Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: Tid: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00"

Transkript

1 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet Elin Johanne Tvete Medlem Senterpartiet May Elisabeth Hansen Nestleder Sosialistisk Venstreparti Simen Nord Medlem Høyre Bjørn Gitle Hauge Medlem Høyre Gretha Thuen Medlem Høyre Monica Carmen Gåsvatn Medlem Fremskrittspartiet Per Magnus Finnanger Medlem Venstre Sandsmark Torbjørn Bøe Medlem Elevrepresentant Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Thune Medlem Kristelig Folkeparti Shakeel ur Rehman Medlem Arbeiderpartiet Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torill Bergene Rune Fredriksen Fellesliste Ap, KrF, Sp, SV Ann-Karin Aarvik Shakeel ur Rehman Fellesliste Ap, KrF, Sp, SV Åsmund Møll Frengstad John Thune Fellesliste Ap, KrF, Sp, SV Fra administrasjonen møtte: Navn Odd Roald Andreassen Einar Wium Kjerstin Berg Stilling Fylkesdirektør Kst. fylkesdirektør Konsulent/sekretær Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten. Ingen av representantene reiste spørsmål om sin habilitet. Sak 96/12 ble behandlet etter sak 86/12. I tillegg til sakslisten ble spørsmål fra representantene Gretha Thuen og Simen Nord besvart. Representanten Per Magnus F. Sandsmark ble permittert kl , etter behandling av sak 88/12. Ingen vararepresentant tok hans plass.

2 2 Ass. rektor Ole-Johnny Ringsrød ønsket velkommen til Kalnes videregående skole og orienterte om skolen og dens aktiviteter. Orienteringer Helserådgiver Elsie Brenne orienterte om prosjektet helsefremmende skoler Birgitte Huseby orienterte om Kalnes vg skoles arbeid med bevegelsesglede og idrettsglede. Fagleder Solveig Dahle presenterte Kalnesmodellen. Torill A. Johansen orienterte om Østfold Idrettskrets. Birgitte Magnus orienterte om Østfold Musikkråd. Avin Rostami orientert om Østfold Barne- og ungdomsråd. Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 85/2012 St. Olav videregående skole - etablering av midlertidige elevplasser PS 86/2012 Tertialrapport pr. 2. trial 2012 PS 87/2012 Vedtektsendring Nasjonal digital læringsarena PS 88/2012 Nasjonalt råd for fysisk aktivitet - tilråding til fylkeskommunene PS 89/2012 Forsering av plan for installering av talevarslingsanlegg PS 90/2012 Sommerskole for studiespesialiserende fag PS 91/2012 Samarbeidsavtale mellom NAV/Østfold og Østfold fylkeskommune PS 92/2012 Reforhandling av partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene om Østfoldhelsa - eventuell videreføring av tilskuddsordningen PS 93/2012 Invitasjon til europeisk partnerskap for å redusere sosiale ulikheter i helse PS 94/2012 Health et europeisk politisk rammeverk for å støtte tiltak på tvers av regjeringer og samfunn med sikte på å bedre helse og velvære PS 95/2012 Orientering. Skjeberg folkehøyskole - forprosjekt nytt kjøkken, kantine og allrom PS 96/2012 Mulig samling av Halden videregående skole på Porsnes PS 97/2012 Spørsmål. Informasjon om offentlig tannhelsetjeneste PS 98/2012 Spørsmål. Stimuleringstilskudd til lærlingebedrifter

3 3 PS 85/2012 St. Olav videregående skole - etablering av midlertidige elevplasser Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. På bakgrunn av utflytting fra «Gamla» fra og med skoleåret 2013/14 etableres det midlertidige elevplasser for St. Olav vgs ved Greåker/Kalnes vgs. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fastsette endelig fordeling av elevene mellom de to skolene eventuelt samling på ett av stede - når planleggingen og alle kostnadsanslag er nærmere kvalitetssikret. 2. Utgiftene til tiltaket, foreløpig anslått til ca kr 70 mill finansieres ved bruk av allerede avsatte midler til erstatningsbygg for St. Olav. Fylkesrådmannen innarbeider utgifter/finansiering i forslag til årsbudsjett for Økte driftskostnader for St. Olav-elever fra høsten 2013 innarbeides i fylkesrådmannens budsjettforslag for Endelig beslutning om fremtidig elevtall og tilbudsstruktur ved St. Olav, samt revidert kostnadsramme for prosjektet, tas i forbindelse med behandlingen av sak om «Ny skole i Fredrikstad / samlet plan for skole- og tilbudsstruktur for Nedre Glomma» som fremmes for fylkestinget i juni Representanten Monica Gåsvatn (FrP) fremmet følgende forslag: Primært: På grunn av utflytting fra «Gamla» f.o.m. skoleåret 2013/14 settes det opp modulbygg for å dekke behovet for midlertidige plasser. Sekundært: På grunn av utflytting fra «Gamla» for skoleåret 2013/14 leies det undervisningsarealer v/hiø ved Valaskjold. Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre: Nytt punkt 5 Opplæring, kultur og helsekomiteen understreker at pilotprosjektet med nybygg og ombygging ved St. Olav videregående skole skal gjennomføres som vedtatt i Fylkestinget. Torill Bergene foreslo som saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap) Fylkesrådmannens punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme avgitt for Monica Gåsvatns forslag. Fylkesrådmannens forslag punkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Simen Nords forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 5. På bakgrunn av utflytting fra «Gamla» fra og med skoleåret 2013/14 etableres det midlertidige elevplasser for St. Olav vgs ved Greåker/Kalnes vgs. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fastsette endelig fordeling av elevene mellom de to skolene eventuelt samling på ett av stede - når planleggingen og alle kostnadsanslag er nærmere kvalitetssikret.

4 4 6. Utgiftene til tiltaket, foreløpig anslått til ca kr 70 mill finansieres ved bruk av allerede avsatte midler til erstatningsbygg for St. Olav. Fylkesrådmannen innarbeider utgifter/finansiering i forslag til årsbudsjett for Økte driftskostnader for St. Olav-elever fra høsten 2013 innarbeides i fylkesrådmannens budsjettforslag for Endelig beslutning om fremtidig elevtall og tilbudsstruktur ved St. Olav, samt revidert kostnadsramme for prosjektet, tas i forbindelse med behandlingen av sak om «Ny skole i Fredrikstad / samlet plan for skole- og tilbudsstruktur for Nedre Glomma» som fremmes for fylkestinget i juni Opplæring, kultur og helsekomiteen understreker at pilotprosjektet med nybygg og ombygging ved St. Olav videregående skole skal gjennomføres som vedtatt i Fylkestinget. Saksordfører: Inger-Christin Torp (A PS 86/2012 Tertialrapport pr. 2. terital 2012 Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Tertialrapporten pr august tas til orientering 2. Tildeling av kr fra regionalfondet til NCE v/ Inkubator Halden endres til tildeling til Borg Innovasjon og Inkubator Haldens inkubatortjenester, med kr på hver 3. Tildeling av 2 x fra posten for Statlige Regionale Utviklingsmidler til Borg Innovasjon og Inkubator Halden endres til tildeling til NCE v/inkubator Halden med kr For mye opptatt lån i 2012 nedbetales med ekstraordinært avdrag på kr 5,1 mill 5. Bygningsmessige tilpasninger Kalnes vgs finansieres som følgende: Fra rammebevilgning til HMS-tiltak: kr 1,2 mill Fra rammebevilgning arealeffektivisering: kr 0,5 mill Fra Kalnes' driftsbudsjett: kr 1,0 mill Tidligere års ubrukte lånemidler: kr 1,3 mill ble enstemmig tatt til orientering. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Tertialrapporten pr august tas til orientering.

5 5 PS 87/2012 Vedtektsendring Nasjonal digital læringsarena Fylkesrådmannens forslag til innstilling Fylkestinget vedtar Vedtekter for det interfylkeskommunale samarbeidet Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, slik de nå foreligger med den endringen som framkommer i 7: Styre Samarbeidets styre er sammensatt av en fra hver fylkeskommune, og i samsvar med vedtak i den enkelte samarbeidspartners fylkesting. Arbeidsutvalg Styret oppnevner et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord, Opplæringsregione Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden kan prolongeres for å ivareta arbeidsutvalgets kompetanse. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til styrets arbeidsutvalg, og representerer daglig ledelse i dette. Inger-Christin Torp fremmet følgende forslag: Som saksordfører oppnevnes Elin Tvete (Sp). ble enstemmig vedtatt. Forslaget til saksordfører ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : Fylkestinget vedtar Vedtekter for det interfylkeskommunale samarbeidet Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, slik de nå foreligger med den endringen som framkommer i 7: Styre Samarbeidets styre er sammensatt av en fra hver fylkeskommune, og i samsvar med vedtak i den enkelte samarbeidspartners fylkesting. Arbeidsutvalg Styret oppnevner et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord, Opplæringsregione Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i arbeidsutvalget.

6 6 Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden kan prolongeres for å ivareta arbeidsutvalgets kompetanse. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til styrets arbeidsutvalg, og representerer daglig ledelse i dette. Saksordfører: Elin Tvete (Sp). PS 88/2012 Nasjonalt råd for fysisk aktivitet - tilråding til fylkeskommunene 1. Opplæring, kultur og helsekomiteen og Samferdsel, miljø og klimakomiteen tar Nasjonalt råd for fysisk aktivitet sin tilråding til orientering. 2. Tiltak knyttet til gang- og sykkelveier synliggjøres gjennom Handlingsplan til Regional transportplan. 3. Tiltak knyttet til veiledning i kommunenes arbeid med spillemiddelsøknader forsterkes når stortingsmeldingen om «Den norske idrettsmodellen» er avklart. 4. En time fysisk aktivitet, utenom kroppsøving for elever på yrkesfag, vurderes nærmere. 5. Tilrettelagt undervisning i kroppsøving med to ulike innretninger vurderes nærmere. Representanten May Hansen (SV) fremmet følgende forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: De foreslåtte punkt 4 og 5 utgår. Nytt punkt 4 Styrking og organisering av gymfaget, tilrettelegging av skolegårdene for fysisk aktivitet samt utlån av sportsutstyr vurderes i forbindelse med evalueringen av helsefremmende skoler våren Nytt punkt 5 Opplæring, kultur og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune ber kunnskapsdepartementet vurdere en generell styrking av timetallet i kroppsøving for videregående skole. Fylkesrådmannens forslag punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. May Hansens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Fylkesrådmannens forslag punkt 5 fikk ingen stemmer og falt. May Hansens forslag til nytt punkt 5 ble vedtatt mot 4 stemmer (H, FrP). 1. Opplæring, kultur og helsekomiteen og Samferdsel, miljø og klimakomiteen tar Nasjonalt råd for fysisk aktivitet sin tilråding til orientering.

7 7 2. Tiltak knyttet til gang- og sykkelveier synliggjøres gjennom Handlingsplan til Regional transportplan. 3. Tiltak knyttet til veiledning i kommunenes arbeid med spillemiddelsøknader forsterkes når stortingsmeldingen om «Den norske idrettsmodellen» er avklart. 4. Styrking og organisering av gymfaget, tilrettelegging av skolegårdene for fysisk aktivitet samt utlån av sportsutstyr vurderes i forbindelse med evalueringen av helsefremmende skoler våren Opplæring, kultur og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune ber kunnskapsdepartementet vurdere en generell styrking av timetallet i kroppsøving for videregående skole. Representanten Per Magnus F. Sandsmark ble permittert. Ingen vararepresentant møtte i hans sted. Yrkesopplæringsnemndas behandling: ble enstemmig tatt til orientering. Yrkesopplæringsnemndas vedtak : tas til orientering. PS 89/2012 Forsering av plan for installering av talevarslingsanlegg Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at planen for innstallering av talevarslingsanlegg ved de videregående skolene vurderes forsert i forbindelse med 2013-budsjettet. ble enstemmig vedtatt.

8 8 Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at planen for innstallering av talevarslingsanlegg ved de videregående skolene vurderes forsert i forbindelse med 2013-budsjettet. PS 90/2012 Sommerskole for studiespesialiserende fag Med bakgrunn i de erfaringer som foreligger utvides inntil videre ikke tilbudet om sommerskole i Østfold til studiespesialiserende fag. Representanten Torill Bergene (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti: Fylkesrådmannen bes å jobbe videre med saken ut fra to alternativer: A. Skolene legges opp til en intensivundervisning forut for ny eksamen på høsten innenfor rammen av skoledagen i matematikk og hvis mulig engelsk. B. Det gis tilbud om intensivundervisning i matematikk i skolens høstferie og 2 kvelder/lørdager rett før ny eksamen på høsten. Torill Bergenes forslag ble vedtatt mot 1 stemme (FrP) avgitt for fylkesrådmannens forslag. Fylkesrådmannen bes å jobbe videre med saken ut fra to alternativer: A. Skolene legges opp til en intensivundervisning forut for ny eksamen på høsten innenfor rammen av skoledagen i matematikk og hvis mulig engelsk. B. Det gis tilbud om intensivundervisning i matematikk i skolens høstferie og 2 kvelder/lørdager rett før ny eksamen på høsten. PS 91/2012 Samarbeidsavtale mellom NAV/Østfold og Østfold fylkeskommune Sak om samarbeidsavtale mellom NAV og ØFK tas til orientering ble enstemmig vedtatt.

9 9 Sak om samarbeidsavtale mellom NAV og ØFK tas til orientering Yrkesopplæringsnemndas behandling: ble enstemmig tatt til orientering. Yrkesopplæringsnemndas vedtak : tas til orientering. PS 92/2012 Reforhandling av partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene om Østfoldhelsa - eventuell videreføring av tilskuddsordningen 1. Partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene i Østfoldhelsa reforhandles i henhold til den fremdriftsplanen styret for Østfoldhelsa har vedtatt. Det innebærer at forslag til ny partnerskapsavtale legges frem for behandling i fylkesutvalget i desember 2012, og at kommunene behandler forslaget til ny avtale i kommunestyrene før sommeren Den nye avtalen trer i kraft andre halvår Tilskuddsordningen til kommunene på folkehelsearbeid avvikles fra den dato ny partnerskapsavtale Østfoldhelsa trer i kraft. 3. Midler tilsvarende tilskuddsmidlene til kommunene, til sammen 1,8 mill. kr, foreslås avsatt årlig til partnerskapet Østfoldhelsa. Midlene forutsettes brukt til tiltak og prosjekter som følger opp handlingsprogrammet til Regional folkehelseplan. Styret til Østfoldhelsa innstiller på tildeling av midlene, mens vedtak om bruk av midlene skal gjøres av opplæring, kultur og helsekomiteen. 4. Nærmere detaljer om innhold, organisering og styring vedrørende ny partnerskapsavtale tas opp i sak om partnerskapsavtalene i desember. 5. I henhold til styret i Østfoldhelsas beslutning gjelder den nye partnerskapsavtalen i første omgang ut Fra 2016 foreslås det å lage ny fireårig partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og Østfoldhelsa, som følger planstrategiperiodene.

10 10 Leder Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2: OKH-komitéen vil sterkt understreke betydningen av at midlene forblir i folkehelsearbeid for å sikre at fylkeskommunens innsats ikke nedtones. Det anbefales at det i fremtidig prioritering av prosjekter arbeides for å realisere tiltak som kommer flest mulig kommuner i Østfold til gode. Fylkesrådmannens forslag punkt 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Fylkesrådmannens forslag punkt 2 med tilleggsforslag framsatt av Inger-Christin Torp ble enstemmig vedtatt. 1. Partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene i Østfoldhelsa reforhandles i henhold til den fremdriftsplanen styret for Østfoldhelsa har vedtatt. Det innebærer at forslag til ny partnerskapsavtale legges frem for behandling i fylkesutvalget i desember 2012, og at kommunene behandler forslaget til ny avtale i kommunestyrene før sommeren Den nye avtalen trer i kraft andre halvår Tilskuddsordningen til kommunene på folkehelsearbeid avvikles fra den dato ny partnerskapsavtale Østfoldhelsa trer i kraft. OKH-komitéen vil sterkt understreke betydningen av at midlene forblir i folkehelsearbeid for å sikre at fylkeskommunens innsats ikke nedtones. Det anbefales at det i fremtidig prioritering av prosjekter arbeides for å realisere tiltak som kommer flest mulig kommuner i Østfold til gode. 3. Midler tilsvarende tilskuddsmidlene til kommunene, til sammen 1,8 mill. kr, foreslås avsatt årlig til partnerskapet Østfoldhelsa. Midlene forutsettes brukt til tiltak og prosjekter som følger opp handlingsprogrammet til Regional folkehelseplan. Styret til Østfoldhelsa innstiller på tildeling av midlene, mens vedtak om bruk av midlene skal gjøres av opplæring, kultur og helsekomiteen. 4. Nærmere detaljer om innhold, organisering og styring vedrørende ny partnerskapsavtale tas opp i sak om partnerskapsavtalene i desember. 5. I henhold til styret i Østfoldhelsas beslutning gjelder den nye partnerskapsavtalen i første omgang ut Fra 2016 foreslås det å lage ny fireårig partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og Østfoldhelsa, som følger planstrategiperiodene.

11 11 PS 93/2012 Invitasjon til europeisk partnerskap for å redusere sosiale ulikheter i helse 1. Østfold fylkeskommune deltar i prosjektet initiert av University College London. 2. Med forbehold om UCL s godkjenning, inviteres kommunene i Østfold til å ta del i prosjektet, under forutsetning at de er villige til å imøtekomme de samme kriteriene som ordinære medlemmer. 3. Det gjøres en henvendelse til Høgskolen i Østfold om de ønsker å bidra med forskning på arbeidet innenfor rammen av allerede inngåtte partnerskapsavtaler med fylkeskommunen. 4. Midler avsatt til arbeid med rus, psykisk helse og kriminalitet benyttes til å dekke fylkeskommunens egenandel i prosjektet. ble vedtatt mot 1 stemme (FrP). 1. Østfold fylkeskommune deltar i prosjektet initiert av University College London. 2. Med forbehold om UCL s godkjenning, inviteres kommunene i Østfold til å ta del i prosjektet, under forutsetning at de er villige til å imøtekomme de samme kriteriene som ordinære medlemmer. 3. Det gjøres en henvendelse til Høgskolen i Østfold om de ønsker å bidra med forskning på arbeidet innenfor rammen av allerede inngåtte partnerskapsavtaler med fylkeskommunen. 4. Midler avsatt til arbeid med rus, psykisk helse og kriminalitet benyttes til å dekke fylkeskommunens egenandel i prosjektet. PS 94/2012 Health et europeisk politisk rammeverk for å støtte tiltak på tvers av regjeringer og samfunn med sikte på å bedre helse og velvære Meldingen om Health 2020 tas til orientering.

12 12 Representanten Åsmund Møll Frengstad (SV) fremmet følgende forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Fylkeskommunen har en regional samordnings- og pådriverrolle, for folkehelsearbeid generelt og for å redusere sosiale ulikheter spesielt. ble enstemmig vedtatt. Åsmund Møll Frengstads forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (H, FrP). Meldingen om Health 2020 tas til orientering. Fylkeskommunen har en regional samordnings- og pådriverrolle, for folkehelsearbeid generelt og for å redusere sosiale ulikheter spesielt. PS 95/2012 Orientering. Skjeberg folkehøyskole - forprosjekt nytt kjøkken, kantine og allrom Opplæring, kultur og helsekomiteen tar melding om nytt kjøkken og kantine ved Skjeberg folkehøyskole til orientering. ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteen tar melding om nytt kjøkken og kantine ved Skjeberg folkehøyskole til orientering. PS 96/2012 Mulig samling av Halden videregående skole på Porsnes 1. Halden vgs avdeling på Risum tilbys Halden kommune for kr 65 mill. Anlegget overdras høsten 2016 eller i januar 2017 avhengig av prosjekts fremdrift. 2. Endelig vedtak gjøres av fylkestinget i desember etter forberedende felles saksutredning i henholdsvis fylkeskommunen og Halden kommune.

13 13 ble tatt til orientering. Fylkesrådmannens forslag tas til orientering. PS 97/2012 Spørsmål. Informasjon om offentlig tannhelsetjeneste Representanten Gretha Thuen (H) hadde framsatt følgende spørsmål: 1. Er det etablert rutiner for informasjonsvirksomheten som sikrer at alle brukerne får informasjon om sine rettigheter? 2. Er det gitt tilstrekkelig opplæring til de som skal informere om tilbudet? 3 Er informasjonen som gis til brukerne tilfredsstillende tilrettelagt for brukergruppen? Komiteleder Inger-Christin Torp (Ap) besvarte spørsmålene slik: Innspill fra tannhelsetjenesten i forhold til spørsmål fra Gretha Thuen, Høyre, angående informasjon om rettighet til offentlige tannhelsetjenester for mottakere av hjemmesykepleie. Tannhelsetjenesten har samarbeidsavtaler med alle kommunene i Østfold angående brukere i institusjon og hjemmesykepleie. Disse avtalene ble signert i 2009/2010 og revideres i år. Tannhelsetjenesten synes det er positivt at Thuen påpeker viktigheten av at disse brukerne får god og riktig informasjon om sin rettighet slik at de kan ta et informert valg om å motta eller avslå tilbudet. Ad spm 1: Det er etablert rutiner mellom den offentlige tannhelsetjenesten og hver kommune i Østfold for å sikre at brukerne får riktig informasjon. Tannhelsetjenesten har utarbeidet eget «tilbudsbrev» som brukes i kommunen. Det er viktig å presisere at det er kommunens ansvar å gi tilbudet, men tannhelsetjenestens ansvar å samarbeide med kommunen slik at de ansatte i kommunen er i stand til å gi riktig informasjon. Tannhelsetjenesten mener at samarbeidsavtalen og «tilbudsbrevet» burde være tilstrekkelig i så henseende. Ad spm 2: Det er ikke gjort en særs opplæring til de som skal informere om tilbudet. Vi har hatt samarbeidsmøter med ledelsen for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og presisert rettighetene her. I tillegg så er rettighetsspørsmålet en del av det totale undervisningsopplegget som tannhelsetjenesten kjører for pleiepersonellet i alle kommuner. Hvem som har rettighet defineres også både i avtalen og i «tilbudsbrevet».

14 14 Ad spm 3: Siden det er kommunenes ansvar for at denne informasjonen blir gitt, så er det kommunens rutiner som skal ivareta dette. I Akershus og Østfold fylkesrevisjons rapport 2/2011 «Prioriterte pasienter innen gruppe C i Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune» ble det påpekt at tannhelsetjenesten har tilrettelagt et godt nok system for at pasienter i hjemmesykepleien skal få den rettighet de har krav på. Der ble det satt fokus på viktigheten av tannhelsetjenestens oppfølging av avtalene for at systemet skal fungere. Avtalene revideres som tidligere nevnt dette året. Kommunene har valgt noe ulike metoder for at tilbud blir gitt, men tannhelsetjenesten arbeider kontinuerlig for at dette skal gjøres så likt som mulig i alle kommuner. Legger ved et eksempel på samarbeidsavtale samt «tilbudsbrev». Komitelederens svar ble enstemmig tatt til orientering. Komitelederens svar tas til orientering. PS 98/2012 Spørsmål. Stimuleringstilskudd til lærlingebedrifter Representanten Simen Nord (H) hadde framsatt følgende spørsmål: Det har tidligere vært en ordning i Østfold der det er gitt et ekstra stimuleringstilskudd til lærebedrifter. Det var tidligere 400 kroner per lærling per måned, men ble i 2011 gjort om slik at det ble gitt et større tilskudd til nye lærlinger, som var større jo tidligere bedriften tok inn lærlingen. Bakgrunnen er at man ser det er positivt jo tidligere elevene kommer ut i lære. Jeg forstår det slik at ordningen med stimuleringstilskudd ikke ble videreført i 2012, på tross av fortsatt overføringer på statsbudsjettet tiltenkt dette formålet. Mine spørsmål er derfor: 1. Hvor mye fikk Østfold fylkeskommune over statsbudsjettet til dette formålet, og hvorfor ble det ikke gitt tilskudd til bedriftene i 2012? 2. Hva ble i så fall midlene brukt til? Videre forstår jeg det slik at det i statsbudsjettet er satt av midler til stimuleringstilskudd også i Det er naturlig å forvente at Østfold vil motta en andel av disse midlene. Mitt spørsmål er derfor hvordan man tenker at disse pengene skal brukes, om man skal gjøre som i 2011 eller eventuelt hente inn erfaringer fra andre fylker. Komiteleder Inger-Christin Torp (Ap) besvarte spørsmålene slik: Ekstra stimuleringstilskudd til lærlinger ble innført i 2009 som et resultat av daværende økonomiske situasjon. Tilskuddet var øremerket og inngikk som en del av regjeringens samlede innsats for å kompensere for de konjunkturmessige utfordringer som på dette tidspunktet preget landets økonomi.

15 15 I Østfold ble tilskuddet brukt på egne, ekstraordinære tiltak spesielt rettet mot søkere med ungdomsrett. I denne forbindelsen ble det å stimulere til tidlig lærekontraktinngåelse etter hvert gitt særlig prioritert. Staten tok bort øremerking i 2011 og midlene ble videreført som del av de frie inntektene og fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Denne endringen innebar at fylkeskommunenes andel ikke er observerbar og at en stod fritt mht om igangsatte tiltak skulle videreføres eller ikke. Til tross for at en fjernet øremerkingen ble ordningen i Østfold fk. med tilskudd til tidlig formidling videreført i Tilskuddet ble tatt bort i 2012, mens andre typer tilbud som direkte eller indirekte forutsettes å ha effekt for målgruppen ble videreført. Dette er begrunnet i økte kostnader som følge av økt antall lærlinger, behov for særskilte tiltak for samme målgruppe og andre utfordringer knyttet til bortvalg. På denne måten har bruken av disse midlene vært vurdert innenfor det ansvar fylkeskommunen generelt har for å prioritere innenfor helheten og den budsjettrammen man har. I tillegg har en sikret særlig innsats på området ved å frigjøre en egen stilling for rekruttering av nye lærebedrifter og å utvikle samarbeidsmodeller mellom skole og bedrift med utgangspunkt i de føringer som er gitt i egen vedtatt plan for øke andelen som fullfører videregående opplæring. I perioden har utviklingen vært preget av sterk volumøkning i antall læreplasser, kfr følgende tabell: Pr.08.oktober alle år Søkere med u.rett Ikke formidlet m/u.rett Formidlet m/u.rett (inkl 15 alt.vg3) 714 (inkl 73 alt.vg3) Som det framgår av tabellen, har arbeidet med å øke andelen som får læreplass gitt resultater. Ett av resultatene er at andelen «ikke-formidlede» er redusert fra 2011 til I tillegg til en stor innsats fra privat/offentlige virksomheter for å få flere læreplasser, kan denne nedgangen også forklares ved at det er opprettet langt flere plasser i alternative VG 3 - tilbud på våre videregående skoler. Dette er plasser som primært er rettet inn mot søkere som ikke får tilbud om ordinær lærekontrakt. I prop. 1 S (forslag til statsbudsjett for 2013) kommenteres bl.a Kunnskapsdepartementets prioriteringer for neste budsjettår. Der står det i forbindelse med «Fag- og yrkesopplæringa» (side 44): Regjeringa foreslår å føre vidaere på same nivå auka tilskott til lærebedriftar på om lag 200 mill. kroner, Midlane blir tildelte gjennom rammetilskottet til fylkeskommunane. Det er opna for at tilskottet kan bli brukt slik fylkeskommunane finn det mest formålstenlig for å auke talet på læreplassar.

16 16 I Østfold fylkeskommune vil disse midlene fremdeles inngå som en del av ressursgrunnlaget for videregående opplæring. Som tidligere, vil det å øke andelen som fullfører ha et viktig fokus også i Dette vil dermed være en av hovedpremissene i behandlingen av kommende budsjett for Med utgangspunkt i de resultater som hittil er gjort i forbindelse med formidling til læreplass, vil dette arbeidet fortsette. Utover en videreføring av eksisterende innsats, vil en følge opp dette arbeidet med grunnlag i ulike fylkeskommunale vedtak og den samfunnskontrakten som nå sentralt er inngått mellom partene i fag- og yrkesopplæringen. I denne sammenhengen vises det det til fylkestingets vedtak i FT-sak 47/2012, Økonomiplan , der det bl.a. står: Arbeidet med å sikre læreplass til alle prioriteres gjennom et forsterket samarbeid mellom de aktuelle partene. Denne innsatsen må ta utgangspunkt i den nye samfunnskontrakten og utnytte de mulighetene den gir innen fag- og yrkesopplæringen. I den videre oppfølgingen vil bl.a. Yrkesopplæringsnemda ha en naturlig og viktig plass. I tillegg representerer den vedtatte planen «Krafttak for læring» et forsterket fokus på fag- og yrkesopplæringen bl.a. gjennom et eget planarbeid på området. Dette arbeidet skal bl.a. ta utgangspunkt i ny Stortingsmelding som forventes ferdig i løpet av våren Komitelederens svar ble enstemmig tatt til orientering. Komitelederens svar tas til orientering. Forhandlingene avsluttet. Møtet hevet. Inger-Christin Torp leder Simen Nord medunderskriver Kjerstin Berg sekretær

Fylkesopplæringssjef Einar Wium orienterte om evalueringen av den sammenslåtte Halden videregående skole.

Fylkesopplæringssjef Einar Wium orienterte om evalueringen av den sammenslåtte Halden videregående skole. 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav videregående skole Dato: 17.04.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Lisbeth Kristiansen Medlem LO Østfold Bjørn Tore Aasvold Medlem LO Østfold

Lisbeth Kristiansen Medlem LO Østfold Bjørn Tore Aasvold Medlem LO Østfold Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkeshuset Dato: 02.09.2010 Tid: 08.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Medlem Arbeiderpartiet Grethe Karin

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 13.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon-Ivar Nygård Medlem Fredrikstad kommune Reidar Kaabbel Medlem Våler kommune

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon-Ivar Nygård Medlem Fredrikstad kommune Reidar Kaabbel Medlem Våler kommune Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 26.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Som medunderskriver til protokollen ble Kari Minge enstemmig valgt.

Som medunderskriver til protokollen ble Kari Minge enstemmig valgt. Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg Dato: 27.05.2010 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Sulusnes Medlem Østfold fylkeskommune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Frederik II videregående skole Dato: 16.11.2010 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Frederik II videregående skole Dato: 16.11.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Frederik II videregående skole Dato: 16.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Henry Virik Jørgensen

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 10.09.2013 Tid: 15:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.12.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Rom 211 Møtedato: 05.12.2016 Tid: 11:00 12:25 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: Onsdag 14.10.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl.20:05 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Fra til saksnr.: 30/09

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato: 08.09.2014 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tone Lillestølen Tove Larsen Brukerrepresentant

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tone Lillestølen Tove Larsen Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Gamle Tindlundvei 3, 1718 Greåker, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: Kl. 10.00 14.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato: Tid: 14:00 14.

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato: Tid: 14:00 14. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 26.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 14:00 14.05 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Møteprotokoll Utvalg: Næring og kulturkomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: 13. april 2016 Tid: Kl. 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Lervik

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.09.2017 Møtested: Schweigaardsgate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.09.2017 Tid: 14:00 14:45 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede: Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Tilstede: Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 27. november 2012 kl. 11.45 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11.

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 04.03.2013 Tid: 10:15 11.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.11.2016 Møtested: Romerike folkehøgskole, Trondheimsveien 176, 2068 Jessheim Møtedato: 08.11.2016 Tid: 15:00 16:30 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 31.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:37

Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:37 Møteprotokoll Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda 04.12.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.12.2017 Tid: 14:00 14:37 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 15:04

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 15:04 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 16.10.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:04 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ARBEIDERPARTIET 1. Per-Kristian Hansen, nestleder M 2. Marit Hasselgård F Wenche Dahlen (AP) 3. Bjørn Roger Hansen F Frank Søraa (AP)

ARBEIDERPARTIET 1. Per-Kristian Hansen, nestleder M 2. Marit Hasselgård F Wenche Dahlen (AP) 3. Bjørn Roger Hansen F Frank Søraa (AP) FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 30.08.2007 Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Holmen eldresenter, Seierstensgt. 2, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saknr. 12/3332-1 Ark.nr. Saksbehandler: Anne Kristin Huse Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkestingets behandling:

Fylkestingets behandling: Fylkestingets behandling: Saksordfører: Elin Tvete (Sp) Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Følgende prinsipper

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 14.03.2017 Møtested: Rosenvilde vgs, Brynsveien 116, 1352 Kolsås Møterom: Møtedato: 14.03.2017 Tid: 15:00 16:20 1 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 27.09.2012 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 27.09.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 27.09.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Inger-Christin

Detaljer

Færder videregående skole, Teie, Banebakken 35, Tønsberg Arkivsak: 201200286

Færder videregående skole, Teie, Banebakken 35, Tønsberg Arkivsak: 201200286 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for utdanning Dato: 18.04.2012 kl. 13:00 Sted: Færder videregående skole, Teie, Banebakken 35, Tønsberg Arkivsak: 201200286 Møteleder Frode G. Hestnes Disse møtte: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Internasjonalt forum Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 29.01.2016 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Internasjonalt forum Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 29.01.2016 Tid: 09:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Internasjonalt forum Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 29.01.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Henriette Jacobsen Leder Arbeiderpartiet

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Stabburet AS, Fredrikstad Dato: 13. september 2012 Tid: 08.30 12.45

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Stabburet AS, Fredrikstad Dato: 13. september 2012 Tid: 08.30 12.45 1 Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Stabburet AS, Fredrikstad Dato: 13. september 2012 Tid: 08.30 12.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ulf Lervik Nestleder LO

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 17.04.2008, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2017 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Fagervold MEDL RI-PP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Fagervold MEDL RI-PP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Rundhaugen, Rissa Helsetun Dato: 18.11.2014 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olga Johanne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 01.02.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 07.05.2013 kl. 12:00-13:30 Sted: Fylkesutvalgssal Møteleder: Karianne O. Tung (A) Møtende medlemmer: Karianne O. Tung (A) Olav Huseby (A) Randi Reese (SV) Torhild Aarbergsbotten

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Granerud Leder AP Hallstein Flesland Nestleder H Ingunn Ulfsten Medlem KRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Granerud Leder AP Hallstein Flesland Nestleder H Ingunn Ulfsten Medlem KRF Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Møterom - 275, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 19.09.2017 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Granerud Leder

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Hauge

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 14.08.2014 Tid: 13:30 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.05.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 30.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 30.10.2017 Tid: 10:00 10:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 01.12.2015 Møtested: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11 Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:15 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 17.10.2017 Møtested: Jessheim vgs, Ringvegen 50, 2050 Jessheim Møterom: Jessheim videregående skole Møtedato: 17.10.2017 Tid:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Thor Geir Harestad (V) Kirsti Dahl Jensen (Ap) Gunvor Krogh Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Thor Geir Harestad (V) Kirsti Dahl Jensen (Ap) Gunvor Krogh Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 30.09.2009 kl. 18.00-20.00 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 04.12.2017 Tid: 11:00 12:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/200-4632/2014 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.2.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014 Tjenesteutvalget godkjenner protokoll etter

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 Kl: 0900-1150 Til stede: Gerd Kjølstad Hege Søberg Per Norheim Arild Sørum Stana (ledet møte) Bjørn Engevold Forfall: Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Driftskomité

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Driftskomité LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Driftskomité Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 23.04.2003 Møtetid: Kl. 15:00 16:20 Fra saksnr. 011/03-016/03 Oppmøte: Representant Møtte Merknad ØFSTI, EDVARD

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Undervisningsrom øst/vest, Søgne omsorgsenter Dato: 23.1.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Undervisningsrom øst/vest, Søgne omsorgsenter Dato: 23.1.2013 Tid: 09:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Undervisningsrom øst/vest, Søgne omsorgsenter Dato: 23.1.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer