Årsmelding for Øystese idrettslag (ØIL) 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Øystese idrettslag (ØIL) 2014"

Transkript

1 Årsmelding for Øystese idrettslag (ØIL) 2014 Styret i ØIL har i 2014 sett slik ut: Leiar Vidar Torsvik ( 1 år ) Nestleiar Kjerstin Valland (1 år ) Kasserar Kari Mostad ( 2 år ) Skrivar Rune Vik ( 2 år ) Styremedlem Liv Helen Osa ( 2 år ) Frank Kjøsnes ( 2 år ) Toril Honningsvåg Vik ( 1 år ) 1. vara Åshild Bekkesletten ( 1 år ) Valnemnd dette året: Janne Bjørkvall ( 1 år ) Svein Hovland ( 1 år ) Revisorar (2 frå eigen medlemsmasse): Magnar Dalatun ( 2 år ) Terje Mo ( 2år ) Gruppeleiarar (ikkje valt av årsmøtet): Boccia/teppecurling Fotball Friidrett/postkassetrim Turn Orientering Lillian Kvamsøy Terje Melstveit Leiv Sandven Åshild Bekkesletten Olav Kreken Hopp, Alpint, Symjing, Vektløfting - ingen gruppeleiarar ØIL-styrerepresentantar i Sjusete skisenter (ØIL eig 1/3 og Kvam LSK 2/3): Styret sitt arbeid Styremøter Magnar Dalatun ( 2 år ) Karin Vik ( 1 år ) Styret har hatt 10 møter, inkl. styremøte i framkant av årsmøte. Spesielle oppgåver Arbeid med idrettsregistrering og ajourføring av medlemslister. Arbeid med å dokumentere politiattestar for trenarar, lagsleiarar, m.fl. Fordeling av ØIL-grasrotandel i samsvar med årsmøtevedtak. Vedtak om støtte til deltaking i Lerum cup og Norway cup. Vedtak om forskottering av omsøkte spelemidlar til kunstgtasbane på Øystese barneskule. Lån frå ØIL til FAU Øystese barneskule stort kr Hardanger talentutvikling AS: Arbeid med avvikling av føretaket inkl. oppgjer av uteståande. Deltaking på møter i regi av Kvam idrettsråd. Samfunnshuset Holmatun deltaking på møter og dugnad i kraft av at ØIL er

2 medeigar/medlem av Foreininga Holmatun. Myrabakken: o Planlagd dugnad haust Ikkje gjennomført grunna mykje regn. Krev oppfølging. Felles innspel datert til oppstart Detaljreguleringsplan for Busdalen/Meierihola/Grustaket/ Øysteseelva, Kvam herad, frå ØIL og Rossvill vbk. o Busdalenområdet bør sikrast gjennom t.d. kombiføremålet offentleg tenesteyting/ålmennyttig føremål med park og idrett. o Grunngjeving: Sentralitet i forhold til bygda og til eksisterande skule-/idrettsanleggsstruktur. Slikt kombiføremål vil gje både det offentlege og idretten eit fornuftig handlingsrom ved plassering av framtidig idretts-/skuleinfrastruktur i forhold til eksisterande. Sjusete skisenter sak om overføring av ØIL eigardel (1/3) til Kvam LSK (2/3), etter førespurnad frå Kvam LSK. Grupper og aktivitet Fotballgruppa er klart størst på aktivitet i idrettslaget og einaste gruppa med eige styre. Dei andre gruppene med ein viss aktivitet har gruppeleiar men ikkje eige styre med økonomiansvar ØIL-fotball For detaljar vert det vist til årsmelding Øystese fotball Styret har hatt følgjande samansetning: Terje Melstveit (leiar), Martin Lunestad (kasserar), Ove Sandven (skrivar), og styremedlemene Siri Kaale og Elisabeth Henriksen. Administrasjon: Roger Vassnes (dagleg leiar) Erling Ola Fykse ( sportssjef og dagleg leiar TelenorXtra fotball SFO / idrettssfo) -Aktive fotballspelarar og lag forankra i laglister/idrettsregistrering: ÅR år år år 26 år og Samla eldre Jenter/kvinner Gutar/menn Samla I tillegg kjem styrerepresentantar/trenarar/lagleiarar som ikkje allereie er oppført som aktive i tilknyting til lag, 29 personar (5 + 24) i alderskategorien 26 år +. Til saman hadde fotballgruppa 26 lag i seriesystemet. I tillegg til å delta i serie har ØIL-lag i barne og ungdomsfotballen delteke i Lerum cup, Norway Cup og Regy Cup, og i lokale cupar som Øystese cup og Norheimsund sommarcup. Barnefotballen (fødd i 2002 og yngre) har bestått av 14 lag der dei fleste har spela i lokal serie, men gut 02, jente 02 og gut 03 har delteke i Bergensserie. Ungdomsfotballen har hatt to gutelag 98/99, eit gutelag 00, to gutelag 01, eit jentelag 99/00, og eit småjentelag 01. I tillegg kjem damer og herrar junior.

3 Herrar senior B lag gjore det svært godt i 6. divisjon. Herrar senior A lag enda til slutt på ein 7. plass i 3. divisjon menn. -Resultat Kjempeaktivitet heile sesongen. Breiddefotballen blomstrar, samtidig som ungdomar har gjort store prestasjonsmessige hopp. Roger Vassnes, Erling Ola Fykse, trenarar, oppmenn, dommarar og frivillige har gjort ein kjempeinnsats for å få til kjekk og stor aktivitet. Styret med Terje Melstveit som leiarar, har gjort ein imponerande innsats i styring av og systemarbeid knytt til Øystese fotball. TelenorXtra fotball SFO / idrettssfo -tilbodet i Holmatun har fått ekstra tett oppfølging av styret. I underkant av 50 born i alderen deltek på dei to SFOtilboda. Tusen takk for god innsats! -Økonomi Grupperekneskapet viser underskot. Viser her til Årsmelding Øystese Fotball 2014 og ØILrekneskap lagt fram på årsmøte Friidrettsgruppa - aktivitet Gruppeleiar: Leiv Sandven Allidrett for born 6 10 år (barnetrinnet) kvar torsdag kl vår og haust 12 til 15 deltakarar kvar gong. Om lag 20 ulike deltakarar har vore innom og delteke ein del kveldar. Målet med tilbodet er å gje allsidig aktivitet, utfordring, kroppskontroll, leik og moro. Utanom barnetrinnet har ØIL nokre medlemer som har delteke på ulike arrangement inkl. motbakkeløp. Idrettsmerkeprøve vart gjennomført tysdagane 19. august og 2. september Trimgruppa - Postkassetrimmen Ansvarleg: Leiv Sandven Postkassetrimmen er eit lågterskeltilbod som fremjar aktivitet og folkehelse blant både unge og gamle, små og store, ja som passar dei fleste som er glade i frisk luft og natur. Trimmen er sett saman av 10 postkassepunkt (Laupsadalen, Teldalen, Børvehagen, Nystøl; Krok, Botnane, Hyrting, Ruedal; Manfjell, Torefjell). 8 personar er engasjert i arbeidet med postkassetrimmen. Postkassetrimmen til Øystese idrettslag (ØIL) har hatt eit om lag vanleg år i Kassane er vitja av om lag 600 personar som skriv sine namn i bøkene. Av dette er om lag 400 ulike namn registrerte. Her er det mange ulike motiv og grunnar til turar vil ein tru. Aage Børven, Håvard Gjøseter og Curt Mo Vik har alle vore innom dei 10 plassene ØIL har kassar. Det er andre som samlar poeng. Dei 3 med flest poeng er: Elisabeth Fremgaard 1024 poeng, Jørund Vik 356 poeng og Synnøve Mo 288 poeng.

4 På dei ulike stadene er det andre som har vore flest gonger, men dei med flest poeng møter vi att. Børvehagen -Grethe K.Nyland 280 poeng. Torefjell -Elisabeth Fremgaard 591 p Krok -Elisabeth Fremgaard 360 Teldalen -Ragna Skogesaal 102 p Nystøl -Arnstein Lofthus 105 Ruedal -Jørund Vik 108 p Botnane -Jørund Vik 138 Laupsadalen -Torill Syvertsen 100 p Hyrting -Nils Klyve Berg 124 Manfjell -Synnøve Mo 143 p Som ein ser av listene her treng ein ikkje Friluftslivets år for å få mange ut i naturen. Like fullt er 2015 Friluftslivets år og kanskje enno fleir tek seg ein tur ut. ØIL ynskjer alle velkomne til å skriva seg i postkassebøkene God tur helsar Trimgruppa ØIL!! Turngruppa aktivitet Gruppeleiar: Åshild Bekkesletten Leikeparti for born 4 5 år (u. skulealder) kvar torsdag kl vår og haust ca born fast. Stemneparti damer hadde 9 deltakarar. Delteke på kretsturnstemne på Sandsli juni. Vigdis Fosso har vore instruktør. I november møtte Vigdis Fosso for gjennomgang i Haukelandshallen av programmet til Gymnaestrada 2015 i Helsinki Boccia-/teppecurlinggruppa Gruppeleiar: Lillian Kvamsøy Boccia: ØIL har hatt 2 lag med i Boccia-serien i Hordaland 2013/14. Serieavslutninga var i Knarvik i Nordhordalandhallen 14. juni ØIL 1 vann serien og ØIL 2 kom på 12. plass. Totalt var det 15 lag med i Hordalandsserien. I tillegg vann ØIL 1 cupen. Frå hausten 2014 har ØIL 2 lag med i serien 2014/2015. Det er med 22 spelarar fordelt på dei to laga. Det skal gjennomførast fire samlingar med kampar, første på Askøy 15. februar, deretter til Osterøy, og Øystesehallen 25. april. Serieavslutninga til våren skjer i Austrheim. Alle samlingane er på laurdagar der det vert spela fleire kampar. Trening for boccia går av stabelen kvar tysdag kl i idrettshallen i Øystese. Teppecurling: Ikkje lag eller organisert trening i Teppecurling er eit artig lågterskeltilbod som bør kunne marknadsførast ovanfor grupper som elles har vanskeleg for å delta i organisert aktivitet. Kanskje pensjonistlaget og/eller Grannehjelpa kunne vere kontaktpunkt? Aktivitetar elles i ØIL-regi Torefjellstrimmen Kom deg ut-dagen, søndag : o Fellesannonse med Kvam turlag / Øystese jeger og fisk som hadde eit samtidig/felles arrangement i Fitjadalen.

5 o 29 personar var på toppen trass litt dårleg vær. o Framtidige arrangement kan utviklast med fleire partnerar/lag, med tilrettelegging for å nå flest mogeleg i alle aldrar med ulik funksjonsemne. Øystese-trimmen og open hall søndag : o 8 i konkurranseklassen + ca 78 i trimmen. o Om lag halvparten var born. o Overraskande godt frammøte til open hall-arrangementet 150 på meste. Open hall arrangement søndag 15. februar 2015: o Litt låg deltaking truleg grunna strålande vintervêr. Orientering 1 aktiv utøvar. Medlemstal med grunnlag i idrettsregistreringa Medlemstal 2014 i fleiridrettslaget 0-5 år 6 12 år år år 26 år og Samla eldre Jenter/kvinner Gutar/menn Samla Medlemsutvikling Jenter/kvinner Gutar/menn Samla Kommentar til medlemstal: Styret i ØIL har ved gjennomgang av medlemslister funne at det er ein del personar som har delteke i ØIL-aktivitetar i 2014 som ikkje hadde betalt medlemskontingent til hovudlaget. Desse personane er dermed ikkje teke med i medlemsregistreringa for ØIL i Styret må i 2015 prioritere kontroll av dei som deltek i fotballaktivitet i forhold til medlemskap i Øystese idrettslag, inkl. løysingar for dei med manglande betalingsevne. Økonomi (resultatregnskap med balanse) Årsresultat 2014 for Øystese idrettslag (hovudlaget) viser eit underskot på kr Underskotet kan tilskrivast avvikling av Hardanger talentutvikling inkl. oppgjer for uteståande kr Årsresultat 2014 for fotballgruppa inkl. fotballfo/idrettskule viser også underskot. Underskotet tilsvarar overskotet i Underskotet kan delvis forklarast med satsinga på ein 100% stilling som sportssjef som var nyoppretta i Øystese fotball har inga gjeld eller uteståande fordringar.

6 Generelt er hovudlaget sin økonomi god. Laget flyt på tidlegare opptente / oppsparte dugnadsmidlar, kombinert med at ØIL-fotball hovudsakleg sørgjer for naudsynt inntekt til fotballgruppa sitt aktivitetsområde. ØIL-grasrotandelen erstattar omtrent tidlegare automatinntekter, men er redusert frå i 2012 til i Forslag til tiltak: Årsmøte i ØIL fotball har godkjent fotballbudsjett for 2015 i balanse. Mellom anna er sponsorinntektene heva, inntekter frå Øystese cup er auka noko og inntekt frå dansearrangement knytt til Siderfestivalen er lagt inn som eit positivt bidrag. Hovudlaget må gjennomføre ei betre oppfylging av medlemskontigentdelen, slik at dei som deltek i aktivitet i ØIL-regi også er medlemer i idrettslaget. Rekneskapet for både hovudlaget og fotballgruppa vert ført av Vekstra Hardanger og Voss AS. Viser elles til revidert rekneskap lagt fram på årsmøte. Hardanger talentutvikling AS (HT) selskap eigd av ØIL under avvikling Eigarskap: Avviklingsstyre: Hardanger talentutvikling AS er eigd av Øystese idrettslag. Vidar Torsvik (leiar), Rune Vik Status: Sluttavskrivingar er synleggjort i ØIL-rekneskap og fotballgruppe-rekneskap for Avvikling av selskapet er sluttført i Øystese 18. mars Vidar Torsvik Kjerstin Valland Kari Mostad Rune Vik Frank Kjøsnes Liv Helen Osa Toril Honningsvåg Vik Åshild Bekkesletten

Referat. Nr Sak Frist Ansvar oppfølging

Referat. Nr Sak Frist Ansvar oppfølging Referat STYREMØTE NR. 4 i ØIL 16.09.2014 Møte Referat Dato 16.09.2014 kl. 19:00 Deltakarar Vidar Torsvik / leiar Kari Mostad / kasserar Rune Vik / skrivar Liv Helen Osa/ styrelem Bekkesletten/ 1. vara

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2007 Til årsmøtet i Osterøy Idrottslag 3. mars 2008 kl. 19.00 OIL sin hovedsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Hovedstyret... 3 Styret i OIL for 2007.... 3 Gruppestyra

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

Styret i IL 2011 Henrik Berg-Olsen

Styret i IL 2011 Henrik Berg-Olsen ÅRSMELDING 2011 FOR IDROTTSLAGET I BUL 2011 har vore nok eit særs godt år for IL. Sentrumsløpet veks framleis og hadde i år om lag 8 000 påmeldte. Dette har sikra Idrottslaget ein god økonomi. Det har

Detaljer

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningssenter «For eigen maskin» Ski Golf Dans Tennis Fotball Fjelltrim Volleyball Årsrapport SØRAL bedriftidrettslag Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre

Detaljer

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG. Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00. Granvin Kulturhus

ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG. Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00. Granvin Kulturhus ÅRSMØTE I SELJORD IDRETTSLAG Tysdag 9. april 2013 kl. 19.00 Granvin Kulturhus EEII SSUNN SSJJEELL II EEIIN SSUNN KRROOPPPP 2 Saksliste: - 1. Godkjenning av innkalling og sakliste - 2. Val av ordstyrar,

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer