Presentasjon for Bondelaget. Veier til vekst i Grenland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon for Bondelaget. Veier til vekst i Grenland"

Transkript

1 Presentasjon for Bondelaget Veier til vekst i Grenland

2 Fantastiske Grenland! Bamble Drangedal Kragerø Skien Siljan Porsgrunn

3

4 Regionbygging på Sørøstlandet Hva skjer? Hønefoss Gardermoen Kongsberg Notodden Seljord Industritriangelet Skagerakregionen Grenland Kragerø Larvik Tønsberg Sandefjord Sarpsborg Fredrikstad Gassrør?

5 Ærr e så ille a!!!

6 Levekårsindeksen Stavanger forbedring -25 % 3,8 Bergen forbedring -20 % 5,3 Trondheim forbedring -25 % 5,7 Haugesund forbedring -13 % 5,8 Oslo forbedring -12 % 5,8 Grenland forbedring -6 % 6,8 Kristiansand forbedring -7 % 6,8 Drammen forverring 1 % 7 Fredrikstad forbedring -1 % 7,3 Vestfoldbyene forverring 6 % 7,6

7 Levekårsindeksen Sosialhjelptilfeller Dødelighet Uføre år Attføringspenger Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarknadstiltak Overgangsstønad.

8 Noen fakta om Vekst i Grenland AS Regionalt næringsutviklingsselskap eid av Grenlandskommunene og regionalt nærings-/organisasjonsliv. Fokus: Øke attraksjonskraften øke næringsmangfoldet det gode vertskapet Helhetstenkning: Ett felles bo- og arbeidsområde! Årlige ViG-budsjetter ca mnok (drifts- og prosjektmidler) reduseres til 10 mnok fra Fra og med 1. juni 2010 er nedslagsfeltet Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal

9 Ansatte og engasjementsstillinger i ViG pr sept 2010 Ståle Tveit adm dir; 100% Ulrikke Philippi kontorsjef; 100% Jørn Roar Bamle prosjektleder og regnskapsansv. 100% Øyvind Solbakken prosjektleder 50% (50% Porsgrunn kommune) Ann-Iren Haugen prosjektleder 100% Kristine Onarheim lærling 100% (kontor/media) Petter Ellefsen Spesialrådgiver 60% one Allum daglig leder Etablererkontoret; 100% Ragnhild Omdal Edvardsen etabl.veil. 100% Irene Halvorsen sentralbord/adm Etablererkontoret 100% Siri Krohn-Fagervoll - Klosterøya Lene Kaasi Hysing/Monika Lønnebakke Skien kommune Per Krogsrud Kragerø kommune Ingrid Grandum Berget Bamble kommune Tore Halvorsen Drangedal kommune

10 ViG-styret høsten 2009 Øystein Aarrestad/NHO leder Jan Grini/LO nestleder Geir Arild Tønnesen/Skien kommune Kristin Clemmensen/Porsgrunn kommune Jon Pieter Flølo/Bamble kommune Bent Gurholt/Siljan kommune Trond Haukvik/ Næringslivet Åste Solberg Hansen/ Næringslivet Cathrine Saastad/ Næringslivet

11 Vekst i Grenland AS Grenlandstinget Generalforsamling Styret 9 medlemmer Administrasjonen Bedriftsrettede aktiviteter Nyskaping/omstilling Bedriftsnettverk Skole/næringsliv Eksportsatsning Porsgrunn 5,8 årsverk Regionale aktiviteter Profilering/identitet/kultur Regionale møteplasser Grenland Havn Gass til Grenland Skien 3 årsverk Etablererveiledning Veiledning Gratis kontorplasser Andre gratistjenester Samarbeid med NAV

12 Grenlandskommunene Direkte driftstilskudd Vekst i Grenland AS Finansieringsmodell: Regionalt næringsfond ca 77 mnok Avkastning Utbytte BTV-fond ViG-fondet ca 10 mnok Bedrifter med ViGengasjementer Bedriftsprosjekter Sponsorbedrifter, organisasjoner, andre off. instanser Medfinansiering Regionale prosjekter Vekst i Grenland AS driftskostnader 5 mnok pr år Vekst i Grenland AS prosjektkostnader 6-8 mnok pr år

13 Finansielle produkter fra ViG: 1. Risikolån ( betinget tilskudd ) ingen pantsikring gunstige renter kort løpetid - 1 til 3 år konverteringsmuligheter lånet kan helt eller delvis ettergis dersom prosjektet mislykkes 2. Egenkapital (stiftelseseller aksjekapital) 3. Garantier 4. Tilskudd (sjeldent) - blant annet fra kommunepotten i ViG

14 Annen bistand fra ViG: Første linje mottak av etablerere (Etablererkontoret for Grenland) Diskusjonspartner Situasjonsanalyser Styreposisjoner Nettverket: Innovasjon Norge Telemark, Grenland Investorforum Kommersielle regionale fond (Grenland Industriutvikling, BTVFond AS, Miljø- og Energikapital, BTV-Invest) Connect Norge, Venture Lab, Seed Forum, regional/landsdekkende såkornfond, andre forvaltnings- /investormiljøer Telemark Fylkeskommune, Grenlandskommunene, NAV, Karrieresenteret for Telemark Sentrale off. instanser f eks Norges Forskningsråd, mv

15 ViG prioriterte nyskapingsområder: 1. Bioteknologi, biomedisin, helsesektoren 2. Programvareutvikling IKT 3. Miljø- og energiteknologi 4. Materialteknologi 5. Opplevelsesnæringer

16 ViGs roller innenfor næringsutvikling. Omstilling Tid Tidligfase finansiering Såkornkapital Privatkapital

17 "Vær-varsom-plakat" i forbindelse med bedriftsrettede prosjekter:

18 Etablererkontoret for Grenland Skap din egen arbeidsplass! individuelle samtaler/idéavklaring hjelp til å strukturere forretningsplaner og budsjetter bistand knyttet til formell registrering - håndtering av skjemavelde tilbud om kontorplass inkl. sentralbord, PC, møterom, etc tilbud om særskilte kurs egnet for etablerere ( startkurs salg/mf, prissetting, mv) tilbud om gratis bistand innen regnskap, revisjon, juridiske spørsmål, grafisk design, mv. nyskapende prosjekter kan oversendes ViG og/eller, Innovasjon Norge for eventuell finansieringsbistand Erfaringstall: Årlig registrerte brukere ca 250, ca 50% starter bedrift, hovedtyngden 25 til 40 år

19 Starte egen bedrift Etablererkontoret har et formelt samarbeid med NAV for personer som mottar dagpenger eller attføring: utviklingsfase (inntil 6 mnd) oppstartfase (inntil 3 mnd). gjennomfører 3 timers introduksjonskurs (Smart Start) ved Etablererkontoret.

20 Starte egen bedrift Gjennomføre møte med veileder om ide, realisme, marked, økonomi osv. Etablererkontoret skriver en næringsfaglig uttalelse og sender den sammen med søknaden til NAV. Etablererkontoret følger opp etablereren og har dialog med NAV. Kontaktinfo: tlf

21 Grenland; regionale bedriftsnettverk Forum for miljø og energisektoren ( Green Business Norway ) IKT Grenland BioForum Telemark Maritimt Forum Industriclusteret Grenland (ICG) Samarbeidende Teknologiselskaper i Grenland (STiG)

22 Regionale tematiske møteplasser Telemark Gassforum Grenland Investorforum Forum for Areal- og Eiendomsutvikling i Grenland Byforum Grenland Node Grenland (Forum for kultur og næring) Infrastrukturforum Telemark Lederforum Campus Kjølnes Koordineringsorgan for det regionale virkemiddelapparatet Vekstdagen

23 Starte egen bedrift Etablererkontoret har et formelt samarbeid med NAV for personer som mottar dagpenger eller attføring: utviklingsfase (inntil 6 mnd) oppstartfase (inntil 3 mnd). gjennomfører 3 timers introduksjonskurs (Smart Start) ved Etablererkontoret.

24 Starte egen bedrift Gjennomføre møte med veileder om ide, realisme, marked, økonomi osv. Etablererkontoret skriver en næringsfaglig uttalelse og sender den sammen med søknaden til NAV. Etablererkontoret følger opp etablereren og har dialog med NAV. Kontaktinfo: tlf

25 Strategisk Næringsplan for Grenland

26 Ny Strategisk Næringsplan for Grenland Planens horisont; Visjon 2025 En regionalt forankret næringspolitisk plattform Vedtas politisk Danner grunnlaget for konkrete satsninger og samarbeidsprosjekter Alle private og offentlige utviklingsaktører anmodes om å bruke planverket Verdibase: RAUS (respekt ansvarlig uredd samhandlende)

27 Visjon: Blant fem i tjuefem! Grenland er i norsk målestokk en av de største byregionene med over innbyggere. I 2025 skal Grenland være blant de 5 viktigste byregionene i Norge, med storbyens tilstrekningskraft og småbyens kvaliteter mest foretrukne industrivertskap i nord-europa med høyest grad av innovasjon innen miljø/energi, IKT og helse i Norge mest foretrukne utdanningsstedene i Norge regionene med best offentlig tjenesteyting i Norge Grenland skal også være en pådriver i en større næringsregion; Skagerrakregionen.

28 Grenlands ståsted og muligheter: En region i endring Hensyn til miljø og bærekraft Nye trender i flyttemønsteret Naturgitte og menneskeskapte fortrinn Vi må skape vår egen fremtid! Grenland skal være et ledende vertskap for fremtidsrettet industri! På jakt etter det store mangfoldet! Forpliktende regional samhandling! Samarbeid på tvers av regioner! De gode opplevelsene! Kunnskap er viktig! Visjon 2025

29 Dette leder til 3 strategiske 1. Skape høy attraksjonskraft 2. Skape økt næringsmangfold 3. Være det beste vertskapet for folk og bedrifter satsningsområder:

30 Noen tall og fakta om Grenland sammen med litt synsing

31 Telemark og Grenland for begeistringens skyld! Grenland urbant tyngdepunkt i SørøstNorge; ca innb. Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal Attraktive landområder (skjærgård, kulturlandskap, skog og fjell). Gode boforhold inkl. høyt utviklede offentlige tjenester Et mangfoldig og tradisjonsrikt kulturliv.

32 Grenland for begeistringens skyld! Moderne industribedrifter som tar miljøutfordringer (HMS) og internasjonal konkurranse på alvor. 2,3% av Norges befolkning - 7% av norsk innenlands verdiskaping Norges største havn mer enn 10 mill tonn pr år. Internasjonal handel gjennom mer enn 1000 år. Stort forskningsmiljø (Hydro, Statoil, Norner, REC, Sykehuset Telemark, Høgskolen i Telemark, Tel-Tek). Primærnæringer (fiske, jordbruk, skogbruk)

33 Grenland med vilje til industri! Unik industriell kompetanse FoU og skolemiljø i stor grad innrettet mot industri og støttefunksjoner. God infrastruktur: Internasjonal flyplass (Torp) Vei og bane med nye offensive planer Intermodal knutepunktshavn Internasjonal skole Befolkning med vilje til industriutvikling Grenland satser offensivt på regional samhandling Grenlandssamarbeidet

34 Grenland; ett felles bo- og arbeidsområde! Fra bygdekrangel til samhandling! For folk flest betyr det lite hvor en arbeidsplass eller et servicetilbud lokaliseres innenfor regionen! Det som er bra for en kommune, er også bra for de tre andre stikkord RAUSHET! Offentlige virkemidler bør brukes for å fremme helhet ikke særinteresser! Men, litt konkurranse mellom kommunene er heller ikke av det vonde! Grenland

35 Noen fenomener/utviklingstrekk Lav befolkningsvekst Prisgitt internasjonale konjunkturer Fortsatt en noe ensidig næringsstruktur endrer seg gradvis. Hovedtrekket er moderne og kunnskapsintensiv industri: høyteknologiske prosessbedrifter (petrokjemi, ammoniakk/gjødsel, sement, o.a.) verkstedindustri med komplekse leveranser til hele verden (spesialskip, subsea-leveranser, silisiumwafere, industrisupport) Prosessinnovasjon vs produktinnovasjon! Grenland er forholdsvis sårbart: ca 5000 er direkte industrisysselsatt - anslagsvis lever av prosessindustrien. Antall servicebedrifter og kunnskapsbedrifter øker. Hyttebygging/turisme

36 Befolkningsutvikling og aldersfordeling i Grenland

37 Noen fenomener/utviklingstrekk i Grenland Investeringsmidler befinner seg i konsernbedriftene (sentralt styrt) og blant skog-/eiendomsbaroner Lav andel arbeidstakere med høyere utdanning. Urovekkende statistikk knyttet til barn, skole og oppvekst! Utenfor pendlingsomlandet til Oslo. Lavere boligpriser enn områder nærmere Oslo (men boligprisene øker mye i Grenland).

38 Noen fenomener/utviklingstrekk i Grenland Betydelig realkompetanse innen bygging og drift av komplekse industrianlegg Unik industriell infrastruktur. Etter hvert mer lik resten av landet når det gjelder næringsstruktur Store jord- og skogbruksressurser

39 Status i Grenland høsten 2010 Noe lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft men fortsatt mangel innen enkelte sektorer. Befolkningsvekst i Grenland: 2005: 0,17% 2006: 0,30% 2007: 0,47% 2008: 0,68% 2009: 0,54 Bystrategi Grenland offensive ideer knyttet til byutvikling, infrastruktur og klima. Kamp om jernbaneutbygging; prisgitt statlige beslutningsmekanismer

40 Hva er viktig for folk som vurderer å flytte til Grenland? Jobb karriere inntekt?? Eller; levekostnader/boligpriser?? Eller; kulturtilbud, bokvaliteter, natur, urbanitet?? Eller; skolekvalitet, barnehageplass, fritidstilbud for barn? Eller; trygg oppvekst, god oversikt, enkel familielogistikk??

41 Hva tror vi i ViG?? Jobb karriere inntekt?? 40% Eller; levekostnader/boligpriser?? 20% Eller; kulturtilbud, bokvaliteter, natur, urbanitet?? 10% Eller; skolekvalitet, barnehageplass, fritidstilbud for barn? 20% Eller; mer tid til seg selv og familien, trygg oppvekst, god oversikt, enkel familielogistikk?? 10%

42 Hvilke bransjer vil vokse? Industri blir fortsatt viktig opprettholde konkurransekraft er en utfordring!! SAMT rammebetingelser. Høykompetente leverandørmiljøer med regional krevende industri og resten av verden som marked Spennende kompetanseceller innen IKT, BioTek, Materialteknologi, Helse - Kan dette bli til noe større??? Tjenesteytende sektor stadig viktigere opplevelsesindustrien vokser mest i verden! Jordbruk skogbruk (ref Sverige) fiskeri??

43 Hvilke bransjer vil vokse? Helse (både offentlig og privat), velvære, personlige tjenester En stadig rikere befolkning vil trolig kjøpe flere tjenester til hjemmet/hyttene (gartnere, renhold, snekkerier, båt/bil-vedlikehold, kokketjenester, underholdning) Handel og tjenester holdes oppe av høy innenlandsk kjøpekraft men vil dette vare!!??

44 Men. En meget uklar internasjonal situasjon er skremmende: bobletendenser også i Kina og India Resesjonsfrykt i USA (og for den saks skyld mange andre steder i verden!!!!) vold, krigshisseri, terror og trusler statsgjeldskrisen uløste miljø- og klimautfordringer vekstmanien både på individ-, region- og statsnivå ingen skal ha det dårligere enn gjennomsnittet! Demokratiene kan være sårbare konstruksjoner i dette bildet Fenomener som eldrebølge, uførhet, brutaliseringen av arbeidslivet, skal vi heller ikke glemme

45 Noen avsluttende refleksjoner Det internasjonale bildet er mer usikkert enn på lenge! Når det er sagt; ta Norge i bruk satsning er gøy og nyttig! Derfor; en mer offensiv næringspolitikk - ikke bare krisepolitikk! (fra en næringsutvikler): Politisk trykk på infrastruktur NTP må forplikte!!! Og så heier vi på et enklere Norge!

46 Følg ViG på Internett!! NB! Benytt gjerne vår abonnementstjeneste!

47 Takk for oppmerksomheten!

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015 1 Forord Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) er utarbeidet av Vekst i Grenland AS på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet som er et interkommunalt samarbeid

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

ENDRET I FORMANNSKAPET 17.04.13

ENDRET I FORMANNSKAPET 17.04.13 ENDRET I FORMANNSKAPET 17.04.13 INNHOLD Styrke i muligheter...5 Om kommuneplanen...7 En by i rask utvikling...9 Satsingsområder...25 Byen som drivkraft... 27 Byen det er godt å leve i... 31 Klimabyen...37

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2015 1. Innledning Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 Vedtatt 25. april 2012 Innledning Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling.

Detaljer

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros!

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! 1 Vi lykkes på Røros Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! Adm. direktør, Mikael Forselius, Røros Hotell Vi har skapt våre resultater

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 ANALYSE AV HATTFJELLDAL KOMMUNE.... 5 2.1 STERKE SIDER - SOM KAN VIDEREUTVIKLES.... 5 2.1.1 Trygt samfunn, trygge oppvekstvilkår.... 5 2.1.2 Natur (tilgjengelighet)... 5 2.1.3

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2005 Vedtatt av fylkestinget 13. juni 2002

Fylkesplan for Telemark 2002-2005 Vedtatt av fylkestinget 13. juni 2002 Vedtatt av fylkestinget 13. juni 2002 Bokmål Tekstutgave 14.10.02 INNHOLD Kapittel Side 1 Innledning 3 2 Bakgrunn 5 Utviklingstrekk og trender 5 Telemark i den regionale utviklingen på Østlandet 6 Regional

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET.

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Forsidefoto: Tom Haga, Terje Rakke (Nordic Life), Geir Øyvind Gismervik (Fotogen) og Nils J. Tollefsen. Baksidefoto: Ørjan

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 04.09.2015 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Fakta og bakgrunn Vedlegg til Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015 Utkast 10. februar 2015 side Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Bærum sammenholdt med nærstående kommuner (statistiske

Detaljer