Velkommen til landskonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til landskonferanse"

Transkript

1 Velkommen til landskonferanse Foredragsholdere og vertskap i plenum Programleder Astrid Skogseth Fuglesang MANDAG 24. SEPTEMBER Velkommen til Stjørdal kommune v/ordfører Johan Arnt Elverum Velkommen til Norsk kulturforums landskonferanse v/styreleder Jorunn Bøe KULTUR OG FOLKEHELSE Kultur og folkehelse Sven Svebak, psykolog og professor emeritus i medisin ved NTNU. Har jobbet som professor ved UiB og HiTr. Hans arbeid omfatter mestring av belastningslidelser og sammenhenger mellom sans for humor, stress og helse. Har publisert vitenskapelige rapporter, i internasjonale tidsskrifter og fagbøker, og holdt mange populærvitenskapelige kurs og foredrag i Norge. Svebak bruker gjerne egne livserfaringer for å belyse fagkunnskap når han holder foredrag. Publikasjoner som kanskje kan være av interesse: Svebak. S. (2010). The Sense of Humor Questionnaire: Conceptualization and review of 40 years of findings in empirical research. Europe s Journal of Psychology, 2010, 6(3), pp Svebak, S. (2011). Humor. I F. Svartdal (red.) Psykologi i praksis (vol. 2 pp ). Oslo: Gyldendal Akademisk. (ISBN: ) Kunst og kultur i omsorg og folkehelse. Hva lærte vi av HUNT3?: Steinar Krokstad er daglig leder og førsteamanuensis dr. med. ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, overlege i psykiatri i deltidsstilling i Helse Nord-Trøndelag HF og har tidligere vært spesialist i allmennmedisin. Krokstad tok i 2004 en doktorgrad om sosioøkonomiske årsaker til helseproblemer og uførhet i befolkningen. Samfunnsmedisinen er opptatt av hva som bidrar til god folkehelse. Gjennom dette er Krokstad også blitt opptatt av kulturlivets rolle for folkehelsa, hvordan kulturdeltakelse kan skape sosiale nettverk, mening og livskvalitet, bedre motivasjon for en helsebringende livsstil og god helse. Krokstad var prosjektleder for HUNT3, den tredje folkehelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Der ble spørsmål om aktiv og passiv kulturdeltakelse tatt med. Den første internasjonale artikkelen fra HUNT på dette temaet, skapte betydelig internasjonal oppsikt. Helsefremmende planarbeid: Vegard Hagerup er arkitekt og planveileder i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Han er spesielt opptatt av hvordan gode fysiske og sosiale omgivelser kan bidra til trivsel, aktivitet og bedre helse. Og dette mener han er noe kommunene på ulike måter kan påvirke gjennom sin planlegging.

2 Utfordringer i folkehelsearbeidet: Margunn Skjei Knudtsen, dr. art., er spesialrådgiver ved Avd. for tannhelse og folkehelse i NordTrøndelag fylkeskommune. Kultur og helse har vært et satsingsområde i fylkeskommunen i flere år og er nå en integrert del av ordinær virksomhet i fylkeskommunen. Sammen med kommuner i fylket, HUNT forskningssenter - NTNU, og andre regionale aktører er det arbeidet for mer bruk av kunst- og kultur i behandling og folkehelsearbeid. I det pågående Program for kultur og helse arbeides det blant annet for å utvikle kompetansen på kultur- og helsefeltet slik at kunnskapen omsettes i praksis i kommunene i fylket. Margunn Skjei Knudtsen har ledet regionale satsinger og skrevet flere artikler og rapporter. BUSS-SEMINAR SE EGEN INFORMASJON BAKERST I DOKUMENTET TIRSDAG 25. SEPTEMBER FRA TANKE TIL HANDLING Kultur som drivkraft for folkehelse: Sigrid Straand, psykologspesialist og førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer. Straand har lang og bred erfaring fra kulturlivet og har deltatt i en rekke nasjonale råd, utvalg og organisasjoner innen kultur, helse og utdanning. Hun har utviklet og er fagansvarlig for Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge på HiL. Har arbeidet med folkehelsespørsmål i Oppland og Telemark og var sentral i den Norske og nordiske kultur og helsesatsingen, og medlem av Nasjonal rådgivningsgruppe for videreføring av denne. Hun var initiativtaker til videreutdanninga Kultur for helse ved Høgskolen i Telemark. Kultur og folkehelse i kommunal planlegging: Michael Fuller-Gee, sjefarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune, er tidligere sjefsarkitekt i Husbanken, og førsteamanuensis på UMB (tidl. NLH) Ås, og UiA. Fuller-Gee har jobbet med by- og stedsutvikling i mange år som EU-ekspert - og er en populær foredragsholder på konferanser om byutvikling. Han mener attraktive steder i stor grad handler om å utvikle den menneskelige byen; hvordan vi lever i samspill med hverandre og hvilke grep vi kan gjøre for å skape den gode byen og det gode stedet. Han forteller om den økende ensomheten i samfunnet og at oppsiktsvekkende 40 % av alle norske husholdninger består av kun en person. Behovet for sosiale møtesteder er stort - steder å møte andre. Derfor må enda flere funksjoner som handel, boliger og utdanningsinstitusjoner legges til sentrumskjernen. Improvisasjon: "Mellom panikk og kjedsomhet" Bjørn Alterhaug og Jon Pål Inderberg Improvisasjon er å legge til rette for kommunikasjon og samhandling i team. Dette er tydelig i samspillet mellom musikere, men også andre kan lære av jazzens grunnleggende holdning: å være medskapende, risikovillig, og ikke ha altfor stor frykt for å gjøre feil. Samfunnets vekt på språkbasert kunnskap og rasjonalitet tar bort emosjonelle og estetiske sider i menneskelig samhandling. Ny teknologi, tidspress, og standardiserte styringsformer vanskeliggjør oppriktige møter mellom fagfolk og folk flest. Alle ferdighetskulturer, psykiatere, leger, flygere, musikere osv, fungerer best når tilegnet kunnskap bringes i omløp i engasjert dialog og samspill: improvisasjon. De to viktigste bestanddeler i ethvert møte lytting og medskaping. Kompetanse og profesjonalitet erstatter ikke, men supplerer en nærværende holdning. Improvisasjon skjerper deg, gjør deg våken. Gjennom musikalsk samspill løftes kunnskap og refleksjon fram på en måte som inspirere til diskusjon og nytenking. Mer informasjon se Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et unikt, landsomfattende tilbud om musikkopplæring og -aktiviteter under og etter soning Måsettingen for arbeidet er å integrere innsatte og de som har sonet ferdig tilbake til samfunnet på en positiv måte, med musikk som kulturelt verktøy Det er samarbeid med og oppfølging av brukere både inne i fengsel og i et langtidsperspektiv etter soningen. Det gis musikktilbud inne i fengsel (trinn 1), etter soning (trinn 2) og i det frivillige musikklivet (trinn 3). Les mer på deres hjemmeside.

3 Med kultur som drivkraft: Betty Stjernen er en spennende artist med erfaring fra et helt liv med komponering, fra tidlig i tenårene kjent som Bergens punkdronning. Betty har gjennom tøffe nedturer tilegnet seg mye livserfaring. Som ung opprørsk og politisk engasjert, blir hun hektet på dopbruk, havnet i fengsel og etterhvert i kollektivt opphold for avrusning. Har drevet selvutviklingskurs/prosjektledelse for STOLT, en produksjonsenhet for videreføring i rusomsorgen og Mind The Gap, en musikkfabrikk for ungdom i Trondheim Kommune. Veiledet ansatte i rusomsorgen, har 25 års skolegang, 4 utdannelser, og vant kampen mot brystkreft. På fritiden breklatrer, kajakkentusiast, mor og ektefelle. Sterke livserfaringer gir sterke uttrykk i sangene. Hun bruker sin livskraft til å hjelpe andre til å se seg selv og få det bedre med seg selv. Betty har alltid brukt musikk som sin krykke, som trøst og livsinspirator. Musikk er fredens sverd, sier hun. Bare se hva en sang kan gjøre, i inngang og utgang av livet, og sist på Youngstorget med: Barn Av Regnbuen. Kultur er selve hovedpulsåren i et menneskes livskvalitet. Hun har med seg Øyvind Ryan, musiker, poet og forfatter. Han skildrer livet i et særegent musikklandskap som passer godt med Betty sine autentiske uttrykk og nærhet til øyeblikkets kraft. Kulturutredningen 2014, tanker om kultur og folkehelse: Karen Espelund fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hun er medlem av utredningsgruppen for Kulturutredningen Hun er utdannet samfunnsplanlegger og har jobbet som kultursjef og kommuneplanlegger i Selbu kommune, som spesialkonsulent i KS med spesielt ansvar for et FoU prosjekt for utprøving av nye politiske og administrative styringsmodeller, som leder av bystyresekretariatet i Trondheim kommune og som generalsekretær i Norges Fotballforbund. Tanker for hjemveien: Terje Tranaas har mange baller i luften. Flere av ballene er truffet på hel volley, og målene lagt merke til så vel internasjonalt som nasjonalt. Han er mest kjent for å traktere tangenter i Åge & Sambandet. Men er også ansvarlig for utvikling og etablering av NUMI (Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt), hvor han nå arbeider med å etablere fag-/og forskningsmiljø innen feltet Performing Arts Medicine. Tranaas ledet utviklingen av det nasjonale prosjektet Rockcity fra starten, der han sto for innhold, prosjektering, gjennomføring og drift. Tranaas er en av de mest erfarne musikerne i Norge. I tillegg til å være fast inventar og strateg i Sambandet har han også spilt i og vært sentral i utviklingen av DDE som merkevare. Nylig var han med å etablere konseptutviklings- og kommunikasjonsbyrået Baztion, hvor han bla er prosjektleder for samlokaliseringsprosjekt SPARK, for bedrifter innen kreative bransjer. Har jobbet som prosjektleder og tekstforfatter i informasjonsbyrået Trio Media, som lærer på Olav Duun videregående skole, Medier og Kommunikasjon, og i Kulturskolen i Namsos som instrumentlærer. Før musiker-karrieren skjøt fart og grunder-genet slo ut for fullt, var han tannlege

4 BUSS- SEMINAR Helbredende kunst, St. Olavs Hospital Trondheim OBS: Kun 25 plasser. Bli med på en 1,5 timers rusletur med kunst hvor du enn ser. St. Olavs Hospital har en av Nores største offentlige kunstsamlinger utenfor museene med ca 2000 verk fordelt på over m2. Vanligvis skal en ikke ta på kunsten, men på St. Olavs Hospital er det omvendt. Man kan gjerne ta på, føle og oppleve kunsten gjennom flere sanser enn synet. Kunstprosjektet er kalt Visuelle vitaminer. Kunsten skal bidra til å gjøre underskudd til overskudd, gjennom både glede, latter og kanskje også sorg. Kunsten er tilpasset det bygget den er plassert i og aktivitetene som foregår der. Når hele St. Olav er ferdigbygget i 2013, vil det være innkjøpt kunst for 60 millioner ved sykehuset. Det er gitt ut sju guidebøker som omtaler kunstverkene. Hva gjør en slik satsing med oss? Program 14.00: Bussavgang fra Rica Hell Hotel Innledningsforedrag St. Olavs Hospital 14.40: Omvisning med korte foredrag og stopp underveis. Omviser Ragnhild Aslaksen, sjefsarkitekt Helsebygg Midt-Norge Hva betyr kunsten for pasientene, pårørende og ansatte? Hvorfor satse på kunst? Hva er erfaringene? 16.30: Retur til hotellet. Når kultur blir ekstra viktig ble vi rammet av en terroraksjon som har preget mange mennesker, og kanskje spesielt ungdom, det siste året. I bearbeidingen av denne hendelsen har kulturen vist seg som en god og viktig kraft for å finne uttrykk for egne følelser og opplevelser, og for å binde oss sammen i et større fellesskap. Kultursenteret ISAK er et kultursenter for ungdom som vil utøve, produsere eller oppleve kultur. Hovedmålgruppen er ungdom år. Tilbudet er gratis for ungdommene. Her finnes lokaler, kompetanse, utstyr og samarbeidspartnere. Isak har det siste året også møtt ungdommene fra Utøya, deres venner og andre. Hvilken rolle valgte Kultursenteret ISAK å ta etter Utøya, og hvordan kan kultur brukes som et redskap for å gå videre i en sorgprosess?

5 Program 14.00: Bussavgang fra Rica Hell Hotel Innledningsforedrag St. Olavs Hospital 14.30: Omvisning, foredrag og kunstnerisk innslag Medvirkende: o Anne Mofoss Hybertsen, daglig leder Isak o Randi Johansen Perrau, kulturaktør og pårørende fra Utøya o Sebastian Johansen Perrau og Isabelle Bjørneraas, kunsterisk innslag o Sidsel Bjerke Hommersand fra Barneombudet 16.30: Retur til hotellet. Når kulturen inntar sentrum Fra Stiklestad til Tindved kulturhage Fra Verdal Mølle til Tindved kulturhage Vi inviterer til et besøk i Tindved kulturhage! Tindved kulturhage er en næringshage som jobber med kulturnæring og kunstnerisk virksomhet. Under samme tak finner du også Høgskolen i Nord-Trøndelag sin teaterutdanning og deler av Verdal kommunes Kulturtjeneste, dvs kulturskole og kulturkontor. Bakteppe: Verdal var fram til rundt 1970 en tradisjonell jord- og skogbrukskommune med innslag av småindustri. På det tidspunktet ble Aker Verdal etablert og etter den tid har industri vært dominerende i kommunens næringsvirksomhet. Industrietableringen førte til rask befolkningsvekst. Kommunen la til rette med infrastruktur som etablering av nye boligfelt og bygging av nye skoler, mens de sosiale utfordringene ikke ble like godt ivaretatt. Dette førte til at Verdal ble stigmatisert som en kommune med store rusproblemer med de utfordringene det medførte. Rundt år 2000 erkjente Verdal kommune at de hadde et problem i forhold til dette. Samtidig var det krise i verftsindustrien, og kommunen fikk erfare sårbarheten i den etablerte næringsstrukturen. I tillegg var kommuneøkonomien i negativ utvikling, og Verdal var på ROBEK-lista. Med denne bakgrunnen fikk kommunen omstillingsstatus og økonomisk hjelpepakke fra Staten. På kulturfronten har Verdal et rikt og mangfoldig kulturliv, men det unike ligger i teateraktiviteten. Spiren til dette ligger i etableringen av Spelet om Heilag Olav for over 50 år siden, som har inspirert Verdals brede og allsidig teaterutvikling. Program : Kulturkonsulent Rune Dillan og virksomhetsleder kultur Ingvild Aasen orienterer om Hvordan teater som uttrykksform har så sterkt fotfeste i Verdal og hvorfor kulturen står så sterkt i et tungt industrisamfunn Kommunens satsing på kultur som et av hovedsatsingsområdene i sin strategiske næringspolitikk Betydningen av denne satsingen i et folkehelseperspektiv Samhandling med lokalt næringsliv for tilrettelegging av kultursatsing Tinved Kulturhage : Svenn Frøseth, leder av Tindved Kulturhage orienterer om etableringen av Tindved kulturhage, status i dag og vegen videre Kaffepause Teaterutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag en av tre høgskoleutdanninger innen teater i Norge orienterer om sin virksomhet Smakebiter fra forestillingen Minner som forsvinner som har premiere i Tindved kulturhage 21. september. Dette er ei forestilling hvor en glasskunstner, en fotograf, en danser, en tekstforfatter og to musikere har produsert ei oppsetning med alzheimer som tema. To av aktørene har daglig tilhold i Tindved kulturhage. Spørsmål og avslutning.

6 17.15: Retur til hotellet Informasjon om Tindved: Opera og folkehelse Føler du deg lett til sinns og glad etter en tur i teateret? Eller kanskje du elsker å delta på dugnad eller se en fotballkamp? Deltagelse i forskjellige kulturaktiviteter, både som publikummer og utøver, er bra for helsa. Hittil har ingen kunnet si med sikkerhet at kultur er godt for helsa. Nå har forskere ved HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) funnet flere overraskende sammenhenger mellom helse og deltagelse i kulturlivet. Ved å sammenligne opplysninger om deltagelse i kulturelle aktiviteter med helseopplysninger, har forskerne funnet at alle som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon, sammenlignet med folk som ikke er så opptatt av kultur. Det vil si at enten du er korpsmusikant, spiller i rockeband, er ivrig kulturfestivaldeltager eller rett og slett fotballsupporter, så er den kulturaktiviteten du bedriver, helsebringende. Å sitte på en tribune og følge med favorittlaget kan altså være sunt. Men det er musikerne, danserne, malerne og alle de andre som er utøvende i kulturlivet som scorer høyest når det gjelder god generell helse. Dette gjelder spesielt for kvinner. De som ikke selv er utøvere, men aktive i konsertsalen, på tribunene eller på dugnad for det lokale koret, scorer høyest når det gjelder livstilfredshet, og de har mindre angst og depresjon. Denne trenden er spesielt sterk for menn. I noen kommuner tar de sammenhengen mellom kultur og folkehelse på alvor og på busseminaret til Steinvikholmen i Stjørdal får vi høre om hvordan kulturminner leder fram til dagsaktuell operasatsing og til god effekt på folkehelsa i kommunen. Program Kultursjef Frank Nordby er bussvert og holder en innledning om hva Operasatsinga har hatt å si for livsglede og folkehelse i Stjørdal kommune Gåtur til Holmen. Omvisning på Holmen Guide Karl Morten Steinvik Steinvikholmen Velkomstdrikk (mjød/lettøl) Kulturinnslag Arie fra operaen Karl Morten Steinvik forteller om Steinvikholmen og om Olav Engelbrektson Operasjef Randi Spetz forteller om hvordan ideen om operaen om Olav Engelbrektson oppsto og hvilke synergier som har kommet ut av perasatsinga (operaskole, dans mm) Frank Nordby, Karl Morten Steinvik og Randi Spetz svarer på spørsmål fra salen Avsluttende kulturinnsalg 16.25: Retur til bussen og buss til hotellet.

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus

igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus igang Første spaden er satt i jorda FOR HUSET MED KULTUR FOR GENERASJONER 2013 2015 Regionalt kulturhus STJØRDAL 04 Mulighetens arena REGIONALT KULTURHUS 05 Helt i takt med Ole Vig ARILD BYE 06 Realisering

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Natur og Kultur som Folkehelse

Natur og Kultur som Folkehelse NaKuHel 25 år 1987 2012 Natur og Kultur som Folkehelse Konferanserapport Gunnar Tellnes, red. Nature and Culture as Public Health NaKuHel Norge Helsefremmende møteplasser Referanse: Tellnes Gunnar, red.

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID Løsningsfokusert tilnærming (i Norge kjent som LØFT) i rusarbeid tilbyr en måte å bistå rusavhengige med å skape et bedre liv, selv om personen ikke er villig til å erkjenne

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer

KULTURUTREDNINGEN 2014 (NOU). Rica Hell 30/10 2012.

KULTURUTREDNINGEN 2014 (NOU). Rica Hell 30/10 2012. KULTURUTREDNINGEN 2014 (NOU). Rica Hell 30/10 2012. Innledning. Er glade barn med funklende øyne fortsatt tema bare for øyeblikket og festtaler? Tja. Ifølge professor Anne Bamford som i 2009 og 2010 gjorde

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Riktig Hverdagsstjerner. rådgiver på plass Mange fra kvier Stovner seg for å ansette folk med uføretrygd i ordinær tilsetting.

Riktig Hverdagsstjerner. rådgiver på plass Mange fra kvier Stovner seg for å ansette folk med uføretrygd i ordinær tilsetting. UTVIKLING April Desember 2009 2007 Nummer 41 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering De-Ve-Lo-Pe av 2009-2010 kunnskap En sentral Kunstnere oppgave med for NAKU utviklingshemming

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer