrettslag Kjelsås Idrettslag skal gjøre Kjelsås / Grefsen til et enda bedre sted å bo Grunnleggende verdier i Kjelsås Idrettslag Klubbfølelse Idrettsglede Lagånd Og for alpingruppen betyr dette: Klubbfølelse er å kjenne glede når våre utøvere bemerker seg i idrettslig sammenheng. Idrettsglede er å drive vår idrett slik at utøverne har lyst til å trene. Lagånd er å føle et positivt fellesskap i gruppene og støtte og oppmuntre hverandre til innsats. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 7 av 17

8 2.4 Visjoner for Kjelsås Alpin Virksomheten til Kjelsås Alpin er tuftet på Kjelsås Idrettslags visjon og grunnleggende verdier. Kjelsås Alpin ønsker også å tiltrekke seg alpininteresserte utover egen bydel og fremstå som en av de ledende alpingrupper i Oslo. Videre kan vi oppsummere våre mål i følgende punkter: Kjelsås Alpin skal utvikle skiglede og alpine skiferdigheter hos barn og unge. Vi skal ha tilbud for bredde og for konkurranseløpere på alle nivåer og aldersklasser Kjelsås Alpin skal fremme sunne holdninger hos løperne og til idretten, og være en foretrukket samarbeidspartner for alle interessenter av Kjelsås Alpin. Kjelsås Alpin skal ha høyt kvalifiserte trenere Kjelsås Alpin skal være en klubb med en sosial profil og med rom for hele familien 2.5 Administrasjon og ledelse av gruppen Kjelsås Alpin ledes av et eget gruppestyre. Gruppestyret består av følgende funksjoner: Leder Nestleder Kasserer/økonomiansvarlig Minst 2 Styremedlemmer Gruppestyret utvides normalt med en eller flere av laglederne for de forskjellige treningsgruppene. Disse har et hovedansvar for de sportslige utfordringene i Kjelsås Alpin sammen med lederen. Lederen er med i Kjelsås Idrettslag sitt hovedstyre. I håndboken kap.3 er det gitt noen utfyllende kommentarer til styrefunksjoner og styrearbeid i alpingruppen. 2.6 Økonomi Kjelsås Alpin økonomiske fundament er basert på treningsavgifter og overføringer av kommunal støtte og grenspesifikk støtte fra det offentlige via Oslo skikrets. I tillegg vil vi ha inntekter fra dugnader, sponsorer og andre inntektsbringende tiltak som gjennomføres i gruppene. Alpingruppen krever trenere med relevant trenerutdanning. Det innbærer lønnede trenere, som er en av de store kostnadene i budsjettet. Kjelsås Alpin drives av foreldre og er basert på frivillighet og uegennyttig innsats. Tillitsvalgte mottar ikke lønn for sin innsats. Driften av gruppen er avhengig av motiverte foreldre som støtter opp under barnas aktiviteter. Vi ønsker så bred rekruttering som mulig. Bredden i de lavere årsklassene vil være med å finansiere aktivitet i de høyere og mer kostnadskrevende årsklassene. Medlemskap i Kjelsås Alpin forutsetter at man betaler treningsavgift for vintersesongen (snøtreningen). Barmarkstrening er ikke et krav for å delta i Kjelsås Alpin. Eneste unntak fra denne regel er løpere som ikke kan trene med Alpingruppen da de går på skigymnas. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 8 av 17

9 Løpere må ha vært medlem av Kjelsås Alpin i minst 12 måneder, ha betalt treningsavgift og løpere/foresatte må ha deltatt på forventede dugnader i minimum denne perioden innen man kan ta del i alpingruppens støtteordninger 2.7 Roller i Alpingruppen Styrerepresentantene Styret i alpingruppen velges på årsmøtet. Styret møtes regelmessig for å behandle og beslutte økonomiske og administrative saker, så vel som sportslige forhold. Normalt vil styret ha månedlige møter. Styret nedsetter komiteer som skal gjennomføre spesielle oppgaver eller arrangementer. Styret er ansvarlig for at Kjelsås Alpin som gruppe kan gjennomføre sine aktiviteter Gruppekontaktene Kjelsås Alpin har flere treningsgrupper, fordelt på aldersklasser. Gruppekontakten skal være bindeleddet mellom styret, foreldre og utøvere. Gruppekontakten sørger for at treningsgruppen får gjennomført sine praktiske aktiviteter. Gruppens trening, rennpåmelding, renndagen, etc. Gruppekontakten skal kjenne til regler og bestemmelser som gjelder for utøverne i gruppen. Gruppekontakten skal gjennomføre foreldremøter i sin treningsgruppe. Frekvensen på slike møter tilpasses gruppens aktivitets- og ambisjonsnivå Foreldre Foreldre må aktivt bidra til at Kjelsås Alpin fungerer i henhold til gruppens mål. Det betyr at foreldre stiller på dugnader, tar ansvar for gruppe-spesifikke oppgaver, følger barna på trening og renn og praktiserer sunne sportslige holdninger. Stell av ski og utstyr er viktig for å få utbytte av ferdighetene. Dette må foreldrene påse at blir gjort Trenere Kjelsås Alpin tilsetter kun trenere med grenspesifikk trenerutdannelse eller tilsvarende kunnskap og egenferdigheter. Trenerne skal utvise sunne holdninger og kunne opptre som forbilder for utøverne både sportslig og medmenneskelig. Treneren skal sette seg i i aktuelle bestemmelser om utstyr og konkurranse, som gjelder for sin treningsgruppe. Alle trenere skal fremvise politiattest Løpere Løpere skal vise respekt for hverandre og bidra til at treningsgruppen oppfattes som et positivt sted å være. Vi skal støtte hverandre på trening og i konkurranse. En treningsgruppe skal fremstå som et lag av likeverdige utøvere. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 9 av 17

10 2.8 Idrettslige normer, gruppeinndeling og sportslige ambisjoner Kjelsås Alpin ønsker å tilby et bredt idrettslig tilbud til alle aldersklasser og ferdighetsnivåer. Organisatorisk følger alpingruppens barn inndeling etter Norges skiforbunds rennreglement. Alpinåret begynner 1.mai og avsluttes 30.april. Løperne organiseres i rennklasser det året de fyller år, og ikke den faktiske alderen. Grønn gruppe: rennklasse 8 år og yngre og rennklasse 9 år Blå gruppe: rennklasse 10 år og 11 år Rød gruppe: rennklasse 12/13 år Sort gruppe: rennklasse 14/15 år Junior: rennklasse Jr.1 og Jr Grønn gruppe (opp til det året barna fyller 9 år, egen gruppekontakt) Trening på snø: Tilbudet forutsetter at barna har tilstrekkelig balanse og skitrening slik at de kan ploge ned en enkel bakke. Det forutsettes videre at de klarer å komme seg til topps med heisen uten trenerassistanse. Det etableres grupper hvor treningen tilpasses barnas ferdighetsnivå. Gruppestørrelsen kan variere, men normalt ønskes ikke flere enn ca. 15 barn på en trener. Antall treninger i uken vil være en eller to, avhengig av ferdighetsnivå og alder. Trening barmark: Etter høstferien tilbys barmarkstrening, i den grad det er muligheter for innendørs hall. Vi oppfordrer barn på dette alderstrinnet til å være med på sommertrening med andre grener. Derfor fokuseres det ikke på helårsaktivitet med alpint. Mål for aktivitetene: Utvikle skiferdigheter og skiglede og legge grunnlaget forn å bli en god skiløper. Inspirere til å fortsette med alpin skiidrett. Utøverne bør delta i konkurranse, men antall konkurranser bør begrenses til 4 6 i løpet av sesongen. Målet med konkurransen må tilpasses utøverens ferdighetsnivå. IKKE legg unødig press på ungene Blå gruppe (det året barna fyller 10 år eller 11 år, egen gruppekontakt) Trening på snø: Fra dette alderstrinnet vil det ofte være store individuelle forskjeller i ferdighet og ambisjoner. For å kunne gi et tilfredsstillende utbytte til utøverne vil det være hensiktsmessig å dele løperne inn i grupper som tar hensyn til disse forskjellene. Trening bør være minst 2 ganger pr. uke. Trening barmark: Etter høstferien tilbys barmarkstrening, i den grad det er muligheter for innendørs hall. Vi oppfordrer barn på dette alderstrinnet til å være med på sommertrening med andre grener. Derfor fokuseres det ikke på helårsaktivitet med alpint. Mål for aktiviteten: Utvikle idrettsglede og lagånd. Gi muligheter for utviklingen av gode skiløpere. Renndeltakelse ansees som et ledd i treningen. Antall konkurranser bør ligge på i løpet av en sesong for de yngste og kan økes noe for de med konkurranse-ambisjoner. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 10 av 17

11 Samlinger På dette alderstrinnet vil det være aktuelt å introdusere og gjennomføre treningssamlinger Rød, Sort og Junior gruppe (har felles gruppekontakt) Trening på snø: Her tilpasses treningen og intensiteten i forhold til utøverne i de aktuelle løpernes ambisjoner. Kjelsås alpin har delt gruppene inn i en rekrutt- og en satsingsgruppe. Treningen i satsingsgruppen er tilrettelagt for løpere som har en ambisjon og motivasjon for å bli gode konkurranseløpere. Det er utviklet en egen strategiplan for satsingsgruppen - se punkt 2.9 Treningen i rekruttgruppen er for dem som ønsker et hyggelig treningstilbud, men ikke satser på alpint som sin hovedidrett. Antall treningsdager er 3-4 ganger pr. uke, mens de fleste i rekruttgruppen trener 1-2 ganger pr. uke. Trening barkmark: Alpingruppen tilbyr barmark 2-3 ganger pr uke fra mai til snøen kommer. Det vil være barmarkssamlinger, samt tester av fysisk kapasitet. Samlinger: Det legges opp til ca.40 døgn med skisamling for satsingsgruppen dersom vær og føreforhold tillater det. Deltagere i satsingsgruppen forventes å delta på minimum halvparten av samlingene. Mål for aktivitetene: I satsningsgruppen skal vi utvikle skiløpere som kan kvalifisere seg til Lands- og hovedlandsrenn. Kjelsås har som mål at minst 2 løpere skal være med på Oslo skikrets sin kvote for kvalifiserte løpere til hhv Landsfinale (12-13 år) og Hovedlandsrenn (14-15 år). Rekruttgruppen gis utviklingsmuligheter for de som synes det er gøy å trene regelmessig i et trivelig idrettsmiljø og å konkurrere på sitt eget nivå Topping av lag (treningsgrupper) Begrepet topping av lag er en lite aktuell problemstilling i Kjelsås Alpin. Alle utøvere oppfordres til å delta i renn og konkurranser på sitt aldersnivå. Her finnes ingen ferdighetsmessige begrensninger. For trenerne og løpere er det likevel en fordel om ferdighetsnivået er nogenlunde homogent innenfor en treningsgruppe, slik at treningen blir så effektiv som mulig. Derfor er gruppene satt sammen slik at den enkelte deltager skal få et størst mulig utbytte av sin trening Deltakelse i renn Alle løpere oppfordres til å delta i renn. Det finnes bestemmelser om renndeltakelse i de aldersbestemte klassene. Se Skiforbundets sider. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 11 av 17

12 2.9 Strategidokument Kjelsås Alpin Satsningsgruppe (KAS) Virksomhetsidé Kjelsås Alpin Satsningsgruppe skal kunne gi et godt sportslig tilbud for de som ønsker å utvikle seg som konkurranseutøvere i alpin frem til gymnasalder innenfor fornuftige økonomiske og sosiale rammer. Resultatmål Minst 2 utøvere i landsfinale og/eller hovedlandsfinale hvert år. Visjon Kjelsås Alpin Satsningsgruppe (KAS) skal være et ledende og seriøst alternativ for de som ønsker å utvikle seg som konkurranseutøvere i alpin frem til gymnasalder i Oslo området Overordnet mål Gradvis og målrettet implementering av kultur og treningskvalitet optimalisert for konkurranseutøvere i perioden Strategi Konkret plan for å møte KAS viktigste utfordringer. Valg av fokusområder og målsetting samt hvilke tiltak som må iverksettes Kartlegging KAS skal til enhver tid ha oversikt over sitt daglige virke og alltid evaluere det som blir gjort. Analyse KAS skal løpende analysere sitt virke for å fange opp endringsbehov. Kvalitetssikring gjennom kjente analyse og arbeidsmodeller. Verdigrunnlag Er basert på Kjelsås IL grunnverdier som klubbfølelse, idrettsglede lagånd samt: A allsidig L løsningsorientert P perfeksjon I inkluderende N nøyaktighet Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3 Fokusområde 4 Fokusområde 5 Strategi for KAS Treningskultur Treningskvalitet Støtteapparat Utøvere Mål: Forankring av strategi i Kjelsås Alpin styre. Mål: Treningskultur basert på visjon og mål Mål: Treningskvalitet basert på visjon og mål Mål: Utvikle støtte apparat i forhold til visjon og mål Mål: Rekruttere og utvikle utøvere i forhold til visjon og mål Delmål: Tiltak: Delmål: Tiltak: Delmål: Tiltak: Delmål: Tiltak: Delmål: Tiltak: Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 12 av 17

13 2.10 Etikk Vi skal ha plass til alle som ønsker et tilbud innen alpint. Det betyr at løpere, trenere, ledere og foreldre må ha en inkluderende holdning, slik at vi oppnår den lagånd og det samhold vi som gruppe ønsker. Alpint er likevel en individuell idrett. Det betyr at det kan være vanskelig å ha tilbud til utøvere med spesielle tilpasningsproblemer. Dersom dette skulle bli aktuelt å ta opp en utøver som det må tas spesielle hensyn til, vil vi som gruppe måtte be om at den utøveren dette gjelder,får spesiell støtte og følge av en voksen som har de nødvendige kvalifikasjoner Rusmidler Rus og idrett hører IKKE sammen Arrangementer Kjelsås Alpin gjennomfører faste arrangementer hvert år Renn Offisielle renn Det søkes om å få skirenn hos Oslo Skikrets hvert år. Vi har normalt ansvar for ett renn i hver aktuell årsklasse fra 8 år og yngre og opp til 14/15. Det er styret som har hovedansvar for avvikling av disse rennene. Telenorkarusell Gratis renn åpent for alle, egne rennregler gjelder. Eget rennlederansvar. Grønn og blå gruppe organiserer foreldre til å løse oppgavene et alpinrenn krever. Det er utarbeidet en egen huskeliste for renn som rennleder kan benytte. Klubbrenn Klubbrennet arrangeres i Trollvann og skal dekke alle klasser. Foreldre oppfordres til å delta. Styret er ansvarlig for gjennomføring Sportsmessen Sportsmessen er hoveddugnaden i alpingruppa. Sportsmessen er i okt/nov. hvert år. Det nedsettes en egen gruppe som er ansvarlig for å organisere sportsmessen Sesongavslutning Hver år i april/mai er det sesongavslutning i nærmiljøet. Her markeres avslutningen av årets sesong og det er premieutdeling fra klubbmesterskapet Familiesamlinger To ganger i året er det familiesamling, en i desember og en på slutten av sesongen. Dette er blitt en hyggelig tradisjon. Ansvaret for å arrangere samlingene er lagt til samlingsansvarlig i samarbeid med styret. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 13 av 17

14 Foreldremøter i gruppene Gruppene oppfordres til å ha periodiske foreldremøter hvor det fokuseres på arbeidet i gruppen, de sportslige utfordringene, renndeltakelse, samlinger og annet som omfattes av gruppen Andre forhold Treningsanlegg Oslo Skisenter med Trollvannskleiva og Grefsenkleiva er vår hjemmearena. Alle treninger i de yngre årsklasser gjennomføres her. For de eldre årsklassene kreves større utfordringer en disse bakkene kan tilby. Derfor vil treningen for satsingsgruppen også legges til andre bakker som for eksempel Wyllerløypa og Varingskollen i Oslo Samarbeidspartnere Torshov Sport Torshov Sport s alpinavdeling tilbyr alpinutstyr med klubbrabatter til medlemmer og utøvere i Kjelsås Alpin. Torshov Sport arrangerer også egne handlekvelder for medlemmene med gode tilbud. Kvitfjell og Lillehammer skipass Vi har av treningsmessige årsaker valgt å legge hoveddelen av våre samlinger til Kvitfjell, supplert med Hafjell og Gålå (familiesamling). Dette gjør at våre mest aktive løpere kan bruke ett og samme sesongkort på disse samlingene. Kvitfjell har spesialisert seg på aktive treningsgrupper og tilbyr forhold og bakker av meget god kvalitet, før de fleste andre anlegg har åpnet. I tillegg tilbys det en gunstig pris på sesongkort til aktive løpere Forsikringer Barn opp til og med 12 år Alle barn i denne gruppen og som er tilsluttet Norges idrettsforbund er omfattet av den såkalte idrettsforsikringen. De er dekket til og med det året de fyller 12 år. Opplysninger om forsikringen ligger på Barn fra 13 år og oppover Det finnes egne skilisenser for barn og voksne i denne aldersgruppen. Dette er en forsikrings ordning som Norges idrettsforbund står bak og den tegnes gjennom Gjensidige. For å kunne starte i renn i disse aldersklassene kreves at skilisens er betalt eller at det betales en engangslisens pr. renn. Engangslisensen gjelder kun selve rennet, med skilisensen gjelder også under trening. For å sikre sine barn ift. mulige skader under trening eller renn MÅ foreldre enten tegne skilisens ved å kontakte gruppeansvarlig i rød/sort gruppe (som registrerer dette på MinIdrett) eller tegne en privat forsikring. Det er foreldrenes eget ansvar å sjekke at man er forsikret / har lisens Egne forsikringer Det oppfordres alle foreldre til å vurdere sine private forsikringsordninger og evt. utvide disse med barneforsikringer for å kunne sikre sine barn tilstrekkelig Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 14 av 17

15 Utstyr Det finnes regler for hvilket utstyr som skal benyttes i konkurranse i de aldersbestemte klassene. Utførlige beskrivelser av dette finnes på hjemmesiden til Norges Skiforbund Reglene omfatter bl.a.: Antall skipar som en utøver kan ha med seg til renn Bestemmelser om skilengder Bestemmelser om innsving Bestemmelser om platehøyde Bestemmelser om helhøyde i støvler Uttak til nasjonale mesterskap I alpint er det 2 nasjonale renn i de aldersbestemte klassene. Landsdelsfinalen for år og Hovedlandsrennet for år. I tillegg er det norgesmesterskap for junior 1 (16 17 år), junior 2 (18 20 år) og i seniorklasssen. Uttaket til Landsfinalen og Hovedlandsrenn skjer gjennom kvalifiseringsrenn i kretsen man tilhører. Hver krets får en løperkvote basert på forrige års resultater. Plasseringene i kvalifiseringsrennene bestemmer uttaket til finalene. Reglene står nærmere beskrevet i det alpine reglementet. Se skiforbundets hjemmesider. Uttak til junior og senior-mesterskap skjer iht. det internasjonale skiforbundets regelverk (FIS). For å være kvalifisert må utøver være registrert på FIS sine lister. Det vil være utøverens FIS-punkter som vil avgjøre startrekkefølgen i det enkelte renn. Spør FISkontakten i klubben om mer informasjon Oversikter over aktuelle renn Det finnes en oversikt over terminfestede renn på NSF sine hjemmesider. I tillegg vil gruppeansvarlige informere om aktuelle renn via treningsplanen eller via informasjon på mail eller via alpingruppens hjemmeside Dugnader Sportsmessen er den største dugnaden. den gjennomføres av rød og sort gruppe, i tilegg spørres det om bistand fra blå gruppe til enkelte oppgaver. Andre typer av felles dugnader: Bistand til avvikling av våre egne renn. Rydding av boder, rydde skog, maling ++ forgår i Oslo Skisenter minst en gang i året. I tillegg opprydding og stell av utstyr som driller, staur, flagg og annet. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 15 av 17

16 Lotteri Lotteri er en viktig del av inntektskilden i alpingruppa og alle medlemmer forventes å bistå på dette området. For enkelte treningsgrupper vil krav om loddsalg kunne være innbakt i treningsavgiften Avslutning. Alpingruppen ved styret ønsker nye utøvere velkommen og håper at samarbeidet mellom ledere, gruppekontakter trenere og foreldre vil bidra til at vi får glade barn og utvikler flotte skiløpere. Det viktigste er at ungene lærer seg til å takle de skimessige utfordringene sammen med andre barn og at alle utøvere kan glede seg over å utøve skisport på alle ferdighetsnivåer. Har du kommentarer eller forslag til innholdet i denne håndboken, tar vi gjerne imot konstruktive bidrag. Revidert mars Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 16 av 17

17 3 Vedlegg. 3.1 Styrets funksjoner Leder Gruppestyrets leder er hovedansvarlig for gruppens arbeid og representerer gruppen i Hovedlagets styrende organer og inn mot krets. Gruppeleder er med i KIL s hovedstyre Kasserer/økonomiansvarlig Fører gruppens regnskap iht. retningslinjer gitt av hovedlaget. Kasserer/økonomiansvarlig påser at alle bilag fra undergruppene er attestert av leder før utbetaling. Økonomiansvarlig holder styret regelmessig oppdatert mht inntekter og utgifter. Renn- og arrangementsansvarlig Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av alle renn og arrangementer som skjer i regi av alpingruppen. Renn- og arrangementsansvarlig er ansvarlig for at rennutstyr (nummer, tidtakingsutstyr, walkies og staur) er intakt Sportslig leder Hovedansvar for tilrettelegging av treningen med hensyn til innhold i forhold til ambisjonsnivåene. Sportslig leder er ansvarlig for det treningsfaglige innholdet i alpingruppa og han/hun er pålagt oppfølging av trenerne, faglig og personlig. Sportslig leder rapporter direkte til gruppekontaktene og leder,men har ikke møteplikt i styret. Annet Styret består av minimum 4 og maksimum 8 representanter. Kjelsås Idrettslag Alpin Håndbok side: 17 av 17

Lillestrøm sportsklubb

Lillestrøm sportsklubb SPORTSPLAN Lillestrøm sportsklubb 2. utkast 1. mars 2012 FORORD Dette dokumentet legger grunnlaget for den sportslige aktiviteten i Ungdomsavdelingen i Lillestrøm sportsklubb (LSK). Sportsplanen er utarbeidet

Detaljer

SPORTSLIG PLAN - GEILO IDRETTSLAG 2014/15

SPORTSLIG PLAN - GEILO IDRETTSLAG 2014/15 SPORTSLIG PLAN - GEILO IDRETTSLAG 2014/15 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Holdninger... 3 Sportslig pyramide og utviklingstrapp... 4-6 Felles basistreninger, rekrutteringstiltak - camper...

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Kjelsås Alpin er delt inn etter aldersgrupper. Aldersinndelingen i Kjelsås følger det nasjonale alpine rennreglement. U12 er rennklasse

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN Vedtatt på årsmøtet 23.03. 2015 Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet 2015. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom

Friidrett for barn og ungdom Friidrett for barn og ungdom En håndbok for ledere, aktive, foreldre og dommere Visjon Norsk Friidrett: Flest mulig best mulig lengst mulig Hovedmål barn og ungdom: Norsk Friidrett skal rekruttere flere

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2 Klubbplan Den røde tråd Rev. 2 1 Forord Hva er hensikten med klubbplanen? Klubbplanen skal oppfattes som et sett regler - og en støtte for alle dere som arbeider med fotball i Sunndal IL Fotball. Det er

Detaljer

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Handlingsplan 2013-2017 Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 En drøfting av RIFs visjon og målsetting,

Detaljer