Årsplan for Sandskogan barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Sandskogan barnehage"

Transkript

1 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/ Stjørdal Tlf: / E-post: Hjemmeside: Sandskogan barnehage Gymnasgata 9 og Stjørdal

2 Velkommen til Sandskogan barnehage! Vi er en barnehage som ligger i sentrum av Stjørdal. Vi har Stjørdalshallen, OleVig vgs, Øverlands Minde og Sandskogan like utenfor døra. Barnehagen går en spennende tid i møte. Vi skal renoveres og bygges ut i nær framtid, derfor er vi snart på vei over i midlertidige lokaler. Der blir vi endelig samlet under samme tak. Fram til nå har vi vært på to hus, Gulhuset (Halsen) og Rødhuset (Øverlands). Barnehagen huser i dag 94 barn i alderen 1 år til 6 år, fordelt på 7 avdelinger. Når vi kommer over i midlertidige lokaler, går vi over til 5 avdelinger. 2 småbarnsavdelinger, og 3 storbarnsavdelinger. Det medfører at avdelingene blir litt større enn det vi har pr. i dag. På barnehagen er det ei personalgruppe på ca. 30, både menn og kvinner, med ulik kompetanse, og mye arbeidserfaring. Barnehagen drives etter Lov om barnehager, og Rammeplan for barnehager. I 2013 vil vi også fordype oss mer i Leseplan for Stjørdal kommune. Visjon: Sandskogan barnehage opplevelser i sentrum Sosial kompetanse i barns opplevelser Barnet i sentrum av opplevelser Barnets opplevelser i sentrum Individuelle opplevelser Felles opplevelser Her- og nå opplevelser Allsidige opplevelser inne og ute Opplevelser i nærmiljøet

3 Sosial kompetanse: Leik: Barnas egen arena. En naturlig væremåte for barn. Spontan, frivillig, selvvalgt og lystbetont. Empati og rolletaking: innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker Temaarbeid: Eks. temauker om sommeren, arbeid i forbindelse med jul og påske, internasjonale uker. Hverdagsaktiviteter: Selvkontroll: å vente på tur. Inngå kompromisser i konfliktsituasjoner og lek. Øve på samarbeid med andre. Barnehagens mål: Sosial kompetanse Selvhevdelse: hvordan barnet kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, stå imot gruppepress, og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang. Prosjektarbeid: Måltider, påkledning, stellerutiner, her- og nå situasjoner. Prososiale holdninger og handlinger: felleskapsverdier og positive sosiale handlinger, som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre. Lek, glede og humor: -Viser humoristisk sans, tar initiativ til spøk og moro. -Kommer med forslag og er kreativ i leiken Fokus på barns medvirkning, dokumentasjoner på barns læring, refleksjoner. Barnehagen jobber hele tiden mot å øke barns sosiale kompetanse. Sosial kompetanse eller sosiale ferdigheter, omhandler flere sider av det å være i samspill med andre mennesker. Vi jobber hele tiden for å være tilstede og hjelpe barn i leik og samspill, både i formelle leikesituasjoner og uformelle leikesituasjoner.

4 Prosjektarbeid: Prosjektarbeid har mange kvaliteter som vi verdsetter høyt i barnehagen. I prosjektarbeid inngår alt det du trenger for å øke den sosiale kompetansen. Vi må lytte til hverandre, vi må sette oss inn i hva den andre mener, vi må selv komme med innspill, vi må vente på tur, komme fram til felles løsninger, være kreative, oppmuntre og dele med hverandre. Dette er ikke noe vi automatisk kan, verken som barn eller voksne, men som vi må trene på. Dette krever voksne som er tilstede som tilretteleggere, veiledere, og som stiller spørsmål til refleksjon. Prosjektarbeid kan deles inn i tre faser: Observasjonsfase, opplevelsesfase. - På hvilken måte kan vi forme miljøet, i forhold til det vi skal fordype oss i? - Hva er barna interessert i? - Er det forskjeller mellom barnas interesser? - Hva synes du var interessant i det barna foretok seg? Uttrykte, sa, tenkte? -På hvilken måte gjør barna bruk av hverandres kunnskap? - Hvilket materiale finner vi fram? - Hvilke briller ser vi med? Undersøkelsesfase - Hva gikk aktivitetene ut på? - Hvorfor ble aktivitetene valgt? - Hva var/er mest interessant? - Lærer de av hverandre? - Hvordan ivaretar vi ulike uttrykk? - Hva tenker du på? - Hvordan tenkte du for å finne ut det? - Hvilken litteratur kan vi bruke? Temaarbeid i barnehagen: Refleksjonsfase. - Kobling til fagområdene - Hvordan finner vi en vei inn for alle? - Hvordan har barna medvirket i dette? - Hvilken kunnskap har de fått vist fram? - Hvordan kan vi dra dette videre? - Finnes det faglitteratur vi kan knytte prosjektet til? Mens prosjektarbeidet ofte starter med noe barna er interessert i, så er det å arbeide med tema mer voksenstyrt og mer initiert av voksne. Vi bruker temaarbeid i sommerukene, internasjonaleuker, brannvernuke, miljøuke og i forbindelse med høytider/tradisjoner/fester. Temaarbeid kan jo også bli et prosjekt. Barnehagen ønsker å bruke de kvalitetene som prosjektarbeid har i arbeidet med tema. Det betyr at vi vil ha mer medvirkning fra barn i planlegging, gjennomføring og vurdering.

5 Leik og hverdagsaktiviteter i barnehagen: Det meste av dagen i barnehagen består av det vi kaller frileik. Denne leiken er barnas egen arena. Det som kjennetegner den frie leiken er at den er spontan, frivillig og lystbetont. I løpet av dagen har barna mange leiker, med mange ulike barn. For de fleste er dette gode og lærerike opplevelser. I leiken blir mye av det barnet opplever bearbeidet. Vi har mange eksempler på at barn leiker tannlege etter at de har hatt sin første tur til tannlegekontoret, eller de leiker togtur etter at de har hatt en slik opplevelse. Ikke alle leiker like godt, og ikke alle har noen å leike med. Vi som er voksne jobber for å finne innpass for alle barn, og for å lære de strategier de selv kan bruke når de ønsker innpass i leiken. Leiken er den viktigste arena for å lære seg sosial kompetanse. Hverdagsaktiviteter er de rutinene som vi har i barnehagen hver dag. Vi har 3 måltider, påkledning og avkledning, vi steller og legger, og vi gjør mange praktiske ting hver dag sammen med barna. I slike situasjoner er det mye læring. Vi benevner klær, og kroppsdeler, teller fat og kopper, vi tørker bord, og kildesorterer søppel blant mange ting. Alt dette er en del av begrepet livslang læring. Hver situasjon kan gi god læring dersom vi har aktive voksne som er tilstede i situasjonene. I Sandskogan barnehage har vi nå jobbet i 1,5 år i forhold til PMTO. Dette har gitt oss gode verktøy i arbeid med barna, hvordan vi fremmer samarbeid gjennom blant annet gode beskjeder og ros og oppmuntring. Tilsammen skal disse punktene som er nevnt over hjelpe oss å nå målet om god sosial kompetanse.

6 Mål for foreldresamarbeidet: Alle barn og foreldre skal bli tatt imot på en god måte når de kommer til barnehagen. Alle foreldre skal behandles med respekt og likeverdighet uavhengig av bakgrunn og kultur. Personalet skal gi tid og rom til at foreldre får anledning til å komme med sine synspunkter. Vi ønsker en god og tydelig kommunikasjon begge veier, til beste for barna i barnehagen. Barnehagen har et samarbeidsutvalg (SU)bestående av 2 foreldre, og 2 ansatte, samt 2 representanter fra eier. Representanter i SU, er også medlemmer i Stjørdal kommune, foreldreutvalg for barnehager (SKFUB) I tillegg har foreldrene eget Foreldreutvalg (FAU)bestående av 4 foreldre (SU-representanter og deres vara). Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem (Barnehagelovens 1 Formål) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (Barnehagelovens 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg ) Mål for personalsamarbeidet: Utarbeide gode rutiner for informasjonsflyt. God kommunikasjon mellom avdelingene. Alle ansatte har medansvar for å bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø. Humor i hverdagen. God evaluering, ta opp saker på en ordentlig måte. Vurdering av voksenrollen i forhold til bruk av PMTO - Gi gode beskjeder. - Gi direkte og konkret ros. - Gi hverandre kollegastøtte når det trengs. Se muligheter, tilby å hjelpe når du kan (frukt, rydding etc.) Fellessamling, dramatisering av Pepperbakesangen!

7 Mål for kompetanseheving: Vi skal fortsatt jobbe med PMTO. Vi skal være med på et prosjekt gjennom kulturskolen. Den kulturelle barnehagesekken. Vi skal implementere Leseplan for Stjørdal kommune. Jobbe med ny plan for overgangen barnehage skole Systematisk veiledning av tospråklige assistenter. Se for øvrig vår kompetanseplan i personalutgaven av årsplan. Mål for voksenrollen: Jobbe systematisk med voksenrollen i fokus. Vi observerer hverandre i 14 dagers perioder i forhold til målene vi har for virksomheten. PMTO-gruppa setter ned mål for voksenrollen i forhold til: PMTO Å synliggjøre barns utvikling ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon. Å være en delaktig, utforskende og nysgjerrig voksen. Å bruke ulike digitale verktøy i arbeidet. Å dokumentere progresjon og utvikling sammen med barn og voksne i refleksjonstid. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet, og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehageloven 1 Vurdering av barnehagens virksomhet: De som skal planlegge fellesbegivenheter for barnehagen må finne fram vurderinger som er gjort tidligere år. Tradisjoner og fester vurderes fortløpende etter de er blitt arrangert, på avdelingsmøter. Vurdering av avdelingsmøter og ledermøter i mai/juni og sist i november. Årsplan vurderes i juni og november. Prosjekt vurderes i refleksjonsgrupper/avdelingsmøter. Gir grunnlag for videre arbeid.

8 JANUAR Tema: Prosjekt Vinter Fellessamling. En gang i måneden har hvert hus fellessamling. Da samles alle avdelingene til samling med sang og dramatisering. Barnehagen har som mål å gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Jfr. Lov om barnehager av ). Barnehagen får erfaringer og opplevelser bl.a. innenfor de syv fagområdene i Rammeplan for barnehager (rev. 2011): Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Til foreldrene: Vi minner om at barnehagen har planleggingsdag 14.januar. Barnehagen er stengt. Hvis du ønsker at barnet skal smøres med kuldekrem, må dette gjøres hjemme før barnet kommer.

9 Januar 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 1.nyttårsdag Barnehagen er stengt Fellessamling Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

10 Syn på barn: FEBRUAR Tema: Karneval: Prosjekt Karneval Vi feirer karneval fordi det er en gammel tradisjon. Barna har store forventninger til denne dagen, vi gleder oss Ansvar for planlegging av karneval er: Tusenbein og Bjørnehiet stor. Barnehagen har ulike arrangement for barn, foreldre og søsken i løpet av året. Dette står i kalenderen vår. Velkommen! Vi har et helhetlig syn på barn, hvor vi ser på barnet som et rikt og kompetent menneske, ut fra alder og modning. Barnet lærer og utvikles i samspill med andre mennesker og miljøet som omgir det. Det rike kompetente barnet: Til foreldrene: vil vokse, lære og vite kan skape sin egen kunnskap er et barn med iboende kraft behøver en voksen å konstruere verden sammen med behøver en voksen det kan utvikle tankene sammen med (Loris Malaguzzi) I uke 8 er det skolens vinterferie, og vi ønsker å vite om noen av barna tar fri denne uka innen 8. februar. Dersom dette skal registreres som den 4. ferieuka må vi ha beskjed innen 1.februar. Barnehagen har planleggingsdag 18.februar. Barnehagen er stengt. Søknadsfrist for hovedopptak barnehageplass er 1. mars, gjelder også ved endring av plasstørrelse, og overføring til annen barnehage.

11 Februar 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fellessamling Karneval Skolen har vinterferieuke Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

12 Syn på barns medvirkning: MARS Tema: Prosjekt Påskeforberedelser Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv Tema: deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning ) Barn skal få være med å ta avgjørelser sammen med andre og få bestemme noe selv. I gruppedeling får barna øve seg på å finne løsninger og bestemme aktiviteter i ei lita gruppe. Syn på menneskeverd: I barnehagen vektlegger vi å ta hensyn til og respektere hverandre uansett bakgrunn og livssituasjon. Vi ser det som en ressurs at vi alle er forskjellige. Vi ønsker barn, foreldre og søsken velkommen til frokost i barnehagen 21. mars. Frokosten serveres mellom kl og 9.00 Ansvar for planlegging og gjennomføring er MT/EK, og TL/OB. Barnehagedagen planlegges av fagforeningene. Til foreldrene: Barnehagen er stengt i litjuka før påske. Sjekk dato for foreldresamtaler. Lister blir hengt opp på avdelingene. Barnehagedagen er den 12. mars.

13 Mars 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 9 Fellessamling Barnehagedagen! Påskefrokost i barnehagen kl Velkommen! Barnehagen er stengt. Barnehagen er stengt. Barnehagen er stengt. Skjærtorsdag. Barnehagen er stengt. Langfredag. Barnehagen er stengt.

14 Ferie APRIL Tema: Prosjekt Å bli kjent med årstiden vår. Barnet skal ha fire uker ferie i løpet av et barnehageår. Derav minst tre uker sammenhengende i tidsrommet fra 1. juni til 15. august. Foreldre/foresatte må inngå bindende avtale med styrer om tidspunkt for barnas ferie. For den 4. ferieuka må avtale inngås i forveien, minst 14 dager før. Dersom barnet slutter før 1. august må de avvikle 3 uker ferie før 1.august. Barnehagen har sommerstengt i uke 29 og 30. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal barna som fortsetter fra forrige driftsår ha tre uker sammenhengende ferie. Sammenhengen barnehage-skole: Barnehagen har et tett samarbeid med Halsen barneskole, og på førskoledagene vil en av de pedagogiske lederne på storbarn hospitere på skolen. Vi har også informasjonsutveksling med alle skolene dersom foreldrene samtykker i dette. Til foreldrene: (Vedtekter for Stjørdal kommunes barnehager) Foreldremøte den 9.april. Innkalling kommer Husk sommerferielapper. De skal leveres før 26. april. I uke 16 kommer vi til å snakke om brann, og ha brannøvelse.

15 April 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG påskedag. Barnehagen er stengt. Fellessamling Foreldremøte! 16 Brannuke Husk å levere feriekontrakt

16 MAI Tema: Mål: Prosjekt Sang og musikk Landet vårt Syn på leik og læring: Leik er en naturlig væremåte for barn. Den er spontan, frivillig, selvvalgt og lystbetont. Barna lærer mye igjennom leik. I barnehagen skjer læring både igjennom uformelle og formelle situasjoner/prosesser. Lære litt om 17. mai tradisjoner. Lære litt om byen og landet vi bor i. Etter ferien skal en del av barna skifte avdeling. For å gjøre overgangen så lett som mulig ønsker vi å la barna besøke den nye avdelingen for å leke og bli kjent. Til foreldrene: Planleggingsdag 10.mai. Barnehagen er stengt. Vi arrangerer dugnad med tapas 14. mai! Husk å smøre barna med solkrem før de kommer i barnehagen!!

17 Mai 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 18 Off. høytidsdag. Barnehagen er stengt Fellessamling Kristi himmelfartsdag. Barnehagen er stengt Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Dugnad i barnehagen Grunnlovsdag. Barnehagen er stengt pinsedag. Barnehagen er stengt

18 JUNI Tema: Prosjekt Sommer og uteleik Avslutning for Elg-gruppa Sommeravslutning i regi av FAU Syn på sosial kompetanse: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre mennesker i ulike situasjoner. Dette innebærer blant annet å ta hensyn, vise omsorg, løse konflikter, sette grenser for seg selv, samarbeide og leve seg inn i andres situasjoner. Syn på omsorg: Omsorg er å bry seg om, se enkeltbarn og dets individuelle behov, det å vise interesse for, og det å være tilstede for barnet. Det er også direkte omsorg gjennom å dekke deres fysiske behov som mat, søvn og stell, samt deres behov for sikkerhet, beskyttelse og faste rammer. Til foreldrene: I løpet av juni og august ønsker vi nye barn og foreldre velkommen til barnehagen. Vi starter med foreldresamtaler for de nye foreldrene i løpet av juni måned. Foreldremøte for nye foreldre 10.juni.

19 Juni 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fellessamling Foreldremøte for nye foreldre

20 JULI Tema: Sommer og sol. Ferietid med egne temauker. Mål: Varierte sommeropplevelser for alle barna. Å leke og kose oss ute med vann og mange andre uteaktiviteter. Sommerferie i barnehagen Vi har to temauker i løpet av sommeren. Barna er med på å bestemme noe av innholdet i disse ukene. Sommeren er en periode hvor mange av barna mangler de faste lekevennene sine, derfor håper vi at ved hjelp av disse temaukene kan få en artig og fin periode likevel. Husk å smøre barna med solkrem før de kommer i barnehagen!! Bursdager. Flagget henges opp om morgenen når barna har bursdag. Til barna lages det krone. Til foreldrene: I uke 29 og 30 er barnehagen stengt.

21 Juli 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 27 Idrettsuke Sirkusuke Barnehagen er stengt denne uka Barnehagen er stengt denne uka

22 Oppstart av nytt barnehageår. AUGUST Tema: Mål: Prosjekt Tilvenning Vurdering av sommeren. Barna skal bli trygge i barnehagen, og bli kjent med rutiner og regler. Bli kjent med barn og voksne på barnehagen. Bli kjent med rom og materialer. Hjelpe barna til å bli kjent med dagsrytmen. Dagsrytme: Dette er den strukturen vi legger for barnehagedagen. Vi har faste holdepunkter i dagen, som vi gjør hver dag. Vi har frokost til samme tid, uteleik/inneleik på formiddagen, lunsj ca kl Stelling og legging av de yngste, uteleik for de eldste, frukt og mat ca kl Inneleik/uteleik på ettermiddagen. Dette skaper trygge og forutsigbare rammer for barna. Sandskogan barnehage har flere ulike nasjoner representert i barne- og foreldregruppa. 18 barn har mer enn ett språk. Vi har to tospråklige assistenter i personalgruppa, som jobber spesielt for å styrke morsmål. Dette gjelder for språkene somali og chin/burmesisk. Dessverre har vi ikke dette tilbudet til alle tospråklige, men vi veileder foreldre til å jobbe godt med morsmålsundervisninga hjemme. Vi anbefaler nettstedet: Det er alltid spennende når det begynner nye barn i barnehagen. Vi vektlegger å la barnet få bruke tid på å bli kjent og trygg i barnehagen. Det er trygt og godt for barnet å ha sine nærmeste med de første dagene. Erfaringsmessig er en gradvis tilvenning positiv på lang sikt. Enkelte arbeidsgivere gir foreldre/foresatte rett til 3 dager fri, for å være sammen med barnet i starten. Det er viktig å si Ha det! når dere går fra barnehagen slik at barnet vet at dere har gått. Dette kan føles vondt, men da vet barnet at du/dere har dratt. Kanskje gråter barnet også, da har barnet et fang, får trøst, omsorg og en voksen som tar seg ekstra av det. Vi vet at foreldre/foresatte kan synes det er vanskelig å gå når barnet gråter ved levering i barnehagen. Vår oppfordring er at dere ringer barnehagen. tlf / , og spør hvordan Til foreldrene: Gi beskjed hvis barnet ikke kommer i barnehagen før kl Ta med ytterklær og sko hjem på fredager. Husk merking av klær og sko.

23 August 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG S 33 Siste dag i barnehagen for skolestarterne! Lykke til på skola Velkommen til nytt barnehageår!

24 SEPTEMBER Internasjonale uker. Tema: Mål: Prosjekt Gruppen min Solidaritetsaksjon Lære navnene til hverandre. Bli enda bedre kjent. Å legge til rette for sosialt samspill. Gruppetilhørighet. Bli kjent med andre kulturer. Brannvernuke Brannvernuke for hele Sandskogan barnehage. Vi har meldt brannøvelse og uanmeldt brannøvelse. Sjekk brannslokningsapparat og brannvarslere hjemme sammen med barna Det er også fint å øve på brannøvelse hjemme. Ansvar for planlegging og gjennomføring: Bente Vi lærer om vår vennskapsby Panajachel i Guatemala. Målet er å fremme solidaritet, empati og toleranse. Pengene vi får inn på basaren går til en barnehage i Panajachel. Ansvar for planlegging og gjennomføring er Elg-gruppa. Til foreldrene: Barnehagen har brannvernuke i uke 38. Planleggingsdag 16.september. Barnehagen er stengt. 24.september er det foreldremøte. Innkalling kommer I uke 41 er det høstferie på skolene, vi ønsker å vite om noen av barna tar fri denne uka innen 27.september. Dersom dette skal registreres som den 4. ferieuka må vi ha skriftlig beskjed innen 20.september.

25 September 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 35 Internasjonal uke 1 36 Internasjonal uke 37 Internasjonal uke Fellessamling Basar i barnehagen! 38 Brannvern uka Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Foreldremøte! 40 30

26 OKTOBER Tema: Mål: Miljøuke i barnehagen. Prosjekt Bli bevisst årstidsvariasjoner. Begynnende forståelse av en bærekraftig utvikling, miljøvern. Foreldresamtaler Miljøuke: Miljøuke i barnehagen. Vi fokuserer på søppelsortering. Bevissthet i forhold til hva vi forbruker, for eksempel vann og papir. Gjenbruk, og respekt for naturen blir tema. Ansvar for planlegging og gjennomføring: 4-åringene. Alle får tilbud om foreldresamtaler to ganger i året. Den første i slutten av oktober eller i løpet av november. Dersom det ønskes flere samtaler er det bare å ta kontakt med pedagogisk leder på avdelinga. Til foreldrene: I uke 41 er det skolens høstferie. Sjekk dato for foreldresamtaler.

27 Oktober 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fellessamling 41 Skolen har høstferie Miljøuke Ruskendag i barnehagen.

28 NOVEMBER Tema: Prosjekt Overgangen høst vinter. Årstidsvariasjoner. Utetid i vinterkulden. Når graderstokken kryper ned mot -10 grader, vurderes det i forhold til vind, alder og hvilke klær barna har om vi går ut. Vi anbefaler ullundertøy, ullklær og vinterdress i kaldt vær. Kuldekrem bør smøres på hjemme om dere ønsker at barnet skal bruke det. På den måten rekker kremen å trekke inn i huden før utetida starter. Vi er også ekstra påpasselig i forhold til forfrysninger, og om barnet greier å holde seg i aktivitet. Til foreldrene: Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår. Planleggingsdag 22. nov. Barnehagen stengt. Vi minner om innmelding til skolen for skolestarterne innen 30. november. Innmeldingsskjema finnes på Stjørdal kommune sine nettsider.

29 November 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 44 Fellessamling Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

30 Nissefest: DESEMBER Tema: Prosjekt Tradisjoner Jul Mål: Lære om julebudskapet og juletradisjoner. Rolige dager i en travel førjulstid. Sandskogan barnehage ønsker alle små og store god jul og et godt nytt år! Ansvar for planlegging og gjennomføring av Luciafrokost er: Småbarnsavdelingene Planlegging av Nissefest:3- åringene Barna kler seg i nisseklær før de kommer i barnehagen. Juletregang, fellessamling, nissegrøt og besøk av nissen står på programmet. Ansvar for planlegging og gjennomføring er 3-åringene. Til foreldrene: Det blir levert ut egen juleplan for alle avdelingene. Husk Lucia den 13. desember. Foreldre og søsken ønskes velkommen på frokost i barnehagen. Nærmere informasjon kommer senere. Nissefest for barna blir den 19. desember. Nissefesten er fra kl til kl Alle barna er velkommen denne dagen, også de som ikke har dag. Barna kan gjerne kle seg i nisseklær.

31 Desember 2013 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Luciafeiring med frokost Nissefest! Julaften. Barnehagen er stengt. 1.juledag. Barnehagen er stengt. 2.juledag. Barnehagen er stengt. Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt. Nyttårsaften. Barnehagen er stengt. 1.nyttårsdag. Barnehagen er stengt.

32 JANUAR Tema: Prosjekt Vinter Fellessamling. En gang i måneden har hvert hus fellessamling. Da samles alle avdelingene til samling med sang og dramatisering. Barnehagen har som mål å gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Jfr. Lov om barnehager av ). Barnehagen får erfaringer og opplevelser bl.a. innenfor de syv fagområdene i Rammeplan for barnehager (rev. 2011): Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Til foreldrene: Vi minner om at barnehagen har planleggingsdag 10.januar. Barnehagen er stengt. Hvis du ønsker at barnet skal smøres med kuldekrem, må dette gjøres hjemme før barnet kommer.

33 Januar 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 1.nyttårsdag Barnehagen er stengt Fellessamling Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

ÅRSPLAN SANDSKOGAN BARNEHAGE 2012

ÅRSPLAN SANDSKOGAN BARNEHAGE 2012 ÅRSPLAN SANDSKOGAN BARNEHAGE 2012 OPPLEVELSER I SENTRUM Sandskogan barnehage Gymnasgt. 9 og 11 7500 Stjørdal Tlf.: Øverlandshuset 74 82 88 55, Halsenhuset 74 82 11 70/908 00 769 Mail: sandskogan.barnehage@stjordal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN SANDSKOGAN BARNEHAGE 2011 OPPLEVELSER I SENTRUM

ÅRSPLAN SANDSKOGAN BARNEHAGE 2011 OPPLEVELSER I SENTRUM ÅRSPLAN SANDSKOGAN BARNEHAGE 2011 OPPLEVELSER I SENTRUM Sandskogan barnehage Gymnasgt. 9 og 11 7500 Stjørdal Tlf.: Øverlandshuset 74 82 88 55, Halsenhuset 74 82 11 70/908 00 769 Mail: sandskogan.barnehage@stjordal.kommune.no

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

FORELDREMØTE TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013

FORELDREMØTE TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013 FORELDREMØTE TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013 Presentasjon av personalet Heidi L. Winge pedagogisk leder Annbjørg Buland assistent Anita Gumdal barnepleier Britt Langaas støttepedagog Anita Iversen spes.ped

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE 2012 ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE Du har noe ingen andre har Ingen er som deg Du kan mye har litt av hvert å lære meg Glad for at jeg møtte deg. Åpen, nyskapende og samhandlende 1 INNHOLD s. 3 Innledning

Detaljer

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 Slangsvold barnehage, Veumveien 88, 1613 FREDRIKSTAD Tlf: 69 39 07 30, E-post: reneca@aadalenbarnehager.no VELKOMMEN Hei, og velkommen til Slangsvold barnehage! Denne

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

PERIODEPLAN FOR STJERNE OKTOBER, NOVEMBER OG DESEMBER 2017

PERIODEPLAN FOR STJERNE OKTOBER, NOVEMBER OG DESEMBER 2017 PERIODEPLAN FOR STJERNE OKTOBER, NOVEMBER OG DESEMBER 2017 Hei! Barnehageåret er godt i gang, store og små begynner å bli kjent med hverandre og vi har fine dager på Stjerne. Vi har vært heldig med været

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE

FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-17 1 Kjære foreldre! Vi ønsker alle velkommen til et nytt og spennende år i Fosnaheim Naturbarnehage! I år er vi til sammen 21 barn og 5 voksne i barnehagen. Liv,

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

BLAKKEN ÅRSHJUL 2015/2016

BLAKKEN ÅRSHJUL 2015/2016 BLAKKEN ÅRSHJUL 2015/2016 Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å fordele

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015

BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015 BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015 Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å fordele

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer