Årsplan for Sandskogan barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Sandskogan barnehage"

Transkript

1 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/ Stjørdal Tlf: / E-post: Hjemmeside: Sandskogan barnehage Gymnasgata 9 og Stjørdal

2 Velkommen til Sandskogan barnehage! Vi er en barnehage som ligger i sentrum av Stjørdal. Vi har Stjørdalshallen, OleVig vgs, Øverlands Minde og Sandskogan like utenfor døra. Barnehagen går en spennende tid i møte. Vi skal renoveres og bygges ut i nær framtid, derfor er vi snart på vei over i midlertidige lokaler. Der blir vi endelig samlet under samme tak. Fram til nå har vi vært på to hus, Gulhuset (Halsen) og Rødhuset (Øverlands). Barnehagen huser i dag 94 barn i alderen 1 år til 6 år, fordelt på 7 avdelinger. Når vi kommer over i midlertidige lokaler, går vi over til 5 avdelinger. 2 småbarnsavdelinger, og 3 storbarnsavdelinger. Det medfører at avdelingene blir litt større enn det vi har pr. i dag. På barnehagen er det ei personalgruppe på ca. 30, både menn og kvinner, med ulik kompetanse, og mye arbeidserfaring. Barnehagen drives etter Lov om barnehager, og Rammeplan for barnehager. I 2013 vil vi også fordype oss mer i Leseplan for Stjørdal kommune. Visjon: Sandskogan barnehage opplevelser i sentrum Sosial kompetanse i barns opplevelser Barnet i sentrum av opplevelser Barnets opplevelser i sentrum Individuelle opplevelser Felles opplevelser Her- og nå opplevelser Allsidige opplevelser inne og ute Opplevelser i nærmiljøet

3 Sosial kompetanse: Leik: Barnas egen arena. En naturlig væremåte for barn. Spontan, frivillig, selvvalgt og lystbetont. Empati og rolletaking: innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker Temaarbeid: Eks. temauker om sommeren, arbeid i forbindelse med jul og påske, internasjonale uker. Hverdagsaktiviteter: Selvkontroll: å vente på tur. Inngå kompromisser i konfliktsituasjoner og lek. Øve på samarbeid med andre. Barnehagens mål: Sosial kompetanse Selvhevdelse: hvordan barnet kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, stå imot gruppepress, og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang. Prosjektarbeid: Måltider, påkledning, stellerutiner, her- og nå situasjoner. Prososiale holdninger og handlinger: felleskapsverdier og positive sosiale handlinger, som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre. Lek, glede og humor: -Viser humoristisk sans, tar initiativ til spøk og moro. -Kommer med forslag og er kreativ i leiken Fokus på barns medvirkning, dokumentasjoner på barns læring, refleksjoner. Barnehagen jobber hele tiden mot å øke barns sosiale kompetanse. Sosial kompetanse eller sosiale ferdigheter, omhandler flere sider av det å være i samspill med andre mennesker. Vi jobber hele tiden for å være tilstede og hjelpe barn i leik og samspill, både i formelle leikesituasjoner og uformelle leikesituasjoner.

4 Prosjektarbeid: Prosjektarbeid har mange kvaliteter som vi verdsetter høyt i barnehagen. I prosjektarbeid inngår alt det du trenger for å øke den sosiale kompetansen. Vi må lytte til hverandre, vi må sette oss inn i hva den andre mener, vi må selv komme med innspill, vi må vente på tur, komme fram til felles løsninger, være kreative, oppmuntre og dele med hverandre. Dette er ikke noe vi automatisk kan, verken som barn eller voksne, men som vi må trene på. Dette krever voksne som er tilstede som tilretteleggere, veiledere, og som stiller spørsmål til refleksjon. Prosjektarbeid kan deles inn i tre faser: Observasjonsfase, opplevelsesfase. - På hvilken måte kan vi forme miljøet, i forhold til det vi skal fordype oss i? - Hva er barna interessert i? - Er det forskjeller mellom barnas interesser? - Hva synes du var interessant i det barna foretok seg? Uttrykte, sa, tenkte? -På hvilken måte gjør barna bruk av hverandres kunnskap? - Hvilket materiale finner vi fram? - Hvilke briller ser vi med? Undersøkelsesfase - Hva gikk aktivitetene ut på? - Hvorfor ble aktivitetene valgt? - Hva var/er mest interessant? - Lærer de av hverandre? - Hvordan ivaretar vi ulike uttrykk? - Hva tenker du på? - Hvordan tenkte du for å finne ut det? - Hvilken litteratur kan vi bruke? Temaarbeid i barnehagen: Refleksjonsfase. - Kobling til fagområdene - Hvordan finner vi en vei inn for alle? - Hvordan har barna medvirket i dette? - Hvilken kunnskap har de fått vist fram? - Hvordan kan vi dra dette videre? - Finnes det faglitteratur vi kan knytte prosjektet til? Mens prosjektarbeidet ofte starter med noe barna er interessert i, så er det å arbeide med tema mer voksenstyrt og mer initiert av voksne. Vi bruker temaarbeid i sommerukene, internasjonaleuker, brannvernuke, miljøuke og i forbindelse med høytider/tradisjoner/fester. Temaarbeid kan jo også bli et prosjekt. Barnehagen ønsker å bruke de kvalitetene som prosjektarbeid har i arbeidet med tema. Det betyr at vi vil ha mer medvirkning fra barn i planlegging, gjennomføring og vurdering.

5 Leik og hverdagsaktiviteter i barnehagen: Det meste av dagen i barnehagen består av det vi kaller frileik. Denne leiken er barnas egen arena. Det som kjennetegner den frie leiken er at den er spontan, frivillig og lystbetont. I løpet av dagen har barna mange leiker, med mange ulike barn. For de fleste er dette gode og lærerike opplevelser. I leiken blir mye av det barnet opplever bearbeidet. Vi har mange eksempler på at barn leiker tannlege etter at de har hatt sin første tur til tannlegekontoret, eller de leiker togtur etter at de har hatt en slik opplevelse. Ikke alle leiker like godt, og ikke alle har noen å leike med. Vi som er voksne jobber for å finne innpass for alle barn, og for å lære de strategier de selv kan bruke når de ønsker innpass i leiken. Leiken er den viktigste arena for å lære seg sosial kompetanse. Hverdagsaktiviteter er de rutinene som vi har i barnehagen hver dag. Vi har 3 måltider, påkledning og avkledning, vi steller og legger, og vi gjør mange praktiske ting hver dag sammen med barna. I slike situasjoner er det mye læring. Vi benevner klær, og kroppsdeler, teller fat og kopper, vi tørker bord, og kildesorterer søppel blant mange ting. Alt dette er en del av begrepet livslang læring. Hver situasjon kan gi god læring dersom vi har aktive voksne som er tilstede i situasjonene. I Sandskogan barnehage har vi nå jobbet i 1,5 år i forhold til PMTO. Dette har gitt oss gode verktøy i arbeid med barna, hvordan vi fremmer samarbeid gjennom blant annet gode beskjeder og ros og oppmuntring. Tilsammen skal disse punktene som er nevnt over hjelpe oss å nå målet om god sosial kompetanse.

6 Mål for foreldresamarbeidet: Alle barn og foreldre skal bli tatt imot på en god måte når de kommer til barnehagen. Alle foreldre skal behandles med respekt og likeverdighet uavhengig av bakgrunn og kultur. Personalet skal gi tid og rom til at foreldre får anledning til å komme med sine synspunkter. Vi ønsker en god og tydelig kommunikasjon begge veier, til beste for barna i barnehagen. Barnehagen har et samarbeidsutvalg (SU)bestående av 2 foreldre, og 2 ansatte, samt 2 representanter fra eier. Representanter i SU, er også medlemmer i Stjørdal kommune, foreldreutvalg for barnehager (SKFUB) I tillegg har foreldrene eget Foreldreutvalg (FAU)bestående av 4 foreldre (SU-representanter og deres vara). Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem (Barnehagelovens 1 Formål) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (Barnehagelovens 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg ) Mål for personalsamarbeidet: Utarbeide gode rutiner for informasjonsflyt. God kommunikasjon mellom avdelingene. Alle ansatte har medansvar for å bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø. Humor i hverdagen. God evaluering, ta opp saker på en ordentlig måte. Vurdering av voksenrollen i forhold til bruk av PMTO - Gi gode beskjeder. - Gi direkte og konkret ros. - Gi hverandre kollegastøtte når det trengs. Se muligheter, tilby å hjelpe når du kan (frukt, rydding etc.) Fellessamling, dramatisering av Pepperbakesangen!

7 Mål for kompetanseheving: Vi skal fortsatt jobbe med PMTO. Vi skal være med på et prosjekt gjennom kulturskolen. Den kulturelle barnehagesekken. Vi skal implementere Leseplan for Stjørdal kommune. Jobbe med ny plan for overgangen barnehage skole Systematisk veiledning av tospråklige assistenter. Se for øvrig vår kompetanseplan i personalutgaven av årsplan. Mål for voksenrollen: Jobbe systematisk med voksenrollen i fokus. Vi observerer hverandre i 14 dagers perioder i forhold til målene vi har for virksomheten. PMTO-gruppa setter ned mål for voksenrollen i forhold til: PMTO Å synliggjøre barns utvikling ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon. Å være en delaktig, utforskende og nysgjerrig voksen. Å bruke ulike digitale verktøy i arbeidet. Å dokumentere progresjon og utvikling sammen med barn og voksne i refleksjonstid. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet, og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehageloven 1 Vurdering av barnehagens virksomhet: De som skal planlegge fellesbegivenheter for barnehagen må finne fram vurderinger som er gjort tidligere år. Tradisjoner og fester vurderes fortløpende etter de er blitt arrangert, på avdelingsmøter. Vurdering av avdelingsmøter og ledermøter i mai/juni og sist i november. Årsplan vurderes i juni og november. Prosjekt vurderes i refleksjonsgrupper/avdelingsmøter. Gir grunnlag for videre arbeid.

8 JANUAR Tema: Prosjekt Vinter Fellessamling. En gang i måneden har hvert hus fellessamling. Da samles alle avdelingene til samling med sang og dramatisering. Barnehagen har som mål å gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Jfr. Lov om barnehager av ). Barnehagen får erfaringer og opplevelser bl.a. innenfor de syv fagområdene i Rammeplan for barnehager (rev. 2011): Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Til foreldrene: Vi minner om at barnehagen har planleggingsdag 14.januar. Barnehagen er stengt. Hvis du ønsker at barnet skal smøres med kuldekrem, må dette gjøres hjemme før barnet kommer.

9 Januar 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 1.nyttårsdag Barnehagen er stengt Fellessamling Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

10 Syn på barn: FEBRUAR Tema: Karneval: Prosjekt Karneval Vi feirer karneval fordi det er en gammel tradisjon. Barna har store forventninger til denne dagen, vi gleder oss Ansvar for planlegging av karneval er: Tusenbein og Bjørnehiet stor. Barnehagen har ulike arrangement for barn, foreldre og søsken i løpet av året. Dette står i kalenderen vår. Velkommen! Vi har et helhetlig syn på barn, hvor vi ser på barnet som et rikt og kompetent menneske, ut fra alder og modning. Barnet lærer og utvikles i samspill med andre mennesker og miljøet som omgir det. Det rike kompetente barnet: Til foreldrene: vil vokse, lære og vite kan skape sin egen kunnskap er et barn med iboende kraft behøver en voksen å konstruere verden sammen med behøver en voksen det kan utvikle tankene sammen med (Loris Malaguzzi) I uke 8 er det skolens vinterferie, og vi ønsker å vite om noen av barna tar fri denne uka innen 8. februar. Dersom dette skal registreres som den 4. ferieuka må vi ha beskjed innen 1.februar. Barnehagen har planleggingsdag 18.februar. Barnehagen er stengt. Søknadsfrist for hovedopptak barnehageplass er 1. mars, gjelder også ved endring av plasstørrelse, og overføring til annen barnehage.

11 Februar 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fellessamling Karneval Skolen har vinterferieuke Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

12 Syn på barns medvirkning: MARS Tema: Prosjekt Påskeforberedelser Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv Tema: deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning ) Barn skal få være med å ta avgjørelser sammen med andre og få bestemme noe selv. I gruppedeling får barna øve seg på å finne løsninger og bestemme aktiviteter i ei lita gruppe. Syn på menneskeverd: I barnehagen vektlegger vi å ta hensyn til og respektere hverandre uansett bakgrunn og livssituasjon. Vi ser det som en ressurs at vi alle er forskjellige. Vi ønsker barn, foreldre og søsken velkommen til frokost i barnehagen 21. mars. Frokosten serveres mellom kl og 9.00 Ansvar for planlegging og gjennomføring er MT/EK, og TL/OB. Barnehagedagen planlegges av fagforeningene. Til foreldrene: Barnehagen er stengt i litjuka før påske. Sjekk dato for foreldresamtaler. Lister blir hengt opp på avdelingene. Barnehagedagen er den 12. mars.

13 Mars 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 9 Fellessamling Barnehagedagen! Påskefrokost i barnehagen kl Velkommen! Barnehagen er stengt. Barnehagen er stengt. Barnehagen er stengt. Skjærtorsdag. Barnehagen er stengt. Langfredag. Barnehagen er stengt.

14 Ferie APRIL Tema: Prosjekt Å bli kjent med årstiden vår. Barnet skal ha fire uker ferie i løpet av et barnehageår. Derav minst tre uker sammenhengende i tidsrommet fra 1. juni til 15. august. Foreldre/foresatte må inngå bindende avtale med styrer om tidspunkt for barnas ferie. For den 4. ferieuka må avtale inngås i forveien, minst 14 dager før. Dersom barnet slutter før 1. august må de avvikle 3 uker ferie før 1.august. Barnehagen har sommerstengt i uke 29 og 30. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal barna som fortsetter fra forrige driftsår ha tre uker sammenhengende ferie. Sammenhengen barnehage-skole: Barnehagen har et tett samarbeid med Halsen barneskole, og på førskoledagene vil en av de pedagogiske lederne på storbarn hospitere på skolen. Vi har også informasjonsutveksling med alle skolene dersom foreldrene samtykker i dette. Til foreldrene: (Vedtekter for Stjørdal kommunes barnehager) Foreldremøte den 9.april. Innkalling kommer Husk sommerferielapper. De skal leveres før 26. april. I uke 16 kommer vi til å snakke om brann, og ha brannøvelse.

15 April 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG påskedag. Barnehagen er stengt. Fellessamling Foreldremøte! 16 Brannuke Husk å levere feriekontrakt

16 MAI Tema: Mål: Prosjekt Sang og musikk Landet vårt Syn på leik og læring: Leik er en naturlig væremåte for barn. Den er spontan, frivillig, selvvalgt og lystbetont. Barna lærer mye igjennom leik. I barnehagen skjer læring både igjennom uformelle og formelle situasjoner/prosesser. Lære litt om 17. mai tradisjoner. Lære litt om byen og landet vi bor i. Etter ferien skal en del av barna skifte avdeling. For å gjøre overgangen så lett som mulig ønsker vi å la barna besøke den nye avdelingen for å leke og bli kjent. Til foreldrene: Planleggingsdag 10.mai. Barnehagen er stengt. Vi arrangerer dugnad med tapas 14. mai! Husk å smøre barna med solkrem før de kommer i barnehagen!!

17 Mai 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 18 Off. høytidsdag. Barnehagen er stengt Fellessamling Kristi himmelfartsdag. Barnehagen er stengt Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Dugnad i barnehagen Grunnlovsdag. Barnehagen er stengt pinsedag. Barnehagen er stengt

18 JUNI Tema: Prosjekt Sommer og uteleik Avslutning for Elg-gruppa Sommeravslutning i regi av FAU Syn på sosial kompetanse: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre mennesker i ulike situasjoner. Dette innebærer blant annet å ta hensyn, vise omsorg, løse konflikter, sette grenser for seg selv, samarbeide og leve seg inn i andres situasjoner. Syn på omsorg: Omsorg er å bry seg om, se enkeltbarn og dets individuelle behov, det å vise interesse for, og det å være tilstede for barnet. Det er også direkte omsorg gjennom å dekke deres fysiske behov som mat, søvn og stell, samt deres behov for sikkerhet, beskyttelse og faste rammer. Til foreldrene: I løpet av juni og august ønsker vi nye barn og foreldre velkommen til barnehagen. Vi starter med foreldresamtaler for de nye foreldrene i løpet av juni måned. Foreldremøte for nye foreldre 10.juni.

19 Juni 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fellessamling Foreldremøte for nye foreldre

20 JULI Tema: Sommer og sol. Ferietid med egne temauker. Mål: Varierte sommeropplevelser for alle barna. Å leke og kose oss ute med vann og mange andre uteaktiviteter. Sommerferie i barnehagen Vi har to temauker i løpet av sommeren. Barna er med på å bestemme noe av innholdet i disse ukene. Sommeren er en periode hvor mange av barna mangler de faste lekevennene sine, derfor håper vi at ved hjelp av disse temaukene kan få en artig og fin periode likevel. Husk å smøre barna med solkrem før de kommer i barnehagen!! Bursdager. Flagget henges opp om morgenen når barna har bursdag. Til barna lages det krone. Til foreldrene: I uke 29 og 30 er barnehagen stengt.

21 Juli 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 27 Idrettsuke Sirkusuke Barnehagen er stengt denne uka Barnehagen er stengt denne uka

22 Oppstart av nytt barnehageår. AUGUST Tema: Mål: Prosjekt Tilvenning Vurdering av sommeren. Barna skal bli trygge i barnehagen, og bli kjent med rutiner og regler. Bli kjent med barn og voksne på barnehagen. Bli kjent med rom og materialer. Hjelpe barna til å bli kjent med dagsrytmen. Dagsrytme: Dette er den strukturen vi legger for barnehagedagen. Vi har faste holdepunkter i dagen, som vi gjør hver dag. Vi har frokost til samme tid, uteleik/inneleik på formiddagen, lunsj ca kl Stelling og legging av de yngste, uteleik for de eldste, frukt og mat ca kl Inneleik/uteleik på ettermiddagen. Dette skaper trygge og forutsigbare rammer for barna. Sandskogan barnehage har flere ulike nasjoner representert i barne- og foreldregruppa. 18 barn har mer enn ett språk. Vi har to tospråklige assistenter i personalgruppa, som jobber spesielt for å styrke morsmål. Dette gjelder for språkene somali og chin/burmesisk. Dessverre har vi ikke dette tilbudet til alle tospråklige, men vi veileder foreldre til å jobbe godt med morsmålsundervisninga hjemme. Vi anbefaler nettstedet: Det er alltid spennende når det begynner nye barn i barnehagen. Vi vektlegger å la barnet få bruke tid på å bli kjent og trygg i barnehagen. Det er trygt og godt for barnet å ha sine nærmeste med de første dagene. Erfaringsmessig er en gradvis tilvenning positiv på lang sikt. Enkelte arbeidsgivere gir foreldre/foresatte rett til 3 dager fri, for å være sammen med barnet i starten. Det er viktig å si Ha det! når dere går fra barnehagen slik at barnet vet at dere har gått. Dette kan føles vondt, men da vet barnet at du/dere har dratt. Kanskje gråter barnet også, da har barnet et fang, får trøst, omsorg og en voksen som tar seg ekstra av det. Vi vet at foreldre/foresatte kan synes det er vanskelig å gå når barnet gråter ved levering i barnehagen. Vår oppfordring er at dere ringer barnehagen. tlf / , og spør hvordan Til foreldrene: Gi beskjed hvis barnet ikke kommer i barnehagen før kl Ta med ytterklær og sko hjem på fredager. Husk merking av klær og sko.

23 August 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG S 33 Siste dag i barnehagen for skolestarterne! Lykke til på skola Velkommen til nytt barnehageår!

24 SEPTEMBER Internasjonale uker. Tema: Mål: Prosjekt Gruppen min Solidaritetsaksjon Lære navnene til hverandre. Bli enda bedre kjent. Å legge til rette for sosialt samspill. Gruppetilhørighet. Bli kjent med andre kulturer. Brannvernuke Brannvernuke for hele Sandskogan barnehage. Vi har meldt brannøvelse og uanmeldt brannøvelse. Sjekk brannslokningsapparat og brannvarslere hjemme sammen med barna Det er også fint å øve på brannøvelse hjemme. Ansvar for planlegging og gjennomføring: Bente Vi lærer om vår vennskapsby Panajachel i Guatemala. Målet er å fremme solidaritet, empati og toleranse. Pengene vi får inn på basaren går til en barnehage i Panajachel. Ansvar for planlegging og gjennomføring er Elg-gruppa. Til foreldrene: Barnehagen har brannvernuke i uke 38. Planleggingsdag 16.september. Barnehagen er stengt. 24.september er det foreldremøte. Innkalling kommer I uke 41 er det høstferie på skolene, vi ønsker å vite om noen av barna tar fri denne uka innen 27.september. Dersom dette skal registreres som den 4. ferieuka må vi ha skriftlig beskjed innen 20.september.

25 September 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 35 Internasjonal uke 1 36 Internasjonal uke 37 Internasjonal uke Fellessamling Basar i barnehagen! 38 Brannvern uka Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Foreldremøte! 40 30

26 OKTOBER Tema: Mål: Miljøuke i barnehagen. Prosjekt Bli bevisst årstidsvariasjoner. Begynnende forståelse av en bærekraftig utvikling, miljøvern. Foreldresamtaler Miljøuke: Miljøuke i barnehagen. Vi fokuserer på søppelsortering. Bevissthet i forhold til hva vi forbruker, for eksempel vann og papir. Gjenbruk, og respekt for naturen blir tema. Ansvar for planlegging og gjennomføring: 4-åringene. Alle får tilbud om foreldresamtaler to ganger i året. Den første i slutten av oktober eller i løpet av november. Dersom det ønskes flere samtaler er det bare å ta kontakt med pedagogisk leder på avdelinga. Til foreldrene: I uke 41 er det skolens høstferie. Sjekk dato for foreldresamtaler.

27 Oktober 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fellessamling 41 Skolen har høstferie Miljøuke Ruskendag i barnehagen.

28 NOVEMBER Tema: Prosjekt Overgangen høst vinter. Årstidsvariasjoner. Utetid i vinterkulden. Når graderstokken kryper ned mot -10 grader, vurderes det i forhold til vind, alder og hvilke klær barna har om vi går ut. Vi anbefaler ullundertøy, ullklær og vinterdress i kaldt vær. Kuldekrem bør smøres på hjemme om dere ønsker at barnet skal bruke det. På den måten rekker kremen å trekke inn i huden før utetida starter. Vi er også ekstra påpasselig i forhold til forfrysninger, og om barnet greier å holde seg i aktivitet. Til foreldrene: Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår. Planleggingsdag 22. nov. Barnehagen stengt. Vi minner om innmelding til skolen for skolestarterne innen 30. november. Innmeldingsskjema finnes på Stjørdal kommune sine nettsider.

29 November 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 44 Fellessamling Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

30 Nissefest: DESEMBER Tema: Prosjekt Tradisjoner Jul Mål: Lære om julebudskapet og juletradisjoner. Rolige dager i en travel førjulstid. Sandskogan barnehage ønsker alle små og store god jul og et godt nytt år! Ansvar for planlegging og gjennomføring av Luciafrokost er: Småbarnsavdelingene Planlegging av Nissefest:3- åringene Barna kler seg i nisseklær før de kommer i barnehagen. Juletregang, fellessamling, nissegrøt og besøk av nissen står på programmet. Ansvar for planlegging og gjennomføring er 3-åringene. Til foreldrene: Det blir levert ut egen juleplan for alle avdelingene. Husk Lucia den 13. desember. Foreldre og søsken ønskes velkommen på frokost i barnehagen. Nærmere informasjon kommer senere. Nissefest for barna blir den 19. desember. Nissefesten er fra kl til kl Alle barna er velkommen denne dagen, også de som ikke har dag. Barna kan gjerne kle seg i nisseklær.

31 Desember 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Luciafeiring med frokost Nissefest! Julaften. Barnehagen er stengt. 1.juledag. Barnehagen er stengt. 2.juledag. Barnehagen er stengt. Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt. Nyttårsaften. Barnehagen er stengt. 1.nyttårsdag. Barnehagen er stengt.

32 JANUAR Tema: Prosjekt Vinter Fellessamling. En gang i måneden har hvert hus fellessamling. Da samles alle avdelingene til samling med sang og dramatisering. Barnehagen har som mål å gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Jfr. Lov om barnehager av ). Barnehagen får erfaringer og opplevelser bl.a. innenfor de syv fagområdene i Rammeplan for barnehager (rev. 2011): Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Til foreldrene: Vi minner om at barnehagen har planleggingsdag 10.januar. Barnehagen er stengt. Hvis du ønsker at barnet skal smøres med kuldekrem, må dette gjøres hjemme før barnet kommer.

33 Januar 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 1.nyttårsdag Barnehagen er stengt Fellessamling Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014 Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Innholdsfortegnelse 1. Velkommen til Tomtebo barnehage 2. Personaloversikt 3. Foreldresamarbeid 4. Barnehagens visjon

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3 Innhold 1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3 2. Om barnehagen....s. 3 3. Overordnede mål og rammer.....s. 4 Barnehagelovens formål..... s. 4 Rammeplan for barnehagen.....s. 4 Trysil kommunes oppvekstmodell.....

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer