Innhold. 8 Teknisk informasjon Innledning Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23"

Transkript

1

2 Innhold 1 Innledning Sikkerhetsinstruksjoner Generelt Standard EU-direktiv Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken Maskinidentifikasjon Oversikt Sette opp maskinen Koble maskinen til strømnettet Regulere de justerbare beina Slå PÅ maskinen Slå maskinen AV Fylle vanntanken For beste drikkekvalitet, skal du: Posisjonere og skifte ut en ingrediensbeholder Klargjøre maskinen for første gangs brygging Slik lager du drikker Lage en stor kopp sterk drikke Endre drink sett Lage en kanne med drikke Teknisk informasjon Hva skal jeg gjøre hvis Instruksjoner i brukergrensesnittet Rengjøringsfunksjoner Endre Drink set Tidsfunksjoner, tidsur Tidsfunksjoner, tidsur Vanntilkobling Oppgradere programvare Ingrediensstatus Tellersystem Programvareversjon Språkvalg Drikkevolum Klargjøre for lagring Rengjøring og vedlikehold Daglig stell og rengjøring Automatisk rengjøringsprogram Ukentlig stell og rengjøring Demontere blandeskålene Kapsling Rengjøring ved behov Konfigurere maskinen Koble maskinen til vannforsyningen Tømme vanntanken Fylle opp vanntanken Klargjøre maskinen for flytting Maskinmoduser Stille tidsur Endre innstillinger for vanntilkobling Oppgradere programvare Kontrollere ingrediensstatusen Sjekke Drink counters Kontrollere programvareversjon Språkinnstilling Innstilling av drikkevolum Tilbehør/vedlikeholdssett Miljøtiltak Ved behov for service Miljøtiltak

3 1 Innledning Kjære kunde! Tusen takk for tilliten og for at du kjøpte vår Aromatic kaffemaskin. Vi legger vår ære i å designe hvert av produktene våre med det formål å oppnå produkter av høy kvalitet, med innovativt design og høy brukervennlighet. Som innehaver av Aromatic-kaffemaskinen, vil du nå kunne nyte den gode smaken av kaffe, espresso, cappuccino, caffe latte, sjokolade og mange andre drikker, alt ved et knappetrykk, uten ytterligere istandgjøring, tidkrevende forberedelser eller nødvendig forhåndskunnskap. For at du skal kunne få mest mulig ut av din nye Aromatic kaffemaskin, anbefaler vi at du følger disse enkle trinnene: Les retningslinjene for sikker og effektiv bruk i brukerhåndboken Les vilkårene og betingelsene i Aromatic-garantien i brukerhåndboken Ta vare på kvitteringen, da du må ha denne ved garantikrav. For mer informasjon om Aromatic, se eller kontakt din lokale distributør, se siste side. Vi i Friele Aromatic ønsker deg lykke til med mange år med deilige, varme drikker. Vennlig hilsen Ditt Friele Aromatic 3

4 2 Sikkerhetsinstruksjoner Bruk aldri maskinen uten dryppeskålen eller dryppeskålristen. 2.1 Generelt Gjør deg kjent med innholdet i denne brukerhåndboken og følg rettledningen og instruksjonene nøye. Ta vare på denne brukerhåndboken på et sikkert sted for senere referanse. I nødssituasjon: Ta umiddelbart støpselet ut av stikkontakten. Utvis aktsomhet hvis det er barn i nærheten. Barn må aldri få bruke maskinen uten oppsyn av voksne. Følg prosedyrene i riktig rekkefølge og som beskrevet i den medfølgende dokumentasjonen. Før du tar maskinen i bruk, må du påse at strømkursen er 16 A (gjelder ikke for Storbritannia) og at frekvensen korresponderer med strømnettet. Det er ikke tillatt å bruke skjøteledning. Maskinen skal kun kobles til en stikkontakt som tilsvarer informasjonen som er angitt på merkeplaten (se alternativt de tekniske spesifikasjonene i denne brukerhåndboken)! Maskinen skal kun kobles til jordede stikkontakter. LCD-panelet er laget av glass ikke bruk stor kraft. Ikke betjen LCD-skjermen med skarpe gjenstander. Aldri vipp, løft eller flytt maskinen når vanntanken er fylt. Aldri plasser strømledningen slik at den berører de varme delene på maskinen. Trekk aldri i ledningen når du skal trekke ut støpselet ut av stikkontakten. Ved feilfunksjon eller skade, skal du ta kontakt med nærmeste serviceverksted. Forsøk aldri å reparere maskinen selv. Dette kan resultere i farlige situasjoner (berøring av strømførende komponenter) og at det oppstår feil. Reparasjoner skal kun utføres av din lokale Frielerepresentant. Kaffeutløpet blir varmt under bruk. Barn skal holdes på sikker avstand, da det er fare for brannskader! Kabelen skal være utilgjengelig for barn. Legg strømledningen slik at ikke maskinen vil vippe når du trekker ut strømledningen. La aldri kabelen ligge nært eller i berøring med de varme delene på maskinen, en varmekilde eller skarpe kanter. Ikke bruk maskinen hvis ledningen eller støpselet er skadet. For å unngå farlige situasjoner skal du umiddelbart levere den defekte delen til reparasjon ved din lokale Friele-representant eller skifte ut den ødelagte delen. Sett aldri maskinen på en varm flate, dvs. en varmeplate. Bruk aldri maskinen i nærheten av åpen flamme. Vanntanken skal kun fylles med kaldt vann. Ikke bruk varmt vann, melk eller andre væsker. Ikke bruk uautoriserte ingredienser eller vannfiltre i maskinen. Dette kan gjøre garantien ugyldig. Følg rengjøringsinstruksene. Før vedlikehold eller manuell rengjøring må du slå av maskinen og koble den fra strømnettet. Trekk ut strømledningen hvis maskinen er blitt våt på steder der den ikke skal være våt, f.eks. etter at du har flyttet på en maskin som inneholdt vann. Bløtlegg aldri maskinen, ledningen eller støpselet i vann eller andre væsker. Ikke la det komme væske i kapslingen via ventilasjonsåpningene bak på maskinen. Når maskinen er i bruk kan det komme varm vanndamp ut av ventilasjonsåpningene. Hold avstand! Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres av veggen, fordi maskinen må ventileres. Dytt ikke gjenstander inn i åpningene på maskinen. Ikke vask maskindelene i oppvaskmaskinen. Maskinen er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke eksponer maskinen for utendørsforhold. Åpne aldri kapslingen eller endre maskinens mekaniske eller elektriske oppsett. Piktogrammer, advarsler og anvisningene som er festet på maskinen, utgjør en del av sikkerhetsforskriftene. Disse må ikke dekkes til eller fjernes og skal være lesbare i hele maskinens levetid. Skadde eller uleselige etiketter må byttes ut umiddelbart. Hvis det skulle bli nødvendig med reparasjon, inkludert utskifting av nettledningen, kontakt: Forhandleren du kjøpte maskinen fra, eller Din lokale Friele-representant. Ikke under noen omstendighet skal maskinen sendes per post. Garantien dekker ikke skader som oppstår under transport! Hvis maskinen må transporteres, skal du først slå den av og trekke støpselet ut av stikkontakten. La maskinen kjøles ned. Tøm så vannbeholderne ved å følge prosedyren som er beskrevet i denne håndboken. Maskinen skal kun transporteres i stående posisjon. Transport av maskinen når vannbeholderne er fylte, kan resultere i skade. Vanntrykket i vannkranen må ikke overstige overskride verdiene som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Vannkranen skal kun gi kaldt vann. Plasser maskinen i horisontal posisjon og på et stabilt og tørt underlag. Kontroller maskinen før du bruker den, og se spesielt etter eventuelle skader. Oppbevar emballasjen utilgjengelig for barn. Beskytt maskinen mot vann og fuktighet. 4

5 Ikke spray eller rengjør maskinen med vannstråle. Sørg for at du har tilgang til det elektriske tilkoblingspunktet (stikkontakt med jording) og vanntilkoblingspunktet når maskinen er i bruk. Da vil det i en nødssituasjon være fort gjort å trekke ut støpselet. Sørg for at du har tilgang til vanntilkoblingspunktet når maskinen er i bruk. Da vil det i en nødssituasjon være fort gjort å stenge av vannet. Når maskinen ikke skal være i bruk over en lengre periode, skal du ta ut alle beholderne, desinfisere slangene, rengjøre og desinfisere blanderdelene, tømme kjelen, koble fra vanntilførselen og koble fra nettstrømmen. Maskinen og komponentene skal ikke inneholde vann. Når du skal bruke maskinen igjen etter en lengre periode uten bruk, må du rengjøre og desinfisere blanderdelene. Sett sammen blanderdelene og kjør desinfiseringsprogrammet minst tre ganger, og fyll alle beholderne før maskinen tas i bruk. Garantien dekker ikke bruk av maskinen til andre formål enn det den var ment for. Garantien dekker heller ikke skade som oppstår på grunn av utilstrekkelig vedlikehold. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader eller personskade som oppstår dersom ikke bruksanvisningen og instruksene i håndboken og all medfølgende dokumentasjon er overholdt. Dette gjelder også ved uforsiktighet under installasjon, bruk og vedlikehold av maskinen. For fullstendige garantivilkår, se de generelle salgs- og leveringsvilkårene. Dette produktet er laget i henhold til EØF-direktivet. 5

6 2.2 Standard EU-direktiv Dette produktet er laget i henhold til kravene i EØF-direktivet. Maskinen tilfredsstiller følgende krav: - EN : A1 (2004) + A2 (2006) + A11 (2004)( +A12 (2006) Sikkerhet for husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater. Del 1: Generelle krav - EN : A1: A2:2008 Sikkerhet for husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater. Del 2: Spesielle sikkerhetskrav for utstyr til oppvarming av væsker 8

7 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken Disse ikonene blir benyttet i håndboken: Generell advarsel. Det kan oppstå skade på maskinen eller personskade. Elektrisk fare. Fare for brannskade. Bemerkninger, forslag og tips. 2.4 Maskinidentifikasjon Maskinens identifikasjonsplate er plassert bak høyre dør, på venstre side av kapslingen. 1. Serienummer 2. Produktkode 3. Spenning og frekvens 4. Effekt 5. Vanntrykk 7

8 3 Oversikt Kaldtvannstank Lokk til vanntank Venster dør Høyre dør Display og berøringsskjerm OK og PÅ/AV knapp Rist Dryppeskål Cancel knapp (avbrvt) Regulerbare bein Blander Støvedeksel Festering til blander Utløp (3x) Koppeføler 8

9 4 Sette opp maskinen Plasser maskinen i et tørt, godt ventilert rom på et fast og flatt underlag. Maskinen må ikke vippe! Kontroller at det er nok plass rundt maskinen for ventilasjon og la fronten og baksiden være lett tilgjengelig for eventuelle reparasjoner. Viktig: På grunn av vannstrømmen og maskinens funksjonalitet må maskinen installeres 100 % horisontalt. Viktig: Hvis maskinen plasseres i et varmt rom etter å ha stått i et kjølig rom, må du vente ca. 2 timer før du slår på maskinen! 4.1 Koble maskinen til strømnettet I oppstartspakken fulgte det med en 230V-strømledning som er spesielt laget for Aromatic. Ikke bruke noen andre strømledninger til maskinen. Denne spesielle ledningen er viktig for maskinens funksjonalitet. 1. Koble enden av strømledningen til 230V strømfilter, se bilde. 2. Før ledningen gjennom sporet som vist. 3. Koble nettledningen til 230V med jording. Ethernet connection Justerbare bein Strømfilter Spor for strømledning Viktig: Maskinen må kobles til en strømkilde med konstant spenning, ellers vil ikke maskinens fuktighetsekstraheringssystem virke og ingrediensene bli skadet. 4.2 Regulere de justerbare beina Maskinen er utstyrt med to justerbare bein. 1. Plasser maskinen der den skal stå. 2. Reguler de justerbare beina slik at maskinen står 100 % horisontalt. 9

10 4.3 Slå PÅ maskinen 1. Koble maskinen til strømforsyningen. 2. Meldingen "Please wait" (vennligst vent) vises på skjermen. 3. Meldingen "Water heating" (vannet varmes) vises til vannet er varmet opp. 4. Etter ca. 40 sekunder vises hovedmenyen. 5. Maskinen er nå slått PÅ. OK og PÅ/AV knapp 4.4 Slå maskinen AV 1. Trykk og hold OK-knappen i 3 sekunder. 2. Skjermen blir mørk og maskinen slås AV. 3. Maskinen er nå slått AV. For å slå på maskinen igjen, må du trykke og holde OKknappen inne i 3 sekunder og da vil LCD-skjermen lyse på nytt. Viftene kjører for å sikre at fuktigheten fjernes fra maskinen. 4.5 Fylle vanntanken 1. Løft kaldtvannstanken og trekk den forsiktig ut (1). 2. Fyll opp vanntanken med friskt, kaldt vann. Ikke fyll over maksimum vannivå (2). 3. Sett inn kaldtvannstanken tilbake i posisjon (3). Alternativt kan du løfte lokket til kaldtvannstanken og fylle tanken direkte fra en mugge. 1. Bruk avkalket friskt vann for optimal smak og maskinfunksjon. Bruk for eksempel en kanne med avkalkingsfilter. 2. For beste drikkekvalitet, skal du: 1. Bruke kaldt, friskt vann. 2. Bytt ut vannet i kaldtvannstanken daglig. 3. Ikke bruke mineralvann eller destillert vann. 4. Rengjør vanntanken minst en gang i uken i vanlig oppvaskvann (ikke i oppvaskmaskin). Skyll så med rent vann. Maks. vannivå 3. 10

11 4.6 Posisjonere og skifte ut en ingrediensbeholder 1. Åpne venstre og høyre dør. 2. Åpne venstre og høyre støvdeksel. 3. Vri trakten til doseringsenhetene opp (1). 4. Løft opp doseringsenheten og fjern den fra maskinen (2) Løsne den tomme patronen fra doseringsenheten (3). 6. Kasser den tomme patronen (4). Vær forsiktig så du ikke søler ut ingrediensene Sett inn en ny patron i doseringsenheten (5) Låsepinnen er under doseringsenheten (6). 8. Sett doseringsenheten inn i maskinen (7). Sikre låsepinnen som vist. 9. Hold doseringsenheten på plass og trekk forsiktig ut forseglingen (8). 10. Vri trakten ned (9). 7. Låsepinne

12 4.7 Klargjøre maskinen for første gangs brygging Når maskinen brukes første gang vil ikke ingrediensene være jevnt fordelt i systemet. For å få korrekt dosering må du brygge og kaste én prøvekopp av både kaffe, cappuccino og sjokolade. 1. Sett en tom kopp under utløpet. 2. Trykk Coffee-knappen (kaffe) på skjermen. OK og PÅ/AV knapp 3. Trykk på 'OK'-knappen. 4. Kast drikken. 5. Sett på nytt en tom kopp under utløpet. 6. Trykk på Cappuccino-knappen på skjermen. 7. Trykk på 'OK'-knappen. 8. Kast drikken. 9. Sett på nytt en tom kopp under utløpet. 10. Trykk på Chocolate-knappen (sjokolade) på skjermen. 11. Trykk på 'OK'-knappen. 12. Kast drikken. 13. Ingrediensene er nå jevnt fordelt i systemet og maskinen er klar til bruk. Display Cancel knapp Drikkeutløp 4.8 Slik lager du drikker 1. Sett en tom kopp under utløpet. 2. Trykk kort på skjermen. 3. Velg drikke. 4. Velg ønsket størrelse og styrke. 5. For å lage én kopp vanlig kaffe basert på middels styrke og av middels størrelse, trykk på OK-knappen. 12

13 4.9 Lage en stor kopp sterk drikke 1. Sett en tom, stor kopp under utløpet. 2. Trykk kort på skjermen. 3. Velg drikke. 4. Velg symbolet for den store koppen som er illustrert på den øverste raden på høyre side på skjermen. 5. Velg symbolet under illustrasjonen av en svart kaffebønne, på den andre raden på høyre side av skjermen. 6. Trykk på OK-knappen. Maskinen brygger en stor kopp med sterk drikke. 7. Bruk symbolene på motsatt side av skjermen for å lage en liten kopp med svak styrke Endre drink sett 1. Standardinnstillingen er Drink sett Endre Drink sett ved å velge en annen Drink sett, se avsnitt

14 4.11 Lage en kanne med drikke For å bruke kannefunksjonen, må du bruke en kanne som er lavere enn 10 cm. Du kan kjøpe spesialtilpasset kaffekanne på 1. Sett en tom kanne under utløpet. 2. Trykk kort på skjermen. 3. Velg drikke. 4. Velg kannesymbolet som er illustrert nederst på skjermen. 5. Velg antall kopper ved å bruke pluss- og minustegnene (maks. 6 kopper per kanne). 6. Trykk på OK-knappen. Maskinen brygger så antallet bestilte kopper. 7. Trykk på Cancel-knappen (avbryt) for å avbryte prosessen. 14

15 5 Rengjøring og vedlikehold 5.1 Daglig stell og rengjøring Fjern vanntanken og hell ut resten av vannet. Bruk friskt vann hver dag. Tøm dryppeskålen og rengjør skålen, flottøren og risten i vanlig oppvaskvann, ikke bruk oppvaskmaskin. Tørk rent dispenserområdet med en fuktig klut ved behov. Rengjør utløpet med en fuktig klut ved behov. 5.2 Automatisk rengjøringsprogram Maskinen er utstyrt med et rengjøringsprogram som kjøres automatisk etter at maskinen har brygget et visst antall kopper, avhengig av oppsettet. For oppsett, se avsnitt 10.1, trykk på Cleaning Functions; Automatic Rinse (rengjøringsfunksjon, automatisk skylling). Denne funksjonen sikrer det hygieniske aspektet ved maskinen og samtidig at du får den beste kvaliteten på drikken din. Når maskinen ber deg om å kjøre rengjøringsprogrammet, skal du følge instruksjonene. Rengjøringsprogrammet kan også startes manuelt, før det automatiske programmet aktiveres av seg selv. Se avsnitt 10.1, trykk Cleaning Functions; Start Cleaning (rengjøringsfunksjoner, start rengjøring). Kaldtvannstank Display Flottør i dryppskålen Rist Dispenserområde 15

16 5.3 Ukentlig stell og rengjøring For å sikre beste kvalitet, smak og aroma på drikken, må du kontrollere at alle delene som er i kontakt med drikkene til enhver tid er helt rene. Demontere blandeskålene 1. Trykk ned den blå ringen på venstre side. Den på høyre side skal skyves opp! 2. Trykk drikke utløpene nedover. 3. Trekk ut blandeskålenheten. Blandeskålenheten kan vaskes i oppvaskmaskin (<60 C) eller rengjøres manuelt i varmt vann. 4. Monter sammen delene til blandeskålen. 5. Sett inn blandeskålene i korrekt posisjon. Rengjør kaldtvannstanken. Trekk ut kaldtvannstanken. Tøm ut alt vann. Rengjør kaldtvannstanken med varmt vann og såpen blir grundig skylt ut. Ikke vask kaldtvannstanken i oppvaskmaskinen. Skyll delene i rent vann, og tørk dem godt. Fyll opp vanntanken med friskt vann. Kapsling Rengjør kapslingen med en fuktig klut ved behov. Også de innvendige delene på kapslingen som du får tilgang til når du åpner dørene. Rengjør skjermområdet med en fuktig klut ved behov. Ikke bruk for mye vann i dette området. Tørk av skjermen med kjøkkenpapir eller en tørr klut. Rengjør ventilasjonsområdet bak på maskinen med en fuktig klut ved behov Blå ring Blå ring Blandeskålenhet 5. Drikkeutløp

17 5.4 Rengjøring ved behov Etter en viss periode vil spiralen i doseringsenhetene bli dekket av fettstoff. Med tiden vil dette føre til blokkeringen og forårsake at det ikke kommer nok ingredienser igjennom. 1. Vri trakten til doseringsenhetene opp. 2. Løft opp doseringsenheten og trekk forsiktig ut doseringsenheten. 3. Snu doseringsenheten med ingrediensbeholderne opp-ned og løsne patronen fra doseringsenheten. 4. Løsne spiralen fra doseringsenheten som illustrert. 5. Rengjør alle deler med vann og børste, men ikke i oppvaskmaskin. 6. Skyll delene i rent vann, og tørk dem godt. Kontroller at alle delene er helt tørre før de settes sammen igjen, ellers vil ingrediensene bli våte. 7. For å sikre at spiralen og doseringsenhetene er helt tørre, skal du bruke én av følgende metoder: Bruk et tørt håndkle Bruk en hårføner La delene være demontert i 12 timer på et tørt sted 8. Sett sammen spiralen og doseringsenheten igjen. 9. Rengjør plattformen på doseringsenheten med en fuktig klut. 10. Sett patronen tilbake i doseringsenheten. 11. Sett doseringsenhetene tilbake i maskinen. 12. Snu utløpet på doseringsenheten nedover g 4. o 3. 17

18 6 Konfigurere maskinen 6.1 Koble maskinen til vannforsyningen Maskinen kan få tilført vann enten fra sin egen vanntank eller koblet til vannettet. Hvis du har en tilgjengelig vannkran, anbefaler vi at du bruker denne. Dette vil til enhver tid sikre at du får den beste kvaliteten på alle drikkene. Bruk vannslangen som er beregnet for Aromatic. Bruk av kalket friskt vann for optimal smak og maskinfunksjon. Bruk for eksempel en mugge med et avkalkingsfilter. Ikke bruk noen andre vannslanger når maskinen skal tilkobles vannforsyningen. Denne spesielle vannslangen er viktig for maskinens funksjonalitet. Vannslangen får du kjøpt hos din lokale distributør. Før maskinen kobles til vannforsyningen, må du kontrollere at miljøbetingelsene er oppfylt, f.eks.: Renheten (drikkevannskvalitet) til vannet som tilføres eller som helles i. Omgivelsestemperaturen er forenlig med kaldtvannsmaskiner: 5 < til < 40 C. Riktig vanntrykk, maks. 8 bar. Vannstrømning på minimum 5 liter per minutt. Det anbefales å bruke et kalkfilter. Bryte ut område for vannslange Vannslange 1. Ta av plasthetten for vannrøret som illustrert. 2. Bruk vannslangen som vist. 3. Koble den enden til vannkranen. 4. Dersom vanntilkoblingen ikke har vært brukt på en stund bør vannet få renne litt for å rense rørene. 5. Koble den andre enden til maskinen som vist. 6. Skru på vannet. 7. Gå til brukermenyen og aktiver vanntilkoblingen, se avsnitt 10.7.

19 6.2 Tømme vanntanken Hvis ikke maskinen har vårt i bruk på en periode på over 4 dager, anbefaler vi på det sterkeste å tømme vanntanken. 1. Trekk ut 230 V-ledningen. 2. Fjern dryppeskålen. 3. Trekk ut slangen fra bunnen av maskinen som vist (kjeleavløp). 4. Plasser en bøtte som rommer minst 2,5 liter under slangen. ADVARSEL! Dette vannet er VARMT! 5. Trekk forsiktig ut pluggen. 6. Etter at du har tømt varmtvannstanken, skal du sette pluggen tilbake i silikonrøret. 7. Plasser kjeleavløpsrøret tilbake i den opprinnelige posisjonen. 8. Sett tilbake dryppeskålen. Kjeleavlø Dryppesk 6.3 Fylle opp vanntanken 1. Kontroller at pluggen sitter i silikonrøret. 2. Kontroller at dryppeskålen er på plass. 3. Fyll opp kaldtvannstanken (manuell etterfylling er ikke nødvendig hvis maskinen er tilkoblet vannforsyningen). 4. Koble til 230V-strømledningen igjen. 6.4 Klargjøre maskinen for flytting Hvis maskinen skal flyttes eller transporteres, må du tømme vanntanken. 1. Tøm vanntanken, se avsnitt 6.2, uten å dra ut 230 V- strømledningen. 2. Fra brukermenyen trykker du "Prepare to ship" (klargjøre for transport), se avsnitt Denne funksjonen tar ca 30 sekunder, og maskinen vil så være klar for forsendelse. Kjeleavløp Bøtte 2,5 l 19

20 6.5 Maskinmoduser Når den ikke er i bruk, vil maskinen gå over i skjermsparemodus etter 5 minutter. OK-knappen blinker hvert 5. sekund. Etter 30 minutter i skjermsparemodus, vil maskinen gå over i standbymodus (energisparemodus). Kjelen er slått av og når den er avkjølt til ca. 60 ºC, slå r viften seg av. Når du trykker på OK-knappen i 3 sekunder, vil maskinen gå over til standbymodus. Hvis du trykker på OK-knappen i 3 sekunder enda en gang, vil maskinen slå seg på. 6.6 Stille tidsur Tidsuret slår maskinen PÅ og AV (standbymodus). Tidsuret stilles inn via tidsfunksjonsmenyen, se avsnitt Ved å velge "timer Auto on" (tidsur automatisk på), kan du stille på- og avtiden for maskinen. 6.7 Endre innstillinger for vanntilkobling Standard vanntilkobling er satt til AV, for tilkobling til vannforsyningen. Bare vanntanken brukes. Når du skal endre vanntilkoblingen, må innstillingen endres. Innstillingen justeres via vanntilkoblingsmenyen, se avsnitt Kontrollere ingrediensstatusen Når maskinen er på, vises ingrediensstatusen når du trykker på Cancel-knappen (avbryt). Når du åpner en dør vises ingrediensstatusen. Ingrediensstatusen vises via en ingrediensstatusmeny, se avsnitt Sjekke Drink counters Drink counters vises via en tellersystemmenyen, se avsnitt Kontrollere programvareversjon Programvareversjonen vises via menyen for programvareversjon, se avsnitt Språkinnstilling Språkvalget må utføres via språkinnstillingsmenyen, se avsnitt Innstilling av drikkevolum Drikkevolumet kan justeres via drikkevolummenyen, se avsnitt Oppgradere programvare 1. Koble Ethernet-kabelen til maskinen. 2. Koble Ethernet-kabelen til en internettforbindelse. 3. Gå til programvareoppgraderingsmenyen, se avsnitt Velg "Download from internet" (laste ned fra internett). 5. Vent til oppgraderingen er fullført. 6. Koble fra Ethernet-kabelen.

21 7 Tilbehør/vedlikeholdssett Miljøtiltak Hvis du ønsker å bestille flere ingredienser, kopper, kanner, deler eller du ønsker å holde deg oppdatert om annet tilgjengelig tilbehør, ta kontakt med din lokale Aromaticleverandør. Ved behov for service Hvis det skulle bli nødvendig med reparasjon, inkludert utskifting av nettledningen, kontakt din lokale distributør: Ikke under noen omstendighet skal du sende maskinen per post. Garantien dekker ikke skader som oppstår under transport! Det er svært viktig at du tar vare på originalemballasjen, også skumplasten. Miljøtiltak Ikke kast emballasjen Ta vare på boksen og skumplasten. Dette kan brukes dersom maskinen skal transporteres for service. Plast laget av polyeten (PE) skal kastes på en oppsamlingsstasjon. Ta kontakt med ditt lokale resirkuleringssenter Maskiner som ikke lenger brukes, skal normalt returneres via forhandleren. Alle plastdeler har en resirkuleringskode. Det trykte kretskortet i apparatet, og komponentene som er koblet til det, inkludert batteriet, skal sendes til spesialmottak for elektrisk og elektronisk avfall. Kontrollerkortet inneholder et litiumcellebatteri som er beregnet til å vare i hele maskinens levetid. Ved feil er det kun opplært servicepersonell som skal skifte dette. Maskinen skal deponeres i henhold til lokale lover og forskrifter. 21

22 8 Teknisk informasjon Mål Høyde: 43 cm Bredde: 25 cm Dybde: 36 cm Vekt 6 kilo Effekt Spenning 230 VAC 50 Hz Varmeelement: 1660 W Maskin: 1660 W Sikring 2 x 10A treg Vanntank Kaldtvannstank: 1,8 liter Varmtvannstank/Kjele: 0,9 liter Vanntilførsel Vanntrykk: Minimum 1 bar, maksimum 8 bar. Vanngjennomstrømning min. 5 l/min. maks. Vanntemperatur: 5-12 C Tetningsklasse: IPX0 Bruksmiljø Omgivelsestemperatur: minimum 10 C, maksimum 30 C. Under drift skal ikke maskinen eksponeres for høyere fuktighet enn 60 %, da dette kan påvirke ingrediensene. Lagring og transport Minimumstemperatur: 0 C (oppbevart i plan kan temperaturen være under 0 C). Maksimumshøyde Maskinen skal ikke brukes ved en høyde på over 2000 m.o.h.

23 9 Hva skal jeg gjøre hvis Signal Årsak Løsning Skjermen lyser ikke Maskinen er ikke slått PÅ Slå PÅ maskinen, se avsnitt V-pluggen er ikke korrekt tilkoblet strømfilteret eller stikkontakten. Sikringen er gått/deaktivert Skyv pluggen bestemt inn i strømfilteret og veggkontakten, se avsnitt 4 Kontroller sikringene i maskinen. Drikken smaker ikke godt Beholderen er tom Sett inn ny beholder, se avsnitt 4.6 Lav dosering per kopp Maskinen har ikke vært brukt på over 4 dager Ingrediensene er gått ut på dato Plasseringen av patronen er blandet opp Låsepinnen på doseringsenheten er ikke sikret i sporet Forseglingen på beholderen er ikke fjernet Innstillingen av ingrediensene er ikke korrekt Rengjør doseringsenhet og spiral, se avsnitt 5.4 Tøm vanntanken, se avsnitt 6.3 Sett inn nye ingredienser, se avsnitt 4.6 Kontroller at fargekoden i maskinen korresponderer med fargen på beholderen, se avsnitt 4.6 Sikre låsepinnen, se avsnitt 4.6 Fjern forseglingen, se avsnitt 4.6 Kontroller innstillingene, se avsnitt

24 Signal Årsak Løsning Kaldtvannstank er tom Vannivået i kaldtvannstanken er lavt Fyll kaldtvannstanken til maksimumsnivået, se avsnitt 4.5 Vannforsyningen er ikke skrudd på Skru på vannet, se avsnitt 6.1 Lav temperatur Venstre eller høyre dør lukkes ikke Koppeføleren virker ikke Dryppeskålen sitter fast Vannivået i kaldtvannstanken er lavt Doseringstrakten kommer i konflikt med støvdekselet Koppefølerområdet er for tilsmusset Kjeleavløpsrøret er ikke i riktig posisjon Fyll kaldtvannstanken til maksimumsnivået, se avsnitt 4.5 Vri doseringstrakten ned, se avsnitt 4.6 Rengjør vinduet til koppeføleren, se illustrasjonen i avsnitt 3 Sikre kjeleavløpsrøret, se avsnitt 6.3 Dryppeskålen mangler Dryppeskålen er fjernet Sett på plass dryppeskålen, se illustrasjonen i avsnitt 5.1 Vanntanken mangler Flottøren i dryppeskålen blokkerer tilgangen til koppen Beholderen for kaffe, espresso, melk eller sjokolade er tom For sterk eller for svak drikk Kaldtvannstanken er ikke korrekt satt i Dryppeskålen er full Beholderen er tom Innstillingen av ingrediensene er ikke korrekt Sett i kaldtvannstanken, se avsnitt 4.5 Tøm dryppeskålen Kast den gamle beholderen og sett i en ny patron, se avsnitt 4.6 Kontroller innstillingene, se avsnitt 4.8. For liten eller for stor kopp Voluminnstillingen er ikke korrekt Kontroller innstillingene, se avsnitt For mange kopper i kannen Du har valgt feil antall kopper for kannen Trykk på Cancel-knappen (avbryt) for å avbryte prosessen, se avsnitt 4.11 En av drikkeknappene på skjermen lyser op Patronen er neste tom Sett inn ny patron, kapittel 4.6 (doseringen på drikken kan være svakere enn normalt)

25 10 Instruksjoner i brukergrensesnittet 10.1 Rengjøringsfunksjoner Rengjøringsfunksjoner For å få tilgang til rengjøringsfunksjonene går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Rengjøringsfunksjoner. Automatisk skylling. Velg Enable (Aktiver) for at de automatiske skylleinnstillingene skal virke. Trykk OK for å lagre eller Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen. 25

26 10.2 Endre Drink set Standard sett av drink king Velg drikketype For å få tilgang til menyen Drink volume (Drikkevolum) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Velg drikketype. Trykk drink sett. Velg Drink set du vil skal vises Set 3 (default). Trykk OK for å velge. Trykk Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen. Trykk OK for å velge. Trykk Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen.

27 Andre drink sets Drink set presets Velg Drikk settet du foretrekker åblibrukt. Trykk OK for å velge. Trykk Avbryt for å gå tilbake til tjenesten meny. Velg Drikk settet du foretrekker å bli brukt. Trykk OK for å velge. TrykkAvbrytforågåtilbaketiltjenesten menu Velg Drikke settet du foretrekker å bli brukt. Trykk OK for å velge. Trykk Avbryt for å gå tilbake til tjenesten menu. Trykk OK for å velge. 27

28 10.3 Tidsfunksjoner, tidsur Tidsfunksjoner For å få tilgang til menyen Time functions (Tidsfunksjoner) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine config. (Maskin konfig.). Velg Time Functions (Tidsfunksjoner). Velg Time (Tid). Velg Set time (Still tid). Trykk OK for å lagre eller Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen. Legg inn riktig tid på dagen ved å trykke +/-. Trykk OK for å lagre eller Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen.

29 10.4 Tidsfunksjoner, tidsur Tidsfunksjoner For å få tilgang til menyen Time functions (Tidsfunksjoner) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4.. Trykk Machine config. Velg Time Functions. Velg Time. Velg Auto ON eller OFF. Auto PÅ for å starte Time Machine, Auto AV for stupping tidsmaskinen. Maskinen slår seg automatisk på ved Trykk OK for å lagre eller avbryte for å gå tilbake til brukeren menyen. Juster bilen i tide ved å trykke +/-. Trykk ok for å lagre eller avbryte for å gå tilbake til brukeren menyen. Trykk ok for å lagre eller avbryte for å gå tilbake til brukeren menyen. Time funksjoner off 19:00 19: Velg Auto ON eller OFF. Auto ON for å starte tidsmaskin, Auto OFF for stupping tindsmaskin. The Machine slår seg automatisk av kl Trykk på ON for å endre innstillinger OFF eller Avbryt for å gå tilbake til tjenesten menyen. Juster the auto OFF tid ved å trykke +/-. Trykk OK for å lagre trykke du på Avbryt å gå tilbake til tjenesten menu. 29

30 10.5 Vanntilkobling Vanntilkobling For å få tilgang til menyen Water Connection (Vanntilkobling) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine config. (Maskin konfig.) Velg Water Connection (Vanntilkobling). Standardinnstillingen er OFF (AV). Trykk ON (PÅ) hvis du ønsker at vanntilførselen skal kobles til nettet. For mer informasjon, se kapittel 6.1.

31 10.6 Oppgradere programvare Oppgradere programvaren Tøm vanntanken, se avsnitt 6.2, før du kobler Ethernet-kabelen. Koble Ethernet-kabelen til enheten. For å få tilgang til menyen Software upgrade (Oppgrader programvare) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine config. (Maskin konfig.) Velg Software Upgrade (Oppgrader programvare). Koble en ethernet-kabel til internett. Få versjonsinformasjon Vennligst vent. 31

32 10.7 Ingrediensstatus Kontrollere ingrediensstatus For å få tilgang til menyen Ingredient Status (Ingrediensstatus) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine status (Maskinstatus). Velg Ingredient Status (Ingrediensstatus). Trykk OK for å gå tilbake til brukermenyen. Eksempelskjermen ovenfor viser at alle patronene er fulle.

33 10.8 Tellersystem Tell ersystem For å få tilgang til Counter system (Tellersystem)-menyen går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine status (Maskinstatus). Velg Counter System (Tellersystem Trykk OK for å gå tilbake til brukermenyen. 33

34 10.9 Programvareversjon Programvareversjon For å få tilgang til menyen Software Version (Programversjon) går du til brukermenyen ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Machine status (Maskinstatus). Velg Software Version (Programversjon). Trykk OK for å gå tilbake til Brukermeny. Gjeldende programvareversjon vil bli dispayed.

35 10.10 Språkvalg Bytte språk For å få tilgang til menyen Language selection (Språkvalg) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. English Norsk Deutsch Nederlands French Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. trykk språkvalg. Språk Valg. For å returnere til brukermenyen. 35

36 10.11 Drikkevolum Drikkevolum For å få tilgang til menyen Drink volume (Drikkevolum) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)-knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. Trykk Drink volume (Drikkevolum). Velg volum per kopp. Velg drikken du ønsker å justere. Bruk +/- tastene for å justere ønsket volum for små, middels og store kopper. Trykk OK for å lagre innstillingen. Trykk Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen. Trykk OK for å lagre eller Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til brukermenyen.

37 10.12 Klargjøre for lagring Klargjøre for lagring For å få tilgang til menyen Prepare to ship (Klargjøre for lagring) går du til menyen Service ved å trykke på Cancel (avbryt)- knappen tre ganger i løpet av 10 sekunder. Legg inn personlig kode, standard: 1,2,3,4. TrykkPreparetoship (Klargjøre for transport). Trykk OK-knappen for å starte programmet. 37

38

39 39

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner...

Kjære kunde, 1) Sikkerhetsinformasjon...1. 2) Avfallsbehandling...2. 3) Driftsinstrukser...3 Betjeningspanel...3 Oppvaskmaskin-spesifikasjoner... ADPF 1100 1) Sikkerhetsinformasjon...1 Kjære kunde, Les denne brukerinformasjonen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Lever den videre til eventuelle fremtidige eiere av apparatet. Denne bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

CONTACT GRILL CG 5040

CONTACT GRILL CG 5040 CONTACT GRILL CG 5040 2 N O P A M L K I G F E D C B J Q H 3 DEUTSCH 05-12 SVENSKA 48-54 ENGLISH 13-19 55-61 FRANÇAIS 20-26 NEDERLANDS 62-68 ESPAÑOL 27-33 ITALIANO 69-75 TÜRKÇE 34-40 PORTUGUÊS 76-82 NORSK

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer