Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes"

Transkript

1 Referat fra møte nr. 58 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid, Siri Cathrine Rølland, Sigmund Eidem, Håkon Grimstad, Terje Wistner, Norunn Saure Arild Pedersen, Ketil Are Lund, Johnny Heggestad, Arild Faxvaag, Per Olav Skjesol, Arnt Ole Ree, Cato Rindal, Vidar Kårikstad, Ola I. Vikland, Kristian Skauli ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotell, møterom Austråt (Trondheim, HelsIT konferansehotell) Tid: kl 12:30-15:00 Deltagere Til stede: Herlof Nilssen (leder), Erik M. Hansen, Siri Cathrine Rølland, Terje Wistner, Bjørn Nilsen, Daniel Haga, Steinar Lund, Sigmund Eidem, Hans Nielsen Hauge, Håkon Grimstad, Norunn Saure (for Christine Bergland) og Arild Pedersen (for Ingerid Gunnerød) Jostein Ven var til stede ved behandling av sak 04. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra. Forfall: Ingerid Gunnerød, Oddvar Larsen, Christine Bergland, Tor Eid, Kai Rune Furberg Agenda Nr Sak Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Det ble meldt 2 saker til eventuelt: 1. Samordning av svar fra RHF- ene til HOD vedrørende høringsnotat v/ Terje Wistner (HSØ) 2. Orientering om endring av EBI plattform v/håkon Grimstad Innkallingen ble godkjent. 02 Godkjenning av referat fra møtet Det var ingen kommentarer til selve referatet. Det ble påpekt at i forbindelse med tilbakemelding på vedtak i AD- møte vedrørende Nasjonal IKTs ressursutfordringer, ref. sak 10 i SG- møtet 17.06, er det ønskelig at har en direkte dialog mot sekretariatet i AD-møtet i for- og etterkant. tok dette til etterretning. 1

2 Referatet ble godkjent. 03 Gjennomgang av prosjektstatus orienterte kort om status. Følgende ble kommentert spesielt: Tiltak 15.5 Folkeregisteret i helsenettet og Nytt hjelpenummer i helsenettet: Det ble presisert fra Helse Midt at notert status i statusrapporten ikke er korrekt. Riktig status er at HEMIT venter på svar fra NHN. Det ble påpekt behov for bedre dialog i prosjektet, noe NHN og Helse Midt tok til etterretning. Styringsgruppen tok status til orientering. 04 Termer og symboler (tiltak 39) Prosjektleder Jostein Ven (KITH) fremla prosjektets hovedresultater. Tiltaket har utviklet et sett av termer og symboler til anvendelse i brukergrensesnitt i elektroniske kurvesystemer. Ven gjennomgikk kort de to definerte delmålene for prosjektet, hvorav delmål 2 ble oppfattet som en mindre oppgave ettersom det forventes at et separat prosjekt (tiltak 41) vil fokusere på det. Ifølge Ven har prosjektet oppnådd sine målsetninger, men ønsker å gjennomføre en høring av prosjektets leveranser. Forslaget fra prosjektet er å gjennomføre en høring, deretter innarbeide kommentarer fra høringen i et sett som publiseres i en prøveperiode. Etter prøveperioden bør det gjennomføres en evaluering før man vedtar videre bruk. Ven påpekte at prosjektet har vært i møte med ulike leverandører, og ser behovet for en aktør som kan forvalte settet av termer og symboler videre dersom leveransene skal danne grunnlag for en standard. Videre kommenterte Ven at NSEP ikke er oppsatt for å gjøre dette. Etter behandling i Styringsgruppen ble det konkludert at man foreløpig ikke trenger å etablere et eget organ for forvaltning av settet med termer og symboler, men at det kan gjennomføres som et prosjektarbeid. Det ble gitt tilbakemelding på at videre arbeid med høring bør inkludere psykologstanden. Dette tok prosjektet til etterretning. Styringsgruppen pekte på viktigheten av å være på linje med internasjonale standarder der det finnes. Til dette responderte Ven at dette er svært ønskelig, men at det har vært utfordrende å finne relevante standarder internasjonalt. KITH har vært med å gjøre søk internasjonalt knyttet til dette. Ven ønsker gjerne at Styringsgruppen melder tilbake til prosjektet dersom de har informasjon knyttet til relevant internasjonalt arbeid. Styringsgruppen kommenterte at det har vært positivt at prosjektet har hatt kontakt med leverandører. Utfordringen er at leverandørene i dag blir kontaktet fra flere ulike hold, derfor blir det viktig at man i fremtiden fokuserer på å samkjøre kontakten dem. Avslutningsvis spilte Styringsgruppen inn at det er positivt at Norge trolig er pioner på dette området. Det må derfor ikke sees på som et nederlag for prosjektet dersom man i fremtiden må utarbeide nye eller justere eksisterende standarder, fordi de internasjonale er ulike de norske. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT tar resultater og hovedfunn fra prosjektet til etterretning, men ber om at prosjektet, innenfor en gitt budsjettramme på 150 timer, arbeider videre med gjennomføring av en høringsprosess. 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT godkjenner sluttleveransene fra prosjektet. 2

3 05 HL7 Implementeringsguide (tiltak 33.2) fremla kort prosjektets hovedresultater. Formålet med Tiltak 33.2 var å trekke den foreliggende første versjonen av implementasjonsguiden frem til en nasjonal standard. KITH har gjennomført foreslåtte endringer skissert i KITH-rapport 1015:2010. Saken ble behandlet i PEF- møtet den PEF hadde ingen kommentarer til innholdet, men påpekte at arbeidet hadde tatt lang tid og at det kunne vært ønskelig med noe mer tilbakemelding fra KITH. PEF anbefalte imidlertid at prosjektets leveranser godkjennes. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT tar resultater og hovedfunn fra prosjektet til etterretning 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT godkjenner sluttleveransene fra prosjektet 06 Medikasjonstjeneste - Forslag til videre arbeid innledet kort om status på arbeidet som har foregått med å revidere direktivet til Medikasjonstjenesten. Terje Wistner (HSØ) påpekte videre at revideringsprosessen siden siste Styringsgruppemøte har vært svært positiv. Prosjektet har gjort en omfattende jobb med å justere direktivet i henhold til diskusjonen i workshop, telefonmøte, PEF, samt i henhold til mottatte kommentarer i etterkant. Det ble presisert at Medikasjonstjenesten er en informasjonsutveksler, hvor det tilrettelegges med flere systemer på tvers. Det reviderte direktivet legger opp til at videre arbeid deles opp i to hovedfaser. Fase 2 vil være realiseringen av den langsiktige målsettingen. Det langsiktige målbildet (fase 2) om én, felles nasjonal MT, er tatt med som et langsiktig mål i direktivet, men det vil være behov for å utarbeide et eget direktiv for fase 2 på et senere tidspunkt. Fase en legger nå opp til en enklere organisering med en kjernegruppe på tre personer. Kjernegruppen skal støtte, koordinere og tilrettelegge det regionale arbeidet. Det forutsettes at mye av jobben med utvikling av tjenester gjøres i de regionale prosjektene. Fase en baserer seg på fem hovedområder: 1) Identifiserer tjenestebeskrivelser, fordele utviklingsoppgaver 2) Utarbeide tjenestebeskrivelser: eresept (og SykehustFEST) 3) Utarbeide tjenestebeskrivelser: Intern forordning 4) Utarbeide samhandling mellom regionale medikasjonstjenester 5) Utarbeide tjenestebeskrivelser: Pasientrettede tjenester Etter behandling i PEF ble det konkludert at RHF- ene bør ha ansvar for sine egne gevinstrealiseringsplaner og at det ikke vil være hensiktsmessig å utarbeide en samlet nasjonal gevinstrealiseringsplan. Videre påpekte Wistner at Nasjonal IKT vil dekke kostnadene relatert til selve kjernegruppen. Ifm. arbeid i de ulike RHFene vil Nasjonal IKT kun dekke kostnadene til et RHF der hvor arbeid har blitt igangsatt basert på en direkte bestilling fra Nasjonal IKT. For øvrig må hvert RHF dekke sine egne kostnader. Styringsgruppen kommenterte at det bør foreligge en framdriftsplan for prosjektet som blir godkjent av Styringsgruppen i Nasjonal IKT. En framdriftsplan skaper forventning om hva hvert RHF skal levere og til hvilket tidspunkt. Det ble påpekt at hver region har ansvar for egen framdrift, men at kjernegruppen rapporterer status på framdrift til Nasjonal IKT. Styringsgruppen i Nasjonal IKT konkluderte med at hvert RHF skal utarbeide en framdriftsplan for sitt arbeid før neste møte i Styringsgruppen ( ) som Hvert RHF 3

4 ser til blir sammenstilt for fremleggelse i NIKT. Styringsgruppen ba starte prosjektmobilisering og begynne arbeidet med å sette sammen en styringsgruppe og prosjektgruppe for prosjektet. / Prosjektet Avslutningsvis ble det kommentert behovet for å se konsekvenser av dette arbeidet og medikasjon helt ut i primærhelsetjenesten. Styringsgruppen understrekte viktigheten av dialog, erfaringsdeling og medvirkning knyttet til for eksempel kommunal side. Kommunene er i startfasen med å etablere sitt eget organ tilsvarende Nasjonal IKT og Styringsgruppen i Nasjonal IKT ønsker at involvere Medikasjonstjenesteprosjektet etablerer dialog mot dem. Terje Wistner bekreftet at dette er en av intensjonen i prosjektet og understrekte at interessentlisten i prosjektdirektivet ikke var endelig eller uttømmende, men ment som eksempel. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT gir sin tilslutning til utarbeidet prosjektdirektiv, gitt de innspill som framkom i møtet. 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT bevilger midler for inntil 4 mnok til følgende kostnadselementer for tiltaket: o Lønn for 3 personer og innleide/frikjøpte ressurser o Reise- og møtekostnader for kjernegruppe, utvidet prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe o Økonomisk bidrag/støtte i forhold til regionens innsats ift forholdmessig utvikling av nasjonale tjenester 3. Styringsgruppen Nasjonal IKT gir sin tilslutning til å etablere prosjektorganisasjonen 4. Hvert RHF utarbeider et utkast til framdriftsplan for Medikasjonstjenesten i sitt RHF før neste møte i Styringsgruppen ( ) 5. Styringsgruppen Nasjonal IKT ser behovet for å inkludere aktører i primærhelsetjenesten i arbeidet med Medikasjonstjeneste. Kjernegruppen, samt RHF-ene har dermed et ansvar for at disse blir involvert i prosessen. Hvert RHF Fremtidig kjernegruppe, RHF-ene 07 RHFenes strategier og planer for realisering av eresept viste til informasjon i utsendt saksunderlag. RHF- ene redegjorde kort for status i sitt respektive RHF. Tilbakemeldingen var at hvert RHF har er i ferd med å ferdigstille regionale planer for innføring av eresept i eget RHF. Styringsgruppen kommenterte at framdrift i HN, HMN og HV er rimelig lik. Videre ønsket HSØ en måned ekstra for å kunne gi en god tilbakemelding til HOD. HSØ påpekte at de har en god dialog med Helsedir, men at eventuell bruk av Helsedirs forskrivningsmodul reiser en del prinsipielle spørsmål som ennå ikke er avklart. Dette gjør det vanskelig å gi et estimat på framdrift innen tidsfristen. Avslutningsvis påpekte Styringsgruppen at RHFene må svare HOD basert på dagens ståsted, men at innretning og fremdrift kan forandre seg underveis i prosessen etter hvert som problemstillingene blir klarere. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT tar saken til orientering 08 Planlegging av Nasjonal IKTs strategiprosess framla kort bakgrunnen for arbeidet med strategiprosessen og utarbeidet forslag til prosess. Prosessen bør fokusere på etablering av et langsiktig målbilde og en tydelig visjon med en langsiktig overordnet strategi. Strategien må understøttes av aktivitets-/ og handlingsplaner og en tydeligere porteføljestyring. Det ble påpekt at strategiperioden fremover vil gjelde for en 3 års periode, i motsetning til dagens 2-årige periode. I strategiprosessen vil det tidlig bli gjennomført en høring/ 4

5 bred informasjonsinnsamling og involvering for å sikre innspill fra sektoren, samarbeidsparter og andre interessenter. Det var generell enighet i Styringsgruppen om at en god strategi og visjon, gjør prioritering i forbindelse med oppstart av nye tiltak lettere. Det kommentert at grunnlaget for Nasjonal IKT sin strategi må være basert på aktuelle myndighetsstrategier og føringer (for eksempel Samhandlingsreformen og aktuelle Stortingsmeldinger), styringsdokumenter i RHF- ene, samt RHF- enes egne strategier. For å sikre at strategigruppen er geografisk og faglig representert, bør den inneholde representanter fra hvert RHF og arbeidet bør involvere NHN, HDir, samt ledere fra de ulike fagforaene i Nasjonal IKT. Avslutningsvis ble det kommenterte at Nasjonal IKT ikke trenger godkjennelse fra ADmøte for igangsettelse av en ny strategiprosess, men at Nasjonal IKT likevel bør utarbeide et første innledende kapittel som utkast for diskusjon i AD- møtet som oppsummerer kursendringene i forhold til Nasjonal IKT sin strategi; tidshorisont og innretning. strategigruppen 1. Nasjonal IKTs Styringsgruppe vedtar at NIKTs strategi for forlenges til å gjelde ut hele Nasjonal IKTs Styringsgruppe godkjenner forslag til strategiprosess og ber igangsette prosessen med å opprette en strategigruppe 09 Ramme for budsjett for Nasjonal IKT i 2012 framla kort budsjettall for Budsjettet baserer seg på en ramme på 37 mnok. Rammen er basert bl.a. på at SG stilte seg bak forslag om at RHF- ene bevilger 35 mnok i tilskudd til NIKT i 2012 og dessuten 2 mnok i ekstra bevilgning til fagforaene. I tillegg ble det avtalt at hver region skal tilrettelegge for en samlet ressursinnsats tilsvarende 2, evt. 3, årsverk til arbeid i Nasjonal IKT. Leder for Styringsgruppen informerte at saken var blitt behandlet i AD- møtet. ADmøtet hadde foreløpig ikke gitt sin tilslutning til vedtak om budsjettramme på 37 mnok og ønsket en nærmere vurdering av alternativene. Det var enighet i Styringsgruppen om å lage en oversikt over hva Nasjonal IKT kan få til innenfor en bevilgning på 30mnok, opp mot et alternativt budsjett på 37 mnok. Videre ble det bemerket viktigheten av å satse på tiltak som er reflektert i strategi, mandat og fullmakter. Avslutningsvis ble det kommentert at det er en utfordring å skaffe ressurser til de ulike tiltakene. Utfordringen er ofte ikke relatert til det finansielle aspektet, men heller en utfordring i egen organisasjon til å skaffe riktig ressurs. Frikjøpsordninger ble deretter kort kommentert. Dette løser ikke de generelle ressursproblemene som eksisterer i dag. I forhold til den økonomiske rammen til Nasjonal IKT ble det kommentert at man forholder seg til budsjettrammen som en maksimal øvre ramme. Lang igangsettelsestid på prosjekter er hovedårsaken til at Nasjonal IKT ikke bruker opp de årlige bevilgningene. Styringsgruppen ønsket at utarbeider et estimat på hvor mye av årets bevilgning som kommer til å bli brukt i Dette, samt øvrige innspill, danner grunnlaget for utarbeidelse av en ny budsjettramme til AD-møtet. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT gir sin tilslutning til en videre prosess for utarbeidelse av budsjettramme for Nasjonal IKT i bes, 5

6 basert på innspill gitt i møtet, utarbeide ny sak til AD-møtet 10 Forslag til fullmaktsmatrise i Nasjonal IKT redegjorde kort for bakgrunn og forslag til fullmaktsmatrise i NIKT. kommenterte at det utsendte materialet innehold en feil knyttet til forvaltning av NIKTs økonomiske midler og avtaleinngåelse. Korrekt part er Helse Vest IKT, ikke Helse Vest RHF. Styringsgruppen påpekte at vedtak ut fra fullmaktsmatrisen må være reflektert i målsetningene satt av Nasjonal IKT sin strategi og budsjett. Dette ønsker Styringsgruppen at inkluderer i fullmaktsmatrisen. Avslutningsvis konkluderte Styringsgruppen med at dersom man nytter en fullmakt og fatter et vedtak, skal det framlegges en orienteringssak i neste møte. Orienteringen skal inneholde bakgrunn, formål og begrunnelse for vedtak. inkluderer dette i en revidert fullmaktsmatrise. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT stilte seg bak forslag til fullmaktsmatrise, gitt endringer som framkom i møtet 11 NSEPs samarbeidsavtale med Nasjonal IKT informerte kort om status i Nasjonal IKT sin samarbeidsavtale med NSEP. Frem til har Nasjonal IKT vært NSEPs strategiske samarbeidspartner. Avtalen har også inkludert ledelse og sekretariatsfunksjonen i Klinisk IKT Fagforum. Styringsgruppen påpekte at føringene for Nasjonal IKTs initielle støtte av NSEP var at denne var avhengig av at også flere parter ville påta seg et finansieringsansvar. Dette har ikke skjedd, selv om NSEP har jobbet hardt opp mot flere ulike organ for å skaffe finansiering. 1. Nasjonal IKT avslutter den strategiske samarbeidsavtalen med NSEP, og gjennom dette vil ikke Nasjonal IKT videreføre sitt finansielle bidrag til drift av NSEP. 2. Nasjonal IKT er likevel svært interessert i å kjøpe tjenester av NSEP, i forbindelse med drift av Klinisk IKT Fagforum. 3. Nasjonal IKT takker for det strategiske samarbeidet så langt, og håper at NSEP lykkes i sitt arbeid med å finne nye finansielle samarbeidspartnere. 12 Pilotprosjekt for nynorsk talegjenkjenning viste til informasjon i utsendt saksunderlag. Helse Vest opplyste om at det i etterkant av utarbeidet saksunderlag har blitt identifisert en forsinkelse i oppstart av piloten. Bakgrunnen for dette er at Max Manus sin underleverandør Nynodata trenger mer tid til kvalitetssikring av ordboken. Dette medfører ingen endringer i fremlagte kostnader, men disse kostnadene vil påløpe i 2012, ikke i Styringsgruppen Nasjonal IKT tildelte midler for å dekke utgiftene for Helse Førde vedr. nynorsk talegjenkjenning. 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT ba om at kostnadene, som samlet beløper seg til kr , innarbeides i prosjektets budsjett. 6

7 13 Planlegging av møter i Nasjonal IKT i 2012 framla forslag til følgende møtetidspunkter for SG i Torsdag 9. februar kan Herlof Torsdag 29. mars Onsdag 6. juni Torsdag 27. september kan Herlof Torsdag 6. desember Tilbakemelding fra Styringsgruppen var at tidspunktene ikke var passende. Det ble konkludert at, sammen med leder for Styringsgruppen, lager et nytt forslag. Forslaget vil bli sendt ut som en Doodle- forespørsel til representantene i Styringsgruppen. Saken blir dermed utsatt til neste møte i Styringsgruppen den skal, etter samkjøring med leder for Styringsgruppen, sende ut et nytt forslag til møtedatoer i Til orientering Generelt ble det vist til informasjon i utsendt saksunderlag, men følgende ble kommentert spesielt: a. Samhandling medisinskteknisk utstyr og IKT. Det var styremøte i Medisinsk teknisk forening (MTF) , hvor Erik M. Hansen og Dagfinn Hallseth fra deltok. I møtet så man på grensegang mellom IKT og MTU, og det ble påpekt at MTF er en god en part til å utveksle informasjon med. Det er imidlertid en interesseorganisasjon for ulike aktører og ikke del av styringsstrukturen i spesialisthelsetjenesten. Dette gir føringer for hvilke typer samarbeid som kan utvikles. e. Eventuelt behov for informasjonssikkerhetsnettverk. informerte at PEF på bakgrunn av den diskusjon som fremkom i møtet besluttet at opprettelsen av et formelt forum stilles i bero inntil videre. NHN v/håkon Grimstad kommenterte at NHN har fått bevilget fem millioner til stiftelse av et lignende nettverk. De ønsker deltakelse av Nasjonal IKT velkommen i nettverket. Styringsgruppen tilbakemelding er at de er ser behovet for et slikt nettverk og er positivt innstilt til deltakelse i NHN sitt nettverk. Styringsgruppen tok sak 14 a-i til orientering. 15 Eventuelt 1. Helse Sør-Øst informerte om henvendelsen fra HOD vedrørende HOD sitt samarbeid med Finansdepartementet om et høringsnotat om tilgang til folkeregisteropplysninger gjennom den kopien av folkeregisteret som NHN nå drifter. Ut fra tilbakemeldingen fra departementet må det gjøres en integrasjonsjobb fra de enkelte systemene mot folkeregisterdatabasen med et standardisert grensesnitt (HL7). En potensiell utfordring er at noen system ikke er utarbeidet til å kommunisere med andre system. HOD ønsker, før et eventuelt krav blir pålagt, en tilbakemelding fra RHF-ene om når en slik integrasjonsjobb kan være fullført, når avvikling av lokale databaser kan skje, eventuelt om det ikke er mulig å gjennomføre. Styringsgruppen kommentert at det er ønskelig å bruke NHN til dette arbeidet. Det ble påpekt at løsningen som er etablert p.t. er noe begrenset, men at det er 7

8 ønskelig å bruke løsningen i en større skala. Behovet utenfor spesialisthelsetjenesten ble diskutert, og forholdet til private aktører ble pekt på som et område som må vurderes. Styringsgruppen konkluderte med at det er ønskelig at det utarbeides et koordinert svar fra Nasjonal IKT på vegne av de fire RHF- ene. I løpet av de neste 14 dager skal hvert RHF utarbeide et svar som oversendes til. vil på vegne av Nasjonal IKT utarbeide et felles svar. NHN v/håkon Grimstad ønsker å få tilsende Nasjonal IKTs svar for gjennomgang før det oversendes HOD v/ Steinar Lund. RHF- ene 2. NHN v/ Håkon Grimstad informert om at det snarlig vil komme et brev vedrørende å migrere gammel EDI meldingstjeneste hos NHN over på ny løsning. NHN vil bruke Hdir som en tredjepart ved verifisering. 8

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid,

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth, Anne Line Grepne og Therese W. Sandnes Sted:

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth, Anne Line Grepne og Therese W. Sandnes Sted: Referat fra møte nr. 57 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland,

Detaljer

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli,

Detaljer

Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim,

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine

Detaljer

Agenda Nr Sak Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Det ble meldt om fire saker til eventuelt:

Agenda Nr Sak Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Det ble meldt om fire saker til eventuelt: Referat fra møte nr. 53 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen Radisson Hotell - Flyporten

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen Radisson Hotell - Flyporten Referat fra møte nr. 45 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai Rune

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted:

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted: Vedlegg 02 Referat fra møte nr. 41 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Steinar Marthinsen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad,

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid,

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Bård Helge Hofstad, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor

Detaljer

Utsendt referat fra møte nr. 67 i Nasjonal IKT

Utsendt referat fra møte nr. 67 i Nasjonal IKT Utsendt referat fra møte nr. 67 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 68 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 68 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine Bergland, Tor Eid, Lise K. Strømme, Lasse B. Sølvberg,

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT

Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 5.2.2016 kl. 09:30 15:00 Møtested: Park Inn, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 4/2016 Dato 1. desember 2016 Tid 10.30 15.00 Sted Tromsø, Nasjonalt senter for e-helseforskning, SIVA innovasjonspark Medlemmer

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 11.12.2015 kl. 09:30 14:00 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik M. Hansen

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 09.01.2014 Møtested: Video- / telefonkonferanse Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 22.04.2016 Klokkeslett 09:30-14:30 Sted Park Inn, Gardemoen Deltakere fra styret Forfall fra styret Deltakere fra administrasjonen Observatører Herlof

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen SAS Radisson Hotell

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen SAS Radisson Hotell Referat fra møte nr. 47 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Hans Nielsen Hauge, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 50 i Nasjonal IKT 29.4.2010

Møte nr. 50 i Nasjonal IKT 29.4.2010 Møte nr. 50 i Nasjonal IKT 29.4.2010 Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Hans Nielsen Hauge, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 1/2017 Dato 23. mars 2017 Tid 10.30 15.00 Sted Tromsø, Nasjonalt senter for e-helseforskning, SIVA innovasjonspark Medlemmer til

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 3/2017 Dato 13. september 2017 Tid 13. september kl. 10.00-16.00 Sted Radisson Blu Airport, Gardermoen Medlemmer Til stede Ikke til stede Observatører Direktoratet

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Anne

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 21.10.2015 Møtested Thon Hotell Opera Tid 14.00 18.00 Møteleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 06.06.2014 kl. 09.30 12.30 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2017 Dato 22. juni 2017 Tid 22. juni kl. 10.00-16.00 Sted Radisson Blu Airport, Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4)

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4) Møte i Nasjonalt e-helsestyre og SG Forprosjekt én innbygger én journal Møte 1/2016 Dato 11.-12. februar 2016 (møtet ble gjennomført i sin helhet 11.februar 2016) Tid 12:00 13:00 Sted Soria Moria Hotell,

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 10.02.2014 kl. 14.00 18.30 Møtested: Radisson Blu Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF Saksnummer 4/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), underlagt Helse

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Referat. Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag kl

Referat. Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag kl Majorstua 16. juni 2017 Referat Møte i Styringsgruppe for Cristin 2 fredag 16.06.2017 kl. 1300 1430 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde (direktør for forskningstjenester i CERES og leder for styringsgruppen)

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 30.9.2016 Klokkeslett 09:30 14:30 Sted Gardemoen, Park Inn Deltakere: Forfall: Observatører: Hilde Brit Christiansen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/16 Orienteringssaker Vedlegg Kunngjøring anskaffelse Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 15/637 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

Møte nr. 66 i Nasjonal IKT 3.4.2013

Møte nr. 66 i Nasjonal IKT 3.4.2013 Møte nr. 66 i Nasjonal IKT 3.4.2013 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 8.12.2016 Møtested Thon Hotell Opera, Oslo Tid 14.00 18.00

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2017 Dato 25. oktober 2017 Tid 25.oktober kl. 10.00-16.00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Skøyen Oslo, møterom 4117 Medlemmer Til stede

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Referat samarbeidsråd opsjonskommuner

Referat samarbeidsråd opsjonskommuner Referat samarbeidsråd opsjonskommuner Sted: Ranheimsveien 10 Dato og Tid: 31.01.2017, kl. 11.00-15.00 Hovedtema: Samarbeidsråd for opsjonskommuner Til stede: Helge Garåsen, kommunaldirektør for Helse-

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 01-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møtested: Sykehusinnkjøp HF, Grønland 34, Drammen Dato: 8. februar 2017 Tidspunkt: 09:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen (Skype)

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Møte nr. 51 i Nasjonal IKT 17.6.2010

Møte nr. 51 i Nasjonal IKT 17.6.2010 Møte nr. 51 i Nasjonal IKT 17.6.2010 Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Hans Nielsen Hauge, Bård Helge Hofstad, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Møtedato 20.3.2017 Klokkeslett 09:30-15:00 Sted Park Inn, Gardemoen Deltakere: Forfall: Observatører: Hilde Brit Christiansen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter NASJONALPARK I VESTFOLD Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter Tilstede : Arild Moen, Christine Norum, Hilde Lind Jørgensen, Rune Svensson, Thorvald Haraldsen, Strandli

Detaljer

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 5 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 8. september 2016 kl. 10.15 15.10 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 63/16 69/16 Arkivsaksnr.: 15/638 Møtende

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 15.10.2014 kl. 09.30 15.30 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Jan Eirik Thoresen Trine Magnus

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møtested: Grev Wedels Plass 5, Oslo Dato: 7. desember 2016 Tidspunkt: Kl. 10.15-13.40 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen (via Skype)

Detaljer

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og møteprotokoll til undertegning

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og møteprotokoll til undertegning Styremøte i Norsk filminstitutt Sted: Filmens Hus, møterom Arne Tidspunkt: Torsdag 01. mars 2015, kl. 11.30-14.45 Til stede: Marit Reutz (styreleder), Morten Andreassen (nestleder), Annika Dybwad, Joh

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 7/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Formål for NUIT og NUFA Forslag til vedtak Nasjonalt e-helsestyre

Detaljer