Lønningen gnr. 110 Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønningen gnr. 110 Bergen kommune"

Transkript

1 Lønningen gnr. 110 Bergen kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR REGULERINGSPLAN FLESLAND NÆRINGSPARK RAPPORT

2

3 1. Samandrag I samband med reguleringsplan for Flesland næringsområde, gnr. 110 mfl., bnr. 1 mfl. I Ytrebygda bydel, Bergen kommune har Kultur- og idrettsavdelinga ved Hordaland fylkeskommune gjennomført ei arkeologisk registrering med siktemål å kartleggje kulturminneinteressene i planområdet. Registreringa vart utført i perioden mai 2011 av arkeologane Solveig Roti Dahl, Sloveig Lohne Rongve og Tore Slinning. Samla vart det nytta 10 dagsverk i felt. Etterarbeid og rapportskriving er utført av Tore Slinning. Planområdet på 167 mål vart gått i gjennom med overflatesøk, og det vart i løpet av undersøkinga grave 10 prøvestikk. Eit trekollag i eit av prøvestikka let til å kunne knytast til ein mogleg aktivitetsplass/tuft i den sørvestre delen av planområdet. Det vart då gjort ei utvida undersøking med ei prøverute på 1 x 1 meter. Området er skrint og kuppert og utanom aktivitetsområdet kunne det ikkje påvisast fleire automatisk freda kulturminne innafor planområdet. Figur 1. Lokalisering av planområdet på Flesland i Bergen kommune.

4 2. Bakgrunn Bakgrunnen for undersøkinga er reguleringsplan for Flesland næringsområde (saksnr ), kor 167 mål av gnr. 110 mfl., bnr. 1 mfl. er tenkt nytta til bygging av hotell, kontor og anna næringsverksemd, samt ein idrettshall, tilkomstvegar og parkering. Det var frå før ikkje kjend automatisk freda kulturminne eller verneverdige bygningar i planområdet, og den arkeologiske registreringa vart gjennomførd i perioden mai Kulturminne og kulturmiljø nokre sentrale omgrep Kulturminne er konkrete spor etter menneske som levde før oss. Dei omfattar òg stader det er knytt historiske hendingar, tru eller tradisjonar til, jf. Kulturminneloven 2, 1. ledd. Kulturminne kan til dømes vere hus, gravhaugar, tufter, båtar og vegar. Desse kan vere frå tidlegare tider eller frå vår eiga tid. Med kulturmiljø er meint eit område der kulturminne er ein del av ein større heilskap eller samanheng. Kulturmiljø kan til dømes vere ein bydel, eit gardstun med landskapet ikring, eit fiskevær eller eit industriområde med fabrikkar og bustader, jf. Kulturminneloven 2, 2. ledd. Eit stort tal med verdifulle kulturminne er freda. Gjennom Kulturminneloven er kulturminne frå oldtid og mellomalder (inntil år 1537), ståande bygningar eldre enn 1650 og samiske kulturminne eldre enn 100 år automatisk freda. Lova inneheld òg eigne lovføresegner om vern av skipsfunn. Kulturminneloven 4 inneheld ei liste av ulike typar kulturminne som er automatisk freda. I kulturminneforvaltninga vert det også ofte skilt mellom automatisk freda kulturminne, også kalla forminne og nyare tids kulturminne. Arkeologiske perioder Ukalibrert BP Kalibrert BC / AD Eldre Tidligmesolitikum TM BP BC steinalder Mellommesolitikum MM BP BC Senmesolitikum SM BP BC Yngre Tidligneolitikum TN BP BC steinalder Mellomneolitikum, periode A MNA BP BC Mellomneolitikum, periode B MNB BP BC Senneolitikum SN BP BC Bronsealder Eldre jernalder Eldre bronsealder EBA BP BC Yngre bronsealder YBA BP BC Keltertid BP BC Romertid BP AD Folkevandringstid BP AD Yngre Merovingertid BP AD jernalder Vikingtid BP AD Middelalder Tidlig middelalder Høymiddelalder Senmiddelalder AD AD AD Figur 2. Arkeologiske periodar.

5 Dei aller fleste av dei automatisk freda kulturminna er enno ikkje registrert. Det er ulike årsaker til dette. Mest vanleg er at dei ligg under dagens markoverflate, og ikkje er synlege. Det kan og skuldast at ein aldri har leita etter kulturminne i desse områda, eller at kulturminna er så overgrodd at dei ikkje lenger er synlege. Så lenge kartfesting og registrering av automatisk freda kulturminne aldri vil bli fullstendig, er ein i offentleg forvalting og arealplanlegging avhengig av den informasjonen og dei data kulturminnevernet får fram gjennom registreringsarbeidet. Ved planlegging av offentlege og større private tiltak pliktar den ansvarlege å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk freda kulturminne, jf. Kulturminneloven 9. Kulturminne frå nyare tid (yngre enn 1537) har meir eller mindre stor verneverdi, men er med unntak av ståande bygningar eldre enn 1650 i utgangspunktet ikkje automatisk freda. Dei kan verte freda etter 15 i Kulturminneloven eller verte regulerte til vern med heimel i Plan- og bygningsloven. I Sefrak-registeret er kulturminne frå før 1900 (hovudsakleg ståande bygningar) registrert. I nokre områder er òg kulturminne frå etter 1900 Sefrak-registrert. 4. Området Flesland næringsområde er planlagt ved Ljosarhaugane som ligg rett aust for flyplassen mellom Lilandsveien og Lønningsveien, og vert avgrensa mot sør av lagerbygningar og idrettsanlegg ved Hesthaugen på Lønningsflaten. Landskapet fortonar seg i dag som eit attgrodd, kupert utmarksområde med planta gran, blandingsskog og mindre myrdrag. Figur 3. Flyfoto over planområdet..

6 Figur 4. Kart over planområdet.

7 5. Tidlegare registreringar og funn i området Det var frå før ikkje kjend automatisk freda kulturminne innafor det aktuelle planområdet. Som ein kan sjå på kartet nedanfor frå Riksantikvaren sin kulturminnedatabase Askeladden er det heller ikkje registrert kulturminne i kloss inntil planområdet, men lengre sør mot Espeland har ein funne eldstadar og spor etter jordbruksaktivitet heilt attende til slutten av steinalder. Dei andre forminna er gravrøyser som ligg ut mot sjøen. Figur 5. Kart over registrerte kulturminne ved Flesland. Det raude feltet markerar planområdet. 6. Metode Sidan førhistoriske spor etter menneske ofte ikkje er synleg på markoverflaten, vil registreringsmetode vanlegvis innebere graving manuelt med spade, prøvestikking eller ved hjelp av gravemaskin, maskinell flateavdekking. I område kor ein reknar med funn av synlege kulturminne vert det søkt i overflata. Ofte vert fleire metodar nytta på ei og same registrering. Kva metode som er vald avheng av topografi, høgd over havet og kva type kulturminne ein reknar med å kunne påvise. Prøvestikking er den mest nytta metoden for å påvise kulturminne frå steinbrukande tid, men kan også nyttast til å påvise yngre kulturminne. Ved bruk av denne metoden sonderar ein fyrst med eit jordborr etter lausmassar. Ved påvising av lausmassar grev ein så prøvestikk med spade. Prøvestikka er om lag 40 x 40 cm. Den oppgravne massen under torva vert vassålda i såld med 4 millimeter maskevidde. Slik vil funn av reiskap og avslag etter reiskapsproduksjon vere lett å finne. Maskinell flateavdekking er ein arkeologisk registreringsmetode ofte nytta til å påvise automatisk freda kulturminne i dyrka mark. Metoden går ut på at ein fjernar jordlag med gravemaskin ned til undergrunnen eller til uforstyrra lag med funn av forhistoriske spor. Når den overdekkande jordmassen blir fjerna av gravemaskina føl arkeologane maskina og reinsar

8 fram den avdekka flata for å påvise spor etter førhistorisk aktivitet. Slike spor er til dømes stolpehol og veggriller etter hus, ulike typar nedgravingar som graver, kokegroper og eldstadar, ardspor etter førhistorisk jordbruk eller restar av kulturlag eller dyrkingslag. Ved registreringa er det opna opp søkesjakter i ikring tre meters breidde og i varierande lengde. Ved overflateregistrering vert området som skal undersøkast synfare systematisk med tanke på synlege kulturminne. Synlege kulturminne kan vere gravminne, hustufter, helleristningar, bergmalingar, steingjerder, geilar, jakt- og fangstanlegg, kolgroper, vegar og vegfar, hellerar, runesteinar jernvinne, steinbrot, bygdeborgar. Landskapet har endra seg mykje sidan førhistorisk tid; enten ved at tidlegare tidars busetjingsområde har gått ut av bruk og grodd att, ved moderne påverking eller ved landheving. Det er utarbeidd kurver over eldre strandlinjer for Hordaland (Lohne 2006; sjå også Rommundset 2005 og Vasskog 2006).Dette kan vere ein god reiskap til å forstå landskapsendringar over tid. Strandlinekurver er også ein metode ein nyttar for å datere steinalderlokalitetar innanfor ei gjeve ramme. Ei strandlinjekurve for det gjeldane området er vist på figuren under. Strandforskyvningskurve for UTM Ø, N Høyde Tid (ukal 14C år BP) Figur 6. Strandforskyvingskurve for Bildøy, Fjell kommune. På bakgrunn av kunnskap om tidlegare kjende kulturminne i området, terrenget og nærleik til sjøen, kunne ein især venta å finne spor frå steinalder i planområdet. Ved registreringa vart det prøvestukke og søkt i overflata etter synlege kulturminne.

9 7. Undersøkinga Registreringa gjekk føre seg i perioden mai 2011 av arkeologane Solveig Roti Dahl, Sloveig Lohne Rongve og Tore Slinning. I undersøkinga vart søk i overflaten og prøvestikk nytta som metode. Planområdet er relativt stort på 167 mål, men har skrinn overdekking og det vart grave vel 10 prøvestikk. Ni av prøvestikka var utan funn eller indikasjonar på førhistorisk bruk av området. I eit av prøvestikka vart det påvist eit trekol haldig lag. Laget kunne ut i frå terrenget vera del av ei tuft, utvidinga av prøvestikket til kvadratmeter rute gav ikkje sikre indikasjonar på anlegget. Det vart tatt ut dateringsprøve frå ein ein konsentrasjon av trekol, i felt tolka som ein mogleg eldstad Figur 7. Kart over Ljosarhaugane der grøn punktlinje markerer funnstaden til tufta.

10 7.1 Automatisk freda kulturminne Askeladden id. nr Aktivitetsområde Lokalitet 1 Skildring av lokaliteten: Lokaliteten ligg i den sørvestre delen av planområdet i attgrodd utmark med open bjørkeskog. Dette har tidlegare vore småkupert beitemark, og er no tilvakse med gras, bregne og lyng. Sonderingar viste spreitt trekol over store delar av ei flata i terrenget. Eit prøvestikk sentralt på flata viste eit markert trekol haldig lag. Det vart vidare grave ut ei prøverute på 1 x 1 meter for om mogeleg å kunne dokumentere attverande strukturar. Figur 8. Flata med tufta i forgrunnen. Mot NA.

11 Figur 9. Planskisse av anlegg tolka som mogleg tuft i målestokk 1:100

12 Figur 10 Flyfoto av området med lokaliteten målt inn med GPS grøn prikka linje

13 Figur 11. øvst planfoto av prøveruta tatt mot nordaust, steinar lagt på rekkje kan vise til ein eldstad då det påviste trekol haldige laget og har ein relasjon til steinane med omsyn til tjukne. Nedst foto av profil som viser trekolet og steinane inn mot skogsjorda.

14 8. Datering I samband med undersøkinga var det tatt ut prøvemateriale frå anlegget tolka som mogleg eldstad. Undersøkinga gav ingen gode haldepunkt for både anleggstype eller datering slik at fylkeskommunen prioriterte å få ei tidfesting av anlegget før me kunne konkludere om endeleg status. Datering frå eldstaden gav då ei tidfesting til /- 30 BP noko som tidfester aktiviteten til omkring år hundre etter kristus. Figur 12 skjema for dateringsresultat av trekolprøve.

15 9. Utvida dokumentasjon For å kunne underbygge dateringa meir vart det gjort ei utvida registrering i samband med anlegget. Undersøkninga Hensikta med registreringa var å dokumentere eit påvist anlegg som kunne tolkast å vera ei tuft, var ei tuft. I samråd med Universitetsmuseet i Bergen grov fylkeskommunen ei 1 x 4 meter sjakt igjennom det som kunne vera ein veggvoll. Dette for å få ein profil frå innsida av tufta og ut. Sjakta blei grave igjennom anlegget. Sjakta vart lagt vel 70 cm nordaust for prøveruta frå 2011 for slik å påvise eventuelle tilstøytande anlegg til eldstaden. I tillegg vart det grave 6 prøvestikk i området rundt strukturen. Figur 13. Graving av 1 x 4 m sjakta igjennom strukturen. Her med arkeolog Stefan Bakke. Bildet er tatt imot aust. Undersøkninga viste at det som kunne vera ein konstruert veggvoll i røynda var ein bergrygg dekka av torv. Dokumentasjon av sjakta viste at det påviste trekol laget då held seg til ei side av bergryggen. Anlegget er slik ikkje ei tuft med jamt over konstruerte veggvollar, men ein stad der ein har ntytta seg av naturgjevne avgrensingar. Prøvestikka i området rundt viste at berre to av dei hadde eit kullhaldig lag, mens de andre fira var funnlause. Kullaget er tolka til å vara det sama som vart påvist i den fyrste registreringa.

16 Figur 14. Bilde av profilen i 1 x 4 m sjakta. Tatt imot nordaust-aust, som er langsida av sjakta. Figur 15. Teikning av sama profilen, i ein 1:10 målestokk.

17 Figur 16. Sjakta i plan. Tatt imot sydaust. Figur 17. Sjakta i plan. Tatt imot nordvest.

18 10. Konklusjon Undersøkingane på staden viser at her er tydleg aktivitetsspor i eit gitt tidsrom i eldre jernalder. Undersøkinga har påvist eit trekolhaldig lag som er avgrensa i terrenget. Utstrekninga av det trekolhaldige laget samsvare mykje med ei naturleg hylle i terrenget. Undersøkinga er slik ikkje ei konstruert tuft, men moglegvis ein opphald eller leirstad. Undersøkinga viste ikkje spor etter stolpar eller andre nedgravingar, men det utelet ikkje at slike finnest. Litteratur Lohne, Ø Sea Curve vl Teoretisk berekning av strandforskyvningskurver i Hordaland frå UTM-koordinater (excel-ark). Rommundset, A Strandforskyvning og isavsmelting i mindtre Hardanger. Masteroppgave, Geologisk institutt, Universitetet i Bergen. Vasskog, K Holosen strandforskyvning på sørlige Bømlo. Masteroppgave, Geologisk institutt, Universitetet i Bergen.

19 Ljosarhaugen Lokaliteten ligg i sørvendt terreng i dag bjørkeskog og lyng vegetasjon, truleg eldre utmarksbeite, her er skrint jordekke. På ei hylle i terrenget som dannar ei større flate vart det ved prøvestikking påvist trekol. Det vart i samband med ei større prøverute påvist ein struktur som tolkast som eldstad. Datering i frå denne gav ei datering til ca år 100 ekr. Lokaliteten vart så undersøkt med omsynt til å vera eventuell tuft, men her synest vera berg og jordfast stein som dannar avgrensinga av det trekolhaldige laget. Vår toplking av lokaliteten er då at dette er ein mellombels leir - opphaldsplass i eldre jernalder utan synlege husstrukturar. Klassifisering Kategori: Arkeologisk minne Art: Bosetning-aktivitetsområde Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning Nåværende funksjon: - Stedfesting Fylke: Hordaland Kommune: Bergen Gårdsnavn: Lønningen Eiendomsopplysninger Oppretting og ansvar Registrert: Jostein Aksdal Inntastet: Jostein Aksdal Ansvarlig organisasjon: Hordaland fylkeskommune Vernestatus Vernetype: Automatisk fredet Tilhørende enkeltminner ID Navn Kategori Vernetype Registrert Ljosarhaug Arkeologisk minne Automatisk fredet

20 Kultur- og idrettsavdelinga Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN Telefon:

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010 BILDØY Fjell kommune Kulturhistoriske registreringar områdeplan nordre bildøy Rapport 66 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker

Detaljer

Fyresdal kommune Sentrum vest

Fyresdal kommune Sentrum vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Sentrum vest GNR. 36, BNR. 1 OG 106 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnavn: Landstad Gardsnummer:

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Rapport fra kulturhistorisk registrering

Rapport fra kulturhistorisk registrering Rapport fra kulturhistorisk registrering Detaljregulering Gottstøyl caravanplass Bykle kommune Gnr. 2 / bnr. 1 Rapport fra kulturhistorisk registrering Kommune: Bykle Gardsnavn: Gardsnummer: 2 Bruksnummer:

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013. Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og. Rapportnr : 2013/02

DOKUMENTINFORMASJON. kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013. Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og. Rapportnr : 2013/02 DOKUMENTINFORMASJON Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013 Forfattar: Ørjan Engedal Rapportnr : 2013/02 Referanse: Engedal, Ø.2013: Konsekvensutgreiing

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune 22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 Figur 1 P1000289. Utsikt over vannet ved startpunktet

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

Kommunedelplan for. Stord kommune

Kommunedelplan for. Stord kommune Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø Stord kommune Vedteken 26.11.2009 I arbeidsgruppa som har arbeidd med kulturminneplan for kulturminne og kulutmiljø med bygningsvernplan har desse vore med:

Detaljer

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE HANASAND INDUSTRIOMRÅDE GNR 41, BNR. 1 Lokalitet 1 ligger på den

Detaljer

Forord. Erling Bjørnetun

Forord. Erling Bjørnetun Forord Luster kommune har gjennom sin kulturplan (1990-2002) trekt opp hovudlinjene for arbeidet innan kultursektoren. Ein av "hjørnesteinane" i den lokale kulturpolitikken er å gi gode vokstervilkår for

Detaljer

2014/20. Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl

2014/20. Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl B 2014/20 Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl Prosjektnummer: PR-10156 Journalnummer: 2007/10637 Dato: 10.11.2014 Sidetall: 228 Opplag: 30 Oppdragsgiver:

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862).

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). David N. Simpson De kulturhistoriske samlinger Bergen Museum Universitetet i Bergen September

Detaljer

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Kommentar: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Etne Sogelag Tusenårsprosjektet på Stødle Plan & utredning Forprosjekt

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD LINDESNES KOMMUNE GNR 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10, BNR DIV Rapport ved: Ghattas Sayej,

Detaljer

Rapport Finse 1222 Ulvik Herad Landskap Kulturminne og kulturmiljø

Rapport Finse 1222 Ulvik Herad Landskap Kulturminne og kulturmiljø PLAN VEST BERGEN AS 2009 Rapport Finse 1222 Ulvik Herad Landskap Kulturminne og kulturmiljø 24.04.09 1 av 18 Oppdragsgjevar: Finse 1222. Utarbeidd av og produsert av Plan Vest Bergen As, Domkirkegaten

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Kulturminneplan. Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025

Kulturminneplan. Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025 Kulturminneplan Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025 Innhald 1 INNLEIING OG BAKGRUNN FOR PLANEN... 3 2 TILTAK... 5 3 HISTORISK TEMADEL... 7 FITJAR SI HISTORIE MED UTVIKLINGSTREKK... 7 FREDA KULTURMINNE...

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på

Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på 0 2012 Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på stedet for et stort vikingtidsfunn (T18194) Sæbjørg Walaker Nordeide Senter for Middelalderstudier (CMS), Universitetet i Bergen 01.02.2012 1 GNR.

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6.

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Strekningene Akershus grense Strandlykkja st. og Kleverud Labbdalen Egil Brodshaug 2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen

Detaljer

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Landskapsanalyse, reguleringsplan og drøfting Ann Sissel Heilevang og Kristin Libjå Bacheloroppgåve i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Juni 2012 Forord

Detaljer

EI KELTERTIDSGRAV FRÅ DET SENTRALE JÆREN

EI KELTERTIDSGRAV FRÅ DET SENTRALE JÆREN Stavanger Museum I Årbok, Årg. 85(1975), s. 35-51 EI KELTERTIDSGRAV FRÅ DET SENTRALE JÆREN Av ARNVID LILLEHAMMER IUllleiing. Sommaren 1972 undersøkte arkeologisk avdeling ved Stavanger Museum (i dag Arkeologisk

Detaljer