INNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE"

Transkript

1 Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. juni 2015 INNBERETNING TIt OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR B94B9KON- OBYF / L= BY GDØY AILE DRIFT AS, DETS KONKURSBO T. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo byfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Kemneren i Asker og Bærum Konkursreqisteret i Brønnøysund 2. IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER Konkursdebitor BYGDøY ALLÉ DRIFT AS Organisasjonsnummer Registrert forretningsadresse Pløens gate 4,01-81 OSLO Bransje Drift av restauranter og kafeer Vedtektsfestet formål Restaurantdrift, samt kjøp/salg/utleie av fast eiendom, investeringer i andre selskaper, samt etablering av datterselskaper og videre investeringer i disse. 9t 8038-l Advokatfi rmaet Grette DA Postboks 1397 Vika,0114 Oslo Adresse: Filipstad Brygge 2 Tlf; Faks: www rette.no Org nr. N MVA

2 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kjennelse av 15. juni 2015 kl Fristdag 2. juni2075 Frist for fordringsanmeldelser 20. juli20ls Gjeldsgrunnlag Konkursåpning etter konkursbegjæring fra Ska-tt Øst" Første skiftesamling 1. juli 2015 kl. 1-3:00 Oslo byfogdembete, rettssal 627, Oslo C.J. Hambros plass 4, Oslo 4. BOBESTY-REISEN Oppnevnt b ostyrer Advokat facob S. acobsen Advokatfirma Advokatfirmaet Grette DA Postadresse Postboks Oslo Telefon Telefaks E-post no Kreditorutvalgsme dlem etter Hege Fauskanger, juridisk rådgiver, Kemneren i Asker konkurslovens $ B3 og Bærum, Borevisor etter konkursloven $ 90 Det er ikke oppnevnt borevisor. Dersom den videre fjerde ledd bobehandlingen avdekker behov for, og gir økonomisk grunnlag for å oppnevne borevisor vil det bli foreslått oppnevnelse på et senere tidspunkt. 5. NÆRMERE OM SKYTDNEREN Selskapets stiftelsesdato 1, Registrert i Foretaksregisteret Aksjekapital Selskapets aksjonærer Selskapets engasjement i andre virksomheter /selskaper Konsernforhold NoK Aksionærer Andel Bygdøy Allé Leie AS, ors.nr , med 100%. Ingen registrerte engasjement i andre virksomheter/selskaper Selskapet er datterselskap av Bygdøy Allé Leie AS, som har følgende aksjonærer: L. lørgen Skogli, fødselsnr. \40974 med en andel pâ 49o/o 2. Lodexer AS, org,nr , heleid av Bent Kristian Finset med en andelpäz1-o/o 3. Chironex AS, org.nr , heleid av Tommy André Nordhagen, med en andel pä20o/o 4. Anette Bjørge, 700/o. Styrets leder EmilAlmquistfødselsnr fra a15. Før omregistreringen den l- 5 var styreleder J ør gen fødselsnr l 8038-l 2/9

3 Varamedlem Daelie leder Ledelsens roller i øvrige selskaper Tidligere gjeldsforhandlinger og konkursbehandlinger Revisor Regnskapsfører Ingen registrerte varamedlemmer Ingen registrert daelig leder Styreleder Emil Almquist er registrert med følgende roller 1. Styreleder og daglig leder, Kroghs AS, org.nr Styreleder, Oslo Lettransport AS, org.nr Styreleder, FS Spania Leie AS, org.nr. 9L3 34L Styreleder FS Italia Leie AS, org.nr. 9L Innehaver, EA Services Emil Almquist enkeltpersonforetah org.nr Styreleder Shillers AS, org.nr , under konkursbehandling. 7. Daglig leder, Inoteca AS, org.nr , under konkursbehandling. Styreleder Emil Almquist er registrert som involvert i çdl -^^ À ^ +: lli^^-^ l,^-l',,-^l^l^-lìi--^-, rfrrë,errlre LrLrrrË,çr tr r\ull \ur JuEr16rrrLrrrrrË,rr. \. Styreleder og daglig leder i Norsk og Skandinavisk eiendomsutvikling AS, org.nr med avslutningsdato for konkurs Styreleder i Papir og Terminal Compagniet Eiendom AS org.nr. 9BB , med avslutningsdato for konkurs 07.rr Styreleder i Anacron Venture AS, org.nr ! 4I7, med avslutningsdato for konkurs Styreleder i Olav Nygaards vei 53 AS, org.nr , med avslutningsdato for konkurs t0 5. Styreleder i Pastoral Holding AS, org.nr , med avslutningsdato for konkurs Styreleder Emil Almquist har vært ilagt følgende tidligere karantener: 7. Frimansgt 22 AS, org.nr. 9BZ , ved Oslo Byfogdembete fra Partoral Holdings AS, org.nr ,vedAsker og Bærum Tingrett fr a L Opplyst at foretakets årsregnskap ikke skal revideres. Opplyst å ikke ha regnskapsfører på konkursåpningstidspunktet. 6. økonomi OG FORRETNINGSFøRSEL 6.1. Virksomheten Selskapet har drevet "Restaurant Schiller's tapas" i Bygdøy Allé 63. Bosgrrer har vært i kontakt med styreleder Emil Almquist på telefon men han har ikke vært tilgjengelig for samtaler eller møter. Det har ikke vært mulig å komme i kontakt med tidligere styreleder førgen Skogli. De konkrete omstendigheter rundt driften og årsakene til konkursen kan derfor ikke fastsettes på det nåværende tidspunkt. Tidligere ansatte opplyser overfor bostyrer om sviktende besøkstall og redusert omsetning, hvilket antas å være årsaken til konkursen. Tommy André Nordhagen, eier av Chironex AS med 9l t9

4 en aksjepostpâ20o/o i debitors morselskap opplyser til bostyrer at han tidligere har stått for betaling av selskapets regninger samt utbetaling av lønn til de ansatte. Han opplyser til bostyrer at konkursen sþldes lave besøkstall i sommersesongen, svært høye lønnskostnader samt tap knyttet til at de ansatte ikke tar riktig betait fra bekjentskaper som spiser og drikker på restauranten. Han opplyser også til bcstyrer at to tidligere ansatte har blitt oppsagt grunnet slike forhold samt underslag, men kjenner ikke nærmere til forholdene. Videre fremgår det av debitors kontoutskrift at det er foretatt en rekke overføringer til andre selskaper de siste tre måneder, i tillegg til alminnelig betaling til leverandører. Disse utbetalingene synes å ha redusert selskapets midler betydelig. Tre av mottakerselskapene av kontooverføringene, Kroghs AS, Shillers AS og Inoteca AS har samme stvreleder som debitor, Emil Almquist. De samme selskapene eies B0% a-v Bent Kristian I ùll, rvllr çr LlruaÃùrvllær r Lutrç^çr flj òullr të,rtrr Eltrr L L'/u dv uçullrji J lrrul òtrr5ãdp, Dyéuvy Allé Leie AS. Det er også gjort større overføringer til Bøkebakken Invest AS, som er heleid av TommyAndré Nordengen, eneaksjonær i ChironexAS med en aksjepostpâ20o/o av debitors morseiskap,bygdøy Alié Leie AS. Det vises her til organisasjonskart utarbeidet av boet, inntatt i Bilag 2. Illustrasjonen gir en oversikt over eierstrukturen i konsernet samt eierstrukturen i selskaper som har mottatt større overføringer fra debitors bedriftskonto de siste tre måneder. Debitors virksomhet ble innstilt den , da restauranten ble overdratt til The Frogner Social Tapas & Cocktail AS, org.nr,b Erververen har ingen tilknytning til debitor, og innga bud gjennom Norsk Bedriftsmegling AS. Tommy André Nordengen har opplyst overfor bostyrer at overdragelsen var nødvendig for å sikre de ansattes stilling og lønnskrav som ellers ikke ville bli dekket grunnet debitors svake økonomiske stilling. OverCragelsen skjecde i samsvar rned avtaie cm virkscmhetsovercragelse datert i5 og utformet av Norsk Bedriftsmegling AS v / Torbjørn Jacobsen. Avtalt kjøpesum til debitor var kr ,- for inventar, driftsutstyr, goodwill, resepter, kundekartotek mv. Debitors morselskap, Bygdøy Allé Leie AS overdro leiekontrakten i restaurantlokalet ibygdøy Allé 63 til en avtalt kjøpesum på kr. t ,-. Megleren som forestod overdragelsen bekrefter at overtakelsen ble gjennomført i samsvar med avtale og at kjøpesum ble overførttil selskapenes konti i DNB den , meci fradrag for megiers honorar. Kjøpesummen som ble overført til debitors bankkonto, ble samme dag overført til Kroghs AS. Boet har ikke opplysninger om grunnla-get for overføringene på det näværende tidspunkt. Konkurs ble begjært ar Skatt Øst den AL5 grunnet forfalt kra's på 1 s r.rs d! lrgift på kr , og tatt til følge ved Oslo Byfogdembetes kjennelse den Av kjennelsen fremgår det at styreleder Emil Almquist opplyste retten om at han kun har vært styreleder i kort tid og ikke har fått anledning til å sette seg inn i selskapets aktiva og passiva, men erkjenner at selskapets økonomi er svært dårlig. Av kjennelsen fremgår det at antatt gjeld er på kr. 1.4 mill hvorav 1.2 mill er til offentlige myndigheter Regnskap og debitors økonomi Selskapet har vært regnskapspliktig etter følgende bestemmelser: Regnskapsloven flov av 77.juli 1998 nr 45) $ 1-2 Ligningsloven flov av 13. juni 1980 nr 24) SS 4-2 og4-4 Bokføringsloven (lov av nr 7 3) $ t9

5 Ärsregnskap ^Årsregnskap er ikke registrert mottatt av Regnskapsregisteret. Det var ikke registrert regnskapsfører hos debitor på konkursåpningstidspunktet, og boet har ikke fått tilgang på selskapets regnskap. Boet har derfor ikke grunnlag for å uttale seg om selskapets nøkkeltall Selvangivelser Skatt Øst har oppgitt at debitor ikke har levert selvangivelse for Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Kemnerkontoret i Asker og Bærum har oppgitt at debitor har innsendt terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift tom. 6. termin Debitor har således ikke overholdt plikten til innlevering av terminoppgaver. Kemnerkontoret har opplyst at debitor er registrert med restanser grunnet manglende skattetrekk på til samm enkr ,- med tillegg av renter og gebyrer. Debitor sþlder også arbeidsgiveravgift på til sammen kr ,- med tillegg av renter og gebyrer. Kemneren i Asker og Bærum opplyser for bostyrer at det samlede gjenstående forfalte krav mot debitor utgjørkr ,- inklusive renter og gebyrer. Debitor har ikke opprylt sin plikt til å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven [lov av 17. juni 2005 nr sktbl.) kapittel 5, herunder at midlene avsettes på særskilt skattetrekkskonto jf. sktbl. S Forholdet kan være straffbart etter sktbl. S Merverdiavgift Debitor har vært merverdiavgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven (lov av t9.juni 2009 nr 58) S Skatt Øst har opplyst at debitor ble registrert i avgiftsmanntallet med virkning fra og med Skatt Øst opplyser overfor bostyrer at siste registrerte termin med betinget opphør er 3. termin Debitor har således ikke overholdt plikten til innsendelse av oppgaver for beregning av merverdiavgift. Debitor er registrert med restanser på totalt kr ,- inklusive renter og gebyrer Regnskapsfører Boet er ikke opplyst om at debitor hadde regnskapsfører ved konkursåpning eller om regnskapene tidligere har vært ført av regnskapsfører Revisor Debitor er registrert som ikke revisjonspliktig Forretningslokaler Debitor eide eller leide ikke forretningslokaler på konkursåpningstidspunktet. Leierettighetene som tidligere tilhørte morselskapet ble overført ved virksomhetsoverdragelse i samsvar med avtale av Andre leie- eller leasingavtaler Det er ikke opplyst at debitor hadde andre leie- eller leasingavtaler. 9 I l st9

6 6.5. Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Bostyrer har ikke nødvendig informasjon til å angi konkret tidspunkt for når selskapet ble insolvent. 7. ANSATTE 7.L. Ansettelsesforhold lfølge arbeidstakerregisterethadde selskapet 15 ansatte på konkursåpningstidspunktet. Debitor opplyste til retten at selskapet ikke hadde noen ansatte ved konkursåpningstidspunlitet. Avtalen om virksomhetsoverdragelse av regulerer arbeidsavtaler i avtalens punkt 5.2, som lyder: " f 5. Erklæring er/fo rpliktel s er 5.2 Arbeidsavtaler. Ansatte har rett etter Arbeidsmiljølovens regler å opprettholde sine arbeidsavtale med Selgeren med den nye arbeidsgiveren. Selger er ansvarlig for lønn,feriepenger, pensjonsordninger og eventuelle andre forpliktelser overþr ansatte frem til overtagelsen " En tidligere ansatt bekrefter overfor bostyrer at samtlige ansatte den fikk opplysning om at restauranten var solgt og at samtlige ansatte fikktilbud om å fortsette hos erververen, Frogner Social Tapas and Cocktails AS. Den tidligere ansatte opplyser overfor bossrer at 99o/c a-v de ansatte har tegnet arbeidskontrah med erverr,'eren av virksomhetsoverdragelsen og at de øvrige valgte å si opp Oppsigelse avansatte - informasion om dekningsmuligheter Boet har fått opplyst at 15 ansatte var oppsagt den , enten ved egen oppsigelse eller som følge av at arbeidsavtalen ble videreført til erververen ved virksomhetsoverdragelsen. Boet har ikke fått innsyn i oppsigelsene, og vil i den videre behandlingen vurdere disse samt eventuelt sende oppsigelser til samtlige av selskapets registrerte ansatte samt informere disse om muligheten til å fremme krav under lønnsgarantiordningen. Bosgrrer har hittil mottatt 0 krav under lønnsgarantiordningen. 7.3" Utbetaling av lønn En tidligere ansatt har opplyst til boet at samtlige ansatte, med unntak fra én har utestående krav på lønn for juni 2015 samt feriepenger lor Den videre bobehandlingen vil undersøke lønnsutbetalinger nærmere. B. BOETS EIENDELER OG økonomiske STILTING 8.1. Eiendeler Bostyrer har på vanlig måte foretatt en rutinemessig gjennomgang av tilgjengelig selskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets altiva. Undersøkelsene danner grunnlag for registreringsprotokollen som følger vedlagt som bilag 1. 9l I 6t9

7 A.2. Driftstilbehør ogvarelager Det er ikke opplyst at debitor hadde driftstilbehør eller varelager på konkursåpningstidspunktet Bankinnskudd-kontantbeholdning Konkursdebitor hadde ved konkursåpning følgende bankinnskudd Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i kr DNB BankASA Skattetrekkskonto L !727 0,00 DNB BankASA Bedriftskonto L0 I415,00 DNB BanKASA Bedriftskonto L9 r 474,2L Samlet bankinnskudd utgjør kr 9 889,21,-, hvorav kr 0 er innskudd på skattetrekkskonto. DNB BankASA opplyser overfor bostyrer at skattetrekkskontoen aldri har vært i bruþ og at disponenter over sistnevnte brukskonto har vært Bent Kristian Finset, Tommr André Nordengen oglørgen Skogli Andre aktiva Aksjer Boet er ikke kjent med at selskapet eier aksjer Utestående fordringer Boet er ikke blitt opplyst om at selskapet har noen utestående fordringer Motorvogn I følge Statens Vegvesen var konkursdebitor ikke eier av motorvogner pr. konkursåpningstidspunktet Etablerte pant- og sikkerhetsstillelser Det er registrert følgende sikkerhetsstillelser/pantsettelser: Utlegg til fordel for kemneren i Asker og Bærum er tatt i debitors bedriftskonti, pålydende henholdsvis kr ,00,- på kontonr.l , og kr. 333,00,-, på kontonr. 1_ Staten ved Skatt Øst avholdt utleggsforretning den mot debitor med intet til utlegg. Boet har legalpant i ovennevnte med 5 o/o av salgsverdien jf. panteloven $ 6-4. Bostyrer har notifisert DNB Bank ASA om boets legalpantrettigheter. Det er foreløpig usikkert hvorvidt det vil bli nødvendig å kreve legalpantet innløst Mellomregning / lån til nærstående eller ansatte Det er på det nåværende tidspunkt ikke avdekket mellomregning eller lån til nærstående/ansatte. Dette vil undersøkes i den videre bobehandling Realisasion av eiendeler Boet er ikke opplyst om at selskapet har andre eiendeler som kan realiseres t 7/9

8 B.B. Omstøtelige forhold Det er så langt i bobehandlingen avdekket mulige omstøtelige forhold som vil undersøkes nærmere i den videre bobehandlingen Andre tilbakeføringskrav Etter aksjeloven $ 3-8 må erverv av eiendeler, tjenester eller ytelser mot betaling fra selskapet til en av selskapets aksjeeiere, en aksjeeiers morselskap, nærstående til en aksjeeier eller dennes morseìskap, et st5rremedlem eller daglig leder godkjennes av generalforsamlingen såfremt ytelsen har en verdi på mer enn en tidel av selskapets aksjekapital. Dersom slik godkjenning ikke foreligger, er ikke avtalen bindende for selskapet, med mindre unntaksbestemmelsene i aksjeloven $ 3-B første ledd nr. 1-5 kommer til anvendelse. Ytelser gitt på bakgrunn av avtale som ikke bineler selskanet kan kreves tilba.keført. if. aksieloven I -?-B +-^li^ ì^ll Lr E(.l.Jtr rclr(, Bobehandlingen har hittil avdekket mulige disposisjoner hvor selskapets ytelse kan kreves tilbakeført, og bostyrer vil søke å klarlegge dette nærmere i den videre behandiingen. 8.10" Virksomhet etter konkursåpning Debitor har ikke drevei virksomhei etier konkursåpningsiidspunktet. 9. KR.EDITORENES STILTING 9.1. Anmeldte krav Det er så langt i bobehandlingen registrert 0 fordringer. Selskapets største kreditor ser ut til å være Skatt Øst. På bakgrunn av åpningskjennelsen, kan det antas at selskapets totale gjeld beløper seg til ca. kr 1.4 mill, Pådratteboomkostninger Pr. d.d. er det kun påløpt kostnader tii dekning av bostyrers forsikring, gebyr ved omadressering av post og innhenting av informasjon fra VPS samt honorar til bostyrer 9.3. Dekningsutsikter/akkord Det er for tidlig å ha noen formening om i hvilken utstrekning det vil bli utbetaling av dividende til kreditorene Fordringsprøvelse Fordringsprøvelse vil kun finne sted dersom boet blir tilført midler som gjør det mulig å rrflrofaìo r{i iàa- la til l radìta-ano lzra.f úq av ifnrêr ú çnm Ju ríncl on ne me!.p É J L! nr!entcrino u L LL iié ^tn vi, anmgldte fordringer bes kontakte bostyrer Ytterligereunderretningtilkreditorene Det vil sannsynligvis ikke bli utarbeidet flere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Eventuell årsredegjørelse og sluttinnberetning vil bli sendt til de kreditorer som har meldt krav i boet. 10. STRAFFBARE FORHOLD - KARANTENEBETTNGEDE FORHOLD - SANKSIONER 10"1. Straffbare forhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. 9l /9

9 1O.2. Karantenebetingende forhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket karantenebetingende forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. LL. BOBEHANDLINGEN Ll..l. Utførtbobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige tiltah slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler er utsendt. Innhentede opplysninger og dokumenter er gjennomgått. Bostyrer har gjort et omfattende arbeid med å forsøke å opprette kontakt med selskapets ledelse, samt for å kartlegge eierstrukturen i selskaper som har mottatt en rekke større utbetalinger fra debitors konto. Det vises igjen til organisasjonskartet i bilag 2. Bostyrer har hatt e-postkommunikasjon og diverse telefonsamtaler med aksjonærer i morselskapet og tilknyttede selskaper, ansatte, ledelsen i selskapet som ervervet virksomheten, og bedriftsmegleren som forestod virksomhetsoverdragelsen, for en gj ennomgang av virksomheten. Boet har foretatt en foreløpig gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. En endelig gjennomgang og vurdering vil bli foretatt i den videre bobehandling. LL.z. Gienstående bobehandling - avslutning Den videre bobehandling vil bestå i gjennomgang av debitors økonomiske virksomhet for å avdekke eventuelle eiendeler samt mulige omstøtelige og straffbare forhold. Retten vil orienteres innen tre måneder dersom bobehandlingen ikke er avsluttet innen den tid. Denne innberetnin g og øvriginformasjon publiseres på Oslo, 30. juni 2015 øn 9 I 8038-l 9t9

10

11 oslo BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-0Be4B9KON-OByF/1: BYGDøY AttÉ DRIFT AS, DETS KONKURSBO DEBITORERKLÆRING Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighet at opplysninger som er gitt i innberetningen av 30. juni 2015 vedrørende selskapets økonomiske forhold, herunder aktiva og passiva så langt undertegnede kjenner er korrekte og uttømmende. feg er gjort kjent med konkurslovens andre ledd vedrørende dette. Oslo, 3O.juni20Ls Emil Almquist Styreleder

12

13 Bilag ^ kkl.ss B5.1og tot.t ifr. S B0 Regi streringsforretning SAK NR. 15-0B94B9KON-OBYF/1: BYGDøY ALLE DRIFT AS, DETS KONKURSBO Fremlegges på 1. skiftesamling i boet (S 78.1nr.3), f. iuli 2Ot5, kl Skyldnerens eiendeler: Verdi: Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i kr DNB BankASA Skattetrekkskonto ,00 DNB BankASA Bedriftskonto I415,00 DNB BankASA Bedriftskonto BL7r9 1474,27 Skyldnerens underskrift : B o styrerens underskrift : ç Bi

14

15 Bila 2 organtsasjonskart FOR ByGDøy ALLÉ DRTFT A$, DETS KONKURSBO Oversikt over eierstruktur i selskapet, samt aksjonærenes eierskap i selskaper som har mottatt store betalinger fra debitor siste 3 mnd. Eierandeler er angitt i % og selskaper med samme styreleder som konkursdebitor, Emil Almquist, er angitt med (E,A) Utarbeidet av bostyrer basert på tilgjengelig informasjon i Brønnøysundregisteret, Bent Kr st an F nset Tommy Andre Nordengen LOO% tooo/. FS ltalia Leie AS E.A lll" res Auto -lll Eór FroSJeKt AS EKT Prosjekt AS lnvest AS Compagn et AS Selskaper eiet av Chironex AS 20% rcù% LO% LOO% too% 2s% Lodexer AS Chironex AS ro% 25% 20% 20% Kroghs AS (E.A) 80% I Sh llers AS 80% lnoteca AS 80% ( Debatten 2s% Leie AS 20% Kultur AS 20% 26% L9NÃrrd r r6cr r leie AS 2s% Selskaper eiet Av Lodexer AS Og Chinorex AS Anette Bjørge 2t% 20% Jørgen Skogl Bygdøy Allé Leie As t I lmport AS Mottakere av større linger uten lknytning til debitor LOO% Større utbetalinger foretatt fra konkursdeb tor til følgende 9 selskaper de siste tre måneder før konkursåpning (Selskaper ovenfor fremstår som nærstående til konkursdebitor. Selskapene til venstre er leverandører uten slik tiknytning.) VinhusetAS Service AS I -.1 Brewery AS

16

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo,6. juli 2015 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. L5-O93666KON-OBYF/2: EKSKLUSryE BYGGAS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursresisteret i Brønnøysund SENTRUM BINGODRIFT AS. Lotteri og totalisatorspill

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursresisteret i Brønnøysund SENTRUM BINGODRIFT AS. Lotteri og totalisatorspill Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,24.juni 201-5 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE saknr. L5-O9BO72KON-OBYF/1: SENTRUM BINGODRIFT AS, DETS KONKURSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 Ansvarlig partner: Jacob S, Bjønness-Jacobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE sak NR. L2-L7B445KON-OBYF/2 AUTORISERT

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-f acobsen SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. L3-LI4263KON-OBYF /zimlnc AS, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. I3-10!467KON-OBYF/2: VATAN DETALI AS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2:

S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2: RO S O M M E R N E S ADVOKATFIRMA DA RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald A m undsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 O slo, N orw ay T lf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-m ail: m a il@ ro so

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

MIDLERTIDIG INNERETNING

MIDLERTIDIG INNERETNING Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Terje Skåland Advokat Hilde Larmerd Advokat Kitt Moss Søreen Advjlm. Ole Spere Advjlm. Margretbe

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Sidsel Huse Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TVANGSOPPLØSNINGSBO NR. 14-156780 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NYE SIX PENCE AS, ORG. NR. 812 444 972 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

TVANGSOPPLØSNINGSBO NR. 14-156780 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NYE SIX PENCE AS, ORG. NR. 812 444 972 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer