Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Korrigert og presisert tall informasjon 12.mars 1

2 INNHOLD SIDE 1. INNLEDNING Barnehagelova formåls Kvalitetsplanen for Nøtterøy-barnehagene 4 2. BESKRIVELSE AV DAGENS BARNEHAGESTRUKTUR Oversikt over barnehagene og barnetall Kommunale barnehager Private barnehager Private familiebarnehager Åpen privat barnehage Kapasitet og fremtidig behov for barnehageplasser Kostnad pr barnehageplass og ved ledig plass Status på kommunale bygg og krav til arealer Organisering av barnegrupper i kommunale barnehager Personal organisering i kommunale barnehager Analyse av dagens struktur 9 3. ADMINISTRASJON OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Styrerfunksjon og oppgaver i kommunale barnehager SBK og barnehagerelaterte oppgaver ÅPNINGSTIDER OG TILGJENGELIGHET I KOMMUNALE BARNEHAGER Dagens praksis og bakgrunn for denne Differensierte plasser Vurdering av behov og tilbud PRIVATE BARNEHAGER Gjeldende avtaler og tilskudd Telletidspunkt for barn i barnehagen Kommunalt tilskudd Vedtektsfestet rett og opptakskriterier VURDERINGER OG UTFORDRINGER Barnehagestruktur Størrelse og organisering av barnehagene Økonomiske konsekvenser 16 2

3 1. INNLEDNING I 2009 trådte retten til barnehageplass i kraft. Det er nå stilt krav i forskrift om rammeplan/kvalitetsplan for barnehagens innhold og oppgaver, at barnehagene skal jobbe aktivt og systematisk for å stimulere til barns læring og utvikling. Dvs samme som i skoleplanene. Fra 1. januar 2011 overtok kommunene hele ansvaret for å fullfinansiere barnehagene. Mens andre oppgaver innen blant annet helse og utdanning allerede har vært rammefinansiert i en årrekke, har barnehageområdet vært unntatt inntil målet om full barnehagedekning var nådd. Ved at kommunene overtok ansvaret for å finansiere barnehagene, innebærer dette plikt til å finansiere de private barnehagene som allerede er i drift eller har søkt om godkjenning per Barnehagelova 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 3

4 1.2 Kvalitetsplan for Nøtterøy barnehagene Med utgangspunkt i St. melding nr 27 ble det våren 2000 nedsatt en gruppe styrere som skulle arbeide med kvalitetsutvikling i Nøtterøy-barnehagene. Dette arbeidet resulterte i kvalitetsdokumentet Den gode barnehagen i Nøtterøy, desember Dokumentet var et styringsverktøy for dokumentasjon og evaluering. Høsten 2008 startet arbeidet med å revidere dokumentet etter de nasjonale retningslinjene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dokumentet Kvalitet i Nøtterøy-barnehagene har vært gjeldende fra november 2009 som et styringsverktøy. I tillegg ble det vedtatt at språk og språkstimulering skulle være kommunens satsningsområde. Høsten 2012 ble arbeidet med å lage en ny kvalitetsplan igangsatt. Denne planen har en annen oppbygning enn den forrige versjon av Kvalitet i Nøtterøy-barnehagen. Planen har fått samme oppbygning som kvalitetsplan for Nøtterøy skolen. Den nye kvalitetsplanen er for framtidens barnehage. Planen skal opp til politisk behandling høsten Arbeidsgruppas medlemmer er 2 private styrere, 2 kommunale styrere, hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet og fagleder barnehage fra skole- og barnehagekontoret. Det er en kontinuerlig prosess mellom arbeidsgruppa og styrerne i både kommunale og private barnehager. Gruppa lager forslag til planens innhold som sendes ut på høring til barnehagene slik at alle barnehageansatte får medvirke til planens innhold. 2. BESKRIVELSE AV DAGENS BARNEHAGESTRUKTUR 2.1 Oversikt over barnehagene og barnetall Kommunale barnehager barn små store barn avd plasser Leke- og oppholdsareal barn Føynland barnehage ** Gipø barnehage Herstadaløkka barnehage Hårkollen barnehage * 20 Labakken barnehage Oserød barnehage 60*** * ( Sjøstjerna) Teiehøyden barnehage Torød barnehage Vestskogen barnehage * 18 Sum (519) 131 *Barnehager med større godkjent areal, se pkt 2.3 ** Føynland barnehage har barnehageåret 2012/2013 en utvidet gruppe for skolestartere. Neste barnehageår vil det bli plass til 36 store barn. *** Tallet inkluderer også barna på Sjøstjerna. Skolestartere

5 2.1.2 Private barnehager barn små barn store barn avd Godkjent Plasser 2013 Barnas Have Brattås barnehage Hundremeterskogen Knerten* Smidsrød Steiner barnehagen Teie kirkes barnehage Tirliltoppen SUM * Knerten utvides fra 30 til 60 plasser oktober/november 2013 Skole- Startere Private familiebarnehager pr barn små store avd Godkjent Plasser 2013 barn barn Kronli fam.bhg Skarphaga fam.bhg Stabburet fam.bhg Steiner bhg fam.bhg Trollbo* SUM * Trollbo legges ned fra Skolestartere er ikke med i de videre oppsettende for rettighetsbarn og behov for barnehageplasser Åpen privat barnehage barn små barn store barn avd Godkjent Plasser 2013 Tripp Trapp Tilbud om kortidsplasser for hjemmeværende og inngår derfor ikke oversikt over kapasitet og behov. Skole- Startere Kapasitet og fremtidig behov Rett til plass i barnehage fremgår av 12 a i barnehagelova: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage, fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Tallene som fremkommer fra folkeregistret desember 2012 viser at Nøtterøy har 1136 barn i alderen 0 5 år. Totalt sett er det født 210 barn i I søknad om barnehageplass viser foreløpig oversikt at det er søkt om plass for åringer, født innen utgangen av august 2012, hvorav 19 av disse kommer fra andre kommuner. 5

6 Barn i barnehage pr (fra årsmeldingen) Fødselsår Rettighets barn totalt i kommunen Barn i barnehage pr årskull 2012* (før 1.sept. Barn i kommunale barnehager søkt bhg.pl aug.13) (skolestartere) SUM * Samlet antall barn født i 2012 er 210 * Barn i barnehage inneholder også barn fra andre kommuner Barn i private barnehager Oversikt hentet ut fra årsmeldinger fra barnehagene viser at det i inneværende barnehage år 2012/2013 er tatt inn 26 barn født etter og 4 barn født i Totalt 30 barn som ikke er rettighetsbarn. Videre kommer 33 barn fra andre kommuner i de private barnehagen. Det i dag 13 barn bosatt på Nøtterøy som har barnehageplass i annen kommune. Barn født 2007 og før utgjør 253 barn som blir skolestartere til høsten. Andelen barn i % som har plass i barnehage i Nøtterøy og landet, var flg. pr : Hyppighet Nøtterøy Landet 0 år 13,3 4,6 1-2 år 89,2 80,4 3-5 år 99,6 97,0 Knerten skal høsten 2013 endres fra 2 til 4. avdelinger og øker da antall plasser med 30. Det er forutsatt at Teiehøyden godkjennes med 99 plasser. Ved å bruke tallene over for å se på kapasitet neste barnehage år får vi: plasser plasser på Sjøstjerna rettighets barn barn antatt Sjøstjerna Overkapasitet 118 barn andre kommuner* 55 Overkapasitet barnehage 63 Reduksjon 2 avd, budsjettvedtak 27 Korrigert overkapasitet pr Utsatt oppstart 30 plasser Knerten 30 Overkapasitet pr * Forutsetter at barn med annen bostedskommune enn Nøtterøy som har søkt innen frist gis plass. Oversikten viser at det er full barnehagedekning med hensyn til rettighetsbarn. Dette er gjort før omregning av små barn til større fra høst Da vil en relativ stor gruppe gå over fra liten til stor avdeling. Det er i dag 58 søknader om barnehageplass for barn født etter

7 2.2.1 Kostnad pr barnehageplass og ved ledig plass I kapittel 5 side 13 er driftstilskudd til private barnhager vist sammenlignet med tall fra andre kommuner. Satsene utarbeides ut i fra vedtatt budsjett 2013 og reflekterer snitt netto kostnad pr. barn i kommunal barnehage. For 2013 er dette beregnet til kr for små barn og kr for store barn. Satsene beregnes ved å fordele kommunens samlede kostnader på små og store barn og dividere disse fordelte kostnadene med antall små og store barn. Ved å ikke ha full kapasitetsutnyttelse i de kommunale barnehagene (færre barn å fordele uendrede driftskostnader på), fremkommer kostnad for kommunen pr. ledig plass slik: Små barn: Når kommunens samlede kostnader til kommunale barnehager divideres på ett færre barn 0-2 år, betyr det at satsene nevnt i første avsnitt øker. I henhold til KS sin beregningsmodell for tilskudd til private barnehager øker satsene til kr for små barn og kr for store barn. Dersom disse satsene ble lagt til grunn for tilskuddsberegningen til de private barnehagene (satsene multiplisert med antall små og store barn i private barnehager), øker samlet tilskuddsutbetaling med kr I tillegg taper kommunen foreldrebetaling for et barn med kr Sum kostnad/mindreinntekt er kr Store barn: Når kommunens samlede kostnader til kommunale barnehager divideres på ett færre barn 3-5 år, betyr det at satsene nevnt i første avsnitt øker. I henhold til KS sin beregningsmodell for tilskudd til private barnehager øker satsene til kr for små barn og kr for store barn. Dersom disse satsene ble lagt til grunn for tilskuddsberegningen til de private barnehagene (satsene multiplisert med antall små og store barn i private barnehager), øker samlet tilskuddsutbetaling med kr I tillegg taper kommunen foreldrebetaling for et barn med kr Sum kostnad/mindreinntekt er kr Beregnet av økonomi avdelingen med utgangspunkt i vedtatt budsjett for Status på kommunale bygg og krav til arealer Kunnskapsdepartementet har i merknad til 10 i barnehagelova gitt en veiledende arealnorm, som sier at barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto pr barn over 3 år og om lag 1/3 mer pr barn under 3 år, dvs. 5,3 kvadratmeter pr barn. I vedtektene for de kommunale barnehage har kommunen i dag satt areal kravet til henholdsvis 4 og 5,5 kvadratmeter pr barn. Dette danner grunnlaget for hvor mange plasser som godkjennes i den enkelte kommunale barnehage. Godkjenning av de private barnehagene gjøres etter veiledende arealnorm. Det stilles krav til barnehagens lokaler og ute områder bl.a i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. I de kommunale barnehagene er det ubenyttet areal som kan benyttes til nye barnehageplasser: * Hårkollen barnehage 350 kvadratmeter, kan utvides med > 2 avdelinger * Vestskogen 83 kvadratmeter, kan utvides med 1 avdeling * Oserød barnehage 110 kvadratmeter, brukes til forsterket avdeling Sjøstjerna For de øvrige barnehagene er det ikke arealer som gir mulighet for utvidelse med flere avdelinger. 7

8 Oversikt over samlet inneareal og uteareal eksklusiv parkeringsareal o.l, gitt av eiendomsforvaltningen, viser følgende; Inneareal kvm Uteareal kvm Vestskogen bh Gipø bh Føynland bh Herstadløkken bh Labakken bh Torød bh Oserød bh Hårkollen bh Oversikten her er brutto inneareal og skiller ikke på godkjent leke- og oppholdsareal og annet som for eksempel personal rom, toalett, grovgarderobe m.v Tilstandsrapport for bygningsmassen til de kommunale barnehagene er utarbeidet av eiendomsforvaltningen som viser oversikt over behov for utbedringer. Det er på bakgrunn av tilstandsrapportene gjort følgende kostnads estimat: Estimerte vedlikeholdsutgifter Vestskogen bh Kr ,- Gipø bh Kr ,- Føynland bh Kr ,- Herstadløkken bh Kr ,- Labakken bh Kr ,- Torød bh Kr ,- Oserød bh Kr ,- Hårkollen bh Kr ,- Tilstandsskjema følger som vedlegg 2.4 Organisering av barnegrupper i kommunale barnehager I 2011 gjorde Internasjonal Research Institut of Stavanger AS (IRIS) en undersøkelse på vegne av Kunnskapsdepartementet, hvor en så på organisering av barnehager og organiseringens betydning for kvalitet. IRIS rapporten har definert barnehagene som følger: Små barnehager < 30 barn Mellomstore barnehager barn Store barnehager > 80 barn Rapporten peker på at de minste barnehagene kjennetegnes av oversiktlighet, nærhet og tillitt. Begrensningen ligger i mulighet for faglig utvikling som følge av få ansatte pedagoger. 8

9 De store barnehagene er mer komplekse og pedagogisk leder bruker mer tid på planlegging og organisering enn i de små barnehagene. En styrke er at det gis gode muligheter for faglig utvikling og nytenkning. Mellomstore barnehager ser i rapporten ut til å kombinere de to andre type barnehager styrker med tillitt, stabilitet og faglig utvikling. Som det fremkommer i pkt 2.1 oversikt over Nøtterøy kommunale barnehager, er det stor variasjon i barnehagenes størrelse fra den minste med 2 avdelinger og 27 barn til den største i dag med 7 avdelinger og 99 barn. 2.5 Personal organisering i kommunale barnehager IRIS rapporten anser størrelsen på barnegruppene i barnehagene og antall barn pr ansatt, som et helt udiskutabelt kvalitetsmål. Størrelsen på barnegruppene, sett i forhold til personalgruppa, er en vesentlig faktor for å ha tid og anledning til å skape trygge og gode relasjoner mellom barn og voksne. Felles for alle de kommunale barnehagene på Nøtterøy, er at de organiseres avdelingsvis uavhengig av samlet størrelse på barnehagen, med 1 pedagogisk leder og 2 assistenter pr barnegruppe med inntil 9 barn 0-3år og inntil 18 barn 3-5 år. Det er i dag 122 årsverk i de kommunale barnehagene fordelt på 8,8 styrere, 39,2 pedagoger og 74 assistenter/fagarbeidere. Bemanningsnormen for pedagogisk leder følger av Barnehagelovens 18. Assistent normen er satt som norm i de kommunale vedtektene for barnehagene. Felles for alle barnehagene er at det i.h.t Barnehagelova 17, er tilsatt egen styrer, som kommer i tillegg til pedagogiske ledere. Ved de største barnehagene er det i tillegg gitt ekstra administrasjonsressurs for pedagogisk leder på henholdsvis 50 % og 40 % stilling. Bemanningsnormen som er satt for de kommunale barnehagene er opp mot forslag som fremgår av høringsdokument til ny barnehagelov. Lovforslaget angir 1 ansatt pr 3 barn < 3år og 1 pedagog pr 6 barn < 3 år. Videre er det forslått at 25 % av assistentene i barnehage er barne- og ungdomsarbeidere. Nøtterøy kommune har de siste to årene hatt samarbeid med Tønsberg Ressurs hvor fast ansatte i barnehage er gitt tilbud om opplæring og mulighet for å kunne gjennomføre fagprøve for barne- og ungdomsarbeidere. Det søkes fagutdannede ved nytilsetting. I høringsdokumentet NOU2012:1 Til barnas beste, er det forslått en rimelig overgangstid med iverksettelse av ny bemanningsnorm hvor 2020 er foreslått. I St.melding. nr , heter det Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en arena for omsorg, lek, læring og sosial utjevning. Både IRIS 2011 og St.melding nr 41 understreker hvilken viktig faktor personalet er. Ledelse, sammensetning av personal og deres kompetanse er avgjørende for å skape en god barnehage. Samtidig som en må etterstrebe stabilt personale og mulighet for faglig utvikling og innovasjon. 2.6 Analyse av dagens struktur Med dagens barnehage struktur er det stor variasjon i samlet størrelse og areal for de ulike barnehagene. Dagens organisering av barnegruppene bygger på den samme bemanningsnormen. 9

10 En utfordring for de små barnehagene er at en rekke av kravene til lederoppgaver som skal løses i barnehagen, er den samme for alle. Dette vil derfor være en større utfordring i de minste barnehagene, hvor det ikke er tillagt ekstra administrasjons ressurs. En annen utfordring med dagens barnehage struktur er antall enheter sett i forhold til antall barn i de kommunale barnehagene. Utviklingen viser at dagens struktur gir en relativ høy driftskostnad pr barn som igjen reflekteres i tilskuddsnivået til de private barnehagene. En viktig faktor for å redusere kostnadsnivået er best mulig optimal kapasitets utnyttelse av de kommunale barnehagene. Dette innebærer blant annet å vurdere utnyttelse av ubenyttet areal kontra antall enheter, som vist i punkt 2.3. Av Kostra tallene for 2011 fremkommer det at Nøtterøy har høyere brutto driftsutgifter pr barn i kommunalbarnehager enn Vestfold gjennomsnittet og relativt mye høyere enn f.eks Horten kommune og Tønsberg kommune. Kostra tall, sammenlikning andre kommuner, brutto driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage C. Barnehager - nivå Stokke 0704 Tønsberg 0722 Nøtterøy 0701 Horten 0709 Larvik EKA07 Vestfold Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Kostra ADMINISTRASJON OG ADMINISTRATIV ORGANISERING 3.1 Styrerfunksjon og oppgaver i kommunale barnehager Styrer er daglig leder og arbeidsgivers representant i barnehagen. Styrer skal lede barnehagen og legge til rette for den pedagogiske virksomheten. Pedagogisk leder har et spesielt ansvar for å lede barnegruppen og arbeidet på avdelingen. Barnehagens ledelse er styrer og de pedagogiske lederne. Barnehagens ledelse har også et særlig ansvar for at den pedagogiske virksomheten planlegges, gjennomføres, dokumenteres og vurderes i tråd med barnehagelovens og rammeplanens føringer. Det er styrers og pedagogisk leders ansvar at det utvikles en felles forståelse for målene blant medarbeiderne, og for at foreldrene får god og tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet. 3.2 SBK og barnehagerelaterte oppgaver Skole- og barnehagekontoret er staben til kommunaldirektøren for oppvekst og kultursektoren. Kontoret skal ivareta både rollen som barnehageeier og barnehagemyndighet. Kontorets oppgave er å jobbe etter de statlige og kommunale føringene som er satt, samt støtte og veilede barnehagene i deres oppgaver. 10

11 4. ÅPNINGSTIDER OG TILGJENGELIGHET I KOMMUNALE BARNEHAGER Nøtterøy kommunes barnehager har åpningstid fastsettes av kommunestyret. Det fastsettes en arbeids- og ferieplan for hvert barnehageår. Åpningstiden er for tiden fra kl Julaften er barnehagen åpne til kl Barnehagene holdes stengt i romjulen, nyttårsaften, i påsken og tre uker i juli. Erfaringsmateriale fra 2010 vedrørende private barnehager i Nøtterøy kommune og fra kommunale barnehager i andre kommuner, viste at f.eks Tønsberg har normal åpningstid fra kl til kl 16.30, mens Stokke har fra kl til kl De private barnehagene på Nøtterøy har i hovedsak åpningstid fra kl til kl Verken i private barnehager i egen kommune eller i kommunale i andre kommuner er det gitt utvidet bemanning som følge av åpningstiden Men mange av barnehagene har utvidet barnegruppe og 4 ansatte på hver avdeling. Dette gjør det enklere å organisere tidlig og seinvakt i forhold til utvidet åpningstid. Daglig oppholdstid er inntil 9 timer pr dag. Avtalt oppholdstid i redusert plass for det enkelte barn er bindende. Endring av oppholdstid avgjøres administrativt. Fravær meldes til barnehagen så snart som mulig. I NOU 2012: 1 Til barnas beste, finner vi følgende om åpningstid: 99 prosent av landets barnehager har åpent 5 dager per uke (SSB). Blant norske barnehager er 10 timers åpningstid per dag det vanligste. Åpningstider per dag varierer fra 4 til 18 timer. 89 prosent av barnehagene hadde i 2010 en åpningstid på 9 10,5 timer per dag. Når det gjelder størrelse, har de minste barnehagene (under 30 barn) vesentlig kortere åpningstid enn de større, og det synes å være en tendens til at med økende størrelse stiger andelen med lengre åpningstid (Vassenden m. fl. 2011). Denne tendensen er imidlertid ikke entydig. Desto nyere barnehagen er, desto lengre åpningstid har den, selv om 10 timer per dag uansett er dominerende, uavhengig av oppstartsår. Det er ikke funnet lignende tendenser for barnehagens valg av organiseringsform. Så godt som alle barnehager opplyser at mer enn 80 prosent av personalet normalt er til stede mellom kl og 14.00, mens tiden før 8.30 og etter er preget av vesentlig færre av personalet til stede. I ytterflatene av barnehagedagen vil altså bemanningen være lavere, men barnegruppene vil fortsatt kunne være relativt store, jf. Vassenden m. fl. (2011) og Seland (2009). 4.1 Dagens praksis og bakgrunn for denne Med bakgrunn i at en del foreldre ikke var helt fornøyd med åpnings- og lukketidene i de kommunale barnehagene, ble det i 2010 foretatt en spørreundersøkelse. Resultatet av undersøkelsen ble forelagt Hovedutvalget for oppvekst- og kultur som ga sin tilslutning til at åpningstiden i barnehagene skulle vurderes. Som oppfølging ble det foretatt en høring i barnehagene for å få kartlagt hvilke tidspunkt som var aktuelle. Samarbeidsutvalgene har i sin behandling gjennomgående gitt uttrykk for at utvidet åpningstid ikke må gå utover kvaliteten i barnehagen og at voksentettheten må opprettholdes. Høringen ga dette resultatet: spurt svart fra kl fra kl til kl til kl t/u > 45 t/u Føynland x Labakken Herstadløkka x Vestskogen x 11

12 Gipø x Teiehøyden Torød x Oserød Hårkollen Grindløkken x Skallestad x Spørreundersøkelse 2010 Sak om utvidelse ble behandlet i forbindelse med budsjett for 2010 og følgende ble vedtatt: De kommunale barnehagene utvider ikke åpningstiden utover dagens ordning nå. Formannskapet vil be hovedutvalget vurdere utvidet åpningstid i forbindelse med en helhetlig vurdering av barnehagetilbudet som følge av endringene i finansieringsordningen med sikte på oppstart fra 1. januar 2011.Dersom hovedutvalget finner at åpningstidene kan innføres uten budsjettmessige konsekvenser, gjøres dette fra Differensierte plasser I dagens vedtekter er det gitt mulighet for redusert oppholdstid i barnehagen med differensiert oppholdsbetaling. Dog er det slik at etter forskrift til barnehagelova kan ikke 2 barn dele en plass. Konsekvensen er at barn med redusert plass utløser samme bemanningskrav som om de var i hel plass. Det er i dag 27 barn i de kommunale barnehagene med redusert plass. Samlet merkostnad for kommunen ved dette tilbudet er av økonomi avdelingen beregnet ca kr ,- i årskostnad. Tallet fremkommer slik: Oppholdsbetaling Hele plasser 27 x 2330 x 11 = Red plasser 27 x 1865 x 11 = Merinntekt ved hele plasser Tilskudd private bhg Dersom reduserte plasser erstattes med hele plasser, vil satsene for tilskudd pr. barn til de private bhg reduseres. Satser Satser Reduksjon red plasser hele plasser Små barn Store barn Ut fra budsjettert antall private plasser i 2013 gir dette en reduksjon i samlet tilskudd til de private bhg Tilskudd ved red plasser Tilskudd ved hele plasser Reduksjon tilskudd Sum merinntekt/reduksjon tilskudd Sum pr. barn med red plass

13 4.3 Vurdering av behov og tilbud Etter at det ble gitt rett til barnehageplass og ettersom tilbudet har blitt bygget opp har foresattes forventninger og krav til barnehageplass endret seg. Da det for noen år tilbake var viktigst om man fikk plass eller ikke, så er det nå mer fokus på tilgjengelighet, innhold og bemanning og åpningstider. Når en også ser av oversikten at det er flere barnehageplasser enn rettighetsbarn, vil de kommunale barnehagene kunne komme i et konkurranse forhold med de private med hensyn til kvalitet og service. Åpningstid vil derfor være et punkt som igjen bør vurderes. Et annet moment som fremkommer i tilbakemeldinger fra de kommunale barnehagene er at de ikke har mulighet til å ta inn søsken, som ikke er rettighets barn. Noe de private kan gjøre i henhold til sine vedtekter. Av søknad om barnehageplasser for høsten 2013 fremkommer det at der hvor privat og kommunal barnehage ligger nær hverandre men med ulikt tilbud, er søknad til privat barnehage høyere. Av samlet søknader til barnehagene fra , fremkommer det at det totalt (nye + endingssøknad) er 260 søknader til de private barnehagene, mens det til de kommunale er 173 totalt. Tallene viser av netto nye søkere er det 66 flere nye søkere til de private barnehagene enn til de kommunale. I notat om endring i folketall og barnebefolkningen, fremkommer følgende: Pga befolkningens sammensetning i Nøtterøy kommune vil folketallet i de neste 10 årene holde seg på samme nivå som i dag uten inn og utflytting. Om folketallet likevel skal vokse blir derfor helt avhengig av innflyttingen til kommunen. Som i den siste 10 årsperioden, vil først og fremst innvandringen fra utlandet være avgjørende for folketallsutviklingen i kommunen framover. Kreftene som innvirker på den totale innvandringen til Norge, er det selvsagt lite den enkelte kommune kan gjøre noe med. Boligbyggingen er trolig en begrensning for innflyttingen til Nøtterøy. De omkringliggende kommunene viser sterk vekst i folketallet. Også for disse kommunene er det innvandringen fra utlandet som bidrar til den høye veksten, men antagelig pga høy boligbygging, får de en større andel av den totale innvandringen til landet, i forhold til sin andel av folketallet. Det finnes ikke tall som direkte viser innflyttingens betydning for barnetallene på Nøtterøy, men indirekte kan en hente ut et bilde av dette forholdet ved å studere utviklingen i størrelsen på barnekullene. I den siste tiårsperioden har det vært slik at fødselstallene gir en dårlig indikasjon på behovet for barnehageplasser og plasser i grunnskolen. Innflyttingen sørger for at kullene øker etter hvert som de blir eldre, særlig i de første leveårene. Fortsetter innvandringen til Norge omtrent som nå, og kommunen får omtrent samme andel av denne innvandringen framover som i de siste 10 årene, vil behovet for plasser holde seg omtrent på det nåværende nivået, for så å øke noe rundt Siden barnetallet totalt for kommunen øker lite, vil boligutbyggingen avgjøre hvilke kretser som øker og hvilke som reduseres mht barnetall. 13

14 5. PRIVATE BARNEHAGER Nøtterøy kommune har i dag samordnet opptak med 8 private barnehager og 5 familie barnehager. En familie barnehage avvikler gjeldene fra , mens en av de private barnehagene har gjort avtale om utvidelse fra 2 til 4 avdelinger. Innhentet estimerte tall fra noen av Vestfold kommunene viser at Nøtterøy kommune har høye satser for driftstilskudd til de private barnehagene og ligger over disse. Samtidig ser det ut til at merkostnaden for Nøtterøy har økt fra 2012 til 2013 sammenlignet med kommunene Tønsberg, Horten, Stokke og Sandefjord. Satser for driftstilskudd private ordinære barnehager og sammenlikning andre kommuner Nøtterøy Tønsberg Horten Stokke Sandefjord Små barn Store barn Differanse sammenlignet med Nøtterøy Små barn Store barn Gjeldende avtaler og kommunale tilskudd Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale tilskuddsatser jfm. forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Denne skal brukes av kommuner som ikke har egne tilsvarende barnehager. De nasjonale satsene for driftstilskudd private ordinære barnehager var for 2012 kr ,- for små og kr ,- for store barn. Satsene gjeldene for 2013 er henholdsvis kr og kr , Telletidspunkt for barn i barnehagen Telletidspunktet for barn i barnehagen er satt til hvert år etter nasjonale føringer. Barnehagene rapporterer via årsmeldingen pr Kommunalt tilskudd Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager regulerer grunnlaget for utmåling av tilskuddet til de private. Det statlige rammetilskuddet til finansiering av kommunens barnehagetilbud baserer seg på antall barn i alderen 1 5 år som bor i kommunen. 5.4 Vedtektsfestet rett og opptakskriterier 14

15 De private barnehagene foruten Smidsrød har etter 2 i forskrifts om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, gitt prioritet til ansattes barn og søsken. Dette inngår bl.a i tallene for barn fra andre kommuner. 6. VURDERINGER OG UTFORDRINGER 6.1 Barnehagestruktur Barnehagetilbudet er et viktig service tilbud for barnefamilier og tilbud, service, kvalitet og tilgjengelighet er viktige faktorer. Det er i dag en god spredning av barnehager fordelt i nærhet eller i de mest befolkningstette områdene på øya. En fremtidig struktur bør uavhengig av valg av antall barnehager eller størrelse på disse sikre at dette grunnrisset videreføres og at en ivaretar soner som Oserød/Torød, Brattås, Føynland, Herstad/Vestskogen/Teie. Teie/Vestskogen/Herstad krets: Tiriltoppen Vestskogen Herstadløkka Skarphaga fam. Teiehøyden Labakken Gipø Stabburet fam.bhg Teiekirke Hundremeterskogen Smidsrød Steinerbarnehagen Kronli fam.bhg Føynland krets: Føynland Knerten Brattås/Veierland krets: Brattås Oserød/Torød krets: Oserød Hårkollen Barnas Have Torød Tripp Trapp Det er kommunen som barnehagemyndighet som godkjenner søknad om etablering av privat barnehage i henhold til 10 i barnehagelova. I Ot.prp. nr. 72 ( ) presiseres fri etableringsrett og at kommunen ikke har anledning til å legge vekt på det lokale behovet for barnehage plasser eller følgende for det eksisterende barnehagetilbudet i kommunen. I forarbeidene til loven fremkommer det av Ot.prp. nr. 57 ( ) kapittel 7, "Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert." Endringen foreslås for at bestemmelsen skal være tydelig på at det er et skille mellom barnehagers rettigheter før og etter innlemmingen av barnehagetilskuddene i kommunerammen. Videre presiseres det i lovteksten at kommunene skal fastsette regler for det kommunale tilskuddet i forskrift. Innføring av rett til barnehageplass og nytt finansieringssystem ble innført når det var full barnehagedekning. En forutså at det kunne bli en utfordring for kommunene å håndtere en rett til finansiering for nye barnehager i en fullt utbygd sektor. Departementet uttrykte at kommunen som barnehagemyndighet må få de nødvendige verktøy til å dimensjonere barnehagetilbudet i tråd med lokale forhold og behov, med bl.a følgende begrunnelse; Det er flere hensyn som taler for fritt kommunalt skjønn. Blant annet vil kommunen ha behov for å styre tilbudet ut ifra demografiske forhold, fødselstall og lignende. Dersom kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen vil kommunenes 15

16 muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til befolkningens ønsker og behov øke. Et fritt kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å finansiere barnehager som fører til overetablering. En overetablering av nye barnehageplasser kan gi kommunene en svært kostnadskrevende barnehagestruktur. Dette kan føre til at flere barnehager i kommunen må drive med ledig kapasitet. Denne forutsetningen som ligger i forarbeidet til 14 i barnehagelova vil være viktig i det videre arbeidet for Nøtterøy kommune med å få laget retningslinjer for å regulere fremtidig etablering av barnehager. 6.2 Størrelse og organisering av barnehagene Pr. i dag eier Nøtterøy kommune 1 liten barnehage, 6 mellomstore barnehager og 2 store barnehager. Fordelen med større enheter er at organisasjonen blir mer robust. Det er flere på jobb, og man har større fleksibilitet ved f.eks sykdom, regulering av antall barn/avdelinger. I en større barnehage vil det også være flere pedagoger, og dette kan gi et større faglig utbytte. Ved større enheter blir det tillagt ekstra administrasjonsressurs, og da har man flere personer å dele oppgavene på. Ved færre og større enheter enn det Nøtterøy kommune har i dag, blir det også mulighet for å legge ut spesialpedagogisk ressurs til hver enkelt barnehage. Hvis spesialpedagogene har en fast barnehage de er i, får også barnehagene større fleksibilitet i bruken av denne ressursen. Det er en relativt høy kostnad at 27 barn skal få tilbud om redusert plass (33 t/uka). Hver redusert plass koster i overkant av kr. Barnehagene får ikke fylt opp den ledige kapasiteten med andre barn da dette utløser en ny pedagog. Noen private barnehager har tatt bort sitt tilbud om reduserte plasser. 6 av 8 ordinære private barnehager tilbyr reduserte plasser. Ingen familiebarnehager tilbyr reduserte plasser. 6.3 Økonomiske konsekvenser Det har fra 2010 og frem til i dag skjedd en endring i sammensetning av kommunale og private barnehageplasser. I 2010 ser en av kommuneplan at 59 % av barna var i kommunal barnehager og 41 % i private barnehager. Tall fra årsmeldingene pr viser nå at 47 % av barna er i kommunale barnehager, mens 53% i private. Samtidig med denne utviklingen har vi en vekst i private barnehageplasser fra , selv om vi tar hensyn til nedleggelse av Trollbo. Samlet netto driftsbudsjett 2013 for kommunale og private barnehager er 135 millioner kroner. Av dette utgjør budsjettert tilskudd til de private i millioner kroner. Det er viktig å få utarbeidet retningslinjer for Nøtterøy kommune som regulerer avtaler og finansieringstilskudd med nye private barnehager som vist i pkt 6.1. Konsekvensen for kommunen å ikke regulere dette, er som det fremgår av kap. 2 en økende kostnad og overkapasitet eller reduksjon i kommunale barnehageplasser. I budsjettvedtaket for 2013 er det lagt inn en forutsetning om reduksjon tilsvarende 2 avdelinger i kommunale barnehager. 16

17 Ved reduksjon i budsjett rammene for de kommunale barnhagene er det ulike måter å gjøre dette på. Man kan velge å ta ned barnetallet på flere barnehager eller man kan velge å ta hele reduksjonen ved en barnehage. Velges det smøre kuttet tynt utover medføre dette kutt i rammene for alle virksomhetene. En slik løsning bør derfor vurderes i forhold til endring i antall enheter. Velges en endring i struktur og antall vil en kunne opprettholde og til dels styrke det faglige miljø ved de enhetene som videreføres. Er ønsket få redusert brutto driftskostnad pr barn i kommunal barnehage mot Vestfold gjennomsnittet, vil en reduksjon av antall enheter være en vesentlig faktor. Ulike alternativer for innsparing utarbeidet av økonomiavdelingen: Ulike alternativer for avvikling kommunale plasser Forutsetninger: Tallgrunnlag fra budsjett assistenter og 1 pedleder pr. avd Tall i tusen Lønn assistent inkl. sosiale utgifter 470 Lønn pedleder inkl. sosiale utgifter 570 Vikarutgifter og overtid pr. ansatt inkl. sos utg 30 Øvrig drift inkl. kost pr. barn 5,8 Foreldrebetaling 28,4 Ved avvikling av enkeltavdelinger forutsettes 9 små barn pr. avd. barn i private barnehager holdes uendret. Tall i tusen Avvikling en 2-avdelings barnehage 5 mnd effekt Helårseffekt Lønn Øvrig drift Andel fellesutgifter Utgifter lokaler Foreldrebetaling Reduksjon tilskudd private barnehager Sum redusert utgift Avvikling en 3-avdelings barnehage 5 mnd effekt Helårseffekt Lønn Øvrig drift Andel fellesutgifter Utgifter lokaler Foreldrebetaling Reduksjon tilskudd private barnehager Sum redusert utgift

18 Avvikling en avdeling 5 mnd effekt Helårseffekt Lønn - 2 assistenter og 1 pedleder pr. avd Øvrig drift Andel fellesutgifter Utgifter lokaler Foreldrebetaling Økning tilskudd private barnehager Sum redusert utgift Avvikling tre enkeltavdelinger 5 mnd effekt Helårseffekt Lønn - 2 assistenter og 1 pedleder pr. avd Øvrig drift Andel fellesutgifter Utgifter lokaler Foreldrebetaling Økning tilskudd private barnehager Sum redusert utgift

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret. Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret. Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 1 INNHOLD SIDE 1. INNLEDNING 3 1.1 Barnehagelova formåls 3 1.2 Kvalitetsplanen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.03.2013 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra 15.08.13, Vedtatt av kommunestyret den 23.05.2013) 1.Eierforhold / forvaltning: 7 Barnehageiers ansvar Barnehageeier skal drive virksomheten

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Vedtekt for kommunal barnehage

Vedtekt for kommunal barnehage Vedtekt for kommunal barnehage Kommunestyrets vedtak 2. februar 2016 Erstatter kommunestyrets vedtak 13. mai 2014 1. Formål Siljan kommunes barnehage drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter,

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Eierforhold Solstrålen familiebarnehage er en privat barnehage med opp til 10 plasser for barn i alderen 0-3 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende.

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet,

Detaljer

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år.

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. VEDTEKTER 1 EIERFORHOLD Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens eiere er: Anne Fagrell, førskolelærer Monika Hoven, førskolelærer Liv

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE. 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING 1. Moskenes kommune eier og driver Reine og Sørvågen barnehage. 2. Tiltak som reguleres av Lov om barnehager ligger til formannskapet 3. Administrasjonutvalget er tillsettingsorgan

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.05.2012 1. Organisasjon De kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

BARNEHAGEVEDTEKTER FOR HØYLANDET KOMMUNE

BARNEHAGEVEDTEKTER FOR HØYLANDET KOMMUNE Høylandet kommune Administrasjonen BARNEHAGEVEDTEKTER FOR HØYLANDET KOMMUNE Gyldig fra: 15 august 2017. Sist endret: 24 april 2017 Vedtatt i kommunestyre sak 18/17. Generelt. Barnehagen skal drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune.

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. forvaltningsressurser. Vedtekter for kommunale barnehager i Bjugn Kommune Vedtatt av Bjugn kommunestyre 14.12.2001 Revidert av hovedutvalg for Oppvekst og

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter)

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) Vedtekter for Karveslettlia barnehage SA i henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) 1 Eierforhold Karveslettlia barnehage SA er et samvirkeforetak. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Seksjon barnehage Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 50 00 E-post: postmottak@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen Førskolelærer har det pedagogiske ansvaret

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen Førskolelærer har det pedagogiske ansvaret VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal gi opplysninger som er av betydning for

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Rådyrhagen FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4 Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORHOLD... 3 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av DRU 01.06.16 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold - forvaltning 3 02 Formål 3 03 Lovverk 3 04 Barnehagenes innhold 3 05 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon. Informasjon manifest mot mobbing. Til stede

Detaljer

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad Trøgstad kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad 13.12.2016 Gjeldende fra 01.01.2017 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker.

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker. Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Gjeldende etter vedtak i Tjenesteutvalget 19.11.15) 1. EIERFORHOLD Byremo barnehage og Konsmo barnehage eies og drives av Audnedal Kommune. Audnedal kommune

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 06.12.2016 1. FORMÅL Barnehagens formål er gitt i barnehagelovens 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Rennebu

Vedtekter for barnehagene i Rennebu 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 25.august 2011 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Lund, Kristiansand

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Lund, Kristiansand VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Lund, Kristiansand 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Møteinnkalling 4/2015

Møteinnkalling 4/2015 Møteinnkalling 4/2015 Utvalg: Hovedutvalg for livsløp og samhandling Møtested: Bekkfaret barnehage / Statens hus Møtedato: 11.06.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Margrethe Standahl,

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer