Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Møteinnkalling side 1 av 31

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 105/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 106/10 Spørsmål PS 107/10 Meldinger og informasjon RS 5/10 Avgjort klage på dispensasjon for bruksendring av hytte til bolig på gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen i Hvaler PS 108/10 Sluttbehandling av mindre endring av del av reguleringsplan "Kroken", Asmaløy PS 109/10 Utvalgets behandling av vedtaket om å gi dispensasjon i fra bestemmelser om mønehøydehøyde 7 meter og utbyggingsgrad 30 % med mer - Torvet 2, Storveien 1 og 3, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden PS 110/10 Forslag om omgjøring av vedtak i sak klage over gitte dispensasjoner for takoppbygg og takvindu, hytte 3486, eiendom 41/48, Asmaløy PS 111/10 Behandling av klage på reguleringsplan for Kystmuseet Nordgårdbrygga. PS 112/10 Planprogram for konsekvensutredning for Papperhavn i forbindelse med den kommunale detaljplanen for området. PS 113/10 Sauholmen, kjøring i utmark-fullmakt til administrasjonen PS 114/10 Forskrift til hundeloven Ottar Johansen Leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 2 av 31

3 PS 105/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 3 av 31

4 PS 106/10 Spørsmål Møteinnkalling side 4 av 31

5 PS 107/10 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 5 av 31

6 HVALER KOMMUNE Byggesaksavdelingen NOTAT Saksnr.: 2009/1043 Dokumentnr.: 39 Løpenr.: 10138/2010 Dato: Gradering: Klassering: 23/234 Til: Fra: Per Otto Rød Avgjort klage på dispensasjon for bruksendring av hytte til bolig på gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen i Hvaler Møteinnkalling side 6 av 31

7 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2010/208 - Mindre endring i reguleringsplanen for Kroken, Asmaløy L12 Christine Stene Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /10 Sluttbehandling av mindre endring av del av reguleringsplan "Kroken", Asmaløy Sammendrag Kommunen vedtok reguleringsplanen for boligområde Kroken ved Rød på Asmaløy i sak 72/05 den På oppdrag for Nye Boliger Østfold AS ved Trond Skovly søker COWI AS, i brev datert om en mindre endring av del av reguleringsplanen Kroken på Asmaløy. Endringen gjelder pkt. 3.2 i reguleringsbestemmelser vedtatt Saksopplysninger COWI AS søker på vegne av Nye Boliger Østfold AS om mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplanen boligområde Kroken. Forslaget som fremmes gjelder pkt. 3.2 i reguleringsbestemmelsen. I forbindelse med endringen ble det avholdt et møte med kommunens planavdeling, Endringene ble nabovarslet i flere omganger, henholdsvis , , samt , dette med bakgrunn i manglende oppfyllelse i kravet fra kommunen vedrørende nabovarsling. Det ble sendt et utvidet nabovarsel til hele boligfeltet, ikke bare til de som juridisk grenser til det aktuelle området. I tillegg var det en forutsetning fra kommunen at Statens vegvesen ble varslet. Forslagsstiller hadde ved fristenes utløp ikke mottatt innspill eller kommentarer. Kommunen hadde imidlertid mottatt et innspill direkte (vedlegg 2), og innenfor fristen (varsling av dato ). Mottatt innspill og merknader med administrasjonenes kommentarer er referert nedenfor. Forslagsstiller har innarbeidet enkelte endringer i kart, bestemmelser og beskrivelse. Forslag til endringer som fremmes er følgende: Plankart som viser omsøkte endring følger vedlagt (vedlegg 1) og gjelder for tomt nr 8, 11 og 12: Tomt nr 8 (B4); ønskes bebygd med 2-mannsbolig (enebolig i dag). Tomt nr 11(B5); tomtestørrelsen reduseres noe som følge av omregulering av tomt nr 12. Tomt nr 12 (B5); ønskes bebygget med 2-mannsbolig (enebolig i dag). Grensen mellom tomt 11 og tomt 12 er justert 3 meter mot vest, slik at tomt nr 11 nå er 528 m², mot 608 m² i vedtatt plan. Tomt 12 er nå på 703 m², mot 623 m² i vedtatt plan. Byggegrenser er justert etter ny grense. På tomt nr 8 er ny innkjøring, i tillegg til tidligere regulert vei, plassert. BYA - endringer som må til for å få aktuell ny bebyggelse på disse tomtene er følgende: Tomt nr 8 endres fra 30 til 35 % BYA. Tomt nr 12 endres fra 30 til 40 % BYA. Møteinnkalling side 7 av 31

8 Vedrørende avkjøringer vil det for tomt nr 8 suppleres med en ny innkjøring i tillegg til tidligere regulert innkjøring. Det vil bli ny felles innkjøring for begge boenhetene ved tomt nr 12. Forslagsstiller har benyttet følgende forutsetninger ved BYA beregningene: BYA Garasje 25 m². BYA Biloppstillingsplass 18 m². BYA Bolig i henhold til inntegnet boliger. Alle boenheter er gitt 1 garasje og 1 biloppstillingsplass. Årsaken til endringene er begrunnet med fagmessige vurderinger av planinnholdet. Endringene medfører ikke behov for nytt offentlig ettersyn. Administrasjonen anbefaler at utvalget for miljø og teknikk innstiller ovenfor Kommunestyret at mindre endring av reguleringsplanen for Kroken på Asmaløy vedtas. Parter i saken: COWI AS K.G. Meldahlsvei Fredrikstad Nye Boliger Østfold AS Torpebaugen Sarpsborg Ole-Johan Pettersen Rød 1684 Vesterøy Vedlegg 1. Plankart som viser omsøkte endringer. 2. Merknader til tiltak fra Ole-Johan Pettersen, brev av dato Søkers kommentar til nabomerknad 4. Notat av dato fra kommunen som veimyndighet. 5. Reguleringsbestemmelser , sist revidert Reguleringskart vedtatt Innkomne merknader Endringen ble nabovarslet , og det har kommet ett innspill til varsel av dato Dok. nr. Avsender Dato Sammendrag Ole-Johan Pettersen, eier av gnr 39, bnr 5, med grense mot Kroken. Klager mener at dette ikke er noen mindre reguleringsendring, da husene som skal oppføres har endret karakter fra enebolig til tomannsbolig. Tiltaket strider imot planen som hadde som utgangspunkt å tilpasse seg eldre omkringliggende boliger. Klager spør om reguleringsendringen går utover utnyttelsesgraden på eiendommen. Klager motsetter seg fortetning. Klager anfører at vi ikke forholder oss til vedtatt plan. Søkers kommentar til merknaden i e-post av dato : Klager hevder at tiltaket ikke er mindre vesentlig, og at omsøkte endring vil føre til ytterligere og uheldig fortetning av planområdet. Slik vi ser det, så er en utvidelse med 2 boenheter en svært beskjeden fortetting, og måten fortettingen skjer på her oppfattet vi som skånsom og god arealutnyttelse. At tiltaket bør kunne behandles som mindre vesentlig reguleringsendring er vel også, slik vi oppfatter det, i tråd med kommunens syn og anbefalinger i saken. Administrasjonens kommentar til merknaden: Klager viser til at dette ikke er noen mindre reguleringsendring. Administrasjonen oppfatter endringene som begrensede. Det tillates en liten økning i utnyttelsesgraden, men denne er begrenset og vil få relativ liten visuell effekt. Dersom planen opprinnelig hadde vært foreslått med høyere Møteinnkalling side 8 av 31

9 utnyttelsesgrad i utgangspunktet, hadde ikke kommunen vært negativ til dette. Administrasjonen anser nåværende endring å være en mindre omorganisering av tillatt volum og tillatt areal. Det opprinnelige preget vil derfor ikke endres. Klager viser til økt utnyttelsesgrad og fortetting. Kommunen anser endringen som marginal og i og med at BYA-endringene som må til for å få aktuell ny bebyggelse stort sett skal dekke parkeringsareal, vil det ikke gi noen visuell effekt. Det er ikke snakk om andre volumer enn det som var regulert. Det blir imidlertid flere dører og biloppstillingsplasser. Klager viser til tilpasning til eldre omkringliggende boliger. Bebyggelsens karakter endres lite, da formingsbestemmelsen er uendret og dermed er kravet til tilpasning like sterkt. Bestemmelsen om utforming blant annet kravet til småskalakarakter og maks gavlbredde skal videreføres. Jf reguleringsplanen pkt. 3.2.c skal gavlens bredde ikke overstige 9 meter. Dette er en vesentlig formingsbestemmelse for området og det er et mål å fravike reguleringsplanen minst mulig. Kommunen har derfor vært negativt innstilt til å gå utover gavlbredden da dette ligger utenfor planens bestemmelser og bryter formålskriteriene. Kommunen er mindre negativt innstilt vedrørende utnyttelsesgraden og viser til at bileiligheter uansett hadde vært tillatt innenfor reguleringsplanen. 2-mannsboliger er derfor ingen konsekvens av endringen, men en mulighet som ligger der i dag. Formingsbestemmelsene er uendrete, det skal ikke bygges høyere og endringen er liten. Utnyttelsesgraden har økt marginalt, men det er ikke tale om andre volumer enn det som var regulert. Tiltaket vil finne sted i et område som er relativt tett utbygget og det er flere tomannsboliger i området. Klager viser til at kommunen ikke holder seg til vedtatt plan. Plan- og bygningsloven kapittel Endring og oppheving av reguleringsplan åpner for at det kan vedtas mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. En reguleringsplan gjelder inntil ny plan er vedtatt Kommunens avdeling for vann, avløp, renovasjon og vei har uttalt at VARV har vurdert saken angående trafikkforhold på stedet. Det er lite trafikk i området, ikke gjennomgangstrafikk og stedet er flatt og oversiktlig. VARV har ingen motforestillinger til den mindre reguleringsendringen det er søkt om. Angående VA ved tomannsboliger er den enkelte boenhet å betrakte som abonnent. I tillegg gjøres det oppmerksom at adkomstveien og den felles veien i området ikke er overtatt av kommunen og det er heller ingen forespørsel om det fra utbygger. VARV har heller ikke mottatt de nødvendige opplysninger om VAnettet i utbyggingsområdet for innlegging av koordinater i Gemini VA - kartet. Administrasjonens kommentar til merknaden: Administrasjonen vil følge opp manglende dokumentasjon fra ansvarlig søker i forbindelse med V/A anlegget. Møteinnkalling side 9 av 31

10 Hjemmelsgrunnlag Plan- og bygningslovens kapittel Endring og oppheving av reguleringsplan gir rammer for innholdet i og behandlingen av reguleringsplaner. Kommunen har følgende kommentarer til merknaden Søknaden er vurdert å ligge innenfor hva som kan behandles som en mindre reguleringsendring ettersom den bebyggelsens karakter ikke endres mye. Bestemmelsene om utforming, blant annet kravet til at området skal gi uttrykk av småskala- og småhusbebyggelse skal videreføres. Samt at gavlbredde og øvrige høyder skal beholdes. Samlet sett innebærer endringene at området får en marginal økning i utnyttelsesgraden, samtidig som høyder, bredder og øvrige formingsbestemmelser beholdes. I forhold til planene som helhet og de formålene som planen skal fremme, vurderes de omsøkte endringene til å være i samsvar med de viktige målsetninger i planarbeidet. Endringene vurderes følgelig som en mindre endring som kan vedtas i samsvar med planens intensjoner og overordnede målsetninger. Det er generelt i henhold til Fylkesplanen for Østfold (Østfold mot 2050) et ønske om at utbyggingsmønsteret skal basere seg på eksisterende sentra. Det skal derfor tenkes fortetting av tettsteder og arealøkonomisering, fremfor å ta i bruk urørte områder eller dyrka mark. Administrasjonen kan ikke se at det foreligger momenter som taler mot at søknaden om mindre reguleringsendring innvilges. Konklusjoner Administrasjonen legger til grunn at de omsøkte endringene er i samsvar med de intensjoner og overordnede målsetninger som lå til grunn for reguleringsplanen for boligområde Kroken. Det innstilles følgelig at utvalget for miljø og teknikk vedtar følgende mindre endringer i reguleringsplanen for boligområde Kroken på Asmaløy. Bestemmelsene for pkt. 3.2 erstattes med følgende tekst (ny tekst uthevet): 3.2 Felt B3, B4, B5, B6, B7 og B8 Område for boliger med tilhørende anlegg a. Tomt nr. 4-7, 9-11 og skal bebygges med frittliggende eneboliger med tilhørende garasje. Tomt nr. 8 og 12 skal bebygges med 2-mannsboliger. Den viste byggplassering i plankartet er veiledende - ikke bindende. b. Maksimum tillatt utnyttingsgrad er 30 % BYA for B3, tomt nr. 7, 9 og 10 i B4, tomt nr. 11 i B5 og B6 og for tomt nr. 19 i B7. For tomt nr. 18 i B7 og B8 er BYA 15 %. For tomt nr. 8 i B4 er BYA 35 %, og for tomt nr. 12 i B5 er BYA 40 %. c. Bygningens mønehøyde skal ikke overstige 7,5 meter, og gesimshøyde 5 meter målt fra gjennomsnittelig eksisterende terreng for hvert hus tomt. Gavlens bredde skal ikke overstige 9 meter. d. B8 som er avgrenset som tomt rundt eksisterende bebyggelse gir samme bestemmelse som øvrig ny eneboligbebyggelse innenfor planområdet. e. I felt B5, B8 og B7 skal det etableres skjermende vegetasjon mot dyrket mark i nord. Vegetasjonen skal utformes som hekk/buskbeplantning i høyde fra 1-3 meter. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide endringene i kart og bestemmelser. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler UMT å fatte følgende vedtak; I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas følgende mindre endringer av reguleringsplan Kroken på Asmaløy, av : Møteinnkalling side 10 av 31

11 Bestemmelsene for 3 Byggeområde, pkt. 3.2 erstattes med følgende tekst (uthevet): 3.2 Felt B3, B4, B5, B6, B7 og B8 Område for boliger med tilhørende anlegg a. Tomt nr. 4-7, 9-11 og skal bebygges med frittliggende eneboliger med tilhørende garasje. Tomt nr. 8 og 12 skal bebygges med 2-mannsboliger. Den viste byggplassering i plankartet er veiledende - ikke bindende. b. Maksimum tillatt utnyttingsgrad er 30 % BYA for B3, tomt nr. 7, 9 og 10 i B4, tomt nr. 11 i B5 og B6 og for tomt nr. 19 i B7. For tomt nr. 18 i B7 og B8 er BYA 15 %. For tomt nr. 8 i B4 er BYA 35 %, og for tomt nr. 12 i B5 er BYA 40 %. c. Bygningens mønehøyde skal ikke overstige 7,5 meter, og gesimshøyde 5 meter målt fra gjennomsnittelig eksisterende terreng for hvert hus tomt. Gavlens bredde skal ikke overstige 9 meter. d. B8 som er avgrenset som tomt rundt eksisterende bebyggelse gir samme bestemmelse som øvrig ny eneboligbebyggelse innenfor planområdet. e. I felt B5, B8 og B7 skal det etableres skjermende vegetasjon mot dyrket mark i nord. Vegetasjonen skal utformes som hekk/buskbeplantning i høyde fra 1-3 meter. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide endringene i kart og bestemmelser. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 31

12 Hvaler kommune Saksnr 2009/ Anmodning om forhåndskonferanse - Torvet 2, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden - Doknr 25 Arkivkode 3/147 Saksbehandler Einar G Nilsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /10 Utvalgets behandling av klage over vedtaket om å gi dispensasjon i fra bestemmelser om mønehøyde 9 meter og utbyggingsgrad 30 % med mer - Torvet 2, Storveien 1 og 3, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden Sammendrag Administrasjonen har gitt dispensasjon for en høyere møne- og gesimshøyde og en høyere utbyggingsgrad enn reguleringsplanen for Skjærhalden sentrum bestemmer. Saken gjelder nabo Sverre Steens klage over vedtaket om å gi disse dispensasjonene. Steen er representert av Bjørge Skaaraas & CO AS v/advokat Skaaraas. Trolls Village AS er tiltakshaver og SG Arkitekter AS (SG) er ansvarlig søker. SG har avgitt merknader til klagen i skriv av Dispensasjonene gjelder mønehøyde, gesimshøyde og utbyggingsgrad og ble vedtatt administrativt i vedtak PA 109/10 av Det er senere gitt rammetillatelse til tiltakene, der er klagefristen ikke utløpt. Tiltaket gjelder flere enkelttiltak. Disse er hovedsakelig riving av Doblouggården på Torvet 2, riving av begge uthusa på eiendommen og oppføring av et nytt kombinert bygg med bolig og næringsareal. Rådmannen gjennomgår i sin vurdering nedenfor anførslene som er gjort i klagen og som ikke er behandlet i den administrative behandlingen av søknaden. Rådmannen anbefaler UMT i sin anbefaling til vedtak å opprettholde vedtaket uendret. Saken oversendes da fylkesmannen for videre behandling Saksopplysninger De vesentlige punkter i saksgangen fram til behandlingen her er gitt i vedtak 109/10 inkludert opplysninger under punktet vurdering og teksten i sin helhet. Den administrative behandling hadde følgende innhold, i kursiv: Saksbeskrivelse: Det søkes den om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om gesims- og mønehøyde på henholdsvis 4,5 meter og 7 meter høyde for oppføring av en bygning med leiligheter og forretningsdel på eiendommen gnr/bnr: 3/147. Eiendommen har adresse Storveien 1-3 og Torvet 2. Det søkes videre om dispensasjon fra planens bestemmelse om utbyggingsgrad. Tomta gnr 3 bnr 147 er bebygd med Doblouggården på hjørnet av Julsebakken og Storveien. Og i tillegg to mindre uthus som er søkt revet. Det er avgitt nabomerknader fra Sverre Steen og Hvaler Innovasjon AS v/knut Knutsen. Steens eiendom har lang felles grense med tiltakseiendommen. Steens eiendom har videre ca 37 meters grense mot Julsebakken. Hvaler Innovasjon AS eier eiendommen på den andre siden av Storveien med adresse Storveien 2-8. Fylkesmannen og Fylkeskommunen er rutinemessig hørt og har begge avgitt uttalelse i saken. Fylkeskommunens synspunkter er delvis innarbeidet i vedtaket som vilkår. Fylkesmannen overlater i det vesentlige til kommunen å gjøre de aktuelle vurderinger. Fylkesmannen finner at nasjonale interesser ikke berøres i prosjektet. Møteinnkalling side 12 av 31

13 Merknadene er vurdert til ikke å gi vesentlig ulempe for bruken av Steens og Hvaler Innovasjons eiendommer. Det er derfor gitt dispensasjon fra de to aktuelle forbud. Fremlagte grunner: Det planlagte prosjektet hadde opprinnelig et bygningsvolum for ny bygning som var i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen. I møte i utvalget for miljø og teknikk den valgte utvalget imidlertid å gi en prosessveiledning. Denne går ut på at administrasjonen anbefales å imøtekomme en eventuell søknad om dispensasjon for å legge på en etasje ekstra under forutsetning av at første etasje avsettes til næringsformål/erverv. Reguleringsplanen forutsetter at Skjærhaldens rolle som kommunesenter og et av regionens viktigste knutepunkter for turisme og kystkultur skal reflekteres i utformingen av bygninger, gater og torg. Den videre bakgrunn for anbefalingen er retningslinjer til den kommuneplanen som er i ferd med å bli vedtatt. Der åpnes det for mønehøyde inntil 9 meter, gesimshøyde inntil 7 meter og ugrad inntil 50 % BYA. Hjemmelsgrunnlag: Tillatelsen er gitt etter fullmakt i samsvar med kommuneloven i plan- og miljøutvalgssak 53/05 og vedtak i saksnummer 05/2720 av den Plan- og bygningsloven (2008) kapittel 19, 19-2 og Reguleringsplanen for Skjærhalden sentrum, kommunestyret den , 2, 2.2 og 3, 3.1, annet avsnitt. Innkomne merknader og uttalelser: Naboene Sverre Steen og Hvaler Innovasjon AS v/ Knut Knutsen har kommet med merknader ut i fra nabovarselet. Disse behandles under vurdering nedenfor. Steen har et eldre bolighus benyttet som fritidsbolig mens Hvaler Innovasjon har et næringsbygg med forretningslokaler og boliger i Storveien 2-8. Fylkesmannen og Fylkeskommunen har avgitt uttalelser til søknaden etter at den ble sendt på høring til dem, Vurdering: Plan og bygningslovens (pbl) 19-1 krever at det foreligger en grunngitt søknad om dispensasjon før kommunen kan innvilge dispensasjon. I 19-2 står: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.. Det sentrale forhold i byggesaken er at omsøkt møne-/gesimshøyde på 9 og 7 meter, er klart høyere enn det planen bestemmer. Planen sier 7 og 5 meter for gesims- og mønehøyde. Søknaden innebærer også at Dobloggården,hjørnebygningen på hjørnet av Julsebakken og Storveien, og to uthus rives. Sverre Steen påpeker at hans hus avskjæres fra Storveien og at tilhørigheten til det opprinnelige miljøet dermed utraderes. Han betegner sitt hus som sannsynligvis det eldste huset på Skjærhalden og det bør framstå som en tydelig del av kulturbebyggelsen på Skjærhalden. Han anfører også at Herredshuset og det gamle Torvet 2 har bidratt til at bygget skjules og mister den betydning det har hatt. Det at Herredshuset og Torvet 2 er oppført er eldre forhold og en del av det eksisterende kulturmiljøet. Det er ikke påregnelig at bygningen kan framstå som en del av kulturmiljøet på Skjærhalden over en mellomliggende tomt som er søkt bebygget nå. Kontakten med Storveien over eiendom 3/147 er ikke regulert. Administrasjonen kan ikke si seg enig i at tilhørigheten til det opprinnelige miljøet utraderes for den del som gjelder kontakten med Julsebakken. Steens eiendom vil da ha forbindelsen til Julsebakken som den vesentlige tilknytningen til det eksisterende bygningsmiljøet, eiendommens adresse er også Julsebakken 2. Noe annet er ikke påregnelig ettersom alle eiendommer innenfor det regulerte område i praksis kan utbygges. Administrasjonen mener videre at det må legges til grunn at Steens hus blir en del av et nytt kulturmiljø som etter hvert vil sette seg og bli tilvant. Steens tomt har en lengde mot Julsebakken på ca 37 meter. Innplasseringen i miljøet her må anses som god. Hans eiendom har i dag to porter. En mot 3/147 og en mot Julsebakken. Det må anses påregnelig at det kan etableres en avkjørsel til Julsebakken selv når eiendommen brukes til fritidsbolig. Disse to virkningene må sies å ligge i planen enten mønet er 7 eller 9 meter. Altså dette at man må påregne at tomta bebygges etter planen enten kravet til mønehøyde er 7 eller 9 meter. Når det gjelder innsyn og utsyn over gateplan skjer en forbedring her, fordi uthuset mot Julsebakken rives. Dette er behandlet av SG Arkitekter og det må anses tilfredsstillende beskrevet. Virkningen å bli liggende i skjul og miste betydning er også et resultat byggetillatelse for Herredshuset og det opprinnelige Torvet 2. Også dette er en ønsket virkning av planen og tidligere gitte godkjenninger av tiltak. Reguleringsplanen åpner for endringer i det fysiske bygningsmiljø og det særpreg for Steens eiendom som Petter Johansen bidro til ved anlegg av port og kantbelagt gangsti opp i mot porten. Dette har ingen særskilt beskyttelse i reguleringsplanen. En annen innvending fra Steen er at huset vil på en uakseptabel måte endre lysforholdene på hans eiendom. Administrasjonens vurdering av dette er at eiendommen hans får mindre direkte sol, spesielt på årstider da sola står lavt. Det blir også noe mindre lys. Slike ulemper får man ved å ha hus i et tettbygd strøk om det bygges på nabotomta. SG arkitekter AS beskriver det slik at Møteinnkalling side 13 av 31

14 med et nytt hus på en naboeiendom vil lysforhold og utsikt forandre seg. SG skriver videre at høyden er varierende nettopp for å tilpasse seg bebyggelsen rundt og dempe inntrykket av den sammenhengende fasaden som kommer på tomten. Steen tar også opp at utnyttingsgraden med en økning til 43,3 % ligger langt over bestemmelsene. SG opererer med 42 % utnyttelsesgrad. Bakgrunnen for bestemmelsen om utnyttingsgrad er at man ikke la til grunn at parkeringsplasser for boligene var tenkt på ved fastsettelsen av utnyttingsgraden. 30 % utnyttingsgrad er meget lavt for et tettbygd senterområde som Skjærhalden skal kunne utvikles til. Forslaget i kommende kommuneplan er at utnytting kan være inntil 50 % BYA. Kravet til parkeringsplasser for næringsarealet følger de lokale vedtekter og er planlagt dekket gjennom frikjøpsordningen. De parkeringsplassene til boligene som er vist på situasjonsplanen er brutt opp av hageflekker og er plassert tett inntil de omsøkte nye boliger. Området nærmest Steens tomt er åpent og hans veirett er vist i dette området. Denne samlingen av bebygd areal tillegges stor vekt til støtte for å kunne gi en dispensasjon for overskridelse av ugradsbestemmelsen. Fylkesmannen overlater i sin uttalelse av saken til kommunale myndigheter, fordi de har best oversikt over forholdene på stedet. Hun anbefaler kommunen å være sikre på at den har godt nok beslutningsgrunnlag med hensyn til tiltakets påvirkning på lokalmiljøet og bygningenes plassering/fremtoning i landskapet. Østfold fylkeskommune på sin side nevner konkret at man burde tilstrebe et noe mer variert uttrykk uten at det skal bli en historiserende utforming. Noen av fylkeskommunens bemerkninger er det aktuelt å innarbeide i vilkår til vedtaket. Vi kommer tilbake til dette mot slutten av vurderingen. Et krav i plan- og bygningsloven 19-2 er at fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon. Rivingen av Torvet 2 åpner opp Storveiens gateløp, gir mer fortau å gå på og et betydelig mindre volum å forholde seg til på hjørnet. Det kan ikke være tvil om at fordelene er større enn ulempene når man ser på samfunnsinteressene generelt. Potensialet for et større og mer bebodd sentrum bedres klart, selv om det ikke er mye, det regulerte området sett under et. Når det gjelder Steens eiendom er det nødvendig å se nærmere på effekten av tiltaket. Det søndre uthuset nærmest Julsebakken rives. Og effekten er tydelig bedre sol- og lysforhold inn på den delen av Steens tomt som er mellom hovedhuset og Julsebakken. Det samme gjelder det vesle uthuset selv om effekten her er langt mindre, fordi uthuset er langt mindre og ligger tett inntil hans eget uthus. Eiendommens henvendelse mot Julsebakken må karakteriseres å bli langt bedre. Samlingen av det bebygde areal, parkeringsplassene, inn mot egne bolighus, støtter å kunne gi en dispensasjon i fra ugradsbestemmelsen. Administrasjonen er kommet til at fordelene må anses å være større enn ulempene for Steens eiendom. Dispensasjonen vil medføre vanlige påregnelige ulemper ved å ligge i et sentrum for de to eiendommer. Tiltaket har i seg klare fordeler for de to eiendommer det er fremmet merknader på. Fasadetegningene mot alle fire himmelretninger illustrerer godt at bygningsvolumet i tilknytning til hjørnebebyggelsen reduseres mye. Dette er klare fordeler for de to eiendommer der naboene har fremmet merknader. Det legges tydelig vekt på at lys og luft mellom Steens eiendom og tiltakstomta bedres ved rivingen av de to uthusa. Hvaler Innovasjons eiendom blir liggende i et mer handlende sentrum og en åpnere mer innbydende gate. Etter en samlet vurdering finner administrasjonen at grunnene som er lagt fram og slik de er mer utredet ovenfor i vurderingen, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket. SG arkitekter har hatt Fylkesmannens og Fylkeskommunens uttalelser til høring og de har tilpasset seg Fylkeskommunens uttalelse. I praksis er det vesentlige av dette tatt inn som vilkår til vedtaket om dispensasjon. Vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 19 jf 19-2 og 19-4 innvilges med dette dispensasjon fra gesims- og mønehøydebestemmelsene og ugradsbestemmelsen i reguleringsplanen for Skjærhalden av for oppføring av et kombinert leilighets/ervervsbygg med ca seks meters gesimshøyde og inntil 9 meters mønehøyde slik det er vist på tegningene ( ) på eiendommen gnr/bnr: 3/147. U-grad godkjennes med 42 % i stedet for regulert u-grad 30 %. Hjemmel i reguleringsplanen for gesims- og mønehøyde er 3, 3.1, annet avsnitt og for utnyttingsgraden 2, 2.2, første komma. De grunnene som er lagt fram, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Variasjon i fasaden mot Storveien innarbeides med variasjon i vindusbånd, paneltype farger og eventuelle andre virkemidler. Tegningene må også endres før de kan godkjennes som en del av en rammetillatelse, slik at nærmeste carport ikke kommer nærmere enn 4 meter fra nabogrensa mot Steen. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse etter at det er gitt rammetillatelse. Vedlegg Søknad om dispensasjon av Vedtak om prosessveiledning av Vedtak om dispensasjon av Klage av vedlagt fasadetegning av Steens hus nordfasade. Administrasjonens foreløpige svar på klagen med avgjørelse om at det ikke gis oppsettende virkning på grunn av klagen av Rammetillatelse av Møteinnkalling side 14 av 31

15 SGs kommentarer av til klagen. Klagen Advokaten tar opp en rekke forhold i klagen. Disse er behandlet nedenfor under vurdering. Hjemmelsgrunnlag Forvaltningsloven 33, 2 ledd og 42. Vurdering Når det gjelder utnyttingsgraden har vi ingen grunn til å tvile på SGs oppsett. Næringsarealet er planlagt frikjøpt, dermed kan man ikke plusse på 72 m² for parkeringsareal for næring. Når det gjelder terrasser mot øst viser tegningene uteoppholdsareal på taket av carportene. Dette arealet er inkludert i carportenes del som benyttet areal. I klagen heter det at det ser ut som om det er kommet på verandaer mot Steens eiendom. Vi kan ikke se at det er etablert måleverdige areal mot øst. I denne sammenheng er det ikke grunn til å legge andre arealtall til grunn enn SGs. Dette bekreftes av SGs nærmere redegjørelse for utregningen av u-graden i brevet av Det må betegnes til å være tilfredsstillende dokumentert at utnyttelsesgraden er 42 %. SG har detaljert vist til målereglene for reguleringsplanen og illustrert dette med tekst på en tegning av Advokaten anfører at arealavvik av denne størrelse må inngå i en reguleringsmessig sammenheng. Rådmannens kommentar til dette er at det heter i reguleringsplanen at når særlige grunner taler for det kan kommune innvilge dispensasjon fra reguleringsbestemmelse. Det er et tydelig og klart avvik med 42% utnyttelse i stedet for 30 %. Opp mot vesentlig kanskje, men det er grunnene for dispensasjonen som må bli avgjørende. Det at man har felles atkomst over det samme område utelukker ikke begge eiendommers bruk. Atkomsten forutsettes holdt åpen for leilighetenes bruk og må legges til grunn å være tilstrekkelig også for Steens bruk, også om den skulle omfatte bilbruk. Det er korrekt at det ikke er søkt og gitt dispensasjon fra firemeterskravet. Vilkår i vedtaket og anmerkning på tegningene viser håndtering av uoverensstemmelsen. Tiltaket kan ikke igangsettes før rettede tegninger er innsendt og godkjent, avstandskravet ivaretas uten dispensasjon. Kommunen ønsker ikke å forskuttere nye retningslinjer på annen måte enn at det er åpnet for å gi dispensasjon dersom det blir søkt. Dispensasjon kan ikke gis før tilstrekkelige grunner foreligger. Det er altså ment å ligge slikt forhold til grunn for det administrative vedtaket. Problemene rundt avstand til nabogrense mener rådmannen er løst, fordi det under vurderingen i saksframstillingen er tatt forbehold om at prosjektet må endres slik at avstandsbestemmelsen om fire meter overholdes i de tegningene som skal ligge til grunn for igangsettingstillatelsen. Dette løser etter rådmannens oppfatning også spørsmålet om Steens atkomst er sikret i tilstrekkelig bredde hva enn denne konkret måtte bestå i. Her viser advokaten til ny lovs 21-6, men søknaden er behandlet etter pbl 1985 hva bygningsdelen angår, fordi den anses å være sendt før og knyttet til første innsending av søknad i januar Prinsippet som er lovsatt i paragrafen er blant annet at kommunen ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold ved behandlingen av byggesøknader. Kun der det er klart at en tiltakshaver ikke har en rett kan søknaden avvises i følge I slikt tilfelle er man ikke her. Steens atkomstrett er hensyntatt i prosjektet. Innholdet av atkomstretten er opp til domstolen å avgjøre dersom det skulle være tvist om innholdet av atkomstretten. Kommune har lagt gammel del til grunn for byggesaksdelens vedkommende. Resultatet blir det samme etter den situasjonen, men da var ikke systemet lovfestet. Advokaten hevder at situasjonsplanen fra SG er sterkt misvisende og han legger da til grunn at bygningen er omsøkt 1,5 meter fra regulert veikant. Her har SG forholdt seg til regulert byggegrense som er sju meter fra veimidte. Dette synes uproblematisk, fordi parkbeltet på to meter etter reguleringsplanen gjelder ved etablering av parkeringsplasser til næringsformålet. Siden disse skal frikjøpes gjelder kravet til parkbelte ikke. Planen har krav til byggehøyder på 5 og 7 meter for henholdsvis gesims og møne. Advokaten siterer fra rundskriv T/-5/84 og mener at de har støtt der for at en økning av høyden to til tre etasjer er et vesentlig avvik. Etter endringer i teknisk forskrift fra 1997 (TEK 97) kan ikke lenger etasjetall brukes som høydebegrensning. Rundskrivet synes dermed ikke direkte anvendelig slik Møteinnkalling side 15 av 31

16 advokaten gjør. Vi mener man må gjøre en konkret vurdering. Advokaten har implisitt en etasjehøyde (hans uttrykk: plan for beboelse) på tre meter. Vi er enig i det som en måte å tenke på. Økningen fra sju til ni meter utgjør derfor ikke en etasje skal vi følge hans logikk, fordi differensen mellom ni meter og sju meter er to meter. Vi mener helheten i den begrunnelse som er gjort tilstrekkelig viser at det er holdbart å innvilge dispensasjoner som gjort. Altså dette at fordelene er større enn ulempene som følge av den gitte dispensasjon. Det tør være ulike oppfatninger og meninger om estetiske forhold. Advokaten konkluderer med at vedtaket om å gi dispensasjon er et godt bidrag til å ødelegge bygningsmiljøet på Skjærhalden. Han minner om tilpasningsplikten i reguleringsplanen. Han mener at tiltaket også er avhengig av dispensasjon fra kravet til tilpasning. Det gjelder i første rekke volumet men også materialvalg og fasadeuttrykk. Her sier planen i 2 blant annet at det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og former. Ved nybygg skal det legges vekt på tilpasning til eksisterende bebyggelse i forhold til volumer, plassering, takformer, materialbruk og farger. Østfold fylkeskommune ved antikvaren sier i sin uttalelse at man burde tilstrebe et noe mer variert uttrykk uten at det skal bli en historiserende utforming. Dette er tatt inn som vilkår i vedtaket. Variasjon skal innarbeides i fasaden mot Storveien med variasjon i vindusbånd, paneltype, farger og eventuelle andre fargetyper. Reguleringsplanens generelle krav til estetikken er at alle tiltak skal ha god estetisk kvalitet. Det er det samme som pbl nummer 2 krever. Rådmannen kan ikke tiltre advokatens konklusjon om at vedtaket er et godt bidrag til å ødelegge bygningsmiljøet på Skjærhalden. Han legger da til grunn at det tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn etter 74 nummer 2 og dermed er godt nok. Oppdelte saltaksformer og vilkår i tråd med antikvarens tilrådinger burde borge tilstrekkelig for det. Konklusjoner Rådmannen har kommet fram til at tiltaket ikke er avhengig av flere dispensasjoner enn de omsøkte og gitte. Rådmannen har kommet til at vedtaket ikke bør endres på grunn av de anførslene som framkommer i klagen. Utvalget anbefales til å fatte avgjørelse om at klagen ikke gis oppsettende virkning, jevnfør forvaltningsloven 42. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler UMT å fatte følgende vedtak: Vedtak PA 109/10 opprettholdes uendret og saken forberedes oversendt klageinstansen, Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jevnfør forvaltningsloven 33, 4. ledd. Klagen gis ikke oppsettende virkning med bakgrunn i det ovennevnte under vurderingen. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 16 av 31

17 Hvaler kommune Saksnr 2009/662 - Takoppbygg og takvindu, hytte 3486, eiendom 41/48, Asmaløy - Doknr 24 Arkivkode 41/48 Saksbehandler Einar G Nilsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /10 Forslag om omgjøring av vedtak i sak klage over gitte dispensasjoner for takoppbygg og takvindu, hytte 3486, eiendom 41/48, Asmaløy Sammendrag Tiltaket gjelder arbeider på en meget fint beliggende hytte på Asmaløy, nær vannet med flott utsikt og da også med eksponering i tråd med utsikten. Utvalget har den i vedtak 91/10 omgjort administrasjonens vedtak av om avslag på søknad om dispensasjoner fra byggeforbudene i hundremetersbeltet og LNF-arealformålet etter kommuneplanens arealdel. Utvalget har dermed omgjort administrasjonens avslag og gitt tillatelse til ark og takvindu. Saken gjelder behandling av Fylkesmannens klage over det omgjorte vedtaket. Den tidligere saksgang har vært slik: Det omsøkte arbeidet er en ark (hund) mot nordvest på hyttas takflate i denne himmelretningen. Og videre et takvindu mot sørøst på den andre takfklaten. Ved første gangs behandling av klagen i sak 57/10 av , vedtok UMT å sende søknaden til høring hos fylkesmannen og fylkeskommune, fordi utvalget ønsker å imøtekomme søknaden om dispensasjon. Fylkesmannen fraråder dispensasjon i uttalelse av etter å ha vurdert søknaden. Det ble allikevel gitt dispensasjon. Fylkesmannen påklager så vedtaket i sitt brev av Rådmannen opprettholder sitt syn ved å innstille på at klagen tas til følge. Han viser særlig til muligheten av en uheldig presedens i senere saker av en innvilgelse av dispensasjon. Saksopplysninger Saksopplysningene fra de tidligere utvalgsbehandlingene og administrasjonens vedtak er inntatt i kursiv nedenfor. Rådmannen saken på ny på grunn av Fylkesmannens klage. Fylkesmannens uttalelse i dispensasjonsspørsmålet er negativ, men utvalget ga allikevel dispensasjon til ark eller hund og takvindu. Saken fremmes i tråd med forvaltningsloven 33, 2-, og eventuelt 4. ledd som omgjøringstilretteleggingssak. Utvalget følger ikke innstillingen med begrunnelse i at allmennhetens interesser ikke ble ansett å lide skade. Fylkesmannen påpeker at begrenset eksponering etter hans syn er viktig å ivareta og mener at det positive vedtaket i denne saken kan medføre en uheldig presedens som på sikt kan medføre at hyttebebyggelsen i strandsonen blir mer eksponert og fremtredende i landskapsbildet. Han anmoder utvalget om å omgjøre sitt vedtak om å gi dispensasjon. Møteinnkalling side 17 av 31

18 Rådmannen vil understreke at han ikke legger til grunn for sitt standpunkt at arken går ut over bygningens ytre grenser i høyde eller i lengde/ bredde. Saksopplysninger slik innholdet var ved forrige behandling. Det søkes den 30. april 2009 om dispensasjon fra byggeforbudet i hundremetersbeltet og fra byggeforbudet som følger av arealkategorien landbruks-, natur- og friluftsområde i gjeldende kommuneplan. Byggeprosjektet gjelder oppføring av ark på taket og takvindu på eiendommen gnr/bnr: 41/48. Søknaden er v/ Bjar Arkitekter AS. Utover dokumentasjon av søknaden og kommunens foreløpige svar er det den avholdt et møte mellom hyttas eier Terje Hagevang og kommunens saksbehandler Nilsen og byggesakssjef Per Otto Rød. Hagevang fremholdt at han ikke kan se at allmennhetens interesser er uheldig berørt og viste til ansvarlig søkers utredning. Han er positiv til å akseptere tidligere vilkår om fargemessig tilpasning av takflaten med tanke på bedre naturtilpasning. I klagen tilbys et endret takbelegg av mindre eksponerende type mot at det kan bygges som omsøkt. Dette er et av vilkårene for tidligere byggetiltak på eiendommen. Rådmannen viser til vedtakene PA 027/04 og BY 248/03. Disse er trykte vedlegg til saken her. Vedlegg Vedtak PA 21/10 av Fylkesmannnes uttalelse av Hagevangs brev av med bilder. Vedtak 91/10 av Fylkesmannens klage av Utrykt vedlegg Saksomslaget med alle dokumentene Innkomne merknader Klagen vurderer hytta til å være svært eksponert og fremtredene i landskapsbildet. En dispensasjon for byggetiltaket må gi en forbedring for allmennhetens interesser. De allmenne interessene nevnes spesielt som forhold knyttet til landskapstilpasning og spesielt eksponering mot sjøområdene nordvest for hytta. Landskapstilpasning er viktige elementer poengtert både i Kystsoneplanen for Østfold fylke og i kommuneplanen til Hvaler kommune. Tilpassing til det naturlige terreng og minst mulig eksponering er essensen i begge disse planene. Han viser til muligheten for allment friluftsliv slik dette er beskrevet i Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Statlig fokus på strandsonen og nedbygging her har vært stort i lengre tid. Men miljøvernavdelingen viser forståelse for at hemsløsninger skal gis lystilførsel og viser til alternative løsninger i form av vindusflater i takflaten som vender vekk fra sjøen. Hjemmelsgrunnlag Forvaltningsloven 33, 2. og 4. ledd. Vurdering Saken framstår i det vesentlige som tidligere. Men rådmannen vil forklare sitt syn på ny i forhold til utvalgets vedtak i sak 91/10. Utvalget har brukt som begrunnelse at tiltaket ikke går utover bygningens ytre grenser. Rådmannen har under vurderingen i sin sak som ga et avslag brukt følgende vurdering: Et svært karakteristisk trekk ved Hvalers hyttebebyggelse er en saltakshytte som bidrar til å holde eksponeringen ut over egen eiendomsgrense nede. Det som er ment med dette er ikke at arken på noe som helst måte fysisk strekker seg ut over eksisterende hyttes volum. Det er henvendelsen arken gjør utover sjøen og i landskapsbildet fra sin plassering godt inne på tomta som er negativt for de allmenne interesser. Dette nevnt siden utvalget i sin begrunnelse blant annet bygger på at tiltaket ikke går utover bygningens ytre grenser. Den øvrige begrunnelsen er at utvalget anser tilbygget ikke til å være negativt i forhold til allmennhetens interesser i området. Møteinnkalling side 18 av 31

19 Fylkesmannen peker på at dispensasjonen kan medføre en uheldig presedens som på sikt kan medføre at hyttebebyggelsen i strandsonen blir mer fremtredende og eksponert i landskapsbildet. Rådmannen er enig i dette og vil sterkt påpeke at avgjørelsen bryter med kommunens tidligere praksis. Både i vedtak og i rådgivning til publikum. I de tilfeller liknende tiltak i form av ark har blitt gitt dispensasjon har det dreiet seg om tilbygg i retning bort fra sjøen. I inneværende planperiode har kravet om et enetasjes uttrykk vært praktisert konsekvent. Rådmannen må slutte seg til miljøvernavdelingens påpeking av at en dispensasjon her vil kunne føre til en uheldig presedens som på sikt kan medføre at hyttebebyggelsen i strandsonen blir mer fremtredende og eksponert i landskapsbildet. Rådmannen kan ikke unnlate å nevne at en ny og for liberal praksis vil kunne bli resultatet. Dette tiltaket er ikke avgjørende men vil da inngå i det større bilde av nedbygging i strandsonen. Det legges til grunn at plasseringen av hytta i dette tilfellet er noe av den mer fine man kan tenke seg i kommunen. Og i prinsippet alle hytter med en mindre eksponert plassering vil da måtte få tillatelse til det samme. En uheldig utvikling som rådmannen sterkt må reservere seg mot å støtte. Skulle utvalget opprettholde sitt vedtak uendret, vil saken bli ferdig tilrettelagt og sendt klageorganet til endelig behandling. Hjemmelshenvisningen vil da være forvaltningsloven 33, 4. ledd. Konklusjoner Rådmannen må, til tross for utvalgets enstemmige vedtak i fra forrige gang saken var oppe til behandling anmode om at vedtaket endres til et avslag på de omsøkte dispensasjoner. Han vektlegger spesielt at det kan danne en uhåndterbar presedens om vedtaket i framtida Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler UMT å fatte følgende vedtak; Klagen fra fylkesmannen gis medhold, vedtak 91/10 av omgjøres til et avslag. Vedtaket sendes da partene med informasjon om klagerett, frister med mer. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 19 av 31

20 Hvaler kommune Saksnr 2006/939 - Regulering av Kystmuseet og Nordgårdsbrygga - Spjærøy - Doknr 97 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /10 Behandling av klage på reguleringsplan for Kystmuseet Nordgårdbrygga. Sammendrag Planen for Kystmuseet Nordgårdsbrygga (kulturarenaen Brottet) ble vedtatt i Ved en inkurie er en av klagene på planvedtaket ikke behandlet tidligere. Klagen gjelder opprettholdelse av eksisterende båtfester innenfor planområdet. Det innstilles å ta klagen til følge og å revidere planbestemmelsene slik at båtfestene opprettholdes. Saksopplysninger Advokat Steinar Steinvaag på vegne av Leif Klamo og hans familie. Klamo har hytte nær avkjørselen til Brottet, g nr 42/167. Klamo eier også tilleggstomten 42/192 og en liten eiendom 42/230 rett sør for den planlagte museumshavna. Reguleringsplanen har en bestemmelse som er ment å ivareta eksisterende båtfester i området FORTØYNINGSOMRÅDE I SJØ, FS1 Innenfor området tillates oppankring og fortøyning av gjestende båter. Det tillates etablert fortøyningsringer på land og eventuelle moringer for akterfeste. Det tillates etablering av enkle brygger langs fjellet. Det tillates etablert 2 faste båtplasser for å ivareta båtfesterettigheter til eiendommene 42/73 og 42/167. Plassene skal etableres nærmest land mot nord-øst på den tidligere Nordgårdsbrygga. Samtidig forbyr bestemmelsene fortøyning av båter i området avsatt til farled. (Dette området er vannarealet som grenser til eiendommen 42/230.) 9.3 TRAFIKKOMRÅDE I SJØ I sjøområde avsatt som offentlig trafikkområde tillates ikke etablert faste innretninger eller installasjoner som kan være til hinder for allmenn ferdsel og nyttetrafikk. Landarealet til eiendommen 42/230 er regulert til spesialområde friluftsområde med følgende bestemmelse SPESIALOMRÅDE FRILUFTSOMRÅDE Området er avsatt som friluftsområde for allmenhetens bruk. Eksisterende vegetasjon forutsettes beholdt. Adkomst til eventuell teknisk infrastruktur skal kunne skje gjennom området. Klamo har altså fått stadfestet en båtfesterett i fortøyningsområdet som grenser til museumshavna. Reguleringsplanen legger imidlertid ikke til rette for båtfeste på eiendommen 42/230 som eies av Klamo og som brukes som båtfeste. Klagen Tomten 42/230 ble i sin tid kjøpt for å få plass til feste av en liten båt og den har i alle år vært benyttet til dette formål. Møteinnkalling side 20 av 31

21 Denne parsellen blir nå båndlagt ettersom trafikkområde i sjø i praksis betyr at nåværende bruk må opphøre. Påle, moring og annen fast innretning kommer i faresonen. Vi ser ikke at dette er en nødvendig konsekvens av den ønskede regulering. Vi tillater oss å vise til at denne parsellen ligger helt inntil et område som ikke blir gjenstand for noen regulering, og at det er underlig at de fastboende naboer vil beholde sine rettigheter mens Klamo rammes. Vedlegg Dok 74. Klage fra Advokat Steinar Steinvaag på vegne av Leif Klamo og hans familie datert Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Plan- og bygningsloven 2008 kapittel 12 gir rammer for innholdet i og behandlingen av reguleringsplaner. Vurdering Klagen er rettidig fremsatt og tas herved til behandling. Det kan nærmest betegnes som en feil at eksisterende lovlig båtfeste på eiendommen 42/230 ikke er videreført i vedtatt plan. Det har aldri vært kommunens intensjon å fjerne lovlig etablerte båtfester i planområdet da dette vil kunne føre til erstatningsansvar for kommunen. Som det påpekes i klagen er det også andre båtfester like sør for 42/230 som heller ikke skal fjernes. I reguleringsplanens 12.3 står Det tillates etablert 2 faste båtplasser for å ivareta båtfesterettigheter til eiendommene 42/73 og 42/167. Eiendommen 42/167 eies av familien Klamo. Båtfesteretten er imidlertid tinglyst til familien Klamos tilleggstomt 42/192, ikke på eiendommen 42/167. Bestemmelsene bør derfor endres til å knytte båtfesteretten til 42/192. Virksomhet Havn har siden 2008 arbeidet med en sak rundt hevdede båtfesterettigheter ved Nordgårdsbrygga. Det kan nå fastslås at eieren av Båtholmen, familien Skarpaas, har en hevdet rett til båtfeste ved Nordgårdsbrygga for å sikre adkomsten til Båtholmen. (Båtholmen ligger i Skjelsbusundet, rett sør for planområdet.) Skarpaas hevdet å ha denne retten under arbeidet med reguleringsplanen, men retten ble ikke stadfestet i reguleringsbestemmelsene. Forvaltningslovens 35 gir kommunen rett å endre sitt eget vedtak uten at klage har vært mottatt. 35. (omgjøring av vedtak uten klage). Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser Da kommunens intensjon alltid var å stadfeste eksisterende rettigheter til båtfester i reguleringsplanen bør planen også endres til å stadfeste den hevdede båtretten for adkomst til Båtholmen. Konklusjoner Planens bestemmelser bør omarbeides slik at rett til båtfeste på eiendommen 42/230 opprettholdes og en feil i angitt gnr/bnr rettes. I tillegg stadfestes hevdet rett til adkomst til Båtholmen i bestemmelsene. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler UMT å fatte følgende vedtak; Klagen tas til følge. Reguleringsbestemmelser til planen Kystmuseet Nordgårdsbrygga vedtatt endres med følgende fire setninger. 9.3 TRAFIKKOMRÅDE I SJØ Møteinnkalling side 21 av 31

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.25 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/16/92 - Erik Holmvik - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til bolig og oppføring av ny frittstående enebolig Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

GBNR 11/39 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

GBNR 11/39 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 11/39 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 11/39 - Fasadeendring Tiltakshaver: Gry Marthinussen og Petter Schrøder Befaring: Ja Frist for behandling: 17.12.15 Saksfremlegg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling.

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/107-49 Arkiv: GNR/B 32/524 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGE I PLANUTVALGET Planlagt behandling: Planutvalget - Byggesaker Administrasjonens

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GNR.318/370 - KVERNBERGGATA 37 - TILBYGG

GNR.318/370 - KVERNBERGGATA 37 - TILBYGG GNR.318/370 - KVERNBERGGATA 37 - TILBYGG Arkivsaksnr.: 12/3107 Arkiv: BYG 318/370 Saksnr.: Utvalg Møtedato 101/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/94 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: *

Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/94 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/94 Arkivsaksnr.: 08/9023-20 Dato: * DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL PKT 3.1 OG 3.3. - 36/94, SVELVIKVEIEN 386 A, SØKNAD OM

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg:

HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg: HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg: GNR 61 BNR 61 - FJELLVEIEN 8 - BYGGETRINN 2 - DISPENSASJONSSØKNAD Saksbehandler:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/2049-8 Arkivnr.: GNR 116/82 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

Dispensasjon. Rune Fredriksen

Dispensasjon. Rune Fredriksen Dispensasjon Rune Fredriksen Hva er en dispensasjon Tillatelse til å fravike lov/plan Konkret vurdering etter søknad Gjelder kun enkelttilfeller Sak omfattet av strandsoneprosjektet i Hurum kommune Prosjekt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for spesialområde bevaring i henhold til Plan- og bygningsloven 25.6 1. Planens formål Flaskebekk, Nesodden kommune 1.1 Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage Arkiv: 5/11 Arkivsaksnr: 2014/4125-17 Saksbehandler: Danny Valle Johannesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 18/16 12.05.2016 5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag

Detaljer