Sluttrapport Statens designkonkurranse. Statens designkonkurranse - Design, skole og helse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Statens designkonkurranse. Statens designkonkurranse - Design, skole og helse 2013"

Transkript

1 Sluttrapport Statens designkonkurranse Statens designkonkurranse - Design, skole og helse 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen januar 2015

2 Innhold 1. RAPPORTERINGSFORMAT AKTIVITETER I PROSJEKTPERIODEN (ACTIVITIES) Utvikling av konkurranse Gjennomføring av konkurranse Pilotprosjekt ved Rosthaug videregående skole OUTPUT/LEVERANSER OUTCOME - UTFALLSMÅL IMPACT FORMÅL Spinn off- (se vedlegg 2) Kommunikasjon og prosjektforankring Status pr oktober 2014 og videre arbeid VEDLEGG 1 MÅLSTYRING VEDLEGG 2 SPIN-OFF Side 2 av 12

3 Bakgrunn Gode helse gir god læring og utdanning gir god helse. 30 prosent av dagens elever i videregående skole fullfører ikke skolegangen i løpet av fem år etter oppstart. Ofte skyldes det helseproblemer. Helse- og utdanningssektorene jobber for å oppnå trivsel, engasjement og godt læringsmiljø for elevene. De har kunnskap om hva som må forbedres, men ikke om hvordan. Gjennom Statens designkonkurranse i 2013 tok Norsk Form initiativ til å bruke tjenestedesign for å utvikle felles løsninger med utgangspunkt i elevenes behov. Konkurransen ble utlyst i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Buskerud fylkeskommune. HOD øremerket kroner til konkurransen og Buskerud bevilget kroner. Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot formål: Arrangere designkonkurranse med skolehelsetjenester som tema. Bidra til å utvikle en skolehelsetjeneste som kan møte elevenes behov. Side 3 av 12

4 1. Rapporteringsformat I samråd med styringsgruppen valgte prosjektet Results Based Mangagement (RBM) som metode for målstyring, se vedlegg 1 Målstyring. I tråd med RBM prosjektstyring benyttes begrepene: - Activities beskriver aktiviteter i prosjektperioden, begrepet - Output beskriver konkret leveranse, og begrepet - Outcome beskriver utfallsmål. Begrepet Impact er formålet med prosjektet, rapporten tar ikke for seg resultater på - Impact-nivå fordi det er for tidlig å gjøre en evaluering om dette har innvirkning på hovedmålsettingen om å minimere frafall i videregående opplæring. 2. Aktiviteter i prosjektperioden (Activities) 2.1 Utvikling av konkurranse Styringsgruppen definerte problemstilling som lå til grunn for utlysningen og var aktivt deltagende i hele prosessen med å utarbeide anbudsunderlaget. Styringsgruppen bestod av Helsedirektoratet, Buskerud fylkeskommune v/utdanningsavdelingen og Utviklingsavdelingen/folkehelse, Norsk Form, Modum kommune og Rosthaug videregående skole. Elever, lærere, ledelse, helsesøster og øvrig personell tilknyttet Rosthaug videregående skole deltok aktivt i utvikling av problemstillingen, blant annet gjennom en heldags workshop. I tillegg medvirket også ressursgruppen i utarbeidelse av konkurranseutlysning og prosjektleveranser. Ressursgruppen bestod av Barneombudets ungdomspanel, Høgskolen i Vestfold, Elevorganisasjonen, Modum Bad, Arbeidsinstituttet i Buskerud, Rådet for psykisk helse, Kunnskapssenteret, Telemark fylkeskommune, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 2.2 Gjennomføring av konkurranse Statens designkonkurranse Design, skole og helse ble utlyst januar 2013 med et halvdags seminar på DogA Norsk design- og arkitektursenter, samt på Doffin. Det ble også arrangert en heldagsbefaring på Rosthaug videregående skole og skolehelsetjenesten i Modum kommune. Alle arrangementer og korrespondanse av betydning for konkurransen ble grundig dokumentert og tilgjengeliggjort på nett. Statens designkonkurranse Design, skole og helse mottok 5 godkjente tilbud fra 18 involverte foretak. Representanter fra Helsedirektoratet, Buskerud fylkeskommune og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo satt i juryen som ble ledet av Norsk Form. Tilbudene holdt høy faglig kvalitet. Blueroom, Innovativoli, Fluxloop og Proba samfunnsanalyse vant oppdraget, et skreddersydd team med tverrfaglig kompetanse innen tjenestedesign, grafisk design, forskning og psykiatri. Vinnerne av konkurransen ble offentliggjort i Helsedirektoratet med et seminar om tjenestedesign med ca. 70 deltakere, samt videooverføring til Helsedirektoratets avdeling i Trondheim. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold fra Helse- og omsorgsdepartementet, assisterende Side 4 av 12

5 Helsedirektør Knut Inge Klepp og politiker Tom Erik Hauger (Buskerud fylkeskommune) samt styringsgruppen deltok. 2.3 Pilotprosjekt ved Rosthaug videregående skole Prosjektet ble startet opp med et seminar i Buskerud fylkeskommune arrangert av Norsk Form for styringsgruppen og ressursgruppen. Ved skolen ble prosjektet startet med et formelt kick off i Modumhallen for 700 elever og 150 lærere august Designteamet presenterte prosjektet og lanserte tilbakemeldings-nettstedet bliii.no, hvor elevene fikk anledning til å si sin mening i prosjektet. Første fase av innsiktsarbeidet ble gjennomført våren 2013 i avgangsklassene ved skolen. Fase to i innsiktsarbeidet ble gjennomført høsten 2013 i 1. klasser ved skolen. I tillegg ble det gjennomført intervjuer, observasjoner og samtaler med helsesøster, lærere, rådgivere ledelse, elevråd, skolemiljøutvalg samt annet personell ved skolen. Elevenes, lærernes og hjelpetjenestenes behov ble systematisk kartlagt gjennom inkluderende prosesser. Sett opp mot eksisterende forskning har risikoen for frafall blitt kartlagt gjennom hele skoleløpet. Dette har gitt ny kunnskap om hvor og hvordan innsatsen kan rettes. Designteamet har i samarbeid med elever, lærere og helsetjenesten kommet frem til 30 nye forslag til løsninger for at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Innsiktene og ideene er visualisert som en tjenestereise gjennom skoleforløpet og er et viktig grunnlag for videre prosjekter og innsats for å øke gjennomstrømningen i videregående skole. Styringsgruppen besluttet å videreutvikle elevtjenesten som har resultert i styrket samhandling mellom støtteapparatet i den fylkeskommunale skolen og skolehelsetjenesten i kommunen. Elevtjenesten, med rådgivere, helsesøster og resepsjon, er koordinert med utgangspunkt i elevenes reelle behov. Nye samhandlingsarenaer og digitale løsninger er etablert for at det skal være enkelt for elevene å ta kontakt der de er. Blant annet er det utviklet en chattetjeneste hvor elevene kan kommunisere direkte med den de ønsker å snakke med. Det ble etablert et samarbeid med Høgskolen i Vestfold og forskningsprosjektet Mot et kunnskapsbasert folkehelsearbeid i videregående skole for å få følgeforskning på effekten av tjenestedesignmetodikken. Dette har det ikke vært mulig å gjennomføre da valget falt på å utvikle måtte prosjektperioden forlenges, ferdigstilling av skjer først seks måneder etter at forskningsprosjektet er avsluttet. 3. Output/leveranser Mål: Rosthaug VGS, Modum kommune og Buskerud fylkeskommune har oversikt, tilgang og motivasjon til å implementere tiltak. Prosjektet har gjennom utarbeidelse av innsikter og forslag til løsninger gitt skolen, fylket og kommunen et kunnskapsgrunnlag over hele skoleløpet med utgangspunkt i elevenes behov og opplevelse. Side 5 av 12

6 Bilde 1. Tjenestereise. Blueroom, Innovativoli, Fluxloop og Proba. Klikk her for større bilde. Følg denne linken for å se visualiseringen av kunnskapsgrunnlaget samt løsningsforslagene. Lærerene opplever god oppfølging av eleven fra skolehelsetjenesten og andre aktører Skolehelsetjenesten opplever at de kan samarbeide med lærerne Felles kontaktflater for ansatte i skolen og skolehelsetjenesten Endring i organisering Endring i helsetjenester Side 6 av 12

7 Bilde 2.Tjenestereise. Blueroom, Innovativoli, Fluxloop og Proba. Bildet viser hvordan en elev kan oppleve å gå fra "dør" til "dør" fordi eleven ikke vet hvor/hvem man skal henvende seg til med ulike utfordringer. Forvaltningsnivå og fag har ulike systemer som oppleves ulogiske og lite tilgjengelige for elevene. 4. Outcome - utfallsmål Mål: Lærere, rådgivere, skoleledelse og skolehelsetjenesten gir elevene et koordinert tjenestetilbud. Leveranse: Elevtjenesten er en samhandlingsplattform mellom kommune og fylkeskommune på tvers av fag og forvaltningsnivå. Elevtjenesten gjør helsesøster, rådgiver og resepsjon og i stand til å organisere seg rundt elevenes behov gjennom følgende funksjoner: Booking av timer hos helsesøster eller rådgiver. Elevene kan gjennom elevtjenesten booke time uavhengig av om helsesøster er tilgjengelig og uten å oppsøke hennes kontor. Resepsjonen har tilgang til alles kalendere og kan dermed gi elevene rask tilbakemelding. Chat. Lavterskel og om ønskelig anonym henvendelse til rådgiver, helsesøster eller resepsjon for å få svar på spørsmål raskt i skolens åpningstid. Resepsjonen er tilgjengelig på chat hele dagen, helsesøster og rådgiver når de ikke sitter opptatt i samtaler. Det er et Side 7 av 12

8 vanlig problem at elevene ikke alltid møter opp til bestilt time, gjennom chaten kan da helsesøster eller rådgiver være tilgjengelig på chat i perioder der dette skjer. Chaten er ikke ment å være et behandlingstilbud, men en første kontakt samt en effektiv måte å kvittere ut enkle spørsmål som henvendelser om søknadspapirer etc. Informasjon om hva helsesøster og rådgiver kan hjelpe elevene med, oversikt over vanlig stilte spørsmål samt oversikt over hvor elevene kan henvende seg for hjelp utenom skoletid. Får et kunnskapsgrunnlag og en oversikt over hva elevene etterspør og trenger hjelp til. Dette kan bidra til et mer tilrettelagt og målrettet arbeid videre. For å kunne levere en god elevtjeneste har hjelpefunksjonene ved skolen jevnlige samhandlingsmøter. Personalet i resepsjonen har til nå vært en uutnyttet ressurs i det å koordinere støttefunksjonene på skolen. Involverte aktører ved prosjektgruppa i BFK, Rosthaug videregående og skolehelsetjenesten i Modum kommune er kjent med tjenestedesign som metode og har eierskap til foreslåtte løsninger. 5. Impact formål Mål: Elevene opplever trivsel, har gode læringsmiljø og fullfører videregående opplæring. Det er mange faktorer som spiller inn for at elevene skal oppleve økt trivsel og et bedre læringsmiljø. Det er for tidlig å si at dette prosjektet i seg selv har ført til dette. Side 8 av 12

9 Bilde 3: Fluxloop, Innovativoli, Blueroom og Proba De grå sirklene viser bakenforliggende variabler. De blå sirklene viser frafallsindikatorer. De oransje sirklene viser støtte funksjoner. Derimot har prosjektet ført til konkrete prosesser og nye prosjekter på Rosthaug på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. Fylket som eier av videregående skoler og kommunen som ansvarlig for skolehelsetjenesten samhandler omkring eleven. Kommunen som eier av grunnskolen (utdanningsetaten) og kommunen som ansvarlig for skolehelsetjenesten (helse- og velferdsetaten) samhandler omkring eleven. Skolehelsetjenesten kan bruke mer tid på forebygging og helsefremmende arbeid. 5.1 Spinn off- (se vedlegg 2) I spinn off vedlegget ser man at prosjektet har hatt avgjørende betydning på byråkrati og politikk nivå. Prosjektet har involvert ansatte på tvers av fag og forvaltningsnivå slik at man har fått et felles kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget og løsningsforslagene viser at helse og læring henger sammen og at dette krever samhandling i praksis. Dette har videre skapt arenaer for å navigere sammen i det politiske og byråkratiske landskapet. I tillegg har Buskerud fylkeskommune blitt mer synlig og attraktive samarbeidspartner som et resultat av dette prosjektet. Side 9 av 12

10 5.2 Kommunikasjon og prosjektforankring Interkommunalt møte (Sigdal kommune, Krødsherad kommune, Modum kommune, Buskerud fylkeskommune, Norsk Form) Hovedutvalg for utdanning og Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur, Buskerud fylkeskommune Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet KS Innovasjonsalliansen Modum kommune, personalmøte for ansatte i helsestasjon og skolehelsetjeneste Sunne kommuner Elevrådet og Skolemiljøutvalget ved Rosthaug VGS Personalmøte og ledergruppemøte ved Rosthaug VGS Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune, alle toppledere Norsk Forms styre Norsk Forms ansatte Frokostseminar på Norsk design- og arkitektursenter Den nordiske folkehelsekonferansen 2014 Nasjonal konferanse for ungdomshelse Status pr oktober 2014 og videre arbeid Buskerud fylkeskommune (BFK) har sikret at den foreliggende versjonen av blir ferdig utviklet og implementert ved Rosthaug videregående skole. Det vil være en fortløpende utvikling og justering av etter som erfaringer og behov melder seg. BFK har bevilget kr i 2014 til ferdigstillelse av konseptet med en videre plan om spredning til flere videregående skoler. Planlagt lansering på Rosthaug vgs er januar Spredning og implementering av med lokal tilpassing til andre skoler vil være mulig fra januar BFK har satt av midler i 2014 til å utvikle og forbedre samarbeidet med kommunene. Fem skoler er valgt ut hvor skolene har fått en ressurs til å utvikle og forbedre samarbeidet med kommunene. Dette samarbeidet skal omhandle utdanning og helse. Det skal være spesielt fokus på å skape et bedre samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og de videregående skolene. Videre skal det vektlegges å utvikle forebyggende tiltak for alle elever. Det vil være naturlig i dette arbeidet å legge til rette for spredning av Det er et stort potensiale i å arbeide videre med kunnskapsgrunnlaget som er utviklet i prosjekt. Rosthaug videregående skole jobber systematisk med å implementere tiltak som umiddelbart kan settes i verk uten større investeringer. Buskerud fylkeskommune jobber internt i administrasjonen samt ut mot fylkets øvrige videregående skoler for å spre kunnskapen og motivere til implementering. Kunnskapsgrunnlaget vil blant annet inngå i Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud, hvor folkehelse er ett av fire utvalgte temaer i satsingen med fokus på utdanningsløp. Kunnskapsgrunnlaget og løsningsforslagene vil få større gjennomslagskraft dersom dette bringes opp på et nasjonalt nivå. Buskerud fylkeskommune ber i den forbindelse om et møte med Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet for å presentere arbeidet og våre innspill til videre satsing. Side 10 av 12

11 6. Vedlegg 1 Målstyring Side 11 av 12

12 7. Vedlegg 2 Spin-off Side 12 av 12

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3 Kartleggingsrapport fra På TVERS Tverrfaglig samarbeid for forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge et forprosjekt i ungdomsskolene i Lister, 2013/14. Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring 174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1 Tidlig innsats - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2 Presentasjon av prosjektene 3 God oppvekst

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsrapport 2013 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Innhold Innhold... 1 1. Senterleders beretning... 2 2. Introduksjon til virksomheten... 6 Formål og oppgaver for virksomheten... 6

Detaljer