Treårig forskningsinnsats om Den kulturelle skolesekken Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen, oppdatert pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Treårig forskningsinnsats om Den kulturelle skolesekken 2010-2013. Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen, oppdatert pr. 18.12.2009."

Transkript

1 Treårig forskningsinnsats om Den kulturelle skolesekken Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen, oppdatert pr Kunnskapsoversikt Evalueringer og utredninger Aslaksen, E.K. (2007): Teater ut til by og bygd? (2. utgave) Oslo: Norsk kulturråd. Aslaksen, E.K., J.S. Borgen og A.T. Kjørholt (2003): Den kulturelle skolesekken forskning, utvikling og evaluering. NIFU skriftserie nr. 21/2003. Oslo: NIFU. Borgen, Jorunn S. (2001): Møter med publikum. Formidling av nyskapende scenekunst til barn og unge med prosjekt LilleBox som eksempel. Notat nr. 43. Oslo: Norsk kulturråd. Borgen, Jorunn S. og Synnøve S. Brandt (2006): Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av den kulturelle skolesekken i grunnskolen. Rapport 5/2006. Oslo: NIFU STEP Fønhus, Kirsti, Guri Kjelstrup, Dag Henrik Skattebo og Marta Tuff (2000): Evaluering av Den kultuelle skolesekken i Sandefjord. Bø: Høgskolen i Telemark. Haugsevje, Åsne W. (2002): Inspirasjon eller distraksjon? Evaluering av forsøket med full pakke profesjonell kunst - og kulturformidling som del av den kulturelle skolesekken i Buskerud. Arbeidsrapport 10/2002. Bø: Telemarksforskning. Haukelien, Heidi og Bård Kleppe (2009): Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole. TF-rapport nr. 254/2009. Bø: Telemarksforskning. Kristiansen, Line Prøis (2007): Den kulturelle skolesekken i Akershus en brukerundersøkelse. HiOrapport 2007/2. Oslo: HiO, avd. estetiske fag. Lidén, Hilde (2004): Tørrfisken stinka, men kahytten var topp. En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Mæland, Kjellfrid (2009): Jakta på den verdfulle skatten. Kulturskrinet i Karmøy kommune i eit kvalitetsutviklingsperspektiv. Rapport. Stord: Høgskolen Stord/Haugesund. Røyseng, Sigrid og Ellen K.Aslaksen (2003): Pionerer i regional kunstformidling. Evaluering av Turnéorganisasjon for Hedmark. TF-rapport 201/2003. Bø: Telemarksforskning Vedelsby, Tina W., Lene Holstein og Pernille Holm (2007). Den kulturelle Rygsæk. Evaluering., <http://www.herlev.dk/born-og-unge/verd-at-vide/den-kulturelle-rygsek/rygsak.pdf> [Lesedato 16.desember 2009] Bøker, artikler, tidsskrift o.l. ABM (2007): Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken. ABM-skrift #39.Oslo: ABM-utvikling. Arabesk (2002): Den kulturelle skolesekken. Temanummer utgitt i samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken, Kunst i skolen, Arabesk. Oslo: Arabesk. Borgen, J.S. (2003): Den kulturelle skolesekken- utfordringer og kompetansebehov. I: Norsk pedagogisk tidsskrift, no Digranes, I. (2006): Den kulturelle skulesekken. Teachers of Art and Crafts and their negotiation of professional identities. I: Nielsen, Liv Merethe og Ingvild Digranes (red.): DesignDialogue Design og fagdidaktiske utfordringer. Oslo: Høgskolen i Oslo. Engelsen, B.U. og B. Karseth (2007): Læreplan for Kunnskapsløftet et endret kunnskapssyn? Norsk pedagogisk tidsskrift, 5/

2 Gunleiksrud, K., R. Holaand og J. Havran (2009): Kirken og den kulturelle skolesekken. Oslo: IKOforlag. Lidén, H. (2001): Den kulturelle skolesekken. Modeller for kultur-skole samarbeid, sett nedenfra. Oslo: ABM-Utvikling Relevante masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger Abildsens, H. (2009): Scenekunstformidling i Den kulturelle skolesekken En analyse av cenekunstprosjektet Operasjon aalmenrausch. Masteroppgave i teatervitenskap, Oslo: Universitetet i Oslo. Bjørnsen, Egil (2009): Norwegian Cultural Policy: A Civilising Mission. Akademisk avhandling (ph.d.). Centre for Cultural Policy Studies, university of Warwick Brænne, Karen (2009): Mellom ord og handling. Om verdsetjing i kunst- og handverksfaget. Akademisk avhandling (ph.d.). Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Cordt-Hansen, Hege (2008): Høy standard: En undersøkelse av kvalitetsforståelse I Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i sosiologi. Oslo: UiO. Dalaaker, Dina (2007): Kultur i skolesekken et møte mellom kunstfeltet og utdanningsfeltet Hovedoppgave i pedagogikk. Oslo: Universitetet i Oslo. Digranes, Ingvild (2009); Den Kulturelle Skulesekken. Narratives and Myths of Educational Practice in DKS Projects within the Subject Art and Crafts. Akademisk avhandling (ph.d.). Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Evjen, Greta (2005): Kulturkonsumentene. En evaluering av Den kulturelle skolesekken, med vekt på storbymodellen i Bergen. Masteroppgave i dramapedagogikk. Bergen: Høgskolen i Bergen. Fjeld, Anne Grimstad (2007): Samspill. OM tilrettelegging og bruk av Rikskonsertenes skolekonserter som pedagogisk tekster. Masteroppgave. Horten: Høgskolen i Vestfold. Færøvik, Unni (2009): Kvalitet i Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i kultur. Bø: Høgskolen i Telemark. Ghanizadeh, Grethe H. (2003): Den kulturelle skolesekken: i lys av sentralemomenter frå L-97. Hovedoppgave musikkvitenskap. Oslo: Universitetet i Oslo. Johansen, Tove A. (2005): Kunstpedagogisk praksis og nærværspedagogikk: med spesielt blikk på erfaringer i prosjektet Mye på spill. Masteroppgave i drama og teater. Trondheim: NTNU. Mæland, Kjellfrid (2002): Kulturmøte og kulturbryting. Dagens barn i møte med kulturskiftet i Noreg ca Avhandling til dr.polit-graden. Institutt for pedagogikk. Trondheim: NTNU. Nyrud, May-Tove (2008): Hvilken historie? En diskursanalyse av mesumsformidling innenfor Den kulturelle skolesekken. Masteroppgave i kultur. Bø: Høgskolen i Telemark. Rusten, Linda Ann (2006): Forgrunn avgrunn: en undersøkelse om det refleksive kunstmøtet. Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk. Oslo: Høgskolen i Oslo, avd. estetiske fag. Rørosgaard, Ulla T. (2006): Oppdagelse og oppdragelse: Den kulturelle skolesekken sett i lys av dannelsesbegrepet. Hovedoppgave teatervitenskap. Bergen: Universitetet i Bergen. Vestby, Nina (2006): Den kulturelle skolesekken: kunsten å danne seg. Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk. Oslo: Høgskolen i Oslo, avd. estetiske fag. Offentlige dokumenter KD (2007): Skapende læring strategiplan for kunst og kultur. KD (2004): St.meld 30 ( ): Kultur for læring KKD (2008): St.meld. nr. 8 ( ). Kulturell skulesekk for framtida. KKD (2005): St.meld. nr. 22 ( ) Kultur og næring. Oslo. 2

3 KKD (2003): St.meld. nr. 38 ( ). Den kulturelle skulesekken. KKD 2003): St.meld 48 ( ): Kulturpolitikk fram mot KKD (1992): St. meld. nr. 61 ( ) Kultur i tiden. Oslo. KUF (2003): St.meld. nr. 39 ( ). Ei blot til lyst. Om kunst og kultur i tilknytning til grunnskolen. KUF (2005): Kunnskapsløftet: læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående skole opplæring: læreplaner for grunnskolen. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Vår tilleggsliste Agøy, N. I. (2006): Kulturpolitikkens hva, hvordan og hvorfor. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 1/2006. Bache, I., og M.V. Flinders. (2004): Multi-level governance. Oxford: Oxford University Press. Bale, K. (2009): Estetikk: en innføring. Oslo: Pax. Bamford, A. (2008): Wow-faktoren. Globalt forskningskompendium, om kunstfagenes betydning i utdanning. Oslo: Musikk i skolen. Bauman, Z.(1991): Modernity and Ambivalence, Polity Press, Cambridge Becker, H. (1982): Art worlds. Berkeley: University of California Press. Bjørkås, S. (1996): Kvalitetsparadokset, i Meyer, S. og S. Bjørkås (red.): Risikosoner: Om kunst, makt og endring. Oslo: Norsk kulturråd. Bjørkås, S. (2002) (red.): Kultur, produksjon og konsum. Kulturpolitikk og forskningsformidling bind III. Høyskoleforlaget/Norges forskningsråd. Kristiansand. Bourdieu, P. (1995): Distinksjonen. Oslo: Pax forlag. Bresler, L., M. Espeland og E. Olsen (2007): International Handbook of Research in Arts Education. Dordrecht: Springer. Bumgartner, C. M.. (1993): Artists in the Classroom: an analysis of the Arts in Education, Pennsylvania State University. Christensen T., og P. Lægreid (2001): New Public Management. The Transformation of ideas and practice. Aldershot: Ashgate. Christensen, T., P. Lægreid, P. G. Roness og Kjell Arne Røvik (2004): Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte. Oslo: Coutts, G. og T. Jokela (2008): Art, community, environment: educational perspectives. Bristol: Intellect. Danielsen, A. (2006): Behaget i kulturen. En studie av kunst- og kulturpublikum. Oslo: Norsk kulturråd/bergen: Fagbokforlaget. Dewey, J. (1934): Art as experience. New York, NY: Perigee books. Eriksen, T. H. (2008): Storeulvsyndromet. Jakten på lykke i overflodssamfunnet, Oslo: Aschehoug. Fimreite, A.L., Y. Flo, P. Selle og T. Tranvik (2007): Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen, Tidsskrift for samfunnsforskning 2: Flo, Y. (2004): Staten og sjølvstyret : ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900 Avhandling til dr. art-graden, Institutt for Historie. Bergen: University of Bergen. Frith, S. (1998): Performing rites. Oxford: Oxford University Press. Goffman, E. (1961): Encounters. Two studies in the sociology of interaction. Indianapolis: Bobbs- Merrill. Gulick, L. (1937): Notes on the Theory of Organization. With Special Reference to Government, i L. Gulick og L. Urwin, red. Papers on the Science of Administration. New York. A.M. Kelley. Gullestad, M. (2002): Det norske sett med nye øyne. Oslo: 3

4 Hardy, T. (red.) (2006): Art Education in a Postmodern World: Collected essays. Bristol/Portland: Intellect Books. Helgøy, I. og J. Aars (red.) (2008): Flernivåstyring og demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. Hovland, Arild (1996): Moderne urfolk. Samisk ungdom i bevegelse, Oslo: Cappelen Akademiske Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2001): Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Kleppe, B. (2009): Art for art s sake Myth or power. Paper for the 4 th Nordic Conference on Cultural Policy Research. Bø: Telemarksforskning. Klijn, E.H. og Skelcher, C. (2007): Democracy and Governance Networks: compatible or not? Public Administration 85, 3. Larsen, B. (red.) (2006): Estetikk: sansning, erkjennelse, verk. Oslo: Unipub. Larsen, H. (red.) (2006): Når børn møder kultur: en antologi om formidling i barnehøjde. København: Børnkulturens Netværk. index.aspx?id=f4ee0722-dce9-4efb-a2d1-48ed64b1a588> [Lesedato 16. des. 2009] Larsen, M. (1998): Å formidle kunst til barn. En undersøkelse av forestillinger, målsetjingar og dilemmaer innenfor kunstformidlingsfeltet. Rapport nr. 36. Bergen: UiB, Inst. For medievitenskap. Lien, M., H. Lidén og H. Vike (red.) (2001): Likhetens paradokser, Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. Oslo: Lindberg, A. L. (1991): Konstpedagogikens dilemma: historiska rötter och moderna strategier. Lund. Studentlitteratur. Lund, Christian, Mangset, Per og Aamodt, Ane (red.): Kunst, kvalitet og politikk. Rapport nr. 22. Oslo: Norsk kulturråd. Mangset, P. (1992): Kulturliv og forvaltning. Innføring i kulturpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget March, J. G., og J. P. Olsen. (1989): Rediscovering institutions : the organizational basis of politics. New York: Free Press. Nyrnes, A. (2007): Ut frå det konkrete: Innleiing til ein retorisk kunstfagdidaktikk. I: Nyrnes, Aslaug og Niels Lehmann (red.) Ut frå det konkrete: Bidrag til ein retorisk kunstfagdidaktikk Oslo: Oddey, A. (1994): Devising Theatre: A Practical and Theoretical Handbook. London: Routledge. Orfali, A. (2004): Artists working in partnership with schools. London: Arts Council England. Peters, B.G. (1998): Managing Horizontal Government: The Politics of Coordination. Public Administration, 79 (2): Peters, B. G. (1999): Institutional Theory in Political Science. The New Institutionalism. London/New York: Continuum. Peters, B.G. og J. Pierre ( 2003) (red.): Handbook of Political Administration. London: Sage. Putnam, R.D. (2000): Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster. Rasmussen, B. (2001): Meninger i mellom. Perspektiv på en dramatisk kulturarena. Trondheim: Tapir. Røyseng, Sigrid (2003): New Public Management møter kunsten. En ny-institusjonell analyse Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 2: Røyseng, S. (2006): Forestillinger om kunstens autonomi i kulturpolitikk og kunstledelse. Avhandling for dr. polit-graden. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Bergen: Universitetet i Bergen. Røyseng, S. og D. Solhjell (red.) (2004): Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Rapport 217. Bø: Telemarksforskning. Samuelsen, A. M. (2003): Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole, med vekt på formidlerrollen, Avhandling til dr.art-graden. Institutt for kulturstudier og kunsthistorie. Bergen: Universitetet i Bergen. 4

5 Samuelsen, A. M. (2003): Formidling av kunst til barn og unge. Oslo: Schackt, J. (2009): Kulturteori innføring i et flerfaglig felt. Bergen: Fagbokforlaget. Six, P. (2004): Joined-Up Government in the Western World in Comparative Perspective: A Preliminary Literature Review and Exploration, Journal of Public Administration Research and Theory 14 (1): Solhjell, D. (2001): Formidler og formidlet. En teori om kunstformidlingens praksis. Oslo: Solhjell, D. (1995): Kunst-Norge. En sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen. Oslo: Tranøy, B. S. og Ø. Østerud (red.): Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Thelen, K. og S. Steinmo (1992): Historical institutionalism in comparative politics, i Steinmo, S., K. Thelen og F. Longstreth (red.): Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Sundin, B. (2003): Estetik och pedagogik.stockholm: Bokförlaget Mareld. Thavenius, J. (2004): Den goda kulturen och det fria skapandet. Diskurser om Kultur i skolan, Rapporter om utbildning. Malmö: Malmö Högskola, Lärarutbildningen. Thavenius, J. og L. Aulin-Gråhamn (2003): Kultur och estetik i skolan. Slutredovisning av Kultur och skola-uppdraget , Rapporter om utbildning. Malmö: Malmö Högskola, Lärautbildningen. Thorsnes, T., F. Lindstrand og S. Selander (2009): Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur. Torfing, Jacob og Eva Sørensen (2007): Theories of Democratic Network Governance. Palgrave Macmillan. Trippestad, T.A. (2009): Kommandohumansimen. En kritisk analyse av Gudmund Hernes retorikk, sosiale ingeniørkunst og utdanningspolitikk. PhD-avhandling. Bergen: Universitetet i Bergen Vestheim, Geir (1995): Kulturpolitikk i det moderne Noreg. Oslo: Det Norske Samlaget. Østberg, Tina (red.) (2005): Barnet og kunsten. Oslo: Norsk kulturråd. Østbye, Guri L. (2007): Barn + kunst = danning: fabulering og filosofering i kunstmøter. Oslo: Gurilo forlag. 5

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Innhold Innledning... 11 Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Kapittel 1 Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma i det musikk- og kunstpedagogiske landskapet... 21 Elin

Detaljer

Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.]

Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.] Emnekode: BIB1100 Emnenavn: Bibliotek og samfunn Studieår: 2014-2015 Kull: 2014-2015 Semester: Studieprogram: Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Avdeling: ABI Fagansvarlig / emneansvarlig:

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

BARNS MØTER MED KUNSTINSTITUSJONEN

BARNS MØTER MED KUNSTINSTITUSJONEN BARNS MØTER MED KUNSTINSTITUSJONEN Sosialantropologisk feltarbeid 3.trinn v/bydelsskole i Bergen Forskningsinnsats 1 Barns møter med kunst og kultur. Hvordan barn fra en bydelsskole i Bergen møter Den

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

Den kulturelle skolesekken et utredningsnotat

Den kulturelle skolesekken et utredningsnotat Den kulturelle skolesekken et utredningsnotat Jan-Kåre Breivik Catharina Christophersen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Notat 8-2012 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer. Catharina Christophersen Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer. Catharina Christophersen Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer Catharina Christophersen Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen Elever og læreres ytringer og synspunkter Hvordan kan de gode kunstmøtene iscenesette elever og

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

Del 1 Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi

Del 1 Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi SOS4011: Teorifordypningskurs Høsten 2012 Del 1 Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi Teorifordypning i organisasjons- og arbeidssosiologi Generell bok Ahrne, Göran (1994) Social organizations.

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i samarbeid med et utvalg nord-norske kommuner samt universitetene i Tromsø og Nordland v/ visedekan/dosent

Detaljer

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11. Kulturdepartementet postmottak@kud.deo.no Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.mars 2013-06-26 Nasjonalt senter for kunst og kultur(kks) har lest utvalgets

Detaljer

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU2300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Heidi Haukelien Født: Bosted: Kisveien 4, Skien Gift 3 barn

Heidi Haukelien Født: Bosted: Kisveien 4, Skien Gift 3 barn CV Heidi Haukelien Født: 09.11.59 Bosted: Kisveien 4, Skien Gift 3 barn Stilling Forsker 1, Ph.D. og koordinator for Helse- og velferdsforsking ved Telemarksforsking. Utdanning 2013: Doktorgrad ved Institutt

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi

Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne 20 og 21 mars 2014 Geir Aaserud Arendt utfordrer deg som leser

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER PROSJEKTER Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING KUNSTFAGLIG PROFIL 1. STUDIEÅR 2014-2015 1 Revidert 23.06.2014 BKBUL1000 Barns utvikling, lek og læring Askland L.& Sataøen S.O. ( 2013) Utviklingspsykologiske perspektiv

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet - del B

Kunst, kultur og kreativitet - del B Kunst, kultur og kreativitet - del B Emnekode: BBD205_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH Barnehagene i dag er preget av økende mangfold

Detaljer

UiO TestPPU Pedagogikk - Vår 2012 (Academic year 2011/12)

UiO TestPPU Pedagogikk - Vår 2012 (Academic year 2011/12) UiO TestPPU3120 - Pedagogikk - Vår 2012 (Academic year 2011/12) View Online Studiet bygger på Nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og består av tre hoveddeler: Pedagogikk (24 studiepoeng),

Detaljer

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1.

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1. Litteraturlista (MPA 7) Organisationsteori och strategi (10 hp) Busch T, Johnsen E, Valstad, S J och Vanebo, J O (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Universitetsforlaget: Oslo (kap10) (15

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Den kulturelle skolesekken et utredningsnotat. - for Kulturutredningen 2014. Jan-Kåre Breivik, seniorforsker, Uni Rokkansenteret, Uni Research

Den kulturelle skolesekken et utredningsnotat. - for Kulturutredningen 2014. Jan-Kåre Breivik, seniorforsker, Uni Rokkansenteret, Uni Research Den kulturelle skolesekken et utredningsnotat - for Kulturutredningen 2014 Jan-Kåre Breivik, seniorforsker, Uni Rokkansenteret, Uni Research Catharina Christophersen, førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

Detaljer

Kilder. Asplund. Johan (red) (1967) Sociologiska teorier, Stockholm: Almqvist og Wiksell,

Kilder. Asplund. Johan (red) (1967) Sociologiska teorier, Stockholm: Almqvist og Wiksell, Kilder Asplund. Johan (red) (1967) Sociologiska teorier, Stockholm: Almqvist og Wiksell, Boal, Augusto (1995) Spil! Øvelser og lege for skuespillere og medspillere, Teaterforlaget Drama, Fredriksberg Bogtrykkeri

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Styringsformer og nye

Styringsformer og nye Styringsformer og nye organisasjonsrutiner i skolen Nasjonalt tilsyn mellom pedagogikk, juss og politikk NFRs utdanningskonferanse 8. november 2016 Ny kunnskap om læring konsekvenser for praksis, styring

Detaljer

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Planutdanning på Vestlandet Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Erfaringsbasert master i planlegging Mulig modul på 10 ects Pensum Administrasjon

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

KULTUR- OG IDRETTSFORSKING

KULTUR- OG IDRETTSFORSKING KULTUR- OG IDRETTSFORSKING BULLETIN NR 3/2009 FRA SENTER FOR KULTUR- OG IDRETTSSTUDIAR KulturRikets Tilstand etter Giske Av Helle Friiz Knutsen. Innhold: KULTURRIKETS TILSTAND KAMPEN OM ID- RETTSANLEGGENE

Detaljer

Bygdeskolen Det store i det lille. Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu

Bygdeskolen Det store i det lille. Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu Bygdeskolen Det store i det lille Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu Å ta den andres perspektiv For noen år siden da politikerne startet kampanjen for å legge ned skolen kom ordføreren og

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR Dok.nr 08/386-8 JP.ID 12/458 Ressursbanken OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 Oppdatert årsrapport Dok.nr 09/359-7 JP.ID 12/330 JP.dato 05.03.2012 Mottaker Hanneborg v/norges forskningsråd Invitasjon til Kif

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Musikken i kulturskolene og kulturskolene som forskningsarena. Harald Jørgensen NMH 28.04.2011 Kulturskolenes lederkonferanse

Musikken i kulturskolene og kulturskolene som forskningsarena. Harald Jørgensen NMH 28.04.2011 Kulturskolenes lederkonferanse Musikken i kulturskolene og kulturskolene som forskningsarena Harald Jørgensen NMH 28.04.2011 Kulturskolenes lederkonferanse 1. Norsk forskning om musikk i kulturskolene: Hva finnes? 2. Institusjonen kulturskole

Detaljer

Faglig notat om Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Av Ingvild Digranes

Faglig notat om Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Av Ingvild Digranes Faglig notat om Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2010 Av Ingvild Digranes Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag Oslo, våren 2011 1 Innhald INNHALD... 2 SKULEUTVIKLING I

Detaljer

Norsk Tema vg Aschehoug Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen Damm

Norsk Tema vg Aschehoug Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen Damm VG1 - Fellesfag (ST) Geografi Terra Nova 1.utgave 2009 Samfunnsfag Fokus samfunnsfag 3. utgave Engelsk Access 1.utgave Cappelen Norsk Tema vg1 2006 Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen

Detaljer

Hans Petter Ulleberg, Førsteamanuensis/Instituttleder Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Hans Petter Ulleberg, Førsteamanuensis/Instituttleder Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU * Hans Petter Ulleberg, Førsteamanuensis/Instituttleder Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU 1 * Skoleanleggets arkitektur består både av skolebygget og skolegården. Skoleanleggets fysiske

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012. Dosent Marit Allern

Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012. Dosent Marit Allern Ja, takk begge deler: Digital eksamen og betydningen av formativ vurdering Tromsø 6. november 2012 Dosent Marit Allern PÅSTAND: Skal innføring av digital eksamen få en positiv betydning for studiekvalitet,

Detaljer

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? OM TVERRPROFESJONELT SAMARBEID ATLE ØDEGÅRD PROFESSOR HØGSKOLEN I MOLDE Mye fungerer Men Er det alltid så enkelt? Fylkesmannen i Telemark 2016 Fylkesmannen i Telemark 2016

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer

Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen

Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen Publisert i Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Redigert av Anne Halvorsen, Einar Lier Madsen og Nina Jentoft. (Fagbokforlaget, 2013, ISBN: 978-82-450-1331-3) Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Definisjonsmakt og læring i barnehagen. Mona Nicolaysen Liane barnehage Porsgrunn monalevina@hotmail.com

Definisjonsmakt og læring i barnehagen. Mona Nicolaysen Liane barnehage Porsgrunn monalevina@hotmail.com Definisjonsmakt og læring i barnehagen Mona Nicolaysen Liane barnehage Porsgrunn monalevina@hotmail.com Om presentasjonen som legges ut: Presentasjonen som legges ut inneholder bare teksten fra foredraget.

Detaljer

Forskerkurs Makt: Ressurser, maktutøvelse og deltakelse Oslo 12.-14. oktober og 10.-11. november 2004

Forskerkurs Makt: Ressurser, maktutøvelse og deltakelse Oslo 12.-14. oktober og 10.-11. november 2004 Forskerkurs Makt: Ressurser, maktutøvelse og deltakelse Oslo 12.-14. oktober og 10.-11. november 2004 Kursholder Prof. Fredrik Engelstad Kurset sikter dels mot å gi en generell innføring i teori om makt,

Detaljer

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Institusjoner Mastergradsoppgaver Merknader Sensorer Høgskolen i Agder, 5

Detaljer

Læringsfremmende vurderingskultur - Kompetanseutvikling gjennom MOOC. Vegard Meland Senter for Livslang Læring Høgskolen i Innlandet

Læringsfremmende vurderingskultur - Kompetanseutvikling gjennom MOOC. Vegard Meland Senter for Livslang Læring Høgskolen i Innlandet Læringsfremmende vurderingskultur - Kompetanseutvikling gjennom MOOC Vegard Meland Senter for Livslang Læring Høgskolen i Innlandet Hvorfor fokus på læringsfremmende vurdering? Inside the black box artikkel

Detaljer

Heli Aaltonen, (NTNU leder), Kari Thorkildsen (UiB), Siemke Böhnisch (UiA), Knut Ove Arntzen (UiB), Vigdis Aune (NTNU).

Heli Aaltonen, (NTNU leder), Kari Thorkildsen (UiB), Siemke Böhnisch (UiA), Knut Ove Arntzen (UiB), Vigdis Aune (NTNU). 1 Det humanistiske fakultet Dato Referanse Institutt for kunst- og medievitenskap 4.7.2017 Møtereferat Til stede: Heli Aaltonen, (NTNU leder), Kari Thorkildsen (UiB), Siemke Böhnisch (UiA), Knut Ove Arntzen

Detaljer

Litteraturdidaktikk i et danningsperspektiv: Bildebøker og den litterære samtalen

Litteraturdidaktikk i et danningsperspektiv: Bildebøker og den litterære samtalen Litteraturdidaktikk i et danningsperspektiv: Bildebøker og den litterære samtalen Marion Elisenberg og Camilla Häbler Avdeling for lærerutdanning 05.11.2017 1 Bakgrunn for prosjektet Etableringen av en

Detaljer

Pensum Fagdidaktikk, F1, PPU-KD, h2017

Pensum Fagdidaktikk, F1, PPU-KD, h2017 Pensum Fagdidaktikk, F1, PPU-KD, h2017 Vi anbefaler studentene å kjøpe følgende bøker: Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring, grundbok om æstetiske læreprosesser Angelo, E. og Kalsnes,

Detaljer

BARNS KUNSTMØTER til inspirasjon

BARNS KUNSTMØTER til inspirasjon BARNS KUNSTMØTER til inspirasjon Høgskolelektor og 1. lektorstipendiat Ann-Hege Lorvik Waterhouse Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo INNHOLD Barns kunstmøter hva kjennetegner gode kunstmøter? Kunstmøter

Detaljer

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag Kritisk refleksjon tekst til nettsider Oppdatert 14.01.16 av Inger Oterholm og Turid Misje Kritisk refleksjon Kritisk refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Emne BBL200_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:38 Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole Vurdering for læring John Vinge Pedagogdagene 180816 - Norges musikkhøgskole John Vinge John Vinge Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger nå norsk skole på mange måter.

Detaljer

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006 MUSIKKVITENSKAP Pensumliste vår 2006 Bachelor: MUSV1007 Musikk og globalisering Mitchell, Tony(ed.): Global Noise: Rap and Hip-Hop outside the USA. Wesleyan University Press 2001. Jørgensen og Oversand(red.):

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9. Introduksjon

SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9. Introduksjon SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9 Introduksjon Ingrid Smette Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Kristinn Hegna Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU2300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske LITTERATURLISTE/LÆREMIDLER HELSEADMINISTRASJON EMNE 1 Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske Graas Kari K, Sjursen M og Stordalen J (2009), Etikk og kommunikasjon. (224

Detaljer

Pensum/litteraturliste for UTLED 4220 2014

Pensum/litteraturliste for UTLED 4220 2014 Pensum/litteraturliste for UTLED 4220 2014 UTLED 4221: Profesjonalitet og ledelse Hovedbøker Dysthe, O. (Red.). (2001). Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 2, 3 og 5, 77 McLaughlin,

Detaljer

Hva skjer i VTK-gruppa?

Hva skjer i VTK-gruppa? Hva skjer i VTK-gruppa? Gruppen for vitenskap, teknologi og kultur Presentasjon TIK styre, 12.6.2012 Göran Sundqvist VTK-gruppa vitenskap, teknologi og kultur 5 seniorforskere, 2 postdoc, 10 stipendiater

Detaljer

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk,

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk, Detaljert undervisningsplan FIL4351 Onsdager 10.15 12.00, Seminarrom 219 Tove Pettersen Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S. 2009. Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens

Detaljer

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen Kompetansemål Hva sier vurderingsforskriftene? Sentrale begreper i vurderingsarbeidet Mål som beskriver hva eleven

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth 1. Innledning I 2002 gjennomførte Norges forskningsråd en nasjonal

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Sak nr. 2/07: Melding: Nasjonal evaluering av Den kulturelle skolesekken - Høringsnotat

Sak nr. 2/07: Melding: Nasjonal evaluering av Den kulturelle skolesekken - Høringsnotat Utskrift av vedtak fra saksprotokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur og folkehelse 30.01.07. Sak nr. 2/07: Melding: Nasjonal evaluering av Den kulturelle skolesekken - Høringsnotat ADMINISTRASJONENS

Detaljer

Oppfølgingssamling for skoleeiere i satsingen Vurdering for læring pulje 2. Utdanningsdirektoratet, 18/4 2013

Oppfølgingssamling for skoleeiere i satsingen Vurdering for læring pulje 2. Utdanningsdirektoratet, 18/4 2013 Eirik J. Irgens: Kollektiv læring og praksisutvikling hvordan fa ny kunnskap til a «feste seg» i organisasjonen? Oppfølgingssamling for skoleeiere i satsingen Vurdering for læring pulje 2 Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer