Den store parkeringsundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den store parkeringsundersøkelsen"

Transkript

1 Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag

2 2 Den store parkeringsundersøkelsen Innhold Innledning... 3 Forutsetninger for parkering... 4 Avstand til parkeringsplass... 4 Ønske om fast parkeringsplass... 4 Antall biler parkert på borettslagets område... 5 Kommentarer... 5 Problemopplevelse har vi noe problem?... 6 Barns sikkerhet... 6 Fremkommelighet... 7 Snørydding... 8 Mange nok plasser... 8 Kommentarer... 9 Begrenset gateparkering Kommentarer Begrense gateparkering med spesiell tillatelse Kommentarer Utvide eksisterende garasjeanlegg Kommentarer Flere faste parkeringsplasser Kommentarer Enveiskjøring Kommentarer Kommentarer Kostnader Kommentarer Forslag fra beboere Bilkollektiv Buss Innskjerpe reglene for bruk av garasje Konklusjon... 22

3 Den store parkeringsundersøkelsen 3 Innledning Parkeringsproblemer har vært et stadig tilbakevendende tema i borettslaget, helt siden privatbilismen for alvor begynte å skyte fart på midten av 70- tallet. Det har blitt bygget et betydelig antall garasjeplasser (nesten 50 stk) og enda flere faste parkeringsplasser er opparbeidet. Det er utarbeidet forslag om gateutvidelser, parkeringshus og parkeringsforbud. Men før man tar til på å detaljere ulike løsninger kan det være greit å ta ett skritt tilbake og tenke over hva problemet egentlig er. Og kanskje enda mer fundamentalt: Har vi noe parkeringsproblem i Fagerlia? Det var dette som var hovedhensikten med å sende ut parkeringsundersøkelsen til alle beboere. Vi forsøkte å finne ut: 1. Hva er problemet (hvis det er et problem).? 2. Hvor stort er problemet? 3. Hva synes beboere om ulike måter å løse problemet på? Undersøkelsen ble sendt til alle 204 husstandene i borettslaget, hvorav 65 stk svarte. Det gir en svarandel på ca 32% og må sies å være langt over hva vi kunne forventet. Imidlertid er det flere forhold som gjør at flere forbehold må tas når resultatene tolkes. I første rekke gjelder dette det utvalget av beboere som har svart på undersøkelsen. Det er også grunn til å tro at de som har sterke meninger om parkering og løsninger (enten for eller imot) i større grad har svart på undersøkelsen enn de som ikke har noen spesiell formening. Undersøkelsen må derfor ikke forstås som en fasit, men mer som et innspill til videre arbeid. I denne rapporten har vi forsøkt å analysere resultatene og gi vår tolkning av disse. Vi har i liten grad lent oss på statistikk ettersom dette ikke er noen avstemming, men informasjonsinnhenting. Dersom du skulle ha synspunkter på vår fortolkning eller har andre innspill vedrørende parkering er det fremdeles mulig å sende en e- post til Fagerlia Hageby borettslag, 2012

4 4 Den store parkeringsundersøkelsen Forutsetninger for parkering Det er nødvendig å skjønne hvilke forutsetninger beboere har for hva de mener om parkering. Derfor søkte parkeringsundersøkelsen å kartlegge hvor langt unna leiligheten folk er villige til å parkere, hvor viktig det er å ha kort vei til parkeringsplassen, hvor mange biler som parkeres og hvorvidt beboere ønsker en fast plass å parkere. Avstand til parkeringsplass Den maksimale avstanden til parkeringsplass synes å være relativt kort. Ca 51% vil ha parkeringsplassen sin 50 meter eller kortere fra huset. Innenfor en grense på 200 meter befinner 97% av beboerne seg, mens resterende 3% aksepterer hele 500 meter som maksimal avstand. Det kan innvendes at det er vanskelig å angi avstand i meter. Og at det selvsagt også vil variere med tanke på hvilken parkeringsfasilitet som tilbys. Like fullt kan det se ut til at 200 meter er en praktisk avstand å ta utgangspunkt i ved planlegging av nye parkeringsplasser. Figur 1: Hva mener du er den maksimale avstanden fra en parkeringsplass til huset ditt om du skal bruke den daglig? Det kan også virke som om avstanden til parkeringsplassen er viktig for folk (gjennomsnitt 4,6), selv om det synes å være enn viss uenighet om dette. Figur 2: Det er viktig for meg å ha kort vei til der jeg parkerer Ønske om fast parkeringsplass Undersøkelsen viser at langt de fleste ønsker seg en fast plass å parkere (gjennomsnitt 5,3). To tredjedeler (68%) svarer at de er helt eller delvis enig i at fast plass er viktig. Kanskje mer bemerkelsesverdig er det at 39% er helt enig (7 poeng) i at fast plass er viktig. Figur 3: Det er viktig for meg å ha (få) en fast plass å parkere

5 Antall biler parkert på borettslagets område I følge undersøkelsen har hele 74% prosent av beboerne én bil parkert over natten i Fagerlia. De resterende har enten to biler parkert (18%) eller ingen biler parkert (8%). I gjennomsnitt har hver husstand 1,1 bil parkert på området over natten. Den store parkeringsundersøkelsen 5 Figur 4: Hvor mange biler tilknyttet husholdningen står parkert i Fagerlia over natten? Kommentarer Det er flere som påpeker at nærhet til parkering er viktig. Det gjelder både småbarnsfamilier og personer med fysiske handicap som ikke kan ventes å tilbakelegge stor avstand vinterstid for å nå bilen. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

6 6 Den store parkeringsundersøkelsen Problemopplevelse har vi noe problem? Det er viktig å kartlegge hvorvidt beboere faktisk opplever parkeringssituasjonen problematisk. I denne delen av undersøkelsen var hensikten å få kartlagt hvor skoen trykker og hvor hardt eventuelt det trykket er. Vi valgte fire ulike faktorer som kan tenkes å være problematisk: Barns sikkerhet Fremkommelighet Snørydding Mangel på parkeringsplass Det er potensielt mange flere områder som kan være av betydning for opplevelsen av et parkeringsproblem og derfor tillot undersøkelsen også fritekstbesvarelser på dette punktet. Barns sikkerhet Det er svak tendens mot at folk er bekymret for barns sikkerhet. 54% av svarene er helt eller delvis enige i påstanden. I Ramsharts vei oppleves dette tilsynelatende som et større problem enn resten av Fagerlia. Likevel, de aller fleste er bare delvis enige i påstanden (5 poeng). I kommentarene nevnes det at det som først og fremst utgjør en risiko er hastighet og frekvens på biltrafikken. Altså må hastigheten ned eller trafikken bort for å bedre sikkerheten for barn. Figur 5: Dagens parkeringssituasjon gjør meg bekymret for barns sikkerhet (totalt) Figur 6: Dagens parkeringssituasjon gjør meg bekymret for barns sikkerhet (Ramshartsv)

7 Den store parkeringsundersøkelsen 7 Fremkommelighet Majoriteten (60%) er helt eller delvis uenige i påstanden om at det er problematisk å komme forbi parkerte biler, mot bare 27% som sier seg helt eller delvis enig. Når det gjelder uønskede parkeringer er det imidlertid jevnere fordelt. Her er 23% helt enige (7 poeng) i at biler ofte er parkert uhensiktsmessig. Samtidig er nesten 40% helt eller delvis uenige i denne påstanden. Selv om det er flere som ofte opplever uønskede parkeringer blir vi imidlertid ikke så irritert av dette. Det er bare 23% som er helt eller delvis enige i at de blir irritert på andres hensynsløse parkeringer. Figur 7: Jeg har problemer med å komme forbi parkerte biler Figur 8: Jeg opplever ofte at biler er parkert på steder de ikke skulle vært parkert Det kan altså synes som om fremkommelighet ikke er noe stort problem for de fleste. Imidlertid er det flere beboere som påpeker faren ved at utrykningskjøretøy ikke kommer forbi. Et annet forslag er å merke stedene der passasjen er for smal med parkering forbudt. Det nevnes også at parkering i veikryss oppleves problematisk. Krysset Aaengveien/Schiøtz vei og Figur 9: Jeg blir ofte irritert på andres hensynsløse parkeringer parkering langs begge sidene i motsatt ende av Schiøtz vei er også noe flere opplever som et problem. Mer interessant blir det kanskje hvis vi ser på om folk føler seg tvungne til å parkere uhensiktsmessig. Her er 75% helt eller delvis uenige i påstanden. I Schiøtz vei er det imidlertid flere som er enige i påstanden. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

8 8 Den store parkeringsundersøkelsen Snørydding Snørydding oppleves vanskelig for nær 60% (helt eller delvis). I motsetning til hva man kunne tro er dette også uavhengig av hvilke parkeringsfasiliteter man har tilgang til. Problemet synes å være noe større i Ramsharts vei enn ellers i borettslaget. Figur 10: Snørydding er vanskelig med dagens gateparkering Flere utrykker stor sympati for vaktmesteren som må rydde snø på vinteren, mens andre ønsker seg brøytevarsel (skilting) slik at folk flytter bilene og snøen kan ryddes ordentlig. Mange nok plasser Et annet sentralt poeng er å få kartlagt hvorvidt beboere synes det per i dag er vanskelig å finne en plass til bilen. Dette kan benyttes som en indikator på hvor akutt problemet er og om behovet knyttes til permanente plasser istedenfor antall plasser (fast plass kontra gateparkering). Som det fremgår av figuren til høyre er de aller fleste (70%) uenige i at de ofte ikke finner en plass i nærheten av der de bor. Situasjonen for de som kun har tilgang til gateparkering er ikke så ulik. Men for beboerne i Schiøtz vei synes det å være flere som er enige i påstanden. Figur 11: Snørydding er vanskelig med dagens gateparkering (Ramshartsvei) Figur 12: Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i nærheten av der jeg bor Figur 13: Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i nærheten av der jeg bor (Gateparkering) Figur 14 Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i nærheten av der jeg bor (Schiøtz vei)

9 Den store parkeringsundersøkelsen 9 Når det er sagt, så fremgår det også at de færreste ofte opplever problemer med å finne en parkeringsplass i det hele tatt. 76% er helt uenig i påstanden om at de ofte ikke finner parkeringsplass i det hele tatt. Tilsvarende vises også for beboere i Schiøtz vei. Så, til tross for at de oftere enn andre ikke finner plass i nærheten av der de bor, så finner de altså en plass å parkere. Dette kan også være noe av forklaringen på at beboere i liten grad føler seg tvungen til å parkere på steder de vet er uhensiktsmessige. Resultatet her er imidlertid en kontrast til svarene på om biler ofte står parkert på steder de ikke burde (se Figur 8). Om man setter disse i sammenheng kan det virke som om beboere enten ikke vet at de parkerer uhensiktsmessig, eller gjør det selv om de ikke er tvungne til det. Et tredje alternativ kan selvsagt være at selvjustisen ikke er like hard som nabojustisen Figur 15: Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i det hele tatt Figur 16: Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i det hele tatt (Schiøtz vei) Kommentarer Det er flere som peker på at et av hovedproblemene med parkering er at folk ikke bruker garasjene og/eller parkeringsplassene sine. Flere kommentarer er listet under. - Det eneste som vil avhjelpe parkerinsproblematikken i Fagerlia er å bygge et parkeringshus i 3 plan der garasjene i Aaengveien står. - Dersom noen har virkelige problemer så burde dere se på de garasjene vi har. Det må jo være SVÆRT få av dem som faktisk brukes til å ha biler i. - Min bekymring er at biler i gata medfører en uoversiktlig trafikksituasjon for bla lekende barn Figur 17: Jeg føler meg ofte tvunget til å parkere på steder jeg vet er uhensiktsmessig fordi det ikke er plass noen andre steder - Opplever ingen problemer av betydning - Fungerer veldig bra der vi bor - Så lenge vil alle tar hensyn er det mulig å ha en tilnærmet samme parkeringskultur som vi har nå - "Jeg er privilegert og har garasje...og vel en som knapt har uttalerett Fagerlia Hageby borettslag, 2012

10 10 Den store parkeringsundersøkelsen Begrenset gateparkering Et av forslagene som har vært drøftet tidligere er å begrense gateparkering til steder hvor det ikke er til hinder for trafikkavviklingen. I utgangspunktet burde en slik begrensning ikke gi færre parkeringsplasser siden veitrafikkloven skal forhindre folk fra å parkere der de er til hinder for andre trafikanter. Imidlertid er praksis og teori to vidt forskjellige ting og i praksis ville nok begrensningene medføre færre muligheter til parkering. Et moment ved denne løsningen er om tydeligere merking vil gjøre at folk i større grad lar være å parkere der de kan være til hinder. Det kan synes som om det ville i noen grad fått en slik effekt. 54% er helt eller delvis enige i påstanden. Det er også på det rene at om begrensningen gir seg utslag i at man ikke finner parkeringsplass, enten i nærheten av egen bolig eller i det hele tatt, ville de fleste bli meget irritert. Hele 80% er helt eller delvis enige i påstanden. Majoriteten (71%) anser ikke at begrenset gateparkering vil løse parkeringsproblemene i Fagerlia. Kommentarer Flere bemerker at dersom det medfører færre parkeringsplasser vil det ikke løse problemet. Imidlertid kan det vurderes i kombinasjon med andre tiltak. For eksempel pålegge bruk av garasje, bygge flere garasjeplasser (p- hus) eller parkeringsplasser. Figur 18: Med tydeligere merking av tillatt parkering vil jeg i mindre grad parkere der det ikke er lov Figur 19: Jeg ville oppleve det veldig irriterende dersom jeg ikke fant en plass å parkere lovlig Figur 20: Jeg ville oppleve det irriterende dersom jeg ikke fant en lovlig plass i nærheten av der jeg bor Figur 21: Begrense tillatt parkering vil løse problemet med parkering i Fagerlia

11 Begrense gateparkering med spesiell tillatelse Dette forslag til løsning er i grunn det samme som over, men at man i tillegg innfører parkeringstillatelser. Dette for å sikre at det ikke utstedes flere tillatelser enn det finnes parkeringsplasser (både leide, i garasje, i gårdene og i gatene). Den store parkeringsundersøkelsen 11 I spørsmålet om borettslaget bør kunne begrense antall biler som kan parkeres er tendensen at beboere er enige i påstanden. 53% er helt eller delvis enige, mens 30% er helt eller delvis uenige. Det er imidlertid forholdsvis mange som er enten helt enige eller helt uenige. Det er kanskje ikke så unaturlig gitt formuleringen som det er lett å enten være enig eller uenig i. Det samme mønsteret tegner seg også, ikke uventet, i spørsmålet om fordeling av parkeringsplasser. Av de som er helt eller delvis enige i at borettslaget bør kunne begrense antall plasser er 83% også enige i at spesielle behov bør være normen for å tildele flere plasser. De resterende 17% er nøytral. Figur 22: Jeg synes det er rimelig at borettslaget begrenser antall biler jeg kan parkere på området Figur 23: Kun spesielle behov bør gjøre at man får tillatelser for flere biler enn andre Når det gjelder antall plasser man i utgangspunktet bør ha, mener de fleste (64%) at én bil er nok. 30 % mener to biler er passe, mens fåtallet mener enten 0 biler (1%) eller 3 eller flere biler (3%) er passende. Det er imidlertid ganske godt samsvar mellom hvor mange biler beboere har parkert i dag og hva de mener er et rimelig antall. Av de beboerne som i dag har to biler parkert i Fagerlia mener 65% Figur 24: Hvor mange biler bør hver beboer i utgangspunktet ha tillatelse til å parkere? Figur 25: Hvor mange biler bør hver beboer i utgangspunktet ha tillatelse til å parkere? (beboere som har to biler i dag) at to eller flere parkeringsplasser bør være utgangspunktet. I gjennomsnitt mener viser undersøkelsen at beboere mener 1,3 biler 1 er et bra utgangspunkt. 1 Flere har påpekt at formuleringen i spørsmålet var uklar. Beboer eller husstand? Følgelig er tolkningen noe usikker. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

12 12 Den store parkeringsundersøkelsen Når det kommer til om dette vil bidra til å løse parkerings- problemet er tendensen negativ. Det er relativt store sprik, men over 20% er helt uenige. Det kan også synes som om de som i utgangspunktet har to biler parkert i Fagerlia er mer negative til begrensninger enn andre. Kommentarer Det er flere som påpeker at parkering med spesiell tillatelse vil skape problemer for besøkende. Det er opplagt at det ville måtte lages en løsning også for disse, men hvordan det kunne vært løst kan selvsagt diskuteres. Figur 26: Parkering med spesiell tillatelse vil løse problemet med parkering i Fagerlia Det er også flere som korrekt påpeker at det er kommunale veier i Fagerlia og derfor er ikke avgjørelsen opp til borettslaget å Figur 27: Parkering med spesiell tillatelse vil løse problemet med parkering i Fagerlia (beboere som har to biler i dag) fatte. Det er imidlertid ikke urimelig at Trondheim kommune vil kunne være med på ønskede endringer for parkering i borettslaget. Spesielt hvis disse bedrer fremkommeligheten. Flere påpeker at et slikt tiltak kan føre til at de som har faste parkeringsplasser eller garasjeplasser bruker disse istedenfor å stå parkert i gata. Det er også en del uenighet: Noen hevder man ikke kan regne med å kunne parkere mer enn én bil i Fagerlia siden plassen er såpass begrenset, mens andre mener at å begrense til én bil ikke holder mål i dagens samfunn. Andre igjen mener at det vil kunne føles som en inngripen i privatlivet om en skal risikere å få bot utenfor sitt eget hjem. Flere mener at man kunne laget en todelt løsning, slik at alle fikk én plass i nærheten av hjemmet, mens eventuelt øvrige biler måtte hensettes på parkeringsplasser i periferien. Administrasjon av løsningen er også noe som kommenteres. Hvordan skal det håndheves og hvordan skal det praktisk løses når beboere får ny bil, flytter, osv.

13 Den store parkeringsundersøkelsen 13 Utvide eksisterende garasjeanlegg Det har vært luftet tidligere å bygge en ny garasjerekke på baksiden av eksisterende garasjerekke i Fagerliveien. Tomta tilhører i dag Trondheim kommune, men det kan tenkes at man kan gjøre et bytte mot tomt ovenfor bebyggelsen (borettslaget eier helt opp til strandlinja). Omkring 60% er helt eller delvis enig i at det vil være hensiktsmessig å parkere i et slikt garasjeanlegg. Polariseringen er imidlertid tydelig med den U- formede grafen som viser at nærmere 20% er helt uenige i påstanden. Det er imidlertid påfallende lite forskjell på hvor beboerne bor og hvorvidt de har parkeringsplass, garasje eller benytter gateparkering nå. Figur 28: Jeg ville finne det hensiktsmessig å parkere i et slikt garasjeanlegg Figur 29: Et utvidet garasjeanlegg vil løse problemet med parkering i Fagerlia Det er også verdt å merke seg at selv om flere finner det hensiktsmessig er beboere ikke uten videre enig i at dette bidrar til å løse parkeringsproblemet. 49% er helt eller delvis enige, men betydelig flere er bare delvis enige. Det kan tolkes som at utvidelse av garasjeanlegg vil bidra, men ikke løse problemet. Kommentarer Flere påpeker at hvorvidt dette hjelper avhenger av om garasjene faktisk brukes. Og som én sier: i en stresset hverdag med småbarn, poser og sekker som skal lempes ut av bil, hadde vi uansett ville parkert nærmest mulig huset. På den andre siden mener flere at dette uansett vil medføre mindre problemer med brøyting på vinteren, ettersom flere biler vil være unna vei når det trengs som mest. Og noen er av det mer utålmodige slaget: Bare få dette gjennomført asap. Flere påpeker også at et slikt anlegg må være selvfinansierende. Altså at leieprisen dekker kostnadene ved å bygge og drifte anlegget. Et annet moment som nevnes er at dette vil kunne redusere biltrafikken inne på borettslagets område og derfor også bidra til bedre sikkerhet for barn. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

14 14 Den store parkeringsundersøkelsen Flere faste parkeringsplasser Borettslaget har flere faste parkeringsplasser som kan leies av beboere (totalt 75stk). En løsning på parkeringsproblemene kan være å bygge flere slike faste parkeringsplasser. Siden det er bygget en del slike plasser, må det utvises en viss kreativitet når eventuelt nye skal planlegges. I denne sammenhengen er det nærliggende å se på mulighetene for parkeringsplasser og hensynet til å bevare grøntområdene i Fagerlia. Når det gjelder muligheter for å lage nye parkeringsplasser synes beboerne igjen å være delte. Noen er sterkt for, andre er sterkt mot og en tredje gruppe forholder seg relativt nøytral. Splittelsen vises også i spørsmålet om parkeringsplasser ikke skal gå på Figur 30: Jeg ser muligheter for å lage nye parkeringsplasser i nærheten av der jeg bor Figur 31: Det er viktig at ikke parkeringsplasser går på bekostning av felles grønt- områder bekostning av grøntområder. Her er imidlertid en markant gruppe mennesker (25%) helt enige i påstanden (at grøntområder er viktigere). De øvrige er nokså jevnt fordelt. I undersøkelsen ble beboere som mente det var muligheter for å bygge parkeringsplass bedt om å spesifisere hvor det mente dette kunne være hensiktsmessig. Følgende alternativer er fremkommet. Utvidelse av parkeringsplass mellom Ramsharts vei 2-4. Nedenfor Aaengveien 15. I krysset mellom Fagerliveien og Ramsharts vei. På oddetallssiden (sørsiden) av Schiøtz vei (hele strekningen). Eventuelt etablere skråparkering. Utvide enkelte gårder for parkering for beboere. Utvidelse av parkeringsplass i krysset Schiøtz vei/aaengveien Langs Fagerliveien, på motsatt side av garasjeanlegget. Nedenfor Aaengveien 9. Rive garasjene og bygge parkeringsplasser i stedet. På fotballbanen bak garasjene i Aaengveien. Området ved Skogvokterveien må utredes. Det er viktig å påpeke at dette er forslag, ikke ferdigarbeidede løsninger. Enkelte tar også forbehold om at de ikke har full oversikt over mulige konsekvenser. Flere mener også at en objektiv gruppe bør komme med forslag.

15 Den store parkeringsundersøkelsen 15 Til tross for sterk splid om mulighetene for å bygge flere plasser og hvorvidt disse skal gå på bekostning av grønt- områder, virker det som om flertallet er positiv til at faste parkeringsplasser kan bidra til å løse parkeringsproblemene. 49% er helt eller delvis enige i at det vil bidra, 29% er verken eller, mens de resterende er helt eller delvis uenige. Figur 32: Flere faste parkeringsplasser vil løse problemet med parkering i Fagerlia Kommentarer Uenigheten blant beboere kommer godt til utrykk i følgende to sitater: - Det er ikke ønskelig med mer trafikk inn i området, så det måtte i så fall komme på bekostning av gate- plasser - Vil ikke hjelpe hvis antall gateplasser reduseres tilsvarende. Flere utrykker stor tro på parkeringsplasser som en god løsning. Spesielt siden disse skaper bedre orden enn gateparkering og er mer plasseffektive enn garasjer. Det blir også foreslått å rive garasjeanleggene og erstatte disse med flere parkeringsplasser. En annen klør seg i hodet over at prosjektet med oppmerking av betalparkeringsplasser synes å ha strandet før det nådde de øverste deler av borettslaget. Flere mener også at parkeringsplassene ikke bør være faste, men isteden være åpen for alle. Det vil sikre en mye bedre utnyttelse av plassene hele tiden, slik at plasser ikke står ledige når beboer er på ferie. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

16 16 Den store parkeringsundersøkelsen Enveiskjøring Enveiskjøring har blitt lansert som en mulighet for å bedre fremkommeligheten. Ideen er at om man slipper å møte biler vil ikke trange passasjer være til like stor hindring. Det ser imidlertid ut til at de fleste enten ikke har tro på bedre fremkommelighet eller ikke har noen spesiell mening. 25% er helt uenig i at dette vil bedre fremkommeligheten. Det er også stor uenighet om dette vil bedre sikkerheten for barn. Det er svak overvekt (51%) av beboere som er helt eller delvis enige at sikkerheten blir bedre. Samtidig er hele 20% helt uenig i dette. Til tross for denne uenigheten synes langt de fleste (39%) å være enige om at enveiskjøring ikke vil bidra til å løse parkeringsproblemet. Samtidig er 31% verken enige eller uenige i at det vil bidra. Figur 33: Enveiskjøring vil bedre fremkommeligheten Figur 34Enveiskjøring vil bedre sikkerheten for barn Kommentarer Om barns sikkerhet hevder én beboer at dette i stor grad er knyttet til kjørehastighet og derfor vil ikke enveiskjøring bedre dette. En annen hevder på sin side at det vil bli tryggere for barn, men vil ikke løse parkeringsproblemet. Figur 35: Enveiskjøring i (deler av) veinettet vil løse problemet med parkering i Fagerlia Atter andre har problemer med å se sammenhengen mellom enveiskjøring og parkering i det hele tatt. Det blir også bemerket at enveiskjøring kan medføre lengre kjørelengde, ettersom alle blir nødt til å kjøre rundt for å komme ut av Fagerlia.

17 Den store parkeringsundersøkelsen 17 Parkeringshus Parkeringsutvalget har sett på muligheten for å bygge parkeringshus i borettslaget. Det er sålangt kun kommet til prosjektskissestadiet, altså er ikke alle detaljer avklart. I store trekk innbefatter forslaget at det bygges et parkeringshus som kan romme 204 biler (én til hver andel) og som har innkjøring fra både Schiøtz vei, Aaengveien og Skogvokterveien. Under generalforsamlingen i 2010 ble det en til tider opphetet debatt om hovedsakelig tre forhold: kostnad, hvor sjenerende bygget ville bli og om beboere i det hele tatt ville bruke det? Her ser vi på de to siste faktorene, kostnader blir behandlet på de neste sidene. Av undersøkelsen fremgår det at det er en viss polarisering når det gjelder daglig bruk av et slikt parkeringshus. Selv om tendensen synes å være noe i positiv retning (45 % er helt eller delvis enige i påstanden). Samtidig er det en ikke ubetydelig andel beboere (20% som er helt uenige i påstanden). Når det gjelder utforming later det til å være enighet om at bygget ikke må bli for ruvende i landskapet. 50% er helt enige i påstanden og 21% er delvis enige i påstanden. Figur 36: Jeg ville ha benyttet parkeringshuset daglig Figur 37: Det er avgjørende for meg at parkeringshuset ikke blir for ruvende i landskapet Figur 38: Jeg tror et slikt parkeringshus ville ha hevet verdien av leilighetene i Fagerlia Et aspekt som til en viss grad kan være med å forsvare kostnaden ved et parkeringshus er hvorvidt leilighetene vil stige i verdi som følge av det. Her er det igjen stor uenighet, selv om tendensen viser at beboere er enige i at verdien vil heves. Ikke overraskende synes det igjen å være stor uenighet om parkeringshus vil bidra til å løse Figur 39: Slik jeg ser det, vil et parkeringshus løse de viktigste utfordringene knyttet til parkering i Fagerlia parkeringsproblemene. Likevel, 58% er helt eller delvis enige i påstanden om at det vil løse de viktigste utfordringene, mot 25% helt eller delvis uenige. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

18 18 Den store parkeringsundersøkelsen Kommentarer Det er flere som mener parkeringshus er det eneste reelle alternativet for å få etablert nok parkeringsplasser i Fagerlia. Enkelte ønsker ikke et slikt bygg i Fagerlia, mens andre mener at det i størst mulig grad må bygges under bakken. En påpeker at dagens gjerde rundt fotballbanen verken er en estetisk nytelse eller spesielt lite ruvende. Noen ser også for seg muligheten for et forsamlingshus på taket. Parkeringshus i tillegg til redusert gateparkering vil kunne redusere trafikken internt, dersom det samtidig blir innført restriksjoner på gateparkering. En hevder også at med parkeringshus vil en kunne oppnå et tilnærmet bilfritt bomiljø. Et ankepunkt som også blir gjentatt er hvorfor beboere som i dag ikke bruker garasjene plutselig skal begynne å bruke et parkeringshus? Folk setter bilene i gata fordi det er for langt å gå. Avstand er et gjennomgående tema for de som mener de bor for langt unna. Da vil et parkeringshus fremstå som lite attraktivt. Det er også flere som nevner kostnad og at betalingsvilligheten vil avta med avstand fra parkeringshuset. Mer om kostnader på neste side.

19 Den store parkeringsundersøkelsen 19 Kostnader Flere av forslagene, både parkeringsplasser, garasjer og parkeringshus vil medføre kostnader. Det er i hovedsak to faktorer som gjør seg gjeldende: Hva er beboere villige til å betale og hvordan skal kostnadene fordeles. Betalingsvilligheten er meget varierende blant beboere. Det er kort og godt ikke lett å si noe om den. Om man skal bruke kommentarene fra forrige avsnitt, kan det tenkes at betalingsvilligheten er avhengig av fasilitetene og avstanden til disse. Det er også en viss tendens til at beboere mener problemet kan løses uten betydelig kostnader, noe som åpenbart påvirker betalingsvilligheten. Et usikkerhetsmoment her er selvsagt i hvor stor grad man kjenner til kostnadene ved ulike tiltak. Når det gjelder kostnadsfordeling synes det i utgangspunktet som om flertallet mener at de som får nytte av tiltaket også må betale for det (slik det gjøres med dagens garasjer). 54% er helt eller delvis enige i påstanden, mens 20% er verken eller. Dette harmonerer imidlertid dårlig med svarene til den påfølgende påstanden. Her kan det synes som om 50% av beboerne mener at kostnadene bør fordeles likt mellom beboere 2. Det er imidlertid en mulighet for at formuleringen i denne påstanden er uheldig og kan gi inntrykk av at beboere slipper å betale, noe som ikke er tilfellet eller var hensikten med spørsmålet. Figur 40: Jeg er villig til å betale for løsninger som løser parkeringsproblemet Figur 41: Jeg mener at det er fullt mulig å løse parkeringsproblemet uten betydelige kostnader for borettslag eller beboer Figur 42: Eventuelle kostnader bør i størst mulig grad belastes de som får nytte av tiltaket Figur 43: Parkeringsproblemet er et felles problem, derfor bør kostnadene dekkes av borettslaget 2 Det kan bemerkes at det siste spørsmålet er kommet med ved en feil. Borettslaget har husleien som sin primære inntektskilde. Dersom borettslaget dekker utgifter vil dette måtte hentes inn gjennom husleien. Altså fordeles kostnader likt mellom beboere. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

20 20 Den store parkeringsundersøkelsen Kommentarer Her er et par sitater som illustrerer uenigheten omkring kostnader: Borettslaget har god økonomi. Om hver leilighet får tildelt hver sin parkeringsplass til ca.kr får det relativt liten innvirkning på husleia Fellesgjelda i Fagerlia er allerede for stor. Å bygge parkeringshus vil øke Felleskostnadene dramatisk. Flere bemerker at det er urimelig å anta at problemet er felles, siden antall biler som husstandene disponerer varierer. Følgelig bør det betales for hver bil som skal stå parkert, istedenfor å fordele kostandene likt på alle andeler. Imidlertid er det flere som ser problemer med brukerfinansiering også, fordi det da kan bli mer attraktivt å parkere i gata og da er vi like langt. Da har vi et parkeringshus, økt fellesgjeld og akkurat samme problemet. En annen finansieringsmodell er framleie. Dersom alle boenheter får tildelt en parkeringsplass så kan de som ikke har bil leie den ut til de som har to. Da slipper borettslaget administrasjonen og den som får nytte av tiltaket ender opp med å betale. Et annet forslag er å betale gradert for antall biler som disponeres. For eksempel ved å la beboere betale ekstra for flere enn én bil.

21 Den store parkeringsundersøkelsen 21 Forslag fra beboere Det er flere som i sine kommentarer foreslår parkeringshus, flere garasjer, flere parkeringsplasser og å bruke opp grønt- arealer før vi begynner å snakke om andre og dyrere tiltak. Bilkollektiv Det har kommet forslag om at borettslaget kan tilknyttes Trondheim bilkollektiv (https://www.trondheim- bilkollektiv.no). Bilkollektivet har en rekke ulike biler i sin bilpark spredt over store deler av Trondheim sentrum og leier disse ut for langt lavere priser en bilutleiefirma. For å være deltaker, forutsettes det at det innbetales et depositum og en årlig avgift (ca 900kr). I dag er nærmeste bil parkert i Ila, så det er åpenbart behov for å få satt ut en eller flere biler i Fagerlia om dette skal kunne fungere som et alternativ til bil nummer én eller nummer to. Parkeringsutvalget har vært i kontakt med bilkollektivet og de syntes dette hørtes interessant ut. Forutsetningen er selvsagt at det blir nok omsetning på bilene til at det går rundt. Alternativt kan borettslaget være med å stille garanti for en minimumsinntekt på bilene. Det må selvsagt undersøkes og utredes nærmere. Buss Beboer foreslår at borettslaget setter opp buss fra Trafoen til sentrum på morgenen og tilbake på ettermiddagen. Det poengteres at det nok er en utopi, men like fullt en fin tanke Innskjerpe reglene for bruk av garasje Flere mener at å skjerpe inn reglene for bruk av garasje vil kunne redusere problemet til en viss grad i alle fall. Alle som har garasje har i utgangspunktet forpliktet seg til å bruke den hele tiden, sommer som vinter. Dette har imidlertid ikke blitt håndhevet på noen måte, noe som selvsagt har ført til at enkelte kun bruker garasjen sporadisk til bilparkering. Når det samtidig er venteliste på å få garasjeplass, kan dette synes å være en god ide. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

22 22 Den store parkeringsundersøkelsen Konklusjon Det skal bli interessant å se i hvor stor grad parkering anses som problematisk her i lia." Problemet er et påstått problem, det er intet problem." Vi er ferdige med 50- tallet [ ] Dagens styre ser ut til å være i bevegelse. Kanskje nærmer vi oss 90 tallet?" Det er ikke bare enkelt å konkludere noe som helst på bakgrunn av denne undersøkelsen. Det er stor uenighet om hva som er problemet. Det er sågar uenighet om vi i det hele tatt har et problem. Det er derfor et stort sprik og relativt vanskelig å sammenfatte til noe som alle kan bli fornøyde med. Imidlertid kan vi oppsummere de viktigste funnene fra undersøkelsen Beboere i Fagerlia: a. Vil ha kort vei til parkering, de fleste kortere enn 100 meter. b. Vil gjerne ha en fast plass. c. Parkerer i gjennomsnitt 1,1 biler over natten. d. Synes snørydding er vanskelig e. Er litt bekymret for barns sikkerhet f. Finner av og til ikke parkering i nærheten av leiligheten 2. Begrense gateparkering a. Vil gjøre at beboere parkerer mer hensiktsmessig b. Vil ikke løse parkeringsproblemene 3. Begrenset parkering med spesiell tillatelse a. Er greit når det gjelder å begrense antall biler b. Er greit når det gjelder hvem som kan parkere flere biler c. bør gi hver husstand i gjennomsnitt 1,3 parkeringsplasser d. Løser dessverre ikke parkeringsproblemene 4. Utvidet garasjeanlegg a. Er hensiktsmessig b. Vil løse parkeringsproblemene (litt). 5. Flere faste parkeringsplasser a. Er både mulig og umulig. b. Bør ikke anlegges på bekostning av grønt- områder c. Vil løse parkeringsproblemene (litt) 6. Enveiskjøring a. Vil ikke bedre fremkommeligheten b. Vil ikke bedre barns sikkerhet (nevneverdig) c. Vil ikke løse parkeringsproblemene. 7. Parkeringshus a. Vil bli brukt og ikke brukt 3 Dette må åpenbart forstås som en meget lettvindt og populistisk oppsummering av et komplisert og tvetydig tallmateriale.

23 b. Må ikke bli for ruvende c. Vil løse de viktigste problemene 8. Kostnader a. Bør ikke påløpe b. Kan unngås gjennom billige løsninger c. Bør belastes de som får nytte av tiltak Den store parkeringsundersøkelsen 23 Selv om undersøkelsen ikke gir utvalget noen helt klare retningslinjer å jobbe etter, er det mye nyttig informasjon det kan bygges videre på. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger 322 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 322 Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger Emneord: Livsløpsboliger,

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Beboerundersøkelse 2009 Sosialgruppa på Svartlamon Innhold Forord 3 1 Innledning 4 2 Bakgrunn 4 Fra arbeiderbydel og industri til byøkologi 4 3 Analyse 6

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

Kommentarutgave 06.09.14

Kommentarutgave 06.09.14 Kommentarutgave 06.09.14 1 2 2 Kommentarutgave 06.09.14 1 Solsiden boligområde, Nydalen i Oslo 3 1.1 Beliggenhet Solsiden ligger sentralt i Nydalen og avgrenses av Nydalen Allè og Nydalen Campus (BI) i

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer