Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: Tid: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00"

Transkript

1 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet Elin Johanne Tvete Medlem Senterpartiet May Elisabeth Hansen Nestleder Sosialistisk Venstreparti Simen Nord Medlem Høyre Bjørn Gitle Hauge Medlem Høyre Gretha Thuen Medlem Høyre Monica Carmen Gåsvatn Medlem Fremskrittspartiet Per Magnus Finnanger Medlem Venstre Sandsmark Torbjørn Bøe Medlem Elevrepresentant Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Thune Medlem Kristelig Folkeparti Shakeel ur Rehman Medlem Arbeiderpartiet Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torill Bergene Rune Fredriksen Fellesliste Ap, KrF, Sp, SV Ann-Karin Aarvik Shakeel ur Rehman Fellesliste Ap, KrF, Sp, SV Åsmund Møll Frengstad John Thune Fellesliste Ap, KrF, Sp, SV Fra administrasjonen møtte: Navn Odd Roald Andreassen Einar Wium Kjerstin Berg Stilling Fylkesdirektør Kst. fylkesdirektør Konsulent/sekretær Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten. Ingen av representantene reiste spørsmål om sin habilitet. Sak 96/12 ble behandlet etter sak 86/12. I tillegg til sakslisten ble spørsmål fra representantene Gretha Thuen og Simen Nord besvart. Representanten Per Magnus F. Sandsmark ble permittert kl , etter behandling av sak 88/12. Ingen vararepresentant tok hans plass.

2 2 Ass. rektor Ole-Johnny Ringsrød ønsket velkommen til Kalnes videregående skole og orienterte om skolen og dens aktiviteter. Orienteringer Helserådgiver Elsie Brenne orienterte om prosjektet helsefremmende skoler Birgitte Huseby orienterte om Kalnes vg skoles arbeid med bevegelsesglede og idrettsglede. Fagleder Solveig Dahle presenterte Kalnesmodellen. Torill A. Johansen orienterte om Østfold Idrettskrets. Birgitte Magnus orienterte om Østfold Musikkråd. Avin Rostami orientert om Østfold Barne- og ungdomsråd. Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 85/2012 St. Olav videregående skole - etablering av midlertidige elevplasser PS 86/2012 Tertialrapport pr. 2. trial 2012 PS 87/2012 Vedtektsendring Nasjonal digital læringsarena PS 88/2012 Nasjonalt råd for fysisk aktivitet - tilråding til fylkeskommunene PS 89/2012 Forsering av plan for installering av talevarslingsanlegg PS 90/2012 Sommerskole for studiespesialiserende fag PS 91/2012 Samarbeidsavtale mellom NAV/Østfold og Østfold fylkeskommune PS 92/2012 Reforhandling av partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene om Østfoldhelsa - eventuell videreføring av tilskuddsordningen PS 93/2012 Invitasjon til europeisk partnerskap for å redusere sosiale ulikheter i helse PS 94/2012 Health et europeisk politisk rammeverk for å støtte tiltak på tvers av regjeringer og samfunn med sikte på å bedre helse og velvære PS 95/2012 Orientering. Skjeberg folkehøyskole - forprosjekt nytt kjøkken, kantine og allrom PS 96/2012 Mulig samling av Halden videregående skole på Porsnes PS 97/2012 Spørsmål. Informasjon om offentlig tannhelsetjeneste PS 98/2012 Spørsmål. Stimuleringstilskudd til lærlingebedrifter

3 3 PS 85/2012 St. Olav videregående skole - etablering av midlertidige elevplasser Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. På bakgrunn av utflytting fra «Gamla» fra og med skoleåret 2013/14 etableres det midlertidige elevplasser for St. Olav vgs ved Greåker/Kalnes vgs. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fastsette endelig fordeling av elevene mellom de to skolene eventuelt samling på ett av stede - når planleggingen og alle kostnadsanslag er nærmere kvalitetssikret. 2. Utgiftene til tiltaket, foreløpig anslått til ca kr 70 mill finansieres ved bruk av allerede avsatte midler til erstatningsbygg for St. Olav. Fylkesrådmannen innarbeider utgifter/finansiering i forslag til årsbudsjett for Økte driftskostnader for St. Olav-elever fra høsten 2013 innarbeides i fylkesrådmannens budsjettforslag for Endelig beslutning om fremtidig elevtall og tilbudsstruktur ved St. Olav, samt revidert kostnadsramme for prosjektet, tas i forbindelse med behandlingen av sak om «Ny skole i Fredrikstad / samlet plan for skole- og tilbudsstruktur for Nedre Glomma» som fremmes for fylkestinget i juni Representanten Monica Gåsvatn (FrP) fremmet følgende forslag: Primært: På grunn av utflytting fra «Gamla» f.o.m. skoleåret 2013/14 settes det opp modulbygg for å dekke behovet for midlertidige plasser. Sekundært: På grunn av utflytting fra «Gamla» for skoleåret 2013/14 leies det undervisningsarealer v/hiø ved Valaskjold. Representanten Simen Nord (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Høyre: Nytt punkt 5 Opplæring, kultur og helsekomiteen understreker at pilotprosjektet med nybygg og ombygging ved St. Olav videregående skole skal gjennomføres som vedtatt i Fylkestinget. Torill Bergene foreslo som saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap) Fylkesrådmannens punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme avgitt for Monica Gåsvatns forslag. Fylkesrådmannens forslag punkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Simen Nords forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 5. På bakgrunn av utflytting fra «Gamla» fra og med skoleåret 2013/14 etableres det midlertidige elevplasser for St. Olav vgs ved Greåker/Kalnes vgs. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fastsette endelig fordeling av elevene mellom de to skolene eventuelt samling på ett av stede - når planleggingen og alle kostnadsanslag er nærmere kvalitetssikret.

4 4 6. Utgiftene til tiltaket, foreløpig anslått til ca kr 70 mill finansieres ved bruk av allerede avsatte midler til erstatningsbygg for St. Olav. Fylkesrådmannen innarbeider utgifter/finansiering i forslag til årsbudsjett for Økte driftskostnader for St. Olav-elever fra høsten 2013 innarbeides i fylkesrådmannens budsjettforslag for Endelig beslutning om fremtidig elevtall og tilbudsstruktur ved St. Olav, samt revidert kostnadsramme for prosjektet, tas i forbindelse med behandlingen av sak om «Ny skole i Fredrikstad / samlet plan for skole- og tilbudsstruktur for Nedre Glomma» som fremmes for fylkestinget i juni Opplæring, kultur og helsekomiteen understreker at pilotprosjektet med nybygg og ombygging ved St. Olav videregående skole skal gjennomføres som vedtatt i Fylkestinget. Saksordfører: Inger-Christin Torp (A PS 86/2012 Tertialrapport pr. 2. terital 2012 Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Tertialrapporten pr august tas til orientering 2. Tildeling av kr fra regionalfondet til NCE v/ Inkubator Halden endres til tildeling til Borg Innovasjon og Inkubator Haldens inkubatortjenester, med kr på hver 3. Tildeling av 2 x fra posten for Statlige Regionale Utviklingsmidler til Borg Innovasjon og Inkubator Halden endres til tildeling til NCE v/inkubator Halden med kr For mye opptatt lån i 2012 nedbetales med ekstraordinært avdrag på kr 5,1 mill 5. Bygningsmessige tilpasninger Kalnes vgs finansieres som følgende: Fra rammebevilgning til HMS-tiltak: kr 1,2 mill Fra rammebevilgning arealeffektivisering: kr 0,5 mill Fra Kalnes' driftsbudsjett: kr 1,0 mill Tidligere års ubrukte lånemidler: kr 1,3 mill ble enstemmig tatt til orientering. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Tertialrapporten pr august tas til orientering.

5 5 PS 87/2012 Vedtektsendring Nasjonal digital læringsarena Fylkesrådmannens forslag til innstilling Fylkestinget vedtar Vedtekter for det interfylkeskommunale samarbeidet Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, slik de nå foreligger med den endringen som framkommer i 7: Styre Samarbeidets styre er sammensatt av en fra hver fylkeskommune, og i samsvar med vedtak i den enkelte samarbeidspartners fylkesting. Arbeidsutvalg Styret oppnevner et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord, Opplæringsregione Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden kan prolongeres for å ivareta arbeidsutvalgets kompetanse. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til styrets arbeidsutvalg, og representerer daglig ledelse i dette. Inger-Christin Torp fremmet følgende forslag: Som saksordfører oppnevnes Elin Tvete (Sp). ble enstemmig vedtatt. Forslaget til saksordfører ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : Fylkestinget vedtar Vedtekter for det interfylkeskommunale samarbeidet Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, slik de nå foreligger med den endringen som framkommer i 7: Styre Samarbeidets styre er sammensatt av en fra hver fylkeskommune, og i samsvar med vedtak i den enkelte samarbeidspartners fylkesting. Arbeidsutvalg Styret oppnevner et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord, Opplæringsregione Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i arbeidsutvalget.

6 6 Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden kan prolongeres for å ivareta arbeidsutvalgets kompetanse. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til styrets arbeidsutvalg, og representerer daglig ledelse i dette. Saksordfører: Elin Tvete (Sp). PS 88/2012 Nasjonalt råd for fysisk aktivitet - tilråding til fylkeskommunene 1. Opplæring, kultur og helsekomiteen og Samferdsel, miljø og klimakomiteen tar Nasjonalt råd for fysisk aktivitet sin tilråding til orientering. 2. Tiltak knyttet til gang- og sykkelveier synliggjøres gjennom Handlingsplan til Regional transportplan. 3. Tiltak knyttet til veiledning i kommunenes arbeid med spillemiddelsøknader forsterkes når stortingsmeldingen om «Den norske idrettsmodellen» er avklart. 4. En time fysisk aktivitet, utenom kroppsøving for elever på yrkesfag, vurderes nærmere. 5. Tilrettelagt undervisning i kroppsøving med to ulike innretninger vurderes nærmere. Representanten May Hansen (SV) fremmet følgende forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: De foreslåtte punkt 4 og 5 utgår. Nytt punkt 4 Styrking og organisering av gymfaget, tilrettelegging av skolegårdene for fysisk aktivitet samt utlån av sportsutstyr vurderes i forbindelse med evalueringen av helsefremmende skoler våren Nytt punkt 5 Opplæring, kultur og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune ber kunnskapsdepartementet vurdere en generell styrking av timetallet i kroppsøving for videregående skole. Fylkesrådmannens forslag punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. May Hansens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Fylkesrådmannens forslag punkt 5 fikk ingen stemmer og falt. May Hansens forslag til nytt punkt 5 ble vedtatt mot 4 stemmer (H, FrP). 1. Opplæring, kultur og helsekomiteen og Samferdsel, miljø og klimakomiteen tar Nasjonalt råd for fysisk aktivitet sin tilråding til orientering.

7 7 2. Tiltak knyttet til gang- og sykkelveier synliggjøres gjennom Handlingsplan til Regional transportplan. 3. Tiltak knyttet til veiledning i kommunenes arbeid med spillemiddelsøknader forsterkes når stortingsmeldingen om «Den norske idrettsmodellen» er avklart. 4. Styrking og organisering av gymfaget, tilrettelegging av skolegårdene for fysisk aktivitet samt utlån av sportsutstyr vurderes i forbindelse med evalueringen av helsefremmende skoler våren Opplæring, kultur og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune ber kunnskapsdepartementet vurdere en generell styrking av timetallet i kroppsøving for videregående skole. Representanten Per Magnus F. Sandsmark ble permittert. Ingen vararepresentant møtte i hans sted. Yrkesopplæringsnemndas behandling: ble enstemmig tatt til orientering. Yrkesopplæringsnemndas vedtak : tas til orientering. PS 89/2012 Forsering av plan for installering av talevarslingsanlegg Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at planen for innstallering av talevarslingsanlegg ved de videregående skolene vurderes forsert i forbindelse med 2013-budsjettet. ble enstemmig vedtatt.

8 8 Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at planen for innstallering av talevarslingsanlegg ved de videregående skolene vurderes forsert i forbindelse med 2013-budsjettet. PS 90/2012 Sommerskole for studiespesialiserende fag Med bakgrunn i de erfaringer som foreligger utvides inntil videre ikke tilbudet om sommerskole i Østfold til studiespesialiserende fag. Representanten Torill Bergene (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti: Fylkesrådmannen bes å jobbe videre med saken ut fra to alternativer: A. Skolene legges opp til en intensivundervisning forut for ny eksamen på høsten innenfor rammen av skoledagen i matematikk og hvis mulig engelsk. B. Det gis tilbud om intensivundervisning i matematikk i skolens høstferie og 2 kvelder/lørdager rett før ny eksamen på høsten. Torill Bergenes forslag ble vedtatt mot 1 stemme (FrP) avgitt for fylkesrådmannens forslag. Fylkesrådmannen bes å jobbe videre med saken ut fra to alternativer: A. Skolene legges opp til en intensivundervisning forut for ny eksamen på høsten innenfor rammen av skoledagen i matematikk og hvis mulig engelsk. B. Det gis tilbud om intensivundervisning i matematikk i skolens høstferie og 2 kvelder/lørdager rett før ny eksamen på høsten. PS 91/2012 Samarbeidsavtale mellom NAV/Østfold og Østfold fylkeskommune Sak om samarbeidsavtale mellom NAV og ØFK tas til orientering ble enstemmig vedtatt.

9 9 Sak om samarbeidsavtale mellom NAV og ØFK tas til orientering Yrkesopplæringsnemndas behandling: ble enstemmig tatt til orientering. Yrkesopplæringsnemndas vedtak : tas til orientering. PS 92/2012 Reforhandling av partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene om Østfoldhelsa - eventuell videreføring av tilskuddsordningen 1. Partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene i Østfoldhelsa reforhandles i henhold til den fremdriftsplanen styret for Østfoldhelsa har vedtatt. Det innebærer at forslag til ny partnerskapsavtale legges frem for behandling i fylkesutvalget i desember 2012, og at kommunene behandler forslaget til ny avtale i kommunestyrene før sommeren Den nye avtalen trer i kraft andre halvår Tilskuddsordningen til kommunene på folkehelsearbeid avvikles fra den dato ny partnerskapsavtale Østfoldhelsa trer i kraft. 3. Midler tilsvarende tilskuddsmidlene til kommunene, til sammen 1,8 mill. kr, foreslås avsatt årlig til partnerskapet Østfoldhelsa. Midlene forutsettes brukt til tiltak og prosjekter som følger opp handlingsprogrammet til Regional folkehelseplan. Styret til Østfoldhelsa innstiller på tildeling av midlene, mens vedtak om bruk av midlene skal gjøres av opplæring, kultur og helsekomiteen. 4. Nærmere detaljer om innhold, organisering og styring vedrørende ny partnerskapsavtale tas opp i sak om partnerskapsavtalene i desember. 5. I henhold til styret i Østfoldhelsas beslutning gjelder den nye partnerskapsavtalen i første omgang ut Fra 2016 foreslås det å lage ny fireårig partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og Østfoldhelsa, som følger planstrategiperiodene.

10 10 Leder Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2: OKH-komitéen vil sterkt understreke betydningen av at midlene forblir i folkehelsearbeid for å sikre at fylkeskommunens innsats ikke nedtones. Det anbefales at det i fremtidig prioritering av prosjekter arbeides for å realisere tiltak som kommer flest mulig kommuner i Østfold til gode. Fylkesrådmannens forslag punkt 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Fylkesrådmannens forslag punkt 2 med tilleggsforslag framsatt av Inger-Christin Torp ble enstemmig vedtatt. 1. Partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene i Østfoldhelsa reforhandles i henhold til den fremdriftsplanen styret for Østfoldhelsa har vedtatt. Det innebærer at forslag til ny partnerskapsavtale legges frem for behandling i fylkesutvalget i desember 2012, og at kommunene behandler forslaget til ny avtale i kommunestyrene før sommeren Den nye avtalen trer i kraft andre halvår Tilskuddsordningen til kommunene på folkehelsearbeid avvikles fra den dato ny partnerskapsavtale Østfoldhelsa trer i kraft. OKH-komitéen vil sterkt understreke betydningen av at midlene forblir i folkehelsearbeid for å sikre at fylkeskommunens innsats ikke nedtones. Det anbefales at det i fremtidig prioritering av prosjekter arbeides for å realisere tiltak som kommer flest mulig kommuner i Østfold til gode. 3. Midler tilsvarende tilskuddsmidlene til kommunene, til sammen 1,8 mill. kr, foreslås avsatt årlig til partnerskapet Østfoldhelsa. Midlene forutsettes brukt til tiltak og prosjekter som følger opp handlingsprogrammet til Regional folkehelseplan. Styret til Østfoldhelsa innstiller på tildeling av midlene, mens vedtak om bruk av midlene skal gjøres av opplæring, kultur og helsekomiteen. 4. Nærmere detaljer om innhold, organisering og styring vedrørende ny partnerskapsavtale tas opp i sak om partnerskapsavtalene i desember. 5. I henhold til styret i Østfoldhelsas beslutning gjelder den nye partnerskapsavtalen i første omgang ut Fra 2016 foreslås det å lage ny fireårig partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og Østfoldhelsa, som følger planstrategiperiodene.

11 11 PS 93/2012 Invitasjon til europeisk partnerskap for å redusere sosiale ulikheter i helse 1. Østfold fylkeskommune deltar i prosjektet initiert av University College London. 2. Med forbehold om UCL s godkjenning, inviteres kommunene i Østfold til å ta del i prosjektet, under forutsetning at de er villige til å imøtekomme de samme kriteriene som ordinære medlemmer. 3. Det gjøres en henvendelse til Høgskolen i Østfold om de ønsker å bidra med forskning på arbeidet innenfor rammen av allerede inngåtte partnerskapsavtaler med fylkeskommunen. 4. Midler avsatt til arbeid med rus, psykisk helse og kriminalitet benyttes til å dekke fylkeskommunens egenandel i prosjektet. ble vedtatt mot 1 stemme (FrP). 1. Østfold fylkeskommune deltar i prosjektet initiert av University College London. 2. Med forbehold om UCL s godkjenning, inviteres kommunene i Østfold til å ta del i prosjektet, under forutsetning at de er villige til å imøtekomme de samme kriteriene som ordinære medlemmer. 3. Det gjøres en henvendelse til Høgskolen i Østfold om de ønsker å bidra med forskning på arbeidet innenfor rammen av allerede inngåtte partnerskapsavtaler med fylkeskommunen. 4. Midler avsatt til arbeid med rus, psykisk helse og kriminalitet benyttes til å dekke fylkeskommunens egenandel i prosjektet. PS 94/2012 Health et europeisk politisk rammeverk for å støtte tiltak på tvers av regjeringer og samfunn med sikte på å bedre helse og velvære Meldingen om Health 2020 tas til orientering.

12 12 Representanten Åsmund Møll Frengstad (SV) fremmet følgende forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Fylkeskommunen har en regional samordnings- og pådriverrolle, for folkehelsearbeid generelt og for å redusere sosiale ulikheter spesielt. ble enstemmig vedtatt. Åsmund Møll Frengstads forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (H, FrP). Meldingen om Health 2020 tas til orientering. Fylkeskommunen har en regional samordnings- og pådriverrolle, for folkehelsearbeid generelt og for å redusere sosiale ulikheter spesielt. PS 95/2012 Orientering. Skjeberg folkehøyskole - forprosjekt nytt kjøkken, kantine og allrom Opplæring, kultur og helsekomiteen tar melding om nytt kjøkken og kantine ved Skjeberg folkehøyskole til orientering. ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteen tar melding om nytt kjøkken og kantine ved Skjeberg folkehøyskole til orientering. PS 96/2012 Mulig samling av Halden videregående skole på Porsnes 1. Halden vgs avdeling på Risum tilbys Halden kommune for kr 65 mill. Anlegget overdras høsten 2016 eller i januar 2017 avhengig av prosjekts fremdrift. 2. Endelig vedtak gjøres av fylkestinget i desember etter forberedende felles saksutredning i henholdsvis fylkeskommunen og Halden kommune.

13 13 ble tatt til orientering. Fylkesrådmannens forslag tas til orientering. PS 97/2012 Spørsmål. Informasjon om offentlig tannhelsetjeneste Representanten Gretha Thuen (H) hadde framsatt følgende spørsmål: 1. Er det etablert rutiner for informasjonsvirksomheten som sikrer at alle brukerne får informasjon om sine rettigheter? 2. Er det gitt tilstrekkelig opplæring til de som skal informere om tilbudet? 3 Er informasjonen som gis til brukerne tilfredsstillende tilrettelagt for brukergruppen? Komiteleder Inger-Christin Torp (Ap) besvarte spørsmålene slik: Innspill fra tannhelsetjenesten i forhold til spørsmål fra Gretha Thuen, Høyre, angående informasjon om rettighet til offentlige tannhelsetjenester for mottakere av hjemmesykepleie. Tannhelsetjenesten har samarbeidsavtaler med alle kommunene i Østfold angående brukere i institusjon og hjemmesykepleie. Disse avtalene ble signert i 2009/2010 og revideres i år. Tannhelsetjenesten synes det er positivt at Thuen påpeker viktigheten av at disse brukerne får god og riktig informasjon om sin rettighet slik at de kan ta et informert valg om å motta eller avslå tilbudet. Ad spm 1: Det er etablert rutiner mellom den offentlige tannhelsetjenesten og hver kommune i Østfold for å sikre at brukerne får riktig informasjon. Tannhelsetjenesten har utarbeidet eget «tilbudsbrev» som brukes i kommunen. Det er viktig å presisere at det er kommunens ansvar å gi tilbudet, men tannhelsetjenestens ansvar å samarbeide med kommunen slik at de ansatte i kommunen er i stand til å gi riktig informasjon. Tannhelsetjenesten mener at samarbeidsavtalen og «tilbudsbrevet» burde være tilstrekkelig i så henseende. Ad spm 2: Det er ikke gjort en særs opplæring til de som skal informere om tilbudet. Vi har hatt samarbeidsmøter med ledelsen for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og presisert rettighetene her. I tillegg så er rettighetsspørsmålet en del av det totale undervisningsopplegget som tannhelsetjenesten kjører for pleiepersonellet i alle kommuner. Hvem som har rettighet defineres også både i avtalen og i «tilbudsbrevet».

14 14 Ad spm 3: Siden det er kommunenes ansvar for at denne informasjonen blir gitt, så er det kommunens rutiner som skal ivareta dette. I Akershus og Østfold fylkesrevisjons rapport 2/2011 «Prioriterte pasienter innen gruppe C i Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune» ble det påpekt at tannhelsetjenesten har tilrettelagt et godt nok system for at pasienter i hjemmesykepleien skal få den rettighet de har krav på. Der ble det satt fokus på viktigheten av tannhelsetjenestens oppfølging av avtalene for at systemet skal fungere. Avtalene revideres som tidligere nevnt dette året. Kommunene har valgt noe ulike metoder for at tilbud blir gitt, men tannhelsetjenesten arbeider kontinuerlig for at dette skal gjøres så likt som mulig i alle kommuner. Legger ved et eksempel på samarbeidsavtale samt «tilbudsbrev». Komitelederens svar ble enstemmig tatt til orientering. Komitelederens svar tas til orientering. PS 98/2012 Spørsmål. Stimuleringstilskudd til lærlingebedrifter Representanten Simen Nord (H) hadde framsatt følgende spørsmål: Det har tidligere vært en ordning i Østfold der det er gitt et ekstra stimuleringstilskudd til lærebedrifter. Det var tidligere 400 kroner per lærling per måned, men ble i 2011 gjort om slik at det ble gitt et større tilskudd til nye lærlinger, som var større jo tidligere bedriften tok inn lærlingen. Bakgrunnen er at man ser det er positivt jo tidligere elevene kommer ut i lære. Jeg forstår det slik at ordningen med stimuleringstilskudd ikke ble videreført i 2012, på tross av fortsatt overføringer på statsbudsjettet tiltenkt dette formålet. Mine spørsmål er derfor: 1. Hvor mye fikk Østfold fylkeskommune over statsbudsjettet til dette formålet, og hvorfor ble det ikke gitt tilskudd til bedriftene i 2012? 2. Hva ble i så fall midlene brukt til? Videre forstår jeg det slik at det i statsbudsjettet er satt av midler til stimuleringstilskudd også i Det er naturlig å forvente at Østfold vil motta en andel av disse midlene. Mitt spørsmål er derfor hvordan man tenker at disse pengene skal brukes, om man skal gjøre som i 2011 eller eventuelt hente inn erfaringer fra andre fylker. Komiteleder Inger-Christin Torp (Ap) besvarte spørsmålene slik: Ekstra stimuleringstilskudd til lærlinger ble innført i 2009 som et resultat av daværende økonomiske situasjon. Tilskuddet var øremerket og inngikk som en del av regjeringens samlede innsats for å kompensere for de konjunkturmessige utfordringer som på dette tidspunktet preget landets økonomi.

15 15 I Østfold ble tilskuddet brukt på egne, ekstraordinære tiltak spesielt rettet mot søkere med ungdomsrett. I denne forbindelsen ble det å stimulere til tidlig lærekontraktinngåelse etter hvert gitt særlig prioritert. Staten tok bort øremerking i 2011 og midlene ble videreført som del av de frie inntektene og fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Denne endringen innebar at fylkeskommunenes andel ikke er observerbar og at en stod fritt mht om igangsatte tiltak skulle videreføres eller ikke. Til tross for at en fjernet øremerkingen ble ordningen i Østfold fk. med tilskudd til tidlig formidling videreført i Tilskuddet ble tatt bort i 2012, mens andre typer tilbud som direkte eller indirekte forutsettes å ha effekt for målgruppen ble videreført. Dette er begrunnet i økte kostnader som følge av økt antall lærlinger, behov for særskilte tiltak for samme målgruppe og andre utfordringer knyttet til bortvalg. På denne måten har bruken av disse midlene vært vurdert innenfor det ansvar fylkeskommunen generelt har for å prioritere innenfor helheten og den budsjettrammen man har. I tillegg har en sikret særlig innsats på området ved å frigjøre en egen stilling for rekruttering av nye lærebedrifter og å utvikle samarbeidsmodeller mellom skole og bedrift med utgangspunkt i de føringer som er gitt i egen vedtatt plan for øke andelen som fullfører videregående opplæring. I perioden har utviklingen vært preget av sterk volumøkning i antall læreplasser, kfr følgende tabell: Pr.08.oktober alle år Søkere med u.rett Ikke formidlet m/u.rett Formidlet m/u.rett (inkl 15 alt.vg3) 714 (inkl 73 alt.vg3) Som det framgår av tabellen, har arbeidet med å øke andelen som får læreplass gitt resultater. Ett av resultatene er at andelen «ikke-formidlede» er redusert fra 2011 til I tillegg til en stor innsats fra privat/offentlige virksomheter for å få flere læreplasser, kan denne nedgangen også forklares ved at det er opprettet langt flere plasser i alternative VG 3 - tilbud på våre videregående skoler. Dette er plasser som primært er rettet inn mot søkere som ikke får tilbud om ordinær lærekontrakt. I prop. 1 S (forslag til statsbudsjett for 2013) kommenteres bl.a Kunnskapsdepartementets prioriteringer for neste budsjettår. Der står det i forbindelse med «Fag- og yrkesopplæringa» (side 44): Regjeringa foreslår å føre vidaere på same nivå auka tilskott til lærebedriftar på om lag 200 mill. kroner, Midlane blir tildelte gjennom rammetilskottet til fylkeskommunane. Det er opna for at tilskottet kan bli brukt slik fylkeskommunane finn det mest formålstenlig for å auke talet på læreplassar.

16 16 I Østfold fylkeskommune vil disse midlene fremdeles inngå som en del av ressursgrunnlaget for videregående opplæring. Som tidligere, vil det å øke andelen som fullfører ha et viktig fokus også i Dette vil dermed være en av hovedpremissene i behandlingen av kommende budsjett for Med utgangspunkt i de resultater som hittil er gjort i forbindelse med formidling til læreplass, vil dette arbeidet fortsette. Utover en videreføring av eksisterende innsats, vil en følge opp dette arbeidet med grunnlag i ulike fylkeskommunale vedtak og den samfunnskontrakten som nå sentralt er inngått mellom partene i fag- og yrkesopplæringen. I denne sammenhengen vises det det til fylkestingets vedtak i FT-sak 47/2012, Økonomiplan , der det bl.a. står: Arbeidet med å sikre læreplass til alle prioriteres gjennom et forsterket samarbeid mellom de aktuelle partene. Denne innsatsen må ta utgangspunkt i den nye samfunnskontrakten og utnytte de mulighetene den gir innen fag- og yrkesopplæringen. I den videre oppfølgingen vil bl.a. Yrkesopplæringsnemda ha en naturlig og viktig plass. I tillegg representerer den vedtatte planen «Krafttak for læring» et forsterket fokus på fag- og yrkesopplæringen bl.a. gjennom et eget planarbeid på området. Dette arbeidet skal bl.a. ta utgangspunkt i ny Stortingsmelding som forventes ferdig i løpet av våren Komitelederens svar ble enstemmig tatt til orientering. Komitelederens svar tas til orientering. Forhandlingene avsluttet. Møtet hevet. Inger-Christin Torp leder Simen Nord medunderskriver Kjerstin Berg sekretær

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Tidspunkt: 16.10.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Fylkeshuset Tidspunkt: 20.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav videregående skole, Sarpsborg, Tidspunkt: 17.04.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteinnkalling - Fylkestinget

Møteinnkalling - Fylkestinget Møteinnkalling - Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: 27.09.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 22.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav vgs Dato: 01.06.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: 20.09.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Gamle Halden rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 21.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen, telefon 69117405

Detaljer

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 13.01.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09:00 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: 20.11.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Mulige forfall meldes snarest til marion.erichsen@vaf.no

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Møtedato: 07.10.2013 Tid: 13:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo, start

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer