Kunstplan for Norges Handelshøyskole Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunstplan for Norges Handelshøyskole Bergen"

Transkript

1 Kunstplan for Norges Handelshøyskole Bergen Harald Fenn og Jeremy Welsh konsulenter KORO 1

2 2

3 INNHOLD 1. Kunstutvalgets sammensetning 2. Norges Handelshøyskole Bergen 3. Kunstens overordnede mål 4. Valg av sted for kunsten 5. Valg av fremgangsmåte 6. Budsjett 7. Fremdriftsplan 8. Presentasjon av kunstnere til konkurranse og direkte oppdrag 3

4 1. Kunstutvalgets sammensetning Harald Fenn, kunstkonsulent (leder), KORO Jeremy Welsh, kunstkonsulent, KORO Kristin Risvand Mo, brukerrepresentant, NHH Øyvind Grimsrud Sævig, brukerrepresentant / student, NHH Anne Russell Bøthun, arkitekt Per Jørgen Østensen, Statsbygg Prosjektansvarlig Mari Aarre, KORO 4

5 2. Norges Handelshøyskole, Bergen Norges Handelshøyskole (NHH) er en statlig vitenskapelig høgskole, opprettet i Bergen i NHH er sammen med de tilknyttede sentrene, SNF (Samfunns- og næringslivsforskning) og AFF (Administrativt Forskningsfond), Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 3000 studenter og rundt 400 ansatte. NHH har holdt til i nåværende lokaler i Sandviken siden 1963, og siden 1978 har betydelige deler av virksomheten måttet foregå i leide lokaler. Nå skal hele skolens virksomhet samlokaliseres ved et nytt tilbygg. Nybygget blir plassert inntil dagens hovedbygg mot sør, i retning Bergen sentrum. Bygget blir på fem etasjer, inkludert kjeller, med et totalt areal på ca kvm. Norges Handelshøyskole ligger på høydedraget over innseilingen til Bergen og ved hovedinnfartsåren til Bergen fra nord. Beliggenheten gir en mulighet til å skape et campusområde av internasjonalt format. En høyderygg mellom Helleveien/Åsaneveien og NHH danner en naturlig avgrensing mot øst, mens terrenget faller kraftig mot vest. Denne landskapsryggen danner et sammenfallende element med bygningsmassen, synlig fra sjøsiden og fra syd. 5

6 Nybygget gir nye fasiliteter for studentene i form av lesesaler, grupperom, nye auditorier og et nytt serveringsareal ute og inne, kollokvierom, studentkontorer og administrasjon. Tre av NHHs institutter flytter inn i nybygget (Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for strategi og ledelse), i tillegg til deler av administrasjonen. De to andre enhetene i NHH, SNF og AFF, får også plass i bygget. 3. Kunstens overordnede mål Den nye kunsten som skal tilføres NHH må ha som mål og aktivt stille spørsmål som berører, skaper engasjement og undring. Kunsten må ha som mål å gå i dialog med institusjonen og forsøke å bruke NHH som råmateriale for slik å gjenspeile noe av institusjonens virksomhet. Kunsten må ikke være passivt dekorerende/forskjønnende, men skal aktivt stille spørsmål og på den måten berøre og skape engasjement og undring. Utvalget påpeker behovet for at kunsten må kommunisere godt med studentene ved NHH og ønsker derfor målbevisst å invitere unge kunstnere til konkurranse om kunst til det store allrommet. At NHH er en studieinstitusjon med en sterk internasjonal profil bør reflekteres inn i kunstprosjektet. Kunsten bør samtidig reflektere stikkord som: solid, anerkjent og kvalitet; stikkord som NHH kjenner seg igjen i og forholder seg til. 6

7 Selv om kunsten som utgangspunkt kan ha et konseptuelt utgangspunkt er utvalget enig om at den må ha en sterk visuell tilstedeværelse. Den skal synes. 4. Valg av sted for kunsten Allrommet I det store allrommet, som blir nybyggets hjerte, ønsker utvalget et stort og tydelig kunstprosjekt. Rommet ligger i midten av nybygget, omkranset av kantine, kontorer og auditorier og er et stort, åpent rom over to plan. Her kommer man inn/ut fra det største auditoriet, Aud max, og ned fra kantine. Fra eksisterende bygg til nybygget kommer man inn i plan med kantine og skuer utover allrommet. Slik sett binder allrommet på en måte nytt og gammelt bygg sammen. 7

8 Allrommet med trapp opp til kantine og (mot høyre) gang til gammelt bygg. 8

9 Rommet kan ses fra to plan og vil fungere som vrimleområde og sosialscene for studenter, ansatte og besøkende. En stor fondvegg i betong (h: 7 m x b: 13 m) gir mulighet for monumentale prosjekter, men både vegger gulv og himling kan tas i bruk ved et evt kunstprosjekt. Allrommet med betongveggen og trapp fra kantine. Kantine med trapp ned til allrommet. 9

10 Uterommet Utvalget ønsker et kunstprosjekt for uterommet mellom nytt og gammelt bygg. Uterommet mot nord mellom nytt og gammelt bygg er en naturlig del av det store allrommets vrimle-området med direkte utgang fra allrommet og skaper en fin ute/inne situasjon som kan benyttes som arena for kunsten. Gjennom glassfasaden vil uterommet være svært godt synlig og tilgjengelig Uterommet omkranses av tre vegger. To er betongfasader på eksisterende bygg. Den tredje er glassfasaden inn mot allrommet. Betongfasaden på eksisterende bygg blir svært synlig inn mot allrommet gjennom glassfasaden, og gir en tydelig og synlig arena for et kunstprosjekt. Betongfasaden blir på en måte også en fondvegg for allrommet og blir et blikkpunkt både for uterommet og allrommet. Det vil også være mulig å ta i bruk bakkeplan i uterommet som arena for et kunstprosjekt, evt en kombinasjon vegg/bakkeplan. I enden av uterommet er det et fordreiningsbasseng. Hele uterommet inkl fordreiningsbasseng = BxL 8Mx43,5M= 348m2 Eksklusiv arealet for fordreiningsbasseng = = BxL 8Mx37M= 296m2 Det er ikke ønskelig at glassfasaden brukes til et kunstprosjekt da dette trolig vil komme i konflikt med kunsten i allrommet. Uterommet med glassfasade mot allrom til venstre og betongfasade til høyre. 10

11 Plan uterom Uterom med glassvegg mot allrommet 11

12 Oppriss fasade eksisterende bygg Glassvegg sett fra allrommet 12

13 Glassmerking Utvalget ønsker også å lage et mindre kunstprosjekt knyttet an til merking av glass innvendig. Alt innvendig glass skal merkes med såkalt universellmerking for fortrinnsvis svaksynte. Her ligger det allerede prosjekterte midler i byggebudsjett og kunstprosjektets oppgave blir å omforme den universelle merkingen av glass til kunst. Utvalget ser for seg merking av glass som muligens et tekstprosjekt hvor all merking for eksempel er omarbeidet til tekststriper. Prosjektet må utføres i nært samarbeid med entrepenør og arkitekt. 13

14 5. Valg av fremgangsmåte Allrommet Utvalget ønsker en lukket konkuranse om kunst til det store allrommet. Utvalget har valgt ut fire kunstnere som inviteres til en lukket konkurranse ut ifra kriterier nevnt ovenfor. Det er satt av kr i konkurransehonorar pr. kunstner. Totalramme for kunst til allrommet er kr De fire kunstnerne er: Marianne Heier Thomas Hestvold Tone Myskja David Batchelor Uterommet Utvalget ønsker en lukket konkuranse om kunst til utrommet mot nord. Utvalget har valgt ut fire kunstnere som inviteres til en lukket konkurranse utifra kriterier nevnt ovenfor. Det er satt av kr i konkurransehonorar pr. kunstner. Totalramme for kunst til uterommet er kr De fire kunstnerne er: Lello//Arnell Toril Johannesen Lotte Konow Lund Anders Sletvold Moe 14

15 Glassmerking Utvalget ønsker et direkte oppdrag til en kunstner som får i oppgave å lage et kunstprosjekt knyttet til merking av glass interiørt. Det er satt av kr til skissehonorar for prosjektet. Det er satt av kr som totalramme for omarbeidelse av glassmerking. Kunstner er: Kurt Johannesen 15

16 6. Budsjett (Oppdragssum kr ) Administrative utgifter (15%) Konsulenthonorar 10% % Arbeidsgiver avgift Reise konsulenter Representasjon Reserve Sum Kunstrelaterte utgifter Kunst allrommet Kunst uterommet Kunst merking glass % BKH (av ) Konkurranse/skisse honorar Andre konkurranseutgifter Reise/opphold kunstnere Skilting Fotodokumentasjon/trykk Reserve Sum Sum totalt

17 7. Fremdriftsplan 30. oktober 2011: Ferdig godkjent kunstplan. Kunstnere inviteres til konkurranse og direkte oppdrag 14. november 2011: Kunstnere inviteres til informasjonsmøte på NHH, Bergen 15. mars 2012: Innlevering konkurranseutkast og skisseutkast direkte oppdrag 1. april 2013: Ferdigstillelse av kunstprosjektene i henhold til byggets fremdrift. 17

18 8. Presentasjon av kunstnere til konkuranser og direkte oppdrag Allrommet Marianne Heier Thomas Hestvold Tone Myskja David Batchelor Uterom Lello//Arnell Toril Johannesen Lotte Konow Lund Anders Sletvold Moe Direkte oppdrag Merking glass: Kurt Johannesen 18

19 Marianne Heier Pengene er materialet og gaven er teknikken i Marianne Heiers arbeid. Prosjektene hennes består av intervensjoner og arkitektoniske installasjoner, og tilbys som gaver til utvalgte institusjoner i og utenfor kunstscenen. De introduseres litt som trojanske hester i mottakerinstitusjonen, og medfører fysiske og strukturelle endringer i institusjonens dagligliv. Hensikten er å representere et konkret, materielt alternativ til en etablert orden; å belyse blindsoner i institusjonens praksis og identitet. Spenningen mellom kulturell og økonomisk kapital er ett av hovedtemaene i arbeidene hennes. Heiers kunstprosjekter er ment for å aktivere eller lade allerede eksisterende sammenhenger ved å introdusere ny energi, noe som fører til konkret fysisk forandring. Saganatt Et av prosjektene har vært en gave til det kulturhistoriske museet Maihaugen på Lillehammer. Arbeidet heter «Saganatt» og tar utgangspunkt i de første oljefunnenes revolusjonerende betydning for norsk økonomi. Oljeutvinningen førte til en eksplosiv oppgradering av levestandarden for alle samfunnsklasser i Norge, noe som er tydelig i Maihaugens nyere avdeling Boligfeltet. Når historien om Norge fortelles, foretrekkes likevel en historieforståelse der den norske befolkningen har fortjent sin posisjon som verdens rikeste land gjennom hardt arbeid, nøysomhet og utvikling av kompetanse gjennom mange hundre år. «Saganatt» knytter både kunstneren og Maihaugen til det nye norske landskapet vi alle er en del av: Oljenasjonen Norge. Saganatt, et stykke asfaltert, vei gitt i gave til Maihaugen. 19

20 Asfaltskulpturen Saganatt handler om et brudd. En radikal endring som fant sted foran alles øyne, men som likevel ser ut til å representere et blindfelt i norsk kultur og selvbilde. Det første sikre oljefunnet på norsk sokkel i Nordsjøen i 1968 var en hendelse som nærmest over natten sendte Norge inn i en drømmeaktig fremtid landet var helt uforberedt på. Det var starten på Oljeeventyret. Skulpturen vil inngå i Maihaugens samlinger på lik linje med bygninger og andre gjenstander i museet, og vil synliggjøre og påminne oss om det voldsomme bruddet som fant sted i forbindelse med oppstarten av oljeutvinningene på norsk sokkel. Andre arbeider Crew En annen gave er et nytt pauserom for museumsvertene ved Nasjonalgalleriet, som er en del av Nasjonalmuseet. Gaven er gitt fra Heier til Nasjonalmuseet for Kunst, og består i påkostningen av et nytt pauserom for museumsvertene ved Nasjonalgalleriet, som er en del av Nasjonalmuseet, hvor Heier selv inntil nylig har arbeidet som vert. For egne penger har hun engasjert to arkitekter som har planlagt et fantasifullt og moderne oppholdsom som skal erstatte de relativt enkle lokalene som ble brukt til dette tidligere. Samtidig som gaven fungerer som et bidrag til vertene, er den også et spark til institusjonen, som har langt mer moderne pauselokaler for ansatte i høyere stillinger, andre steder i museet. Som en del av prosjektet har Heier laget en film hvor hun intervjuer tidligere museumsvertkolleger fra Kunstindustrimuseet. Her forteller vertene, som er nyutdannede kunstnere og akademikere, om sine egentlige interesser og talenter som de dyrker utenfor arbeidstiden, og som de håper å kunne leve av på sikt. Slik blir vi minnet om spriket mellom vertenes kompetanse og deres relativt enkle arbeidsoppgaver. På denne måten fungerer Crew også som en dokumentasjon over et 20

21 voksende fenomen, nemlig overproduksjonen av kunstnere og humanister fra utdannelsesinstitusjonene, og mangelen på relevante stillinger disse kan tre inn i samfunnet. I et annet prosjekt Heier gjennomførte i Milano i 2000 ble betrakteren stilt ovenfor en stor haug med 1000-Lire-sedler som Heier månedene i forveien hadde tjent på forskjellige småjobber. Seddelhaugen var omsluttet av et tett gardin, og galleripersonalet hadde instruks om ikke å hindre de besøkende i å ta med seg noe av pengene. Om de gjorde det var opp til deres egen samvittighet, et dilemma som kanskje ble enda sterkere hvis man leste en vedlagt tekst om hvordan kunstneren hadde ervervet dem. Arbeid, ervervelse av verdier, og donasjonen av disse til forskjellige formål er et gjennomgående tema i flere av Heiers prosjekter. Hennes prosjekter fungerer både som rent økonomiske eller materielle donasjoner, og som symbolske handlinger. I tillegg til gavenes faktiske betydning for mottakeren, kan de også vekke generelle refleksjoner omkring verdier i videre forstand og kunstneres delaktighet i en større sosial virkelighet. At Heier faktisk finansierer prosjektene gjennom eget arbeid i ordinære stillinger og at gavene ikke er skaffet til veie gjennom sponsing eller selskapelig fundraising, er helt avgjørende for hvordan de fungerer. Heier stiller sin egen kropp og sin egen tid til rådighet i prosjektene sine, som sånn sett ikke bare omfatter selve gavene, men også måten hun har skaffet midlene på. Ved at kunstnerens egen hverdag trekkes inn som en del av verket gir hun dem paradoksalt nok en personlig og nesten biografisk dimensjon. 21

22 CV Marianne Heier Enebakkveien OSLO NORWAY Istituto Artistico dell Abbigliamento Marangoni (Milan, Italy) Accademia di Belle Arti di Brera (Milan, Italy) 07 - Research fellow, Oslo National Academy of the Arts SOLO EXHIBITIONS 10 Jamais - Toujours - Stenersen museum, Oslo, Norway 08 SAGA NIGHT - Maihaugen Museum of Cultural Heritage, Lillehammer. Curator P. G. Eeg-Tverbakk WALDGÄNGER - public art project, KORO PROMESSE DE BONHEUR - public art project, Oslo Art Academy 07 PIONÈR - Rom for kunst og arkitektur, Oslo. Curator P. G. Eeg-Tverbakk 06 AK28/ Liljevalchs Konsthall, Stockholm 05 CREW UKS, Oslo A DROP IN THE OCEAN Public art project. Bjørvika and Sagene public baths, Oslo 04 SUPPLY & DEMAND CareOf, Milan, Italy. Curator A. Pioselli 03 FEATHERWEIGHT Nattgalleriet, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand 02 A COMMON COLD Galleria Luigi Franco Arte Contemporanea, Turin, Italy. Curator G. Bertolino. IN ABSENTIA II with S. Hermansen, Galleri F15, Jeløya 01 IN ABSENTIA I with S. Hermansen, Galleri F15, Jeløya 00 DO YOU HAVE A LIGHT? G9, Oslo CRACKING CONCRETE Galleria Fabia Calvasina, Milan, Italy WALLFLOWER (Performance) Galleri F15, Jeløya 99 EXOTICA Zone c/o Graffio, Bologna, Italy. Curator S. Ferri 98 GALLERIA MARCONI, Cupra Marittima (AP), Italy. Curator S. Ferri TANGO! Galleria Luigi Franco Arte Contemporanea, Turin, Italy. Curator G. Bertolino PERUGI ARTECONTEMPORANEA, Padova, Italy. Curator S. Zannier GROUP EXHIBITIONS 10 SNAPSHOTS ON TOURISM - HIAP, Helsinki, Finland. Curators M. Jaukkuri and M. Muukkonen 09 EN HELT ALMINNELIG UDSTILLING - Galleri Overgaden, Copenhagen. Curators C. Høgsbro Østergaard and K. Bolt Rasmussen. GOING TO MARKET - Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden, Norway. Curator C. Ugelstad KUNSTEN Å FALLE - Preus Museum, Horten, Norway. Curators J. Ekeberg and E. Byre TRANSAKSJONER (DEL 2) - Office for Contemporary Anarchy, Moss, Norway. Curators T. Kvam and P. Bjelke Andersen PROTECTIVE COLORATION - CCS/ Bard College, Annandale-on-Hudson, USA. Curator N. Vicario HYPOCRISY: THE SITE SPECIFICITY OF MORALITY - National museum for art, architecture and design, Oslo, Norway. Curators S. Högkvist and K. Koyoh 08 OIL - WELFARE & FAIR OIL - Garanti Gallery and Platform Garanti, Istanbul, Turkey. Curator CuratorLab 07 22

23 THE PRICE OF EVERYTHING Whitney Independent Study Program, New York. Curator M. Braathen MANIFEST 2007 TWT, Oslo ALLE PARETI NIENTE Fondazione Anna Valeria Borsari, Milano ASKER TRAFO, Asker. Curator N. Nerdrum CROSS TALKING Christiansand Kunstforening, Kristiansand. Curator A. Langhelle 06 PROSJEKTROMMET 93 06, F15/ Bryggerihallen Moss POST NORA Today Art Museum, Beijing. Curator Wang Baoju 05 THE GIFT Sparwasser HQ, Berlin. Curator I. Kierulf and H. M. Nordby ARTISTIC STRATEGIES FOR AN ECONOMY IN CRISIS Galleria Civica, Trento. Curator M. Senaldi and P. L. Sacco HAPPY PAPPY Magazine project. Curator M. Stahl CALCULATED RISKS OCA/ Kunstnernes Hus, Oslo FARVEL NORGE Bodø Kunstforening, Bodø TRANSPOSITIONS Skur 71, Bjørvika, Oslo. Curator S. Liverud 04 BIENNALE SYD Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand. Curator E. Høyersten 03 ART TO THE PEOPLE National Touring Exhibitions; Bergen Kunsthall, Kunstnernes Hus, Bomuldsfabriken, Tromsø Kunstforening. Curator J. Ekeberg START Centro arte contemporanea Cavallese, Trento, Italy. Curator O. Berlanda 02 COLLECTOR S ITEM/ PRIVAT EIE Galleri F15, Jeløya. Curator S. Hofsvang WHEN SUMMER IS ALMOST GONE Arendal Kunstforening, Arendal, Norway 01 UKS-BIENNALEN UKS, Oslo. Curator A. Kroksnes COMPLETELY CONFIDENTIAL Galleria Comunale Arte Contemporanea, Città di Castel S. Pietro, Italy. Curator A. Pioselli MANIFESTAZIONE Care of, Cusano Milanino. Curator G. Scardi G9 STREK Galleri uten navn, Oslo 00 G9-ALE III/ OSLO OPEN G9, Oslo PERISCOPIO Milan, Italy. Curator F. Tedeschi and A. Madesani STANDART Nordic performance festival, Gothenburg, Sweden. Curator SubBau VEDERE VOCI Luigi Franco Arte Contemporanea, Turin, Italy. Curator G. Bertolino 99 VIDEO NIGHT G9, Oslo OFFICINA EUROPA Cesena, Italy. Curator R. Barilli HØSTUTSTILLINGEN 1999 Kunstnernes Hus, Oslo LUOGO COMUNE Milan, Italy. Curator A. Pioselli and G. Scardi 98 NOT TOO BAD Perugi Artecontemporanea, Padova, Italy. Curator G. Bartorelli NO MAN S LAND Perugi Artecontemporanea, Padova, Italy. Curator S. Ferri and G. Bartorelli QUI, LA, OVUNQUE Comune di Viconago Cadegliano, Varese, Italy. Curator Vegetali Ignoti DISOCCUPATE LE STRADE DAI SOGNI Perugi Artecontemporanea, Padova, Italy. Curator A. Galasso 97 NUOVA EDIZIONE Gardone Valtrompia, Brescia, Italy PAESAGGIO A NORD OVEST Fondazione Pistoletto, Biella, Italy 202 PROGETTI Comune di Biella, Italy XXIV PREMIO SULMONA Palazzo dell Annunziata, Sulmona, Italy. Curator M. Bignardi ORIGINI Galleria Monopoli, Pavia, Italy. Curator C. Galli, Leonida and D. Vescovi TRANSACCADEMIA Palazzo delle Stelline, Milan, Italy. Curator V. Ferrari and A. Cavaliere 96 CRONICO Centro Storico/ Aqualunga, Gardone Valtrompia, Brescia, Italy PREMIO SAN CARLO BORROMEO Palazzo della Permanente, Milan, Italy. Curator F. Tedeschi/ L. Caramel/ M. Di Stasio ARTE E BELLEZZA IN FABBRICA Palazzo Te, Mantova, Italy. Curator F. Squatriti and V. Ferrari 95 S.P. 95 Galleria Diecidue, Milan, Italy PLANNED EXHIBITIONS AND PROJECTS 10 W17, Oslo. Curator I. Kierulf HIAP, Helsinki: Snapshots on Tourism. Curators M. Jaukkuri and M. Muukkonen 11/12 Nasjonale Turistveger. Public art project GRANTS AND SCHOLARSHIPS 23

24 07 Ingrid Bäck Langaard s foundation Programme for research fellowship in the arts Vederlagsfondet project support 05 Biennial artist s scholarship, State of Norway Office for Contemporary Art Norway, International support Norwegian Culture Fund Vederlagsfondet, project support 04 Norwegian Culture Council, project support Vederlagsfondet, project support BKH, project support Office for Contemporary Art Norway, exhibition support 03 Vederlagsfondet, project support Lorch-Schives legacy 02 Vederlagsfondet, project support Annual artist s scholarship, State of Norway Norwegian Culture Fund 01 Ambrosius scholarship, Unge Kunstneres Forbund Vederlagsfondet, public financial support for specific project 00 Vederlagsfondet, public financial support for specific project Sleipnir travellers grant for Nordic artists 24

25 Thomas Hestvold Thomas Hestvold er først og fremst kjent for sine abstrakte malerier, men han arbeider også idebasert og benytter flere ulike materialer i fremstillingen av sin kunst. Hestvold er en kunstner som evner å arbeide monumentalt i ulike materialer med flere betydningslag flettet inn i arbeidene. Han har lang fartstid som kunstner og flere store kunstprosjekter bak seg Den Norske Ambassaden i Brussel Ambassaden ligger vis a vis EU,s hovedkvarter med utsikt til EU parlamentet. Arbeidet er plassert i trappeløp fra resepsjonen opp til ambassadens store møterom. Arbeidet er på 6 m høyde, 4 m bredde og er utført som tegning på stål plater, tegningen er spart ut mens stålet er rustet ved oksydering. 25

26 Motivet er en bearbeidelse av de eldste plantegninger fra bygging av Nidarosdomen og speiler på denne måten Norges kulturelle og kristne historie. Bruk av stål som materiale kan leses som et bilde på Norge som sjøfarts og handels nasjon. Både gjennom valg av motiv og materiale viser Hestvold stor forståelse for Norge som kultur og handelsnasjon ikke minst plassert i Norges viktigste ambassade i Europa. 26

27 27

28 Bøler kirke 2011 I sitt siste prosjekt som ble ferdigstilt august 2011 har Hestvold laget et 14 meter langt glassmaleri til Bøler kirke. Arbeidet har tornekronen sentralt plassert, bakgrunnen er laget med utgangspunkt i google-earth kartbilder fra Bethlehem, Nasaret, Kaana, Kapernaum, Getsemane, og Golgat. Disse er bearbeidet i photoshop og trykket på glass. Fargene tar utgangspunkt i kirkeårets farger. Tornekronen er i antikk glass og ligger som et relieff opp på det digitalt trykkete glasset.. 28

29 Arendal Kulturhus Maleri i marmorella teknikk malt rett på vegg. Marmorella er et sparkel støv som kan tilsettes farge. Tegningene er utført med en frese maskin som lager spor i marmorellaen, her legges farget marmorella, dette igjen pusses ned så flaten blir plan.. Arbeidet plassert i vestibylen er ca 3x 16 meter og strekker seg over 3 etasjer. 29

30 CV Thomas Hestvold Født 1957 i Oslo, bor og arbeider på Vestre Sandøya utenfor Tvedestrand. E-post: Tlf: Utdanning: 1983 Cand mag. Universitetet i Bergen Kunstskolen i Rogaland Kunstakademiet i Trondheim Vestlandets Kunstakademi School of Visual Arts, New York Separatutstillinger: 2010 Kabuso, Øystese Galleri Gann, Sandnes 2008 Galleri Kunst1, Sandvika 2007 Galleri Åkeren, Kongsberg 2006 Galleri Christian Dam, Oslo 2005 Risør Kunstforening 2004 Kunstnerforbundet, Oslo 2003 Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand 2000 Galleri Bomuldsfabriken, Arendal Stavanger Kunstforening 1999 Stavanger Kulturhus, Sølvberget Galleri Wang, Oslo Galleri Tvedstrand 1998 Galleri Langegaarden, Bergen 1996 Galleri Wang, Oslo Risør Kunstforening 1995 Galleri Sølvberget, Stavanger 1994 Galleri Langegaarden, Bergen Galleri Bomuldsfabriken, Arendal 1993 Galleri Wang, Oslo Trondhjems Kunstforening 1992 Galleri Tvedestrand Stavanger Kunstforening 1991 Galleri Langegaarden, Bergen 1990 Galleri Sølvberget, Stavanger 1988 Unge Kunstneres Samfunn, Oslo Utvalgte gruppeutstillinger: 2010 Blodig alvor, Sørlandets Kunstmuseum 2009 Bumuldsfabriken, Arendal Wall to wall, Galleri LNM, Oslo /40, Stenersenmusset, Oslo 2006 Periferi og sentrum, Sørlandets kunstmuseum 30

31 2002 "Konkret" Lillehammer Kunstmuseum, Lillehammer 2001 "Kristus 2000", Galleri F15, Moss "Nordlys", Tromsø Kunstforening, Tromsø 2000 "Arv", Christiansands Kunstforening og International Peace Sentre, Jerusalem "Ny arena", Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand "Hverdag-bilder-hver dag", Rogaland Kunstnersenter, Stavanger "Grannland Norge", Krapperups Konsthall, Malmø 1998 "Rekonstruksjoner", Galleri Wang, Oslo 1996 "Syndige abstraksjoner", Astrup Fearnley Muséet for Moderne Kunst 1997 "Diagnose", Rogaland Kunstnersenter, Stavanger 1994 "Nettverk", Kunstnernes Hus, Oslo 1993 "Stillhetens uttrykk", Galleri Åkeren, Kongsberg 1992 "Eksil", Rogaland Kunstmuseum, Stavanger 1990 "Uten tittel", Museet for Samtidskunst, Oslo Innkjøp: Utsmykninger: "Terskel II", Museet for Samtidskunst, Oslo "Posisjoner", Trondhjems Kunstforening, "Hestvold, Wyller, Schmidt", Kunstnernes Hus, Oslo Museet for Samtidskunst Norsk Kulturråd O L samlingen, Lillehammer Sørlandets Kunstmuseum Rogaland Kunstmuseum Tvedestrand Kommune Aust-Agder fylke Kristiansand Kommune Bøler kirke, Oslo Hausken kirke, Rennesøy 2009 Norges ambassade, Brussel 2007 Kristiansand Gravkapell Straitunet bo- og behandlingshjem 2005 Arendal kulturhus 2004 Plankemyra bo- og behandlingshjem, Arendal Aust-Agder Sentralsykehus 2001 Utenriksdepartementet, Oslo 2000 Vest-Agder Sentralsykehus 1999 Søgne kulturhus 1997 Sund kirke, Sotra 1995 Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 31

32 32

33 Tone Myskja Tone Myskja (born in Trondheim, 1961) is a norwegian artist, working with video, video as a sculptural element in relation to exhibitions, concerts and stage performances. She has studied theatre design, sculpture and video/media at art academies respectively in Oslo, Antwerp and London. Her work is concerned with language, body and space and focuses on how our identity and language is dependent on and interconnected with the physical and psychological space we act or reside in. Her editing is known for her strong sense of rhythmical structure building on musical awareness and composition. Her videos are moving collages using many layers and cut-up technique. 33

34 Dagbok - Tilfeldighetsarkiv - Public Art at Norway Resistance Museum, Akershus Fortress. "Tone Myskja has created installations for three hatches at the Norwegian Resistance Museum's south wall. The installations are inspired by the story of the prisoner of war Petter Moen and his diary, which was dotted with a pin on rigid toilet paper. A coincidence made that the diary was found after his death. This triggered the thought of what material is the base of our knowledge of history. 'I am concerned about how chance plays a part in the reconstruction of history. What material exists, whos or what voice is telling? "Hatch number One has an excerpt of Moen's diary printed on glass. A red "river" of words, words about resistance, history, war, abuse and imprisonment are flowing through the visual diary.in hatch number Two Myskja has collected stories from people in conflict zones today, living in captivity, being on the run, being abused. The stories are collected and hidden in paperrolls similar to Moen's diary rolls. They are tied together with colored yarn. The colours are the same as of the flag colour of the country the story is from. The paperrolls are marked with the year the conflict began. This is all we get to see of the stories. The third hatch is full of numbers, some of diode bulbs that counts up from 0 to 42 million and some printed on the glass. The numbers can mean many things. They may be a prisoners number, or the passing of time, or related to the counting of days in imprisonment. 42 million is the number of refugees today. The layers of printed red numbers on the glass appear as an unreadable red web giving associations to blood or disintergration. " 34

35 Brønnen som hvisker om natten - The Magic Well Interactive sound and videoinstallation for children and adults. A sophisticated video and sound installation exploring the relation between new media and mythological imagery and themes from European fairytales. The installation consists The well, never still, mysterious and dreamy, changing in blue and green seascapes. Revealing deep waters in which you discover familiar faces or the outline of people passing and secret places. You hear fragments of speech, recognize rhymes, bits of songs and luring voices. Leaning onto the wall you see the big book of stories. It calls up the stories from the red wood, the dancing shoes, the treasures hidden in the mountain of glass and manny more. The little magic helper is running across the colored pages. An enchanted insect floffs its wings. The Magic Well was premiered at Henie-Onstad Artcenter 7 th. february Earlier versions of the work was exhibited in Odense and Århus, Denmark in

36 CV Tone Myskja Hegermannsgate 15a 0478 Oslo mob: UTDANNELSE: SHKS(Statens handverk- og kunstind.skole) Klaer og Kostyme Statens Kunstakademi - Skulptur EKSTERNE STUDIER: Kongelige Kunstakademi - skulptur, Antwerpen, Belgia The Slade School of Fine Art - media, London, England UTSTILLINGER, PROSJEKTER, UTSMYKKINGER "Festen", sitater fra Dramatikerforbundets medlemmer er grunnlaget for videoen laget i forbindelse med dramatikerforbundets 70ars jubileum. Litteraturhuset, Oslo desember "Streif, Postkort 1-8" Et videoarbeid laget i forbindelse med prosjektet "Et Moderne Kulurminne" i Groruddalen. Lyd-design Jon Balke. Støttet av Oslo Kommune og Høgskolen i Oslo. "Brønnen som hvisker om natten", nyproduksjon, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden. Videoinstallasjon i samarbeide med Mobile Homes, Zoe Christiansen/Sven Erga. "Alfabet", konsert og utstilling på Nasjonalbiblioteket, Oslo. Samarbeide med Zoe Christiansen,Sven Erga og Hilde Malme I tillegg medvirket Bjørn Andor Drage, Sidsel Endresen, Jon Balke, Tanja Orning, 7 operasangere og 7 skuespillere. "LautLeben", et samarbeidsprosjekt med Rolf Wallin og Sidsel Endresen, The Harris Theatre, Chicago "LautLeben", et samarbeidsprosjekt med Rolf Wallin og Sidsel Endresen, Zipper Hall, Los Angeles "LautLeben" fremført i forbindelse med Rolf Wallin festivalen. Parkteateret Scene, Oslo "AVE - VIDEO EXCHANGE FESTIVAL" - LANDMARK "Brønnen som hvisker om natten", videoinstallasjon i samarbeide med Mobile Homes, Zoe Christiansen/Sven Erga. Århus, Danmark "Stages and storeys" videoinstallasjon, Kunstnernes Hus, Oslo Lyd, Jon Balke "De røde sko", videoinstallasjon i samarbeide med Mobile Homes, Zoe Christiansen/Sven Erga. Barnekunstmuseet i Odense. H.C Andersen jubileet "LautLeben" Ultima, contemporary music festival, et samarbeidsprosjekt med Rolf Wallin og Sidsel Endresen "VEE-II - NORWYDEO II " Norsk videokunstfestival arrangeres på Laznia, Senter for Samtidskunst, i Gdansk, Polen Beta 2.0, Event, BIT Teatergarasjen, Bergen "Natten", Videoscreeing til konsert, komposisjon av Kjell Flem, Oslo Solistkor, Oslo "Sammenfall" Galleri Sverdrup UIO, videoinstallasjon inspirert av Jon Fosses forfatterskap, i forbindelse med Jon Fosse seminar ved UiO, Lyd-design Jon Balke "Woman-stone-red", omredigering av videomaterial fra forestillingen Subject of Icons, lyd Tone Gellein, Femina filmfestival, Trondheim "ZERO" Videoredigering i samarbeid med F.Scavetta til danseforestillingen "ZERO",F.Scavetta, Wee company, premiere i Roma september 2003 "ascending - descending" Galleri MGM, Oslo, Lyd-design Jon Balke Crac Alsace, Alsace, Frankrike, "ascending - descending videoscreening "Ascending-Descending" video vises under Re:motion,TOU scene, 16-18okt. Stavanger 36

37 "Stairs" Video til konsert, TOU Ny Musikk, Stavanger Fartein Valen jubileet Utendørs videoprojeksjon, Agder Kunstnersenter/Sørlandets Kunstmuseum "Nattgalleriet" i september "Kokong" Kunstnersenteret i Oppland, "Kokong", video arbeid "LIVE*" Solo dans/video "LIVE*", F.Scavetta - T.Myskja,premiere i Sandnes, Oktober Dans Bergen, Ultima Oslo, Trondheim "Livingrooms", Video projeksjoner til Sidsel Endresens bestillingsverk Nattjazz i Bergen "Blendverk" Tegnebiennale, utstilling F-15, Moss, oktober Gruppeutstilling Stavanger Kunstforening, Fartein Valen jubileet "Subject of Icons" Video triptyk til danseforestillingen "Subject of icons - falling and flying", Tone Gellein, Paulus Kirke, Oslo "LIVE*" Video mix live og redigert til F. Scavetta solo danseforestilling La Biennale di Venezia "tenkt og tegnet kunst - som lydkunst" Video til Ny Musikk prosjekt på Blå, Oslo "Ning" Gruppeutstilling, Nordiska Akvarellmuseet, Skærhamn, Sverige "A sudden, unexspected faint" Videofilm og Scenografi, Wee - Scavetta/Kipperberg Dance and performance Group. Live music, Jon Balke turneer i Italia, Frankrike, Norge "Point Break" Videotek,Bergen Kunstforening "Oase - Blendverk" Akershus Kunstnersenter, "Oase", Videostills og video "Blendverk", Lyd Jon Balke Åpningsutstilling, Nordiska Akvarellmuseet, Skærhamn, Sverige "Tendenser", Galleri JMS, Oslo "Lie of the Land - DAL-DALE"Leeds City Art Gallery,digitale fotografier, Lyd Jon balke "Continental Drift", Fruitmarked Gallery, Edinburgh "Dark Field", The Boilerhouse, London U.K., "Momentum", nordisk festival for moderne kunst, Moss "Cross references", Etnografisk Museum, Oslo Turnerte med Norske Riksutstillinger 1997 "Screens", Trondhjems Kunstforening "Ning" Videoprosjekt, Rogaland Kunstnersenter, Stavanger "AJAR", F-15, Jeløya, Moss "Ning" Trøndelag Kunstnersenter, videoinstallasjon og tegninger "White Out" Galleri RAM, videoinstallasjon, lyd Jon Balke "Sjikt" Galleri Riis, videoinstallasjon "DIXI", en presentasjon av 34 unge norske kunstnere, Langesgt. Oslo "Still Point" Herslebsgate 10, videoinstallasjon "There is no fixed points in space" UKS, Oslo videoinstallasjon 152(c) Brick Lane, "Still Point" og "There is no...",videoinstallasjoner, London U.K "Two Thousand Square Feet", Whitfield str., London "The Border", samarbeidsprosjekt, Oslo,Stockholm, London - Galleri Enkehuset, Stockholm, Sverige - Galleri Pelin, Helsinki, Finland - Kunstnernes Hus, Oslo "Oralitetens Bilde", Galleri Mevlana, Oslo "225 Jaar Beeldhouwen", Hessenhuis, Antwerpen, Belgia 37

38 ANNEN KUNSTNERISK AKTIVITET: Utsmykkings oppdrag ved IFI-2 Universitetet i Oslo skal ferdigstilles i Utsmykking Akerselva Sykehjem 9 etg. ferdigstillt april Plakatdesign, Magnetic North Orchestra CD-cover, Jon Balke-Cikada String Quartet, "Rotor" CD-cover, Jon Balke- "Saturation" Kostyme Design, EXPLO-97, Molde International Jazz Festival NRK- "Tre Kunstnere, Tre landskap" KOMMISJONER: "Streif,"- Et videoarbeid laget i forbindelse med prosjektet "Et Moderne Kulurminne" i Groruddalen. Lyddesign Jon Balke Photo 98 commision, Yorkshire, England "Screens", video arbeid INNKJ PT AV: Norsk Kulturråd Nordiska Akvarellmuseet 38

39 David Batchelor David Batchelor (UK), Professor, Royal College of Art, London Author of Chromaphobia a book on colour in contemporary art. Batchelor s work comprises three-dimensional structures, photographs and drawings, and mostly relate to a long term interest in colour and urbanism. He has exhibited widely in the UK, continental Europe, the Americas and, more recently, Asia. Commissioned project for Art On The Underground, Gloucester Road Station,

40 Sculpture Now exhibition, Saatchi Gallery, London,

41 Sculptures from found plastic objects Anthony Wilkinson Gallery, London,

42 CV DAVID BATCHELOR David Batchelor is an artist and writer based in London. He was born in Dundee, Scotland in He studied Fine Art at Trent Polytechnic, Nottingham ( ), and Cultural Theory at Birmingham University ( ). Recent exhibitions include Chromophilia: , Paço Imperial, Rio de Janeiro (2010); Backlights, Galeria Leme, São Paulo, (2008); Color Chart, Museum of Modern Art, New York (2008) and Tate Liverpool (2009); Unplugged, Talbot Rice Gallery, Edinburgh (2007); Extreme Abstraction, Albright Knox Gallery, Buffalo, New York (2005), Biennial de Santiago, Chile (2005); Shiny Dirty at Ikon Gallery, Birmingham (2004); the 26th Bienal De São Paulo (2004); Sodium and Asphalt, Museo Tamayo, Mexico City (2003); and Days Like These: Tate Britain Triennial of Contemporary Art, Tate Britain, London (2003). Chromophobia, Batchelor s book on colour and the fear of colour in the West, was published by Reaktion Books, London, in 2000 and is now available in eight languages. Colour (2008), an anthology of writings on colour from 1850 to the present, edited by Batchelor, is published by Whitechapel, London and MIT Press, Cambridge, Mass. His other book, Minimalism, was published by Tate Publications in 1997, and he has written many catalogue essays as well as features and reviews in journals such as Frieze, Artforum, Artscribe, and Cabinet. David Batchelor is represented by the Wilkinson Gallery, London and Galeria Leme, Sao Paulo. He is a Senior Tutor at the Royal College of Art, London CV 1955, 17 July born Dundee, Scotland Education Foundation Course Watford College of Art BA (Hons) Fine Art Trent Polytechnic, Nottingham MA Cultural Studies Centre of Contemporary Cultural Studies University of Birmingham One Person Exhibitions 2010 Chromophilia Paco Imperial, Rio de Janeiro 09 September 30 November 2008 Backlights Galeria Leme, Sao Paulo 8 October 30 November 2007 Unplugged (Remix) Wilkinson Gallery, London 11 October 20 November Unplugged Talbot Rice Gallery, Edinburgh 27 July 29 September [cat.] 2006 South Bank Spectrum South Bank Centre Christmas Lights Commission 1 December 6 January [reinstalled annually until 2015] 2005 Ten Silhouettes Gloucester Road Underground Station, London 27 June 24 October 2004 Shiny Dirty 42

43 Ikon Gallery, Birmingham 4 February 28 March [cat.] 2003 The Spectrum of Hackney Road Wilkinson Gallery, London 12 September 12 October 2002 Barrier 38 Langham Street, London 15 March 28 April 2001 ShinyDirty Habitat, London 21 March 24 June2000 Electric Colour Tower Sadler s Wells Theatre, London 6 September 28 January Apocalypstick Anthony Wilkinson Gallery, London 30 March 1 May 1998 Monochromobiles The Economist Plaza, London 15 January 3 March 1997 Shelf-Like, Frame-Like, Note-Like Byam Shaw School of Art, London 4 21 May Polymonochromes Henry Moore Institute, Leeds 17 January 6 April 1996 Polymonochrome Drawings Soho House, London 23 January 2 March 1995 Serial Colour Curtain Road Arts, London 22 September 18 October Books 2010 Found Monochromes Vol. 1, Ridinghouse: London 2008 Colour (editor) Whitechapel, London / MIT Press, Boston 2000 Chromophobia Reaktion Books, London Reprinted 2003, 2005 English, French, Spanish, Italian, German, Korean, Portugese, Greek and Japanese editions 1997 Minimalism Tate Gallery Publications, London Reprinted 2004 English, Spanish, Portugese, Brazillian Portugese, Dutch, Danish and Swedish editions Selected Group Exhibitions 2010 Kupferstichkabinett: Between Thought and Action White Cube, London 8 July 28 August Open Light in Private Spaces: Biennale fur Internationale Lichtkunst multiple venues, Unna, Germany 28 March 27 May The Gathering Longside Gallery, Yorkshire Sculpture Park 43

44 5 March 18 April Party New Art Gallery, Walsall 11 February 10 April 2009 Presque Rein III Laure Genillard Gallery, London 17 October 9 January Color Chart: Reinventing Color, 1950 to Today Tate Liverpool 28 May 13 September Kaleidoscopic Revolver Hanjiyun Contemporary Space, Beijing 23 March 27 April Total Museum, Seoul 3 May 21 June Better than Grey Bury St Edmunds Art Gallery 21 January 7 March A Twighlight Art Harris Lieberman Gallery, New York 17 January 28 February 2008 Sculpture from the Scrapyard Henry Moore Institute, Leeds 3 September 28 November 2009 Conversations Kettle s Yard, Cambridge 27 September 16 November Irony & Gesture Kukje Gallery, Seoul, South Korea 18 July 14 August [cat] Folkestone Triennial various venues, Folkestone 14 June 14 September [cat]color Chart: Reinventing Color, 1950 to Today Museum of Modern Art, New York 2 March 12 May [cat.] 2007 David Batchelor & Nikolai Suetin Ingleby Gallery, Edinburgh August Shifting Ground Angel Row Gallery, Nottingham 28 July 22 September Echo Room Alcala 31, Madrid 27 March 6 May [cat.] Abstraction: Extracting From the World Millenium Galleries, Sheffiled 8 February 13 May [cat.] 2006 A noir, E blanche, I rouge, U vert, O blue: Farben Kunstmuseum Magdeburg, Germany 9 December 11 March Edinburgh Art Festival off-site projects at the Palm House, Botanic Gardens and Old School, Edinburgh 44

45 Commissions 2010 Big Rock Candy Fountain site specific installation Archway Tower, London 2009 Spectrum of 1st Street site specific installation st Street, Washington D.C Walldella, Dundee site specific installation McManus Galleries, Dundee 2005 Against Nature site specific installation University of Warwick, Coventry 2004 Treasury Magic Hour site specific installation The Treasury, London West Wing Spectrum site specific installation St Bart s Hospital, London 2003 Evergreen site specific outdoor work More London, Tower Bridge 2001 Electric Colour Picture edition of 75 three-dimensional works The Multiple Store, London 1999 Chromodesks site specific installation Pier Trust, London Quick Change Room site specific installation Sadler s Wells Theatre, London Collaborations 2005 Oh, Merce C! Set for Merce Cunningham Dance Company Barbican Theatre, London 16 June 2004 Found Monochromes of London Slide projection to accompany performance of Morton Feldman s Piece for Bass and Clarinet Almedia Opera season 1-2 July 45

46 46

47 LELLO//ARNELL Lello//Arnell (Jørgen Craig Lello født 1978 i Fredrikstad og Tobias Arnell født 1978 i Lund). Kunstnerne har samarbeidet siden de møtte hverandre på Kunstakademiet i Oslo i De er del av en ny, sterk generasjon unge kunstnere som har det til felles at de alle arbeider i et postkonseptuelt felt. En serie arbeider (REDISCOVERY) tar utgangspunkt i og 1800-tallets oppdagelsesreiser, en periode der geografien stod i fokus og de siste "hvite felt" i kartografien ble tettet. Arbeidet med å fullføre dette samfunnsoppdraget, som ofte var preget av en viss eventyrlyst, ble ikke bare sett på med stor beundring, men hadde også en sterk innvirkning på tidsånden. Verden hadde endelig fått en totaloversikt over seg selv, et nytt verdenssyn hadde bokstavelig talt blitt utviklet. Arbeidene forholder seg til kunnskap, prosess, erfaringer og fakta som et flyktig materiale. Ved å forfølge denne fremgangsmåten til det ytterste, fremsettes riktige og uriktige, velfunderte og misforståtte, rent svindelaktige og godtroende påstander om hverandre. Alt dette i et forsøk på å fremstille verden og samfunnet omkring oss på en "korrekt" måte. Ulempen og fordelen med denne måten å forholde seg til kunnskap på, er nettopp denne flyktigheten: Historien er en materie i konstant fluks, som revideres kontinuerlig. Samtidig som gamle feil rettes opp, begås nye, og våre viktigste grunnlag for å forstå vår egen sivilisasjon ligger i erkjennelsen av bevegelsen mellom nyervervet og forkastet kunnskap. Dr.Livingstone or: How I Learned to Stop Worrying and Love the World (

48 Et typisk eksempel på kunstnernes metode er verket Dr. Livingstone or: "How I Learned to Stop Worrying and Love the World". Dette objektet er utelukkende fremstilt av førsteutgaven av H. M. Stanleys bok "How I Found Livingstone" fra Henry Morton Stanley var som kjent en av 1800-tallets mest berømte og notoriske oppdagere. Han gjorde flere store ekspedisjoner til ukjente og ikke-kartlagte deler av det afrikanske kontinent, og publiserte et stort antall bøker og artikler om sine oppdagelser. I verket er den mest kjente av hans bedrifter benyttet; historien om hvordan han fant den forsvunne Dr. Livingstone, som var savnet i mørkets hjerte. Ut av de over 700 sidene som utgjør hovedhistorien i boken, er det skåret ut to halvkuler som danner en globus. Globusen er montert i en meridian som er laget av bokens omslag, og presenteres med boken som pidestall. En verdensanskuelse er altså bygget med denne boken som fundament, men samtidig har prosessen medført ødeleggelse av dette litterære verket og dermed kunnskapen den inneholder. Ettersom lagene som danner globusen ikke er limt sammen er muligheten til stede for å gjenopprette informasjonen ved å ødelegge kunstverket. Slik tvinger verket frem et ultimatum der faktaundersøkelse utelukker verdenssynet - og omvendt. Hercules Slaying the Hydra (2011) Powder-coated steel and aluminium, 350cm x 300cm x 250cm 48

49 Reflections on Corporate Efficiency, the Modernist Movement and Human Evolution (After Congo the Chimpanzee) (2011) Acrylic on canvas, 200cm x 266cm...I found myself, depleted, on my hands and knees, sweat pouring, my head spinning. Beside me, a bottle of Sprite, horribly mangled but intact. I slowly unscrewed it, took a large gulp and instantly vomited. I knew it would happen - I knew what I needed to do: My Spirit Guide had foreseen all of this... (2011) Fingerpainted chair, 81cm x 46,5cm x 55cm 49

50 The Protagonist Gazing into His Own Reflection (2011) Mirrors and MDF, 200cm x 150cm Reverse View (2009) 50

51 Gentleman's Traveling Shrine (2008) The Oracle (2008) 51

52 Knowing About the Universe (2008) Find it, Trap it, Study it, Understand it (2009) 52

53 Taking One Steps Back in Order to Take Two Steps Forward (2009) 53

54 CV LELLO//ARNELL Current & upcoming exhibitions 2011 Group exhibition, Sogn Kunstsenter, Lærdalsøyri 2011 Solo exhibition, Jozsa Gallery, Brussels, Belgium 2011 Art Fair, Art Copenhagen w/ Galleri Erik Steen (stand 37), Copenhagen, Denmark 2011 Group exhibition, Grünerløkka Kunsthall (Oslo Open), Oslo 2011 Norwegian Sculpture Biennial, The Vigeland Museum, Oslo 2011 Solo exhibition, Gallery USF, Bergen Selected solo exhibitions 2011 The Charlatan Mind, Galleri Erik Steen, Oslo 2010 Transmission, Galerie Susan Nielsen, Paris, France 2010 LELLO//ARNELL, Aalesund kunstforening, Ålesund 2010 The New Ritual, Akershus Kunstsenter, Lillestrøm 2010 Undiscovering, Østfold Kunstnersenter, Fredrikstad 2009 The Great Migration, Christianssands Kunstforening, Kristiansand 2009 Reproduction, Vestfold Kunstnersenter, Tønsberg 2009 Revision, Galleri 21, Malmö, Sweden 2008 Rediscovery, Galleri Erik Steen, Oslo 2007 Galleri Pictura, Lund, Sweden 2007 Fiction & Forgery, Heimdal kunstforening, Trondheim 2005 Team Mirage, Galleri 21:24, Oslo 2004 The Cargo Cult of Tobias Arnell & Jørgen Craig Lello, Galleri 21:26, Oslo Selected group exhibitions 2011 Their work is fabulous, Galleri Erik Steen, Oslo 2011 Group exhibition, Museum of Longing and Failure, Bergen 2010 Kunstbasseng, Galleri Tipi, Oslo Biennial of Graphic Art, MGLC, Ljubljana, Slovenia (catalog) 2009 Kalender2009, Snowball Editions 2009 #1, Oslo Open, Grünerløkka Kunsthall, Oslo 2009 New Works, Galleri Erik Steen, Oslo 2009 Dark Matters, Peder Balke Center, Toten 2009 Rock-Paper-Scissors, Galerie Susan Nielsen, Paris, France 2009 Guttestrekar?, Hå Gamle Prestegård, Hå (catalog) 2009 Kalender2008, Lautom Contemporary, Oslo 2008 Mutual: On Collaboration, Samson Projects, Boston MA, USA 2008 Planka #4, Galleri Planka, Oslo 2008 X International Call, Luis Adelantado Gallery, Valencia, Spain 2008 Kalender 2008, Snowball Editions / Torpedo, Oslo 2008 Lights On - norsk samtidskunst, Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo (catalog) 2008 Rykk Tilbake til Start, 0047 OSLO, Oslo 2006 Norwegian Sculpture Biennial 2006, Vigeland Museum, Oslo (catalog) Selected bibliography 2011 "Mentalt forfall" ("Mental decay"), Klassekampen, Oslo 2009 "Once Upon a Chair", Die Gestalten Verlag, Berlin, Germany 2009 "Øvelser i nyromantikk" ("Exercises in new romanticism"), Billedkunst 2009 "Svartvit vila för ögonen" ("Black and white rest for the eyes"), Sydsvenskan 2009 "Unge kunstnergamliser" ("Young artist old-boys"), D2 Magazine / Dagens Næringsliv 2009 "50 ting vi tror på i 2009" ("50 things we believe in for 2009"), Dagbladet 2008 "Ung, norsk og internasjonal" ("Young, Norwegian and International"), Dagsavisen Public collections Statoil Art Collection Sørlandet Art Museum, Kristiansand International Centre of Graphic Arts (MGLC), Ljubljana, Slovenia Astrup Fearnley Collection, Oslo Collection Region Skåne, Skåne, Sweden Public commissions 2011 INSPIRIA Science Center, Sarpsborg 2010 Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Lillestrøm 54

55 Toril Johannessen Toril Johannessen (1978). From Harstad. Lives in Bergen, Norway. The installation The End of Money at Witte de With, Rotterdam is a Dutch train station clock that is re-programmed so that the pace is contingent on the current global internet activity. The more data being procecced, the faster the pace, and vice versa. 55

56 Toril Johannessen for instance makes use of analogies between both the scientific and capitalist market interpretation of expansion and abstraction. Through graph plots she shows how these very words are used in various economic, physics and art historical documents. The absurdity of a crafted wooden office chair - that would appear to be venerating at the foot of the graphs, or has been overturned by the Chaos theory gives another hypothetical dimension and pulls you right into the impossibility of infinite growth. 56

57 Transcendental Physics 2010 In her fascination with nature and the history of science she creates her visual works by way of methodical testing and an analytical attitude to the empirical and theoretical. The aesthetic grows up in a personal interpretation of the documentary where she also draws on metaphorical and mytholo gizing elements that are latent in the source material. The exhibition in NO.5 consists of two works. One is a sculpture, which is absolutely the largest object one can possibly get into the gallery space in one piece, and thus circumscribes the volume and architectural framework of the exhibition. Unlike a ship in a bottle it is not hidden tricks that make the arrangement possible, but primarily a mapping of the physical conditions. 57

58 The second work is concerned with hypothetical points of contact between the German scientist Johann Zöllner ( ) and the Canadian/US visual artist Agnes Martin ( ). Inspired by the latterʼs geometrical motifs, Johannessen plays on Zöllnerʼs discovery that parallel lines appear to be tilted when they are intersected by shorter lines at a particular angle ( Zöllnerʼs illusion ). A further meaning of the work can be read out of the fact that both Zöllner and Martin, through their methodical, scientific investigations, have explored various spiritual dimension. 58

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner NORSK SKULPTURBIENNALE 2008 mangfold i tre dimensjoner Vigeland-museet 6. juni 24. august 2008 INNHOLD Arve Bringaker s 7, p 15 Øivind Storm Bjerke s 9, p 17 Jarle Strømodden s 13, p 21 Siri Berqvam s

Detaljer

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og en pådriver for mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Vi arbeider

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole Forslag kunstnere til lukket konkurranse for KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole På grunnlag av våre diskusjoner i komitéen har vi kommet frem til en sammenstilling av 4 kunstnerskap som vi tror vil resultere

Detaljer

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past Tegnebiennalen fremtiden former fortiden the future shapes the past tegnerforbundet 10.oktober 2014 23.november kunsthall oslo nasjonalgalleriet qb gallery tegnerforbundet oslo kunstforening anatomibygget

Detaljer

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013 Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 03 Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 03 Foto: Sølve Sundsbø, Det kongelige hoff Ilja C. Hendel Hadia Tajik hilsen fra kulturministeren

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 04.07.2008 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE...

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 29.5. 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE.

Detaljer

RETROSPEKTIV KATALOG 2011

RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2011 Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2012 Published by Hordaland Art Centre, 2012 www.kunstsenter.no Redaktør/Editor: Anne

Detaljer

Retrospektiv katalog 2009

Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospective catalogue 2009 KOLOFON: Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2010/Published by Hordaland Art Centre, 2010 Redaktør/Editor: Anne Szefer Karlsen

Detaljer

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre [1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005 Terje Nicolaisen Henie Onstad Art Centre Kolofon / Colophon [2] [3] Indeks / Index Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER 21. januar 29. april Portrett, 1992 Olje på plate 29 x 29 cm Ragnar Almén (f. 1949) har lenge spilt en markant og meget synlig rolle i Vestfolds kunstliv. Til tross for

Detaljer

/ The Spiral and the Square Exercises in Translatability

/ The Spiral and the Square Exercises in Translatability Spiralen og kvadratet Øvelser i oversettbarhet / The Spiral and the Square Exercises in Translatability > 2.06--9.09 2012 SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Utgitt i forbindelse med utstillingen/published

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

KUNSTBANKEN. Hedmark Kunstsenter

KUNSTBANKEN. Hedmark Kunstsenter KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 2015 K U N S T B A N K E N H E D M A R K K U N S T S E N T E R K U N S T B A N K E N H E D M A R K A R T C E N T R E Åssen er det du bær deg, du vøl itte skam, 2014 Foto:

Detaljer

Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S

Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Takterrassen i Kunstbanken. Foto: Robin Cornel Bentzen ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS Tirsdag fredag / Tue - Fri: 11-16. Lørdag søndag / Sat - Sun: 12-17 Mandag

Detaljer

Klara Lidén. Klara Lidén. page. Never come back, 2009, installation view

Klara Lidén. Klara Lidén. page. Never come back, 2009, installation view Klara Lidén Klara Lidén Never come back, 2009, installation view page 139 Klara Lidén Never come back, 2009, installation view Never come back, 2009, installation view Klara Lidén Klara Lidén f. 1979 i

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

Utstillinger og åpninger:

Utstillinger og åpninger: Utstillinger og åpninger: 1. Tracking / Tracing: Contemporary Art from Australia, fredag 20. januar kl. 18:00 2. Utstillingen A Softer Side på Gallery Forrest, fredag 20. januar kl. 18:00 3. Gruppe 11

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 USF Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 Denne versjonen av årsmeldingen inneholder ikke regnskap. INNHOLDSOVERSIKT SAMMENDRAG 2012 SIDE 3 FORMÅL,VISJON OG STRATEGI SIDE 4 MÅL OG VIKTIGE OPPGAVER

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer