Den store parkeringsundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den store parkeringsundersøkelsen"

Transkript

1 Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag

2 2 Den store parkeringsundersøkelsen Innhold Innledning... 3 Forutsetninger for parkering... 4 Avstand til parkeringsplass... 4 Ønske om fast parkeringsplass... 4 Antall biler parkert på borettslagets område... 5 Kommentarer... 5 Problemopplevelse har vi noe problem?... 6 Barns sikkerhet... 6 Fremkommelighet... 7 Snørydding... 8 Mange nok plasser... 8 Kommentarer... 9 Begrenset gateparkering Kommentarer Begrense gateparkering med spesiell tillatelse Kommentarer Utvide eksisterende garasjeanlegg Kommentarer Flere faste parkeringsplasser Kommentarer Enveiskjøring Kommentarer Kommentarer Kostnader Kommentarer Forslag fra beboere Bilkollektiv Buss Innskjerpe reglene for bruk av garasje Konklusjon... 22

3 Den store parkeringsundersøkelsen 3 Innledning Parkeringsproblemer har vært et stadig tilbakevendende tema i borettslaget, helt siden privatbilismen for alvor begynte å skyte fart på midten av 70- tallet. Det har blitt bygget et betydelig antall garasjeplasser (nesten 50 stk) og enda flere faste parkeringsplasser er opparbeidet. Det er utarbeidet forslag om gateutvidelser, parkeringshus og parkeringsforbud. Men før man tar til på å detaljere ulike løsninger kan det være greit å ta ett skritt tilbake og tenke over hva problemet egentlig er. Og kanskje enda mer fundamentalt: Har vi noe parkeringsproblem i Fagerlia? Det var dette som var hovedhensikten med å sende ut parkeringsundersøkelsen til alle beboere. Vi forsøkte å finne ut: 1. Hva er problemet (hvis det er et problem).? 2. Hvor stort er problemet? 3. Hva synes beboere om ulike måter å løse problemet på? Undersøkelsen ble sendt til alle 204 husstandene i borettslaget, hvorav 65 stk svarte. Det gir en svarandel på ca 32% og må sies å være langt over hva vi kunne forventet. Imidlertid er det flere forhold som gjør at flere forbehold må tas når resultatene tolkes. I første rekke gjelder dette det utvalget av beboere som har svart på undersøkelsen. Det er også grunn til å tro at de som har sterke meninger om parkering og løsninger (enten for eller imot) i større grad har svart på undersøkelsen enn de som ikke har noen spesiell formening. Undersøkelsen må derfor ikke forstås som en fasit, men mer som et innspill til videre arbeid. I denne rapporten har vi forsøkt å analysere resultatene og gi vår tolkning av disse. Vi har i liten grad lent oss på statistikk ettersom dette ikke er noen avstemming, men informasjonsinnhenting. Dersom du skulle ha synspunkter på vår fortolkning eller har andre innspill vedrørende parkering er det fremdeles mulig å sende en e- post til Fagerlia Hageby borettslag, 2012

4 4 Den store parkeringsundersøkelsen Forutsetninger for parkering Det er nødvendig å skjønne hvilke forutsetninger beboere har for hva de mener om parkering. Derfor søkte parkeringsundersøkelsen å kartlegge hvor langt unna leiligheten folk er villige til å parkere, hvor viktig det er å ha kort vei til parkeringsplassen, hvor mange biler som parkeres og hvorvidt beboere ønsker en fast plass å parkere. Avstand til parkeringsplass Den maksimale avstanden til parkeringsplass synes å være relativt kort. Ca 51% vil ha parkeringsplassen sin 50 meter eller kortere fra huset. Innenfor en grense på 200 meter befinner 97% av beboerne seg, mens resterende 3% aksepterer hele 500 meter som maksimal avstand. Det kan innvendes at det er vanskelig å angi avstand i meter. Og at det selvsagt også vil variere med tanke på hvilken parkeringsfasilitet som tilbys. Like fullt kan det se ut til at 200 meter er en praktisk avstand å ta utgangspunkt i ved planlegging av nye parkeringsplasser. Figur 1: Hva mener du er den maksimale avstanden fra en parkeringsplass til huset ditt om du skal bruke den daglig? Det kan også virke som om avstanden til parkeringsplassen er viktig for folk (gjennomsnitt 4,6), selv om det synes å være enn viss uenighet om dette. Figur 2: Det er viktig for meg å ha kort vei til der jeg parkerer Ønske om fast parkeringsplass Undersøkelsen viser at langt de fleste ønsker seg en fast plass å parkere (gjennomsnitt 5,3). To tredjedeler (68%) svarer at de er helt eller delvis enig i at fast plass er viktig. Kanskje mer bemerkelsesverdig er det at 39% er helt enig (7 poeng) i at fast plass er viktig. Figur 3: Det er viktig for meg å ha (få) en fast plass å parkere

5 Antall biler parkert på borettslagets område I følge undersøkelsen har hele 74% prosent av beboerne én bil parkert over natten i Fagerlia. De resterende har enten to biler parkert (18%) eller ingen biler parkert (8%). I gjennomsnitt har hver husstand 1,1 bil parkert på området over natten. Den store parkeringsundersøkelsen 5 Figur 4: Hvor mange biler tilknyttet husholdningen står parkert i Fagerlia over natten? Kommentarer Det er flere som påpeker at nærhet til parkering er viktig. Det gjelder både småbarnsfamilier og personer med fysiske handicap som ikke kan ventes å tilbakelegge stor avstand vinterstid for å nå bilen. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

6 6 Den store parkeringsundersøkelsen Problemopplevelse har vi noe problem? Det er viktig å kartlegge hvorvidt beboere faktisk opplever parkeringssituasjonen problematisk. I denne delen av undersøkelsen var hensikten å få kartlagt hvor skoen trykker og hvor hardt eventuelt det trykket er. Vi valgte fire ulike faktorer som kan tenkes å være problematisk: Barns sikkerhet Fremkommelighet Snørydding Mangel på parkeringsplass Det er potensielt mange flere områder som kan være av betydning for opplevelsen av et parkeringsproblem og derfor tillot undersøkelsen også fritekstbesvarelser på dette punktet. Barns sikkerhet Det er svak tendens mot at folk er bekymret for barns sikkerhet. 54% av svarene er helt eller delvis enige i påstanden. I Ramsharts vei oppleves dette tilsynelatende som et større problem enn resten av Fagerlia. Likevel, de aller fleste er bare delvis enige i påstanden (5 poeng). I kommentarene nevnes det at det som først og fremst utgjør en risiko er hastighet og frekvens på biltrafikken. Altså må hastigheten ned eller trafikken bort for å bedre sikkerheten for barn. Figur 5: Dagens parkeringssituasjon gjør meg bekymret for barns sikkerhet (totalt) Figur 6: Dagens parkeringssituasjon gjør meg bekymret for barns sikkerhet (Ramshartsv)

7 Den store parkeringsundersøkelsen 7 Fremkommelighet Majoriteten (60%) er helt eller delvis uenige i påstanden om at det er problematisk å komme forbi parkerte biler, mot bare 27% som sier seg helt eller delvis enig. Når det gjelder uønskede parkeringer er det imidlertid jevnere fordelt. Her er 23% helt enige (7 poeng) i at biler ofte er parkert uhensiktsmessig. Samtidig er nesten 40% helt eller delvis uenige i denne påstanden. Selv om det er flere som ofte opplever uønskede parkeringer blir vi imidlertid ikke så irritert av dette. Det er bare 23% som er helt eller delvis enige i at de blir irritert på andres hensynsløse parkeringer. Figur 7: Jeg har problemer med å komme forbi parkerte biler Figur 8: Jeg opplever ofte at biler er parkert på steder de ikke skulle vært parkert Det kan altså synes som om fremkommelighet ikke er noe stort problem for de fleste. Imidlertid er det flere beboere som påpeker faren ved at utrykningskjøretøy ikke kommer forbi. Et annet forslag er å merke stedene der passasjen er for smal med parkering forbudt. Det nevnes også at parkering i veikryss oppleves problematisk. Krysset Aaengveien/Schiøtz vei og Figur 9: Jeg blir ofte irritert på andres hensynsløse parkeringer parkering langs begge sidene i motsatt ende av Schiøtz vei er også noe flere opplever som et problem. Mer interessant blir det kanskje hvis vi ser på om folk føler seg tvungne til å parkere uhensiktsmessig. Her er 75% helt eller delvis uenige i påstanden. I Schiøtz vei er det imidlertid flere som er enige i påstanden. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

8 8 Den store parkeringsundersøkelsen Snørydding Snørydding oppleves vanskelig for nær 60% (helt eller delvis). I motsetning til hva man kunne tro er dette også uavhengig av hvilke parkeringsfasiliteter man har tilgang til. Problemet synes å være noe større i Ramsharts vei enn ellers i borettslaget. Figur 10: Snørydding er vanskelig med dagens gateparkering Flere utrykker stor sympati for vaktmesteren som må rydde snø på vinteren, mens andre ønsker seg brøytevarsel (skilting) slik at folk flytter bilene og snøen kan ryddes ordentlig. Mange nok plasser Et annet sentralt poeng er å få kartlagt hvorvidt beboere synes det per i dag er vanskelig å finne en plass til bilen. Dette kan benyttes som en indikator på hvor akutt problemet er og om behovet knyttes til permanente plasser istedenfor antall plasser (fast plass kontra gateparkering). Som det fremgår av figuren til høyre er de aller fleste (70%) uenige i at de ofte ikke finner en plass i nærheten av der de bor. Situasjonen for de som kun har tilgang til gateparkering er ikke så ulik. Men for beboerne i Schiøtz vei synes det å være flere som er enige i påstanden. Figur 11: Snørydding er vanskelig med dagens gateparkering (Ramshartsvei) Figur 12: Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i nærheten av der jeg bor Figur 13: Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i nærheten av der jeg bor (Gateparkering) Figur 14 Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i nærheten av der jeg bor (Schiøtz vei)

9 Den store parkeringsundersøkelsen 9 Når det er sagt, så fremgår det også at de færreste ofte opplever problemer med å finne en parkeringsplass i det hele tatt. 76% er helt uenig i påstanden om at de ofte ikke finner parkeringsplass i det hele tatt. Tilsvarende vises også for beboere i Schiøtz vei. Så, til tross for at de oftere enn andre ikke finner plass i nærheten av der de bor, så finner de altså en plass å parkere. Dette kan også være noe av forklaringen på at beboere i liten grad føler seg tvungen til å parkere på steder de vet er uhensiktsmessige. Resultatet her er imidlertid en kontrast til svarene på om biler ofte står parkert på steder de ikke burde (se Figur 8). Om man setter disse i sammenheng kan det virke som om beboere enten ikke vet at de parkerer uhensiktsmessig, eller gjør det selv om de ikke er tvungne til det. Et tredje alternativ kan selvsagt være at selvjustisen ikke er like hard som nabojustisen Figur 15: Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i det hele tatt Figur 16: Jeg opplever ofte at jeg ikke finner parkeringsplass i det hele tatt (Schiøtz vei) Kommentarer Det er flere som peker på at et av hovedproblemene med parkering er at folk ikke bruker garasjene og/eller parkeringsplassene sine. Flere kommentarer er listet under. - Det eneste som vil avhjelpe parkerinsproblematikken i Fagerlia er å bygge et parkeringshus i 3 plan der garasjene i Aaengveien står. - Dersom noen har virkelige problemer så burde dere se på de garasjene vi har. Det må jo være SVÆRT få av dem som faktisk brukes til å ha biler i. - Min bekymring er at biler i gata medfører en uoversiktlig trafikksituasjon for bla lekende barn Figur 17: Jeg føler meg ofte tvunget til å parkere på steder jeg vet er uhensiktsmessig fordi det ikke er plass noen andre steder - Opplever ingen problemer av betydning - Fungerer veldig bra der vi bor - Så lenge vil alle tar hensyn er det mulig å ha en tilnærmet samme parkeringskultur som vi har nå - "Jeg er privilegert og har garasje...og vel en som knapt har uttalerett Fagerlia Hageby borettslag, 2012

10 10 Den store parkeringsundersøkelsen Begrenset gateparkering Et av forslagene som har vært drøftet tidligere er å begrense gateparkering til steder hvor det ikke er til hinder for trafikkavviklingen. I utgangspunktet burde en slik begrensning ikke gi færre parkeringsplasser siden veitrafikkloven skal forhindre folk fra å parkere der de er til hinder for andre trafikanter. Imidlertid er praksis og teori to vidt forskjellige ting og i praksis ville nok begrensningene medføre færre muligheter til parkering. Et moment ved denne løsningen er om tydeligere merking vil gjøre at folk i større grad lar være å parkere der de kan være til hinder. Det kan synes som om det ville i noen grad fått en slik effekt. 54% er helt eller delvis enige i påstanden. Det er også på det rene at om begrensningen gir seg utslag i at man ikke finner parkeringsplass, enten i nærheten av egen bolig eller i det hele tatt, ville de fleste bli meget irritert. Hele 80% er helt eller delvis enige i påstanden. Majoriteten (71%) anser ikke at begrenset gateparkering vil løse parkeringsproblemene i Fagerlia. Kommentarer Flere bemerker at dersom det medfører færre parkeringsplasser vil det ikke løse problemet. Imidlertid kan det vurderes i kombinasjon med andre tiltak. For eksempel pålegge bruk av garasje, bygge flere garasjeplasser (p- hus) eller parkeringsplasser. Figur 18: Med tydeligere merking av tillatt parkering vil jeg i mindre grad parkere der det ikke er lov Figur 19: Jeg ville oppleve det veldig irriterende dersom jeg ikke fant en plass å parkere lovlig Figur 20: Jeg ville oppleve det irriterende dersom jeg ikke fant en lovlig plass i nærheten av der jeg bor Figur 21: Begrense tillatt parkering vil løse problemet med parkering i Fagerlia

11 Begrense gateparkering med spesiell tillatelse Dette forslag til løsning er i grunn det samme som over, men at man i tillegg innfører parkeringstillatelser. Dette for å sikre at det ikke utstedes flere tillatelser enn det finnes parkeringsplasser (både leide, i garasje, i gårdene og i gatene). Den store parkeringsundersøkelsen 11 I spørsmålet om borettslaget bør kunne begrense antall biler som kan parkeres er tendensen at beboere er enige i påstanden. 53% er helt eller delvis enige, mens 30% er helt eller delvis uenige. Det er imidlertid forholdsvis mange som er enten helt enige eller helt uenige. Det er kanskje ikke så unaturlig gitt formuleringen som det er lett å enten være enig eller uenig i. Det samme mønsteret tegner seg også, ikke uventet, i spørsmålet om fordeling av parkeringsplasser. Av de som er helt eller delvis enige i at borettslaget bør kunne begrense antall plasser er 83% også enige i at spesielle behov bør være normen for å tildele flere plasser. De resterende 17% er nøytral. Figur 22: Jeg synes det er rimelig at borettslaget begrenser antall biler jeg kan parkere på området Figur 23: Kun spesielle behov bør gjøre at man får tillatelser for flere biler enn andre Når det gjelder antall plasser man i utgangspunktet bør ha, mener de fleste (64%) at én bil er nok. 30 % mener to biler er passe, mens fåtallet mener enten 0 biler (1%) eller 3 eller flere biler (3%) er passende. Det er imidlertid ganske godt samsvar mellom hvor mange biler beboere har parkert i dag og hva de mener er et rimelig antall. Av de beboerne som i dag har to biler parkert i Fagerlia mener 65% Figur 24: Hvor mange biler bør hver beboer i utgangspunktet ha tillatelse til å parkere? Figur 25: Hvor mange biler bør hver beboer i utgangspunktet ha tillatelse til å parkere? (beboere som har to biler i dag) at to eller flere parkeringsplasser bør være utgangspunktet. I gjennomsnitt mener viser undersøkelsen at beboere mener 1,3 biler 1 er et bra utgangspunkt. 1 Flere har påpekt at formuleringen i spørsmålet var uklar. Beboer eller husstand? Følgelig er tolkningen noe usikker. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

12 12 Den store parkeringsundersøkelsen Når det kommer til om dette vil bidra til å løse parkerings- problemet er tendensen negativ. Det er relativt store sprik, men over 20% er helt uenige. Det kan også synes som om de som i utgangspunktet har to biler parkert i Fagerlia er mer negative til begrensninger enn andre. Kommentarer Det er flere som påpeker at parkering med spesiell tillatelse vil skape problemer for besøkende. Det er opplagt at det ville måtte lages en løsning også for disse, men hvordan det kunne vært løst kan selvsagt diskuteres. Figur 26: Parkering med spesiell tillatelse vil løse problemet med parkering i Fagerlia Det er også flere som korrekt påpeker at det er kommunale veier i Fagerlia og derfor er ikke avgjørelsen opp til borettslaget å Figur 27: Parkering med spesiell tillatelse vil løse problemet med parkering i Fagerlia (beboere som har to biler i dag) fatte. Det er imidlertid ikke urimelig at Trondheim kommune vil kunne være med på ønskede endringer for parkering i borettslaget. Spesielt hvis disse bedrer fremkommeligheten. Flere påpeker at et slikt tiltak kan føre til at de som har faste parkeringsplasser eller garasjeplasser bruker disse istedenfor å stå parkert i gata. Det er også en del uenighet: Noen hevder man ikke kan regne med å kunne parkere mer enn én bil i Fagerlia siden plassen er såpass begrenset, mens andre mener at å begrense til én bil ikke holder mål i dagens samfunn. Andre igjen mener at det vil kunne føles som en inngripen i privatlivet om en skal risikere å få bot utenfor sitt eget hjem. Flere mener at man kunne laget en todelt løsning, slik at alle fikk én plass i nærheten av hjemmet, mens eventuelt øvrige biler måtte hensettes på parkeringsplasser i periferien. Administrasjon av løsningen er også noe som kommenteres. Hvordan skal det håndheves og hvordan skal det praktisk løses når beboere får ny bil, flytter, osv.

13 Den store parkeringsundersøkelsen 13 Utvide eksisterende garasjeanlegg Det har vært luftet tidligere å bygge en ny garasjerekke på baksiden av eksisterende garasjerekke i Fagerliveien. Tomta tilhører i dag Trondheim kommune, men det kan tenkes at man kan gjøre et bytte mot tomt ovenfor bebyggelsen (borettslaget eier helt opp til strandlinja). Omkring 60% er helt eller delvis enig i at det vil være hensiktsmessig å parkere i et slikt garasjeanlegg. Polariseringen er imidlertid tydelig med den U- formede grafen som viser at nærmere 20% er helt uenige i påstanden. Det er imidlertid påfallende lite forskjell på hvor beboerne bor og hvorvidt de har parkeringsplass, garasje eller benytter gateparkering nå. Figur 28: Jeg ville finne det hensiktsmessig å parkere i et slikt garasjeanlegg Figur 29: Et utvidet garasjeanlegg vil løse problemet med parkering i Fagerlia Det er også verdt å merke seg at selv om flere finner det hensiktsmessig er beboere ikke uten videre enig i at dette bidrar til å løse parkeringsproblemet. 49% er helt eller delvis enige, men betydelig flere er bare delvis enige. Det kan tolkes som at utvidelse av garasjeanlegg vil bidra, men ikke løse problemet. Kommentarer Flere påpeker at hvorvidt dette hjelper avhenger av om garasjene faktisk brukes. Og som én sier: i en stresset hverdag med småbarn, poser og sekker som skal lempes ut av bil, hadde vi uansett ville parkert nærmest mulig huset. På den andre siden mener flere at dette uansett vil medføre mindre problemer med brøyting på vinteren, ettersom flere biler vil være unna vei når det trengs som mest. Og noen er av det mer utålmodige slaget: Bare få dette gjennomført asap. Flere påpeker også at et slikt anlegg må være selvfinansierende. Altså at leieprisen dekker kostnadene ved å bygge og drifte anlegget. Et annet moment som nevnes er at dette vil kunne redusere biltrafikken inne på borettslagets område og derfor også bidra til bedre sikkerhet for barn. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

14 14 Den store parkeringsundersøkelsen Flere faste parkeringsplasser Borettslaget har flere faste parkeringsplasser som kan leies av beboere (totalt 75stk). En løsning på parkeringsproblemene kan være å bygge flere slike faste parkeringsplasser. Siden det er bygget en del slike plasser, må det utvises en viss kreativitet når eventuelt nye skal planlegges. I denne sammenhengen er det nærliggende å se på mulighetene for parkeringsplasser og hensynet til å bevare grøntområdene i Fagerlia. Når det gjelder muligheter for å lage nye parkeringsplasser synes beboerne igjen å være delte. Noen er sterkt for, andre er sterkt mot og en tredje gruppe forholder seg relativt nøytral. Splittelsen vises også i spørsmålet om parkeringsplasser ikke skal gå på Figur 30: Jeg ser muligheter for å lage nye parkeringsplasser i nærheten av der jeg bor Figur 31: Det er viktig at ikke parkeringsplasser går på bekostning av felles grønt- områder bekostning av grøntområder. Her er imidlertid en markant gruppe mennesker (25%) helt enige i påstanden (at grøntområder er viktigere). De øvrige er nokså jevnt fordelt. I undersøkelsen ble beboere som mente det var muligheter for å bygge parkeringsplass bedt om å spesifisere hvor det mente dette kunne være hensiktsmessig. Følgende alternativer er fremkommet. Utvidelse av parkeringsplass mellom Ramsharts vei 2-4. Nedenfor Aaengveien 15. I krysset mellom Fagerliveien og Ramsharts vei. På oddetallssiden (sørsiden) av Schiøtz vei (hele strekningen). Eventuelt etablere skråparkering. Utvide enkelte gårder for parkering for beboere. Utvidelse av parkeringsplass i krysset Schiøtz vei/aaengveien Langs Fagerliveien, på motsatt side av garasjeanlegget. Nedenfor Aaengveien 9. Rive garasjene og bygge parkeringsplasser i stedet. På fotballbanen bak garasjene i Aaengveien. Området ved Skogvokterveien må utredes. Det er viktig å påpeke at dette er forslag, ikke ferdigarbeidede løsninger. Enkelte tar også forbehold om at de ikke har full oversikt over mulige konsekvenser. Flere mener også at en objektiv gruppe bør komme med forslag.

15 Den store parkeringsundersøkelsen 15 Til tross for sterk splid om mulighetene for å bygge flere plasser og hvorvidt disse skal gå på bekostning av grønt- områder, virker det som om flertallet er positiv til at faste parkeringsplasser kan bidra til å løse parkeringsproblemene. 49% er helt eller delvis enige i at det vil bidra, 29% er verken eller, mens de resterende er helt eller delvis uenige. Figur 32: Flere faste parkeringsplasser vil løse problemet med parkering i Fagerlia Kommentarer Uenigheten blant beboere kommer godt til utrykk i følgende to sitater: - Det er ikke ønskelig med mer trafikk inn i området, så det måtte i så fall komme på bekostning av gate- plasser - Vil ikke hjelpe hvis antall gateplasser reduseres tilsvarende. Flere utrykker stor tro på parkeringsplasser som en god løsning. Spesielt siden disse skaper bedre orden enn gateparkering og er mer plasseffektive enn garasjer. Det blir også foreslått å rive garasjeanleggene og erstatte disse med flere parkeringsplasser. En annen klør seg i hodet over at prosjektet med oppmerking av betalparkeringsplasser synes å ha strandet før det nådde de øverste deler av borettslaget. Flere mener også at parkeringsplassene ikke bør være faste, men isteden være åpen for alle. Det vil sikre en mye bedre utnyttelse av plassene hele tiden, slik at plasser ikke står ledige når beboer er på ferie. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

16 16 Den store parkeringsundersøkelsen Enveiskjøring Enveiskjøring har blitt lansert som en mulighet for å bedre fremkommeligheten. Ideen er at om man slipper å møte biler vil ikke trange passasjer være til like stor hindring. Det ser imidlertid ut til at de fleste enten ikke har tro på bedre fremkommelighet eller ikke har noen spesiell mening. 25% er helt uenig i at dette vil bedre fremkommeligheten. Det er også stor uenighet om dette vil bedre sikkerheten for barn. Det er svak overvekt (51%) av beboere som er helt eller delvis enige at sikkerheten blir bedre. Samtidig er hele 20% helt uenig i dette. Til tross for denne uenigheten synes langt de fleste (39%) å være enige om at enveiskjøring ikke vil bidra til å løse parkeringsproblemet. Samtidig er 31% verken enige eller uenige i at det vil bidra. Figur 33: Enveiskjøring vil bedre fremkommeligheten Figur 34Enveiskjøring vil bedre sikkerheten for barn Kommentarer Om barns sikkerhet hevder én beboer at dette i stor grad er knyttet til kjørehastighet og derfor vil ikke enveiskjøring bedre dette. En annen hevder på sin side at det vil bli tryggere for barn, men vil ikke løse parkeringsproblemet. Figur 35: Enveiskjøring i (deler av) veinettet vil løse problemet med parkering i Fagerlia Atter andre har problemer med å se sammenhengen mellom enveiskjøring og parkering i det hele tatt. Det blir også bemerket at enveiskjøring kan medføre lengre kjørelengde, ettersom alle blir nødt til å kjøre rundt for å komme ut av Fagerlia.

17 Den store parkeringsundersøkelsen 17 Parkeringshus Parkeringsutvalget har sett på muligheten for å bygge parkeringshus i borettslaget. Det er sålangt kun kommet til prosjektskissestadiet, altså er ikke alle detaljer avklart. I store trekk innbefatter forslaget at det bygges et parkeringshus som kan romme 204 biler (én til hver andel) og som har innkjøring fra både Schiøtz vei, Aaengveien og Skogvokterveien. Under generalforsamlingen i 2010 ble det en til tider opphetet debatt om hovedsakelig tre forhold: kostnad, hvor sjenerende bygget ville bli og om beboere i det hele tatt ville bruke det? Her ser vi på de to siste faktorene, kostnader blir behandlet på de neste sidene. Av undersøkelsen fremgår det at det er en viss polarisering når det gjelder daglig bruk av et slikt parkeringshus. Selv om tendensen synes å være noe i positiv retning (45 % er helt eller delvis enige i påstanden). Samtidig er det en ikke ubetydelig andel beboere (20% som er helt uenige i påstanden). Når det gjelder utforming later det til å være enighet om at bygget ikke må bli for ruvende i landskapet. 50% er helt enige i påstanden og 21% er delvis enige i påstanden. Figur 36: Jeg ville ha benyttet parkeringshuset daglig Figur 37: Det er avgjørende for meg at parkeringshuset ikke blir for ruvende i landskapet Figur 38: Jeg tror et slikt parkeringshus ville ha hevet verdien av leilighetene i Fagerlia Et aspekt som til en viss grad kan være med å forsvare kostnaden ved et parkeringshus er hvorvidt leilighetene vil stige i verdi som følge av det. Her er det igjen stor uenighet, selv om tendensen viser at beboere er enige i at verdien vil heves. Ikke overraskende synes det igjen å være stor uenighet om parkeringshus vil bidra til å løse Figur 39: Slik jeg ser det, vil et parkeringshus løse de viktigste utfordringene knyttet til parkering i Fagerlia parkeringsproblemene. Likevel, 58% er helt eller delvis enige i påstanden om at det vil løse de viktigste utfordringene, mot 25% helt eller delvis uenige. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

18 18 Den store parkeringsundersøkelsen Kommentarer Det er flere som mener parkeringshus er det eneste reelle alternativet for å få etablert nok parkeringsplasser i Fagerlia. Enkelte ønsker ikke et slikt bygg i Fagerlia, mens andre mener at det i størst mulig grad må bygges under bakken. En påpeker at dagens gjerde rundt fotballbanen verken er en estetisk nytelse eller spesielt lite ruvende. Noen ser også for seg muligheten for et forsamlingshus på taket. Parkeringshus i tillegg til redusert gateparkering vil kunne redusere trafikken internt, dersom det samtidig blir innført restriksjoner på gateparkering. En hevder også at med parkeringshus vil en kunne oppnå et tilnærmet bilfritt bomiljø. Et ankepunkt som også blir gjentatt er hvorfor beboere som i dag ikke bruker garasjene plutselig skal begynne å bruke et parkeringshus? Folk setter bilene i gata fordi det er for langt å gå. Avstand er et gjennomgående tema for de som mener de bor for langt unna. Da vil et parkeringshus fremstå som lite attraktivt. Det er også flere som nevner kostnad og at betalingsvilligheten vil avta med avstand fra parkeringshuset. Mer om kostnader på neste side.

19 Den store parkeringsundersøkelsen 19 Kostnader Flere av forslagene, både parkeringsplasser, garasjer og parkeringshus vil medføre kostnader. Det er i hovedsak to faktorer som gjør seg gjeldende: Hva er beboere villige til å betale og hvordan skal kostnadene fordeles. Betalingsvilligheten er meget varierende blant beboere. Det er kort og godt ikke lett å si noe om den. Om man skal bruke kommentarene fra forrige avsnitt, kan det tenkes at betalingsvilligheten er avhengig av fasilitetene og avstanden til disse. Det er også en viss tendens til at beboere mener problemet kan løses uten betydelig kostnader, noe som åpenbart påvirker betalingsvilligheten. Et usikkerhetsmoment her er selvsagt i hvor stor grad man kjenner til kostnadene ved ulike tiltak. Når det gjelder kostnadsfordeling synes det i utgangspunktet som om flertallet mener at de som får nytte av tiltaket også må betale for det (slik det gjøres med dagens garasjer). 54% er helt eller delvis enige i påstanden, mens 20% er verken eller. Dette harmonerer imidlertid dårlig med svarene til den påfølgende påstanden. Her kan det synes som om 50% av beboerne mener at kostnadene bør fordeles likt mellom beboere 2. Det er imidlertid en mulighet for at formuleringen i denne påstanden er uheldig og kan gi inntrykk av at beboere slipper å betale, noe som ikke er tilfellet eller var hensikten med spørsmålet. Figur 40: Jeg er villig til å betale for løsninger som løser parkeringsproblemet Figur 41: Jeg mener at det er fullt mulig å løse parkeringsproblemet uten betydelige kostnader for borettslag eller beboer Figur 42: Eventuelle kostnader bør i størst mulig grad belastes de som får nytte av tiltaket Figur 43: Parkeringsproblemet er et felles problem, derfor bør kostnadene dekkes av borettslaget 2 Det kan bemerkes at det siste spørsmålet er kommet med ved en feil. Borettslaget har husleien som sin primære inntektskilde. Dersom borettslaget dekker utgifter vil dette måtte hentes inn gjennom husleien. Altså fordeles kostnader likt mellom beboere. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

20 20 Den store parkeringsundersøkelsen Kommentarer Her er et par sitater som illustrerer uenigheten omkring kostnader: Borettslaget har god økonomi. Om hver leilighet får tildelt hver sin parkeringsplass til ca.kr får det relativt liten innvirkning på husleia Fellesgjelda i Fagerlia er allerede for stor. Å bygge parkeringshus vil øke Felleskostnadene dramatisk. Flere bemerker at det er urimelig å anta at problemet er felles, siden antall biler som husstandene disponerer varierer. Følgelig bør det betales for hver bil som skal stå parkert, istedenfor å fordele kostandene likt på alle andeler. Imidlertid er det flere som ser problemer med brukerfinansiering også, fordi det da kan bli mer attraktivt å parkere i gata og da er vi like langt. Da har vi et parkeringshus, økt fellesgjeld og akkurat samme problemet. En annen finansieringsmodell er framleie. Dersom alle boenheter får tildelt en parkeringsplass så kan de som ikke har bil leie den ut til de som har to. Da slipper borettslaget administrasjonen og den som får nytte av tiltaket ender opp med å betale. Et annet forslag er å betale gradert for antall biler som disponeres. For eksempel ved å la beboere betale ekstra for flere enn én bil.

21 Den store parkeringsundersøkelsen 21 Forslag fra beboere Det er flere som i sine kommentarer foreslår parkeringshus, flere garasjer, flere parkeringsplasser og å bruke opp grønt- arealer før vi begynner å snakke om andre og dyrere tiltak. Bilkollektiv Det har kommet forslag om at borettslaget kan tilknyttes Trondheim bilkollektiv (https://www.trondheim- bilkollektiv.no). Bilkollektivet har en rekke ulike biler i sin bilpark spredt over store deler av Trondheim sentrum og leier disse ut for langt lavere priser en bilutleiefirma. For å være deltaker, forutsettes det at det innbetales et depositum og en årlig avgift (ca 900kr). I dag er nærmeste bil parkert i Ila, så det er åpenbart behov for å få satt ut en eller flere biler i Fagerlia om dette skal kunne fungere som et alternativ til bil nummer én eller nummer to. Parkeringsutvalget har vært i kontakt med bilkollektivet og de syntes dette hørtes interessant ut. Forutsetningen er selvsagt at det blir nok omsetning på bilene til at det går rundt. Alternativt kan borettslaget være med å stille garanti for en minimumsinntekt på bilene. Det må selvsagt undersøkes og utredes nærmere. Buss Beboer foreslår at borettslaget setter opp buss fra Trafoen til sentrum på morgenen og tilbake på ettermiddagen. Det poengteres at det nok er en utopi, men like fullt en fin tanke Innskjerpe reglene for bruk av garasje Flere mener at å skjerpe inn reglene for bruk av garasje vil kunne redusere problemet til en viss grad i alle fall. Alle som har garasje har i utgangspunktet forpliktet seg til å bruke den hele tiden, sommer som vinter. Dette har imidlertid ikke blitt håndhevet på noen måte, noe som selvsagt har ført til at enkelte kun bruker garasjen sporadisk til bilparkering. Når det samtidig er venteliste på å få garasjeplass, kan dette synes å være en god ide. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

22 22 Den store parkeringsundersøkelsen Konklusjon Det skal bli interessant å se i hvor stor grad parkering anses som problematisk her i lia." Problemet er et påstått problem, det er intet problem." Vi er ferdige med 50- tallet [ ] Dagens styre ser ut til å være i bevegelse. Kanskje nærmer vi oss 90 tallet?" Det er ikke bare enkelt å konkludere noe som helst på bakgrunn av denne undersøkelsen. Det er stor uenighet om hva som er problemet. Det er sågar uenighet om vi i det hele tatt har et problem. Det er derfor et stort sprik og relativt vanskelig å sammenfatte til noe som alle kan bli fornøyde med. Imidlertid kan vi oppsummere de viktigste funnene fra undersøkelsen Beboere i Fagerlia: a. Vil ha kort vei til parkering, de fleste kortere enn 100 meter. b. Vil gjerne ha en fast plass. c. Parkerer i gjennomsnitt 1,1 biler over natten. d. Synes snørydding er vanskelig e. Er litt bekymret for barns sikkerhet f. Finner av og til ikke parkering i nærheten av leiligheten 2. Begrense gateparkering a. Vil gjøre at beboere parkerer mer hensiktsmessig b. Vil ikke løse parkeringsproblemene 3. Begrenset parkering med spesiell tillatelse a. Er greit når det gjelder å begrense antall biler b. Er greit når det gjelder hvem som kan parkere flere biler c. bør gi hver husstand i gjennomsnitt 1,3 parkeringsplasser d. Løser dessverre ikke parkeringsproblemene 4. Utvidet garasjeanlegg a. Er hensiktsmessig b. Vil løse parkeringsproblemene (litt). 5. Flere faste parkeringsplasser a. Er både mulig og umulig. b. Bør ikke anlegges på bekostning av grønt- områder c. Vil løse parkeringsproblemene (litt) 6. Enveiskjøring a. Vil ikke bedre fremkommeligheten b. Vil ikke bedre barns sikkerhet (nevneverdig) c. Vil ikke løse parkeringsproblemene. 7. Parkeringshus a. Vil bli brukt og ikke brukt 3 Dette må åpenbart forstås som en meget lettvindt og populistisk oppsummering av et komplisert og tvetydig tallmateriale.

23 b. Må ikke bli for ruvende c. Vil løse de viktigste problemene 8. Kostnader a. Bør ikke påløpe b. Kan unngås gjennom billige løsninger c. Bør belastes de som får nytte av tiltak Den store parkeringsundersøkelsen 23 Selv om undersøkelsen ikke gir utvalget noen helt klare retningslinjer å jobbe etter, er det mye nyttig informasjon det kan bygges videre på. Fagerlia Hageby borettslag, 2012

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Drammen ønsker bedre byluft

Drammen ønsker bedre byluft TØI rapport 570/2002 Forfattere: Astrid H Amundsen og Ulf Rydningen Oslo 2002, 59 sider Sammendrag: 80% piggfritt i innen 2004? Resultater fra en spørreundersøkelse i og fem nabokommuner. ønsker bedre

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon - spørsmål om diskriminering i sameie - elektrisk rullestol - nedsatt funksjonsevne

Sammendrag og anonymisert versjon - spørsmål om diskriminering i sameie - elektrisk rullestol - nedsatt funksjonsevne Sammendrag og anonymisert versjon - spørsmål om diskriminering i sameie - elektrisk rullestol - nedsatt funksjonsevne Mann med nedsatt bevegelsesevne hevdet at et avslag på oppsett av ladekontakt for elektrisk

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Rammesøknad garasjer / parkering sone A6. Beboere inviteres til å komme med innspill basert på vedlagte tegninger og ønsket løsning.

Rammesøknad garasjer / parkering sone A6. Beboere inviteres til å komme med innspill basert på vedlagte tegninger og ønsket løsning. Rammesøknad garasjer / parkering sone A6 Beboere inviteres til å komme med innspill basert på vedlagte tegninger og ønsket løsning. Møtereferat nye garasjer og parkeringsplasser sone A4 og A6 Sted: Angelltrøa

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/ Parkeringsforbud på Kaja-feltet Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/03642-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Forslag til skiltplan med parkering forbudt-sone på Kaja-feltet

Detaljer

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel Ellipsen borettslag Org nr 997 523 385 Styret v/styreleder Ove Bengt Berg Gladengveien 6 E 0061 Oslo Oslo kommune v/bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 Oslo og Oslo politidistrikt v/trafikkseksjonen,

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

Rammesøknad garasjer / parkering sone A4. Beboere inviteres til å komme med innspill basert på vedlagte tegninger og ønsket løsning.

Rammesøknad garasjer / parkering sone A4. Beboere inviteres til å komme med innspill basert på vedlagte tegninger og ønsket løsning. Rammesøknad garasjer / parkering sone A4 Beboere inviteres til å komme med innspill basert på vedlagte tegninger og ønsket løsning. Møtereferat nye garasjer og parkeringsplasser sone A4 og A6 Sted: Angelltrøa

Detaljer

Rapport fra Parkeringsutvalget 2014

Rapport fra Parkeringsutvalget 2014 Rapport fra Parkeringsutvalget 2014 1. Innledning Generalforsamlingen vedtok mai 2014 å opprette et parkeringsutvalg for å se på parkeringsproblematikken i borettslaget (som består av 206 andeler). 2 personer

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus over Asker kommunes vedtak i byggesak av 19. juni d.å.

Klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus over Asker kommunes vedtak i byggesak av 19. juni d.å. Olav Haugen Moen Schweigaardsgate 76B 0656 Oslo Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Oslo, 25. juni 2013 Klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus over Asker kommunes vedtak i byggesak av 19. juni d.å.

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Sett fra vårt ståsted, vil det eventuelle verditapet ved å bygge færre boligenheter oppveies av fordelene en redusert utbygging vil medføre.

Sett fra vårt ståsted, vil det eventuelle verditapet ved å bygge færre boligenheter oppveies av fordelene en redusert utbygging vil medføre. SJØVEGEN HUSEIERLAG Til Trondheim kommune, Byplankontoret ved byplansjef Ann- Margrit Harkjerr og saksbehandler Kjersti Angelsen Rinbø Sjøvegen 17. august 2012 HØRINGSUTTALELSE DETALJREGULERING AV SJØVEGEN-

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Den forbudte skogen Kapittel 1

Den forbudte skogen Kapittel 1 Den forbudte skogen «Kom da, vi har ikke hele dagen på oss!» Mari var lei av at hun alltid måtte mase på tvillingbroren sin, Martin. Til snart å være fjorten år og like gammel som henne selv, syntes hun

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Seminar: Kampanjen «vintersyklister Lillehammer, 19. april

Detaljer

Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Dokumentsenter 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3

Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Dokumentsenter 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3 Fra: Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Til: Dokumentsenter Emne: 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3 Sendt: 30. oktober 2012 15:49 Takk skal du ha, da avventer vi kommunens tilbakemelding.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Disse trafikk- og parkeringsregler er utarbeidet av styret for Grensen borettslag og vedtatt i styremøte 4. juli 2011 med gyldighet fra samme dato.

Disse trafikk- og parkeringsregler er utarbeidet av styret for Grensen borettslag og vedtatt i styremøte 4. juli 2011 med gyldighet fra samme dato. TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER G RENSEN BORETTSLAG Disse trafikk- og parkeringsregler er utarbeidet av styret for Grensen borettslag og vedtatt i styremøte 4. juli 2011 med gyldighet fra samme dato.

Detaljer

OPPSUMMERING AV "REGULERINGSVERKSTED" # 3 I FLASKEBEKK VEL 5. MAI 2007

OPPSUMMERING AV REGULERINGSVERKSTED # 3 I FLASKEBEKK VEL 5. MAI 2007 OPPSUMMERING AV "REGULERINGSVERKSTED" # 3 I FLASKEBEKK VEL 5. MAI 2007 Sted: Nesodden Ungdomsskole kl 1300-1630 Tilstede: ca. 40 beboere. Referat fra gruppearbeidene Gruppeledere Gruppe (1) - Inge Bjørn

Detaljer

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan Fra: Torstein Davidsen Sendt: 24. februar 2016 20:59 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Hei, Vedlagt følger våre synspunkter på den delen

Detaljer

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 Her kommer informasjon fra styret for november/desember 2013: Nye beboere Vi har fått nye beboere i to av leilighetene i borettslaget vårt; både i Huldervegen

Detaljer

Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser

Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser 1. Antall parkeringsplasser gjesteplasser (1) Fjellvang borettslag har i dag 366 parkeringsplasser og 33 garasjeplasser til fordeling blant sine 528 leiligheter.

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Saksnummer: 09/1311

Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Saksnummer: 09/1311 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelse A har spesialtilpasset bil på grunn av nedsatt funksjonsevne. I borettslaget der hun bor er det ikke bygget parkeringsplasser i garasjen i samsvar med normen

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF. Trafikkvurdering barnehage i Rosings gate. 14. oktober 2008 VISTA UTREDNING AS

Omsorgsbygg Oslo KF. Trafikkvurdering barnehage i Rosings gate. 14. oktober 2008 VISTA UTREDNING AS Omsorgsbygg Oslo KF Trafikkvurdering barnehage i Rosings gate 14. oktober 2008 VISTA UTREDNING AS Trafikkvurdering barnehage i Rosings gate Side 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Vista Utredning

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Arkivsak: Arkivkode: 371 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Helse- og sosialkomiteen Bydelsutvalget Møtedato 30.11.2011 15.12.2011

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart.

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart. Beboerundersøkelse 2013 Flaktveitåsen borettslag Kjære beboere! Styret i Flaktveitåsen borettslag har vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne i laget. Hensikten med undersøkelsen er

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Q1 Hvilken oppgang bor du i?

Q1 Hvilken oppgang bor du i? Q1 Hvilken oppgang bor du i? Mogata 6 A Sandefjordgata 5 G Mogata 6 B Sandefjordgata 4 H Sandefjordgata 4 I Sandefjordgata 5 F Sandefjordgata 4 K Sandefjordgata 5 E Sandefjordgata 4 L Sandefjordgata 5

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

Fagnotat - utvidelse av boligsoneparkering for Krohnsminde, Kronstad og Vognstølen

Fagnotat - utvidelse av boligsoneparkering for Krohnsminde, Kronstad og Vognstølen BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/trafikketaten Fagnotat Saksnr.: 201511404-1 Emnekode: ESARK-6240 Saksbeh: THHO Til: Marit Sørstrøm Kopi til: Fra: Trafikketaten Dato: 22. mai 2015 Fagnotat -

Detaljer

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG

TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG TRAFIKK- OG PARKERINGS- BESTEMMELSER FOR VESTSKRENTEN BORETTSLAG Vedtatt: 26. mars 2007 Iverksatt:1. april 2007 Endret ved styrevedtak 13. september 2007 Endret ved styrevedtak 14. juni 2012 Endret ved

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201301212 Arkivkode: 011.4 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 SØKNAD OM NAVNENDRING

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Lutvannkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år

Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år Studentsamskipnaden diskriminerer ikke personer med nedsatt funksjonsevne ved å ha en maks botid på åtte år Spørsmålet i saken var om Studentsamskipnaden sitt reglement for tildeling av studentboliger

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 05/3161-26 Arkiv: PLNID 19990005 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KRONSTAD INDUSTRIOMRÅDE (JØRGINASLETTA) MINDRE VESENTLIG ENDRING AV PLAN - KNYTTET TIL

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Rapport fra Vernerunde utført fredag 25.09.2015 Olderhamna parkering med hvilebrakka i bakgrunnen Helse Miljø Sikkerhet Kompetanse Fredag 25.09.2015 ble det gjennomført en vernerunde i deler av Cominor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

Fordeling av felleskostnader ved tilbygg.

Fordeling av felleskostnader ved tilbygg. Fordeling av felleskostnader ved tilbygg. 1 Introduksjon Generalforsamlingen for Fagerlia Hageby borettslag vedtok i 2013 at styret skulle legge from forslag til fordeling av felleskostnader som følge

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 15.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200802334 2011/464- Marianne Netland, 23431109 512.1 BU-sak: 04/2013

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Statens vegvesen, juni 2014 Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Bakgrunn Registreringen er foretatt ved gjennomgang av flyfoto fra forskjellige år (kilde: www.norgeibilder.no),

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER)

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER) 01#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE Ingen)oppfølging) ) ORIENTERINGER LEDER) Ferien har stort sett gått med til feriering, men jeg har brukt litt tid på å gjøre klart hvilke

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i borettslaget Den Norske Skofabrik. Avholdt: 05.06.12 Sted: Arbeidersamfunnets plass 1

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i borettslaget Den Norske Skofabrik. Avholdt: 05.06.12 Sted: Arbeidersamfunnets plass 1 P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2012 i borettslaget Den Norske Skofabrik Avholdt: 05.06.12 Sted: Arbeidersamfunnets plass 1 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Hvorfor har vi ikke lykkes enda? Seks europeiske byer er undersøkt.

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Malvik kommune postmottak@malvik.kommune.no Referanse 2011/1494 Høringsuttalelse angående lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune Vi

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

Denne høringsuttalelse er dermed den første anledning hvor jeg kan uttale meg om reguleringsplanen.

Denne høringsuttalelse er dermed den første anledning hvor jeg kan uttale meg om reguleringsplanen. Høringsuttalelse vedr. Plan 2012113 - Detaljregulering for gnr 62 bnr 272 - Maudalsgata Jeg er nabo til planområdet og bor i Hauagata 3, (69/238). Da jeg først ble varslet om arbeid med planområdet for

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Velkommen som bruker av Wessel Parkeringssameie!

Velkommen som bruker av Wessel Parkeringssameie! Velkommen som bruker av! Veiledning til eiere og brukere av parkeringsanlegget Sist oppdatert 25. juni 2009 Innhold Om sameiet... 1 Adgang til garasjeanlegget... 1 Rutiner for åpning og lukking av garasjeport...

Detaljer

57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon - garasje/bolig

57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon - garasje/bolig Arkiv: 57/67 Arkivsaksnr: 2015/2400-7 Thomas Hermstad-Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 57/67 - Liavegen 77 - klage på vedtak - søknad om dispensasjon

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer