Innhold. 8 Teknisk informasjon Innledning Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23"

Transkript

1

2 Innhold 1 Innledning Sikkerhetsinstruksjoner Generelt Standard EU-direktiv Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken Maskinidentifikasjon Oversikt Sette opp maskinen Koble maskinen til strømnettet Regulere de justerbare beina Slå PÅ maskinen Slå maskinen AV Fylle vanntanken For beste drikkekvalitet, skal du: Posisjonere og skifte ut en ingrediensbeholder Klargjøre maskinen for første gangs brygging Slik lager du drikker Lage en stor kopp sterk drikke Endre drink sett Lage en kanne med drikke Teknisk informasjon Hva skal jeg gjøre hvis Instruksjoner i brukergrensesnittet Rengjøringsfunksjoner Endre Drink set Tidsfunksjoner, tidsur Tidsfunksjoner, tidsur Vanntilkobling Oppgradere programvare Ingrediensstatus Tellersystem Programvareversjon Språkvalg Drikkevolum Klargjøre for lagring Rengjøring og vedlikehold Daglig stell og rengjøring Automatisk rengjøringsprogram Ukentlig stell og rengjøring Demontere blandeskålene Kapsling Rengjøring ved behov Konfigurere maskinen Koble maskinen til vannforsyningen Tømme vanntanken Fylle opp vanntanken Klargjøre maskinen for flytting Maskinmoduser Stille tidsur Endre innstillinger for vanntilkobling Oppgradere programvare Kontrollere ingrediensstatusen Sjekke Drink counters Kontrollere programvareversjon Språkinnstilling Innstilling av drikkevolum Tilbehør/vedlikeholdssett Miljøtiltak Ved behov for service Miljøtiltak

3 1 Innledning Kjære kunde! Tusen takk for tilliten og for at du kjøpte vår Aromatic kaffemaskin. Vi legger vår ære i å designe hvert av produktene våre med det formål å oppnå produkter av høy kvalitet, med innovativt design og høy brukervennlighet. Som innehaver av Aromatic-kaffemaskinen, vil du nå kunne nyte den gode smaken av kaffe, espresso, cappuccino, caffe latte, sjokolade og mange andre drikker, alt ved et knappetrykk, uten ytterligere istandgjøring, tidkrevende forberedelser eller nødvendig forhåndskunnskap. For at du skal kunne få mest mulig ut av din nye Aromatic kaffemaskin, anbefaler vi at du følger disse enkle trinnene: Les retningslinjene for sikker og effektiv bruk i brukerhåndboken Les vilkårene og betingelsene i Aromatic-garantien i brukerhåndboken Ta vare på kvitteringen, da du må ha denne ved garantikrav. For mer informasjon om Aromatic, se eller kontakt din lokale distributør, se siste side. Vi i Friele Aromatic ønsker deg lykke til med mange år med deilige, varme drikker. Vennlig hilsen Ditt Friele Aromatic 3

4 2 Sikkerhetsinstruksjoner Bruk aldri maskinen uten dryppeskålen eller dryppeskålristen. 2.1 Generelt Gjør deg kjent med innholdet i denne brukerhåndboken og følg rettledningen og instruksjonene nøye. Ta vare på denne brukerhåndboken på et sikkert sted for senere referanse. I nødssituasjon: Ta umiddelbart støpselet ut av stikkontakten. Utvis aktsomhet hvis det er barn i nærheten. Barn må aldri få bruke maskinen uten oppsyn av voksne. Følg prosedyrene i riktig rekkefølge og som beskrevet i den medfølgende dokumentasjonen. Før du tar maskinen i bruk, må du påse at strømkursen er 16 A (gjelder ikke for Storbritannia) og at frekvensen korresponderer med strømnettet. Det er ikke tillatt å bruke skjøteledning. Maskinen skal kun kobles til en stikkontakt som tilsvarer informasjonen som er angitt på merkeplaten (se alternativt de tekniske spesifikasjonene i denne brukerhåndboken)! Maskinen skal kun kobles til jordede stikkontakter. LCD-panelet er laget av glass ikke bruk stor kraft. Ikke betjen LCD-skjermen med skarpe gjenstander. Aldri vipp, løft eller flytt maskinen når vanntanken er fylt. Aldri plasser strømledningen slik at den berører de varme delene på maskinen. Trekk aldri i ledningen når du skal trekke ut støpselet ut av stikkontakten. Ved feilfunksjon eller skade, skal du ta kontakt med nærmeste serviceverksted. Forsøk aldri å reparere maskinen selv. Dette kan resultere i farlige situasjoner (berøring av strømførende komponenter) og at det oppstår feil. Reparasjoner skal kun utføres av din lokale Frielerepresentant. Kaffeutløpet blir varmt under bruk. Barn skal holdes på sikker avstand, da det er fare for brannskader! Kabelen skal være utilgjengelig for barn. Legg strømledningen slik at ikke maskinen vil vippe når du trekker ut strømledningen. La aldri kabelen ligge nært eller i berøring med de varme delene på maskinen, en varmekilde eller skarpe kanter. Ikke bruk maskinen hvis ledningen eller støpselet er skadet. For å unngå farlige situasjoner skal du umiddelbart levere den defekte delen til reparasjon ved din lokale Friele-representant eller skifte ut den ødelagte delen. Sett aldri maskinen på en varm flate, dvs. en varmeplate. Bruk aldri maskinen i nærheten av åpen flamme. Vanntanken skal kun fylles med kaldt vann. Ikke bruk varmt vann, melk eller andre væsker. Ikke bruk uautoriserte ingredienser eller vannfiltre i maskinen. Dette kan gjøre garantien ugyldig. Følg rengjøringsinstruksene. Før vedlikehold eller manuell rengjøring må du slå av maskinen og koble den fra strømnettet. Trekk ut strømledningen hvis maskinen er blitt våt på steder der den ikke skal være våt, f.eks. etter at du har flyttet på en maskin som inneholdt vann. Bløtlegg aldri maskinen, ledningen eller støpselet i vann eller andre væsker. Ikke la det komme væske i kapslingen via ventilasjonsåpningene bak på maskinen. Når maskinen er i bruk kan det komme varm vanndamp ut av ventilasjonsåpningene. Hold avstand! Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres av veggen, fordi maskinen må ventileres. Dytt ikke gjenstander inn i åpningene på maskinen. Ikke vask maskindelene i oppvaskmaskinen. Maskinen er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke eksponer maskinen for utendørsforhold. Åpne aldri kapslingen eller endre maskinens mekaniske eller elektriske oppsett. Piktogrammer, advarsler og anvisningene som er festet på maskinen, utgjør en del av sikkerhetsforskriftene. Disse må ikke dekkes til eller fjernes og skal være lesbare i hele maskinens levetid. Skadde eller uleselige etiketter må byttes ut umiddelbart. Hvis det skulle bli nødvendig med reparasjon, inkludert utskifting av nettledningen, kontakt: Forhandleren du kjøpte maskinen fra, eller Din lokale Friele-representant. Ikke under noen omstendighet skal maskinen sendes per post. Garantien dekker ikke skader som oppstår under transport! Hvis maskinen må transporteres, skal du først slå den av og trekke støpselet ut av stikkontakten. La maskinen kjøles ned. Tøm så vannbeholderne ved å følge prosedyren som er beskrevet i denne håndboken. Maskinen skal kun transporteres i stående posisjon. Transport av maskinen når vannbeholderne er fylte, kan resultere i skade. Vanntrykket i vannkranen må ikke overstige overskride verdiene som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Vannkranen skal kun gi kaldt vann. Plasser maskinen i horisontal posisjon og på et stabilt og tørt underlag. Kontroller maskinen før du bruker den, og se spesielt etter eventuelle skader. Oppbevar emballasjen utilgjengelig for barn. Beskytt maskinen mot vann og fuktighet. 4

5 Ikke spray eller rengjør maskinen med vannstråle. Sørg for at du har tilgang til det elektriske tilkoblingspunktet (stikkontakt med jording) og vanntilkoblingspunktet når maskinen er i bruk. Da vil det i en nødssituasjon være fort gjort å trekke ut støpselet. Sørg for at du har tilgang til vanntilkoblingspunktet når maskinen er i bruk. Da vil det i en nødssituasjon være fort gjort å stenge av vannet. Når maskinen ikke skal være i bruk over en lengre periode, skal du ta ut alle beholderne, desinfisere slangene, rengjøre og desinfisere blanderdelene, tømme kjelen, koble fra vanntilførselen og koble fra nettstrømmen. Maskinen og komponentene skal ikke inneholde vann. Når du skal bruke maskinen igjen etter en lengre periode uten bruk, må du rengjøre og desinfisere blanderdelene. Sett sammen blanderdelene og kjør desinfiseringsprogrammet minst tre ganger, og fyll alle beholderne før maskinen tas i bruk. Garantien dekker ikke bruk av maskinen til andre formål enn det den var ment for. Garantien dekker heller ikke skade som oppstår på grunn av utilstrekkelig vedlikehold. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader eller personskade som oppstår dersom ikke bruksanvisningen og instruksene i håndboken og all medfølgende dokumentasjon er overholdt. Dette gjelder også ved uforsiktighet under installasjon, bruk og vedlikehold av maskinen. For fullstendige garantivilkår, se de generelle salgs- og leveringsvilkårene. Dette produktet er laget i henhold til EØF-direktivet. 5

6 2.2 Standard EU-direktiv Dette produktet er laget i henhold til kravene i EØF-direktivet. Maskinen tilfredsstiller følgende krav: - EN : A1 (2004) + A2 (2006) + A11 (2004)( +A12 (2006) Sikkerhet for husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater. Del 1: Generelle krav - EN : A1: A2:2008 Sikkerhet for husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater. Del 2: Spesielle sikkerhetskrav for utstyr til oppvarming av væsker 8

7 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken Disse ikonene blir benyttet i håndboken: Generell advarsel. Det kan oppstå skade på maskinen eller personskade. Elektrisk fare. Fare for brannskade. Bemerkninger, forslag og tips. 2.4 Maskinidentifikasjon Maskinens identifikasjonsplate er plassert bak høyre dør, på venstre side av kapslingen. 1. Serienummer 2. Produktkode 3. Spenning og frekvens 4. Effekt 5. Vanntrykk 7

8 3 Oversikt Kaldtvannstank Lokk til vanntank Venster dør Høyre dør Display og berøringsskjerm OK og PÅ/AV knapp Rist Dryppeskål Cancel knapp (avbrvt) Regulerbare bein Blander Støvedeksel Festering til blander Utløp (3x) Koppeføler 8

9 4 Sette opp maskinen Plasser maskinen i et tørt, godt ventilert rom på et fast og flatt underlag. Maskinen må ikke vippe! Kontroller at det er nok plass rundt maskinen for ventilasjon og la fronten og baksiden være lett tilgjengelig for eventuelle reparasjoner. Viktig: På grunn av vannstrømmen og maskinens funksjonalitet må maskinen installeres 100 % horisontalt. Viktig: Hvis maskinen plasseres i et varmt rom etter å ha stått i et kjølig rom, må du vente ca. 2 timer før du slår på maskinen! 4.1 Koble maskinen til strømnettet I oppstartspakken fulgte det med en 230V-strømledning som er spesielt laget for Aromatic. Ikke bruke noen andre strømledninger til maskinen. Denne spesielle ledningen er viktig for maskinens funksjonalitet. 1. Koble enden av strømledningen til 230V strømfilter, se bilde. 2. Før ledningen gjennom sporet som vist. 3. Koble nettledningen til 230V med jording. Ethernet connection Justerbare bein Strømfilter Spor for strømledning Viktig: Maskinen må kobles til en strømkilde med konstant spenning, ellers vil ikke maskinens fuktighetsekstraheringssystem virke og ingrediensene bli skadet. 4.2 Regulere de justerbare beina Maskinen er utstyrt med to justerbare bein. 1. Plasser maskinen der den skal stå. 2. Reguler de justerbare beina slik at maskinen står 100 % horisontalt. 9

10 4.3 Slå PÅ maskinen 1. Koble maskinen til strømforsyningen. 2. Meldingen "Please wait" (vennligst vent) vises på skjermen. 3. Meldingen "Water heating" (vannet varmes) vises til vannet er varmet opp. 4. Etter ca. 40 sekunder vises hovedmenyen. 5. Maskinen er nå slått PÅ. OK og PÅ/AV knapp 4.4 Slå maskinen AV 1. Trykk og hold OK-knappen i 3 sekunder. 2. Skjermen blir mørk og maskinen slås AV. 3. Maskinen er nå slått AV. For å slå på maskinen igjen, må du trykke og holde OKknappen inne i 3 sekunder og da vil LCD-skjermen lyse på nytt. Viftene kjører for å sikre at fuktigheten fjernes fra maskinen. 4.5 Fylle vanntanken 1. Løft kaldtvannstanken og trekk den forsiktig ut (1). 2. Fyll opp vanntanken med friskt, kaldt vann. Ikke fyll over maksimum vannivå (2). 3. Sett inn kaldtvannstanken tilbake i posisjon (3). Alternativt kan du løfte lokket til kaldtvannstanken og fylle tanken direkte fra en mugge. 1. Bruk avkalket friskt vann for optimal smak og maskinfunksjon. Bruk for eksempel en kanne med avkalkingsfilter. 2. For beste drikkekvalitet, skal du: 1. Bruke kaldt, friskt vann. 2. Bytt ut vannet i kaldtvannstanken daglig. 3. Ikke bruke mineralvann eller destillert vann. 4. Rengjør vanntanken minst en gang i uken i vanlig oppvaskvann (ikke i oppvaskmaskin). Skyll så med rent vann. Maks. vannivå 3. 10

11 4.6 Posisjonere og skifte ut en ingrediensbeholder 1. Åpne venstre og høyre dør. 2. Åpne venstre og høyre støvdeksel. 3. Vri trakten til doseringsenhetene opp (1). 4. Løft opp doseringsenheten og fjern den fra maskinen (2) Løsne den tomme patronen fra doseringsenheten (3). 6. Kasser den tomme patronen (4). Vær forsiktig så du ikke søler ut ingrediensene Sett inn en ny patron i doseringsenheten (5) Låsepinnen er under doseringsenheten (6). 8. Sett doseringsenheten inn i maskinen (7). Sikre låsepinnen som vist. 9. Hold doseringsenheten på plass og trekk forsiktig ut forseglingen (8). 10. Vri trakten ned (9). 7. Låsepinne

12 4.7 Klargjøre maskinen for første gangs brygging Når maskinen brukes første gang vil ikke ingrediensene være jevnt fordelt i systemet. For å få korrekt dosering må du brygge og kaste én prøvekopp av både kaffe, cappuccino og sjokolade. 1. Sett en tom kopp under utløpet. 2. Trykk Coffee-knappen (kaffe) på skjermen. OK og PÅ/AV knapp 3. Trykk på 'OK'-knappen. 4. Kast drikken. 5. Sett på nytt en tom kopp under utløpet. 6. Trykk på Cappuccino-knappen på skjermen. 7. Trykk på 'OK'-knappen. 8. Kast drikken. 9. Sett på nytt en tom kopp under utløpet. 10. Trykk på Chocolate-knappen (sjokolade) på skjermen. 11. Trykk på 'OK'-knappen. 12. Kast drikken. 13. Ingrediensene er nå jevnt fordelt i systemet og maskinen er klar til bruk. Display Cancel knapp Drikkeutløp 4.8 Slik lager du drikker 1. Sett en tom kopp under utløpet. 2. Trykk kort på skjermen. 3. Velg drikke. 4. Velg ønsket størrelse og styrke. 5. For å lage én kopp vanlig kaffe basert på middels styrke og av middels størrelse, trykk på OK-knappen. 12

13 4.9 Lage en stor kopp sterk drikke 1. Sett en tom, stor kopp under utløpet. 2. Trykk kort på skjermen. 3. Velg drikke. 4. Velg symbolet for den store koppen som er illustrert på den øverste raden på høyre side på skjermen. 5. Velg symbolet under illustrasjonen av en svart kaffebønne, på den andre raden på høyre side av skjermen. 6. Trykk på OK-knappen. Maskinen brygger en stor kopp med sterk drikke. 7. Bruk symbolene på motsatt side av skjermen for å lage en liten kopp med svak styrke Endre drink sett 1. Standardinnstillingen er Drink sett Endre Drink sett ved å velge en annen Drink sett, se avsnitt

14 4.11 Lage en kanne med drikke For å bruke kannefunksjonen, må du bruke en kanne som er lavere enn 10 cm. Du kan kjøpe spesialtilpasset kaffekanne på 1. Sett en tom kanne under utløpet. 2. Trykk kort på skjermen. 3. Velg drikke. 4. Velg kannesymbolet som er illustrert nederst på skjermen. 5. Velg antall kopper ved å bruke pluss- og minustegnene (maks. 6 kopper per kanne). 6. Trykk på OK-knappen. Maskinen brygger så antallet bestilte kopper. 7. Trykk på Cancel-knappen (avbryt) for å avbryte prosessen. 14

15 5 Rengjøring og vedlikehold 5.1 Daglig stell og rengjøring Fjern vanntanken og hell ut resten av vannet. Bruk friskt vann hver dag. Tøm dryppeskålen og rengjør skålen, flottøren og risten i vanlig oppvaskvann, ikke bruk oppvaskmaskin. Tørk rent dispenserområdet med en fuktig klut ved behov. Rengjør utløpet med en fuktig klut ved behov. 5.2 Automatisk rengjøringsprogram Maskinen er utstyrt med et rengjøringsprogram som kjøres automatisk etter at maskinen har brygget et visst antall kopper, avhengig av oppsettet. For oppsett, se avsnitt 10.1, trykk på Cleaning Functions; Automatic Rinse (rengjøringsfunksjon, automatisk skylling). Denne funksjonen sikrer det hygieniske aspektet ved maskinen og samtidig at du får den beste kvaliteten på drikken din. Når maskinen ber deg om å kjøre rengjøringsprogrammet, skal du følge instruksjonene. Rengjøringsprogrammet kan også startes manuelt, før det automatiske programmet aktiveres av seg selv. Se avsnitt 10.1, trykk Cleaning Functions; Start Cleaning (rengjøringsfunksjoner, start rengjøring). Kaldtvannstank Display Flottør i dryppskålen Rist Dispenserområde 15

16 5.3 Ukentlig stell og rengjøring For å sikre beste kvalitet, smak og aroma på drikken, må du kontrollere at alle delene som er i kontakt med drikkene til enhver tid er helt rene. Demontere blandeskålene 1. Trykk ned den blå ringen på venstre side. Den på høyre side skal skyves opp! 2. Trykk drikke utløpene nedover. 3. Trekk ut blandeskålenheten. Blandeskålenheten kan vaskes i oppvaskmaskin (<60 C) eller rengjøres manuelt i varmt vann. 4. Monter sammen delene til blandeskålen. 5. Sett inn blandeskålene i korrekt posisjon. Rengjør kaldtvannstanken. Trekk ut kaldtvannstanken. Tøm ut alt vann. Rengjør kaldtvannstanken med varmt vann og såpen blir grundig skylt ut. Ikke vask kaldtvannstanken i oppvaskmaskinen. Skyll delene i rent vann, og tørk dem godt. Fyll opp vanntanken med friskt vann. Kapsling Rengjør kapslingen med en fuktig klut ved behov. Også de innvendige delene på kapslingen som du får tilgang til når du åpner dørene. Rengjør skjermområdet med en fuktig klut ved behov. Ikke bruk for mye vann i dette området. Tørk av skjermen med kjøkkenpapir eller en tørr klut. Rengjør ventilasjonsområdet bak på maskinen med en fuktig klut ved behov Blå ring Blå ring Blandeskålenhet 5. Drikkeutløp

17 5.4 Rengjøring ved behov Etter en viss periode vil spiralen i doseringsenhetene bli dekket av fettstoff. Med tiden vil dette føre til blokkeringen og forårsake at det ikke kommer nok ingredienser igjennom. 1. Vri trakten til doseringsenhetene opp. 2. Løft opp doseringsenheten og trekk forsiktig ut doseringsenheten. 3. Snu doseringsenheten med ingrediensbeholderne opp-ned og løsne patronen fra doseringsenheten. 4. Løsne spiralen fra doseringsenheten som illustrert. 5. Rengjør alle deler med vann og børste, men ikke i oppvaskmaskin. 6. Skyll delene i rent vann, og tørk dem godt. Kontroller at alle delene er helt tørre før de settes sammen igjen, ellers vil ingrediensene bli våte. 7. For å sikre at spiralen og doseringsenhetene er helt tørre, skal du bruke én av følgende metoder: Bruk et tørt håndkle Bruk en hårføner La delene være demontert i 12 timer på et tørt sted 8. Sett sammen spiralen og doseringsenheten igjen. 9. Rengjør plattformen på doseringsenheten med en fuktig klut. 10. Sett patronen tilbake i doseringsenheten. 11. Sett doseringsenhetene tilbake i maskinen. 12. Snu utløpet på doseringsenheten nedover g 4. o 3. 17

18 6 Konfigurere maskinen 6.1 Koble maskinen til vannforsyningen Maskinen kan få tilført vann enten fra sin egen vanntank eller koblet til vannettet. Hvis du har en tilgjengelig vannkran, anbefaler vi at du bruker denne. Dette vil til enhver tid sikre at du får den beste kvaliteten på alle drikkene. Bruk vannslangen som er beregnet for Aromatic. Bruk av kalket friskt vann for optimal smak og maskinfunksjon. Bruk for eksempel en mugge med et avkalkingsfilter. Ikke bruk noen andre vannslanger når maskinen skal tilkobles vannforsyningen. Denne spesielle vannslangen er viktig for maskinens funksjonalitet. Vannslangen får du kjøpt hos din lokale distributør. Før maskinen kobles til vannforsyningen, må du kontrollere at miljøbetingelsene er oppfylt, f.eks.: Renheten (drikkevannskvalitet) til vannet som tilføres eller som helles i. Omgivelsestemperaturen er forenlig med kaldtvannsmaskiner: 5 < til < 40 C. Riktig vanntrykk, maks. 8 bar. Vannstrømning på minimum 5 liter per minutt. Det anbefales å bruke et kalkfilter. Bryte ut område for vannslange Vannslange 1. Ta av plasthetten for vannrøret som illustrert. 2. Bruk vannslangen som vist. 3. Koble den enden til vannkranen. 4. Dersom vanntilkoblingen ikke har vært brukt på en stund bør vannet få renne litt for å rense rørene. 5. Koble den andre enden til maskinen som vist. 6. Skru på vannet. 7. Gå til brukermenyen og aktiver vanntilkoblingen, se avsnitt 10.7.

19 6.2 Tømme vanntanken Hvis ikke maskinen har vårt i bruk på en periode på over 4 dager, anbefaler vi på det sterkeste å tømme vanntanken. 1. Trekk ut 230 V-ledningen. 2. Fjern dryppeskålen. 3. Trekk ut slangen fra bunnen av maskinen som vist (kjeleavløp). 4. Plasser en bøtte som rommer minst 2,5 liter under slangen. ADVARSEL! Dette vannet er VARMT! 5. Trekk forsiktig ut pluggen. 6. Etter at du har tømt varmtvannstanken, skal du sette pluggen tilbake i silikonrøret. 7. Plasser kjeleavløpsrøret tilbake i den opprinnelige posisjonen. 8. Sett tilbake dryppeskålen. Kjeleavlø Dryppesk 6.3 Fylle opp vanntanken 1. Kontroller at pluggen sitter i silikonrøret. 2. Kontroller at dryppeskålen er på plass. 3. Fyll opp kaldtvannstanken (manuell etterfylling er ikke nødvendig hvis maskinen er tilkoblet vannforsyningen). 4. Koble til 230V-strømledningen igjen. 6.4 Klargjøre maskinen for flytting Hvis maskinen skal flyttes eller transporteres, må du tømme vanntanken. 1. Tøm vanntanken, se avsnitt 6.2, uten å dra ut 230 V- strømledningen. 2. Fra brukermenyen trykker du "Prepare to ship" (klargjøre for transport), se avsnitt Denne funksjonen tar ca 30 sekunder, og maskinen vil så være klar for forsendelse. Kjeleavløp Bøtte 2,5 l 19

20 6.5 Maskinmoduser Når den ikke er i bruk, vil maskinen gå over i skjermsparemodus etter 5 minutter. OK-knappen blinker hvert 5. sekund. Etter 30 minutter i skjermsparemodus, vil maskinen gå over i standbymodus (energisparemodus). Kjelen er slått av og når den er avkjølt til ca. 60 ºC, slå r viften seg av. Når du trykker på OK-knappen i 3 sekunder, vil maskinen gå over til standbymodus. Hvis du trykker på OK-knappen i 3 sekunder enda en gang, vil maskinen slå seg på. 6.6 Stille tidsur Tidsuret slår maskinen PÅ og AV (standbymodus). Tidsuret stilles inn via tidsfunksjonsmenyen, se avsnitt Ved å velge "timer Auto on" (tidsur automatisk på), kan du stille på- og avtiden for maskinen. 6.7 Endre innstillinger for vanntilkobling Standard vanntilkobling er satt til AV, for tilkobling til vannforsyningen. Bare vanntanken brukes. Når du skal endre vanntilkoblingen, må innstillingen endres. Innstillingen justeres via vanntilkoblingsmenyen, se avsnitt Kontrollere ingrediensstatusen Når maskinen er på, vises ingrediensstatusen når du trykker på Cancel-knappen (avbryt). Når du åpner en dør vises ingrediensstatusen. Ingrediensstatusen vises via en ingrediensstatusmeny, se avsnitt Sjekke Drink counters Drink counters vises via en tellersystemmenyen, se avsnitt Kontrollere programvareversjon Programvareversjonen vises via menyen for programvareversjon, se avsnitt Språkinnstilling Språkvalget må utføres via språkinnstillingsmenyen, se avsnitt Innstilling av drikkevolum Drikkevolumet kan justeres via drikkevolummenyen, se avsnitt Oppgradere programvare 1. Koble Ethernet-kabelen til maskinen. 2. Koble Ethernet-kabelen til en internettforbindelse. 3. Gå til programvareoppgraderingsmenyen, se avsnitt Velg "Download from internet" (laste ned fra internett). 5. Vent til oppgraderingen er fullført. 6. Koble fra Ethernet-kabelen.

21 7 Tilbehør/vedlikeholdssett Miljøtiltak Hvis du ønsker å bestille flere ingredienser, kopper, kanner, deler eller du ønsker å holde deg oppdatert om annet tilgjengelig tilbehør, ta kontakt med din lokale Aromaticleverandør. Ved behov for service Hvis det skulle bli nødvendig med reparasjon, inkludert utskifting av nettledningen, kontakt din lokale distributør: Ikke under noen omstendighet skal du sende maskinen per post. Garantien dekker ikke skader som oppstår under transport! Det er svært viktig at du tar vare på originalemballasjen, også skumplasten. Miljøtiltak Ikke kast emballasjen Ta vare på boksen og skumplasten. Dette kan brukes dersom maskinen skal transporteres for service. Plast laget av polyeten (PE) skal kastes på en oppsamlingsstasjon. Ta kontakt med ditt lokale resirkuleringssenter Maskiner som ikke lenger brukes, skal normalt returneres via forhandleren. Alle plastdeler har en resirkuleringskode. Det trykte kretskortet i apparatet, og komponentene som er koblet til det, inkludert batteriet, skal sendes til spesialmottak for elektrisk og elektronisk avfall. Kontrollerkortet inneholder et litiumcellebatteri som er beregnet til å vare i hele maskinens levetid. Ved feil er det kun opplært servicepersonell som skal skifte dette. Maskinen skal deponeres i henhold til lokale lover og forskrifter. 21

22 8 Teknisk informasjon Mål Høyde: 43 cm Bredde: 25 cm Dybde: 36 cm Vekt 6 kilo Effekt Spenning 230 VAC 50 Hz Varmeelement: 1660 W Maskin: 1660 W Sikring 2 x 10A treg Vanntank Kaldtvannstank: 1,8 liter Varmtvannstank/Kjele: 0,9 liter Vanntilførsel Vanntrykk: Minimum 1 bar, maksimum 8 bar. Vanngjennomstrømning min. 5 l/min. maks. Vanntemperatur: 5-12 C Tetningsklasse: IPX0 Bruksmiljø Omgivelsestemperatur: minimum 10 C, maksimum 30 C. Under drift skal ikke maskinen eksponeres for høyere fuktighet enn 60 %, da dette kan påvirke ingrediensene. Lagring og transport Minimumstemperatur: 0 C (oppbevart i plan kan temperaturen være under 0 C). Maksimumshøyde Maskinen skal ikke brukes ved en høyde på over 2000 m.o.h.

23 9 Hva skal jeg gjøre hvis Signal Årsak Løsning Skjermen lyser ikke Maskinen er ikke slått PÅ Slå PÅ maskinen, se avsnitt V-pluggen er ikke korrekt tilkoblet strømfilteret eller stikkontakten. Sikringen er gått/deaktivert Skyv pluggen bestemt inn i strømfilteret og veggkontakten, se avsnitt 4 Kontroller sikringene i maskinen. Drikken smaker ikke godt Beholderen er tom Sett inn ny beholder, se avsnitt 4.6 Lav dosering per kopp Maskinen har ikke vært brukt på over 4 dager Ingrediensene er gått ut på dato Plasseringen av patronen er blandet opp Låsepinnen på doseringsenheten er ikke sikret i sporet Forseglingen på beholderen er ikke fjernet Innstillingen av ingrediensene er ikke korrekt Rengjør doseringsenhet og spiral, se avsnitt 5.4 Tøm vanntanken, se avsnitt 6.3 Sett inn nye ingredienser, se avsnitt 4.6 Kontroller at fargekoden i maskinen korresponderer med fargen på beholderen, se avsnitt 4.6 Sikre låsepinnen, se avsnitt 4.6 Fjern forseglingen, se avsnitt 4.6 Kontroller innstillingene, se avsnitt

24 Signal Årsak Løsning Kaldtvannstank er tom Vannivået i kaldtvannstanken er lavt Fyll kaldtvannstanken til maksimumsnivået, se avsnitt 4.5 Vannforsyningen er ikke skrudd på Skru på vannet, se avsnitt 6.1 Lav temperatur Venstre eller høyre dør lukkes ikke Koppeføleren virker ikke Dryppeskålen sitter fast Vannivået i kaldtvannstanken er lavt Doseringstrakten kommer i konflikt med støvdekselet Koppefølerområdet er for tilsmusset Kjeleavløpsrøret er ikke i riktig posisjon Fyll kaldtvannstanken til maksimumsnivået, se avsnitt 4.5 Vri doseringstrakten ned, se avsnitt 4.6 Rengjør vinduet til koppeføleren, se illustrasjonen i avsnitt 3 Sikre kjeleavløpsrøret, se avsnitt 6.3 Dryppeskålen mangler Dryppeskålen er fjernet Sett på plass dryppeskålen, se illustrasjonen i avsnitt 5.1 Vanntanken mangler Flottøren i dryppeskålen blokkerer tilgangen til koppen Beholderen for kaffe, espresso, melk eller sjokolade er tom For sterk eller for svak drikk Kaldtvannstanken er ikke korrekt satt i Dryppeskålen er full Beholderen er tom Innstillingen av ingrediensene er ikke korrekt Sett i kaldtvannstanken, se avsnitt 4.5 Tøm dryppeskålen Kast den gamle beholderen og sett i en ny patron, se avsnitt 4.6 Kontroller innstillingene, se avsnitt 4.8. For liten eller for stor kopp Voluminnstillingen er ikke korrekt Kontroller innstillingene, se avsnitt For mange kopper i kannen Du har valgt feil antall kopper for kannen Trykk på Cancel-knappen (avbryt) for å avbryte prosessen, se avsnitt 4.11 En av drikkeknappene på skjermen lyser op Patronen er neste tom Sett inn ny patron, kapittel 4.6 (doseringen på drikken kan være svakere enn normalt)

25 10 Instruksjoner i brukergrensesnittet 10.1 Rengjøringsfunksjoner Rengjøringsfunksjoner For å få tilgang til rengjøringsfunksjonene går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Rengjøringsfunksjoner. Automatisk skylling. Velg Enable (Aktiver) for at de automatiske skylleinnstillingene skal virke. Trykk OK for å lagre eller Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen. 25

26 10.2 Endre Drink set Standard sett av drink king Velg drikketype For å få tilgang til menyen Drink volume (Drikkevolum) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Velg drikketype. Trykk drink sett. Velg Drink set du vil skal vises Set 3 (default). Trykk OK for å velge. Trykk Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen. Trykk OK for å velge. Trykk Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen.

27 Andre drink sets Drink set presets Velg Drikk settet du foretrekker åblibrukt. Trykk OK for å velge. Trykk Avbryt for å gå tilbake til tjenesten meny. Velg Drikk settet du foretrekker å bli brukt. Trykk OK for å velge. TrykkAvbrytforågåtilbaketiltjenesten menu Velg Drikke settet du foretrekker å bli brukt. Trykk OK for å velge. Trykk Avbryt for å gå tilbake til tjenesten menu. Trykk OK for å velge. 27

28 10.3 Tidsfunksjoner, tidsur Tidsfunksjoner For å få tilgang til menyen Time functions (Tidsfunksjoner) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine config. (Maskin konfig.). Velg Time Functions (Tidsfunksjoner). Velg Time (Tid). Velg Set time (Still tid). Trykk OK for å lagre eller Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen. Legg inn riktig tid på dagen ved å trykke +/-. Trykk OK for å lagre eller Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen.

29 10.4 Tidsfunksjoner, tidsur Tidsfunksjoner For å få tilgang til menyen Time functions (Tidsfunksjoner) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4.. Trykk Machine config. Velg Time Functions. Velg Time. Velg Auto ON eller OFF. Auto PÅ for å starte Time Machine, Auto AV for stupping tidsmaskinen. Maskinen slår seg automatisk på ved Trykk OK for å lagre eller avbryte for å gå tilbake til brukeren menyen. Juster bilen i tide ved å trykke +/-. Trykk ok for å lagre eller avbryte for å gå tilbake til brukeren menyen. Trykk ok for å lagre eller avbryte for å gå tilbake til brukeren menyen. Time funksjoner off 19:00 19: Velg Auto ON eller OFF. Auto ON for å starte tidsmaskin, Auto OFF for stupping tindsmaskin. The Machine slår seg automatisk av kl Trykk på ON for å endre innstillinger OFF eller Avbryt for å gå tilbake til tjenesten menyen. Juster the auto OFF tid ved å trykke +/-. Trykk OK for å lagre trykke du på Avbryt å gå tilbake til tjenesten menu. 29

30 10.5 Vanntilkobling Vanntilkobling For å få tilgang til menyen Water Connection (Vanntilkobling) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine config. (Maskin konfig.) Velg Water Connection (Vanntilkobling). Standardinnstillingen er OFF (AV). Trykk ON (PÅ) hvis du ønsker at vanntilførselen skal kobles til nettet. For mer informasjon, se kapittel 6.1.

31 10.6 Oppgradere programvare Oppgradere programvaren Tøm vanntanken, se avsnitt 6.2, før du kobler Ethernet-kabelen. Koble Ethernet-kabelen til enheten. For å få tilgang til menyen Software upgrade (Oppgrader programvare) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine config. (Maskin konfig.) Velg Software Upgrade (Oppgrader programvare). Koble en ethernet-kabel til internett. Få versjonsinformasjon Vennligst vent. 31

32 10.7 Ingrediensstatus Kontrollere ingrediensstatus For å få tilgang til menyen Ingredient Status (Ingrediensstatus) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine status (Maskinstatus). Velg Ingredient Status (Ingrediensstatus). Trykk OK for å gå tilbake til brukermenyen. Eksempelskjermen ovenfor viser at alle patronene er fulle.

33 10.8 Tellersystem Tell ersystem For å få tilgang til Counter system (Tellersystem)-menyen går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine status (Maskinstatus). Velg Counter System (Tellersystem Trykk OK for å gå tilbake til brukermenyen. 33

34 10.9 Programvareversjon Programvareversjon For å få tilgang til menyen Software Version (Programversjon) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine status (Maskinstatus). Velg Software Version (Programversjon). Trykk OK for å gå tilbake til Brukermeny. Gjeldende programvareversjon vil bli dispayed.

35 10.10 Språkvalg Bytte språk For å få tilgang til menyen Language selection (Språkvalg) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. English Norsk Deutsch Nederlands French Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. trykk språkvalg. Språk Valg. For å returnere til brukermenyen. 35

36 10.11 Drikkevolum Drikkevolum For å få tilgang til menyen Drink volume (Drikkevolum) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Drink volume (Drikkevolum). Velg volum per kopp. Velg drikken du ønsker å justere. Bruk +/- tastene for å justere ønsket volum for små, middels og store kopper. Trykk OK for å lagre innstillingen. Trykk Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen. Trykk OK for å lagre eller Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen.

37 10.12 Klargjøre for lagring Klargjøre for lagring For å få tilgang til menyen Prepare to ship (Klargjøre for lagring) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)- knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. TrykkPreparetoship (Klargjøre for transport). Trykk OK-knappen for å starte programmet. 37

38

39 39

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 B-2161 01.2003 Kaffemaskinens enkelte komponenter Lokk til kjølerom Rute med foto Kortlomme Indikator for lav temperatur Indikator for tom beholder Betjeningsfront

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764119_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell funksjonsbeskrivelse...5 OVERSIKT

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer