Vingarparken. Vingar Lillehammer. Plan for oppgradering og langsiktig utvikling av anlegget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vingarparken. Vingar Lillehammer. Plan for oppgradering og langsiktig utvikling av anlegget"

Transkript

1 Vingarparken Vingar Lillehammer Plan for oppgradering og langsiktig utvikling av anlegget

2 Deltakere Arbeidet med denne planen, plan for oppgradering og langsiktig utvikling av Vingarparken, har primært pågått i perioden, I prosjektgruppa har det vært representanter fra Vingar Grendeutvalg og Vingar IL. Følgende har vært med i arbeidet i første fase frem mot foreløpig rapport datert januar 2011: Tore Maritvold, leder Geir Åge Brettengen Asle Birkeland Anne Flekøy Dag Brenden Karl Morten Ramberg Ole Bertil Reistad Wenche Vigen Reistad Kari Bentdal Videre oppdatering og videre arbeid har vært gjennomført med både prosjektgruppen for Vingarparken som består av følgende personer: Magne Bentdal Bjørn Vidar Holsether Siri Eriksen Anna Kroukhaug Geir Åge Brettengen Tore Bjørnstad Lien Cato Haraldsen I tillegg har det sittende styret bidratt i arbeidet: Sigmund Lien Elin Garverhaugen Jørn Smidesang Kine Holmstrøm Ragnvald Smidesang.

3 Innledning I hjertet av Vingar ligger et unikt område for lek og aktivitet. Sentralt i parken ligger også Pinnikhaugen, som er en karakteristisk skogvokst fjellformasjon. Pinnikhaugen er godt synlig i fjernvirkning i mange retninger, og er et landemerke på Vingar. Det går stier opp til toppen og her er gapahuk og bålplass. Slalåmbakken på Vingar går fra toppen av Pinnikhaugen. Bakken er mye brukt hele uka av både barn og voksne fra jul til påsketider. Vingar IL er et lokalt idrettslag på Vingnes i Lillehammer Kommune i Oppland. Idrettslaget ble stiftet i 1916 og er drevet på dugnad av grendas innbyggere og ildsjeler. Idrettslaget er et nav i grenda og det tilrettelegges for bredde og lavterkseltilbud i grenda. Vingar IL tilbyr allsidige aktiviteter til barn, unge og voksne på Vingar og i hele distriktet. Målgruppen er både medlemmer, barn på Vingar skole og barnehage, samt innbyggere i hele distriktet. Vi tilrettelegger våre tilbud både vinter og sommer for målgruppen på fritiden, men et viktig mål er også å tilby skole og barnehage muligheter for aktiv hverdag i skole- og barnehagedagen. En del av driften av anlegget, Vingarparken, gjøres dermed for at tilbudet i anlegget skal være tilgjengelig og klart til bruk også på dagtid for skole og barnehage. Gjennom å få til en aktiv hverdag for disse er vi med på å øke kvaliteten for våre barn der. Målet er også å kunne opprettholde allsidige tilbud slik at våre tilbud treffer flest mulig. Vingar Idrettslag er drevet 100 % basert på frivillighet. Og aktivitetene omfatter fotball, allidrett (et idrettsskoletilbud med hovedvekt på ski/skøyter men også klatrekurs innendørs, svømming og aktiviteter i hall), lysløyperenn(ca. 70 deltagere), det årlige barneskirennet Kristin & Håkon lekene for barn fra 0 ca 12 år i hele regionen (150 til 200 deltakere), kurs i slalåm i alpinbakken for barn med ukentlig trening, samt arrangør av Kjøldilten (turrenn langrenn med ca 100 deltakere) Vingarparken er vår stolthet og aktivitetsområde, som benyttes av idrettslaget, Vingar skole, Vingar barnehage og Vingars befolkning forøvrig. Vingar IL har et nært samarbeid med skolen og barnehagen og tilrettelegger for at de kan benytte anlegget i skoletiden, med aktiviteter som slalåm, lysløype, aking og fotball. Våre aktiviteter er mangfoldige og noe for en hver smak og interesse.

4 Bakgrunn Arbeid frem mot foreløpig rapport januar 2011 Våren 2009 ble det gjennomført en undersøkelse blant husstander og skoleelever i Vingar krets for å kartlegge hvilke aktiviteter som var ønsket inn i en framtidig arealplan/aktivitetsplan for Vingarparken. Som en fortsettelse av denne undersøkelsen ble det nedsatt en prosjektgruppe med representanter fra Vingar IL, Vingar grendeutvalg, Vingnes Vel og FAU ved Vingar skole. Det har vært viktig for prosjektgruppen å involvere brukerne av Vingarparken i dette arbeidet. Hovedmålet med den nye arealplanen er å videreutvikle idretts-/nærmiljøanlegget Vingarparken med aktiviteter i sommer-/vintersesongen som på best mulig måte kan stimulere til fysisk aktivitet i nærområdet for alle aktuelle miljøer (barn/ungdom) i området. Det er også et mål å tilrettelegge dette på en måte som gjør at parken blir så lettstelt som mulig. Det er viktig at parken ikke forfaller grunnet uoverkommelige driftsoppgaver. Arealplanen bygger i hovedsak på bestående aktiviteter som vinteraktivitetene i Pinnikbakken (slalåm og hopp) og lysløypa og sommeraktivitetene som fotball og BMX. Det er lagt inn en terrengløype i området med innlagte hinder som kan benyttes både til løps- og sykkelaktivitet. Terrengløypa har også en sløyfe opp til Pinnikhaugen hvor det også planlegges muligheter for natursti langs løypa og oppe på toppen. I sambruk med gapahuk og bålplass gir dette unike muligheter både for aktiviteter mot allidrett og til rekreasjon for Vingars- og byens befolkning. Planen har en løpebane på 100m og lengdegrop. Området har også muligheter for etablering av sandvolleyball og bueskyting. Planen i den foreløpige rapporten inneholdt følgende tiltak: 1) To stk 7-baner Opparbeiding av to nye gressbaner (7-baner) på treningsfeltet med enkelt tribuneanlegg og innbytterbenker. Muligheter for gjerde rundt banene med reklameskilt. Disse plasseres i umiddelbar nærhet til fotballkiosk og sittebenker. 2) 11-bane Eksisterende 11-er bane får nytt toppdekke som tilsåes. Hensikten med dette er å få et plant dekke som drenerer godt og som vil ligge noe høyere enn dagens dekke. 3) Lysløypetrase. Oppgradering av lysløypetrase med lysanlegg og ny løypesløyfe på øversiden av barnehagen. Traseen oppgruses slik at den kan benyttes som terrengløype og til sykkeltrase sommerstid. Det er lagt inn anslagsvis ti hinderløp-apparater i trase. 4) Terrengløype/ natursti. Terrengløype har også en sløyfe opp til Pinnikhaugen med muligheter for natursti langs løypa og på toppen sammen med gapahuk og bålplass gir dette mange bruksmuligheter. 5) BMX. Restaurering av BMX-sykkelanlegget.

5 6) Friidrett Løpebane 100m og lengdegrop. Grusdekke. Lengdegrop kan enkelt lages som sagflishaug som skiftes ut hver vår eller som grusgrop. 7) Parkering Parkeringsanlegg utvides utenfor grendehuset med grusdekke. Plassen kan brukes til sommer- og vinteraktivitet ved behov. 8) Andre muligheter Planen åpner også for muligheten av sandvolleyball og bueskyting. Forslag til gjennomføringsplan i den foreløpige rapporten var som følger med gjennomføring i fire faser: Fase 1. Nytt lysanlegg i lysløypa samt etablering av ny løypesløyfe på oversiden av barnehagen. Tiltaket er allerede finansiert gjennom spillemidler og gjennomføres vår-høst Vi vil få anbefalt type armatur og type lys fra aktuelle leverandører, sammen med lysberegninger og forslag til plassering av master. Fase 2 Opparbeiding av to nye gressbaner (7-baner) på treningsfeltet jfr. pkt.1. Inkludert enkelt tribuneanlegg, innbytterbenker, drenering/grøfter og vanntilførsel. Evt. Elkabel og trafo. Det vil bli vurdert om det er kostnadseffektivt og hensiktsmessig å oppgradere eksisterende 11-er bane, samt 100 meters grusbane for løping, samtidig med opparbeidelse av 7-er banene. Fase 3 Restaurering av BMX-sykkelanlegget jfr. pkt. 4. Etablering av parkeringsplass jfr. Pkt 6. Oppgrusing av lysløypetrase/breddeutvidelse samt etablering av hinderløpsbane jfr. pkt.2. Her inngår også bearbeiding av lysløypetrase på øversiden av barnehagen. Opprusting av terrengløype opp til Pinnikhaugen med natursti jfr. pkt. 3. Fase 4 Etablering av løpebane/lengdegrop jfr. pkt 5. Restaurering av eksisterende 11erbane med ny grasmatte jfr. pkt. 7.

6 Arbeid gjennomført etter foreløpig rapport januar 2011 Siden den foreløpige rapporten i 2011 er følgende tiltak gjennomført i Vingarparken: Nytt lysanlegg i lysløypa samt etablering av ny løypesløyfe på oversiden av barnehagen er ferdigstilt ved hjelp av blant annet spillemidler. Regnskap og finansiering vedrørende oppgraderingen er godkjent. Etablert frisbeegolfbane med 6 hull i Vingarparken. Denne banen er finansiert med egne midler, dugnadsinnsats og tilskudd til nærmiljøanlegg gjennom midler fra Fylkeskommunen. Det er gjennomført utbebedringer og sikkerhetsforbedringer i alpinbakken. I tillegg innbygging av drivverk i bunn av bakken er anlegget for snøproduksjon utbedret. Her er det nye snøkanoner med nedgravd rørtilførsel av vann, samt elektrisk utbedring. Lys i hoppanlegg er utbedret Det er anskaffet ny tråkkemaskin finansiert gjennom egne midler, støtte fra DnB sparebankstiftelsen, sponsormidler og andelssalg. Det er ferdigstilt ny oppgradert gapahuk på toppen av Pinnikhaugen med bålplass. Gapahuken er bygd med taktekke og er stor nok til å huse en skoleklasse. Det er gjort store ryddearbeider både i lysløype, hoppbakke, alpinbakke og i området rundt flaten i Vingarparken med spesielt fokus i løpene til bekken. Det er fylt ut masse i område sørøst for eksisterende fotballbane for å bedre forholdene på myrområdet. Det er påbegynt en grusvei gjennom anlegget fra musikkpaviljongen og til skolen. Denne for å bedre forholdene for turgåere gjennom anlegget og for å bedre skoleveien over et tidvis bløtt område. Det er anskaffet nytt klippeutstyr for bruk både på fotballbanen og i parkområdet ellers. Det er utbedret bekkeløp og rørlegging på enkelte områder av bekkeleie i Vingarparken. I tillegg har FAU og Vingar skole utbedret uteområdet med et nytt lekestativ i nordområdet av Vingarparken.

7 Innspill til ny kommunedelplan for perioden april 2013 fremsendte Vingar Idrettslag følgende innspill til ny kommunedelplan for perioden som danner grunnlag også for videre plan for Vingarparken. Innspillet refererte til eksisterende punkter i planen for og som ønskes ivaretatt i planen for perioden Punktene ble benyttet for å ha en sporing og henvisning til eksisterende plan og bør gjenspeiles på egnede steder i ny plan. Punkt i planen for perioden o Vingnes / Vingar: Hovedutfordringer: Videreutvikle Vingar Idrettsplass, basert på revidert Vingar Rapport. Registrerte ønsker / aktuelle tiltak: (For Vingar Idrettsplass) Sluttføre prosjektet av frisbee- bane, og i samme prosess føre opp informasjonstavler rundt i Vingarparken. Opprettelse av ny 7 er bane naturgress (40*60 m) Opparbeide tribune/samlingspunkt ved ny 7 er bane og i forlengelse med Kiosk Opparbeide samlingspunkt / grillplass / gapahuk for sommer - og vinteraktivitet i forbindelse med slalombakke / Hoppanlegg / akebakke. Oppgradere akebakke vinter, og bearbeide BMX trasé i samme område, sletteområdet i tilknytning til akebakke. Ferdigstille gapahuk / bålplass på toppen av Pinnikbakken med allerede sponsede midler i form av materialer. Oppgradere vannuttak for Driftsbruk i Vingarparken Vurdere muligheter for flerbruksaktiviteter som for eksempel bueskyting (basert på henvendelse fra Lillehammer bueskytterklubb) i tilknytning til Paviljong Oppgradere gangstier i Vingarparken. (Grendahuset til Pinnikvegen / Grendahuset til fotballanlegg / kiosk) Punkt i kommunedelplanen for o Nærmiljøanlegg: 1. Vingar Idrettsplass / Vingar Skole Asfaltflate som islegges, stor ballslette, skileikanlegg, liten BMX bane, frisbeegolfbane. Planarbeid for videreutvikling av området opprettholdes Punkt i kommunedelplanen for o Idrettsanlegg: 9. Vingar Idrettsplass / Vingar Skole

8 Gressbane fotball Treningsfelt fotball Hoppbakker Alpinanlegg (nærmiljøanlegg) m/lys Lysløype 2 km. Klubbhus med garasjeanlegg (Vingartun Grendehus) Asfaltflate og gymsal på Vingar skole Planarbeid for videreutvikling av treningsfelt opprettholdes Punkt i kommunedelplanen for o Nærmiljøanlegg: Fra Kommunedelplan er Vingar Idrettspark inne med tiltak «Div akt.elementer på Treningssletta». Her er merknaden at dette ikke blir søkt før i Det vil ikke komme en søknad på dette anlegget før i 2013 som er i samsvar med fjorårets merknad på kommundelplanen Planen tar utgangspunkt i det tidligere plangrunnlaget for Vingarparken og vi vil gjøre et arbeid frem til søknadsfrist i 2013 for å oppdatere og forfine eksisterende planer (eksisterende plangrunnlag er godt og vil ikke kreve stor revisjon.) Dette gjelder spesielt for området i nærmest tilknytning til skolen (Ravnumsjordet) og planen for oppgradering av treningsfeltet her i relasjon til andre aktiviteter og anleggstyper. Dette vil være en naturlig forlengelse av arbeidet som ble avsluttet i fjor høst med ferdigstillelse av arbeidet med oppgradering av lysløype. Vi ønsker derfor at prioriteten for Vingarparken relatert til pkt opprettholdes med søknadstidspunkt på spillemidler i Vingar idrettslag er avhengig av spillemidler, kommunalt bidrag og egenandel for gjennomføring. Lillehammer kommune er grunneier og Vingarparken er i nær tilknytning til Vingar skole og benyttes både sommer og vinter av skolen. Punkt i kommunedelplanen o Idretts og friluftsanlegg: Videre i pkt ligger ikke Vingar inne med noen prosjekter. Vingar IL antar dermed at området Vingarparken og de delene av anlegget som relateres til idrettsanlegg ivaretas også under totalprosjektet for parken i pkt Om dette ikke er tilfelle eller intensjonen, så er det et behov for at dette blir synliggjort også i pkt siden dette er et idrettsfelt som er i bruk vinter og sommer. Dette betyr at Vingarparken sitt behov som idrettsanlegg for mye skiaktivitet om vinteren og mye fotballaktivitet om sommeren på samme område må utvikles slik at ikke utvikling ift sommeraktiviteter går utover vinteraktiviteter og vice versa. Dette har hele tiden vært ideen med utviklingen av Vingarparken. Det legges opp til mange aktiviteter også utover de nevnte eksemplene ovenfor. Vi ser det derfor som naturlig at noe av oppgraderingen av treningsfeltet på Ravnumsjordet må utvikles for å møte det økende behovet for et tilfredsstillende fotballfelt uten at dette går utover muligheten for bruk av feltet til kjøring av løyper.

9 Ravnumsjordet har behov for stor grad av utjevning for å kunne benyttes regelmessig til fotballaktiviteten i grenda (kunstgress er og har derfor ikke vært et aktuelt alternativ på dette feltet). Dette er i samsvar med opprinnelig plan for Vingarparken. Dette er fase 2 etter oppdatering av lysløypeanlegg. Dette skal suppleres med breddeutviklingen av området som også skal dekke andre aktiviteter. Frisbee banen som vi vil ferdigstille til våren 2013 er et eksempel på dette. Punkt i kommunedelplanen o Planleggingsprosjekter i planperioden: For pkt registreres det Vingarparken som planleggingsprosjekt i 2012 der Idrettslaget og kommunen er deltakere. Dette ser vi som en naturlig del arbeidet med oppdatering av planen til Vingar IL frem mot spillemiddelsøknad i Denne bør derfor opprettholdes i Kommunedelplanen.

10 Oppdatert plan for utvikling av Vingarparken Basert på foreløpig rapport fra 2011, utførte oppgaver i perioden etter rapporten i 2011 frem til nå, samt innspill til ny kommunedelplan inneholder endelig rapport og ny plan for Vingarparken følgende tiltak i prioritets rekkefølge: 1) En stk 7er-bane Opparbeiding av ny gressbane i naturgress (7er-bane) på treningsfeltet med enkelt tribuneanlegg og innbytterbenker. Målene for banen planlegges til 60x40m. Muligheter for gjerde rundt banene med reklameskilt. Disse plasseres i umiddelbar nærhet til fotballkiosk og sittebenker. Det vurderes ikke en grusbane i anlegget. Eksisterende 7er bane vil fungere som avlastingsbane for ny 7er bane. Samt at resterende del av treningsfeltet vil være avlastningsbane for de etablerte fotballbanene slik det er i dag. 2) BMX. Oppgradering og restaurering av BMX-sykkelanlegget. 3) Turområdeforbedringer og skilting Oppgradere gangstier i Vingarparken. (Grendahuset til Pinnikvegen / Grendahuset til fotballanlegg / kiosk). Skilte for turgåere med hunder og etablere avfallsplasser for hundeposer. 4) Uteområder Opparbeide samlingspunkt / grillplass / gapahuk for sommer - og vinteraktivitet i forbindelse med slalombakke / Hoppanlegg / akebakke. Det planlegges med etablering av et uteområde med gapahuk og grillplasser i bunn av alpinbakken og hoppbakken. Dette vil være en plass for bruk både sommer og vinter med fin beliggenhet og utsyn utover Vingarparken. Plassen er et supplement til gapahukplassen på toppen av Pinnikhaugen. 5) Driftsforbedringer Oppgradere vannuttak for Driftsbruk i Vingarparken 6) Tribuneanlegg Opparbeide tribune/samlingspunkt ved ny 7 er bane og i forlengelse av Kiosk 7) Akeområde Vingar barnehage og Vingar skole benytter bakkene til aking om vinteren og det ønskes at det gjøres en oppgradering av akebakke vinter. 8) Terrengløype/ natursti. Terrengløype har også en sløyfe opp til Pinnikhaugen med muligheter for natursti langs løypa og på toppen sammen med gapahuk og bålplass gir dette mange bruksmuligheter. 9) Parkering

11 Parkeringsanlegg utvides utenfor grendehuset med grusdekke. Plassen kan brukes til sommer- og vinteraktivitet ved behov. 10) Friidrett Løpebane 100m og lengdegrop. Grusdekke. Lengdegrop kan enkelt lages som sagflishaug som skiftes ut hver vår eller som grusgrop. 11) Andre muligheter Planen åpner også for muligheten av sandvolleyball og bueskyting. Vurdere muligheter for flerbruksaktiviteter som for eksempel bueskyting (basert på henvendelse fra Lillehammer bueskytterklubb) i tilknytning til Paviljong. Gjennomføringsplan for Vingarparken basert på utviklingen de siste årene, behovene i Vingarparken og innspill til kommunedelplan Fase 1. Søknadsprosess for spillemidler til etablering av ny 7er bane jmf punkt 1 ovenfor. Etablering av BMX-bane jmf punkt 2 ovenfor. Ferdigstille gangstier jmf punkt 3 ovenfor. Fase 2 Utbedring av vannuttak jmf punkt 5 ovenfor. Etablering av uteområde jmf punkt 4 ovenfor. Skilting og Avfallsposter jmf punkt 3 ovenfor. Fase 3 Opparbeiding ny gressbane (7-baner) på treningsfeltet jmf punkt 1 ovenfor. Fase 4 Etablering av enkelt tribuneanlegg og innbytterbenker jmf punkt 6 ovenfor. Fase 5 Vurdering og gjennomføring av evt elementer fra punktene 7 til 11 ovenfor.

12 Kalkyler og kostnadsoverslag Til rapporten legges den kun ved kostnadsoverslag til ny 7er bane. Øvrige tiltak er planlagt gjennomført og finansiert gjennom bruk av egne oppsparte midler og lokale sponsoprtiltak. Kostnadsoverslag 7er bane i naturgress Aktivitet Enhet Mengde Pris pr Enhet (eksl mva) 0.0 Rigg og drift Rigg og Drift RS Grunnarbeid Vegetasjonsrydding, graving, masseflytting, planering traubotn RS 1 0 Sum 2.0 Oppbygging gressbane 40*60m spilleflate m2, inkl kanter. Materialkostnader inkl transport, eksl mva Fiberduk m Drensrør 100 mm - avstand 100 cm m Forsterkningslag 50 cm kult, 0-32 m Bærelag 15 cm pukk fk 0-32 m Dynamisk sjikt, 6 cm fk 0-16 m Toppdekke 6 cm fk 0-8 m Toppdekke, 6 cm, grus blanda med vekstjord og m tilsådd med sportsplenfrø Sum eksl mva Sum inkl mva Oppbygging gressbane 40*60m spilleflate m2, inkl kanter. Arbeidskostnader utlegging eksl mva Alt 1 Alt 2 Alternativ 1 (se beskrivelse nedenfor) Alternativ 2 (se beskrivelse nedenfor) Graver på dugnad 200 timer til en sats på 450 kr Dugnadsinnsats masseforflytting av stedlig masse (200 timer à 450 kr dugnadspris for maskin/traktor) Sum eksl mva (kun mva på leiekostnader) Sum inkl mva (kun mva på leiekostnader) Sammenligning Alt 1 Alt 2 Kostnader post 2.0 inkl mva Kostnader post 3.0 inkl mva Sum inkl mva Administrasjon og planleggingskostnader (5 % av totalenterprise) Totalt alle poster Utlegging: Prosjektgruppa tatt utgangspunkt i egne vurderinger og analyser. Vi vet at vi kommer til å benytte flere typer maskiner til utleggingsprosessen. (8 16 tommer gravemaskiner, hjullaster, traktorer mv.) Vi vet at med dagens priser ligger leie av maskin med sjåfør på ca 920 kr eks mva. Leier vi folk til å gjøre jobben, vil det totale ant. timer komme på ca 150 timer. Dugnadsinnsatsen ligger i denne posten. Siden det er dugnadsinnsats, vil timene øke noe mer. Vi har

13 derfor satt 200 arbeidstimer i dugnad for utlegging. Forholdet ved leie av graver med sjåfør er 60/40, der 60 % dekker leie av maskin inkl drivstoff. Kostander: 1. Leie av maskiner inkl sjåfør og drivstoff: ,- (920 kr/time * 150 timer) 2. Leie av maskin á 200 timer og drivstoff: ,- (2 mnd leie à kr pluss drivstoff) Dugnadsinnsats på sjåførtimer (200 timer): ,- (i tillegg kommer det dugnadsinnsats og drivstoffkostnader på traktorer og masseforflytting av stedlig masse drivstoff ligger inne sammen med leie av maskin) Finansieringsplan 7er bane i naturgress Beskrivelse Beløp Kommentar Søknadsbeløp Spillemidler dekker opptil 1/3 Egenkapital Kan ha potensiale for å redusere denne andelen på egenkapital til gaver/rabatter pga mulig kjøring av masse på dugnad. Kommunalt tilskudd Som anleggseier av Vingarparken (som er et kommunalt anlegg) beregnes det tilskudd fra anleggseier ved Lillehammer kommune Fylkeskommunalt tilskudd Ikke aktuelt Private tilskudd Ikke aktuelt Lån Ikke aktuelt Dugnad av disse er dugnad på kjøring av gravemaskin og flytting av stedlig masse er planleggingskostnader og administrasjonskostnader (4,6 % av totalprosjektkostnad) Gaver/Rabatter Her er rabatter/gaver på masse inkl transport identifisert på innhentede priser. Rabatten tilsvarer inkl mva avrundet til kr inkl mva. Andre tilskudd Ikke aktuelt Tidligere spillemidler Ikke aktuelt Sum Avrundet til hele tusen for søknaden.

14 Vedlikeholdsplan Vingar Idrettslag er bruker av Vingarparken som er et kommunalt anlegg. Dette innebærer at Vingarparken vedlikeholdes av idrettslaget i samarbeid med Lillehammer kommune. Lillehammer kommune er også grunneier av arealet som benyttes av Vingar Idrettslag. Den daglige driften gjøres av Vingar Idrettslag gjennom arbeidskraft i form av frivillige i grenda. Dette gjennomføres både med dugnader der flere bidrar, en gruppe av frivillige klippere og ved en anleggsgruppe. Dugnader gjennomføres minimum to ganger per år. Der det er foreldre til ulike aldersgrupper som har ansvar. Dugnadene konsentreres mot en vårdugnad og en høstdugnad, for henholdsvis klargjøring til sommersesong og vintersesong. Dugnadene innebærer å gjøre forfallende arbeid samt utbedringer og nyetableringer som tas over drift og vedlikehold. Større nyetableringer tas som egne prosjektgjennomføringer med frivillig personell. Den daglige driften av fotballbanen og treningsfeltet (som i dag ikke er etablert som fotballbane men som i denne planen skal etablerers med en 7er bane) gjøres gjennom en frivillig klippegruppe som består av foreldre fra de ulike fotballagene. Det klippes ukentlig på hele feltet (baner og treningsfelt). Dette må suppleres med større vedlikeholdsbehandling gjennomført av kommunen. I dette ligger det ettersåing, lufting og vertikalkutting av banedekke. Dette må planlegges gjort av kompetent personell i kommunen som anleggseier. Til slutt gjøres det vedlikehold gjennom en anleggsgruppe. Anleggsgruppen er en mindre gruppe frivillige som utnevnes årlig. Denne gruppen gjør mer komplisert drift og vedlikehold enn det dugnadene og klippegruppen kan ivareta. Gruppen gjør arbeid i Vingarparken fortløpende og det er leder av anleggsgruppa som holder dialogen mot personellet som bistår fra anleggseier, Lillehammer Kommune. Vingarparken er avhengig i sitt vedlikehold at anleggseieren Lillehammer kommune bidrar med materiell og personell til drift av det kommunale anlegget. Dette bør reguleres i en avtale mellom Vingar Idrettslag og Lillehammer kommune. Den daglige driften og vedlikeholdet finansieres av Vingar Idrettslag sine egne midler (der inntektene kommer blant annet fra medlemskontingenter, arrangementer, tilskudd fra Lillehammer kommune og sponsormidler).

15 Bilder og plantegninger Plantegninger fra Lillehammer kommune

16

17 Oppdatert forslag til utforming av Vingarparken Kommentarer til planteggning: 1) Frisbeegolfbane er etablert og markert inn med blåe felter 2) BMX bane er markert inn med oransje 3) Gapahuk på toppen av pinnikhaugen i rødt 4) Gapahuk og grillplass i bunn av alpinbakken er markert i rødt 5) Ny sjuer fotballbane er markert i lys blå 6) Tribuneanlegg er markert i blått 7) Grusvei gjennom Vingarparken i nedkant av pinnikhaugen er markert i rosa 8) Grusvei til tribuneanlegg er markert i rosa

18 Detaljsnitt Fotballbane

19 Bilder fra ulike områder av Vingarparken Oversiktsbilde fra Pinnikhaugen og ned mot Vingarparken:

20 Alpinbakken med fire stk snøkanoner (2 stk lansekanoner og 2 stk jetkanoner):

21 Eksisterende og opparbeidet fotballbane benyttes i dag som to 5er baner og en 7er bane. Det er årlig 15 lag pluss/minus i alderen 5 til 13 år. Det spilles kamper på de etablerte banene og trenes på treningsfeltet (Ravnumsjordet)

22 Treningsfeltet (Ravnumsjordet) er i dag to stk mindre baner som benyttes til stort sett all trening. Banene er ikke etablert på annen måte etter at kommunen overtok dette området (Ravnumsjordet) som dyrket mark enn at det er delvis planert og isådd gress. Treningsfelt: Kiosken tilhørende anlegget:

23 Lysløype

24 Uteområder på Pinnikhaugen: Stier på Pinnikhaugen

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Verdal kommune Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Bilder øverst: Friidrettsskole 2013 ved Verdal videregående skole. Foto: Erling

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2014-2015 aaab/22.05.14 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Østre Toten kommune Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Innhold 1. Forord/innledning 1.1 Fysisk akivitet 1.2 Idrett 1.3 Friluftsliv 1.4 Idrettsanlegg 1.5 Nærmiljøanlegg 1.6 Trening og

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019

ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019 ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019 Hovedlaget i NIL foretar en årlig gjennomgang og justering av langtidsplanen for anlegg og legger denne frem for årsmøtet til behandling. Planen ble

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune 1 Innhold 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1 Formål med planen... 3 2.2 Prosess... 3 2.3 Forholdet til andre planer... 3 2.4 Planens oppbygging...

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL-

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Organisering og drift Revidert pr mars 2015 Organisering og drift av S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL. Dette dokumentet er ment som en veiledning

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Årsmøte for 2013. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: Onsdag 2. april 2014 kl 19.00.

Årsmøte for 2013. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: Onsdag 2. april 2014 kl 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte for 2013 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: Onsdag 2. april 2014 kl 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer