Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes"

Transkript

1 Referat fra møte nr. 58 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid, Siri Cathrine Rølland, Sigmund Eidem, Håkon Grimstad, Terje Wistner, Norunn Saure Arild Pedersen, Ketil Are Lund, Johnny Heggestad, Arild Faxvaag, Per Olav Skjesol, Arnt Ole Ree, Cato Rindal, Vidar Kårikstad, Ola I. Vikland, Kristian Skauli ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotell, møterom Austråt (Trondheim, HelsIT konferansehotell) Tid: kl 12:30-15:00 Deltagere Til stede: Herlof Nilssen (leder), Erik M. Hansen, Siri Cathrine Rølland, Terje Wistner, Bjørn Nilsen, Daniel Haga, Steinar Lund, Sigmund Eidem, Hans Nielsen Hauge, Håkon Grimstad, Norunn Saure (for Christine Bergland) og Arild Pedersen (for Ingerid Gunnerød) Jostein Ven var til stede ved behandling av sak 04. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra. Forfall: Ingerid Gunnerød, Oddvar Larsen, Christine Bergland, Tor Eid, Kai Rune Furberg Agenda Nr Sak Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Det ble meldt 2 saker til eventuelt: 1. Samordning av svar fra RHF- ene til HOD vedrørende høringsnotat v/ Terje Wistner (HSØ) 2. Orientering om endring av EBI plattform v/håkon Grimstad Innkallingen ble godkjent. 02 Godkjenning av referat fra møtet Det var ingen kommentarer til selve referatet. Det ble påpekt at i forbindelse med tilbakemelding på vedtak i AD- møte vedrørende Nasjonal IKTs ressursutfordringer, ref. sak 10 i SG- møtet 17.06, er det ønskelig at har en direkte dialog mot sekretariatet i AD-møtet i for- og etterkant. tok dette til etterretning. 1

2 Referatet ble godkjent. 03 Gjennomgang av prosjektstatus orienterte kort om status. Følgende ble kommentert spesielt: Tiltak 15.5 Folkeregisteret i helsenettet og Nytt hjelpenummer i helsenettet: Det ble presisert fra Helse Midt at notert status i statusrapporten ikke er korrekt. Riktig status er at HEMIT venter på svar fra NHN. Det ble påpekt behov for bedre dialog i prosjektet, noe NHN og Helse Midt tok til etterretning. Styringsgruppen tok status til orientering. 04 Termer og symboler (tiltak 39) Prosjektleder Jostein Ven (KITH) fremla prosjektets hovedresultater. Tiltaket har utviklet et sett av termer og symboler til anvendelse i brukergrensesnitt i elektroniske kurvesystemer. Ven gjennomgikk kort de to definerte delmålene for prosjektet, hvorav delmål 2 ble oppfattet som en mindre oppgave ettersom det forventes at et separat prosjekt (tiltak 41) vil fokusere på det. Ifølge Ven har prosjektet oppnådd sine målsetninger, men ønsker å gjennomføre en høring av prosjektets leveranser. Forslaget fra prosjektet er å gjennomføre en høring, deretter innarbeide kommentarer fra høringen i et sett som publiseres i en prøveperiode. Etter prøveperioden bør det gjennomføres en evaluering før man vedtar videre bruk. Ven påpekte at prosjektet har vært i møte med ulike leverandører, og ser behovet for en aktør som kan forvalte settet av termer og symboler videre dersom leveransene skal danne grunnlag for en standard. Videre kommenterte Ven at NSEP ikke er oppsatt for å gjøre dette. Etter behandling i Styringsgruppen ble det konkludert at man foreløpig ikke trenger å etablere et eget organ for forvaltning av settet med termer og symboler, men at det kan gjennomføres som et prosjektarbeid. Det ble gitt tilbakemelding på at videre arbeid med høring bør inkludere psykologstanden. Dette tok prosjektet til etterretning. Styringsgruppen pekte på viktigheten av å være på linje med internasjonale standarder der det finnes. Til dette responderte Ven at dette er svært ønskelig, men at det har vært utfordrende å finne relevante standarder internasjonalt. KITH har vært med å gjøre søk internasjonalt knyttet til dette. Ven ønsker gjerne at Styringsgruppen melder tilbake til prosjektet dersom de har informasjon knyttet til relevant internasjonalt arbeid. Styringsgruppen kommenterte at det har vært positivt at prosjektet har hatt kontakt med leverandører. Utfordringen er at leverandørene i dag blir kontaktet fra flere ulike hold, derfor blir det viktig at man i fremtiden fokuserer på å samkjøre kontakten dem. Avslutningsvis spilte Styringsgruppen inn at det er positivt at Norge trolig er pioner på dette området. Det må derfor ikke sees på som et nederlag for prosjektet dersom man i fremtiden må utarbeide nye eller justere eksisterende standarder, fordi de internasjonale er ulike de norske. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT tar resultater og hovedfunn fra prosjektet til etterretning, men ber om at prosjektet, innenfor en gitt budsjettramme på 150 timer, arbeider videre med gjennomføring av en høringsprosess. 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT godkjenner sluttleveransene fra prosjektet. 2

3 05 HL7 Implementeringsguide (tiltak 33.2) fremla kort prosjektets hovedresultater. Formålet med Tiltak 33.2 var å trekke den foreliggende første versjonen av implementasjonsguiden frem til en nasjonal standard. KITH har gjennomført foreslåtte endringer skissert i KITH-rapport 1015:2010. Saken ble behandlet i PEF- møtet den PEF hadde ingen kommentarer til innholdet, men påpekte at arbeidet hadde tatt lang tid og at det kunne vært ønskelig med noe mer tilbakemelding fra KITH. PEF anbefalte imidlertid at prosjektets leveranser godkjennes. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT tar resultater og hovedfunn fra prosjektet til etterretning 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT godkjenner sluttleveransene fra prosjektet 06 Medikasjonstjeneste - Forslag til videre arbeid innledet kort om status på arbeidet som har foregått med å revidere direktivet til Medikasjonstjenesten. Terje Wistner (HSØ) påpekte videre at revideringsprosessen siden siste Styringsgruppemøte har vært svært positiv. Prosjektet har gjort en omfattende jobb med å justere direktivet i henhold til diskusjonen i workshop, telefonmøte, PEF, samt i henhold til mottatte kommentarer i etterkant. Det ble presisert at Medikasjonstjenesten er en informasjonsutveksler, hvor det tilrettelegges med flere systemer på tvers. Det reviderte direktivet legger opp til at videre arbeid deles opp i to hovedfaser. Fase 2 vil være realiseringen av den langsiktige målsettingen. Det langsiktige målbildet (fase 2) om én, felles nasjonal MT, er tatt med som et langsiktig mål i direktivet, men det vil være behov for å utarbeide et eget direktiv for fase 2 på et senere tidspunkt. Fase en legger nå opp til en enklere organisering med en kjernegruppe på tre personer. Kjernegruppen skal støtte, koordinere og tilrettelegge det regionale arbeidet. Det forutsettes at mye av jobben med utvikling av tjenester gjøres i de regionale prosjektene. Fase en baserer seg på fem hovedområder: 1) Identifiserer tjenestebeskrivelser, fordele utviklingsoppgaver 2) Utarbeide tjenestebeskrivelser: eresept (og SykehustFEST) 3) Utarbeide tjenestebeskrivelser: Intern forordning 4) Utarbeide samhandling mellom regionale medikasjonstjenester 5) Utarbeide tjenestebeskrivelser: Pasientrettede tjenester Etter behandling i PEF ble det konkludert at RHF- ene bør ha ansvar for sine egne gevinstrealiseringsplaner og at det ikke vil være hensiktsmessig å utarbeide en samlet nasjonal gevinstrealiseringsplan. Videre påpekte Wistner at Nasjonal IKT vil dekke kostnadene relatert til selve kjernegruppen. Ifm. arbeid i de ulike RHFene vil Nasjonal IKT kun dekke kostnadene til et RHF der hvor arbeid har blitt igangsatt basert på en direkte bestilling fra Nasjonal IKT. For øvrig må hvert RHF dekke sine egne kostnader. Styringsgruppen kommenterte at det bør foreligge en framdriftsplan for prosjektet som blir godkjent av Styringsgruppen i Nasjonal IKT. En framdriftsplan skaper forventning om hva hvert RHF skal levere og til hvilket tidspunkt. Det ble påpekt at hver region har ansvar for egen framdrift, men at kjernegruppen rapporterer status på framdrift til Nasjonal IKT. Styringsgruppen i Nasjonal IKT konkluderte med at hvert RHF skal utarbeide en framdriftsplan for sitt arbeid før neste møte i Styringsgruppen ( ) som Hvert RHF 3

4 ser til blir sammenstilt for fremleggelse i NIKT. Styringsgruppen ba starte prosjektmobilisering og begynne arbeidet med å sette sammen en styringsgruppe og prosjektgruppe for prosjektet. / Prosjektet Avslutningsvis ble det kommentert behovet for å se konsekvenser av dette arbeidet og medikasjon helt ut i primærhelsetjenesten. Styringsgruppen understrekte viktigheten av dialog, erfaringsdeling og medvirkning knyttet til for eksempel kommunal side. Kommunene er i startfasen med å etablere sitt eget organ tilsvarende Nasjonal IKT og Styringsgruppen i Nasjonal IKT ønsker at involvere Medikasjonstjenesteprosjektet etablerer dialog mot dem. Terje Wistner bekreftet at dette er en av intensjonen i prosjektet og understrekte at interessentlisten i prosjektdirektivet ikke var endelig eller uttømmende, men ment som eksempel. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT gir sin tilslutning til utarbeidet prosjektdirektiv, gitt de innspill som framkom i møtet. 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT bevilger midler for inntil 4 mnok til følgende kostnadselementer for tiltaket: o Lønn for 3 personer og innleide/frikjøpte ressurser o Reise- og møtekostnader for kjernegruppe, utvidet prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe o Økonomisk bidrag/støtte i forhold til regionens innsats ift forholdmessig utvikling av nasjonale tjenester 3. Styringsgruppen Nasjonal IKT gir sin tilslutning til å etablere prosjektorganisasjonen 4. Hvert RHF utarbeider et utkast til framdriftsplan for Medikasjonstjenesten i sitt RHF før neste møte i Styringsgruppen ( ) 5. Styringsgruppen Nasjonal IKT ser behovet for å inkludere aktører i primærhelsetjenesten i arbeidet med Medikasjonstjeneste. Kjernegruppen, samt RHF-ene har dermed et ansvar for at disse blir involvert i prosessen. Hvert RHF Fremtidig kjernegruppe, RHF-ene 07 RHFenes strategier og planer for realisering av eresept viste til informasjon i utsendt saksunderlag. RHF- ene redegjorde kort for status i sitt respektive RHF. Tilbakemeldingen var at hvert RHF har er i ferd med å ferdigstille regionale planer for innføring av eresept i eget RHF. Styringsgruppen kommenterte at framdrift i HN, HMN og HV er rimelig lik. Videre ønsket HSØ en måned ekstra for å kunne gi en god tilbakemelding til HOD. HSØ påpekte at de har en god dialog med Helsedir, men at eventuell bruk av Helsedirs forskrivningsmodul reiser en del prinsipielle spørsmål som ennå ikke er avklart. Dette gjør det vanskelig å gi et estimat på framdrift innen tidsfristen. Avslutningsvis påpekte Styringsgruppen at RHFene må svare HOD basert på dagens ståsted, men at innretning og fremdrift kan forandre seg underveis i prosessen etter hvert som problemstillingene blir klarere. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT tar saken til orientering 08 Planlegging av Nasjonal IKTs strategiprosess framla kort bakgrunnen for arbeidet med strategiprosessen og utarbeidet forslag til prosess. Prosessen bør fokusere på etablering av et langsiktig målbilde og en tydelig visjon med en langsiktig overordnet strategi. Strategien må understøttes av aktivitets-/ og handlingsplaner og en tydeligere porteføljestyring. Det ble påpekt at strategiperioden fremover vil gjelde for en 3 års periode, i motsetning til dagens 2-årige periode. I strategiprosessen vil det tidlig bli gjennomført en høring/ 4

5 bred informasjonsinnsamling og involvering for å sikre innspill fra sektoren, samarbeidsparter og andre interessenter. Det var generell enighet i Styringsgruppen om at en god strategi og visjon, gjør prioritering i forbindelse med oppstart av nye tiltak lettere. Det kommentert at grunnlaget for Nasjonal IKT sin strategi må være basert på aktuelle myndighetsstrategier og føringer (for eksempel Samhandlingsreformen og aktuelle Stortingsmeldinger), styringsdokumenter i RHF- ene, samt RHF- enes egne strategier. For å sikre at strategigruppen er geografisk og faglig representert, bør den inneholde representanter fra hvert RHF og arbeidet bør involvere NHN, HDir, samt ledere fra de ulike fagforaene i Nasjonal IKT. Avslutningsvis ble det kommenterte at Nasjonal IKT ikke trenger godkjennelse fra ADmøte for igangsettelse av en ny strategiprosess, men at Nasjonal IKT likevel bør utarbeide et første innledende kapittel som utkast for diskusjon i AD- møtet som oppsummerer kursendringene i forhold til Nasjonal IKT sin strategi; tidshorisont og innretning. strategigruppen 1. Nasjonal IKTs Styringsgruppe vedtar at NIKTs strategi for forlenges til å gjelde ut hele Nasjonal IKTs Styringsgruppe godkjenner forslag til strategiprosess og ber igangsette prosessen med å opprette en strategigruppe 09 Ramme for budsjett for Nasjonal IKT i 2012 framla kort budsjettall for Budsjettet baserer seg på en ramme på 37 mnok. Rammen er basert bl.a. på at SG stilte seg bak forslag om at RHF- ene bevilger 35 mnok i tilskudd til NIKT i 2012 og dessuten 2 mnok i ekstra bevilgning til fagforaene. I tillegg ble det avtalt at hver region skal tilrettelegge for en samlet ressursinnsats tilsvarende 2, evt. 3, årsverk til arbeid i Nasjonal IKT. Leder for Styringsgruppen informerte at saken var blitt behandlet i AD- møtet. ADmøtet hadde foreløpig ikke gitt sin tilslutning til vedtak om budsjettramme på 37 mnok og ønsket en nærmere vurdering av alternativene. Det var enighet i Styringsgruppen om å lage en oversikt over hva Nasjonal IKT kan få til innenfor en bevilgning på 30mnok, opp mot et alternativt budsjett på 37 mnok. Videre ble det bemerket viktigheten av å satse på tiltak som er reflektert i strategi, mandat og fullmakter. Avslutningsvis ble det kommentert at det er en utfordring å skaffe ressurser til de ulike tiltakene. Utfordringen er ofte ikke relatert til det finansielle aspektet, men heller en utfordring i egen organisasjon til å skaffe riktig ressurs. Frikjøpsordninger ble deretter kort kommentert. Dette løser ikke de generelle ressursproblemene som eksisterer i dag. I forhold til den økonomiske rammen til Nasjonal IKT ble det kommentert at man forholder seg til budsjettrammen som en maksimal øvre ramme. Lang igangsettelsestid på prosjekter er hovedårsaken til at Nasjonal IKT ikke bruker opp de årlige bevilgningene. Styringsgruppen ønsket at utarbeider et estimat på hvor mye av årets bevilgning som kommer til å bli brukt i Dette, samt øvrige innspill, danner grunnlaget for utarbeidelse av en ny budsjettramme til AD-møtet. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT gir sin tilslutning til en videre prosess for utarbeidelse av budsjettramme for Nasjonal IKT i bes, 5

6 basert på innspill gitt i møtet, utarbeide ny sak til AD-møtet 10 Forslag til fullmaktsmatrise i Nasjonal IKT redegjorde kort for bakgrunn og forslag til fullmaktsmatrise i NIKT. kommenterte at det utsendte materialet innehold en feil knyttet til forvaltning av NIKTs økonomiske midler og avtaleinngåelse. Korrekt part er Helse Vest IKT, ikke Helse Vest RHF. Styringsgruppen påpekte at vedtak ut fra fullmaktsmatrisen må være reflektert i målsetningene satt av Nasjonal IKT sin strategi og budsjett. Dette ønsker Styringsgruppen at inkluderer i fullmaktsmatrisen. Avslutningsvis konkluderte Styringsgruppen med at dersom man nytter en fullmakt og fatter et vedtak, skal det framlegges en orienteringssak i neste møte. Orienteringen skal inneholde bakgrunn, formål og begrunnelse for vedtak. inkluderer dette i en revidert fullmaktsmatrise. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT stilte seg bak forslag til fullmaktsmatrise, gitt endringer som framkom i møtet 11 NSEPs samarbeidsavtale med Nasjonal IKT informerte kort om status i Nasjonal IKT sin samarbeidsavtale med NSEP. Frem til har Nasjonal IKT vært NSEPs strategiske samarbeidspartner. Avtalen har også inkludert ledelse og sekretariatsfunksjonen i Klinisk IKT Fagforum. Styringsgruppen påpekte at føringene for Nasjonal IKTs initielle støtte av NSEP var at denne var avhengig av at også flere parter ville påta seg et finansieringsansvar. Dette har ikke skjedd, selv om NSEP har jobbet hardt opp mot flere ulike organ for å skaffe finansiering. 1. Nasjonal IKT avslutter den strategiske samarbeidsavtalen med NSEP, og gjennom dette vil ikke Nasjonal IKT videreføre sitt finansielle bidrag til drift av NSEP. 2. Nasjonal IKT er likevel svært interessert i å kjøpe tjenester av NSEP, i forbindelse med drift av Klinisk IKT Fagforum. 3. Nasjonal IKT takker for det strategiske samarbeidet så langt, og håper at NSEP lykkes i sitt arbeid med å finne nye finansielle samarbeidspartnere. 12 Pilotprosjekt for nynorsk talegjenkjenning viste til informasjon i utsendt saksunderlag. Helse Vest opplyste om at det i etterkant av utarbeidet saksunderlag har blitt identifisert en forsinkelse i oppstart av piloten. Bakgrunnen for dette er at Max Manus sin underleverandør Nynodata trenger mer tid til kvalitetssikring av ordboken. Dette medfører ingen endringer i fremlagte kostnader, men disse kostnadene vil påløpe i 2012, ikke i Styringsgruppen Nasjonal IKT tildelte midler for å dekke utgiftene for Helse Førde vedr. nynorsk talegjenkjenning. 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT ba om at kostnadene, som samlet beløper seg til kr , innarbeides i prosjektets budsjett. 6

7 13 Planlegging av møter i Nasjonal IKT i 2012 framla forslag til følgende møtetidspunkter for SG i Torsdag 9. februar kan Herlof Torsdag 29. mars Onsdag 6. juni Torsdag 27. september kan Herlof Torsdag 6. desember Tilbakemelding fra Styringsgruppen var at tidspunktene ikke var passende. Det ble konkludert at, sammen med leder for Styringsgruppen, lager et nytt forslag. Forslaget vil bli sendt ut som en Doodle- forespørsel til representantene i Styringsgruppen. Saken blir dermed utsatt til neste møte i Styringsgruppen den skal, etter samkjøring med leder for Styringsgruppen, sende ut et nytt forslag til møtedatoer i Til orientering Generelt ble det vist til informasjon i utsendt saksunderlag, men følgende ble kommentert spesielt: a. Samhandling medisinskteknisk utstyr og IKT. Det var styremøte i Medisinsk teknisk forening (MTF) , hvor Erik M. Hansen og Dagfinn Hallseth fra deltok. I møtet så man på grensegang mellom IKT og MTU, og det ble påpekt at MTF er en god en part til å utveksle informasjon med. Det er imidlertid en interesseorganisasjon for ulike aktører og ikke del av styringsstrukturen i spesialisthelsetjenesten. Dette gir føringer for hvilke typer samarbeid som kan utvikles. e. Eventuelt behov for informasjonssikkerhetsnettverk. informerte at PEF på bakgrunn av den diskusjon som fremkom i møtet besluttet at opprettelsen av et formelt forum stilles i bero inntil videre. NHN v/håkon Grimstad kommenterte at NHN har fått bevilget fem millioner til stiftelse av et lignende nettverk. De ønsker deltakelse av Nasjonal IKT velkommen i nettverket. Styringsgruppen tilbakemelding er at de er ser behovet for et slikt nettverk og er positivt innstilt til deltakelse i NHN sitt nettverk. Styringsgruppen tok sak 14 a-i til orientering. 15 Eventuelt 1. Helse Sør-Øst informerte om henvendelsen fra HOD vedrørende HOD sitt samarbeid med Finansdepartementet om et høringsnotat om tilgang til folkeregisteropplysninger gjennom den kopien av folkeregisteret som NHN nå drifter. Ut fra tilbakemeldingen fra departementet må det gjøres en integrasjonsjobb fra de enkelte systemene mot folkeregisterdatabasen med et standardisert grensesnitt (HL7). En potensiell utfordring er at noen system ikke er utarbeidet til å kommunisere med andre system. HOD ønsker, før et eventuelt krav blir pålagt, en tilbakemelding fra RHF-ene om når en slik integrasjonsjobb kan være fullført, når avvikling av lokale databaser kan skje, eventuelt om det ikke er mulig å gjennomføre. Styringsgruppen kommentert at det er ønskelig å bruke NHN til dette arbeidet. Det ble påpekt at løsningen som er etablert p.t. er noe begrenset, men at det er 7

8 ønskelig å bruke løsningen i en større skala. Behovet utenfor spesialisthelsetjenesten ble diskutert, og forholdet til private aktører ble pekt på som et område som må vurderes. Styringsgruppen konkluderte med at det er ønskelig at det utarbeides et koordinert svar fra Nasjonal IKT på vegne av de fire RHF- ene. I løpet av de neste 14 dager skal hvert RHF utarbeide et svar som oversendes til. vil på vegne av Nasjonal IKT utarbeide et felles svar. NHN v/håkon Grimstad ønsker å få tilsende Nasjonal IKTs svar for gjennomgang før det oversendes HOD v/ Steinar Lund. RHF- ene 2. NHN v/ Håkon Grimstad informert om at det snarlig vil komme et brev vedrørende å migrere gammel EDI meldingstjeneste hos NHN over på ny løsning. NHN vil bruke Hdir som en tredjepart ved verifisering. 8

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid,

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth, Anne Line Grepne og Therese W. Sandnes Sted:

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth, Anne Line Grepne og Therese W. Sandnes Sted: Referat fra møte nr. 57 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland,

Detaljer

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli,

Detaljer

Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim,

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine

Detaljer

Agenda Nr Sak Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Det ble meldt om fire saker til eventuelt:

Agenda Nr Sak Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Det ble meldt om fire saker til eventuelt: Referat fra møte nr. 53 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen Radisson Hotell - Flyporten

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen Radisson Hotell - Flyporten Referat fra møte nr. 45 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai Rune

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid,

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted:

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted: Vedlegg 02 Referat fra møte nr. 41 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Steinar Marthinsen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad,

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Bård Helge Hofstad, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 68 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 68 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine Bergland, Tor Eid, Lise K. Strømme, Lasse B. Sølvberg,

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

Utsendt referat fra møte nr. 67 i Nasjonal IKT

Utsendt referat fra møte nr. 67 i Nasjonal IKT Utsendt referat fra møte nr. 67 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT

Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 5.2.2016 kl. 09:30 15:00 Møtested: Park Inn, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 09.01.2014 Møtested: Video- / telefonkonferanse Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Anne

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen SAS Radisson Hotell

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen SAS Radisson Hotell Referat fra møte nr. 47 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Hans Nielsen Hauge, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Møte nr. 50 i Nasjonal IKT 29.4.2010

Møte nr. 50 i Nasjonal IKT 29.4.2010 Møte nr. 50 i Nasjonal IKT 29.4.2010 Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Hans Nielsen Hauge, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Kai Rune Furberg,

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Møte nr. 66 i Nasjonal IKT 3.4.2013

Møte nr. 66 i Nasjonal IKT 3.4.2013 Møte nr. 66 i Nasjonal IKT 3.4.2013 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og møteprotokoll til undertegning

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og møteprotokoll til undertegning Styremøte i Norsk filminstitutt Sted: Filmens Hus, møterom Arne Tidspunkt: Torsdag 01. mars 2015, kl. 11.30-14.45 Til stede: Marit Reutz (styreleder), Morten Andreassen (nestleder), Annika Dybwad, Joh

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Møte nr. 51 i Nasjonal IKT 17.6.2010

Møte nr. 51 i Nasjonal IKT 17.6.2010 Møte nr. 51 i Nasjonal IKT 17.6.2010 Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Hans Nielsen Hauge, Bård Helge Hofstad, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 10.02.2014 kl. 14.00 18.30 Møtested: Radisson Blu Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 01-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser 08/12/10 SAK NR 069-2010 Oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter NASJONALPARK I VESTFOLD Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter Tilstede : Arild Moen, Christine Norum, Hilde Lind Jørgensen, Rune Svensson, Thorvald Haraldsen, Strandli

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Hinas sine lokaler, Vadsø Dato: Styremøte 4.april 2016 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Hinas sine lokaler, Vadsø Dato: Styremøte 4.april 2016 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Hinas sine lokaler, Vadsø Dato: Styremøte 4.april 2016 Tidspunkt: Kl 12.30-19.15 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen (på telefon på

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Møte nr. 59 i Nasjonal IKT 08.12.2011

Møte nr. 59 i Nasjonal IKT 08.12.2011 Møte nr. 59 i Nasjonal IKT 08.12.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Badgley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid unnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 03.04.2014 kl. 09.30 14.00 Møtested: Park Inn, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Møte nr. 65 i Nasjonal IKT 8.2.2013

Møte nr. 65 i Nasjonal IKT 8.2.2013 Møte nr. 65 i Nasjonal IKT 8.2.2013 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25.

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25. Møte i NUIT Møte 2/2016 Dato 25.-26.mai 2016 Tid 10:00 25.mai 15:00 26.mai Sted Olavsgaard hotell Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF) Thomas Bagley

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35 Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Nasjonal styringsmodell for e-helse Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Et enklere helse-norge Pådriver for gode e-helseløsninger To roller: Myndighet Leverandør Nasjonalt e-helsestyre 3

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 30.10.2015 kl. 09:30 14:30 Møtested: Park Inn, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Referat fra prosjektgruppemøte

Referat fra prosjektgruppemøte Referat fra prosjektgruppemøte Tid: 3. september, formøte kl 08.30 09.00, prosjektgruppemøte kl. 12.00 15.00 Sted: Trondheim, Gløshaugen Til stede Prosjektgruppa: Trond Singsaas, Frank Arntsen, Roar Tobro,

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Medlemmer: Grete Ottersen Samstad (prosjektleder) Normann Andersen Merethe Rusdal Ingrid Narum Knut Steinar Eitungjerde Claes Høyland Margrete Kanstad

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Referat fra møte 23.juni 2015.

Referat fra møte 23.juni 2015. Referat fra møte 23.juni 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Tirsdag 23.juni 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Jan Hjelle Kommunal- og

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT Nasjonal IKT Årsoppsummering 2009 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 07.05.2010 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 4 1.2

Detaljer