Norges offisielle statistikk, rekke XII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene og ordførervalgene 99 Elections in the rural and town municipalities Folkemengdens bevegelse 98 Vital statistics and migration statistics Statistisk bok 90 Statistical yearbook of Norway Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 98 Medical statistical report Alkoholstatistikk 99 Alcohol statistics Norges handel 98 II Foreign trade of Norway II 8 Norges jernbaner 98-9 Chemins de fer norvegiens 9 Norges bergverksdrift 99 Norway's mining industry 0 Elektrisitetsstatistikk 98 Electricity statistics Norges industri 98 Industrial production statistics Rekke XII ITrykt 9 Nr. Økonomisk utsyn over et 90 Economic survey - Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 9-9 Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc. - Samferdselsstatistikk 90 Transport and communication statistics Norges handel 99 I Foreign trade of Norway I - Telegrafverket 99-0 Tglggraphes et telêphones de l'etat - Meieribruket i Noreg 99 Norway's dairy industry 8 Skattestatistikk 98 Tax statistics - 9 Sinnssykehusenes virksomhet 98 Hospitals for mental disease 0 Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 99 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area, livestock etc. Forsikringsselskaper 99 Sociegs d'assurances Norges kommunale finanser 9-8 og 98-9 Municipal finances Norges postverk 90 Statistigue postale Veterinærvesenet 9 Service vet&inaire Kredittmarkedstatistikk 99 Credit market statistics - Jordbruksstatistikk 99 Agricultural statistics Elektrisitetsstatistikk 99 Electricity statistics 8 Kriminalstatistikk 99 Criminal statistics 9 Folkemengdens bevegelse 99 Vital statistics and migration statistics - 0 Norges jernbaner 99-0 Chemins de fer norvjgiens - Norges handel 99 II Foreign trade of Norway II - Statistisk bok 9 Statistical yearbook of Norway - Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 99 II Maskinar og reiskapar m. m. Census of agriculture II Machinery and implements etc. - Jordbruksstatistikk 90 Agricultural statistics - Norges industri 99 Industrial production statistics Veterinærvesenet 98 Service vegrinaire - Norges bergverksdrift 90 Norway's mining industry 8 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 99 Medical statistical report

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 SUNNHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE ÅRGANG Medical Statistical Report 99 0 TH ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9

4 Tidligere utkommet: Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 8-88, se C. No., III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 90-9 V, 9-9 VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9 VI, 9 VII nr., 98 VII nr. 8, 99 VII nr. 08, 90 VII nr. 8, 9 VII nr., 9 VII nr. 88, 9 VIII nr., 9 VIII nr. 9, 9 VIII nr. 9, 9 VIII nr. 8, 9 VIII nr., 98 VIII nr., 99 VIII nr., 90 IX nr., 9 IX nr. 0, 9 IX nr. 9, 9 IX nr. 8, 9 IX nr. 0, 9 IX nr., 9 IX nr.. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 9 IX nr. 8, 98 IX nr. 9, 99 X nr., 90 X nr., 9 X nr. 9, 9-9 X nr. 0, 9 X nr. 9, 9 X nr. 9, 9 XI nr. 0, 98 XI nr., 99 XI nr. 88, 90 XI nr., 9 XI nr., 9 XI nr. 9, 9 XI nr. 9, 9 XI nr., 9 XI nr. 0, 9 XI nr., 9 XII nr., 98 XII nr..

5 Forord Beretningen om «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 99» er utarbeidd etter samme prinsipper som tidligere. Det er foretatt en del endringer i tabellverket for de tabeller som gjelder dødssakene: Tab ell IV a er utvidd med kapittel XVII «Ulykker, forgiftninger og ytre vold» klassifisert etter den internasjonale detaljerte E-liste. Tabellene V, VI og VII er utarbeidd etter den internasjonale A-liste også for dødsfall ved ulykker/skader, selvmord og mord med enkelte undergrupper for de viktigste kategorier av ulykkesdødsfall i Norge. Tab ell X «Dødsfall ved yrkes- og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder» er flyttet over fra tekstavsnittet til det faste tabellverket og utvidd med flere aldersspesifikasjoner. Det er tatt inn to nye faste tabeller: Ta b ell XI «Voldsomme dødsfall etter ulykkens ytre sak og skadens art/dødsmåten» kryssklassifisert etter den internasjonale E-liste og N-liste etter kjønn, uten aldersfordeling. Tab ell XII «Dødsfall ved ulykker/skader, selvmord og mord etter kjønn, alder og skadens art/dødsmåten» klassifisert etter den internasjonale AN-liste. Kapittel 0 i tekstavsnittet inneholder en redegjørelse om det statistiske materiale i dødssaksstatistikken. Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. juli 9. Signy Arctander. Bjørnulf Bendiksen.

6 Preface This publication contains the annual survey of health conditions and health administration in 99. The following alterations have been made in the tables concerning the cause of death statistics: Table IV a has been extended to include section XVII «Accidents, Poisonings and Violence» - classified according to the international detailed E-list. Tables V, VI and VII have been prepared in accordance with the international A-list, also for deaths caused by accidents, poisonings and violence - with certain subdivisions for the more important categories in Norway. Table X «Deaths from occupational and non-occupational accidents by place of death, sex and age» has been transferred from the general survey to the permanent tables, and has been extended with further age specifications. Two new permanent tables have been prepared: Table XI «Deaths from violent causes according to external cause and nature of injury» - crossclassified in accordance with the international E-list and N-list. Table XII «Deaths from violent causes according to nature of injury, sex and age» - classified according to the international AN-list. In section 0 a survey of the statistical material in the cause of death statistics is given. Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparation of this volume. Central Bureau of Statistics, Oslo, July, 9. Signy Arctander. Bjørnulf Bendiksen.

7 Oversikt. Innhold. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 99. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v. 0. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for modre og barn m. m.... Vaksinasjon mot kopper. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer 8. Meldte tilfelle av tuberkulose. Fodsier og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng 8 8. Tannrøkt for barn i folkeskolen Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden 0. Det statistiske materiale i dødssaksstatistikken. De viktigste dødssaker. Dødeligheten i første leve. Dødeligheten av tuberkulose 9. Dødeligheten av ondartede svulster. Dødeligheten av sukkersyke. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene 8. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord 9. Medisinalberetning for Svalbard 0 0. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt Sammendrag på engelsk Tab eller. I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 99 II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 99 8 IV. a) Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Riket i IV. b) Dødsfall blant barn under i 99 etter dødssak, kjønn og alder. Riket 8 V. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. A-listen. Bygder, byer VI. Dødsfall etter dødssak og kjønn. A-listen. Fylker, bygder, byer 8 VII. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. A-listen. Oslo 8 VIII. Dødsfall i 99 klassifisert etter hovedsak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak antall og prosentvis fordeling 8 IX. Dødsfall i 99 etter dødssak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak krysstabell for de viktigste saker 89 X. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder 90 XI. Voldsomme dødsfall eller ulykkens ytre sak og skadens art/dødsmåten 9 XII. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsmåten, kjønn og alder 9 XIII. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 99 9 XIV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 99 9 XV. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 99 9 XVI. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer 98 XVII. Fødsler meldt av jordmødre og leger 0 Sid;

8 General survey. Contents Page. Public health districts, medical and public personnel. General hospitals, sanatoria and nursing homes 0. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc. Vaccination against smallpox. Notified cases of epidemic and other infectious diseases 8. Notified cases of tuberculosis. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium Dental care of children in public primary schools Total mortality. Mean population 0. The statistical material in the cause of death statistics. The principal causes of death. Infant mortality. Tuberculosis mortality. 9. Mortality from malignant neoplasms. Mortality from diabetes mellitus. Mortality from cardiovascular diseases. Mortality from pneumonia and other diseases of respiratory system 8. Accidents, suicides and homicides 9. Medical report from Svalbard 0 0. Unprinted tables English summary Tables. I. Public health districts, medical and public health personnel II. Number of beds and patients treated in hospitals 80 III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis 8 IV. a) Causes of death by sex and age. The whole country 88 IV. b) Causes of death among children under years, by sex and age. The whole country 8 V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns 8 VII. Causes of death by sex and age. Oslo 8 VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition number and percentage distribution 8 IX. Multiple cause tabulation by principal causes 89 X. Deaths from occupational and non-occupational accidents by place of death, sex and age 90 XI. Deaths from violent causes according to external cause and nature of injury... 9 XII. Deaths from violent causes according to nature of injury, sex and age 9 XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns 9 XIV. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties 9 XV. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter 9 XVI. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health 98 XVII. Births notified by midwives and physicians 0

9 Oversikt. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 99. Ved utgangen av 99 var det tilsatt fylkesleger i alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne statsfysikater. I Hedmark, Telemark og Sogn og Fjordane var fylkeslegestillingen kombinert med en distriktslegestilling. Ellers var den en egen stilling. I løpet av 99 ble det opprettet tre nye legedistrikter ; Sandøy i Møre og Romsdal, utskilt fra Aukra legedistrikt, Storfjord i Troms, utskilt fra Lyngen legedistrikt, og Kvalsund i Finnmark, utskilt fra Hammerfest legedistrikt. Ved ets utgang var landet delt i legedistrikter, av disse statsfysikater og stadslegedistrikter. Dessuten var det distriktslegestillinger uten fast distrikt, for hele landet og for Finnmark fylke. Av de første var stasjonert i Tromso og i Bodø. I 99 ble det uteksaminert nye leger, av disse kvinner. Av de nye legene hadde tatt eksamen i Oslo, 9 i Bergen og i utlandet. Etter den offisielle legefortegnelsen var det leger ved utgangen av 99. Av disse var tatt med i beretningene fra de offentlige leger som bosatt i de enkelte legedistrikter, mens 8 var bosatt i utlandet. En lege var verkslege på Svalbard. Etter den offisielle fortegnelsen var det 0 tannleger ved utgangen av 99. Av disse var 98 tatt med i de offentlige legers beretninger, 9 var bosatt i utlandet og bosatt på Svalbard. Det ble uteksaminert nye tannleger i 99, av disse kvinner. Av de nye tannlegene hadde 8 tatt eksamen ved Norges tannlegehøgskole og i utlandet. Etter de offentlige legers beretninger var det jordmødre i arbeid ved. utgangen av 99. Det ble uteksaminert i alt 8 jordmødre i 99, ved jordmorskolen i Oslo og ved jordmorskolen i Bergen. Det var 98 sykepleiere ved sykehus og pleiehjem, og 9 sykepleiere arbeidde utenfor anstaltene. I alt ble det uteksaminert 89 sykepleiere. Ved utgangen av 99 var det opprettet selvstendige apotek og et filialapotek. I løpet av et ble apoteket Hygiea i Larvik nedlagt. Filialapoteket i Orstavik var ikke i drift, slik at det var apotek i virksomhet. Tallet på personer med farmasøytisk utdanning ved apotekene var etter de offentlige legers oppgaver. Tallet på farmasøytiske kandidater var 08. Det ble uteksaminert kandidater i 99, av disse 8 kvinner. En oversikt over medisinalpersonale og apotek i hele landet fra 9 til 99 er gitt i tabell. Tabell I viser tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere og apotek i 99 delt på de enkelte legedistrikter.

10 8 Tabell. Leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere, apotek og farmasøyt er. Physicians, dentists, midwives, nurses, pharmacies and pharmacologists. Ar Year Leger Physicians I alt ved ets slutt Total at the end of the year 9 Innbyggere pr. lege' Population per physician 89 9 Nye leger i et i alt Graduated during the year Av disse utdannet i utlandet Of which 0 graduated abroad Tannleger Dentists I alt ved ets slutt 9 0 Innbyggere pr. tannlege' Nye tannleger i et i alt 0 Av disse utdannet i utlandet Jordmødre Midwives I alt ved ets slutt 8 9 Nye jordmødre i et Sykepleiere Nurses (male and female) Sykepleiere ved anstalt In hospitals. Sykepleiere utenfor anstalt Outside hospitals Nyeksaminerte fra grunnskolene' Graduated during the year Apotek og farmasøyter Pharmacies and pharmacologists Apotek i drift ved ets slutt Pharmacies at the end of the year Farmasøyter i alt ved ets slutt Pharmacologists at the end of the year Av disse arbeidde i apotek Of which working in pharmacies 80 Nye i løpet av et Graduated during the year Leger/tannleger bosatt i utlandet ikke regnet med. Physicians/dentists living abroad excluded. Gjelder skoleene 9/, 99/0 osv. Tallet på medisinalpersonale i de enkelte fylker g fram av tabell, og tallet på innbyggere pr. lege og tannlege i de enkelte fylker g fram av tabell.

11 9 Tabell. Medisinalpersonale i de enkelte fylker i 99. Medical personnel by counties. Fylker Counties Leger Physicians Tannleger Dentists Jordmødre Midwives Sykepleiere Nurses ved sykehus in hospitals utenfor sykehus outside hospitals Apotek Pharmacies Antall Number Personale Personnel Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane.. More og Romsdal... Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country Tabell. Tallet på innbyggere pr. lege og tannlege i 99. Population per physician and dentist. Fylker Counties pr. lege per physician Middelfolkemengde Mean population Tallet på innbyggere Population pr. tannlege per dentist Fylker Counties Middelfolkemengde Mean population Tallet på innbyggere Population pr. lege per physician pr. tamlege per dentist Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag. Nord-Tr.lag... Nordland Troms Finnmark Riket The whole country

12 0. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m.v. Tabell gir en oversikt over anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke ved utgangen av 99. Tabell. Sykehus, kur- og pleiehjem i 99. Hospital establishments. Drevet av: Run by: Anstalter Hospital establishments I alt Total staten state fylket county kommunen. municipality fylket og kom- private munen ti g X'D f a" le le t le as) le zci) Alm. sykehus, klinikker og sykestuer 9 9 J Sanatorier 8 Anstalter Tub.hjem for til kur og lungetub 9 pleie av Kysthospitaler.. 0 tuberku-, Sykehus for hudlose [ og kirurgisk tub.. Fødselsklinikker og fødehjem 98 Hospitaler for spedalske.... Kuranstalter for alkoholikere 8 Sinnssykehus 8 Pleiehjem for sinnssyke 8» for epileptikere» for åndssvake Av disse med tilskott av staten og fylket I løpet av et ble tuberkulosehjem med i alt 0 senger nedlagt. Av disse blir Egra tuberkulosehjem nå brukt som pleiesykehus, Haukåsen tuberkulosehjem er blitt pleieavdeling under Sentralsykehuset i Trondheim, og St. Elisabeths hospital i Harstad er blitt øre-, nese- og halsklinikk under Harstad og Troms sykehus. Ved utgangen av 99 var det tuberkulosesanatorier med i alt 8 senger og tuberkulosehjem med 9 senger, vesentlig for lungetuberkulose pasienter. Dessuten var det kysthospitaler med 0 senger og Marthina Hansens sykehus med senger til behandling av tuberkulose i bein og ledd. Disse sykehusene har i de senere gått mer og mer over til å ta imot pasienter med sykdommer i bein og ledd som ikke er av tuberkuløs natur. Om lag 80 prosent av de innlagte pasienter på disse sykehusene ble behandlet for en ikke tuberkuløs sykdom i bein og ledd. Tuberkulosehjemmene f også etter hvert overflødige plasser, som brukes til pasienter med andre sykdommer. I 99 var prosent av de innlagte pasienter på tuberkulosehjem ikke tuberkuløse. Foruten sykeplassene på tuberkulosehjemmene, var 8 senger ved de alminnelige sykehus reservert for tuberkuløse pasienter. Ved disse sykehus ble det i alt lagt inn 8 tuberkuløse, av disse 8 med lungetuberkulose.

13 Til behandling av tuberkulose var det ved utgangen senger. Tabell. Sykesenger på alminnelige sykehus og anstalter i fylkene i 99. Beds in general hospitals and hospital establishments for av 99 i alt 9 på tuberkulosetuberculosis. Fylker Counties Alminnelige sykehus General hospitals Senger Beds Pr. 000 innb. Popul. Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tuberculosis Senger Beds Pr. 000 innb. Popul. Fylker Counties Alminnelige sykehus General hospitals Senger Beds Pr. 000 innb. Popul. Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tuberculosis Senger Beds Pr. 000 innb. Popul. Østfold 9, Akershus 98, Oslo,0 9 Hedmark.., 9 Oppland 0,0 Buskerud..,8 9 Vestfold 88, 8 Telemark...., Aust-Agder.. 0, 0 Vest-Agder.., 0 Rogaland.. 8, 98 0,, 0, 0, 0, 0,, 0,,8 0, 0, Hordaland.,, Bergen 0 9, Sogn og Fjord. 8,8 9 0,8 More og Romsd 8, 9 0,9 Sør-Tr.lag 0,8 80 0,9 Nord-Tr.lag.,, Nordland.. 8,, Troms 80,, Finnmark , 0, Riket The whole country 9 9, 9 0,8 Akershus fylkessykehus i Oslo er med her. Vardåsen sanatorium er med her. Tabell. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 99. Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Anstalter Establishments Innlagt et Admissions I alt behandlet Treated Utskrevet Discharged levende døde alive dead Alminnelige sykehus, klinikker og syke- General hospitals, clinics stuer Anstalter for behandling av tuberkulose Hospital establishments for tuberculosis Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehjem _Nursing homes Kysthospitaler ' Hospit Hosvitals Sykehus for hud- og for non respi- - atory kirurgisk tub tuberculosis I alt Total Av disse 8 for lungetub. og 90 for annen tub. Av disse 88 for annen sykdom enn tuberkulose.

14 Tabell. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem. Beds in hospitals and other hospital establishments. d) c 't Pleiehjem for,--,.) F.. E E c i homes for ot-k. z.., :Z "8. t cp c.) t.) z., CS c.),-, rn ---,.. ; s,-.. t,:)) Ved utgangen,g,,-,' '- -.' o.'-' to t:> Z.',-,,..,,. av et.,-, c8 ;-, z w A,,... Z,..., At the end of ;-, o W,), the year,----,,- z?,,*''. c,'s,x z,- ;L,.,, ;., c.) c.)--8 cl),-,,,,.,s, t.,--.-,-, ci,.,f,-,,.. c.)'.' -.z t,t.,, ca ''' ) - -,., gc)' -, --,-, cu --. -,,--, -,-.- - D ;-, ca, ),.).,),,--g t i) - F: )' c.' P-. a).- ''' ' P.' "8o c) A,-- ;... z --, < -j,)',s E-a -Z. v"-- 'm c.) Senger Beds Senger pr innbyggere Beds per population 0, , , , , 0 8 0, Det var fødselsklinikker og 8 fødehjem med i alt 98 senger ved utgangen av 99. Fødehjemmene var til dels meget små, bare 9 av dem hadde 0 eller flere senger. Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen og en del av de større fødehjemmene hadde egne avdelinger for kvinnesykdommer. Foruten plassene på disse klinikkene og fødehjemmene, var det egne fødeavdelinger eller reserverte senger for fodende ved en del større sykehus og ved mange av de små sykestuene. I alt var det plasser for fødende ved de alminnelige sykehus og sykestuer. Disse er regnet med blant plassene på de alminnelige sykehus. Ved utgangen av 99 var det pleiehjem for sinnssyke med i alt 8 plasser. Av pleiehjemmene var ganske små med bare 0-9 plasser, og disse hadde 9 senger. De andre var på 0 eller flere senger, og hadde 9 senger. Dessuten var 9 sinnssyke forpleid i vanlige gamle- og pleiehjem. Pleiehjem for åndssvake er tatt med i oversikten i kap..

15 Tabell 8. Lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tub erkulosehj em. Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes. Årlig gjennomsnitt År Annual average Year Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehj em Nursing homes I alt Total De fleste sykehus og pleiehjem ble drevet av det offentlige. Av sengeplassene falt om lag 0 prosent på anstalter som ble drevet av staten, fylket eller kommunen. Av de private sykehus og pleiehjem ble sykehus med senger drevet av diakon- eller diakonisseorganisasjoner, og 8 sykehus med senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske kvinners sanitetsforening drev sykehus og pleiehjem med senger, og Røde Kors med 8 senger. De religiose organisasjoner og Røde Kors drev mest stone klinikker i byene. Dessuten hadde Røde Kors et tuberkulosesanatorium med senger og tuberkulosehjem med i alt senger, foruten en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Røde Kors drev også Bakkebø og Grimebakken hjem for ånssvake barn, og har i den senere tid opprettet flere behandlingshjem for barn med cerebral parese. Norsk kvinners sanitetsforening drev sanatorium for tuberkuløse med 8 senger, tuberkulosehjem med i alt senger, hjem for åndssvake med i alt 8 senger, og revmatismesykehusene i Oslo og Haugesund med henholdsvis og 0 senger. Lokale tuberkuloseforeninger drev tuberkulosehjem med senger. Det er meldt om følgende forandringer ved sykehusene i løpet av 99: Oslo : Diakonissehusets sykehus fikk nytt elevhjem, og de rommene som elevene tidligere hadde hatt, ble innredet til en avdeling med 0 senger for kroniske sykdommer. Sofies Mindes klinikk fikk nye plasser ved ominnredning. Akers sykehus' fødeavdeling fikk nye plasser. Ved Det Norske Radiumhospital ble det tatt i bruk en ny tidsmessig isotop-avdeling med laboratorium, kontorer og behandlingsrom. Hedmark : Tolga og Os sykehus ble utvidd med en sykeavdeling på senger for gamle. Buskerud: Kongsberg sykehus fikk ved ombygging nytt laboratorium, kontorer og nye sengeplasser. Vestfold: Sandefjord kommunale sykehus tok om høsten i bruk sitt nybygg. Det er nå -delt sykehus med kirurgisk-, medisinsk- og røntgenavdeling med fysikalsk avdeling. Kysthospitalet i Stavern ble drevet vesentlig som kirurgisk-ortopedisk sykehus med bare noen få tuberkuløse.

16 Telemark : Brevik sykehus var stengt fra februar og et ut på grunn av mangel på kvalifisert hjelp. Den gamle helseheimen for Mo og Ldal ble nedlagt fra. oktober, og ny helseheim skal tas i bruk fra nytt 90. Aust-Agder : I løpet av et ble Egra helseheim for tuberkuløse avviklet som tuberkulosehjem. Det drives nå av fylket som vanlig avdeling for andre kroniske sykdommer. R ogalan d : Skåland tuberkulosehjem ble nedlagt fra. juli. Røde Kors sanatorium, Sand, drev med redusert sengetall på grunn av mangel på søkning. Hordaland: Fylket overtok fra. juli både det tidligere Indre Hardanger sykehus og Furuly helseheim på Stord. Disse drives som fylkessykehus med henholdsvis 00 og senger. Hatlestad sykehus i Fana ble utvidd ved nybygg, og drives som sykehus for revmatiske sykdommer med senger. Bergen : Ved hospitalet Betanien ble et større nybygg tatt i bruk fra. juni, og den gamle bygning ble ombygd. I alt fikk sykehuset nye sengeplasser. Sogn og Fjordane: Lærdal fylkessykehus ble ominnredet, slik at det fikk 8 nye senger, ny administrasjonsavdeling, operasjonsavdeling og fødeavdeling. På grunn av manglende søsterhjelp måtte imidlertid en avdeling holdes lukket hele et. Balestrand Røde Kors sykestue åpnet igjen etter ombygging i januar, og har fått nye senger. Møre og Romsdal: Ved fylkessykehuset i Kristiansund ble en ny avdeling på senger tatt i bruk, mens den gamle bygning ble innredet til poliklinikk for øre-, nese- og halslege. Ålesund sykehus fikk innredet ny barneavdeling i et tidligere barnehjem med egen overlege, kandidat og assistentlege. Smola sanitetsforenings sykestue, Innsmøla, ble åpnet 0. mai med senger. Sør - Trøndelag: Et nytt hovedbygg ble tatt i bruk ved Sentralsykehuset i Trondheim i november med 0 senger på kirurgisk avdeling og 8 på medisinsk avdeling. Samtidig ble det innvunne rom i den gamle bygning ominnredet til bl. a. klinisk laboratorium, blodbank og kontorer. Dessuten fikk sykehuset fra oktober av plasser ved det tidligere Haukåsen tuberkulosesykehus, til avdeling for gamle og kronisk syke. Haukåsens pasienter ble overført til Ringvål sanatorium. Troms : Ved Troms og Tromso sykehus ble det åpnet ny horesentral med egen avdelingslege i ore-, nese- og halsavdelingen. Til sykehusets oyenavdeling ble fortsatt leid plasser ved St. Elisabeths sykehus. St. Elisabeths hospital i Harstad ble åpnet som ore-, nese- og halsavdeling under Harstad og Troms sykehus, etterat det var nedlagt som tuberkulosesykehus fra. oktober. Kysthospitalet i Tromso gikk med bare halvt belegg og st for tur til å nedlegges som tuberkulosesykehus. De fleste pasienter i 99 hadde sykdommer i bein og ledd av ikke tuberkuløs natur. Finnm ar k: Børselv sykestue måtte stenges i måneder på grunn av mangel på hjelp.. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for moire og barn m. m. Ved utgangen av 99 var det gamlehjem og pleiehjem for gamle med 0 plasser og barnehjem med plasser. Av disse siste var hjem med plasser for barn med tilpasningsvansker og miljøskadde barn og hjem med 98 plasser for tuberkulosetruede barn. Saltburå, barnehjem i Stjørdal ble nedlagt.

17 Tabell 9. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem i 99. Homes for old people and children. Fylker Counties Gamlehjem, pleiehjem Old people's homes i alt total Barnehjem Children's homes av disse for miljøskadde barn og barn med tilpasningsvansker Hjem Number Plasser Beds Hjem Number Plasser Beds Hjem Number Plasser Beds Østfold 9 Akershus 09 Oslo 8 Hedmark 9 Oppland 0 00 Buskerud 0 Vestfold 00 Telemark 90 Aust-Agder 9 Vest-Agder 0 Rogaland 0 Hordaland 0 Bergen 8 Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 8 8 Nordland 0 9 Troms 8 0 Finnmark 8 9 Riket The whole country Av disse 0 pleiehjemsplasser i Oslo og i Bergen. Av disse hjem med plasser for tuberkulosetruede i Oslo, med plasser i Hordaland. I legenes sberetninger er det omtalt mødrehjem med i alt 8 plasser. Ved utgangen av 99 var det 80 kontrollstasjoner for mødre og barn. Disse fordelte seg på fylkene som vist i tabell 0.

18 Tabell 0. Kontrollstasjoner for mødre og barn i 99. Welfare centers for mother and child. Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder.... Vest-Agder Rogaland 9 Hordaland 8 8 Bergen 8 8 Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag.... Nord-Trøndelag Nordland 8 Troms 9 9 Finnmark Riket The whole 0 country Tallet på diagnosestasjoner for tuberkuløse i de enkelte fylker er vist i tabell. Tabell. Diagnosestasjoner for tuberkulose i 99. Tuberculosis dispensaries. Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder.... Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. 8 More og Romsdal. 8 Sør-Trøndelag.... Nord-Trøndelag.. Nordland Troms Finnmark Riket The whole 9 country I Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo. I 99 var det offentlige skoler for blinde og private arbeidsskoler med i alt 90 plasser, og hjem for blinde med plasser. For døve var det 9 offentlige skoler med plasser og døvehjem med i alt 9 plasser. Det ble åpnet en ny spesialskole for tunghørte barn, Vikhov offentlige skole i Vikhamar med plasser. For evneveike var det i virksomhet offentlige skoler med i alt 99 plasser, for åndssvake 8 hjem og skolehjem med i alt 9 plasser, eksternatskole med 9 plasser og daghjem med plass for barn. Det var skoler med plasser for barn med talevansker. For vanføre var det skoler med 9 plasser og hjem med plasser. For epileptikere var det sykehus med 88 plasser og kursted for barn med

19 plasser, begge drevet av staten. For barn med cerebral parese var det 8 behandlingshjem med plasser og barnehage med plass for. Endelig kan nevnes at foruten de barnehjem for miljøskadde, som er med i tabell 9, hadde vi 0 skoler med 8 plasser for barn og ungdom med tilpasningsvansker. Tabell viser tallet på barn i åndssvakehjemmene i 99. Tabell. Andssvakehjem i 99. Homes for feebleminded. Hjem Number Godkjente Behandlede plasser pasienter Beds Treated Alder Age Under - og over years years and over Pleiehjem Daghjem Privatpleie I alt Total Av disse hjem med plasser for blinde åndssvake og med 0 plasser for døve åndssvake.. Vaksinasjon mot kopper. Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 8 g råvaksine i 99. Det kom melding til instituttet om 0 00 førstegangs vaksinasjoner med 9 prosent anslag, og 8 revaksinasjoner. Etter oppgaver fra de offentlige leger ble det foretatt førstegangs vaksinasjoner og revaksinasjoner. Fordelingen på fylkene er vist i tabell. Tabell. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 99. Vaccinations and re-vaccinations against smallpox. Første- Førstegangs Revaksi- gangs Revaksi- Fylker vaksina- nasjoner Fylker vaksina- nasjoner Counties sjoner Re-vacci- Counties sj oner Re-vacci- Vaccinations nations Vaccinations nations Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 8 8 Hordaland Bergen Sogn og Fjordane 8 8 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 9 9 Nordland Troms 88 Finnmark Riket The whole country

20 8 Tabell. Vaksinerte i 99 etter alder. Vaccinations by age. Alder Age 0- - og over I alt Total Av disse med anslag Pct. Førstegangs vaksinasjon Vaccination Menn Males Kv. Females I alt Total 98 8 ' I 89. Prosent i de enkelte aldersgrupper Percentage by age,,, 00,0 Under og over Med Med I alt I alt I alt anslag anslag Med anslag Revaksinasjon Re-vacci- Menn Males nation Kv. Females I alt Total Prosent i de enkelte aldersgrupper Percentage by age 00,0,8,0 8, Prosent med anslag Percentage of accelerated reaction on typical primary vaccinia 9 Av disse uoppgitt kjønn for 0, uoppgitt alder for 0 og uoppgitt utfall for 8. Of which sex not stated for 0, age unknown for 0 and reaction unknown for 8. Av disse uoppgitt kjønn for og uoppgitt utfall for. Of which sex not stated for and reaction unknown for. Det er ikke meldt om noen komplikasjoner i forbindelse med vaksinasjonen i 99.. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalslister over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte. I tabell finnes et sammendrag av disse oppgavene tilbake til 9. I tabell er gitt oppgave over kjønn og alder for pasienter med smittsomme sykdommer som er blitt meldt nominativt. For enkelte sykdommer er de tidligere offentliggjorte oppgaver rettet. Meldte tilfelle av tuberkulose er det gjort rede for i kapittel.

21 9 En skal her gi et kort utdrag av de offentlige legers uttalelser om de viktigste epidemiske sykdommer i 99. Av poliomyelitt ble det meldt forholdsvis få tilfelle i 99, nemlig 08 paralytiske tilfelle og 9 tilfelle av atypisk meningitisk syndrom, hvorav var poliosuspekte. Det var Sør-Trøndelag fylke som ble hardest rammet av denne sykdommen i 99. Fra hele fylket ble det meldt paralytiske tilfelle og 0 tilfelle av atypisk meningitisk syndrom, hvorav 0 poliosuspekte. Fra Trondheim ble meldt paralytiske tilfelle. I Sentralsykehuset ble det lagt inn 8 pasienter, og av disse døde, alle uvaksinerte. Av de 8 pasientene var ikke vaksinert, var vaksinert ganger og bare ganger. I Nord-Trøndelag forekom paralytiske tilfelle, det samme tall som i 98. I Aust-Agder, hvor det ikke hadde vært poliomyelitt på, var det en liten epidemi i Bygland på tilfelle, hvorav endte dødelig. Disse to var en 0-s mann og en -s gutt, som ikke var vaksinert. De andre, som alle var vaksinert, fikk ikke nevneverdige skader. Foruten disse, var en -s gutt blitt infisert i England og ble syk på reisen hjem. Han ble helbredet uten lam.- melser. Ellers forekom det spredte tilfelle i alle fylker unntatt Bergen. Av difteritt forekom bare tilfelle. Det var en voksen mann på Modum som fikk nesedifteritt i lett grad. Dette var det første tilfelle i fylket siden 90. Det ble meldt tilfelle av tyfoidfeber i Trondenes på et relativt isolert sted. Det var en middelaldrende mann som ble innlagt i sykehus hvor diagnosen ble stilt. Hans svigermor viste seg å være basillebærer, og hun ble også innlagt til behandling. Omgivelsene ble vaksinert før pasientene slapp ut fra sykehuset. Av paratyfoidfeber type ble det meldt i alt tilfelle. Av disse forekom i Leikanger i Sogn hvor diagnosen ble stilt bakteriologisk. Virkelig syke var bare, men ingen alvorlig. Alle ble smittefrie etter en tid, bortsett fra en eldre kvinne som måtte isoleres. Tallet på meldte tilfelle av ervervet syfilis var litt høyere i 99 enn et før, men har stort sett vist en synkende tendens i de senere. Medfødt syfilis er også gått jamt tilbake fra femsperioden 9-9. Meldte tilfelle av gonoré lå i 99 atskillig høyere enn gjennomsnittet for perioden 9-9. Det ble i 99 meldt tilfelle av ulcus molle og av lymfogranuloma inguinale. Av meslinger ble det meldt 00 tilfelle i 99 mot vel et for. Som oftest gikk sykdommen lett. I Nordland var det imidlertid flere og hardere tilfelle enn på mange, og det var atskillige komplikasjoner som krevde sykehusinnleggelse. Også av kik host e ble det meldt flere tilfelle enn et før, nemlig 8 0 mot 08 i 98.

22 0 Tabell. Epidemiske og andre smitt- Cases of infectious and other diseases " ' ±, Av disse Of which Menn.. Kvinner 080.0, 080., 0_, 0, I 080. /..., ' I No. of international 0 I I * For enkelte sykdommer som er tatt med, har det ikke vært meldeplikt de første ene. Dette er betegnet med en prikk. i vedkommende. Aseptic meningitic syndrom (unknown Tallet på meldte tilfelle av skarlagensfeber var over dobbelt så høyt som et for. Det ble meldt tilfelle, det høyeste tall siden krigsene. Det ble imidlertid ikke meldt om noen alvorlige tilfelle. Meldte tilfelle av skabb viser en jamn stigning i de senere, men lå i 99 fremdeles lavere enn i perioden 9-9. Det ble meldt tilfelle av b otulisme, et i hvert av fylkene Oppland, Sogn og Fjordane og More og Romsdal.

23 somme sykdommer meldt av legene. notified by the physicians. C ) o t., -.-, "-l t T,- detailed list: i g g a> c, tro p, g i,. g ti ta -., A c,, g.'"d ct,..,i,' 'cg: tv - c,,.., C g 'k tp gct g 0go ' g.. '... $0.- ' a' cl,. l't c,g w å).. C r ẉ 0. 9 I I i k,' f., g.... : o Pcl etiologi). Ay disse Salmonella typhi murium: 9: 8, 98: 9, 99:, 90:, 9:, 9:, 9:, 9:, 9:, 9:, 99: ca. 0. Årene 9-9. Av salmonella typhi murium forekom det mellom 0 og 0 tilfelle i Sogn og Fjordane. Fylkeslegen fikk etter en embedsreise gastroenteritt med høy feber, og bakterieprøve viste rikelig Typhimurium. Senere ble det konstatert 0-0 tilfelle av sykdommen i Kyrkjebø hvor han hadde overnattet på reisen. Disse tilfellene er ført opp under gastroenteritt.

24 Tabell. Nominativt meldte tilfelle av epidei 99 delt etter.. -- Cases of infectious and other diseases Alder Age,i'i va g :,,I. 0 E. : a, li ti g:' P 'g.t:- t c,-, :t a E --,, EI '',,-.. f,. i i ;, _,9-. c,,, ci,!_*,,., c'-. - E -''' H l';',,,,; A E-I Pk M. M. M. I M. M. I M. Under year»» 9 8 -»» 8 0 -»» -»» 0 og over and over Uoppgitt alder Unknown alt Total Av disse meldt i: Of these notified in:. kvartal quarter.»» 0.»» 9.» >> 9 9 I - See table. No. of international detailed list. Males. Females. Meldte tilfelle av: Ulcus molle, Lymfogranuloma inguinale, Mononucleose, Tetanus.

25 - miske og andre smittsomme sykdommer kjønn og alder. by sex and age, individually notified.' M. M. M. M. M. rj ^

26 Tabell. Meldte tilfelle og dødsfall i gjennomsnitt pr. av epidemiske sykdommer og letaliteten pr. 00 tilfelle av disse sykdommer. Yearly average of notified cases and deaths of infectious diseases and the lethality per 00 cases of these diseases. tr) ;.. a gz--;-', a P.,,i, bk r. E g,) Årlig gjennomsnitt År Annual average Year,..i: O.t, t% a., ), -t, :---- r Ft - --D E. z. F. c, a. f',, -a'. c,-,, i -(.), Et', e.)) `) I I / Tilf Dødsfall Pct. 9,,,8 0, 0, 0,,8, r Tilf i Dødsfall [Pct.., 9, 0,0 0, 0,,, { Tilf Dødsfall Pet,8,. 0,0 0, (0,0) 0, { TDiølfdsfall Pet 0,9 0,. 0, 0,0 (00,0) 0, Tilf Dødsfall Pet.,8,. 0, 0,0-0, Tilf Dødsfall 8-8 Pct. (0,0) 8,, 0,0 0, 0,0. 0,8. Meldte tilfelle av tueerkulose. I tabellene XIV-XV er det gitt oppgave over meldte tilfelle av tuberkulose, plevritt og knuterosen, utarbeidd på grunnlag av legenes summariske meldinger om epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Etter disse oppgavene kom det under legebehandling tilfelle av tuberkulose i å,ndedrettsorganene, 90 av annen tuberkulose, av plevritt og 9 av knuterosen. Alle tilfelle av tuberkuløs sykdom skal også meldes nominativt til den offentlige lege på pasientens bosted og blir innført i tuberkuloseregisteret der. De offentlige leger sender inn til helsedirektoratet utdrag av disse tuberkuloseregistrene ved utgangen av hvert, og disse utdragene danner et sikrere grunnlag for bedømmelsen av sykeligheten av tuberkulose enn de summariske oppgavene fra legene (tabell 8).

27 Tabell 8. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose. Registered cases of bacillary and non bacillary tuberculosis. Sykdomsform Disease Årlig gj.snitt Annual average M. I ' J M. I M. I M. I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose Bacillary tuberculosis Tuberkulose i: Andedrettsorganene Respiratory system Tarmkanalen Intestines Urin- og kjønnsorg. Genito-urinary system Bein og ledd Bones and joints Lymfekjertler Lymphatic system Huden Skin and subcutaneous cellular tissue 8 I alt Total Av disse nye tilfelle Of which new cases II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose Non bacillary tuberculosis Infiltratio pulmonum Hilus-adenitt Plevritt Pleurisy Tub. i sentralnervesystemet Central nervous system 0»» bukhinnen peritoneum »» kjønnsorganene genital organs 8»» bein og ledd bones and joints »» lymfekjertlene lymphatic system 0 8 Miliærtuberkulose Disseminated tuberculosis 8 -- alt Total Av disse nye tilfelle Of which new Cases III. Knuterosen Erythema nodosum Males. Females. Av disse tilfelle meldt tidligere. Of which I previously registered. Tabell 9 viser tilgang og avgang av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose i tuberkuloseregistrene siden 9. Tilsvarende oppgaver for de enkelte legedistrikter i 99 er gitt i tabell XVI.

28 Tabell 9. Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose. Registration of cases of bacillary tuberculosis. Årlig gjennomsnitt År Annual average Year Tilfelle innført i et Cases registered Menn Males Kvinner Females I alt Total Av disse nye tilfelle Of which new cases Antall Number Tilfelle utgått i et Cases deleted Pct. I alt Total Ved død By death Tuberkuløse under tilsyn ved ets utgang Patients under control at the end of the year Menn Males Kvinner Females I alt Total Tabell 0. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene og i andre organer. New cases of bacillary respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis. Årlig gj.snitt År Annual average Year Tub. i åndedrettsorg. Respiratory tbc. Nye tilfelle New cases Annen tub. Other forms of tbc. Tuberkuløs sykdom i alt Total Tub. i åndedrettsorg. Respiratory tbc. Pr innbyggere Per population Annen tub. Other forms of tbc. Tuberkuløs sykdom i alt Total Fra 9 av har en oppgave over hvor mange av de registrerte tilfellene som var nye tilfelle. I 9 utgjorde de nye tilfellene 9 prosent av alle registrerte smittefarlige tilfelle, mens bare 9 prosent var residiver eller andre som hadde vært meldt tidligere, men som ble registrert om igjen fordi pasienten flyttet til en annen bostedskommune. Etter hvert som tilgangen på nye tilfelle har sunket, har denne siste gruppen fått stone betydning, og utgjorde i 99 nesten 0 prosent. I tabellene 0- har en lagt tallet på nye tilfelle til grunn for beregningene. Tallet på nye tilfelle pr innbyggere var i 99 mot 0 et br. Tabell 0 viser hvorledes dette forholdstall har sunket siden 9. I 99 ble det registrert i alt 00 tilfelle av tuberkulose i tuberkuloseregistrene, mot i 98 og 9 gjennomsnittlig pr. i perioden 9-9. Av de registrerte tilfellene var 0 nye tilfelle og 9 residiver eller andre

29 tidligere meldte tilfelle. De nye tilfellene fordelte seg slik på de forskjellige sykdomsformer: bacillær lungetuberkulose 0, lungeinfiltrat, hilus-adenitt 9, plevritt 0, knuterosen 0 og andre former av tuberkulose 8. Tabell. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder. New cases of bacillary tuberculosis, by sex and age. Alder Age 0- years -9»» 0-»» -9»» 0-9»» 0-9»» 0-9»» 0-9»» 0-9»» 80 og over years and over Uoppgitt Unknown I alt Total Menn Males Årlig gj.snitt Annual average } f Kvinner Females Årlig gj.snitt 98 Annual average Nye tilfelle New cases I 0 j years -9»» 0-»» -9»» 0-9» 0-9» 0-9»» 0-9» 0-9»» 80 og over years and over.. Uoppgitt Unknown t Pr innbyggere Per population I alt Total 0 I 8 0 I I 9 I 9 Tabell viser hvorledes tallet på nye tilfelle av tuberkulose i forhold til folkemengden i de enkelte aldrer har utviklet seg siden 9, og tabell gir tilsvarende oppgave for tuberkulose i åndedrettsorganene.

30 8 Tabell. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene etter kjønn og alder pr innbyggere. New cases of bacillary pulmonary tuberculosis by sex and age. Menn Males Kvinner Females Alder Age Årlig gj.snitt Annual average Årlig gj.snitt Annual average years 0-9»» »» 0-9»» »» t0-9»» »» » >> 9 0-9»» } og over years and over... 9 alt Total Tallet på meldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i de enkelte legedistrikter er gitt i tabell XVI. Tallet på innleggelser i sykehus etter tuberkuloselovens har gått sterkt tilbake i de senere. Det var bare i 99, i 98 og 0 i 9. De viktigste lokalisasjoner utenom lungene er urin- og kjønnsorganene og bein og ledd. I 99 ble det meldt 9 tilfelle av den første form, og av disse var smittefarlige. Av tuberkulose i bein og ledd ble det meldt 99 tilfelle, hvorav i smitteførende form. Nye tilfelle av disse to former av tuberkulose var henholdsvis og 9. Da tallene for et enkelt er så små, kan en ikke gi noen lig oversikt over utviklingen av disse to tuberkuloseformene. I medisinalberetningen for 9 ble det gjort rede for meldte tilfelle av disse to former av tuberkulose i de enkelte aldrer i 0-s perioden Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng. Det ble registrert 08 fødsler i de offentlige fødselsregistrer i 99. Av disse var tvillingfødsler og trillingfødsler. Tallet på levendefødte barn var 00 og på dødfødte 80. Som dødfødte regnes barn født uten liv etter 8 ukers svangerskap. Fostre født uten liv før 8 ukers svangerskap, blir ikke meldt til den offentlige registerfører (soknepresten). Tallet på levendefødte barn i forhold til folkemengden var, pr. 000, mot,9 i 98. Tallet på levendefødte i forhold til tallet på kvinner i alderen til var 9 pr. 000, det samme som et for. Jordmødre og leger som har vært til stede ved fødsler, har plikt til å sende melding til den offentlige lege, og de skal melde alle fødsler som finner sted etter fjerde kalendermåned av svangerskapet. I 99 kom det melding til de offentlige leger om 00 fødsler, og om 0 levendefødte barn, 8 barn født uten liv

31 9 etter 8 ukers svangerskap og 9 fostre uten liv i.-. svangerskapsmåned. Disse siste skal som nevnt ikke registreres i de offisielle fødselsregistrer som føres av sokneprestene. I 99 var jordmor eller lege til stede ved praktisk talt alle fødsler som skal meldes til soknepresten. Tabell. Levende- og dødfødte og den perinatale dødelighet i 99 etter svangerskapets varighet. Live born and born dead. Perinatal mortality by period of gestation. Barn født i Month of gestation.-. svangerskapsmaned' 8. svangerskapsmåned Etter 8. svangerskapsmaned I alt Total Fødte barn i alt Total Levendefødte Live born Fødte uten liv Born dead Levendefødte, men døde i første døgn Live born but died within hours Fodte uten liv pr. 00 fødte i alt Levendefødte, men døde i. døgn pr. 00 levendefødte Døde i. døgn + dødfødte pr. 00 fødte i alt Døde i. uke dødfødte Live born but died within. week -- born dead Pr. 00 fødte i alt Per 00 infants born ,9, 0, 0, 9 9,, 888 8,0,, Month of gestation. Av de fødte i.-. kalendermåned var prosent levendefødte og prosent født uten liv. Av de levendefødte døde imidlertid prosent i første døgn. Således var hele 9 prosent av alle som ble født i.-. svangerskapsmåned enten dødfødte eller de døde i løpet av det første døgn. Den perinatale dødelighet, dvs. dødfødte og de som dør i første uke etter fodselen pr. 000 fodte alt, var,0 for dem som ble født fra. til og med 8. svangerskapsmåned,, for fødte etter 8. svangerskapsmåned og, for alle fødte. Disse forholdstall har holdt seg temmelig konstant i de en har slike beregninger for, nemlig siden 9. Av dem som ble født i 8. måned var 8 prosent levendefødte, og av disse døde prosent i første døgn.

32 0 Tabell. Barn født i hjemmet og på klinikk, sykehus eller fodehjem i de enkelte fylker i 99. Infants born at home and in hospitals and maternity clinics in the counties. Fylker Counties i privat hjem in a private home Barn født' Infants born på sykehus eller fødehjem in hospital or maternity clinic i alt total Prosent klinikkfødsler Percentage occurred in hospital or maternity clinic Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt The whole country.. I 0 9 I 8 9 Levendefødte og dødfødte. Live born and stillborn. En stadig stigende del av fødslene finner sted på klinikk eller fødehjem. Av de barn som ble meldt til soknepresten i 99 var 9 prosent født på klinikk, sykehus eller fødehjem. I 98 var prosenten 9 og i Forholdet i de enkelte fylker g fram av tabell. Mødredødeligheten var 0, pr. 000 fødende i 99, mot 0, i 9 og 98. Det kan nevnes at i 99 døde 8 kvinner under svangerskap eller barselseng av saker som ikke sto i forbindelse med svangerskapet eller fødselen. Disse er ikke regnet med i tabell over mødredødeligheten.

33 Tabell. Dødsfall av barselfeber, svangerskapsforgiftninger og andre svangerskaps- og barselsykdommer. Deaths from puerperal sepsis and toxaemia and other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. Årlig gj.snitt År Annual average Year -8 ca , 0,8 0, Utførlige opplysninger om barn født i og utenfor ekteskap, mødrenes alder, ekteskapets varighet, barnets fødselsnummer osv, er gitt i «Folkemengdens bevegelse» for Tannrøkt for barn i folkeskolen Fra Tannlegekontoret i Helsedirektoratet har Byrået mottatt melding om skoletannrøkt hos barn i folkeskolen. Disse oppgavene følger med kommunenes søknader om statstilskott til utgifter til slik tannrøkt. Tabell viser forholdet i landkommunene fylkesvis og i de enkelte bykommuner for skoleet Tilsvarende oversikt ble første gang trykt i Medisinalberetningen for 9 og gjaldt skoleet 9-9.

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 0. Norske skip i utenriksfart 98 og 99. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 957 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

STORTINGSVALGET 1965

STORTINGSVALGET 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199 STORTINGSVALGET 1965 HEFTE II OVERSIKT STORTING ELECTIONS 1965 Volume II General Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Tidligere

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK 1956 Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1957 Tidligere utkommet: Alkoholstatistikk I og II.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

Hva kan 150 års statistikk fortelle oss om sykehusenes utvikling?

Hva kan 150 års statistikk fortelle oss om sykehusenes utvikling? Sykehusstatistikk 1853 2002 Historisk helsestatistikk Merete Thonstad Hva kan 150 års statistikk fortelle oss om sykehusenes utvikling? Siden det for første gang ble utgitt en samlet statistikk om sykehusene

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) orges Offisielle Statistikk rekke X (Statistique Officielle de la orvège série X) Rekke X r - - - - - Trykt 94 Bureising med statsstøtte 92-36 Telling pr 20 juni 938 (Colonisation en orvège subventionnée

Detaljer