OLAV CHRISTOPHER JENSSEN SLIK LIVET ER AS LIFE IS. Edvard Munch videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLAV CHRISTOPHER JENSSEN SLIK LIVET ER AS LIFE IS. Edvard Munch videregående skole"

Transkript

1 OLAV CHRISTOPHER JENSSEN SLIK LIVET ER AS LIFE IS Edvard Munch videregående skole

2 Oppgaven... en fornyet opplevelse Per Hess Å få bidra til å realisere et nytt kunstverk knyttet til Edvard Munch videregående skole har gitt meg en fornyet opplevelse av den tiden jeg selv var elev ved skolen. Dengang het den Statens Håndverks og kunstindustriskole SHKS]. Ideen om et kunstverk som kunne ta opp i seg de beste av impulser som knytter seg til stedet og bringe dem videre inn i en ny tid for skolen har inspirert både kunstner, kunstutvalget og meg. Kunstverkets plassering utpekte seg selv. Fondveggen knyttet til den nye universelt utformede hovedinngangen ga en maksimal mulighet for et selvstendig kunstverk anno Kunstverket ville samspille med den gitte situasjon som del av skolens atrium og det fredede bygget og stå som et daglig velkommen til alle elever og andre brukere. Valget av Olav Christopher Jenssen som utførende kunstner er et godt valg. Hans verk, Slik Livet Er, både formidler og knytter an til skolens tradisjoner og ånd. Han har også vært elev ved skolen. Verket gir en inspirasjon til aldri å slippe av syne kunsten som livets sentrale følgesvenn. Tegningen er en av menneskenes eldste komunikasjonsteknikker, og var Tegneskolens og senere Statens Håndverks og Kunstindustriskoles viktigste fag. Og med tegning som utgangspunkt har Slik Livet Er fått sin utforming omsatt til stål og kalk med bruk av de mest moderne digitale teknikker. Samtidig er det håndverket og ikke teknikkene som bærer verkets uttrykk. På en vital måte formidler Slik Livet Er skolens rike tradisjoner og åpner for nye muligheter.

3 The Commission... a renewed experience Per Hess For me, the opportunity to assist in the production of a new artwork for the Edvard Munch secondary school has given me a renewed experience of my own years as a student in the same building. Back then it used to be called Statens Håndverks- og Kunstindustriskole [Oslo National College of Art and Design]. The idea that an artwork should capture all the positive aspects of the place and carry them forward into a new phase for the school has been inspiring not just for me, but also for the artist and the art committee. The site for the artwork was virtually self-evident. The back wall of the new universally designed main entrance offered maximum scope for a thoroughly contemporary autonomous work. The artwork would interact with the given situation as part of the school atrium and the listed building, and serve as a welcome to the many students and other people using the building on a daily basis. As commissioned artist, Olav Christopher Jenssen has proved an excellent choice. His work, Slik Livet Er [As Life Is], engages with and conveys the spirit and traditions of the school. He has also been a student at the school. It encourages the viewer never to lose sight of art as an essential companion in life. As one of mankind s oldest methods of communication, the art of drawing was the most important subject taught at Tegneskolen (the Royal School of Design), the forerunner of Statens Håndverksog Kunstindustriskole. And with drawing as its starting point, Slik Livet Er makes use of the most modern digital techniques to transform freehand lines into a work of steel and chalk. Even so, it is the skill of the hand rather than technology that defines the spirit of the work. Slik Livet Er gives vital expression to the rich traditions of the school and the new opportunities that it offers.

4 Slik Livet Er Gertrud Sandqvist Olav Christopher Jenssen har gitt sitt offentlige verk til Edvard Munch videregående skole i Oslo navnet: Slik Livet Er. Tittelen kan forstås på mange måter. Verket er en syttifem kvadratmeter stor håndtegnet tegning, som har blitt overført til stål og mur, slik at den hvitkalkede veggen representerer papiret og stållinjene tegningen. Det er utført så nær skala 1 :1 som mulig. Ingen maler eller sjablonger er brukt. Hele den enorme tegningen er utført på frihånd. I tillegg til at det er en teknisk prestasjon så er metoden selve verkets mening. Det er kunstnerens hånd som har satt sine spor og denne hånd beveger seg samtidig fritt og med kontroll. I noen deler av tegningen kan du se større former, andre deler er små fullendte arabesker i den store helheten. Dette organiserte mylder av former er så særegent for Olav Christopher Jenssen at det kan kalles hans signatur. Det kan spores gjennom hele hans produksjon, fra de små tegningene han utførte i løpet av det tidlige 1980-tallet, gjennom Lack of Memory serien og frem til hans Talpa malerier fra Det er som om kunstneren avstår fra å velge, eller kanskje snarere gjør en lang rekke tilfeldige valg, som blir stående. Slik Livet Er kan oppfattes som en kommentar til dette faktum; Dette er livet, det leves, det lever. At livet leves er det viktige, ikke alle disse valgene som en gang syntes så viktig. De blir på det meste en litt større form blant den myldrende rikdom av øyeblikkets impulser.

5 Kvaliteten stålfiligranet gir arbeidet forsterker dette inntrykket. Avhengig av lysets skiftninger endrer tegningen farge. Formene fremstår noen ganger som positive, noen ganger som negative, speilende himmelen. Stålrammeverket assosieres også til en annen type lysmaleri det blyinnfattede glassmaleri som ble brukt i middelalderens katedraler for å vise hvordan det guddommelige lyset brytes til farger som det menneskelige øyet kan gjenkjenne. I Olav Christopher Jenssens billedverden, er mennesket alle tings mål. Ser vi utover målet gripes vi av svimmelhet, enten vi ser inn i det uendelig lille, der selve materien bare blir til en impuls, eller inn i universets ufattelige storhet. Jenssen holder fast i den organiske livsformen. Slik Livet Er minner om hvordan celledelingens mylder ser ut i et mikroskop, som om mønsteret for den menneskelige veven ubevisst er preget inn i vår formverden. Dette mønsteret skapes og skaper ved livets begynnelse, når celledelingen starter ved møtet mellom egg og spermie. Jenssen viser til dette mysteriet i en annen serie malerier fra midten av 1990-tallet: Since We All Came From the Same Place. Dette organiske mønsteret synes å gi mennesket en visshet om å være hjemme i verden. Det brukes i nesten alle menneskelige kulturer, fra australske aboriginiers sandmalerier fra drømmetiden til mønstre i leirkar, innrisset med en tynn nål. Det virker som det finnes i menneskenes DNA. Hvis du går deg vill, viser det deg veien hjem. Den villfarne finner fred og trøst. Slik blir: Slik Livet Er et kart over alle livets stier, de åpne og de hemmelige. Livet er hverken mindre eller større enn hva det egentlig er. As Life Is Gertrud Sandqvist Olav Christopher Jenssen has given his public work of art for the Edvard Munch Secondary School in Oslo the title Slik Livet Er (As Life Is). The title can be construed in many ways. Covering seventy-five square metres, the work started out as a large unaided drawing that was later reproduced in steel and masonry, with the whitewashed wall representing the paper and the steel strips the lines of the drawing. The transfer was kept as close to actual size as possible. No templates or stencils were used. The enormous drawing was done entirely freehand. This was first of all an achievement impressive for its technique, but the method also constitutes the meaning of the work. It is the artist s hand that has made its mark, a hand that has moved with both freedom and control. Some parts of the drawing contain large forms, while others consist of small, exquisite arabesques set within the entirety. This organised welter of shapes is so characteristic of Olav Christopher Jenssen that it could be called his hallmark. It recurs throughout his work, from small drawings he did during the early 1980s, through his Lack of Memory series, to his Talpa paintings from It is as if he refrains from choosing, or rather makes an extended series of random choices, which are then retained. Slik Livet Er can be viewed as a commentary on this situation: This is life, it is lived, it is alive. That life is lived is what matters most not all those choices that once seemed so important. They become at best slightly larger shapes among the teeming cascade of momentary impulses.

6 This impression is reinforced by the quality of the filigree steelwork. As the light changes, the colors of the drawing change as well.. The patterns of the steel sometimes appear as a positive, sometimes as a negative, when they reflect the sky. The steel tracery is also reminiscent of another kind of painting with light that of the leaded stained-glass windows so widely used in medieval churches to show how divine light is divided into colours perceptible to the human eye. In Olav Christopher Jenssen s pictorial world, man is the measure of all things. If we look beyond our natural range, we suffer vertigo, whether we gaze into the infinitesimally small, where matter itself is nothing more than pulses of energy, or into the unfathomable immensity of the universe. Jenssen adheres to organic form. Slik Livet Er suggests what a profusion of dividing cells look like under a microscope, as if the patterns of human tissue were unconsciously etched into our understanding of form. These patterns are created and become creative at life s inception, when cell division starts with the meeting of ovum and sperm. Jenssen alluded to this mystery in another series of paintings, which he created in the mid-1990s, Since We All Came From the Same Place. This organic pattern seems to give us humans a form of certainty that we belong in the world.. It figures in almost all human cultures, from the dream-time sand paintings of Australian aborigines to patterns incised with a fine point into earthenware vessels. It is as if it were inscribed in our human DNA. If you lose your bearings, it shows you the way home. It offers the wanderer peace and reassurance. Thus Slik Livet Er becomes a map of the many paths through life, the open and the secret ones. Life is neither smaller nor greater than what it actually is.

7 Byggets historikk Ullevålsveien 5 er et sentralt bygg i Oslo med rike tradisjoner. Det er Oslos eldste historisk bevarte bygning knyttet opp til fagutdanning innen kunstfag. Bygget er et unikt kulturbygg og fremstår som et stedsspesifikt signalbygg både i lokal og nasjonal sammenheng Den foreløpige Tegnesekole Den Kongelige tegne og kunstskole i Christiania, til daglig Tegneskolen Den Kongelige tegneskole Eget bygg i Ullevålsveien 5. Vinner av arkitektkonkurransen den gang var Adolf Bredo Greve, 26 år gammel, som under utførelsen samarbeidet med den mer erfarne arkitekt Ingvar Hjort Statens Håndverks og kunstindustriskole (SHKS), til daglig Kunst og håndverksskolen SHKS blir egen del av Kunsthøgskolen i Oslo. Fag er farge, tegning, form, grafisk design og illustrasjon, radér og litografi, tekstil, klær og kostyme, møbel og innredningsarkitektur, metall, keramikk SHKS deles i to enheter Fakultet for visuell kunst og Fakultet for design SHKS flytter til Seilduksfabrikken Grünerløkka der hele Kunsthøgskolen nå er samlet Bygget blir fredet av Riksantikvaren. Ombyggingen av skolen er utført av Futhark arkitekter i samarbeid med Byantikvaren. Bruken av unike materialer og den vakre utforming av detaljer i bygget er bevart Edvard Munch videregående skole opprettes Edvard Munch videregående skole åpner. Skolen tilbyr utdanningsprogrammene dans, musikk, formgivingsfag og design og håndverk i tillegg til et studiespesialiserende løp. Innenfor design og håndverk tilbyr skolen fordypning innenfor tekstil, trearbeid, gullsmedhåndverk og blomsterdekoratørarbeid. Mange norske tegnere, kunsthåndverkere og designere har fått sin grunnutdanning ved Tegneskolen og SHKS. Før Kunstakademiet ble etablert i 1909 og Arkitekthøgskolen i 1961 gjaldt dette også kunstnere og arkitekter. Mange kjente norske kunstnere er utdannet her. Edvard Munch var elev ved Tegneskolen

8 The building s history Ullevålsveien 5 is a building in central Oslo with rich traditions. It is the oldest preserved historical building in the city ever used for vocational art training. The building is a unique cultural monument that serves as a site-specific landmark in both the local and the national contexts The initial Tegneskole (School of Draughtsmanship) Den Kongelige tegne og kunstskole i Christiania (the Royal School of Design in Christiania) Renamed Den Kongelige Tegneskole Purpose-designed building at Ullevålsveien 5. The winner of the architectural competition was Adolf Bredo Greve, 26 years old, who collaborated with the more experienced architect Ingvar Hjort on the construction of the building Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) (Oslo National College of Art and Design) SHKS becomes a department of Kunsthøgskolen i Oslo (Oslo National College of the Arts). Subjects taught are colour, drawing, design, graphic design and illustration, etching and lithography, textiles, fashion and costume design, furniture and interior design, metalwork, ceramics SHKS is divided into two parts: the Faculty of Visual Arts and the Faculty of Design SHKS moves to Seilduksfabrikken at Grünerløkka, where all departments of Kunsthøgskolen are brought under one roof The building is listed by the Directorate for Cultural Heritage. The restructuring of the school has been undertaken by Futhark architects in collaboration with the Municipal Office for Cultural Heritage. The use of unique materials and the beautiful design of details in building is preserved Edvard Munch secondary school founded Edvard Munch Secondary School is about to open. The school offers programs in dance, music, design, and arts and crafts, as well as an academic stream. In the fields of design and arts and crafts, the school offers specialization in textiles, woodworking, goldsmithing, and flower arrangement. Many Norwegian drawing artists, craftspeople and designers received their basic training at Tegneskolen and at SHKS. So too did many fine artists and architects prior to the founding of the Kunstakademiet (the National Academy of Fine Arts) in 1909 and the Arkitekthøgskolen (the Oslo School of Architecture) in Many renowned Norwegian artists have passed through the building s doors. Edvard Munch was a student at Tegneskolen

9

10 Kunstutvalg Art committee Per Hess, Ellen Larsen, Ragnar Helge Jacobsen, Amund Gulden, Nina Sollien Ullestad Kulturetaten Agency for Cultural Affairs Else Haavik Kurator Curator Per Hess Tekst Text Gertrud Sandquist Foto Photo Werner Zellien. S 17 Jan-Kåre Fekene Oversettelse Translation Peter Cripps, Roger Greenwald Trykk Print 07 Kunstverket er produsert av Artwork is produced by Montageservice/Jimmie Bengtsson Støttet av KORO Supported by Public Art Norway (KORO) Kulturetaten Agency for Cultural Affairs

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM My Darlings / IRENE MYRAN > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Irene Myran, Folklore, 2011-12,

Detaljer

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past Tegnebiennalen fremtiden former fortiden the future shapes the past tegnerforbundet 10.oktober 2014 23.november kunsthall oslo nasjonalgalleriet qb gallery tegnerforbundet oslo kunstforening anatomibygget

Detaljer

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner NORSK SKULPTURBIENNALE 2008 mangfold i tre dimensjoner Vigeland-museet 6. juni 24. august 2008 INNHOLD Arve Bringaker s 7, p 15 Øivind Storm Bjerke s 9, p 17 Jarle Strømodden s 13, p 21 Siri Berqvam s

Detaljer

Rapport 2009-003. Små håndverksfag - statusgjennomgang

Rapport 2009-003. Små håndverksfag - statusgjennomgang Rapport 2009-003 Små håndverksfag - statusgjennomgang Econ-rapport nr. 2009-003, Prosjekt nr. 55270 ISSN: 0803-5113, ISBN: 978-82-8232-039-9 LRE/HAH/RAR/kki, EBO, 24. februar 2009 Offentlig Små håndverksfag

Detaljer

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 DECOR NO 4 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett STORT TEMA Dyr og fugler 04/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013 Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 03 Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 03 Foto: Sølve Sundsbø, Det kongelige hoff Ilja C. Hendel Hadia Tajik hilsen fra kulturministeren

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

Retrospektiv katalog 2009

Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospective catalogue 2009 KOLOFON: Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2010/Published by Hordaland Art Centre, 2010 Redaktør/Editor: Anne Szefer Karlsen

Detaljer

FAKULTET FOR DESIGN THE FACULTY OF DESIGN

FAKULTET FOR DESIGN THE FACULTY OF DESIGN FAKULTET FOR DESIGN THE FACULTY OF DESIGN VELKOMMEN TIL KUNSTHØGSKOLEN I OSLO WELCOME TO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS Denne katalogen gir deg en introduksjon til Kunsthøgskolen i Oslo, som er landets

Detaljer

RETROSPEKTIV KATALOG 2011

RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2011 Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2012 Published by Hordaland Art Centre, 2012 www.kunstsenter.no Redaktør/Editor: Anne

Detaljer

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER DECOR NO 2 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Se min hage! STORT TEMA OM BLOMSTER 02/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS NORGE RETURUKE: 26 Litografisk

Detaljer

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011 HANNE LYDIA Opøien Kristoffersen belonging 17.02. 24.04.2011 GRÅMØLNA TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SPRING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. Fra serien/from the series Belonging 152

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2 By-utvikling krever energi og forurenser, dermed fremskyndes krisen - og det er bra. Så vokser ting fortere, ikke sant? Maksimer karbonavtrykket, skap et enormt kaos! Vi trenger kaos for å blir fullstendige,

Detaljer

MARGIT SELAND ARbEIDER work 2000 2010

MARGIT SELAND ARbEIDER work 2000 2010 MARGIT SELAND arbeider work 2000 2010 Den nederlandske betegnelsen vrije vormgever («fri formgiver») blir i så måte den mest plausible i beskrivelsen av hennes kunstneriske virke. The Dutch term vrije

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer

Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei

Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei Ai Weiwei Foto: Dag Fosse Xiang Jing, Peacocks, 2007. Vises i utstillingen

Detaljer

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter KunstbanKen Hedmark Kunstsenter 2014 1 8. J A N U A R 9. M A R S Kristoffer Myskja: Røykende maskin, 2007. Foto: KM Kristoffer Myskja installasjoner installations Kristoffer Myskja (1985) sine arbeider

Detaljer

OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES

OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES BACHELOR 001 SAMAN ALAM 002 VANESSA ALICKAJ 003 GINA ELISABET HELTORP ANDERSEN 004 AUD JULIE BEFRING 005 ANDERS BERGLUND 006 RANDI BJERKAN 007 STINA TOFTHAGEN BLENGSLI 008 KIM AUGUST BRENNE 009 INE BRYHN

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG

VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG FJORD LINE MAGAZINE VOYAGE s ISSUE 1/2013 UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG COMPLETES THE EXPERIENCE New and modern terminals

Detaljer

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre [1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005 Terje Nicolaisen Henie Onstad Art Centre Kolofon / Colophon [2] [3] Indeks / Index Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer