Vi er på veg til 2029!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er på veg til 2029!"

Transkript

1 Håndbok:

2 Vi er på veg til 2029! Debatt- og skoleringsprosjektet Herfra til 2029 skal styrke partiet organisatorisk og politisk, og sørge for at vi står rustet til å vinne valgene i 2011 og Arbeiderpartiet inviterer nå til et rådslag og en medlemsdebatt om de aller største utfordringene frem mot Det å løse klimautfordringene, sikre en bærekraftig velferdsstat og en god integrering vil kreve mye av oss som parti. Derfor inviterer vi nå alle medlemmer, lag, kommunepartier og fylkepartier til å delta i et stort politisk verksted frem til landsmøtet i Debatt- og skoleringsprosjektet Herfra til 2029 vil være overbyggingen til våre programprosesser. Gjennom grundig skolering og debatt skal vi stiller de rette spørsmålene og dermed klare å identifisere mulighetene og utfordringene vi står overfor. Vi må planlegge for de neste 20 årene nå. For de beslutningene vi tar i dag vil avgjøre hvilket samfunn vi får i Organisasjonen skal stå bedre rustet til å vedta programmer som gir svar på hvilke politiske valg vi må ta i dag for å møte fremtidens utfordringer på en god måte. Gjennom temamøter, debatter, sosiale medier og mer skal vi både rekruttere og beholde medlemmer. Partikontoret vil utarbeide ulike verktøy for debatt og skolering på de tre politiske temaene. Så er det opp til dere å bestemme hva dere vil ta tak i. I dette heftet vil dere finne tips, råd og veiledning til hvordan vi kan få til en best mulig debatt og skolering fremover, med første stopp kommunevalget Mål for prosjektet: 1) Arbeiderpartiet skal være det partiet som har de beste løsningene for framtidas største utfordringer klimautfordringene, en bærekraftig velferdsstat og en god integrering. 2) Vi skal skolere våre medlemmer faglig og politisk, og vi skal forankre de løpende politiske beslutningene vi tar i befolkningen. 3) Vi skal utvikle ny politikk på områdene, klima, bærekraftig velferdsstat og integrering, i et langsiktig perspektiv. 4) Vi skal vitalisere organisasjonen gjennom å være det mest interessante politiske verkstedet i landet. Vi skal rekruttere nye medlemmer og det skal være interessant og viktig å være medlem i Arbeiderpartiet. Lykke til! Raymond Johansen, partisekretær Illustrasjonsfotoer: Colourbox.com

3 Klima, integrering og bærekraftig velferd De tre største utfordringene fremover for det norske samfunnet vil være hvordan vi får til et samfunn i økologisk balanse, hvordan vi klarer å sikre en bærekraftig velferdsstat og hvordan vi skaper et inkluderende samfunn. Arbeiderpartiet må være det partiet som stiller de riktige spørsmålene og forsøker å finne de riktige svarene. Vi må vise velgerne at vi har en plan for hvordan vi som sosialdemokrater vil møte disse utfordringene. Et samfunn i økologisk balanse: Ifølge FNs klimapanel kan våre klimautslipp føre til dramatiske klimaendringer. Hvis vi ikke reduserer utslippene kan gjennomsnittstemperaturen på kloden øke med 6 grader. Det får alvorlige konsekvenser. Havet stiger, polene smelter, ørkenområder spres og mer land legges under vann. Vil vi unngå de verste konsekvensene må vi unngå at klodens temperatur øker med mer enn 2 grader innen Den viktigste årsaken til våre utslipp er vårt globale forbruk av ikke-forbybar energi. I 2029 er vi nesten 9 milliarder mennesker på kloden. Vi har derfor stadig mer behov for energi. Samtidig vil mange land, som Kina og India, løfte sine borgere ut av fattigdom. Det krever enda mer energi til å bygge hus og veier, tenne lyspærer, lage mat og drive sykehus. Selv om vi gjennomfører klimatiltak i store deler av verden, anslår Det internasjonale energibyrået (IEA) at vi trenger om lag 30% mer energi frem til Dette gjelder blant annet for transportsektoren, industrien, landbruket, privat forbruk m.m. Det vil være svært viktig at vi klarer å ta de rette valgene nå, både internasjonalt og her hjemme, for å unngå konsekvensene av global oppvarming. Bærekraftig velferdsstat Sosialdemokrati innebærer at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha et samfunn som tar vare på de som ikke klarer seg helt på egen hånd, og sørger for at de kan leve et liv i verdighet. Det er i dag en bred oppslutning om velferdsstaten. Denne oppslutningen er der fordi folk opplever at de får nok igjen for å være med å betale til fellesskapet. Samtidig ser vi en samfunnsutvikling hvor befolkningen stiller andre krav til kvalitet, effektivitet og modernitet. Dette utfordrer velferdsstaten og de tjenestene den leverer til innbyggerne. Dersom vi ikke klarer både å forbedre og fornye velferdsstaten kan vi se en utvikling hvor Side 3

4 befolkningen velger bort fellesskapet til fordel for mer private løsninger. Vi vet også at finansieringen av dagens velferdsstat ikke er sikret står utenfor arbeidslivet og vi står kortere tid i arbeid. I dag nærmer det seg 2 i arbeid for hver som ikke er i arbeid, mens forholdet da folketrygden ble innført i 1967 var 4 i arbeid for hver som ikke var i arbeid. Selv om produktiviteten har økt er det færre som bidrar til fellesskapet i dag. Finansieringssystemet for velferdsstaten ble altså laget i en helt annen tid og med helt andre forutsetninger. Vi står også foran en eldrebølge som gir ytterlige utfordringer både med tanke på å gi gode nok tjenester til de som trenger det og sikre at vi har nok hender og hoder til å gjøre jobben. Et inkluderende samfunn: Alle land i verden er påvirket av migrasjon, og får en mer sammensatt befolkning. Også Norge. Det er i dag millioner av flyktninger i verden. De er tvunget til å forlate hjemlandet på grunn av forfølgelse, krig og konflikt. Noen av disse bosetter seg i Norge. I tillegg kommer det mennesker hit på familiegjenforening, som studenter eller for å arbeide. I dag er det i overkant av innvandrere i Norge. De neste 20 årene vil dette antallet øke til omlag en million. Dette gjør Norge til et flerkulturelt samfunn, med de utfordringer og muligheter dette gir. Vi må sørge for å sette de som skal bo her i stand til å påta seg plikter i samfunnet. Det handler blant annet om språk, utdanning og mulighet til å få seg arbeid. Vi må også håndtere de vanskeligere spørsmålene som følger med mangfold, knyttet til spørsmål som verdier, religion og holdninger. Det flerkulturelle Norge skal utformes innenfor rammen av universelle menneskerettigheter. Skal vi lykkes er det viktig at alle - både majoritet og minoritet - føler at de er en del av utviklingen av det nye norske vi. I har jeg bodd i Norge i nesten 30 år. Mer enn jeg bodde i Irak. Er jeg mest norsk eller irakisk da? Jeg håper jeg får muligheten til å bruke utdanninga mi til det den er ment for. At de trenger meg her. -Ali (30) I tror jeg at jeg skal gå av med pensjon. Da er jeg 70. Jeg liker å jobbe. Har alltid gjort det. Og selv om jeg kanskje vil trappe ned litt på arbeidstiden før det håper jeg at arbeidsplassen min vil legge til rette for at jeg kan stå lenge i jobb. Jeg vet jo at samfunnet har bruk for det - det er bare å se på befolkningsutviklingen det. - Frank (51) Side 4

5 Et grunnriss av Norge i 2029 Skal vi lage gode politiske løsninger som kan føre oss Herfra til 2029, må vi vite litt om hvordan samfunnet kommer til å se ut i Mange ting kan vi ikke vite. Den teknologiske utviklingen skjer fort. Arbeidsplasser forsvinner og nye oppstår. Internasjonale forhold påvirker situasjonen her. Vi kan imidlertid ta utgangspunkt i en del utviklingstrekk, og lage fremskrivninger. Et viktig utgangspunkt for en lokal diskusjon om utviklingen de neste 20 årene er hvordan befolkningen vil se ut. Når Statistisk sentralbyrå lager befolkningsfremskrivninger ser de på alle de ulike tingene som påvirker størrelsen på befolkningen. Dette gjelder særlig innvandring, flytting, fruktbarhet og levealder. De siste årene har det vært færre kommuner i Norge som har opplevd en befolkningsnedgang. Det skyldes innvandring. Videre er fruktbarheten viktig. De senere årene har fruktbarheten hos norske kvinner økt, og den er nå på om lag 1,9 barn per kvinne. Dersom veksten fortsetter i samme fart vil den om noen år være på 2,1 barn per kvinne. Dette er i seg selv nok til å opprettholde folketallet. Dersom utviklingen i Norge i stedet nærmer seg situasjonen i resten av Europa vil den synke ned mot 1,5 barn per kvinne. Da vil vi være avhengige av innvandring for å klare å opprettholde folketallet. Folketallet i 2029 Befolkningen i Norge vil øke fra 4,8 millioner i dag til om lag 5.8 millioner i Det vil være en vekst i befolkningen i alle fylker, men veksten vil være større i noen fylker enn i andre. Det vil også være store forskjeller internt i fylkene, der noen kommuner opplever til dels svært stor vekst, mens andre vil oppleve en nedgang. Fordi veksten er ulikt fordelt vil andelen av befolkningen som bor i sentrale strøk øke, og særlig Oslo og Akershus, Rogaland og Hordaland vil få en større andel av befolkningen. Endringene i folketall skyldes både naturlig tilvekst, innvandring og flyttemønstre. Graf: Oslo og Finnmark Hvor lenge vi lever er også viktig for befolkningsveksten og befolkningssammensetningen. Hele den vestlige verden er i ferd med å få en aldrende befolkning. Levealderen øker i Norge for hvert år, og er nå 78 år for menn og 83 for kvinner. I 2029 vil den være om lag 83 år for menn og 87 for kvinner Side 5

6 Flytting Kartet viser flytte-norge i Hva som får personer og familier til å velge å flytte eller bli der de er er forskjellig. Hvilke kommuner som opplever til- og fraflytting varierer litt, men hovedmønsteret holder seg ganske likt. Mange av kommunene med innflyttingsoverskudd ligger innenfor et område som strekker seg fra Lillehammer/ Hamar og sørover, langs begge sider av Oslofjorden. Også i mange kommuner rundt Stavangerog Trondhveimsregionen er det flytteoverskudd. Innvandring Kilde: SSB.no I 2008 var det større netto innvandring til Norge enn på lenge. Dette var i stor grad innvandring fra EUland som Polen, Sverige og Tyskland, og det var i stor grad arbeidsinnvandring. Innvandrerne slo seg først og fremst ned i Oslo, fulgt av Rogaland, Hordaland og Akershus. Det er vanskelig å forutsi hvordan innvandringen vil være i årene fremover fordi det avhenger veldig av situasjonen på arbeidsmarkedet, og på konfliktnivået i verden SSB regner imidlertid med at innvandrerbefolkningen vil øke ganske kraftig de neste 20 årene. Totalt anslår de at det vil være om lag 1,1 millioner innvandrere i Norge i Av disse vil litt under være fra vestlige land. Innvandringen vil være viktig for befolkningsutviklingen rundt i landet. På grunn av den høye innvandringen vil antall kommuner som får lavere folketall bli færre enn det som var vanlig for noen år siden, da folketallet sank i omtrent halvparten av de 430 kommunene. I 2006 gikk folketallet ned i 232 kommuner, i 2007 i 168 kommuner og i 2008 i 156 kommuner. De fleste av disse er små utkantkommuner. I de nærmeste årene vil folketallet synke i færre kommuner jo høyere innvandringen blir. I 2009 vil folketallet synke i 166 kommuner, ifølge mellomalternativet. Uten innvandringsoverskudd vil imidlertid folkemengden synke i 263 kommuner. Det var bare fem av i alt 431 kommuner som ikke hadde netto innvandring fra Graf: Innvandring til Norge (1000) Side 6

7 utlandet i Det var Vefsn, Hjartdal, Skaun, Snåsa og Nordreisa. Innvandrere står også for en stor del av flyttingen mellom kommuner. Alderssammensetning Graf: Befolkningsutvikling Os i Østerdalen Antallet eldre over 67 år vil øke kraftig i de neste årene. Fra å utgjøre litt over personer i dag, vil gruppen øke til om lag en million i Det betyr at en større andel av befolkningen er eldre. I tillegg vil den gjennomsnittlige levealderen øke, slik at de eldre også vil bli eldre enn de blir i dag Hvordan vil det se ut i min kommune? Hvilke endringer som vil skje i befolkningssammensetningen i ulike kommuner er svært forskjellig. Enkelte kommuner vil oppleve en svært stor vekst i de neste 20 årene. Andre vil se en nedgang i befolkningen. Noen steder vil det være stor tilflytting av småbarnsfamilier, og andre steder vil befolkningen eldes kraftig. Hvordan befolkningen endres vil påvirke hvilken situasjon kommunen vil være i, og hvilke tjenester det vil være behov for. Men de endringene som vil skje kan også påvirkes. Et viktig spørsmål å stille seg lokalt blir derfor; hvilke grep må vi gjøre i dag for å påvirke den demografiske utviklingen i vår kommune slik at den blir slik vi ønsker? Og hvilke beslutninger må tas i dag for at vi skal ha det riktige tjenestetilbudet til befolkningen slik den ser ut om 20 år. For å kunne ta disse beslutningene må man ha oversikt over hvordan framskrivningene er for egen kommune, og hva som påvirker denne utviklingen. Graf: Befolkningsutvikling Sandnes Mange kommuner som ligger nær hverandre har ulike framskrivninger. Når vi jobber med dette lokalt må vi hente inn kompetansen på hvorfor bildet ser ut som det gjør. Mens Vardø ser ut til å få en befolkningsnedgang, tror SSB at Vadsø vil få en vekst. Hvilke utfordringer gir det for kommunestyret i de to kommunene? Og for fylkeskommunen? Hvilke politiske grep kan gjøres for å endre denne utviklingen, og er det ønskelig? Side 7

8 Bykommuner og randkommuner rundt storbyene vil oppleve en sterk vekst de neste årene. Dette vil stille store krav til utbygging av tjenester hvis man skal holde tritt med en voksende befolkning. Da er det viktig at politikerne vet i hvilke aldersgrupper befolkningsveksten vil komme. Vil det være behov for skoler eller sykehjem? Småkommuner rundt om i landet har allerede tatt grep for å hindre en situasjon med fraflytting og forgubbing. Rekrutteringskampanjer for å tiltrekke seg barnefamilier i inn- og utland er én mulighet andre er blitt gode på bosetting av flyktninger. Mange ser på utviklingen av gode oppvekstmiljøer, full barnehagedekning og gode skoler som et konkurransefortrinn som kan tiltrekke seg en ny generasjon. I mange sammenhenger handler det også om å tilrettelegge for ulike arbeidsmuligheter lokalt. Mange som flytter ut for å studere, ønsker å flytte hjem igjen, men har ingen jobb-muligheter i hjemkommunen. I er jeg 55 år. Jeg tror egentlig ikke livet mitt vil være så mye annerledes enn i dag. Kanskje jeg har byttet jobb, men noe veldig annerledes gjør jeg sikkert ikke. Gamle foreldre kommer jeg sannsynligvis til å ha. Det vil bli en overgang. Jeg håper de kan få bo hjemme og klare seg selv lengst mulig. Det vet jeg de vil. Den største forandringen de neste 20 årene kommer selvsagt datteren min til å oppleve. Fra 12 til Det er jo den perioden i livet der alle de store valgene tas. Det som former deg. - Kari (36) I er pappa 80 år. Får han sykehjemsplass om han trenger det? - Line (42) Side 8

9 Herfra til 2029 der du bor! Utforming av valgprogrammet er noe av de viktigste vi gjør i forberedelsene til et kommunevalg. Med programmet skal vi fortelle velgerne hva vi vil og hva vi ønsker oss for framtida. Herfra til 2029 skal hjelpe oss til å løfte blikket og se fremover, slik at vi i dag kan skape politikk som svarer på morgendagens utfordringer. Spesielt på områdene klima, en bærekraftig velferdsstat og integrering må Arbeiderpartiet stille de rette spørsmålene og forsøke å komme med gode svar. Vi vil at folk også utenfor partiet skal merke at Arbeiderpartiet jobber med å skape god politikk for framtida, men dette klarer vi bare dersom kommunepartiene og fylkespartiene er utadvendte og lyttende. Dette må vi vise i praksis gjennom samråd og dialog. Arbeiderpartiet er en lærende organisasjon. Mye av utfordringen i å utarbeide et godt valgprogram er å kunne fange opp hva som er viktig for innbyggerne i kommunen. En måte å lykkes med dette er å snakke med innbyggerne i programprosessen. De beste valgprogrammene skrives i dialog med menneskene som lever sine liv i kommunene. Hvordan skal kommunen vår se ut i 2029 er spørsmålet vi må stille. Kommer vi til å trenge enda flere sykehjemsplasser og helsearbeidere? Vil det være behov for flere skoler fordi det blir en befolknings-økning? Og i tilfelle hvor skal de ligge? Dersom vi skal kutte i CO2 utslippene, fungerer kollektivtransporten godt nok? Hvordan klarer vi å integrere de innvandrerne som kommer til kommunen og hvordan får vi de til å bli her? Ved å henvende seg til innbyggerne allerede i programprosessen oppnår vi en brei involvering og synliggjør partiet på et tidlig tidspunkt. Når programmet er ferdigskrevet vil en kunne gå tilbake til velgerne og vise resultatet som da har en brei forankring. Byvisjoner - en annerledes programprosess i Oslo Oslo Arbeiderparti la opp til en annerledes politisk prosess frem mot sitt årsmøte i I stedet for å utarbeide et programdokument skulle partiorganisasjonen frem til årsmøtet diskutere visjoner. For å få i gang en litt annerledes debatt baserte de seg på kronikker som grunnlag for diskusjonen. Noen ble skrevet av partimedlemmer, og samtidig inviterte de en rekke sentrale samfunnsdebattanter invitert til å skrive om det de brenner for. Samlet dekket kronikkene Side 9

10 en rekke ulike vinklinger på Oslo i Håpet var å få til en debatt både i media og i partilagene. Og svært mange av kronikkene kom på trykk. Målet var i denne omgang å komme til en felles forståelse for utfordringene for byen og retningen man vil gå i. Det ble også gjennomført samråd på mange ulike tema. Partistyret trakk i forkant opp seks utfordringer innen ulike samfunnsområder som pekte ut retningen for debatten. De spente fra hvordan barnehage og skole skal utvikle seg i årene fremover, til hvilken rolle hovedstaden bør ha i utviklingen av landet. Oslo kan vokse med innbyggere de neste 20 årene, og hvordan den utbyggingen og utviklingen det vil føre til blir gjennomført vil avgjøre hvilken by vi får. Prosessen skulle ikke føre frem til et vanlig politisk program i denne omgang. På årsmøtet var de foreløpige innspillene samlet i et visjonsdokument som ble diskutert, og som kanskje skal utvikles videre til et første kapittel i kommunevalgprogrammet i Den ordinære programprosessen settes først i gang senere i år. Svaneby mot 2029 For å inspirere kommunepartiene til å lage gode programmer knyttet til lokale utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv vil det bli utformet et eget Svaneby mot program, som kan brukes som mal og inspirasjon. Møteplasser Å arrangere møter er noe vi kan i Arbeiderpartiet, men ofte kan man lære nye knep fra andre deler av landet. vi oppnå ny kunnskap om et nytt tema? Valg av møteform kan avgjøre utbyttet av selve møtet. På mittarbeiderparti.no kan man stadig lese om nye og spennende møter i hele landet. Her er det mange gode ideer for hvordan man kan få med seg nye og gamle deltakere. I et mylder av gode møter og tiltak har vi plukket ut noen eksempler til inspirasjon. Hvis ikke fjellet vil komme til Muhammed En grunnleggende forutsetning for et møte i denne sammenhengen er at vi møter de som kan oss gode innspill i arbeidet. Avgjørende for et godt resultat er at alle møtedeltakerne har læringsutbytte av møtet, og at alle får mulighet til å gi av seg selv. Kort kan man oppsummere dette som følger: Flytte møtearenaen dit målgruppen befinner seg Ikke bare tradisjonelle lukkede møter. Åpne møter lokker til seg gode ressurspersoner, og kanskje nye medlemmer? Vær nøye på målgruppen. Hvilke spørsmål søker vi svar på, og hvem har kunnskap om dette? Vi må oppsøke steder folk er: butikk, bensinstasjon, pub/cafe, fotballøkka, velforeninga, biblioteket, Kollektivknutepunkter, barnehager, idrettsarrangementer, festivaler etc...nær sagt overalt, alltid. Vær bevisst på hensikten med møtet. Hva vil vi oppnå? Vil vi ha innspill utenfra? Vil vi debattere en spesifikk sak grundig? Vil Side 10

11 Samråd I arbeidet med Herfra til 2029 er det viktig at vi snakker med de som kjenner hvor skoen trykker. I frivillige organisasjoner, blant ansatte i skolen og i omsorgstjenesten, fagbevegelse og forskningsmiljøer er det viktig virkelighetsbeskrivelser å hente. Samråd krever lite og gir mye, og det er et yppelig verktøy for arbeidet med Herfra til Husbesøk med innspillsblokker Innspill på nett Skal vi komme få innspill fra hele befolkningen i forkant av programprosessene må vi sørge for at det er lett å komme i kontakt med oss. I løpet av juni lanserer vi muligheten for kommune- og fylkespartiene til å opprette åpne innspillssider på deres områder på mittarbeiderparti.no. Her kan velgere få muligheten til å komme med innspill til hva som er viktig for dem. Vi har gode erfaringer med å gå på husbesøk i valgkampene. Hva med å ta en runde i forkant av programprosessene? Vi treffer ikke alle som kan ha nyttige innspill gjennom å invitere til møter. En ide kan være å gå på husbesøk med innspillsblokker. Her kan innspill med det som er viktig for de du besøker noteres ned. Det vil bli utarbeidet slike blokker i løpet av våren. 5. Tips for gode samråd: 1. Finn ut hvem det er relevant å invitere. 2. Hold munnen lukket og ørene åpne! 3. Sitt slik at alle kan se ansiktene på hverandre. 4. Ikke inviter mer enn 7-8 personer pr. samråd utenfra. 5. Still spørsmål som gjør at du får vite mer! 6. Unngå powerpointer, presentasjoner, lange monologer og alt som får møtet til å virke som et seminar. Se veileder for samråd på Lokale eksempler: Buskerud Arbeiderparti har tjuvstartet litt i arbeidet. De avholder regionale temamøter om temaene i Herfra til 2029, møtene har vart i 1,5 time og det er ikke ønskelig at de skal vare lengre. I Oslo organiseres ofte temamøter i samarbeid med lokallag og forumsforeninger. De inviterer alltid bredt, og understreker at man ikke trenger å være medlem for å delta. Partiet inviterer også fagmiljøer, studenter og andre som kan ha en spesiell interesse i de temaene som blir tatt opp. Slik kommer man i kontakt med viktige miljøer og personer. Side 11

12 Her finner du gode foredragsholdere Våre stortingsrepresentanter, regjeringsapparatet, sentralstyret og partikontoret stiller gjerne opp som innledere. Her finner du tips til hvor du kan finne andre foredragsholdere som kan mye om de forskjellige temaene. Dersom du ønsker hjelp kan du ta kontakt med fylkessekretæren eller Arbeiderpartiets taleformidler, Shoaib Karim Naeem, på telefon eller epost til Klima: Universitetet i Tromsø Nordområdeforskning Cicero senter for klimaforskning i Oslo Bjerknes Center for Climate Reasearch i Bergen SSBs gruppe for økonomisk vekst og miljø i Oslo ENOVA - statlig foretak som arbeider for å redusere energibruken og øke produksjonen av fornybar energi i Norge. Integrering: Likestillings- og diskrimineringsombudet KS bosetting og integrering i kommunene VOX nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk IMDI regionale kontor introduksjonsprogram arbeid språk tall og analyser SSB prognoser for innvandring Et tips er i tillegg å sjekke ut høyskolen eller universitetet i fylket eller regionen. Her finnes det mange som jobber med klimarelaterte spørsmål, demografi og arbeidsliv og integrering/innvandring. SSBs forskningsavdeling har flere forskningsgrupper som jobber med spørsmål som er relevante for alle de politiske temaene i Herfra til LO har distriktskontorer i alle fylker. Her kan du få hjelp til å finne foredragsholdere innen alle temaene Når det gjelder integrering kan det også være en ide å kontakte innvandrerforeninger eller religiøse organisasjoner Side 12 Bærekraftig velferdsstat: ARBEID: FAFO - stiftelse som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår. NAV arbeidslivssenterne for hvert fylke og kommune har oversikt over prognoser, prosjekter osv for ditt område. I tillegg kan man ta kontakt for å få innledere. LO Skape nye arbeidsplasser, fremtidens arbeidsliv NHO Skape nye arbeidsplasser, fremtidens arbeidsliv Forskningsrådet Skape nye arbeidsplasser hvilke forskning vil være viktig fremover DEMOGRAFI: SSB prognoser for flyttemønster, befolkningssammensetning osv frem mot 2029 KS hvilke tjenester er det behov for fremover i kommunen? Rådmannen prognoser og planer for kommunen. ALDRENDE BEFOLKNING: Fagforbudet hvilke behov har vi i omsorgssektoren? Sykepleierforbundet hvilke behov har vi i omsorgssektoren? Teknologirådet hvilken teknologi kan vi benytte oss av for å møte eldrebølgen? UTDANNING: NIFU Norsk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning frafallsproblematikk VOX nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - frafallsproblematikk Skolenes Landsforbund - fremtidens skole Utdanningsforbundet fremtidens skole Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved UIO

13 På finner du alt du trenger for å delta i Herfra til 2029 På finner du alt du trenger for å delta i Herfra til 2029, ressurser til organisering av det politiske arbeidet og portaler for å diskutere klima, integrering og en bærekraftig velferdsstat. mitt Arbeiderparti.no

14 Dette kommer fra partikontoret Nysgjerrig på hvor du kan se, høre og debattere utfordringene knyttet til klima, velferd og integrering? Her er oversikten over de viktgiste datoene og planene for prosjektet i Debatt- og skoleringshefter: Frem til landsmøtet i 2013 vil det bli utgitt debatt- og skoleringshefter som tar for seg ulike sider at de tre temaene. I 2010 kommer det i alt til å bli utgitt åtte hefter. Klima: 22. april: Norge Europas batteri? 31. august: Klimatiltak i et lokalt perspektiv 15. november: Norge som olje- og gassnasjon Det vil også komme et oppdatert og fornyet veiledningshefte som ble gitt ut for noen år siden med tips og råd om klimatiltak i et lokalt perspektiv. Velferd: 22. april: Arbeid til alle 31. august: Velferd og demografiutfordringer i et lokalt perspektiv 15. november: Skape og dele Integrering: 21. mai: Det nye norske vi 31. august: Integrering i hele landet Arbeiderpartiet har bestemt at det skal vedtas et integreringsdokument på landsmøtet i Det er programkomiteen som har ansvaret for innspillene til dette. Programverktøy: 1. juni: Svaneby til 2029 Alle heftene blir sendt kommunepartiene og lagene. De vil også kunne lastes ned på Foredrag og presentasjoner: Det vil bli utarbeidet foredragsmaler både om prosjektet i sin helhet, og til de ulike debatt- og skoleringshefte. Disse vil bli lagt ut på Sammen: Medlemsbladet Sammen vil bli gitt ut som temanummer i Her vil du få presentert forskjellige innfallsvinkler til politikkområdene som er trukket opp i prosjektet. Sammen sendes alle medlemmer og er i tillegg tilgjengelig elektronisk på mittarbeiderparti.no mittarbeiderparti.no er debattens forside på mittarbeiderparti.no. Her finner du informasjon, fakta, ressurser og oversikt over de politiske debattene. På Klima-, Velferdsog Integreringsportalene kan medlemmer og andre diskutere, komme med innspill og oppdatere seg på de tre politiske områdene i Herfra til I juni lanseres muligheten for kommune- og Side 14

15 fylkespartier til å opprette åpne innspillssider i forbindelse med de lokale programprosessene. Facebook: I løpet av høsten oppretter vi en egen Herfra til side på Facebook, der folk kan dele ideer, og som er en inngang til debattene på temaportalene på mittarbeiderparti.no. Twitter: Vi bruker #2029 for å samle alle tweets om prosjektet. Rss av listene gjenspeiles på 2029.no og mittarbeiderparti.no. Web-snutter: Fra høsten 2010 vil det bli produseret web-tv snutter på hvert tema, samt en hovedsnutt som tar for seg konseptet i sin helhet. Snuttene publiseres på mittarbeiderparti, Youtube og Facebook slik at de lett kan spres og deles. I har jeg fylt 50 år. Jeg lurer på om de to bilene vi har, da er byttet ut med sykkel og en el-bil? Jeg tror vi må begynne å tenke litt annerledes for miljøets skyld i alle fall. - Aslak (31) I er jenta mi forhåpentligvis ferdig på videregående. Jeg er bekymra over at så mange faller fra i dag, og håper vi har gjort noe med dette i framtida. Alle fortjener å fullføre skolen, selv om man kanskje lærer på ulike måter. - Liv-Berit (34) Innspill, kommentarer eller sterke meninger? Besøk send e-post til eller post til Arbeiderpartiet, Pb Youngstorget 0028 Oslo (merk med 2029 ) mitt Arbeiderparti.no Side 15

16 På finner du ressurser og informasjon om prosjektet, og du kan delta i de politiske debattene mitt Arbeiderparti.no

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Kristian Rose Tronstad Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) @KTronstad Norge fra utvandring- til innvandringsland 100 000 80 000 60 000

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Kristian Rose Tronstad Forsker @KTronstad

Kristian Rose Tronstad Forsker @KTronstad Hvem er innvandrerne som bosetter seg i distriktene, og hvordan få utnyttet den ressursen de representerer i samfunns- og næringsutviklingen? Frøya 20/10-2014. Fagsamling for bolystprosjekter med innvandring

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

Innledning på møte om kommunereformen

Innledning på møte om kommunereformen Innledning på møte om kommunereformen 06.09.16 Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse med kommunereformen. Sigbjørn annonserte

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn 1 Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn Seminar, Pandagruppen Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Lørenskog 27. januar 2011 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår,

Detaljer

Ny Analyse as. Funn fra rapporten Helse-Norge mot 2030 tiltak for å møte eldrebølgen

Ny Analyse as. Funn fra rapporten Helse-Norge mot 2030 tiltak for å møte eldrebølgen Funn fra rapporten Helse-Norge mot 2030 tiltak for å møte eldrebølgen Terje Strøm, Sjeføkonom og partner, NyAnalyse Telenor Expo, 17.oktober 2012 Ny Analyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge Notat 28.03.2011 Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge 2011-2030 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om boligfrekvenser... 4 3 SSBs

Detaljer

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion,

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle Kommunestrukturprosjektet Utredning av tema 12: Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling Oktober 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009. varaordf.inger Johanne Sivertsen

INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009. varaordf.inger Johanne Sivertsen INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009 varaordf.inger Johanne Sivertsen 1 INNVANDRER HVEM ER DET? Det er mennesker som oss selv Noen kommer for å få fred Andre for å realisere seg selv

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no Digitale medier på 1-2-3 Arbeiderpartiet 2011 Arbeiderpartiet.no 1. Råd for bruk av sosiale medier Arbeiderpartiet har lang tradisjon med å være til stede der folk er. Nå er hele Norge på internett, og

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Eldrebølgen eller er det en bølge?

Eldrebølgen eller er det en bølge? 1 Eldrebølgen eller er det en bølge? Ipsos MMI Fagdag Oslo 30. august 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen Statstisk sentralbyrå Hva preger befolkningsutviklingen i

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3%

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3% Demografi Antall innbyggere i Nordland er på samme nivå som på 60-tallet, samtidig som innbyggertallet i landet for øvrig har økt. Dermed reduseres Nordlands andel av Norge. Dette får betydning for kommuneøkonomi,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Bystrategi for Drammen 2013-2036 Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Disposisjon Formålet med medvirkningsprosessen Formålet med arbeidet med ny bystrategi for Drammen Videre fremdrift Hovedperspektivene

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Inkludering og lokal samfunnsutvikling med felles mål

Inkludering og lokal samfunnsutvikling med felles mål Foto: Torbjørn Tandberg Inkludering og lokal samfunnsutvikling med felles mål Integreringskonferansen på Gjøvik 4. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Distriktssenteret kunnskap om samfunnsutvikling

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet 1 Verden i dag Migrasjon, 1990-2000: 175 mill. i 2000 (x4 jf. 1975) og 230 mill. innen 2050 Kilde: Population Action

Detaljer

velger du bort søndagen

velger du bort søndagen velger du bort søndagen Sjekk ditt kommuneparti på: www.sondagsalliansen.no? søndagsmiddag hviletirsdag lesedag IDRETTSGLEDE hviledag bare hverdag søndagstur søndagshandel mandagsmiddag KJÆRE VELGER 14.

Detaljer

Kompetanse for mangfold Innvandring som del av samfunnsutvikling Grunnleggende begrep om innvandring

Kompetanse for mangfold Innvandring som del av samfunnsutvikling Grunnleggende begrep om innvandring Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kompetanse for mangfold Innvandring som del av samfunnsutvikling Grunnleggende begrep om innvandring Underveissamling 9. desember 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Karsten

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Risør bystyre, 18. februar 2016

Risør bystyre, 18. februar 2016 Risør bystyre, 18. februar 2016 Vincent Fleischer Et næringsvennlig Risør et faglig og et personlig perspektiv Agenda Hvordan går det med norske distrikter? Risør har et problem! Hvilke løsninger har dere?

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Statistikk-og Analyseportal for Agder. Prosjektleder: Espen Moseidjord

Statistikk-og Analyseportal for Agder. Prosjektleder: Espen Moseidjord Statistikk-og Analyseportal for Agder Prosjektleder: Espen Moseidjord Statistikk-og Analyseportal for Agder «Portalen vil formidle statistikk innenfor en rekke fagfelt som er relevant for utviklingen på

Detaljer

Verdens befolkningsvekst - Demografisk optimisme mot pessimisme -

Verdens befolkningsvekst - Demografisk optimisme mot pessimisme - Verdens befolkningsvekst - Demografisk optimisme mot pessimisme - For folk som er interessert i befolkningsutviklingen i verden, og indirekte av omfanget av innvandrere til Norge, er det to begivenheter

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-frokost 6.oktober 2009 Hanne C. Kavli og Marjan Nadim Kommentarer: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt Forsker Thomas Walle Tema

Detaljer

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark «Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal 3.11.14 Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark Flere i JOBB HVORDAN KNEKKE INKLUDERINGSKODEN? - Komme inn - bli værende /

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå Norges befolkning i 2040 Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Befolkningsutviklingen hittil fire tunge trender Befolkningsvekst Sentralisering Innvandring Aldring 2 Befolkningsveksten Folkemengde

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i region Østfold fram mot 2025. Med region Østfold menes alle de 18 kommunene Østfold fylke består av.

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen

Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen Regionrådgiver Rune Jørgensen Sälen 22. februar 2017 Holtålen Røros Os Tolga Tynset Alvdal Folldal 23000 innbyggere Rendalen Åtte kommuner

Detaljer

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE NÆRING OG SAMFUNN I dette sommerbrevet er det fokus på lokal og regional befolkningsutvikling. En del historiske tall, noen prognoser og litt informasjon fra forskningsmiljøer. I neste utgave blir det

Detaljer

PRESSEMELDING FRA INSTITUTT FRA MEDIER OG KOMMUNIKASJON, Unik ny undersøkelse om innvandreres tillit, mediebruk og deltakelse i samfunnet

PRESSEMELDING FRA INSTITUTT FRA MEDIER OG KOMMUNIKASJON, Unik ny undersøkelse om innvandreres tillit, mediebruk og deltakelse i samfunnet Unik ny undersøkelse om innvandreres tillit, mediebruk og deltakelse i samfunnet Innvandrere flest har like stor tillit til sentrale institusjoner i samfunnet som den norske befolkningen ellers, og de

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a.

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a. Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommuneplanen, Større grad av samarbeid og Kommuneplan samfunnsdel som kommunikasjon mellom

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslofolk» Hvem er det? Oslofolk hvem er de? Fulgt fra de var 15 år 30 år 40

Detaljer