Treårig forskningsinnsats om Den kulturelle skolesekken Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen, oppdatert pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Treårig forskningsinnsats om Den kulturelle skolesekken 2010-2013. Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen, oppdatert pr. 18.12.2009."

Transkript

1 Treårig forskningsinnsats om Den kulturelle skolesekken Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen, oppdatert pr Kunnskapsoversikt Evalueringer og utredninger Aslaksen, E.K. (2007): Teater ut til by og bygd? (2. utgave) Oslo: Norsk kulturråd. Aslaksen, E.K., J.S. Borgen og A.T. Kjørholt (2003): Den kulturelle skolesekken forskning, utvikling og evaluering. NIFU skriftserie nr. 21/2003. Oslo: NIFU. Borgen, Jorunn S. (2001): Møter med publikum. Formidling av nyskapende scenekunst til barn og unge med prosjekt LilleBox som eksempel. Notat nr. 43. Oslo: Norsk kulturråd. Borgen, Jorunn S. og Synnøve S. Brandt (2006): Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av den kulturelle skolesekken i grunnskolen. Rapport 5/2006. Oslo: NIFU STEP Fønhus, Kirsti, Guri Kjelstrup, Dag Henrik Skattebo og Marta Tuff (2000): Evaluering av Den kultuelle skolesekken i Sandefjord. Bø: Høgskolen i Telemark. Haugsevje, Åsne W. (2002): Inspirasjon eller distraksjon? Evaluering av forsøket med full pakke profesjonell kunst - og kulturformidling som del av den kulturelle skolesekken i Buskerud. Arbeidsrapport 10/2002. Bø: Telemarksforskning. Haukelien, Heidi og Bård Kleppe (2009): Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole. TF-rapport nr. 254/2009. Bø: Telemarksforskning. Kristiansen, Line Prøis (2007): Den kulturelle skolesekken i Akershus en brukerundersøkelse. HiOrapport 2007/2. Oslo: HiO, avd. estetiske fag. Lidén, Hilde (2004): Tørrfisken stinka, men kahytten var topp. En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Mæland, Kjellfrid (2009): Jakta på den verdfulle skatten. Kulturskrinet i Karmøy kommune i eit kvalitetsutviklingsperspektiv. Rapport. Stord: Høgskolen Stord/Haugesund. Røyseng, Sigrid og Ellen K.Aslaksen (2003): Pionerer i regional kunstformidling. Evaluering av Turnéorganisasjon for Hedmark. TF-rapport 201/2003. Bø: Telemarksforskning Vedelsby, Tina W., Lene Holstein og Pernille Holm (2007). Den kulturelle Rygsæk. Evaluering., <http://www.herlev.dk/born-og-unge/verd-at-vide/den-kulturelle-rygsek/rygsak.pdf> [Lesedato 16.desember 2009] Bøker, artikler, tidsskrift o.l. ABM (2007): Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken. ABM-skrift #39.Oslo: ABM-utvikling. Arabesk (2002): Den kulturelle skolesekken. Temanummer utgitt i samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken, Kunst i skolen, Arabesk. Oslo: Arabesk. Borgen, J.S. (2003): Den kulturelle skolesekken- utfordringer og kompetansebehov. I: Norsk pedagogisk tidsskrift, no Digranes, I. (2006): Den kulturelle skulesekken. Teachers of Art and Crafts and their negotiation of professional identities. I: Nielsen, Liv Merethe og Ingvild Digranes (red.): DesignDialogue Design og fagdidaktiske utfordringer. Oslo: Høgskolen i Oslo. Engelsen, B.U. og B. Karseth (2007): Læreplan for Kunnskapsløftet et endret kunnskapssyn? Norsk pedagogisk tidsskrift, 5/

2 Gunleiksrud, K., R. Holaand og J. Havran (2009): Kirken og den kulturelle skolesekken. Oslo: IKOforlag. Lidén, H. (2001): Den kulturelle skolesekken. Modeller for kultur-skole samarbeid, sett nedenfra. Oslo: ABM-Utvikling Relevante masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger Abildsens, H. (2009): Scenekunstformidling i Den kulturelle skolesekken En analyse av cenekunstprosjektet Operasjon aalmenrausch. Masteroppgave i teatervitenskap, Oslo: Universitetet i Oslo. Bjørnsen, Egil (2009): Norwegian Cultural Policy: A Civilising Mission. Akademisk avhandling (ph.d.). Centre for Cultural Policy Studies, university of Warwick Brænne, Karen (2009): Mellom ord og handling. Om verdsetjing i kunst- og handverksfaget. Akademisk avhandling (ph.d.). Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Cordt-Hansen, Hege (2008): Høy standard: En undersøkelse av kvalitetsforståelse I Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i sosiologi. Oslo: UiO. Dalaaker, Dina (2007): Kultur i skolesekken et møte mellom kunstfeltet og utdanningsfeltet Hovedoppgave i pedagogikk. Oslo: Universitetet i Oslo. Digranes, Ingvild (2009); Den Kulturelle Skulesekken. Narratives and Myths of Educational Practice in DKS Projects within the Subject Art and Crafts. Akademisk avhandling (ph.d.). Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Evjen, Greta (2005): Kulturkonsumentene. En evaluering av Den kulturelle skolesekken, med vekt på storbymodellen i Bergen. Masteroppgave i dramapedagogikk. Bergen: Høgskolen i Bergen. Fjeld, Anne Grimstad (2007): Samspill. OM tilrettelegging og bruk av Rikskonsertenes skolekonserter som pedagogisk tekster. Masteroppgave. Horten: Høgskolen i Vestfold. Færøvik, Unni (2009): Kvalitet i Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i kultur. Bø: Høgskolen i Telemark. Ghanizadeh, Grethe H. (2003): Den kulturelle skolesekken: i lys av sentralemomenter frå L-97. Hovedoppgave musikkvitenskap. Oslo: Universitetet i Oslo. Johansen, Tove A. (2005): Kunstpedagogisk praksis og nærværspedagogikk: med spesielt blikk på erfaringer i prosjektet Mye på spill. Masteroppgave i drama og teater. Trondheim: NTNU. Mæland, Kjellfrid (2002): Kulturmøte og kulturbryting. Dagens barn i møte med kulturskiftet i Noreg ca Avhandling til dr.polit-graden. Institutt for pedagogikk. Trondheim: NTNU. Nyrud, May-Tove (2008): Hvilken historie? En diskursanalyse av mesumsformidling innenfor Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i kultur. Bø: Høgskolen i Telemark. Rusten, Linda Ann (2006): Forgrunn avgrunn: en undersøkelse om det refleksive kunstmøtet. Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk. Oslo: Høgskolen i Oslo, avd. estetiske fag. Rørosgaard, Ulla T. (2006): Oppdagelse og oppdragelse: Den kulturelle skolesekken sett i lys av dannelsesbegrepet. Hovedoppgave teatervitenskap. Bergen: Universitetet i Bergen. Vestby, Nina (2006): Den kulturelle skolesekken: kunsten å danne seg. Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk. Oslo: Høgskolen i Oslo, avd. estetiske fag. Offentlige dokumenter KD (2007): Skapende læring strategiplan for kunst og kultur. KD (2004): St.meld 30 ( ): Kultur for læring KKD (2008): St.meld. nr. 8 ( ). Kulturell skulesekk for framtida. KKD (2005): St.meld. nr. 22 ( ) Kultur og næring. Oslo. 2

3 KKD (2003): St.meld. nr. 38 ( ). Den kulturelle skulesekken. KKD 2003): St.meld 48 ( ): Kulturpolitikk fram mot KKD (1992): St. meld. nr. 61 ( ) Kultur i tiden. Oslo. KUF (2003): St.meld. nr. 39 ( ). Ei blot til lyst. Om kunst og kultur i tilknytning til grunnskolen. KUF (2005): Kunnskapsløftet: læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående skole opplæring: læreplaner for grunnskolen. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Vår tilleggsliste Agøy, N. I. (2006): Kulturpolitikkens hva, hvordan og hvorfor. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 1/2006. Bache, I., og M.V. Flinders. (2004): Multi-level governance. Oxford: Oxford University Press. Bale, K. (2009): Estetikk: en innføring. Oslo: Pax. Bamford, A. (2008): Wow-faktoren. Globalt forskningskompendium, om kunstfagenes betydning i utdanning. Oslo: Musikk i skolen. Bauman, Z.(1991): Modernity and Ambivalence, Polity Press, Cambridge Becker, H. (1982): Art worlds. Berkeley: University of California Press. Bjørkås, S. (1996): Kvalitetsparadokset, i Meyer, S. og S. Bjørkås (red.): Risikosoner: Om kunst, makt og endring. Oslo: Norsk kulturråd. Bjørkås, S. (2002) (red.): Kultur, produksjon og konsum. Kulturpolitikk og forskningsformidling bind III. Høyskoleforlaget/Norges forskningsråd. Kristiansand. Bourdieu, P. (1995): Distinksjonen. Oslo: Pax forlag. Bresler, L., M. Espeland og E. Olsen (2007): International Handbook of Research in Arts Education. Dordrecht: Springer. Bumgartner, C. M.. (1993): Artists in the Classroom: an analysis of the Arts in Education, Pennsylvania State University. Christensen T., og P. Lægreid (2001): New Public Management. The Transformation of ideas and practice. Aldershot: Ashgate. Christensen, T., P. Lægreid, P. G. Roness og Kjell Arne Røvik (2004): Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte. Oslo: Coutts, G. og T. Jokela (2008): Art, community, environment: educational perspectives. Bristol: Intellect. Danielsen, A. (2006): Behaget i kulturen. En studie av kunst- og kulturpublikum. Oslo: Norsk kulturråd/bergen: Fagbokforlaget. Dewey, J. (1934): Art as experience. New York, NY: Perigee books. Eriksen, T. H. (2008): Storeulvsyndromet. Jakten på lykke i overflodssamfunnet, Oslo: Aschehoug. Fimreite, A.L., Y. Flo, P. Selle og T. Tranvik (2007): Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen, Tidsskrift for samfunnsforskning 2: Flo, Y. (2004): Staten og sjølvstyret : ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900 Avhandling til dr. art-graden, Institutt for Historie. Bergen: University of Bergen. Frith, S. (1998): Performing rites. Oxford: Oxford University Press. Goffman, E. (1961): Encounters. Two studies in the sociology of interaction. Indianapolis: Bobbs- Merrill. Gulick, L. (1937): Notes on the Theory of Organization. With Special Reference to Government, i L. Gulick og L. Urwin, red. Papers on the Science of Administration. New York. A.M. Kelley. Gullestad, M. (2002): Det norske sett med nye øyne. Oslo: 3

4 Hardy, T. (red.) (2006): Art Education in a Postmodern World: Collected essays. Bristol/Portland: Intellect Books. Helgøy, I. og J. Aars (red.) (2008): Flernivåstyring og demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. Hovland, Arild (1996): Moderne urfolk. Samisk ungdom i bevegelse, Oslo: Cappelen Akademiske Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2001): Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Kleppe, B. (2009): Art for art s sake Myth or power. Paper for the 4 th Nordic Conference on Cultural Policy Research. Bø: Telemarksforskning. Klijn, E.H. og Skelcher, C. (2007): Democracy and Governance Networks: compatible or not? Public Administration 85, 3. Larsen, B. (red.) (2006): Estetikk: sansning, erkjennelse, verk. Oslo: Unipub. Larsen, H. (red.) (2006): Når børn møder kultur: en antologi om formidling i barnehøjde. København: Børnkulturens Netværk. index.aspx?id=f4ee0722-dce9-4efb-a2d1-48ed64b1a588> [Lesedato 16. des. 2009] Larsen, M. (1998): Å formidle kunst til barn. En undersøkelse av forestillinger, målsetjingar og dilemmaer innenfor kunstformidlingsfeltet. Rapport nr. 36. Bergen: UiB, Inst. For medievitenskap. Lien, M., H. Lidén og H. Vike (red.) (2001): Likhetens paradokser, Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. Oslo: Lindberg, A. L. (1991): Konstpedagogikens dilemma: historiska rötter och moderna strategier. Lund. Studentlitteratur. Lund, Christian, Mangset, Per og Aamodt, Ane (red.): Kunst, kvalitet og politikk. Rapport nr. 22. Oslo: Norsk kulturråd. Mangset, P. (1992): Kulturliv og forvaltning. Innføring i kulturpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget March, J. G., og J. P. Olsen. (1989): Rediscovering institutions : the organizational basis of politics. New York: Free Press. Nyrnes, A. (2007): Ut frå det konkrete: Innleiing til ein retorisk kunstfagdidaktikk. I: Nyrnes, Aslaug og Niels Lehmann (red.) Ut frå det konkrete: Bidrag til ein retorisk kunstfagdidaktikk Oslo: Oddey, A. (1994): Devising Theatre: A Practical and Theoretical Handbook. London: Routledge. Orfali, A. (2004): Artists working in partnership with schools. London: Arts Council England. Peters, B.G. (1998): Managing Horizontal Government: The Politics of Coordination. Public Administration, 79 (2): Peters, B. G. (1999): Institutional Theory in Political Science. The New Institutionalism. London/New York: Continuum. Peters, B.G. og J. Pierre ( 2003) (red.): Handbook of Political Administration. London: Sage. Putnam, R.D. (2000): Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster. Rasmussen, B. (2001): Meninger i mellom. Perspektiv på en dramatisk kulturarena. Trondheim: Tapir. Røyseng, Sigrid (2003): New Public Management møter kunsten. En ny-institusjonell analyse Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 2: Røyseng, S. (2006): Forestillinger om kunstens autonomi i kulturpolitikk og kunstledelse. Avhandling for dr. polit-graden. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Bergen: Universitetet i Bergen. Røyseng, S. og D. Solhjell (red.) (2004): Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Rapport 217. Bø: Telemarksforskning. Samuelsen, A. M. (2003): Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole, med vekt på formidlerrollen, Avhandling til dr.art-graden. Institutt for kulturstudier og kunsthistorie. Bergen: Universitetet i Bergen. 4

5 Samuelsen, A. M. (2003): Formidling av kunst til barn og unge. Oslo: Schackt, J. (2009): Kulturteori innføring i et flerfaglig felt. Bergen: Fagbokforlaget. Six, P. (2004): Joined-Up Government in the Western World in Comparative Perspective: A Preliminary Literature Review and Exploration, Journal of Public Administration Research and Theory 14 (1): Solhjell, D. (2001): Formidler og formidlet. En teori om kunstformidlingens praksis. Oslo: Solhjell, D. (1995): Kunst-Norge. En sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen. Oslo: Tranøy, B. S. og Ø. Østerud (red.): Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Thelen, K. og S. Steinmo (1992): Historical institutionalism in comparative politics, i Steinmo, S., K. Thelen og F. Longstreth (red.): Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Sundin, B. (2003): Estetik och pedagogik.stockholm: Bokförlaget Mareld. Thavenius, J. (2004): Den goda kulturen och det fria skapandet. Diskurser om Kultur i skolan, Rapporter om utbildning. Malmö: Malmö Högskola, Lärarutbildningen. Thavenius, J. og L. Aulin-Gråhamn (2003): Kultur och estetik i skolan. Slutredovisning av Kultur och skola-uppdraget , Rapporter om utbildning. Malmö: Malmö Högskola, Lärautbildningen. Thorsnes, T., F. Lindstrand og S. Selander (2009): Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur. Torfing, Jacob og Eva Sørensen (2007): Theories of Democratic Network Governance. Palgrave Macmillan. Trippestad, T.A. (2009): Kommandohumansimen. En kritisk analyse av Gudmund Hernes retorikk, sosiale ingeniørkunst og utdanningspolitikk. PhD-avhandling. Bergen: Universitetet i Bergen Vestheim, Geir (1995): Kulturpolitikk i det moderne Noreg. Oslo: Det Norske Samlaget. Østberg, Tina (red.) (2005): Barnet og kunsten. Oslo: Norsk kulturråd. Østbye, Guri L. (2007): Barn + kunst = danning: fabulering og filosofering i kunstmøter. Oslo: Gurilo forlag. 5

Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts. Studieretninger: 120 studiepoeng Heltid

Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts. Studieretninger: 120 studiepoeng Heltid Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts Studieretninger: drama- og teaterkommunikasjon fagdidaktikk: kunst og design kunst i samfunnet mote og samfunn 120 studiepoeng

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Studieplan. Master of Public Administration, mastergradsstudium 120 studiepoeng

Studieplan. Master of Public Administration, mastergradsstudium 120 studiepoeng Studieplan Master of Public Administration, mastergradsstudium 120 studiepoeng Innledning Master of Public Administration (MPA) er et erfaringsbasert mastergradsstudium som gjennomføres i samarbeid mellom

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. Fagbokforlaget, Bergen

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006 Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner En kommentert bibliografi 2006 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:9 Institutt

Detaljer

Masterstudium. styring og ledelse

Masterstudium. styring og ledelse Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag Masterstudium i styring og ledelse 90 studiepoeng Studieplan 2009 2010 Godkjent av avdelingsstyret våren 2007; sist revidert og godkjent 6. mai 2009. 1 1. Om studiet

Detaljer

Abstract-katalog Abstract catalogue

Abstract-katalog Abstract catalogue Abstract-katalog Abstract catalogue Den femte nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning The fifth Nordic conference on cultural policy research 23 25 augusti 2011 Norrköping Linköpings universitet

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

Forskerperspektiver på det sosiale og det estetiske (foredrag, startseminar prosjektet Religionens estetisering, 7. januar, 2010)

Forskerperspektiver på det sosiale og det estetiske (foredrag, startseminar prosjektet Religionens estetisering, 7. januar, 2010) 1 Forskerperspektiver på det sosiale og det estetiske (foredrag, startseminar prosjektet Religionens estetisering, 7. januar, 2010) Innledning Jeg er fortsatt ganske usikker på om jeg er rett man på rett

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2007 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: 0H0Hpost@nifustep.no Internett 1H1Hhttp://www.nifustep.no

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Årsmelding 2014 Annual report 2014

Årsmelding 2014 Annual report 2014 Årsmelding 2014 Annual report 2014 Telemarksforsking ADMINISTRATIV LEDELSE Direktør Karl Gunnar Sanda ADMINISTRATIV STAB Solveig Svardal (assisterende direktør) Brynjulv Eika (økonomi- og driftsansvarlig)

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Brukermedvirkning fra politikk til praksis

Brukermedvirkning fra politikk til praksis Brukermedvirkning fra politikk til praksis I løpet av de siste tiårene har brukermedvirkning utviklet seg fra å være et radikalt uttrykk til å bli et veletablert begrep innenfor helse- og omsorgsektoren.

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2009 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett

Detaljer

Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon

Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon av Kristin Strømsnes Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Studieplanen er akkreditert av NOKUT: 17.12.08 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Musikkpedagogisk teori og praksis en introduksjon

Musikkpedagogisk teori og praksis en introduksjon Kapittel 1 Musikkpedagogisk teori og praksis en introduksjon Geir Salvesen og Jon Helge Sætre Tema for denne boken er musikkundervisning. Siktemålet har vært å presentere en praksisnær, erfarings- og forskningsbasert

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2011

PENSUMLISTE HØST 2011 PENSUMLISTE HØST 2011 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

Curriculum Vitae for Gjert Langfeldt

Curriculum Vitae for Gjert Langfeldt Curriculum Vitae for Gjert Langfeldt Born 10.08.1948 Education Examen Artium, 1967 Kristiansand Katedralskole, latinlinje Cand. Mag 1973 Educational Research mellomfag Philosophy Mellomfag Public Law grunnfag

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 1 Master i pedagogikk, Studieretning Førskolepedagogikk Innledning Formålet med masterstudiet i pedagogikk, studieretning

Detaljer