Sak 32/07 SØKNAD OM TILSKOT TIL STUDIETILBOD VED NTG GEILO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 32/07 SØKNAD OM TILSKOT TIL STUDIETILBOD VED NTG GEILO"

Transkript

1 Sak 32/07 SØKNAD OM TILSKOT TIL STUDIETILBOD VED NTG GEILO Saksopplysning Norges Toppidrettsgymnas (NTG), Geilo og Høgskolen i Buskerud (HiBu), avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, planlegg eit samarbeid om høgskulestudium i økonomi frå hausten I samband med dette søkjer HiBu om eit tilskot på kr , - Studiet er deltidsbasert (50 % i forhold til fullt studium). Bakgrunnen for samarbeidet er at ein del av elevane ved NTG ynskjer å halde fram med sportslig aktivitet i regi av NTG etter avslutta eksamen frå vidaregåande skule. Men studieprogrammet vil også vera eit tilbod andre interesserte i Hallingdal, som tilfredsstiller krava om generell studiekompetanse. Foreslått studiemodell er slik: 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester Grunnleggjande Finansregnskap med Marknadsføring Matematikk bedriftsøkonomi og regnskap analyse Organisasjon I IKT for økonomar Makroøkonomi Organisasjon 2 Studieprogram og tidspunkt for forelesingar vil bli tilpassa treningssamlingar og annen aktivitet på NTG. Total kostnadsramme for studieprogrammet er rekna til kr ,-. Der kr ,- skal gå til undervisning og rettleiing. Kr , - er satt av til utvikling, kr , - er administrasjon og reise og kr ,- er sensur og andre kostnader. Inntekter frå studentar er rekna til kr , finansiering frå HiBu kr og udekka beløp er kr I tillegg til udekka beløp søkjer HiBu om kr som ein viss garanti. Ut frå erfaringar kan det over ein to-årsperiode vera vanskeleg å oppretthalde talet på studentar som starta i studieprogrammet. Med ei delvis ekstern finansiering vil det mykje større mogelegheit for at studiet blir sett i gang frå hausten Studieprogrammet skal i utgangspunktet hovudfinansierast ved at kvar student betaler kr pr kurs. Med utgangspunkt i studentgrunnlaget på NTG meiner HibU AT dette kan vera eit høgt tal. Erfaringar frå tidligare deltidstilbod i regi av HiBu tyder også på at det over ein to-årsperiode kan vera vanskeleg å oppretthalde talet på studentar som starta i studieprogrammet. Med delvis ekstern finansiering vil det vera betre mogelegheiter for at studiet blir sett i gang frå hausten Det er også usikkerheit knytt til betalingsevne hos de aktuelle kandidatane. Vurdering Utdanning og kompetanse er satsingsområde i Strategisk plan for Hallingdal og i fylkesplanen for Buskerud. Styrking av etter- og vidareutdanningstilbodet og desentralisert høgskuleutdanning er tiltak som har prioritet.

2 Planlagt studiemodell bør vera av interesse også for arbeidstakarar og bedrifter i Hallingdal, som etter- og vidareutdanning, og ikkje berre for tidlegare NTG-studentar. For elevar frå NTG vil det kunne bli lettare å halde fram med trening på Geilo i eit eller to år, dersom det er eit relevante høgskuletilbod i nærleiken. Noko som vil vera med på å legge til rette for eit ytterligare aktivt idrettsmiljø ved NTG og positive ringverknader for lokalsamfunnet på Geilo. Det er eit generelt studium som kan ha relevans for mange og det er positivt at det er eit fleksibelt studium. Det er basert på ulike modular utan ei bestemt rekkefølgje noko som gjer at ein kan starte undervegs og likevel fullføre studiet. Over 2 år vil det totalt vera 8 semester med 8 plassar pr. semester. Ut frå at kvar student skal betala kr pr kurs, tilsvarar dette kr Det er søkt om kr til dekning i forhold til for få studentar og/eller manglande betalingsevne. Dette tilsvarar 24 av totalt 64 studieplassar. I utgangspunktet er dette eit tiltak som bør kunne støttast med midlar frå partnarskapsavtala. Spørsmål som kan stillast er m.a: Om stor nok del av studentane ynskjer å bli i Hallingdal og finn seg ein arbeidsplass her. Om tilbodet er noko innbyggjarar og bedrifter vil nytte seg av Om ei støtte på ca.36% av studentinnbetalinga er i meste laget. Etter mitt syn er ideen god og bør prøvast ut. Graden av kor vellykka dette blir er sjølvsagt avhengig av studentar, men også kor godt NTG og HiBu klarar å marknadsføre og leggje tilrette studiet. Forslag til vedtak 1. Regionrådet for Hallingdal rår til det blir løyvd tilskot til etablering høgskulestudium i økonomi ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG), Geilo frå hausten Det blir løyvd kr , - til Høgskolen i Buskerud (HiBu) til oppstart av studiet. 2. I tillegg blir det løyvd inntil kr ,- for 2 år, som garanti ved for få studentar. Tilskotsbeløpet blir avrekna med utgangspunkt 8 studentar pr. semester og kr. 5000, - i tilskot pr. student færre enn dette. 3. Tilskotet blir finansiert av parterskapsavtala med Buskerud fylkeskommune for Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg: 1. Søknad frå Høgskolen i Buskerud, dat , (inn som epost ) 2. Brosjyre

3 Sak 32/07, vedlegg 1 Høgskolen i Buskerud Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Serviceboks HØNEFOSS Hønefoss 28. mars 2007 Regionrådet i Hallingdal Att. Knut Arne Gurigard Norges Toppidrettsgymnas (NTG), Geilo og Høgskolen i Buskerud (HiBu), avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, planlegger et samarbeid om høgskolestudier i økonomi fra høsten Studiet er deltidsbasert (50 % i forhold til fullt studium). Bakgrunnen for samarbeidet er at en del av elevene ved NTG ønsker å fortsette med sportslig aktivitet i regi av NTG etter endt eksamen fra videregående skole. Det vil være betydelig lettere for elevene å fortsette med trening på Geilo i et eller to år etter endt videregående skole dersom det finnes relevante høgskoletilbud i nærheten. I så måte er dette et ledd i å legge forholdene til rette for et ytterligere aktivt idrettsmiljø ved NTG. Dette vil også gi positive ringvirkninger til lokalsamfunnet på Geilo. Studiemodellen HiBu har anbefalt fremgår av tabellen nedenfor. Studieprogrammet vil også annonseres i lokalpresse og på andre måter slik at interesserte i Hallingdalsregionen vil kunne få opptak dersom de tilfredsstiller kravene om generell studiekompetanse. 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester Grunnleggende Finansregnskap med Markedsføring Matematikk bedriftsøkonomi og regnskap analyse Organisasjon I IKT for økonomer Makroøkonomi Organisasjon 2 Studieprogram og tidspunkt for forelesninger vil tilpasses treningssamlinger og annen aktivitet på NTG. Opplegget er tenkt gjennomført delvis med forelesere fra Høgskolen i Buskerud og delvis med lokale forelesere. Følgende inntekts- og kostnadsbudsjett legges til grunn for drift av studiet:

4 Sak 32/07, vedlegg 1 Inntekt/kostnad Beløp fordelt pr kurs Beløp fordelt pr semester (2 kurs) Beløp fordelt pr år (4 kurs) Beløp for det totale studieprogram Inntekt fra 8 betalende studenter Finansiering fra HiBu (studiepoengproduksjon) Foreløpig udekket Sum nødvendige inntekter Utvikling og etableringskostnader Undervisning og veiledning Reise og opphold for forelesere Faglig administrasjon Generell administrasjon Sensur, infrastruktur og andre kostnader Sum kostnader Det forutsettes at lokalene til NTG kan benyttes kostnadsfritt. Selv om udekket beløp er på kr søker vi om å få dekket et betydelig større beløp og begrunner det på følgende måte: Studieprogrammet skal i utgangspunktet hovedfinansieres ved at hver student betaler kr pr kurs. En må da sikre at det til enhver tid er 8 betalende studenter på hvert kurs. Med utgangspunkt i studentgrunnlaget på NTG kan dette være et høyt tall. Erfaringer fra tidligere deltidstilbud i regi av HiBu tyder også på at det over en toårsperiode kan være vanskelig å opprettholde det antall som startet i studieprogrammet. Med en delvis ekstern finansiering vil det derfor være en betydelig større sannsynlighet for at studiet blir igangsatt fra høsten Det er også usikkerhet knyttet til betalingsevne hos de aktuelle kandidatene. Dette understreker igjen stor nytte med en ekstern finansiering da kunne det være mulig å redusere prisen pr kurs og i tillegg være mulig å sette av noen midler til å sikre at studieprogrammet fullføres selv om det ikke er 8 fullt betalende studenter over alle fire semestre. Slik studieprogrammet er lagt opp vil ingen kurs i andre studieår bygge direkte på kurs i første år slik at det er mulig å for eksempel å starte opp på andre studieår og eventuelt fortsette på første år etterpå. Dette kan redusere risikoen for færre studenter andre år. Planen er at vi starter opp studieprogrammet annethvert år. Fagene er relevante for innpassing på enhver økonomiutdanning i Norge og i store deler av utlandet. Det er ingen forutsetning at studentene fortsetter på HiBu for å få en avsluttende høgskolegrad.

5 Sak 32/07, vedlegg 1 Vi håper dette tilbudet også vil være til stor nytte for Hallingdalsregionen og vi søker derfor om økonomisk støtte til utdanningsprogrammet. I utgangspunktet søker vi om kr over de to første årene. De to første årene vil være mer kostnadskrevende på grunn av utvikling- og igangsettingskostnader. Ekstern finansiering vil muliggjøre at tilbudet igangsettes med en langt lavere betaling fra studentene og vi har grunn til å tro at også mange utenfor NTG da vil finne tilbudet attraktivt. For Hallingdalsregionen betyr det økt kompetanse. Vi håper på positiv behandling av søknaden. For ytteligere spørsmål kan studieleder Bjørn Solheim eller dekan Hans Anton Stubberud ved HiBu kontaktes. På NTG er det rektor Bjarte Søgaard som er kontaktperson. Med vennlig hilsen Hans Anton Stubberud Dekan

6 Sak 32/07, vedlegg 2 Snø og studier! På Norges Toppidrettsgymnas (NTG), Geilo, vil Høgskolen i Buskerud tilby høgskolestudier på deltid. Studietilbudet vil være en del av høgskolens økonomisk-administrative studium og kan innpasses på de aller fleste høgskoler og universitet i Norge og i utlandet. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse. Studietilbudet er åpent for alle, men er spesialtilpasset for deg som vil kombinere høgskolestudier med satsing på alpint, snowboard, langrenn eller skiskyting ved NTG Geilo. Studiesamlingene blir tilpasset slik at det blir tatt hensyn til tunge/lette treningsperioder.

7 Sak 32/07, vedlegg 2 Litt om fagene: Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap: - Bedriften og dens plass i det økonomiske system - Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften - Kostnads- og inntektsteori - Tilpasninger under ulike markedsformer - Kalkulasjon og driftsregnskap - Kostnads-, resultat-, og volumanalyse - Optimalisering under restriksjoner - Enkle investeringskalkyler - Grunnleggende regnskap Organisasjon I: - Individers holdninger og motivasjon - Persepsjon, kognisjon og beslutningsatferd - Ledelse og ledelsesteorier - Mellommenneskelig relasjoner i organisasjoner - Grupper og intergrupperelasjoner - Ledelse og organisering av menneskelige ressurser. Finansregnskap med analyse: - Regnskapets oppbygging, standard kontoramme- og plan - Krav til regnskapet - Regnskapet som informasjonskilde - Registrering av forretningstransaksjoner - God regnskapsskikk - Regnskapsavslutning - Presentasjon av resultat og balanse etter regnskapsloven - Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader - Sammenhengen mellom regnskap og skatt - Regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet IKT for økonomer: - Informasjonssystemer, strategi, utvikling og bruk i virksomheter - Operativsystem, brukergrensesnitt og filbehandling - Tekstbehandling - Regneark - Presentasjonsutforming - Internett, elektronisk post - Databaser og systemutvikling Markedsføring: - Markedsføringens oppgaver - Markedsføringens historiske utvikling - Markedsføring og foretaksorienteringer - Grunnleggende definisjoner og begreper

8 Sak 32/07, vedlegg 2 Makroøkonomi: - Nasjonalregnskap - Etterspørsel og tilbud på makronivå - Multiplikatormodell med variablene: - Samlet aktivitetsnivå - Makro privat konsum - Makro private realinvesteringer - Offentlige utgifter og skatter - Handel med utlandet - Kapitalbevegelser - Valutamarkedet - Makroøkonomisk stabiliseringspolitikk Matematikk: - Funksjoner i en variabel - Derivasjon og funksjonsanalyse: - Anvendelse av derivasjon: - Eksponential og logaritmefunksjonen: - Finansmatematikk - Funksjoner av flere variable: - Enkel integralregning Organisasjon II - Ulike syn på organisasjoners rolle, forholdet til sine omgivelser, og styrbarhet - Organisasjoners mål og effektivitet - Utforming av organisasjoner - Styring av organisasjoner, styringsform og styringsmekanismer - Organisatoriske beslutninger, betydningen av disse, og politiske prosesser - Interorganisatoriske relasjoner - Organisasjonskultur og etikk

9 Sak 32/07, vedlegg 2 Studieprogrammet: Vil se slik ut (med forbehold om endringer): 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap Organisasjon I Finansregnskap med analyse IKT for økonomer Markedsføring Makroøkonomi Matematikk Organisasjon 2 Grenseløs Design: Alle studieenhetene er på 7.5 studiepoeng og ett studium på heltid er 60 studiepoeng pr. år. Et heltidsstudium er basert på fire fag pr semester.tilbudet på Geilo er halvparten av normal studieprogresjon. Det legges opp til færre undervisningstimer enn normalt pr kurs, men det blir gitt oppfølging og veiledning gjennom internett og telefon. Det blir i tillegg obligatoriske innleveringer som er et godt bidrag til økt læringseffekt. Studieprogrammet kan være en del av en bachelorgrad (tre år på heltid) i økonomi og administrasjon. Det kan også være en del av en generell bachelorgrad hvor du kan velge helt andre fagretninger. Hvis du lurer på noe kan du kontakte studieleder Bjørn Solheim på Høgskolen i Buskerud, e-post: eller tlf: For øvrig vil rektor Bjarte Søgaard være kontaktperson på Geilo, e-post: eller telefon For å søke på studiet tar du kontakt med NTG eller FOKUS-Ringerike på Høgskolen i Buskerud Hønefoss. Ferdig utfylte søknader kan sendes både NTG og høgskolen og de behandles av høgskolen etter søknadsfristen. Søknad: Søknadsfrist 10.mai Studiested: Undervisningen vil finne sted i NTG s lokaler på Geilo. Studieoppstart: 1.termin onsdag 15. august (eksamen november/desember) 2.termin mandag 18. februar (studiesamlinger april juni, eksamen slutten av juni) Pris: Pr studieenhet (7.5 studiepoeng): kr 5 000,-

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 1 Evaluering av studentprestasjoner Kvalitetsreformen preger for tiden U&H-sektorens hverdag. 3+2-modellen

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Sist endret 29.08.11 Fagplan Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Bachelor Programme in Auditing and Accounting (180 Sp) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste versjon vedtatt

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR SAK 24/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR Saksopplysning I brev frå initiativtakar Ove Fekene og Hallingdal Næringshage (motteke 27.8.2013) blir det søkt om kr. 300.000, til gjennomføring

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 17.10.06 1 Evaluering 2005: Oppgavetyper og resultater

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 18.02.09 Studiet er etablert: 24.04.03 STUDIEPLAN Bachelor i økonomi og administrasjon A. Overordna omtale

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010 UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET 18.8.2010 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010 Møtet ble holdt på styrerommet, 5. etg. I Christiesgate 13. Til stede: Forfall:

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer)

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) Side 1/40 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2., og 3. studieår Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST Side 1/17 BORG1010K Arbeids og organisasjonspsykologi - Gruppepresentasjon - Hjemmeeksamen 7,5 studiepoeng Norsk 1. år økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal tilegne seg grunnleggende

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc EFMD siviløkonom 2013/14 Foto: Nicolas Tourrenc Tyngden du trenger siviløkonomstudiet på Bi kombinerer faglig bredde med analytisk tyngde på en måte som gir deg kompetanse for et bredt sett av oppgaver

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/68 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Regnskapsanalyse av Espira Veldetun

Regnskapsanalyse av Espira Veldetun Regnskapsanalyse av Espira Veldetun barnehage AS (veldetun.espira.no) Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Trine Askeland, Eli Hestvik, Kari Haugland

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 89/15 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier Saksnr: 15/05960-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag:

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Innstilling høsten 2006 Asbjørn Strandbakken Johanne Spjelkavik Hilde Ruus 1. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat... 4 2. Sammendrag og forslag...

Detaljer