Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Bærum kommune Sted: Bærum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Bærum kommune Sted: Bærum"

Transkript

1 Saksnummer: 14/01295 Dato for kontroll: Rapportdato: Kontrollrapport Kontrollobjekt: Bærum kommune Sted: Bærum Utarbeidet av: Camilla Nervik 1 Innledning og bakgrunn for kontrollen I desember 2014 gjennomførte Datatilsynet en serie med kontroller av den behandlingen av personopplysninger som skjer ved bruk av velferdsteknologi. I den forbindelse gjennomførte Datatilsynet en kontroll av Bærum kommune 16. desember Kontrollen ble gjennomført med hjemmel i personopplysningsloven 44, jf. 42 og daværende helseregisterlov 31. Kontrollen ble gjennomført på Bærum rådhus. Velferdsteknologi er teknologiske løsninger som er ment brukt i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester. Formålet med kontrollene var primært å innhente informasjon om behandling av personopplysninger til slike formål, for å kunne danne et bilde av hvordan vi bør arbeide videre med dette feltet. Datatilsynet ønsket også å vurdere ansvarsforhold, rettslig grunnlag, herunder samtykke, innsamling, lagring og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. Den 1. januar 2015 trådte ny helseregisterlov og pasientjournallov i kraft, og helseregisterloven av 2001 ble opphevet. Kontrollen ble gjennomført etter tidligere helseregisterlov. Eventuelle vedtak vil imidlertid vurderes etter ny helseregisterlov/pasientjournalloven. I kontrollrapporten viser vi til det regelverket som er gjeldende på rapport- og vedtakstidspunktet, men med henvisning til det regelverket som gjaldt på kontrolltidspunktet i parentes. Vi vurderer at lovendringene ikke har betydning for det materielle innholdet i rapporten eller våre varslede pålegg om vedtak. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten Bovild Tjønn, Kommunalsjef, Pleie og omsorg Kristin Standal, Enhetsjef, PLO helseinformatikk Tone Rokseth, Fag- og kvalitetsleder, pleie og omsorg Trond Sundby, Avdelingsleder, IT enheten avd sikkerhet Jan Henrik Haugen Olsen, Spesialkonsulent, IT enheten, virksomhetsarkitektur Odd Harald Amundsen, Personvernombud, advokat, Kommuneadvokaten 1 av 6

2 Ann-Kristin Smilden, Spesialrådgiver/prosjektleder, PLO helseinformatikk Tove Tegelsrud Topaas, Prosjektleder, PLO Helseinformatikk Torge Øverli, Prosjektleder, PLO helseinformatikk Jannike Henriksen Nyiredy, PLO helseinformatikk 2.2 Fra Datatilsynet Camilla Nervik, seniorrådgiver Ted Tøraasen, overingeniør 3 Om Bærum kommune Bærum kommune har en sterk satsing på velferdsteknologi, og deltar i en rekke prosjekter som har som formal å prøve ut slik teknologi. Bærum kommune har forut for tilsynet oversendt en oversikt over tjenester og prosjekter som er relevante ved vurderingen av bruk av velferdsteknologi i kommunen og behandlingen av personopplysninger i denne forbindelse. Velferdsteknologi er kun i alminnelig drift i Trygghetsalarmen. I tillegg benyttes velferdsteknologi i følgende prosjekter: Trygge spor 1 og 2: Lokaliseringsteknologi, GPS Trygghetspakken: Mobil trygghetsalarm og medisindispenser Active: nettbrett Aktive spor: smarttelefon med GPS Elektroniske nøkler Samhandling og driftsstøtte: Elektronisk whiteboard 4 Funn og avvik fra personvernregelverket 4.1 Trygghetspakken I trygghetspakken prøver Bærum kommune ut to tjenester, medisindispenseren Pilly og mobil trygghetsalarm Medisindispenseren Pilly Pilly medisindispenser blir levert av Dignio, og den ble på kontrolltidspunktet utprøvd av 6 brukere i kommunen. Alle deltakerne har samtykket til deltakelse i prosjektet. Medisindispenseren har innebygd SIM-kort, og alarmer som sendes fra dispenseren går via SMS til kommunen. I dokumentasjonen Datatilsynet har fått oversendt forut for kontrollen opplyses det at leverandøren ikke behandler personopplysninger ved bruk av Pilly, og at pasientene er anonymiserte. Hvilke legemidler dispenseren inneholder og dosering er heller ikke kjent for Dignio. Kommunen har vurdert at det derfor ikke er nødvendig med databehandleravtale med Dignio. 2 av 6

3 Datatilsynet gjorde ikke under kontrollen en grundig vurdering av om Dignio behandler personopplysninger på vegne av Bærum kommune ved bruk av Pilly. Av dokumentasjonen vi har fått tilsendt forut for kontrollen, går det frem at en navngitt person hos Dignio har tilgang til Dignio Prevent, som er administrasjons- og alarmsystemet tilhørende medisindispenseren. Denne tilgangen innebærer at Dignio behandler opplysninger på vegne av Bærum kommune, noe som etter personopplysningsloven 15 utløser krav om databehandleravtale. Bærum kommune hadde forut for kontrollen oversendt en databehandleravtale mellom kommunen og Dignio, men denne omhandler etter Datatilsynets oppfatning ikke behandlingen av opplysninger som skjer i forbindelse med bruk av Pilly. Dette er å anse som et avvik fra kravene i personopplysningsloven Mobil trygghetsalarm I Trygghetspakken tilbys også mobil trygghetsalarm, og dette er under utprøving. På kontrolltidspunktet var det ca 10 brukere i kommunen som testet ut mobil trygghetsalarm. Alarmen leveres av Safemate. Kommunen har også en avtale med SOS International som mottar alarmene som utløses. Utprøvingen av mobile trygghetsalarmer gjøres i et prosjekt i samarbeid med SINTEF, og deltakelse er basert på samtykke fra den enkelte. På kontrolltidspunktet hadde ca 10 brukere mobil trygghetsalarm for testing i kommunen. Kommunen hevder at brukerne ble anonymisert, og at koblingslisten til identitet blir håndtert av utprøvingsansvarlig på tjenestested. Datatilsynet stilte spørsmål under kontrollen ved om dette var anonyme opplysninger. Ettersom det finnes en koblingsliste, vil det være mulig å tilbakeføre opplysningene til enkeltpersoner. Vi mente også at det ut fra lokasjonsmønsteret vil være lett å finne ut hvor de ulike brukerne har vært, og dermed mulig å identifisere f eks brukernes bolig og dermed personene. Datatilsynet mener at risikoen for identifisering vil være stor og at GPSlokasjonene må være å anse som personopplysninger. Det var inngått avtaler med både Safemate som leverandør og databehandler og SOS International som databehandler. Avtalen med Safemate AS 1 som regulerer behandling av opplysninger er fremlagt i forbindelse med kontrollen. Denne regulerer Safemates tilgang til dataene som genereres av utstyret som brukes. I dokumentasjonen Datatilsynet fikk oversendt forut for kontrollene ligger også avtalen «Vilkår for Safemateabonnement levert av Safemate AS». Denne regulerer til en viss grad behandlingen av opplysninger som skal gjøres av Safemate AS. Avtalen er etter Datatilsynets oppfatning en avtale mellom Safemate AS og sluttbruker, og er ikke velegnet til å regulere forholdet mellom Safemate AS og Bærum kommune. 1 Rutiner og prosesser knyttet til persondata i tjenester levert av Safemate AS 3 av 6

4 Behandlingen av opplysninger som gjøres av SOS International i tilknytning til mobil trygghetsalarm er ikke regulert gjennom særskilt avtale, men det er inngått en generell databehandlingsavtale mellom Bærum kommune og SOS International. Datatilsynet har blitt forelagt databehandleravtale som er inngått mellom Bærum kommune og SOS International, datert 16. desember Avtalen har retningslinjer for hvordan SOS International kan behandle personopplysninger på vegne av Bærum kommune. Den er ikke spesifisert for Trygghetsalarmtjenesten eller for Mobil trygghetsalarm, og den inneholder ikke bestemmelser om hvem som skal ha tilgang til dataene og til hvilke formål. En databehandler kan kun behandle personopplysninger i den grad dette er regulert i avtale med databehandlingsansvarlige. Datatilsynet vurderer at avtalen mellom SOS International er av for generell karakter, og at den ikke er dekkende for den faktiske behandlingen som skjer i de to forskjellige tjenestene som leveres. Vi peker særlig på at tilgangen til opplysninger hos SOS International ikke er regulert i avtalen. Dette er å anse som et avvik i forhold til de kravene som personopplysningsloven 15 oppstiller. Datatilsynet har ikke blitt forelagt dokumentasjon som viser vurderingene som ligger til grunn for tilgangene Safemate AS og SOS International har til personopplysninger som behandles i den mobile trygghetsalarmen. Det er heller ikke foretatt en risikovurdering knyttet til den behandlingen Safemate AS gjør på vegne av Bærum kommune. Datatilsynet anser at den manglende vurderingen av og dokumenteringen av tilgangene til personopplysninger er et avvik fra pasientjournalloven 23 og personopplysningsloven 14. Datatilsynet anser videre at de manglende risikovurderingene er avvik fra kravene i pasientjournalloven 22 og personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften Active I dette prosjektet gis brukerne nettbrett, og formålet er å oppnå sosial kontakt og samhandling, og nettbrettet skal være en støtte i hverdagen. I prosjektet studeres tiltak og velferdsteknologiløsninger som kan bidra til at eldre skal kunne bo lenger i sin egen bolig. Det undersøkes om nettbrettet kan brukes som kommunikasjonsmiddel for helsepersonell og beboere i Dønski bolig med service. I tilknytning til prosjektet gjennomføres det også intervjuer med de som har fått nettbrettet om deres erfaringer. Prosjektet er basert på samtykke fra de som deltar. Det behandles ikke sensitive personopplysninger i dette prosjektet. 4.3 GPS-prosjekter Bærum har to pågående GPS-prosjekter; Trygge Spor og Aktive spor. 4 av 6

5 Aktive spor har på kontrolltidspunktet en aktiv bruker som har samtykket til deltakelse. I dette prosjektet prøves det ut smarttelefoner med GPS, og formålet er lokalisering av brukerne. Trygge Spor er et prosjekt som driftes av SINTEF, og i Bærum kommune er det på kontrolltidspunktet ca 15 aktive brukere. All deltakelse er basert på samtykke fra den registrerte selv. Protokollen for prosjektet Trygge Spor er sendt Datatilsynet i etterkant av tilsynet. Prosjektet er godkjent av Regional etisk komite (REK). Behandlingen av opplysninger i Trygge Spor ble ikke behandlet særskilt under kontrollen, men problemstillingene ble diskutert generelt for behandling av opplysninger i forbindelse med velferdsteknologitjenester. Vi påpeker at kravene til risikovurderinger, databehandleravtaler, herunder reglering av tilgang til opplysningene også gjelder for disse prosjektene. Vurderingene vi har gjort i tilknytning til mobile trygghetsalarmer gjelder tilsvarende for GPS-prosjektene. 4.4 Elektroniske nøkler Elektroniske nøkler prøves ut av ansatte hos ca 50 mottakere av hjemmetjenester i Bærum kommune. I forbindelse med bruken av nøklene behandles det opplysninger om de ansatte til en viss grad, og kommunen har gjennomført en risikoanalyse knyttet til behandlingen av personopplysninger. Dette faller utenfor fokusområdet for Datatilsynets kontroll med bruk av velferdsteknologi, og vi har derfor ikke vurdert denne løsningen nærmere. 4.5 IMATIS Samhandling og prosesstøtte: Elektronisk whiteboard Dette prosjektet har som mål å bedre og effektivisere samhandlingen i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Tildelingskontoret i kommunen har også innsyn i opplysningene, men ser et annet oppsett enn det som vises de som skal yte tjenestene. Datatilsynet vurderer at dette prosjektet behandler personopplysninger i begrenset utstrekning, og at det faller utenfor fokusområdet for kontrollene med bruk av velferdsteknologi. 4.6 Trygghetsalarm Bærum kommune benytter SOS International for håndtering av trygghetsalarmer, og de behandler derfor personopplysninger på vegne av kommunen. Datatilsynet har blitt forelagt databehandleravtale som er inngått mellom Bærum kommune og SOS International, datert 16. desember Avtalen er generell, og har retningslinjer for hvordan SOS International kan behandle personopplysninger på vegne av Bærum kommune. Den er ikke spesifisert for Trygghetsalarmtjenesten eller for Mobil trygghetsalarm. En databehandler kan kun behandle personopplysninger i den grad dette er regulert i avtale med databehandlingsansvarlige. Datatilsynet vurderer at avtalen mellom SOS International er av generell karakter, og at den ikke er dekkende for den faktiske behandlingen som skjer i de 5 av 6

6 to forskjellige tjenestene som leveres. Dette er å anse som et avvik i forhold til de kravene som pasientjournalloven 5, jf. personopplysningsloven 15 oppstiller. 4.7 Rettslig grunnlag og samtykke De prosjektene som ble presentert under kontrollen er alle basert på samtykke fra de registrerte. Samtykkene er utarbeidet av SINTEF og er ment til bruk i slike utprøvende prosjekter. Datatilsynets oppfatning er at bruken av velferdsteknologi utelukkende er basert på samtykke fra de registrerte på kontrolltidspunktet. Vi vil bemerke at bruk av velferdsteknologi innen kort tid vil være en del av det ordinære tjenestetilbudet i Bærum kommune, og at det må etablere tilfredsstillende rutiner for bruk av velferdsteknologi med forskjellige former for rettslig grunnlag. Eksempelvis må avgitte samtykker vurderes rutinemessig for å sikre at de oppfyller helselovgivningen og personvernregelverkets krav til samtykker. 4.8 Konklusjoner Bærum kommune mangler tilfredsstillende databehandleravtale med databehandlere og underleverandører som behandler personopplysninger. Dette gjelder for samtlige prosjekter som ble vurdert under kontrollen. Dette forholdet er å anse som et avvik fra avtalekravet i personopplysningsloven 15 (tidligere helseregisterloven 18). Bærum kommune har ikke gjennomført tilfredsstillende risikovurderinger for behandling av personopplysninger i forbindelse med kommunens GPS-prosjekter og prosjektet Mobil trygghetsalarm. Datatilsynet anser dette som avvik fra personopplysningsloven 13, jf. personopplysningsforskriften 2-4 om krav til risikovurderinger. Bærum kommune har ikke dokumentert at det er gjennomført vurderinger av rekkevidden av tilgangene til personopplysninger i kommunens GPS-prosjekter og prosjektet Mobil trygghetsalarm. Dette anses som et avvik fra pasientjournalloven 23, jf. personopplysningsloven av 6

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01089 Dato for kontroll: 08.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Byhagen legesenter Sted: Alta Utarbeidet av: Camilla G. Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig behandling av personopplysninger

BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig behandling av personopplysninger BEST Helse Nordstrand Postboks 104 Bekkelagshøgda 1109 Oslo Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/01093-10/CGN 8. april 2014 BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01088 Dato for kontroll: 07.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Alta sykestue Sted: Alta helsesenter Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Norge HF Postboks 6060 9038 TROMSØ Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport-

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00937 Dato for kontroll: 17.10.2013 Foreløpig rapport: 13.01.2014 Endelig rapport: 13.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Randaberg kommune, Harestad skole Sted: Randaberg Utarbeidet

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/858/09/5428 09/00171-8 /ABE 30. juni 2009 Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01426 Dato for kontroll: 27.01.2015 Rapportdato: 07.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Troms fylkeskommune Sted: Tromsø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Martha Eike 1

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00140 Dato for kontroll: 19.03.2014 Foreløpig rapport: 29.04.2014 Endelig rapport: 08.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Akershus fylkeskommune, Skedsmo videregående skole

Detaljer

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Dato: 17.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00933 Dato for kontroll: 30.10.2013 Foreløpig rapport: 20.12.2013 Endelig rapport: 07.08.2014 1 Innledning Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Oslo kommune, Foss videregående skole Sted:

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata 14 7725 STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00720-6/MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer