Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Møteinnkalling side 1 av 31

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 105/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 106/10 Spørsmål PS 107/10 Meldinger og informasjon RS 5/10 Avgjort klage på dispensasjon for bruksendring av hytte til bolig på gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen i Hvaler PS 108/10 Sluttbehandling av mindre endring av del av reguleringsplan "Kroken", Asmaløy PS 109/10 Utvalgets behandling av vedtaket om å gi dispensasjon i fra bestemmelser om mønehøydehøyde 7 meter og utbyggingsgrad 30 % med mer - Torvet 2, Storveien 1 og 3, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden PS 110/10 Forslag om omgjøring av vedtak i sak klage over gitte dispensasjoner for takoppbygg og takvindu, hytte 3486, eiendom 41/48, Asmaløy PS 111/10 Behandling av klage på reguleringsplan for Kystmuseet Nordgårdbrygga. PS 112/10 Planprogram for konsekvensutredning for Papperhavn i forbindelse med den kommunale detaljplanen for området. PS 113/10 Sauholmen, kjøring i utmark-fullmakt til administrasjonen PS 114/10 Forskrift til hundeloven Ottar Johansen Leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 2 av 31

3 PS 105/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 3 av 31

4 PS 106/10 Spørsmål Møteinnkalling side 4 av 31

5 PS 107/10 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 5 av 31

6 HVALER KOMMUNE Byggesaksavdelingen NOTAT Saksnr.: 2009/1043 Dokumentnr.: 39 Løpenr.: 10138/2010 Dato: Gradering: Klassering: 23/234 Til: Fra: Per Otto Rød Avgjort klage på dispensasjon for bruksendring av hytte til bolig på gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen i Hvaler Møteinnkalling side 6 av 31

7 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2010/208 - Mindre endring i reguleringsplanen for Kroken, Asmaløy L12 Christine Stene Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /10 Sluttbehandling av mindre endring av del av reguleringsplan "Kroken", Asmaløy Sammendrag Kommunen vedtok reguleringsplanen for boligområde Kroken ved Rød på Asmaløy i sak 72/05 den På oppdrag for Nye Boliger Østfold AS ved Trond Skovly søker COWI AS, i brev datert om en mindre endring av del av reguleringsplanen Kroken på Asmaløy. Endringen gjelder pkt. 3.2 i reguleringsbestemmelser vedtatt Saksopplysninger COWI AS søker på vegne av Nye Boliger Østfold AS om mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplanen boligområde Kroken. Forslaget som fremmes gjelder pkt. 3.2 i reguleringsbestemmelsen. I forbindelse med endringen ble det avholdt et møte med kommunens planavdeling, Endringene ble nabovarslet i flere omganger, henholdsvis , , samt , dette med bakgrunn i manglende oppfyllelse i kravet fra kommunen vedrørende nabovarsling. Det ble sendt et utvidet nabovarsel til hele boligfeltet, ikke bare til de som juridisk grenser til det aktuelle området. I tillegg var det en forutsetning fra kommunen at Statens vegvesen ble varslet. Forslagsstiller hadde ved fristenes utløp ikke mottatt innspill eller kommentarer. Kommunen hadde imidlertid mottatt et innspill direkte (vedlegg 2), og innenfor fristen (varsling av dato ). Mottatt innspill og merknader med administrasjonenes kommentarer er referert nedenfor. Forslagsstiller har innarbeidet enkelte endringer i kart, bestemmelser og beskrivelse. Forslag til endringer som fremmes er følgende: Plankart som viser omsøkte endring følger vedlagt (vedlegg 1) og gjelder for tomt nr 8, 11 og 12: Tomt nr 8 (B4); ønskes bebygd med 2-mannsbolig (enebolig i dag). Tomt nr 11(B5); tomtestørrelsen reduseres noe som følge av omregulering av tomt nr 12. Tomt nr 12 (B5); ønskes bebygget med 2-mannsbolig (enebolig i dag). Grensen mellom tomt 11 og tomt 12 er justert 3 meter mot vest, slik at tomt nr 11 nå er 528 m², mot 608 m² i vedtatt plan. Tomt 12 er nå på 703 m², mot 623 m² i vedtatt plan. Byggegrenser er justert etter ny grense. På tomt nr 8 er ny innkjøring, i tillegg til tidligere regulert vei, plassert. BYA - endringer som må til for å få aktuell ny bebyggelse på disse tomtene er følgende: Tomt nr 8 endres fra 30 til 35 % BYA. Tomt nr 12 endres fra 30 til 40 % BYA. Møteinnkalling side 7 av 31

8 Vedrørende avkjøringer vil det for tomt nr 8 suppleres med en ny innkjøring i tillegg til tidligere regulert innkjøring. Det vil bli ny felles innkjøring for begge boenhetene ved tomt nr 12. Forslagsstiller har benyttet følgende forutsetninger ved BYA beregningene: BYA Garasje 25 m². BYA Biloppstillingsplass 18 m². BYA Bolig i henhold til inntegnet boliger. Alle boenheter er gitt 1 garasje og 1 biloppstillingsplass. Årsaken til endringene er begrunnet med fagmessige vurderinger av planinnholdet. Endringene medfører ikke behov for nytt offentlig ettersyn. Administrasjonen anbefaler at utvalget for miljø og teknikk innstiller ovenfor Kommunestyret at mindre endring av reguleringsplanen for Kroken på Asmaløy vedtas. Parter i saken: COWI AS K.G. Meldahlsvei Fredrikstad Nye Boliger Østfold AS Torpebaugen Sarpsborg Ole-Johan Pettersen Rød 1684 Vesterøy Vedlegg 1. Plankart som viser omsøkte endringer. 2. Merknader til tiltak fra Ole-Johan Pettersen, brev av dato Søkers kommentar til nabomerknad 4. Notat av dato fra kommunen som veimyndighet. 5. Reguleringsbestemmelser , sist revidert Reguleringskart vedtatt Innkomne merknader Endringen ble nabovarslet , og det har kommet ett innspill til varsel av dato Dok. nr. Avsender Dato Sammendrag Ole-Johan Pettersen, eier av gnr 39, bnr 5, med grense mot Kroken. Klager mener at dette ikke er noen mindre reguleringsendring, da husene som skal oppføres har endret karakter fra enebolig til tomannsbolig. Tiltaket strider imot planen som hadde som utgangspunkt å tilpasse seg eldre omkringliggende boliger. Klager spør om reguleringsendringen går utover utnyttelsesgraden på eiendommen. Klager motsetter seg fortetning. Klager anfører at vi ikke forholder oss til vedtatt plan. Søkers kommentar til merknaden i e-post av dato : Klager hevder at tiltaket ikke er mindre vesentlig, og at omsøkte endring vil føre til ytterligere og uheldig fortetning av planområdet. Slik vi ser det, så er en utvidelse med 2 boenheter en svært beskjeden fortetting, og måten fortettingen skjer på her oppfattet vi som skånsom og god arealutnyttelse. At tiltaket bør kunne behandles som mindre vesentlig reguleringsendring er vel også, slik vi oppfatter det, i tråd med kommunens syn og anbefalinger i saken. Administrasjonens kommentar til merknaden: Klager viser til at dette ikke er noen mindre reguleringsendring. Administrasjonen oppfatter endringene som begrensede. Det tillates en liten økning i utnyttelsesgraden, men denne er begrenset og vil få relativ liten visuell effekt. Dersom planen opprinnelig hadde vært foreslått med høyere Møteinnkalling side 8 av 31

9 utnyttelsesgrad i utgangspunktet, hadde ikke kommunen vært negativ til dette. Administrasjonen anser nåværende endring å være en mindre omorganisering av tillatt volum og tillatt areal. Det opprinnelige preget vil derfor ikke endres. Klager viser til økt utnyttelsesgrad og fortetting. Kommunen anser endringen som marginal og i og med at BYA-endringene som må til for å få aktuell ny bebyggelse stort sett skal dekke parkeringsareal, vil det ikke gi noen visuell effekt. Det er ikke snakk om andre volumer enn det som var regulert. Det blir imidlertid flere dører og biloppstillingsplasser. Klager viser til tilpasning til eldre omkringliggende boliger. Bebyggelsens karakter endres lite, da formingsbestemmelsen er uendret og dermed er kravet til tilpasning like sterkt. Bestemmelsen om utforming blant annet kravet til småskalakarakter og maks gavlbredde skal videreføres. Jf reguleringsplanen pkt. 3.2.c skal gavlens bredde ikke overstige 9 meter. Dette er en vesentlig formingsbestemmelse for området og det er et mål å fravike reguleringsplanen minst mulig. Kommunen har derfor vært negativt innstilt til å gå utover gavlbredden da dette ligger utenfor planens bestemmelser og bryter formålskriteriene. Kommunen er mindre negativt innstilt vedrørende utnyttelsesgraden og viser til at bileiligheter uansett hadde vært tillatt innenfor reguleringsplanen. 2-mannsboliger er derfor ingen konsekvens av endringen, men en mulighet som ligger der i dag. Formingsbestemmelsene er uendrete, det skal ikke bygges høyere og endringen er liten. Utnyttelsesgraden har økt marginalt, men det er ikke tale om andre volumer enn det som var regulert. Tiltaket vil finne sted i et område som er relativt tett utbygget og det er flere tomannsboliger i området. Klager viser til at kommunen ikke holder seg til vedtatt plan. Plan- og bygningsloven kapittel Endring og oppheving av reguleringsplan åpner for at det kan vedtas mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. En reguleringsplan gjelder inntil ny plan er vedtatt Kommunens avdeling for vann, avløp, renovasjon og vei har uttalt at VARV har vurdert saken angående trafikkforhold på stedet. Det er lite trafikk i området, ikke gjennomgangstrafikk og stedet er flatt og oversiktlig. VARV har ingen motforestillinger til den mindre reguleringsendringen det er søkt om. Angående VA ved tomannsboliger er den enkelte boenhet å betrakte som abonnent. I tillegg gjøres det oppmerksom at adkomstveien og den felles veien i området ikke er overtatt av kommunen og det er heller ingen forespørsel om det fra utbygger. VARV har heller ikke mottatt de nødvendige opplysninger om VAnettet i utbyggingsområdet for innlegging av koordinater i Gemini VA - kartet. Administrasjonens kommentar til merknaden: Administrasjonen vil følge opp manglende dokumentasjon fra ansvarlig søker i forbindelse med V/A anlegget. Møteinnkalling side 9 av 31

10 Hjemmelsgrunnlag Plan- og bygningslovens kapittel Endring og oppheving av reguleringsplan gir rammer for innholdet i og behandlingen av reguleringsplaner. Kommunen har følgende kommentarer til merknaden Søknaden er vurdert å ligge innenfor hva som kan behandles som en mindre reguleringsendring ettersom den bebyggelsens karakter ikke endres mye. Bestemmelsene om utforming, blant annet kravet til at området skal gi uttrykk av småskala- og småhusbebyggelse skal videreføres. Samt at gavlbredde og øvrige høyder skal beholdes. Samlet sett innebærer endringene at området får en marginal økning i utnyttelsesgraden, samtidig som høyder, bredder og øvrige formingsbestemmelser beholdes. I forhold til planene som helhet og de formålene som planen skal fremme, vurderes de omsøkte endringene til å være i samsvar med de viktige målsetninger i planarbeidet. Endringene vurderes følgelig som en mindre endring som kan vedtas i samsvar med planens intensjoner og overordnede målsetninger. Det er generelt i henhold til Fylkesplanen for Østfold (Østfold mot 2050) et ønske om at utbyggingsmønsteret skal basere seg på eksisterende sentra. Det skal derfor tenkes fortetting av tettsteder og arealøkonomisering, fremfor å ta i bruk urørte områder eller dyrka mark. Administrasjonen kan ikke se at det foreligger momenter som taler mot at søknaden om mindre reguleringsendring innvilges. Konklusjoner Administrasjonen legger til grunn at de omsøkte endringene er i samsvar med de intensjoner og overordnede målsetninger som lå til grunn for reguleringsplanen for boligområde Kroken. Det innstilles følgelig at utvalget for miljø og teknikk vedtar følgende mindre endringer i reguleringsplanen for boligområde Kroken på Asmaløy. Bestemmelsene for pkt. 3.2 erstattes med følgende tekst (ny tekst uthevet): 3.2 Felt B3, B4, B5, B6, B7 og B8 Område for boliger med tilhørende anlegg a. Tomt nr. 4-7, 9-11 og skal bebygges med frittliggende eneboliger med tilhørende garasje. Tomt nr. 8 og 12 skal bebygges med 2-mannsboliger. Den viste byggplassering i plankartet er veiledende - ikke bindende. b. Maksimum tillatt utnyttingsgrad er 30 % BYA for B3, tomt nr. 7, 9 og 10 i B4, tomt nr. 11 i B5 og B6 og for tomt nr. 19 i B7. For tomt nr. 18 i B7 og B8 er BYA 15 %. For tomt nr. 8 i B4 er BYA 35 %, og for tomt nr. 12 i B5 er BYA 40 %. c. Bygningens mønehøyde skal ikke overstige 7,5 meter, og gesimshøyde 5 meter målt fra gjennomsnittelig eksisterende terreng for hvert hus tomt. Gavlens bredde skal ikke overstige 9 meter. d. B8 som er avgrenset som tomt rundt eksisterende bebyggelse gir samme bestemmelse som øvrig ny eneboligbebyggelse innenfor planområdet. e. I felt B5, B8 og B7 skal det etableres skjermende vegetasjon mot dyrket mark i nord. Vegetasjonen skal utformes som hekk/buskbeplantning i høyde fra 1-3 meter. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide endringene i kart og bestemmelser. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler UMT å fatte følgende vedtak; I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas følgende mindre endringer av reguleringsplan Kroken på Asmaløy, av : Møteinnkalling side 10 av 31

11 Bestemmelsene for 3 Byggeområde, pkt. 3.2 erstattes med følgende tekst (uthevet): 3.2 Felt B3, B4, B5, B6, B7 og B8 Område for boliger med tilhørende anlegg a. Tomt nr. 4-7, 9-11 og skal bebygges med frittliggende eneboliger med tilhørende garasje. Tomt nr. 8 og 12 skal bebygges med 2-mannsboliger. Den viste byggplassering i plankartet er veiledende - ikke bindende. b. Maksimum tillatt utnyttingsgrad er 30 % BYA for B3, tomt nr. 7, 9 og 10 i B4, tomt nr. 11 i B5 og B6 og for tomt nr. 19 i B7. For tomt nr. 18 i B7 og B8 er BYA 15 %. For tomt nr. 8 i B4 er BYA 35 %, og for tomt nr. 12 i B5 er BYA 40 %. c. Bygningens mønehøyde skal ikke overstige 7,5 meter, og gesimshøyde 5 meter målt fra gjennomsnittelig eksisterende terreng for hvert hus tomt. Gavlens bredde skal ikke overstige 9 meter. d. B8 som er avgrenset som tomt rundt eksisterende bebyggelse gir samme bestemmelse som øvrig ny eneboligbebyggelse innenfor planområdet. e. I felt B5, B8 og B7 skal det etableres skjermende vegetasjon mot dyrket mark i nord. Vegetasjonen skal utformes som hekk/buskbeplantning i høyde fra 1-3 meter. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide endringene i kart og bestemmelser. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 31

12 Hvaler kommune Saksnr 2009/ Anmodning om forhåndskonferanse - Torvet 2, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden - Doknr 25 Arkivkode 3/147 Saksbehandler Einar G Nilsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /10 Utvalgets behandling av klage over vedtaket om å gi dispensasjon i fra bestemmelser om mønehøyde 9 meter og utbyggingsgrad 30 % med mer - Torvet 2, Storveien 1 og 3, gnr 3 bnr 147, Skjærhalden Sammendrag Administrasjonen har gitt dispensasjon for en høyere møne- og gesimshøyde og en høyere utbyggingsgrad enn reguleringsplanen for Skjærhalden sentrum bestemmer. Saken gjelder nabo Sverre Steens klage over vedtaket om å gi disse dispensasjonene. Steen er representert av Bjørge Skaaraas & CO AS v/advokat Skaaraas. Trolls Village AS er tiltakshaver og SG Arkitekter AS (SG) er ansvarlig søker. SG har avgitt merknader til klagen i skriv av Dispensasjonene gjelder mønehøyde, gesimshøyde og utbyggingsgrad og ble vedtatt administrativt i vedtak PA 109/10 av Det er senere gitt rammetillatelse til tiltakene, der er klagefristen ikke utløpt. Tiltaket gjelder flere enkelttiltak. Disse er hovedsakelig riving av Doblouggården på Torvet 2, riving av begge uthusa på eiendommen og oppføring av et nytt kombinert bygg med bolig og næringsareal. Rådmannen gjennomgår i sin vurdering nedenfor anførslene som er gjort i klagen og som ikke er behandlet i den administrative behandlingen av søknaden. Rådmannen anbefaler UMT i sin anbefaling til vedtak å opprettholde vedtaket uendret. Saken oversendes da fylkesmannen for videre behandling Saksopplysninger De vesentlige punkter i saksgangen fram til behandlingen her er gitt i vedtak 109/10 inkludert opplysninger under punktet vurdering og teksten i sin helhet. Den administrative behandling hadde følgende innhold, i kursiv: Saksbeskrivelse: Det søkes den om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om gesims- og mønehøyde på henholdsvis 4,5 meter og 7 meter høyde for oppføring av en bygning med leiligheter og forretningsdel på eiendommen gnr/bnr: 3/147. Eiendommen har adresse Storveien 1-3 og Torvet 2. Det søkes videre om dispensasjon fra planens bestemmelse om utbyggingsgrad. Tomta gnr 3 bnr 147 er bebygd med Doblouggården på hjørnet av Julsebakken og Storveien. Og i tillegg to mindre uthus som er søkt revet. Det er avgitt nabomerknader fra Sverre Steen og Hvaler Innovasjon AS v/knut Knutsen. Steens eiendom har lang felles grense med tiltakseiendommen. Steens eiendom har videre ca 37 meters grense mot Julsebakken. Hvaler Innovasjon AS eier eiendommen på den andre siden av Storveien med adresse Storveien 2-8. Fylkesmannen og Fylkeskommunen er rutinemessig hørt og har begge avgitt uttalelse i saken. Fylkeskommunens synspunkter er delvis innarbeidet i vedtaket som vilkår. Fylkesmannen overlater i det vesentlige til kommunen å gjøre de aktuelle vurderinger. Fylkesmannen finner at nasjonale interesser ikke berøres i prosjektet. Møteinnkalling side 12 av 31

13 Merknadene er vurdert til ikke å gi vesentlig ulempe for bruken av Steens og Hvaler Innovasjons eiendommer. Det er derfor gitt dispensasjon fra de to aktuelle forbud. Fremlagte grunner: Det planlagte prosjektet hadde opprinnelig et bygningsvolum for ny bygning som var i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen. I møte i utvalget for miljø og teknikk den valgte utvalget imidlertid å gi en prosessveiledning. Denne går ut på at administrasjonen anbefales å imøtekomme en eventuell søknad om dispensasjon for å legge på en etasje ekstra under forutsetning av at første etasje avsettes til næringsformål/erverv. Reguleringsplanen forutsetter at Skjærhaldens rolle som kommunesenter og et av regionens viktigste knutepunkter for turisme og kystkultur skal reflekteres i utformingen av bygninger, gater og torg. Den videre bakgrunn for anbefalingen er retningslinjer til den kommuneplanen som er i ferd med å bli vedtatt. Der åpnes det for mønehøyde inntil 9 meter, gesimshøyde inntil 7 meter og ugrad inntil 50 % BYA. Hjemmelsgrunnlag: Tillatelsen er gitt etter fullmakt i samsvar med kommuneloven i plan- og miljøutvalgssak 53/05 og vedtak i saksnummer 05/2720 av den Plan- og bygningsloven (2008) kapittel 19, 19-2 og Reguleringsplanen for Skjærhalden sentrum, kommunestyret den , 2, 2.2 og 3, 3.1, annet avsnitt. Innkomne merknader og uttalelser: Naboene Sverre Steen og Hvaler Innovasjon AS v/ Knut Knutsen har kommet med merknader ut i fra nabovarselet. Disse behandles under vurdering nedenfor. Steen har et eldre bolighus benyttet som fritidsbolig mens Hvaler Innovasjon har et næringsbygg med forretningslokaler og boliger i Storveien 2-8. Fylkesmannen og Fylkeskommunen har avgitt uttalelser til søknaden etter at den ble sendt på høring til dem, Vurdering: Plan og bygningslovens (pbl) 19-1 krever at det foreligger en grunngitt søknad om dispensasjon før kommunen kan innvilge dispensasjon. I 19-2 står: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.. Det sentrale forhold i byggesaken er at omsøkt møne-/gesimshøyde på 9 og 7 meter, er klart høyere enn det planen bestemmer. Planen sier 7 og 5 meter for gesims- og mønehøyde. Søknaden innebærer også at Dobloggården,hjørnebygningen på hjørnet av Julsebakken og Storveien, og to uthus rives. Sverre Steen påpeker at hans hus avskjæres fra Storveien og at tilhørigheten til det opprinnelige miljøet dermed utraderes. Han betegner sitt hus som sannsynligvis det eldste huset på Skjærhalden og det bør framstå som en tydelig del av kulturbebyggelsen på Skjærhalden. Han anfører også at Herredshuset og det gamle Torvet 2 har bidratt til at bygget skjules og mister den betydning det har hatt. Det at Herredshuset og Torvet 2 er oppført er eldre forhold og en del av det eksisterende kulturmiljøet. Det er ikke påregnelig at bygningen kan framstå som en del av kulturmiljøet på Skjærhalden over en mellomliggende tomt som er søkt bebygget nå. Kontakten med Storveien over eiendom 3/147 er ikke regulert. Administrasjonen kan ikke si seg enig i at tilhørigheten til det opprinnelige miljøet utraderes for den del som gjelder kontakten med Julsebakken. Steens eiendom vil da ha forbindelsen til Julsebakken som den vesentlige tilknytningen til det eksisterende bygningsmiljøet, eiendommens adresse er også Julsebakken 2. Noe annet er ikke påregnelig ettersom alle eiendommer innenfor det regulerte område i praksis kan utbygges. Administrasjonen mener videre at det må legges til grunn at Steens hus blir en del av et nytt kulturmiljø som etter hvert vil sette seg og bli tilvant. Steens tomt har en lengde mot Julsebakken på ca 37 meter. Innplasseringen i miljøet her må anses som god. Hans eiendom har i dag to porter. En mot 3/147 og en mot Julsebakken. Det må anses påregnelig at det kan etableres en avkjørsel til Julsebakken selv når eiendommen brukes til fritidsbolig. Disse to virkningene må sies å ligge i planen enten mønet er 7 eller 9 meter. Altså dette at man må påregne at tomta bebygges etter planen enten kravet til mønehøyde er 7 eller 9 meter. Når det gjelder innsyn og utsyn over gateplan skjer en forbedring her, fordi uthuset mot Julsebakken rives. Dette er behandlet av SG Arkitekter og det må anses tilfredsstillende beskrevet. Virkningen å bli liggende i skjul og miste betydning er også et resultat byggetillatelse for Herredshuset og det opprinnelige Torvet 2. Også dette er en ønsket virkning av planen og tidligere gitte godkjenninger av tiltak. Reguleringsplanen åpner for endringer i det fysiske bygningsmiljø og det særpreg for Steens eiendom som Petter Johansen bidro til ved anlegg av port og kantbelagt gangsti opp i mot porten. Dette har ingen særskilt beskyttelse i reguleringsplanen. En annen innvending fra Steen er at huset vil på en uakseptabel måte endre lysforholdene på hans eiendom. Administrasjonens vurdering av dette er at eiendommen hans får mindre direkte sol, spesielt på årstider da sola står lavt. Det blir også noe mindre lys. Slike ulemper får man ved å ha hus i et tettbygd strøk om det bygges på nabotomta. SG arkitekter AS beskriver det slik at Møteinnkalling side 13 av 31

14 med et nytt hus på en naboeiendom vil lysforhold og utsikt forandre seg. SG skriver videre at høyden er varierende nettopp for å tilpasse seg bebyggelsen rundt og dempe inntrykket av den sammenhengende fasaden som kommer på tomten. Steen tar også opp at utnyttingsgraden med en økning til 43,3 % ligger langt over bestemmelsene. SG opererer med 42 % utnyttelsesgrad. Bakgrunnen for bestemmelsen om utnyttingsgrad er at man ikke la til grunn at parkeringsplasser for boligene var tenkt på ved fastsettelsen av utnyttingsgraden. 30 % utnyttingsgrad er meget lavt for et tettbygd senterområde som Skjærhalden skal kunne utvikles til. Forslaget i kommende kommuneplan er at utnytting kan være inntil 50 % BYA. Kravet til parkeringsplasser for næringsarealet følger de lokale vedtekter og er planlagt dekket gjennom frikjøpsordningen. De parkeringsplassene til boligene som er vist på situasjonsplanen er brutt opp av hageflekker og er plassert tett inntil de omsøkte nye boliger. Området nærmest Steens tomt er åpent og hans veirett er vist i dette området. Denne samlingen av bebygd areal tillegges stor vekt til støtte for å kunne gi en dispensasjon for overskridelse av ugradsbestemmelsen. Fylkesmannen overlater i sin uttalelse av saken til kommunale myndigheter, fordi de har best oversikt over forholdene på stedet. Hun anbefaler kommunen å være sikre på at den har godt nok beslutningsgrunnlag med hensyn til tiltakets påvirkning på lokalmiljøet og bygningenes plassering/fremtoning i landskapet. Østfold fylkeskommune på sin side nevner konkret at man burde tilstrebe et noe mer variert uttrykk uten at det skal bli en historiserende utforming. Noen av fylkeskommunens bemerkninger er det aktuelt å innarbeide i vilkår til vedtaket. Vi kommer tilbake til dette mot slutten av vurderingen. Et krav i plan- og bygningsloven 19-2 er at fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon. Rivingen av Torvet 2 åpner opp Storveiens gateløp, gir mer fortau å gå på og et betydelig mindre volum å forholde seg til på hjørnet. Det kan ikke være tvil om at fordelene er større enn ulempene når man ser på samfunnsinteressene generelt. Potensialet for et større og mer bebodd sentrum bedres klart, selv om det ikke er mye, det regulerte området sett under et. Når det gjelder Steens eiendom er det nødvendig å se nærmere på effekten av tiltaket. Det søndre uthuset nærmest Julsebakken rives. Og effekten er tydelig bedre sol- og lysforhold inn på den delen av Steens tomt som er mellom hovedhuset og Julsebakken. Det samme gjelder det vesle uthuset selv om effekten her er langt mindre, fordi uthuset er langt mindre og ligger tett inntil hans eget uthus. Eiendommens henvendelse mot Julsebakken må karakteriseres å bli langt bedre. Samlingen av det bebygde areal, parkeringsplassene, inn mot egne bolighus, støtter å kunne gi en dispensasjon i fra ugradsbestemmelsen. Administrasjonen er kommet til at fordelene må anses å være større enn ulempene for Steens eiendom. Dispensasjonen vil medføre vanlige påregnelige ulemper ved å ligge i et sentrum for de to eiendommer. Tiltaket har i seg klare fordeler for de to eiendommer det er fremmet merknader på. Fasadetegningene mot alle fire himmelretninger illustrerer godt at bygningsvolumet i tilknytning til hjørnebebyggelsen reduseres mye. Dette er klare fordeler for de to eiendommer der naboene har fremmet merknader. Det legges tydelig vekt på at lys og luft mellom Steens eiendom og tiltakstomta bedres ved rivingen av de to uthusa. Hvaler Innovasjons eiendom blir liggende i et mer handlende sentrum og en åpnere mer innbydende gate. Etter en samlet vurdering finner administrasjonen at grunnene som er lagt fram og slik de er mer utredet ovenfor i vurderingen, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket. SG arkitekter har hatt Fylkesmannens og Fylkeskommunens uttalelser til høring og de har tilpasset seg Fylkeskommunens uttalelse. I praksis er det vesentlige av dette tatt inn som vilkår til vedtaket om dispensasjon. Vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 19 jf 19-2 og 19-4 innvilges med dette dispensasjon fra gesims- og mønehøydebestemmelsene og ugradsbestemmelsen i reguleringsplanen for Skjærhalden av for oppføring av et kombinert leilighets/ervervsbygg med ca seks meters gesimshøyde og inntil 9 meters mønehøyde slik det er vist på tegningene ( ) på eiendommen gnr/bnr: 3/147. U-grad godkjennes med 42 % i stedet for regulert u-grad 30 %. Hjemmel i reguleringsplanen for gesims- og mønehøyde er 3, 3.1, annet avsnitt og for utnyttingsgraden 2, 2.2, første komma. De grunnene som er lagt fram, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Variasjon i fasaden mot Storveien innarbeides med variasjon i vindusbånd, paneltype farger og eventuelle andre virkemidler. Tegningene må også endres før de kan godkjennes som en del av en rammetillatelse, slik at nærmeste carport ikke kommer nærmere enn 4 meter fra nabogrensa mot Steen. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse etter at det er gitt rammetillatelse. Vedlegg Søknad om dispensasjon av Vedtak om prosessveiledning av Vedtak om dispensasjon av Klage av vedlagt fasadetegning av Steens hus nordfasade. Administrasjonens foreløpige svar på klagen med avgjørelse om at det ikke gis oppsettende virkning på grunn av klagen av Rammetillatelse av Møteinnkalling side 14 av 31

15 SGs kommentarer av til klagen. Klagen Advokaten tar opp en rekke forhold i klagen. Disse er behandlet nedenfor under vurdering. Hjemmelsgrunnlag Forvaltningsloven 33, 2 ledd og 42. Vurdering Når det gjelder utnyttingsgraden har vi ingen grunn til å tvile på SGs oppsett. Næringsarealet er planlagt frikjøpt, dermed kan man ikke plusse på 72 m² for parkeringsareal for næring. Når det gjelder terrasser mot øst viser tegningene uteoppholdsareal på taket av carportene. Dette arealet er inkludert i carportenes del som benyttet areal. I klagen heter det at det ser ut som om det er kommet på verandaer mot Steens eiendom. Vi kan ikke se at det er etablert måleverdige areal mot øst. I denne sammenheng er det ikke grunn til å legge andre arealtall til grunn enn SGs. Dette bekreftes av SGs nærmere redegjørelse for utregningen av u-graden i brevet av Det må betegnes til å være tilfredsstillende dokumentert at utnyttelsesgraden er 42 %. SG har detaljert vist til målereglene for reguleringsplanen og illustrert dette med tekst på en tegning av Advokaten anfører at arealavvik av denne størrelse må inngå i en reguleringsmessig sammenheng. Rådmannens kommentar til dette er at det heter i reguleringsplanen at når særlige grunner taler for det kan kommune innvilge dispensasjon fra reguleringsbestemmelse. Det er et tydelig og klart avvik med 42% utnyttelse i stedet for 30 %. Opp mot vesentlig kanskje, men det er grunnene for dispensasjonen som må bli avgjørende. Det at man har felles atkomst over det samme område utelukker ikke begge eiendommers bruk. Atkomsten forutsettes holdt åpen for leilighetenes bruk og må legges til grunn å være tilstrekkelig også for Steens bruk, også om den skulle omfatte bilbruk. Det er korrekt at det ikke er søkt og gitt dispensasjon fra firemeterskravet. Vilkår i vedtaket og anmerkning på tegningene viser håndtering av uoverensstemmelsen. Tiltaket kan ikke igangsettes før rettede tegninger er innsendt og godkjent, avstandskravet ivaretas uten dispensasjon. Kommunen ønsker ikke å forskuttere nye retningslinjer på annen måte enn at det er åpnet for å gi dispensasjon dersom det blir søkt. Dispensasjon kan ikke gis før tilstrekkelige grunner foreligger. Det er altså ment å ligge slikt forhold til grunn for det administrative vedtaket. Problemene rundt avstand til nabogrense mener rådmannen er løst, fordi det under vurderingen i saksframstillingen er tatt forbehold om at prosjektet må endres slik at avstandsbestemmelsen om fire meter overholdes i de tegningene som skal ligge til grunn for igangsettingstillatelsen. Dette løser etter rådmannens oppfatning også spørsmålet om Steens atkomst er sikret i tilstrekkelig bredde hva enn denne konkret måtte bestå i. Her viser advokaten til ny lovs 21-6, men søknaden er behandlet etter pbl 1985 hva bygningsdelen angår, fordi den anses å være sendt før og knyttet til første innsending av søknad i januar Prinsippet som er lovsatt i paragrafen er blant annet at kommunen ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold ved behandlingen av byggesøknader. Kun der det er klart at en tiltakshaver ikke har en rett kan søknaden avvises i følge I slikt tilfelle er man ikke her. Steens atkomstrett er hensyntatt i prosjektet. Innholdet av atkomstretten er opp til domstolen å avgjøre dersom det skulle være tvist om innholdet av atkomstretten. Kommune har lagt gammel del til grunn for byggesaksdelens vedkommende. Resultatet blir det samme etter den situasjonen, men da var ikke systemet lovfestet. Advokaten hevder at situasjonsplanen fra SG er sterkt misvisende og han legger da til grunn at bygningen er omsøkt 1,5 meter fra regulert veikant. Her har SG forholdt seg til regulert byggegrense som er sju meter fra veimidte. Dette synes uproblematisk, fordi parkbeltet på to meter etter reguleringsplanen gjelder ved etablering av parkeringsplasser til næringsformålet. Siden disse skal frikjøpes gjelder kravet til parkbelte ikke. Planen har krav til byggehøyder på 5 og 7 meter for henholdsvis gesims og møne. Advokaten siterer fra rundskriv T/-5/84 og mener at de har støtt der for at en økning av høyden to til tre etasjer er et vesentlig avvik. Etter endringer i teknisk forskrift fra 1997 (TEK 97) kan ikke lenger etasjetall brukes som høydebegrensning. Rundskrivet synes dermed ikke direkte anvendelig slik Møteinnkalling side 15 av 31

16 advokaten gjør. Vi mener man må gjøre en konkret vurdering. Advokaten har implisitt en etasjehøyde (hans uttrykk: plan for beboelse) på tre meter. Vi er enig i det som en måte å tenke på. Økningen fra sju til ni meter utgjør derfor ikke en etasje skal vi følge hans logikk, fordi differensen mellom ni meter og sju meter er to meter. Vi mener helheten i den begrunnelse som er gjort tilstrekkelig viser at det er holdbart å innvilge dispensasjoner som gjort. Altså dette at fordelene er større enn ulempene som følge av den gitte dispensasjon. Det tør være ulike oppfatninger og meninger om estetiske forhold. Advokaten konkluderer med at vedtaket om å gi dispensasjon er et godt bidrag til å ødelegge bygningsmiljøet på Skjærhalden. Han minner om tilpasningsplikten i reguleringsplanen. Han mener at tiltaket også er avhengig av dispensasjon fra kravet til tilpasning. Det gjelder i første rekke volumet men også materialvalg og fasadeuttrykk. Her sier planen i 2 blant annet at det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og former. Ved nybygg skal det legges vekt på tilpasning til eksisterende bebyggelse i forhold til volumer, plassering, takformer, materialbruk og farger. Østfold fylkeskommune ved antikvaren sier i sin uttalelse at man burde tilstrebe et noe mer variert uttrykk uten at det skal bli en historiserende utforming. Dette er tatt inn som vilkår i vedtaket. Variasjon skal innarbeides i fasaden mot Storveien med variasjon i vindusbånd, paneltype, farger og eventuelle andre fargetyper. Reguleringsplanens generelle krav til estetikken er at alle tiltak skal ha god estetisk kvalitet. Det er det samme som pbl nummer 2 krever. Rådmannen kan ikke tiltre advokatens konklusjon om at vedtaket er et godt bidrag til å ødelegge bygningsmiljøet på Skjærhalden. Han legger da til grunn at det tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn etter 74 nummer 2 og dermed er godt nok. Oppdelte saltaksformer og vilkår i tråd med antikvarens tilrådinger burde borge tilstrekkelig for det. Konklusjoner Rådmannen har kommet fram til at tiltaket ikke er avhengig av flere dispensasjoner enn de omsøkte og gitte. Rådmannen har kommet til at vedtaket ikke bør endres på grunn av de anførslene som framkommer i klagen. Utvalget anbefales til å fatte avgjørelse om at klagen ikke gis oppsettende virkning, jevnfør forvaltningsloven 42. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler UMT å fatte følgende vedtak: Vedtak PA 109/10 opprettholdes uendret og saken forberedes oversendt klageinstansen, Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jevnfør forvaltningsloven 33, 4. ledd. Klagen gis ikke oppsettende virkning med bakgrunn i det ovennevnte under vurderingen. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 16 av 31

17 Hvaler kommune Saksnr 2009/662 - Takoppbygg og takvindu, hytte 3486, eiendom 41/48, Asmaløy - Doknr 24 Arkivkode 41/48 Saksbehandler Einar G Nilsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /10 Forslag om omgjøring av vedtak i sak klage over gitte dispensasjoner for takoppbygg og takvindu, hytte 3486, eiendom 41/48, Asmaløy Sammendrag Tiltaket gjelder arbeider på en meget fint beliggende hytte på Asmaløy, nær vannet med flott utsikt og da også med eksponering i tråd med utsikten. Utvalget har den i vedtak 91/10 omgjort administrasjonens vedtak av om avslag på søknad om dispensasjoner fra byggeforbudene i hundremetersbeltet og LNF-arealformålet etter kommuneplanens arealdel. Utvalget har dermed omgjort administrasjonens avslag og gitt tillatelse til ark og takvindu. Saken gjelder behandling av Fylkesmannens klage over det omgjorte vedtaket. Den tidligere saksgang har vært slik: Det omsøkte arbeidet er en ark (hund) mot nordvest på hyttas takflate i denne himmelretningen. Og videre et takvindu mot sørøst på den andre takfklaten. Ved første gangs behandling av klagen i sak 57/10 av , vedtok UMT å sende søknaden til høring hos fylkesmannen og fylkeskommune, fordi utvalget ønsker å imøtekomme søknaden om dispensasjon. Fylkesmannen fraråder dispensasjon i uttalelse av etter å ha vurdert søknaden. Det ble allikevel gitt dispensasjon. Fylkesmannen påklager så vedtaket i sitt brev av Rådmannen opprettholder sitt syn ved å innstille på at klagen tas til følge. Han viser særlig til muligheten av en uheldig presedens i senere saker av en innvilgelse av dispensasjon. Saksopplysninger Saksopplysningene fra de tidligere utvalgsbehandlingene og administrasjonens vedtak er inntatt i kursiv nedenfor. Rådmannen saken på ny på grunn av Fylkesmannens klage. Fylkesmannens uttalelse i dispensasjonsspørsmålet er negativ, men utvalget ga allikevel dispensasjon til ark eller hund og takvindu. Saken fremmes i tråd med forvaltningsloven 33, 2-, og eventuelt 4. ledd som omgjøringstilretteleggingssak. Utvalget følger ikke innstillingen med begrunnelse i at allmennhetens interesser ikke ble ansett å lide skade. Fylkesmannen påpeker at begrenset eksponering etter hans syn er viktig å ivareta og mener at det positive vedtaket i denne saken kan medføre en uheldig presedens som på sikt kan medføre at hyttebebyggelsen i strandsonen blir mer eksponert og fremtredende i landskapsbildet. Han anmoder utvalget om å omgjøre sitt vedtak om å gi dispensasjon. Møteinnkalling side 17 av 31

18 Rådmannen vil understreke at han ikke legger til grunn for sitt standpunkt at arken går ut over bygningens ytre grenser i høyde eller i lengde/ bredde. Saksopplysninger slik innholdet var ved forrige behandling. Det søkes den 30. april 2009 om dispensasjon fra byggeforbudet i hundremetersbeltet og fra byggeforbudet som følger av arealkategorien landbruks-, natur- og friluftsområde i gjeldende kommuneplan. Byggeprosjektet gjelder oppføring av ark på taket og takvindu på eiendommen gnr/bnr: 41/48. Søknaden er v/ Bjar Arkitekter AS. Utover dokumentasjon av søknaden og kommunens foreløpige svar er det den avholdt et møte mellom hyttas eier Terje Hagevang og kommunens saksbehandler Nilsen og byggesakssjef Per Otto Rød. Hagevang fremholdt at han ikke kan se at allmennhetens interesser er uheldig berørt og viste til ansvarlig søkers utredning. Han er positiv til å akseptere tidligere vilkår om fargemessig tilpasning av takflaten med tanke på bedre naturtilpasning. I klagen tilbys et endret takbelegg av mindre eksponerende type mot at det kan bygges som omsøkt. Dette er et av vilkårene for tidligere byggetiltak på eiendommen. Rådmannen viser til vedtakene PA 027/04 og BY 248/03. Disse er trykte vedlegg til saken her. Vedlegg Vedtak PA 21/10 av Fylkesmannnes uttalelse av Hagevangs brev av med bilder. Vedtak 91/10 av Fylkesmannens klage av Utrykt vedlegg Saksomslaget med alle dokumentene Innkomne merknader Klagen vurderer hytta til å være svært eksponert og fremtredene i landskapsbildet. En dispensasjon for byggetiltaket må gi en forbedring for allmennhetens interesser. De allmenne interessene nevnes spesielt som forhold knyttet til landskapstilpasning og spesielt eksponering mot sjøområdene nordvest for hytta. Landskapstilpasning er viktige elementer poengtert både i Kystsoneplanen for Østfold fylke og i kommuneplanen til Hvaler kommune. Tilpassing til det naturlige terreng og minst mulig eksponering er essensen i begge disse planene. Han viser til muligheten for allment friluftsliv slik dette er beskrevet i Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Statlig fokus på strandsonen og nedbygging her har vært stort i lengre tid. Men miljøvernavdelingen viser forståelse for at hemsløsninger skal gis lystilførsel og viser til alternative løsninger i form av vindusflater i takflaten som vender vekk fra sjøen. Hjemmelsgrunnlag Forvaltningsloven 33, 2. og 4. ledd. Vurdering Saken framstår i det vesentlige som tidligere. Men rådmannen vil forklare sitt syn på ny i forhold til utvalgets vedtak i sak 91/10. Utvalget har brukt som begrunnelse at tiltaket ikke går utover bygningens ytre grenser. Rådmannen har under vurderingen i sin sak som ga et avslag brukt følgende vurdering: Et svært karakteristisk trekk ved Hvalers hyttebebyggelse er en saltakshytte som bidrar til å holde eksponeringen ut over egen eiendomsgrense nede. Det som er ment med dette er ikke at arken på noe som helst måte fysisk strekker seg ut over eksisterende hyttes volum. Det er henvendelsen arken gjør utover sjøen og i landskapsbildet fra sin plassering godt inne på tomta som er negativt for de allmenne interesser. Dette nevnt siden utvalget i sin begrunnelse blant annet bygger på at tiltaket ikke går utover bygningens ytre grenser. Den øvrige begrunnelsen er at utvalget anser tilbygget ikke til å være negativt i forhold til allmennhetens interesser i området. Møteinnkalling side 18 av 31

19 Fylkesmannen peker på at dispensasjonen kan medføre en uheldig presedens som på sikt kan medføre at hyttebebyggelsen i strandsonen blir mer fremtredende og eksponert i landskapsbildet. Rådmannen er enig i dette og vil sterkt påpeke at avgjørelsen bryter med kommunens tidligere praksis. Både i vedtak og i rådgivning til publikum. I de tilfeller liknende tiltak i form av ark har blitt gitt dispensasjon har det dreiet seg om tilbygg i retning bort fra sjøen. I inneværende planperiode har kravet om et enetasjes uttrykk vært praktisert konsekvent. Rådmannen må slutte seg til miljøvernavdelingens påpeking av at en dispensasjon her vil kunne føre til en uheldig presedens som på sikt kan medføre at hyttebebyggelsen i strandsonen blir mer fremtredende og eksponert i landskapsbildet. Rådmannen kan ikke unnlate å nevne at en ny og for liberal praksis vil kunne bli resultatet. Dette tiltaket er ikke avgjørende men vil da inngå i det større bilde av nedbygging i strandsonen. Det legges til grunn at plasseringen av hytta i dette tilfellet er noe av den mer fine man kan tenke seg i kommunen. Og i prinsippet alle hytter med en mindre eksponert plassering vil da måtte få tillatelse til det samme. En uheldig utvikling som rådmannen sterkt må reservere seg mot å støtte. Skulle utvalget opprettholde sitt vedtak uendret, vil saken bli ferdig tilrettelagt og sendt klageorganet til endelig behandling. Hjemmelshenvisningen vil da være forvaltningsloven 33, 4. ledd. Konklusjoner Rådmannen må, til tross for utvalgets enstemmige vedtak i fra forrige gang saken var oppe til behandling anmode om at vedtaket endres til et avslag på de omsøkte dispensasjoner. Han vektlegger spesielt at det kan danne en uhåndterbar presedens om vedtaket i framtida Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler UMT å fatte følgende vedtak; Klagen fra fylkesmannen gis medhold, vedtak 91/10 av omgjøres til et avslag. Vedtaket sendes da partene med informasjon om klagerett, frister med mer. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 19 av 31

20 Hvaler kommune Saksnr 2006/939 - Regulering av Kystmuseet og Nordgårdsbrygga - Spjærøy - Doknr 97 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /10 Behandling av klage på reguleringsplan for Kystmuseet Nordgårdbrygga. Sammendrag Planen for Kystmuseet Nordgårdsbrygga (kulturarenaen Brottet) ble vedtatt i Ved en inkurie er en av klagene på planvedtaket ikke behandlet tidligere. Klagen gjelder opprettholdelse av eksisterende båtfester innenfor planområdet. Det innstilles å ta klagen til følge og å revidere planbestemmelsene slik at båtfestene opprettholdes. Saksopplysninger Advokat Steinar Steinvaag på vegne av Leif Klamo og hans familie. Klamo har hytte nær avkjørselen til Brottet, g nr 42/167. Klamo eier også tilleggstomten 42/192 og en liten eiendom 42/230 rett sør for den planlagte museumshavna. Reguleringsplanen har en bestemmelse som er ment å ivareta eksisterende båtfester i området FORTØYNINGSOMRÅDE I SJØ, FS1 Innenfor området tillates oppankring og fortøyning av gjestende båter. Det tillates etablert fortøyningsringer på land og eventuelle moringer for akterfeste. Det tillates etablering av enkle brygger langs fjellet. Det tillates etablert 2 faste båtplasser for å ivareta båtfesterettigheter til eiendommene 42/73 og 42/167. Plassene skal etableres nærmest land mot nord-øst på den tidligere Nordgårdsbrygga. Samtidig forbyr bestemmelsene fortøyning av båter i området avsatt til farled. (Dette området er vannarealet som grenser til eiendommen 42/230.) 9.3 TRAFIKKOMRÅDE I SJØ I sjøområde avsatt som offentlig trafikkområde tillates ikke etablert faste innretninger eller installasjoner som kan være til hinder for allmenn ferdsel og nyttetrafikk. Landarealet til eiendommen 42/230 er regulert til spesialområde friluftsområde med følgende bestemmelse SPESIALOMRÅDE FRILUFTSOMRÅDE Området er avsatt som friluftsområde for allmenhetens bruk. Eksisterende vegetasjon forutsettes beholdt. Adkomst til eventuell teknisk infrastruktur skal kunne skje gjennom området. Klamo har altså fått stadfestet en båtfesterett i fortøyningsområdet som grenser til museumshavna. Reguleringsplanen legger imidlertid ikke til rette for båtfeste på eiendommen 42/230 som eies av Klamo og som brukes som båtfeste. Klagen Tomten 42/230 ble i sin tid kjøpt for å få plass til feste av en liten båt og den har i alle år vært benyttet til dette formål. Møteinnkalling side 20 av 31

21 Denne parsellen blir nå båndlagt ettersom trafikkområde i sjø i praksis betyr at nåværende bruk må opphøre. Påle, moring og annen fast innretning kommer i faresonen. Vi ser ikke at dette er en nødvendig konsekvens av den ønskede regulering. Vi tillater oss å vise til at denne parsellen ligger helt inntil et område som ikke blir gjenstand for noen regulering, og at det er underlig at de fastboende naboer vil beholde sine rettigheter mens Klamo rammes. Vedlegg Dok 74. Klage fra Advokat Steinar Steinvaag på vegne av Leif Klamo og hans familie datert Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Plan- og bygningsloven 2008 kapittel 12 gir rammer for innholdet i og behandlingen av reguleringsplaner. Vurdering Klagen er rettidig fremsatt og tas herved til behandling. Det kan nærmest betegnes som en feil at eksisterende lovlig båtfeste på eiendommen 42/230 ikke er videreført i vedtatt plan. Det har aldri vært kommunens intensjon å fjerne lovlig etablerte båtfester i planområdet da dette vil kunne føre til erstatningsansvar for kommunen. Som det påpekes i klagen er det også andre båtfester like sør for 42/230 som heller ikke skal fjernes. I reguleringsplanens 12.3 står Det tillates etablert 2 faste båtplasser for å ivareta båtfesterettigheter til eiendommene 42/73 og 42/167. Eiendommen 42/167 eies av familien Klamo. Båtfesteretten er imidlertid tinglyst til familien Klamos tilleggstomt 42/192, ikke på eiendommen 42/167. Bestemmelsene bør derfor endres til å knytte båtfesteretten til 42/192. Virksomhet Havn har siden 2008 arbeidet med en sak rundt hevdede båtfesterettigheter ved Nordgårdsbrygga. Det kan nå fastslås at eieren av Båtholmen, familien Skarpaas, har en hevdet rett til båtfeste ved Nordgårdsbrygga for å sikre adkomsten til Båtholmen. (Båtholmen ligger i Skjelsbusundet, rett sør for planområdet.) Skarpaas hevdet å ha denne retten under arbeidet med reguleringsplanen, men retten ble ikke stadfestet i reguleringsbestemmelsene. Forvaltningslovens 35 gir kommunen rett å endre sitt eget vedtak uten at klage har vært mottatt. 35. (omgjøring av vedtak uten klage). Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser Da kommunens intensjon alltid var å stadfeste eksisterende rettigheter til båtfester i reguleringsplanen bør planen også endres til å stadfeste den hevdede båtretten for adkomst til Båtholmen. Konklusjoner Planens bestemmelser bør omarbeides slik at rett til båtfeste på eiendommen 42/230 opprettholdes og en feil i angitt gnr/bnr rettes. I tillegg stadfestes hevdet rett til adkomst til Båtholmen i bestemmelsene. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler UMT å fatte følgende vedtak; Klagen tas til følge. Reguleringsbestemmelser til planen Kystmuseet Nordgårdsbrygga vedtatt endres med følgende fire setninger. 9.3 TRAFIKKOMRÅDE I SJØ Møteinnkalling side 21 av 31

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14 Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 54 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak -t(q Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Elin Lånkan Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: ell@fmnt.no Deres ref.:vår dato: 14.03.2011 Vår ref.: 2010/5642Arkivnr: 423.1 Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 17.09.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 17.09.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer