Norges offisielle statistikk, rekke XII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene og ordførervalgene 99 Elections in the rural and town municipalities Folkemengdens bevegelse 98 Vital statistics and migration statistics Statistisk bok 90 Statistical yearbook of Norway Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 98 Medical statistical report Alkoholstatistikk 99 Alcohol statistics Norges handel 98 II Foreign trade of Norway II 8 Norges jernbaner 98-9 Chemins de fer norvegiens 9 Norges bergverksdrift 99 Norway's mining industry 0 Elektrisitetsstatistikk 98 Electricity statistics Norges industri 98 Industrial production statistics Rekke XII ITrykt 9 Nr. Økonomisk utsyn over et 90 Economic survey - Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 9-9 Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc. - Samferdselsstatistikk 90 Transport and communication statistics Norges handel 99 I Foreign trade of Norway I - Telegrafverket 99-0 Tglggraphes et telêphones de l'etat - Meieribruket i Noreg 99 Norway's dairy industry 8 Skattestatistikk 98 Tax statistics - 9 Sinnssykehusenes virksomhet 98 Hospitals for mental disease 0 Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 99 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area, livestock etc. Forsikringsselskaper 99 Sociegs d'assurances Norges kommunale finanser 9-8 og 98-9 Municipal finances Norges postverk 90 Statistigue postale Veterinærvesenet 9 Service vet&inaire Kredittmarkedstatistikk 99 Credit market statistics - Jordbruksstatistikk 99 Agricultural statistics Elektrisitetsstatistikk 99 Electricity statistics 8 Kriminalstatistikk 99 Criminal statistics 9 Folkemengdens bevegelse 99 Vital statistics and migration statistics - 0 Norges jernbaner 99-0 Chemins de fer norvjgiens - Norges handel 99 II Foreign trade of Norway II - Statistisk bok 9 Statistical yearbook of Norway - Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni 99 II Maskinar og reiskapar m. m. Census of agriculture II Machinery and implements etc. - Jordbruksstatistikk 90 Agricultural statistics - Norges industri 99 Industrial production statistics Veterinærvesenet 98 Service vegrinaire - Norges bergverksdrift 90 Norway's mining industry 8 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 99 Medical statistical report

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 SUNNHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE ÅRGANG Medical Statistical Report 99 0 TH ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9

4 Tidligere utkommet: Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 8-88, se C. No., III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 90-9 V, 9-9 VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9 VI, 9 VII nr., 98 VII nr. 8, 99 VII nr. 08, 90 VII nr. 8, 9 VII nr., 9 VII nr. 88, 9 VIII nr., 9 VIII nr. 9, 9 VIII nr. 9, 9 VIII nr. 8, 9 VIII nr., 98 VIII nr., 99 VIII nr., 90 IX nr., 9 IX nr. 0, 9 IX nr. 9, 9 IX nr. 8, 9 IX nr. 0, 9 IX nr., 9 IX nr.. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 9 IX nr. 8, 98 IX nr. 9, 99 X nr., 90 X nr., 9 X nr. 9, 9-9 X nr. 0, 9 X nr. 9, 9 X nr. 9, 9 XI nr. 0, 98 XI nr., 99 XI nr. 88, 90 XI nr., 9 XI nr., 9 XI nr. 9, 9 XI nr. 9, 9 XI nr., 9 XI nr. 0, 9 XI nr., 9 XII nr., 98 XII nr..

5 Forord Beretningen om «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 99» er utarbeidd etter samme prinsipper som tidligere. Det er foretatt en del endringer i tabellverket for de tabeller som gjelder dødssakene: Tab ell IV a er utvidd med kapittel XVII «Ulykker, forgiftninger og ytre vold» klassifisert etter den internasjonale detaljerte E-liste. Tabellene V, VI og VII er utarbeidd etter den internasjonale A-liste også for dødsfall ved ulykker/skader, selvmord og mord med enkelte undergrupper for de viktigste kategorier av ulykkesdødsfall i Norge. Tab ell X «Dødsfall ved yrkes- og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder» er flyttet over fra tekstavsnittet til det faste tabellverket og utvidd med flere aldersspesifikasjoner. Det er tatt inn to nye faste tabeller: Ta b ell XI «Voldsomme dødsfall etter ulykkens ytre sak og skadens art/dødsmåten» kryssklassifisert etter den internasjonale E-liste og N-liste etter kjønn, uten aldersfordeling. Tab ell XII «Dødsfall ved ulykker/skader, selvmord og mord etter kjønn, alder og skadens art/dødsmåten» klassifisert etter den internasjonale AN-liste. Kapittel 0 i tekstavsnittet inneholder en redegjørelse om det statistiske materiale i dødssaksstatistikken. Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. juli 9. Signy Arctander. Bjørnulf Bendiksen.

6 Preface This publication contains the annual survey of health conditions and health administration in 99. The following alterations have been made in the tables concerning the cause of death statistics: Table IV a has been extended to include section XVII «Accidents, Poisonings and Violence» - classified according to the international detailed E-list. Tables V, VI and VII have been prepared in accordance with the international A-list, also for deaths caused by accidents, poisonings and violence - with certain subdivisions for the more important categories in Norway. Table X «Deaths from occupational and non-occupational accidents by place of death, sex and age» has been transferred from the general survey to the permanent tables, and has been extended with further age specifications. Two new permanent tables have been prepared: Table XI «Deaths from violent causes according to external cause and nature of injury» - crossclassified in accordance with the international E-list and N-list. Table XII «Deaths from violent causes according to nature of injury, sex and age» - classified according to the international AN-list. In section 0 a survey of the statistical material in the cause of death statistics is given. Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparation of this volume. Central Bureau of Statistics, Oslo, July, 9. Signy Arctander. Bjørnulf Bendiksen.

7 Oversikt. Innhold. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 99. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v. 0. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for modre og barn m. m.... Vaksinasjon mot kopper. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer 8. Meldte tilfelle av tuberkulose. Fodsier og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng 8 8. Tannrøkt for barn i folkeskolen Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden 0. Det statistiske materiale i dødssaksstatistikken. De viktigste dødssaker. Dødeligheten i første leve. Dødeligheten av tuberkulose 9. Dødeligheten av ondartede svulster. Dødeligheten av sukkersyke. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene 8. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord 9. Medisinalberetning for Svalbard 0 0. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt Sammendrag på engelsk Tab eller. I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 99 II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 99 8 IV. a) Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Riket i IV. b) Dødsfall blant barn under i 99 etter dødssak, kjønn og alder. Riket 8 V. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. A-listen. Bygder, byer VI. Dødsfall etter dødssak og kjønn. A-listen. Fylker, bygder, byer 8 VII. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. A-listen. Oslo 8 VIII. Dødsfall i 99 klassifisert etter hovedsak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak antall og prosentvis fordeling 8 IX. Dødsfall i 99 etter dødssak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak krysstabell for de viktigste saker 89 X. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder 90 XI. Voldsomme dødsfall eller ulykkens ytre sak og skadens art/dødsmåten 9 XII. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsmåten, kjønn og alder 9 XIII. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 99 9 XIV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 99 9 XV. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 99 9 XVI. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer 98 XVII. Fødsler meldt av jordmødre og leger 0 Sid;

8 General survey. Contents Page. Public health districts, medical and public personnel. General hospitals, sanatoria and nursing homes 0. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc. Vaccination against smallpox. Notified cases of epidemic and other infectious diseases 8. Notified cases of tuberculosis. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium Dental care of children in public primary schools Total mortality. Mean population 0. The statistical material in the cause of death statistics. The principal causes of death. Infant mortality. Tuberculosis mortality. 9. Mortality from malignant neoplasms. Mortality from diabetes mellitus. Mortality from cardiovascular diseases. Mortality from pneumonia and other diseases of respiratory system 8. Accidents, suicides and homicides 9. Medical report from Svalbard 0 0. Unprinted tables English summary Tables. I. Public health districts, medical and public health personnel II. Number of beds and patients treated in hospitals 80 III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis 8 IV. a) Causes of death by sex and age. The whole country 88 IV. b) Causes of death among children under years, by sex and age. The whole country 8 V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns 8 VII. Causes of death by sex and age. Oslo 8 VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition number and percentage distribution 8 IX. Multiple cause tabulation by principal causes 89 X. Deaths from occupational and non-occupational accidents by place of death, sex and age 90 XI. Deaths from violent causes according to external cause and nature of injury... 9 XII. Deaths from violent causes according to nature of injury, sex and age 9 XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns 9 XIV. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties 9 XV. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter 9 XVI. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health 98 XVII. Births notified by midwives and physicians 0

9 Oversikt. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 99. Ved utgangen av 99 var det tilsatt fylkesleger i alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne statsfysikater. I Hedmark, Telemark og Sogn og Fjordane var fylkeslegestillingen kombinert med en distriktslegestilling. Ellers var den en egen stilling. I løpet av 99 ble det opprettet tre nye legedistrikter ; Sandøy i Møre og Romsdal, utskilt fra Aukra legedistrikt, Storfjord i Troms, utskilt fra Lyngen legedistrikt, og Kvalsund i Finnmark, utskilt fra Hammerfest legedistrikt. Ved ets utgang var landet delt i legedistrikter, av disse statsfysikater og stadslegedistrikter. Dessuten var det distriktslegestillinger uten fast distrikt, for hele landet og for Finnmark fylke. Av de første var stasjonert i Tromso og i Bodø. I 99 ble det uteksaminert nye leger, av disse kvinner. Av de nye legene hadde tatt eksamen i Oslo, 9 i Bergen og i utlandet. Etter den offisielle legefortegnelsen var det leger ved utgangen av 99. Av disse var tatt med i beretningene fra de offentlige leger som bosatt i de enkelte legedistrikter, mens 8 var bosatt i utlandet. En lege var verkslege på Svalbard. Etter den offisielle fortegnelsen var det 0 tannleger ved utgangen av 99. Av disse var 98 tatt med i de offentlige legers beretninger, 9 var bosatt i utlandet og bosatt på Svalbard. Det ble uteksaminert nye tannleger i 99, av disse kvinner. Av de nye tannlegene hadde 8 tatt eksamen ved Norges tannlegehøgskole og i utlandet. Etter de offentlige legers beretninger var det jordmødre i arbeid ved. utgangen av 99. Det ble uteksaminert i alt 8 jordmødre i 99, ved jordmorskolen i Oslo og ved jordmorskolen i Bergen. Det var 98 sykepleiere ved sykehus og pleiehjem, og 9 sykepleiere arbeidde utenfor anstaltene. I alt ble det uteksaminert 89 sykepleiere. Ved utgangen av 99 var det opprettet selvstendige apotek og et filialapotek. I løpet av et ble apoteket Hygiea i Larvik nedlagt. Filialapoteket i Orstavik var ikke i drift, slik at det var apotek i virksomhet. Tallet på personer med farmasøytisk utdanning ved apotekene var etter de offentlige legers oppgaver. Tallet på farmasøytiske kandidater var 08. Det ble uteksaminert kandidater i 99, av disse 8 kvinner. En oversikt over medisinalpersonale og apotek i hele landet fra 9 til 99 er gitt i tabell. Tabell I viser tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere og apotek i 99 delt på de enkelte legedistrikter.

10 8 Tabell. Leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere, apotek og farmasøyt er. Physicians, dentists, midwives, nurses, pharmacies and pharmacologists. Ar Year Leger Physicians I alt ved ets slutt Total at the end of the year 9 Innbyggere pr. lege' Population per physician 89 9 Nye leger i et i alt Graduated during the year Av disse utdannet i utlandet Of which 0 graduated abroad Tannleger Dentists I alt ved ets slutt 9 0 Innbyggere pr. tannlege' Nye tannleger i et i alt 0 Av disse utdannet i utlandet Jordmødre Midwives I alt ved ets slutt 8 9 Nye jordmødre i et Sykepleiere Nurses (male and female) Sykepleiere ved anstalt In hospitals. Sykepleiere utenfor anstalt Outside hospitals Nyeksaminerte fra grunnskolene' Graduated during the year Apotek og farmasøyter Pharmacies and pharmacologists Apotek i drift ved ets slutt Pharmacies at the end of the year Farmasøyter i alt ved ets slutt Pharmacologists at the end of the year Av disse arbeidde i apotek Of which working in pharmacies 80 Nye i løpet av et Graduated during the year Leger/tannleger bosatt i utlandet ikke regnet med. Physicians/dentists living abroad excluded. Gjelder skoleene 9/, 99/0 osv. Tallet på medisinalpersonale i de enkelte fylker g fram av tabell, og tallet på innbyggere pr. lege og tannlege i de enkelte fylker g fram av tabell.

11 9 Tabell. Medisinalpersonale i de enkelte fylker i 99. Medical personnel by counties. Fylker Counties Leger Physicians Tannleger Dentists Jordmødre Midwives Sykepleiere Nurses ved sykehus in hospitals utenfor sykehus outside hospitals Apotek Pharmacies Antall Number Personale Personnel Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane.. More og Romsdal... Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket The whole country Tabell. Tallet på innbyggere pr. lege og tannlege i 99. Population per physician and dentist. Fylker Counties pr. lege per physician Middelfolkemengde Mean population Tallet på innbyggere Population pr. tannlege per dentist Fylker Counties Middelfolkemengde Mean population Tallet på innbyggere Population pr. lege per physician pr. tamlege per dentist Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag. Nord-Tr.lag... Nordland Troms Finnmark Riket The whole country

12 0. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m.v. Tabell gir en oversikt over anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke ved utgangen av 99. Tabell. Sykehus, kur- og pleiehjem i 99. Hospital establishments. Drevet av: Run by: Anstalter Hospital establishments I alt Total staten state fylket county kommunen. municipality fylket og kom- private munen ti g X'D f a" le le t le as) le zci) Alm. sykehus, klinikker og sykestuer 9 9 J Sanatorier 8 Anstalter Tub.hjem for til kur og lungetub 9 pleie av Kysthospitaler.. 0 tuberku-, Sykehus for hudlose [ og kirurgisk tub.. Fødselsklinikker og fødehjem 98 Hospitaler for spedalske.... Kuranstalter for alkoholikere 8 Sinnssykehus 8 Pleiehjem for sinnssyke 8» for epileptikere» for åndssvake Av disse med tilskott av staten og fylket I løpet av et ble tuberkulosehjem med i alt 0 senger nedlagt. Av disse blir Egra tuberkulosehjem nå brukt som pleiesykehus, Haukåsen tuberkulosehjem er blitt pleieavdeling under Sentralsykehuset i Trondheim, og St. Elisabeths hospital i Harstad er blitt øre-, nese- og halsklinikk under Harstad og Troms sykehus. Ved utgangen av 99 var det tuberkulosesanatorier med i alt 8 senger og tuberkulosehjem med 9 senger, vesentlig for lungetuberkulose pasienter. Dessuten var det kysthospitaler med 0 senger og Marthina Hansens sykehus med senger til behandling av tuberkulose i bein og ledd. Disse sykehusene har i de senere gått mer og mer over til å ta imot pasienter med sykdommer i bein og ledd som ikke er av tuberkuløs natur. Om lag 80 prosent av de innlagte pasienter på disse sykehusene ble behandlet for en ikke tuberkuløs sykdom i bein og ledd. Tuberkulosehjemmene f også etter hvert overflødige plasser, som brukes til pasienter med andre sykdommer. I 99 var prosent av de innlagte pasienter på tuberkulosehjem ikke tuberkuløse. Foruten sykeplassene på tuberkulosehjemmene, var 8 senger ved de alminnelige sykehus reservert for tuberkuløse pasienter. Ved disse sykehus ble det i alt lagt inn 8 tuberkuløse, av disse 8 med lungetuberkulose.

13 Til behandling av tuberkulose var det ved utgangen senger. Tabell. Sykesenger på alminnelige sykehus og anstalter i fylkene i 99. Beds in general hospitals and hospital establishments for av 99 i alt 9 på tuberkulosetuberculosis. Fylker Counties Alminnelige sykehus General hospitals Senger Beds Pr. 000 innb. Popul. Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tuberculosis Senger Beds Pr. 000 innb. Popul. Fylker Counties Alminnelige sykehus General hospitals Senger Beds Pr. 000 innb. Popul. Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tuberculosis Senger Beds Pr. 000 innb. Popul. Østfold 9, Akershus 98, Oslo,0 9 Hedmark.., 9 Oppland 0,0 Buskerud..,8 9 Vestfold 88, 8 Telemark...., Aust-Agder.. 0, 0 Vest-Agder.., 0 Rogaland.. 8, 98 0,, 0, 0, 0, 0,, 0,,8 0, 0, Hordaland.,, Bergen 0 9, Sogn og Fjord. 8,8 9 0,8 More og Romsd 8, 9 0,9 Sør-Tr.lag 0,8 80 0,9 Nord-Tr.lag.,, Nordland.. 8,, Troms 80,, Finnmark , 0, Riket The whole country 9 9, 9 0,8 Akershus fylkessykehus i Oslo er med her. Vardåsen sanatorium er med her. Tabell. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 99. Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis. Anstalter Establishments Innlagt et Admissions I alt behandlet Treated Utskrevet Discharged levende døde alive dead Alminnelige sykehus, klinikker og syke- General hospitals, clinics stuer Anstalter for behandling av tuberkulose Hospital establishments for tuberculosis Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehjem _Nursing homes Kysthospitaler ' Hospit Hosvitals Sykehus for hud- og for non respi- - atory kirurgisk tub tuberculosis I alt Total Av disse 8 for lungetub. og 90 for annen tub. Av disse 88 for annen sykdom enn tuberkulose.

14 Tabell. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem. Beds in hospitals and other hospital establishments. d) c 't Pleiehjem for,--,.) F.. E E c i homes for ot-k. z.., :Z "8. t cp c.) t.) z., CS c.),-, rn ---,.. ; s,-.. t,:)) Ved utgangen,g,,-,' '- -.' o.'-' to t:> Z.',-,,..,,. av et.,-, c8 ;-, z w A,,... Z,..., At the end of ;-, o W,), the year,----,,- z?,,*''. c,'s,x z,- ;L,.,, ;., c.) c.)--8 cl),-,,,,.,s, t.,--.-,-, ci,.,f,-,,.. c.)'.' -.z t,t.,, ca ''' ) - -,., gc)' -, --,-, cu --. -,,--, -,-.- - D ;-, ca, ),.).,),,--g t i) - F: )' c.' P-. a).- ''' ' P.' "8o c) A,-- ;... z --, < -j,)',s E-a -Z. v"-- 'm c.) Senger Beds Senger pr innbyggere Beds per population 0, , , , , 0 8 0, Det var fødselsklinikker og 8 fødehjem med i alt 98 senger ved utgangen av 99. Fødehjemmene var til dels meget små, bare 9 av dem hadde 0 eller flere senger. Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen og en del av de større fødehjemmene hadde egne avdelinger for kvinnesykdommer. Foruten plassene på disse klinikkene og fødehjemmene, var det egne fødeavdelinger eller reserverte senger for fodende ved en del større sykehus og ved mange av de små sykestuene. I alt var det plasser for fødende ved de alminnelige sykehus og sykestuer. Disse er regnet med blant plassene på de alminnelige sykehus. Ved utgangen av 99 var det pleiehjem for sinnssyke med i alt 8 plasser. Av pleiehjemmene var ganske små med bare 0-9 plasser, og disse hadde 9 senger. De andre var på 0 eller flere senger, og hadde 9 senger. Dessuten var 9 sinnssyke forpleid i vanlige gamle- og pleiehjem. Pleiehjem for åndssvake er tatt med i oversikten i kap..

15 Tabell 8. Lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tub erkulosehj em. Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes. Årlig gjennomsnitt År Annual average Year Sanatorier Sanatoria Tuberkulosehj em Nursing homes I alt Total De fleste sykehus og pleiehjem ble drevet av det offentlige. Av sengeplassene falt om lag 0 prosent på anstalter som ble drevet av staten, fylket eller kommunen. Av de private sykehus og pleiehjem ble sykehus med senger drevet av diakon- eller diakonisseorganisasjoner, og 8 sykehus med senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske kvinners sanitetsforening drev sykehus og pleiehjem med senger, og Røde Kors med 8 senger. De religiose organisasjoner og Røde Kors drev mest stone klinikker i byene. Dessuten hadde Røde Kors et tuberkulosesanatorium med senger og tuberkulosehjem med i alt senger, foruten en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Røde Kors drev også Bakkebø og Grimebakken hjem for ånssvake barn, og har i den senere tid opprettet flere behandlingshjem for barn med cerebral parese. Norsk kvinners sanitetsforening drev sanatorium for tuberkuløse med 8 senger, tuberkulosehjem med i alt senger, hjem for åndssvake med i alt 8 senger, og revmatismesykehusene i Oslo og Haugesund med henholdsvis og 0 senger. Lokale tuberkuloseforeninger drev tuberkulosehjem med senger. Det er meldt om følgende forandringer ved sykehusene i løpet av 99: Oslo : Diakonissehusets sykehus fikk nytt elevhjem, og de rommene som elevene tidligere hadde hatt, ble innredet til en avdeling med 0 senger for kroniske sykdommer. Sofies Mindes klinikk fikk nye plasser ved ominnredning. Akers sykehus' fødeavdeling fikk nye plasser. Ved Det Norske Radiumhospital ble det tatt i bruk en ny tidsmessig isotop-avdeling med laboratorium, kontorer og behandlingsrom. Hedmark : Tolga og Os sykehus ble utvidd med en sykeavdeling på senger for gamle. Buskerud: Kongsberg sykehus fikk ved ombygging nytt laboratorium, kontorer og nye sengeplasser. Vestfold: Sandefjord kommunale sykehus tok om høsten i bruk sitt nybygg. Det er nå -delt sykehus med kirurgisk-, medisinsk- og røntgenavdeling med fysikalsk avdeling. Kysthospitalet i Stavern ble drevet vesentlig som kirurgisk-ortopedisk sykehus med bare noen få tuberkuløse.

16 Telemark : Brevik sykehus var stengt fra februar og et ut på grunn av mangel på kvalifisert hjelp. Den gamle helseheimen for Mo og Ldal ble nedlagt fra. oktober, og ny helseheim skal tas i bruk fra nytt 90. Aust-Agder : I løpet av et ble Egra helseheim for tuberkuløse avviklet som tuberkulosehjem. Det drives nå av fylket som vanlig avdeling for andre kroniske sykdommer. R ogalan d : Skåland tuberkulosehjem ble nedlagt fra. juli. Røde Kors sanatorium, Sand, drev med redusert sengetall på grunn av mangel på søkning. Hordaland: Fylket overtok fra. juli både det tidligere Indre Hardanger sykehus og Furuly helseheim på Stord. Disse drives som fylkessykehus med henholdsvis 00 og senger. Hatlestad sykehus i Fana ble utvidd ved nybygg, og drives som sykehus for revmatiske sykdommer med senger. Bergen : Ved hospitalet Betanien ble et større nybygg tatt i bruk fra. juni, og den gamle bygning ble ombygd. I alt fikk sykehuset nye sengeplasser. Sogn og Fjordane: Lærdal fylkessykehus ble ominnredet, slik at det fikk 8 nye senger, ny administrasjonsavdeling, operasjonsavdeling og fødeavdeling. På grunn av manglende søsterhjelp måtte imidlertid en avdeling holdes lukket hele et. Balestrand Røde Kors sykestue åpnet igjen etter ombygging i januar, og har fått nye senger. Møre og Romsdal: Ved fylkessykehuset i Kristiansund ble en ny avdeling på senger tatt i bruk, mens den gamle bygning ble innredet til poliklinikk for øre-, nese- og halslege. Ålesund sykehus fikk innredet ny barneavdeling i et tidligere barnehjem med egen overlege, kandidat og assistentlege. Smola sanitetsforenings sykestue, Innsmøla, ble åpnet 0. mai med senger. Sør - Trøndelag: Et nytt hovedbygg ble tatt i bruk ved Sentralsykehuset i Trondheim i november med 0 senger på kirurgisk avdeling og 8 på medisinsk avdeling. Samtidig ble det innvunne rom i den gamle bygning ominnredet til bl. a. klinisk laboratorium, blodbank og kontorer. Dessuten fikk sykehuset fra oktober av plasser ved det tidligere Haukåsen tuberkulosesykehus, til avdeling for gamle og kronisk syke. Haukåsens pasienter ble overført til Ringvål sanatorium. Troms : Ved Troms og Tromso sykehus ble det åpnet ny horesentral med egen avdelingslege i ore-, nese- og halsavdelingen. Til sykehusets oyenavdeling ble fortsatt leid plasser ved St. Elisabeths sykehus. St. Elisabeths hospital i Harstad ble åpnet som ore-, nese- og halsavdeling under Harstad og Troms sykehus, etterat det var nedlagt som tuberkulosesykehus fra. oktober. Kysthospitalet i Tromso gikk med bare halvt belegg og st for tur til å nedlegges som tuberkulosesykehus. De fleste pasienter i 99 hadde sykdommer i bein og ledd av ikke tuberkuløs natur. Finnm ar k: Børselv sykestue måtte stenges i måneder på grunn av mangel på hjelp.. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for moire og barn m. m. Ved utgangen av 99 var det gamlehjem og pleiehjem for gamle med 0 plasser og barnehjem med plasser. Av disse siste var hjem med plasser for barn med tilpasningsvansker og miljøskadde barn og hjem med 98 plasser for tuberkulosetruede barn. Saltburå, barnehjem i Stjørdal ble nedlagt.

17 Tabell 9. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem i 99. Homes for old people and children. Fylker Counties Gamlehjem, pleiehjem Old people's homes i alt total Barnehjem Children's homes av disse for miljøskadde barn og barn med tilpasningsvansker Hjem Number Plasser Beds Hjem Number Plasser Beds Hjem Number Plasser Beds Østfold 9 Akershus 09 Oslo 8 Hedmark 9 Oppland 0 00 Buskerud 0 Vestfold 00 Telemark 90 Aust-Agder 9 Vest-Agder 0 Rogaland 0 Hordaland 0 Bergen 8 Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 8 8 Nordland 0 9 Troms 8 0 Finnmark 8 9 Riket The whole country Av disse 0 pleiehjemsplasser i Oslo og i Bergen. Av disse hjem med plasser for tuberkulosetruede i Oslo, med plasser i Hordaland. I legenes sberetninger er det omtalt mødrehjem med i alt 8 plasser. Ved utgangen av 99 var det 80 kontrollstasjoner for mødre og barn. Disse fordelte seg på fylkene som vist i tabell 0.

18 Tabell 0. Kontrollstasjoner for mødre og barn i 99. Welfare centers for mother and child. Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder.... Vest-Agder Rogaland 9 Hordaland 8 8 Bergen 8 8 Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag.... Nord-Trøndelag Nordland 8 Troms 9 9 Finnmark Riket The whole 0 country Tallet på diagnosestasjoner for tuberkuløse i de enkelte fylker er vist i tabell. Tabell. Diagnosestasjoner for tuberkulose i 99. Tuberculosis dispensaries. Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Fylker Counties Byer Towns Bygd. Rural distr. I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder.... Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. 8 More og Romsdal. 8 Sør-Trøndelag.... Nord-Trøndelag.. Nordland Troms Finnmark Riket The whole 9 country I Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo. I 99 var det offentlige skoler for blinde og private arbeidsskoler med i alt 90 plasser, og hjem for blinde med plasser. For døve var det 9 offentlige skoler med plasser og døvehjem med i alt 9 plasser. Det ble åpnet en ny spesialskole for tunghørte barn, Vikhov offentlige skole i Vikhamar med plasser. For evneveike var det i virksomhet offentlige skoler med i alt 99 plasser, for åndssvake 8 hjem og skolehjem med i alt 9 plasser, eksternatskole med 9 plasser og daghjem med plass for barn. Det var skoler med plasser for barn med talevansker. For vanføre var det skoler med 9 plasser og hjem med plasser. For epileptikere var det sykehus med 88 plasser og kursted for barn med

19 plasser, begge drevet av staten. For barn med cerebral parese var det 8 behandlingshjem med plasser og barnehage med plass for. Endelig kan nevnes at foruten de barnehjem for miljøskadde, som er med i tabell 9, hadde vi 0 skoler med 8 plasser for barn og ungdom med tilpasningsvansker. Tabell viser tallet på barn i åndssvakehjemmene i 99. Tabell. Andssvakehjem i 99. Homes for feebleminded. Hjem Number Godkjente Behandlede plasser pasienter Beds Treated Alder Age Under - og over years years and over Pleiehjem Daghjem Privatpleie I alt Total Av disse hjem med plasser for blinde åndssvake og med 0 plasser for døve åndssvake.. Vaksinasjon mot kopper. Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 8 g råvaksine i 99. Det kom melding til instituttet om 0 00 førstegangs vaksinasjoner med 9 prosent anslag, og 8 revaksinasjoner. Etter oppgaver fra de offentlige leger ble det foretatt førstegangs vaksinasjoner og revaksinasjoner. Fordelingen på fylkene er vist i tabell. Tabell. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 99. Vaccinations and re-vaccinations against smallpox. Første- Førstegangs Revaksi- gangs Revaksi- Fylker vaksina- nasjoner Fylker vaksina- nasjoner Counties sjoner Re-vacci- Counties sj oner Re-vacci- Vaccinations nations Vaccinations nations Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 8 8 Hordaland Bergen Sogn og Fjordane 8 8 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 9 9 Nordland Troms 88 Finnmark Riket The whole country

20 8 Tabell. Vaksinerte i 99 etter alder. Vaccinations by age. Alder Age 0- - og over I alt Total Av disse med anslag Pct. Førstegangs vaksinasjon Vaccination Menn Males Kv. Females I alt Total 98 8 ' I 89. Prosent i de enkelte aldersgrupper Percentage by age,,, 00,0 Under og over Med Med I alt I alt I alt anslag anslag Med anslag Revaksinasjon Re-vacci- Menn Males nation Kv. Females I alt Total Prosent i de enkelte aldersgrupper Percentage by age 00,0,8,0 8, Prosent med anslag Percentage of accelerated reaction on typical primary vaccinia 9 Av disse uoppgitt kjønn for 0, uoppgitt alder for 0 og uoppgitt utfall for 8. Of which sex not stated for 0, age unknown for 0 and reaction unknown for 8. Av disse uoppgitt kjønn for og uoppgitt utfall for. Of which sex not stated for and reaction unknown for. Det er ikke meldt om noen komplikasjoner i forbindelse med vaksinasjonen i 99.. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalslister over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte. I tabell finnes et sammendrag av disse oppgavene tilbake til 9. I tabell er gitt oppgave over kjønn og alder for pasienter med smittsomme sykdommer som er blitt meldt nominativt. For enkelte sykdommer er de tidligere offentliggjorte oppgaver rettet. Meldte tilfelle av tuberkulose er det gjort rede for i kapittel.

21 9 En skal her gi et kort utdrag av de offentlige legers uttalelser om de viktigste epidemiske sykdommer i 99. Av poliomyelitt ble det meldt forholdsvis få tilfelle i 99, nemlig 08 paralytiske tilfelle og 9 tilfelle av atypisk meningitisk syndrom, hvorav var poliosuspekte. Det var Sør-Trøndelag fylke som ble hardest rammet av denne sykdommen i 99. Fra hele fylket ble det meldt paralytiske tilfelle og 0 tilfelle av atypisk meningitisk syndrom, hvorav 0 poliosuspekte. Fra Trondheim ble meldt paralytiske tilfelle. I Sentralsykehuset ble det lagt inn 8 pasienter, og av disse døde, alle uvaksinerte. Av de 8 pasientene var ikke vaksinert, var vaksinert ganger og bare ganger. I Nord-Trøndelag forekom paralytiske tilfelle, det samme tall som i 98. I Aust-Agder, hvor det ikke hadde vært poliomyelitt på, var det en liten epidemi i Bygland på tilfelle, hvorav endte dødelig. Disse to var en 0-s mann og en -s gutt, som ikke var vaksinert. De andre, som alle var vaksinert, fikk ikke nevneverdige skader. Foruten disse, var en -s gutt blitt infisert i England og ble syk på reisen hjem. Han ble helbredet uten lam.- melser. Ellers forekom det spredte tilfelle i alle fylker unntatt Bergen. Av difteritt forekom bare tilfelle. Det var en voksen mann på Modum som fikk nesedifteritt i lett grad. Dette var det første tilfelle i fylket siden 90. Det ble meldt tilfelle av tyfoidfeber i Trondenes på et relativt isolert sted. Det var en middelaldrende mann som ble innlagt i sykehus hvor diagnosen ble stilt. Hans svigermor viste seg å være basillebærer, og hun ble også innlagt til behandling. Omgivelsene ble vaksinert før pasientene slapp ut fra sykehuset. Av paratyfoidfeber type ble det meldt i alt tilfelle. Av disse forekom i Leikanger i Sogn hvor diagnosen ble stilt bakteriologisk. Virkelig syke var bare, men ingen alvorlig. Alle ble smittefrie etter en tid, bortsett fra en eldre kvinne som måtte isoleres. Tallet på meldte tilfelle av ervervet syfilis var litt høyere i 99 enn et før, men har stort sett vist en synkende tendens i de senere. Medfødt syfilis er også gått jamt tilbake fra femsperioden 9-9. Meldte tilfelle av gonoré lå i 99 atskillig høyere enn gjennomsnittet for perioden 9-9. Det ble i 99 meldt tilfelle av ulcus molle og av lymfogranuloma inguinale. Av meslinger ble det meldt 00 tilfelle i 99 mot vel et for. Som oftest gikk sykdommen lett. I Nordland var det imidlertid flere og hardere tilfelle enn på mange, og det var atskillige komplikasjoner som krevde sykehusinnleggelse. Også av kik host e ble det meldt flere tilfelle enn et før, nemlig 8 0 mot 08 i 98.

22 0 Tabell. Epidemiske og andre smitt- Cases of infectious and other diseases " ' ±, Av disse Of which Menn.. Kvinner 080.0, 080., 0_, 0, I 080. /..., ' I No. of international 0 I I * For enkelte sykdommer som er tatt med, har det ikke vært meldeplikt de første ene. Dette er betegnet med en prikk. i vedkommende. Aseptic meningitic syndrom (unknown Tallet på meldte tilfelle av skarlagensfeber var over dobbelt så høyt som et for. Det ble meldt tilfelle, det høyeste tall siden krigsene. Det ble imidlertid ikke meldt om noen alvorlige tilfelle. Meldte tilfelle av skabb viser en jamn stigning i de senere, men lå i 99 fremdeles lavere enn i perioden 9-9. Det ble meldt tilfelle av b otulisme, et i hvert av fylkene Oppland, Sogn og Fjordane og More og Romsdal.

23 somme sykdommer meldt av legene. notified by the physicians. C ) o t., -.-, "-l t T,- detailed list: i g g a> c, tro p, g i,. g ti ta -., A c,, g.'"d ct,..,i,' 'cg: tv - c,,.., C g 'k tp gct g 0go ' g.. '... $0.- ' a' cl,. l't c,g w å).. C r ẉ 0. 9 I I i k,' f., g.... : o Pcl etiologi). Ay disse Salmonella typhi murium: 9: 8, 98: 9, 99:, 90:, 9:, 9:, 9:, 9:, 9:, 9:, 99: ca. 0. Årene 9-9. Av salmonella typhi murium forekom det mellom 0 og 0 tilfelle i Sogn og Fjordane. Fylkeslegen fikk etter en embedsreise gastroenteritt med høy feber, og bakterieprøve viste rikelig Typhimurium. Senere ble det konstatert 0-0 tilfelle av sykdommen i Kyrkjebø hvor han hadde overnattet på reisen. Disse tilfellene er ført opp under gastroenteritt.

24 Tabell. Nominativt meldte tilfelle av epidei 99 delt etter.. -- Cases of infectious and other diseases Alder Age,i'i va g :,,I. 0 E. : a, li ti g:' P 'g.t:- t c,-, :t a E --,, EI '',,-.. f,. i i ;, _,9-. c,,, ci,!_*,,., c'-. - E -''' H l';',,,,; A E-I Pk M. M. M. I M. M. I M. Under year»» 9 8 -»» 8 0 -»» -»» 0 og over and over Uoppgitt alder Unknown alt Total Av disse meldt i: Of these notified in:. kvartal quarter.»» 0.»» 9.» >> 9 9 I - See table. No. of international detailed list. Males. Females. Meldte tilfelle av: Ulcus molle, Lymfogranuloma inguinale, Mononucleose, Tetanus.

25 - miske og andre smittsomme sykdommer kjønn og alder. by sex and age, individually notified.' M. M. M. M. M. rj ^

26 Tabell. Meldte tilfelle og dødsfall i gjennomsnitt pr. av epidemiske sykdommer og letaliteten pr. 00 tilfelle av disse sykdommer. Yearly average of notified cases and deaths of infectious diseases and the lethality per 00 cases of these diseases. tr) ;.. a gz--;-', a P.,,i, bk r. E g,) Årlig gjennomsnitt År Annual average Year,..i: O.t, t% a., ), -t, :---- r Ft - --D E. z. F. c, a. f',, -a'. c,-,, i -(.), Et', e.)) `) I I / Tilf Dødsfall Pct. 9,,,8 0, 0, 0,,8, r Tilf i Dødsfall [Pct.., 9, 0,0 0, 0,,, { Tilf Dødsfall Pet,8,. 0,0 0, (0,0) 0, { TDiølfdsfall Pet 0,9 0,. 0, 0,0 (00,0) 0, Tilf Dødsfall Pet.,8,. 0, 0,0-0, Tilf Dødsfall 8-8 Pct. (0,0) 8,, 0,0 0, 0,0. 0,8. Meldte tilfelle av tueerkulose. I tabellene XIV-XV er det gitt oppgave over meldte tilfelle av tuberkulose, plevritt og knuterosen, utarbeidd på grunnlag av legenes summariske meldinger om epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Etter disse oppgavene kom det under legebehandling tilfelle av tuberkulose i å,ndedrettsorganene, 90 av annen tuberkulose, av plevritt og 9 av knuterosen. Alle tilfelle av tuberkuløs sykdom skal også meldes nominativt til den offentlige lege på pasientens bosted og blir innført i tuberkuloseregisteret der. De offentlige leger sender inn til helsedirektoratet utdrag av disse tuberkuloseregistrene ved utgangen av hvert, og disse utdragene danner et sikrere grunnlag for bedømmelsen av sykeligheten av tuberkulose enn de summariske oppgavene fra legene (tabell 8).

27 Tabell 8. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose. Registered cases of bacillary and non bacillary tuberculosis. Sykdomsform Disease Årlig gj.snitt Annual average M. I ' J M. I M. I M. I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose Bacillary tuberculosis Tuberkulose i: Andedrettsorganene Respiratory system Tarmkanalen Intestines Urin- og kjønnsorg. Genito-urinary system Bein og ledd Bones and joints Lymfekjertler Lymphatic system Huden Skin and subcutaneous cellular tissue 8 I alt Total Av disse nye tilfelle Of which new cases II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose Non bacillary tuberculosis Infiltratio pulmonum Hilus-adenitt Plevritt Pleurisy Tub. i sentralnervesystemet Central nervous system 0»» bukhinnen peritoneum »» kjønnsorganene genital organs 8»» bein og ledd bones and joints »» lymfekjertlene lymphatic system 0 8 Miliærtuberkulose Disseminated tuberculosis 8 -- alt Total Av disse nye tilfelle Of which new Cases III. Knuterosen Erythema nodosum Males. Females. Av disse tilfelle meldt tidligere. Of which I previously registered. Tabell 9 viser tilgang og avgang av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose i tuberkuloseregistrene siden 9. Tilsvarende oppgaver for de enkelte legedistrikter i 99 er gitt i tabell XVI.

28 Tabell 9. Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose. Registration of cases of bacillary tuberculosis. Årlig gjennomsnitt År Annual average Year Tilfelle innført i et Cases registered Menn Males Kvinner Females I alt Total Av disse nye tilfelle Of which new cases Antall Number Tilfelle utgått i et Cases deleted Pct. I alt Total Ved død By death Tuberkuløse under tilsyn ved ets utgang Patients under control at the end of the year Menn Males Kvinner Females I alt Total Tabell 0. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene og i andre organer. New cases of bacillary respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis. Årlig gj.snitt År Annual average Year Tub. i åndedrettsorg. Respiratory tbc. Nye tilfelle New cases Annen tub. Other forms of tbc. Tuberkuløs sykdom i alt Total Tub. i åndedrettsorg. Respiratory tbc. Pr innbyggere Per population Annen tub. Other forms of tbc. Tuberkuløs sykdom i alt Total Fra 9 av har en oppgave over hvor mange av de registrerte tilfellene som var nye tilfelle. I 9 utgjorde de nye tilfellene 9 prosent av alle registrerte smittefarlige tilfelle, mens bare 9 prosent var residiver eller andre som hadde vært meldt tidligere, men som ble registrert om igjen fordi pasienten flyttet til en annen bostedskommune. Etter hvert som tilgangen på nye tilfelle har sunket, har denne siste gruppen fått stone betydning, og utgjorde i 99 nesten 0 prosent. I tabellene 0- har en lagt tallet på nye tilfelle til grunn for beregningene. Tallet på nye tilfelle pr innbyggere var i 99 mot 0 et br. Tabell 0 viser hvorledes dette forholdstall har sunket siden 9. I 99 ble det registrert i alt 00 tilfelle av tuberkulose i tuberkuloseregistrene, mot i 98 og 9 gjennomsnittlig pr. i perioden 9-9. Av de registrerte tilfellene var 0 nye tilfelle og 9 residiver eller andre

29 tidligere meldte tilfelle. De nye tilfellene fordelte seg slik på de forskjellige sykdomsformer: bacillær lungetuberkulose 0, lungeinfiltrat, hilus-adenitt 9, plevritt 0, knuterosen 0 og andre former av tuberkulose 8. Tabell. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder. New cases of bacillary tuberculosis, by sex and age. Alder Age 0- years -9»» 0-»» -9»» 0-9»» 0-9»» 0-9»» 0-9»» 0-9»» 80 og over years and over Uoppgitt Unknown I alt Total Menn Males Årlig gj.snitt Annual average } f Kvinner Females Årlig gj.snitt 98 Annual average Nye tilfelle New cases I 0 j years -9»» 0-»» -9»» 0-9» 0-9» 0-9»» 0-9» 0-9»» 80 og over years and over.. Uoppgitt Unknown t Pr innbyggere Per population I alt Total 0 I 8 0 I I 9 I 9 Tabell viser hvorledes tallet på nye tilfelle av tuberkulose i forhold til folkemengden i de enkelte aldrer har utviklet seg siden 9, og tabell gir tilsvarende oppgave for tuberkulose i åndedrettsorganene.

30 8 Tabell. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene etter kjønn og alder pr innbyggere. New cases of bacillary pulmonary tuberculosis by sex and age. Menn Males Kvinner Females Alder Age Årlig gj.snitt Annual average Årlig gj.snitt Annual average years 0-9»» »» 0-9»» »» t0-9»» »» » >> 9 0-9»» } og over years and over... 9 alt Total Tallet på meldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i de enkelte legedistrikter er gitt i tabell XVI. Tallet på innleggelser i sykehus etter tuberkuloselovens har gått sterkt tilbake i de senere. Det var bare i 99, i 98 og 0 i 9. De viktigste lokalisasjoner utenom lungene er urin- og kjønnsorganene og bein og ledd. I 99 ble det meldt 9 tilfelle av den første form, og av disse var smittefarlige. Av tuberkulose i bein og ledd ble det meldt 99 tilfelle, hvorav i smitteførende form. Nye tilfelle av disse to former av tuberkulose var henholdsvis og 9. Da tallene for et enkelt er så små, kan en ikke gi noen lig oversikt over utviklingen av disse to tuberkuloseformene. I medisinalberetningen for 9 ble det gjort rede for meldte tilfelle av disse to former av tuberkulose i de enkelte aldrer i 0-s perioden Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng. Det ble registrert 08 fødsler i de offentlige fødselsregistrer i 99. Av disse var tvillingfødsler og trillingfødsler. Tallet på levendefødte barn var 00 og på dødfødte 80. Som dødfødte regnes barn født uten liv etter 8 ukers svangerskap. Fostre født uten liv før 8 ukers svangerskap, blir ikke meldt til den offentlige registerfører (soknepresten). Tallet på levendefødte barn i forhold til folkemengden var, pr. 000, mot,9 i 98. Tallet på levendefødte i forhold til tallet på kvinner i alderen til var 9 pr. 000, det samme som et for. Jordmødre og leger som har vært til stede ved fødsler, har plikt til å sende melding til den offentlige lege, og de skal melde alle fødsler som finner sted etter fjerde kalendermåned av svangerskapet. I 99 kom det melding til de offentlige leger om 00 fødsler, og om 0 levendefødte barn, 8 barn født uten liv

31 9 etter 8 ukers svangerskap og 9 fostre uten liv i.-. svangerskapsmåned. Disse siste skal som nevnt ikke registreres i de offisielle fødselsregistrer som føres av sokneprestene. I 99 var jordmor eller lege til stede ved praktisk talt alle fødsler som skal meldes til soknepresten. Tabell. Levende- og dødfødte og den perinatale dødelighet i 99 etter svangerskapets varighet. Live born and born dead. Perinatal mortality by period of gestation. Barn født i Month of gestation.-. svangerskapsmaned' 8. svangerskapsmåned Etter 8. svangerskapsmaned I alt Total Fødte barn i alt Total Levendefødte Live born Fødte uten liv Born dead Levendefødte, men døde i første døgn Live born but died within hours Fodte uten liv pr. 00 fødte i alt Levendefødte, men døde i. døgn pr. 00 levendefødte Døde i. døgn + dødfødte pr. 00 fødte i alt Døde i. uke dødfødte Live born but died within. week -- born dead Pr. 00 fødte i alt Per 00 infants born ,9, 0, 0, 9 9,, 888 8,0,, Month of gestation. Av de fødte i.-. kalendermåned var prosent levendefødte og prosent født uten liv. Av de levendefødte døde imidlertid prosent i første døgn. Således var hele 9 prosent av alle som ble født i.-. svangerskapsmåned enten dødfødte eller de døde i løpet av det første døgn. Den perinatale dødelighet, dvs. dødfødte og de som dør i første uke etter fodselen pr. 000 fodte alt, var,0 for dem som ble født fra. til og med 8. svangerskapsmåned,, for fødte etter 8. svangerskapsmåned og, for alle fødte. Disse forholdstall har holdt seg temmelig konstant i de en har slike beregninger for, nemlig siden 9. Av dem som ble født i 8. måned var 8 prosent levendefødte, og av disse døde prosent i første døgn.

32 0 Tabell. Barn født i hjemmet og på klinikk, sykehus eller fodehjem i de enkelte fylker i 99. Infants born at home and in hospitals and maternity clinics in the counties. Fylker Counties i privat hjem in a private home Barn født' Infants born på sykehus eller fødehjem in hospital or maternity clinic i alt total Prosent klinikkfødsler Percentage occurred in hospital or maternity clinic Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt The whole country.. I 0 9 I 8 9 Levendefødte og dødfødte. Live born and stillborn. En stadig stigende del av fødslene finner sted på klinikk eller fødehjem. Av de barn som ble meldt til soknepresten i 99 var 9 prosent født på klinikk, sykehus eller fødehjem. I 98 var prosenten 9 og i Forholdet i de enkelte fylker g fram av tabell. Mødredødeligheten var 0, pr. 000 fødende i 99, mot 0, i 9 og 98. Det kan nevnes at i 99 døde 8 kvinner under svangerskap eller barselseng av saker som ikke sto i forbindelse med svangerskapet eller fødselen. Disse er ikke regnet med i tabell over mødredødeligheten.

33 Tabell. Dødsfall av barselfeber, svangerskapsforgiftninger og andre svangerskaps- og barselsykdommer. Deaths from puerperal sepsis and toxaemia and other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. Årlig gj.snitt År Annual average Year -8 ca , 0,8 0, Utførlige opplysninger om barn født i og utenfor ekteskap, mødrenes alder, ekteskapets varighet, barnets fødselsnummer osv, er gitt i «Folkemengdens bevegelse» for Tannrøkt for barn i folkeskolen Fra Tannlegekontoret i Helsedirektoratet har Byrået mottatt melding om skoletannrøkt hos barn i folkeskolen. Disse oppgavene følger med kommunenes søknader om statstilskott til utgifter til slik tannrøkt. Tabell viser forholdet i landkommunene fylkesvis og i de enkelte bykommuner for skoleet Tilsvarende oversikt ble første gang trykt i Medisinalberetningen for 9 og gjaldt skoleet 9-9.

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 963 Nr. 09 Forsikringsselskaper 96 Sociitis d'assurances 0 Lønnsstatistikk 96 Wage statistics Fiskeritelling.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 HELSESTATISTIKK 1964 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 1964 112th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 0 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 80 HELSESTATISTIKK 96. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 96 th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 219 HELSESTATISTIKK 1965 OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1965 Survey and Summary Tables 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 4 HELSESTATISTIKK 966 HEALTH STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLDENE 104. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 332. Medical Statistical Report TH ISSUE

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLDENE 104. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 332. Medical Statistical Report TH ISSUE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI SUNNHETSTILSTAN DEN OG MEDISINALFORHOLDENE 0. ÅRGANG Medical Statistical Report 0TH ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Tidligere utkommet:

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD ENE

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD ENE NORGES OFFISIELLE STATISTI XI SUNNHETSTILSTAN DEN OG MEDISINALFORHOLD ENE 0. ÅRGANG Medical Statistical Report 0nd ISSUE STATISTIS SENTRALYRÅ CENTRAL UREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Tidligere utkommet

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 I 2015 ble det diagnostisert 25 207 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Dette tilsvarer 488 diagnostiserte per 100 000 innbyggere (diagnoserate).

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 298 DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE 964-967 MORTALITY RATES IN COUNTIES 964-967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 . FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 0. Nr.. Norges industri. (Statistique industrielle.) -. Lønnstellingen. (Recensement des salaires.)

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Arkivet oppbevares midlertidig her ved IKAF A - Møtebøker 1 Møtebok 1946-1972 2 Møtebok 1973-1975 B - Kopibøker Ingen kopibøker C - Brevjournaler 3 Journal

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Forebyggende behandling av latent tuberkulose

Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2012 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Einar Heldal Karin Rønning Turid Mannsåker Ulf Dahle 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER STATISTISKE ANALYSER NR. 9 DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER 1951-1970 MORTALITY TREND AND MORTALITY PATTERN 1951-1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK 1969 HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD I ;Jenne pubakasjonen legger Byraet fram

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Tuberkulose-statistikk: Kilder - MSIS-og tuberkuloseregisteret, foreløpige tall fra 2012. www.fhi.no.

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer