Innhold. Sykehusekspertenes 10 bud Barn som pa si ent i ra dio lo gisk av de ling... 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Sykehusekspertenes 10 bud... 19. Barn som pa si ent i ra dio lo gisk av de ling... 21"

Transkript

1 Innhold Sykehusekspertenes 10 bud Barn som pa si ent i ra dio lo gisk av de ling Hva er barneradiografi? Lover og rettigheter Barn i sykehus Informasjonsrettighet Samtykkerett For skrift om strå le vern og bruk av strå ling Barns ut vik ling. Barn er ikke små voks ne Fy sisk vekst Psykologisk utvikling Jean Piagets teo ri Kritikk Erik H. Eriksons teo ri John Bowlbys teo ri Barn med kroniske sykdommer/handicap Barn og foresattes møte med radiologisk avdeling Stress Samarbeid Kommunikasjon Informasjon Trygghet Avledning Gi ros! Forberedelse av laboratoriet

2 Be man ning Im mo bi li se ring Immobiliserings tek nikk Se de ring og smer te lind ring For be re del se Suk ker vann Emlakrem Dormicum Kontrastmidler Generelt om kontrastmidler og barn Kontraindikasjon Kontrastmiddelreaksjon Oppbevaring og temperatur Kontrastmiddel per os Kontrastmiddel intravenøst Barn og rønt gen strå ler Strålefølsomhet Hva sier lovverket om strålevern ved undersøkelser av barn? Generelle bestemmelser for stråling Berettigelse Op ti ma li se ring Representative doser Re fe ran se ver di Eksponeringsparametre Skjer ming av strålefølsomme or gan Strålevern i praksis Berettigelse Op ti ma li se ring DAP (Dose Are al Pro dukt) Projeksjoner Bildekvalitet Konvensjonelle undersøkelser, CR eller DR? Fokus Tilleggsfilter Raster Eksponeringsparametre Pasientstørrelse Barneradiografi

3 Sentrering og feltstørrelse Skjer ming av strålefølsomme or ganer PA- og AP-projeksjon Gonader Jenter Gutter Pro blem stil ling Informasjon og samarbeid Immobilisering Tidligere undersøkelser Gjennomlysningsundersøkelser Over- el ler underbordsrør? Samarbeid mellom radiograf og radiolog Kontrastmiddelundersøkelse Sentrering og feltstørrelse Pulset gjennomlysning Forstørrelse Kiler Last Image Hold Kon ven sjo nel le rønt gen un der sø kel ser Premature og ny fød te barn Gestasjonsalder Apgar score Varmetap, infeksjonsfare og støy Kuvøse Hjelp til å pus te Respirator CPAP EKG Transcutan O 2 og CO Mekonium Typiske problemstillinger hos premature og nyfødte Thorax Kon troll av po si sjon av medisinsk hjelpeutstyr En do tra ke al tube NVK (navlevenekateter) NAK (navlearteriekateter) Innhold 11

4 CVK (sentralt venekateter) Er næ rings son de Thoraxdren Dia frag ma ni vå Pusteproblemer RDS (Respiratory distress syn drome) Neonatalt åndenødssyndrom Bronkopulmonal dysplasi (BPD) Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse (våt lunge, «wet-lung»).. 90 Med født dia frag ma her nie Mekoniumaspirasjon Mistanke om pneumoni Luftlekkasje til pleurahulen pneumothorax Luftlekkasje til mediastinum pneumomediastinum Abdomen Premature Nekrotiserende enterokolitt (NEK/NEC) Nyfødte, fullbårne Mekoniumplugg Mekonium ileus Atresi Hirschsprungs syk dom Malrotasjon Neonatal volvolus Gastroschise Pylorusstenose Urinveier Røntgen thorax/abdomen Front-AP-projeksjon Si deprojeksjon / innskutt projeksjon Invertogram Stuefotografering Informasjon om pasienten Informasjon til pasient/sykepleier/foresatte Forberedelser Plassering av kassett Innstilling av pasient Annotasjoner Barneradiografi

5 Thorax Typiske problemstillinger hos litt eldre barn Ast ma Luftveisinfeksjoner Bronkiolitt RS-vi rus (respiratory syncytial-vi rus) Pneumoni Ate lek ta se Frem med le ge me Mistanke om væske i pleurahulen Mistanke om luft i pleurahulen pneumothorax Hjertet; medfødt feilposisjonering, hjertefeil og karanomalier Dextrocardi Med fød te hjer te feil Kar ring Tuberkulose (TBC) Cystisk fibrose (CF) Malignitestutredning Dia frag maher nie Trakt bryst (pectus excavatum) Laryngo-trakeomalasi Trakeo øso fa ge al fis tel (TØF) Spesielle anatomiske/fysiologiske forhold hos barn Brystkassen Thymus Hjerte Respirasjon hos barn Puls Røntgen thorax, projeksjoner og pasientposisjonering Liggende, sittende eller stående? Hva er et godt dia gnos tisk bil de? Hvordan få et bilde i inspirasjon? Immobilisering Frontalprojeksjon AP- eller PA-projeksjon? Liggende Sittende/stående Sideprojeksjon Behov for sidebilde? Innhold 13

6 Liggende Sittende/stående Innskutt projeksjon Pleuravæske og pneumothorax Abdomen Typiske problemstillinger hos litt eldre barn Kronisk residiverende magesmerter Funksjonell obstipasjon (forstoppelse) Hirschsprungs syk dom Frem med le ge me Gastro-øso fa ge al re fluks (GØR) PEG (Percutan endoskopisk gastrostomi) Akutt abdomen Obstruksjon Malrotasjon Volvolus Invaginasjon Dia frag ma her nie Ana to misk ut vik ling Røntgen oversikt abdomen, projeksjoner og pasientposisjonering..147 Liggende, sittende eller stående? Hva er et godt dia gnos tisk bil de? Hvordan få et bilde i ekspirasjon? Immobilisering Frontalprojeksjon AP- eller PA-projeksjon? Liggende Stående/hengende/sittende Innskutt projeksjon Innskutt i venstre sideleie Innskutt i ryggleie Røntgen ØVD Faste Kontrastmiddel Undersøkelsen Røntgen colon Tømning Kontrastmiddel Undersøkelsen Barneradiografi

7 Urinveier Hydronefrose og hydroureter Overgangsstenose Terminal stenose Residiverende urinveisinfeksjon (UVI) Vesico ureteral re fluks (VUR) Pyelonefritt Med født uretraklaff Meatusstenose Mis tan ke om ny re stein Røntgen MUCG Kontrastmiddel Undersøkelsen Røntgen urografi Forberedelser Kontrastmiddel Undersøkelsen Belastningsurografi Uroflowmetri Skjelett undersøkelser Clavicula fraktur hos nyfødte Caput Cervical columna Columna Stående bekken Røntgen hånd Skjelettalder Ra kitt Røntgen bekken og hofter Røntgen bekken Calve-Legg-Perthes syk dom CLP Serøs coxitt Osteomyelitt Epi fy sio ly se Røntgen underekstremiteter Stående aksebilder av underekstremiteter Femurfraktur strekkbehandling Røntgen kne Røntgen føtter Innhold 15

8 Frakturer hos barn Epifysiolysefrakturer Skjelettdysplasier og syndromutredning Bar ne mis hand ling Differensialdiagnoser Vars ling Tumor Exostoser Døde barn Praktiske tips i forhold til fotografering av døde Com pu ter To mo gra fi Strålevern Strålebegrep på CT Tekniske undersøkelsesparametre kv, rotasjonstid og ma Kollimering og pitch Field of view Sentrering Kontrastmiddel Intravenøs kontrast Peroral kontrast Rektal kontrast Immobilisering/sedering De mest vanlige CT-undersøkelsene av barn CT-caput CT ansikt/nakke CT thorax Tek nikk High resolution CT (HRCT) CT abdomen/bekken Tek nikk CT skjelett Magnettomografi. MR magnetisk resonans tomografi Informasjon og forberedelser Sedasjon og monitorering «Morsmelknarkose» Barneradiografi

9 På for hånd må det in for me res nøye om føl gen de: Måltid Nar ko se/ane ste si Tekniske undersøkelsesparametre Valg av spo le Protokoller og sekvenser Bevegelsesartefakter Kontrastmidler Ul tra so no gra fi Lit te ra tur Stikkord Innhold 17

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Trend spotting: R. nøkkelen til innovasjonssuksess

Trend spotting: R. nøkkelen til innovasjonssuksess 42 Trend spotting: R nøkkelen til innovasjonssuksess Tor W. An dre as sen, Ph.D., er professor ved Institutt for markedsføring ved Handels høyskolen BI. Andreassen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole,

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker

Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker Nye tall om ung dom Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker Grete Mehus og Nils Henriksen D ataene som presenteres i denne undersøkelsen, skriver seg fra en spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Sam men drag «Cul ture is not part of the game, it is the game.»

sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Sam men drag «Cul ture is not part of the game, it is the game.» MAGMA 0812 fagartikler 59 Endringsledelse og sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Bjørn W. Hennestad innehar Orklas gaveprofessorat i Organisasjonskultur og lederskap ved Handelshøyskolen

Detaljer

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger.

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger. Helseportrettet LUKSUSFRUE MED BEN I NESA: Monica Øien insisterer på å stå på egne ben økonomisk. Jeg har alltid måttet klare meg selv og det akter jeg å fortsette med, sier den tidligere programlederen

Detaljer

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Fag ar tik kel Bir git Val la Virk som het Barn og Fa mi lie, Stan ge kom mu ne Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Bør bru kerne være fø ren de i ut for min gen

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer