Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR INNTEKTSMODELL FOR HELSE SØR-ØST OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR INNTEKTSMODELL FOR HELSE SØR-ØST OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK"

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR INNTEKTSMODELL FOR HELSE SØR-ØST OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om videre arbeid med inntektsmodell for Helse Sør-Øst til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør iverksette prosjektarbeid for kriteriebaserte modeller for fordeling av inntekter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere, samt fordeling av kapitalinntekter. Styret ber om at resultater av disse prosjektene legges frem i en sak til styret i mai For de prehospitale tjenester konstaterer styret at manglende datagrunnlag gjør at utvikling av en kriteriebasert modell vil ta noe tid. Styret tar til orientering at Helse Sør-Øst må avvente et fungerende system for innhenting av datagrunnlag før man går videre med utvikling av en kriteriebasert modell på det prehospitale området. 3. Styret deler administrerende direktørs oppfatning om at det vil ta tid å utvikle finansieringsmekanismer som kan understøtte utvikling av god kvalitet i tjenestetilbudet. Styret ber om at det nedsettes en prosjektgruppe som arbeider videre med denne utfordringen og at det legges frem en sak for styret i september 2010 som redegjør for muligheter og beskriver konkrete finansieringsmekanismer som kan understøtte god kvalitet og kvalitetsforbedring. Hamar 15. september 2009 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 8

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Administrerende direktør viser til sak nr hvor det ble behandlet forslag til ny, kriteriebasert inntektsmodell for somatisk virksomhet. Styret fattet i saken vedtak som følger: 1. Målet med Helse Sør-Øst RHF sin nye kriteriebaserte inntektsmodell er å fordele inntekter til sykehusområdene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnader. 2. Styret slutter seg til prinsippene i ny kriteriebasert modell for inntektsfordeling for den somatiske virksomheten. 3. Det gjennomføres nye behovsanalyser på befolkningsgrunnlaget i Helse Sør-Øst når personidentifiserbare data fra Norsk Pasientregister blir tilgjengelige og konsesjonstillatelse foreligger. 4. Den økonomiske omfordelingen gjennomføres over perioden Det gjøres en vurdering av hvor mye av omfordelingen som skal tas det enkelte år når alle omfordelingskonsekvenser er kjent. 5. Det gjennomføres en ytterligere vurdering av størrelsen på enkelte elementer i modellen, bl.a. abonnementsprisen for spesialiserte tjenester. Det må også foretas en oppdatering av relevante data. Styret legger videre til grunn at alle elementer som kan tas inn i 2010 blir hensyntatt i modellen. Styret ber om at resultatet av dette blir presentert for styret når det foreligger. 6. Styret viser til at inntektsfordelingen og vilkår/aktivitetskrav i driftsavtalene med helseforetakene sammen skal sikre riktig prioritering og understøtte oppfyllelsen av de overordnede mål. 7. Styret ber administrerende direktør følge opp anbefalingene fra prosjektgruppen om et videre arbeid knyttet til å utvikle kriterier for inntektsfordeling til prehospitale tjenester, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern, spesialisert rehabilitering og kapital. 8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en vurdering av hvordan en kan bruke finansieringsmekanismer til å understøtte utvikling av god kvalitet i tjenestetilbudet. De ulike punktene i vedtaket er fulgt opp og styret orienteres i denne saken om status for de ulike oppfølgingspunktene. De deler av arbeidet med implementering av modellen som krever beslutninger i forhold til inntektsfordeling og budsjett for 2010, vil bli tatt opp i sak om budsjett 2010 som behandles av styret i møte 29. oktober. 2. Faktabeskrivelse: 2.1. Hva saken gjelder Saken redegjør for status innen arbeidet med: 1. Forprosjekt for inntektsmodell innen psykisk helsevern 2. Forprosjekt for inntektsmodell tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere 3. Forprosjekt for inntektsmodell pre-hospitale tjenester 4. Forprosjekt for inntektsmodell spesialisert rehabilitering 5. Forprosjekt for håndtering av kapitalelementet i inntektsmodellen. 6. Oppdatering av grunndata i modellen, og simulering av omfordelingsvirkninger med nye pasientstrøm-data 7. Prosesser for vurdering av enkelte elementer i modellen, herunder abonnementsprisen for spesialiserte tjenester. 8. Finansieringsmekanismer for å understøtte utvikling av god kvalitet i tjenestetilbudet 9. Kobling mellom inntektsfordeling og vilkår/aktivitetskrav i driftsavtalene. Side 2 av 8

3 1. Forprosjekt for inntektsmodell innen psykisk helsevern Det er i prosessen med å etablere en ny inntektsmodell stilt spørsmål ved om behovsvektene fra Magnussenutvalget på en god nok måte fanger opp storbyproblemene, for eksempel det forhold at innslaget av psykiatriske pasienter ser ut til å være større i byene. Videre er kostnadsvekten som beskriver behov hos innvandrere/flyktninger i modellen fra Magnussenutvalget satt på skjønnsmessig grunnlag. Administrerende direktør mener det er ønskelig å gjøre nye analyser på disse områdene med sikte på å forbedre den behovsmodellen for psykisk helsevern som er etablert av Magnussenutvalget. Det ble foretatt pasienttellinger ved psykiatriske institusjoner i 2007 (inneliggende) og 2008 (poliklinikk). Disse ble ikke benyttet i Magnussenutvalgets arbeid. Det er skrevet en rapport på basis av den første tellingen, men ikke foretatt analyser som kan danne utgangspunkt for nye kostnadsvekter. Rapporten er tilgjengelig hos Sintef, som også har kompetanse og erfaring til å analysere datasettet. Helse Sør-Øst RHF vil bestille en analyse av det nye settet av psykiatridata med henblikk på for å ta frem oppdaterte kriterier for beskrivelse av behov. Bestillingen gjøres i september 2009 og analysen vil forhåpentlig være avsluttet innen 1. februar Når det gjelder kostnadsmessige forhold i psykiatrien anbefales det at en tar utgangspunkt i kriteriesettet i kostnadskomponenten som er utviklet for somatiske tjenester. Dette tilpasses psykisk helsevern på grunnlag av nærmere vurderinger og oppdateres med data for psykisk helsevern (forskningspoeng, innvandrere m.m.). Det anbefales videre at en starter arbeidet med behovs- og kostnadsnøkler for psykisk helsevern gjennom etablering av en prosjektgruppe. Prosjektgruppen starter arbeidet høsten 2009 og leverer en rapport i april Det tas sikte på implementering av ny inntektsfordelingsmodell for psykiatrien fra Forprosjekt for inntektsmodell innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere Det ble foretatt en kartlegging av variabler som beskriver behovsvariasjoner i regi av International Research Institute of Stavanger (IRIS) i Denne er benyttet i Magnussenutvalgets arbeid. Det kan imidlertid også her stilles spørsmål ved håndteringen av storbyfaktoren. Et alternativ er å supplere analysene fra IRIS med KOSTRA-data fra perioden før statens overtakelse av spesialisert rusbehandling. Kommunene betalte den gangen for bruk av institusjonstjenester slik at KOSTRA vil representere et fullverdig datasett som gir muligheter for å utnytte kommunal variasjon i analyser av bruken av institusjonstjenester på dette feltet. Ulempen med denne tilnærmingen er at data er noen år gamle. På den annen side er dette de nyeste data som finnes på kommunenivå. Det anbefales at analysene fra Magnussenutvalget suppleres med analyser av KOSTRAdata. Analysene av KOSTRA-data kan gjennomføres i november/desember Når det gjelder kostnadsmessige forhold i TSB er situasjonen den samme som for psykisk helsevern; det er vanskelig å gjennomføre faglige analyser siden en ikke klarer å justere for variasjonen i pasientsammensetning. Det anbefales også her at en tar utgangspunkt i kriteriesettet i kostnadskomponenten for somatiske tjenester. Dette tilpasses TSB på grunnlag av nærmere vurderinger. Det anbefales at en starter arbeidet med behovs- og kostnadsnøkler for TSB parallelt med arbeidet med psykisk helsevern. Antakelig bør det være en felles prosjektgruppe for disse tjenesteområdene. Det tas sikte på implementering av ny inntektsfordelingsmodell for TSB fra Side 3 av 8

4 3. Forprosjekt for inntektsmodell innen prehospitale tjenester En arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet har i mars 2009 avgitt en rapport der en gjennomgår prehospitale tjenester med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten. I rapporten konkluderes det blant annet med at da det ikke er utviklet nasjonale standarder for virksomhetsregistreringer viste det seg vanskelig å innhente sammenlignbare data. Dette har svekket arbeidsgruppens mulighet til å besvare flere av de problemstillinger som er nedfelt i mandatet. Arbeidsgruppen sier videre at en er kjent med det arbeidet som er påbegynt av Helsedirektoratet for å kunne utvikle nasjonale data. En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Helse Sør-Øst RHF konkludert høsten 2008 med at det heller ikke innenfor Helse Sør-Øst er muligheter for å innhente sammenlignbare data. Manglende data gjør at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gjennomføre analyser som kan danne utgangspunkt for etablering av kriteriebaserte inntektsfordelingsmodeller på dette feltet. Det må først etableres et nasjonalt eller regionalt basert datagrunnlag, deretter må data genereres og analysene gjennomføres. Helse Sør-Øst RHF har gjennom kontakt med Helsedirektoratet og fått opplyst at HOD nå arbeider med planer om hvordan datainnsamlingen skal organiseres og at en beslutning på dette kan ventes i løpet av høsten Det tilrås derfor å avvente denne beslutningen før Helse Sør-Øst RHF legger opp sin strategi for etablering av et system for dataregistrering og innsamling. 4. Forprosjekt for inntektsmodell innen spesialisert rehabilitering Utfordringen rundt spesialisert rehabilitering knytter seg i stor grad til hvordan man skal avgrense og avregne forbruket av hhv enkel og kompleks rehabilitering, som er de to DRG ene som gir mål for aktivitet innen rehabilitering. Det er bl.a. usikkerhet knyttet til i hvilken grad DRG for kompleks rehabilitering fanger opp det faktiske ressursforbruket. Administrerende direktør vil komme tilbake til utfordringen rundt finansieringsmodell for spesialisert rehabilitering, og vil legge frem to alternative finansieringsmodeller for spesialisert rehabilitering i styresak om budsjett 2010 i møtet 29. oktober. 5. Forprosjekt for håndtering av kapitalelementet i inntektsmodellen I hovedprosjektet for ny inntektsmodell for Helse Sør-Øst ble fordeling av kapitalinntekter diskutert. Kapitalinntekter utgjør i budsjett 2009 ca 3,0 milliarder kroner. Det har vært behov for å få en oversikt over hvordan kapitalinntekter har vært fordelt til helseforetakene i perioden etter helsereformen. En slik oversikt kan danne utgangpunkt for en vurdering av hvorvidt enkelte helseforetak har et gunstigere eller mindre gunstig finansielt utgangspunkt enn andre, ved en eventuell overgang til en kriteriebasert modell. Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en slik oversikt, som vil bli sendt ut til helseforetakene for en kvalitetssikring. Arbeidet med å vurdere hvordan kapitalinntekter skal innarbeides i inntektsmodellen vil bli videreført. Det må vurderes alternative kriteriesett for fordeling, om hele kapitalinntekten skal fordeles kriteriebasert og hvordan kapitalinntekter til funksjonsområder utenfor ISF-finansiert somatikk skal håndteres. Helse Sør-Øst RHF vil organisere arbeidet med en kriteriebasert modell for fordeling av kapitalinntekter som et prosjekt med oppstart i løpet av høsten Resultatet av arbeidet Side 4 av 8

5 vil bli lagt frem for styret i mai Dette vil gi tid til en grundig behandling før eventuell implementering fra Oppdatering av grunndata i modellen og simulering av omfordelingsvirkninger med nye data for pasientstrømmene Det er gjort oppdatering av de variabler hvor nyere data er tilgjengelig. Befolkningstall, inklusive antall innvandrere, er oppdatert til SSB s beregninger pr Det er også gjort nye simuleringer av endringer i gjestepasientkostnader/-inntekter med NPR-data fra NPR-data fra 2008 inneholder også refusjonspoeng for poliklinisk aktivitet. Det er på grunnlagt av dette simulert et gjestepasientoppgjør mellom sykehusområdene som også inkluderer gjestepasientoppgjør for poliklinikk. Foreløpige beregninger gjestepasientoppgjør for polikliniske behandlinger basert på refusjonspoeng fra 2008 viser følgende konsekvenser: GP Polikl Konsekvens Kroner Akershus (17 028) Innlandet Oslo Sørlandet (5 419) Vestfold-Telemark (13 346) Vestre Viken (34 527) Østfold (7 109) Sum - Endringer som følge av oppdatering av befolkningstall og aktivitetsdata: Modell oppdateringer Sum endring Behov Kostnad Abonnement spes tjenester GP DRG Akershus (18 832) (2 516) (21 767) Innlandet (10 136) (15 059) (2 388) Oslo Sørlandet (111) (2 578) (2 160) Vestfold-Telemark (12 393) (9 184) (2 962) (3 295) Vestre Viken 307 (1 784) (3 559) Østfold (9 178) (4 353) (1 986) (4 502) Sum 0 (24 427) (0) 0 Den relativt store endringen i gjestepasientoppgjør som kommer frem for Akershus og Oslo antas å være en følge av flytteprosessen ved Akershus universitetssykehus HF som ble gjennomført i Pasientstrømmen for 2009 vil trolig vise at disse tjenestene igjen leveres fra Akershus universitetssykehus, og en oppdatering av simuleringen vil vise en omfordeling tilbake til Akershus universitetssykehus. Vurdering av sykehusområdenes forbruk sett opp mot det estimerte behovet er også oppdatert med aktivitetsdata fra NPR for (2007 lå til grunn i prosjektrapporten). Poliklinisk aktivitet er nå tatt med i vurderingen, i tillegg til at også aktivitet ved private rehabiliteringsinstitusjoner og avtalespesialister er hensyntatt. Side 5 av 8

6 Forbruk vs behov Forrige oppdatert m/refpoeng som DRGpoeng forbruk behov kombinert forbruk behov kombinert Akershus 93,88 % 91,23 % 2,65 % 94,36 % 91,11 % 3,25 % Innlandet 106,61 % 111,71 % -5,10 % 108,36 % 112,39 % -4,04 % Oslo 90,25 % 90,69 % -0,43 % 90,94 % 90,02 % 0,91 % Sørlandet 100,49 % 101,68 % -1,19 % 99,56 % 101,87 % -2,31 % Vestfold-Telemark 112,73 % 107,36 % 5,37 % 110,90 % 107,75 % 3,15 % Vestre Viken 101,17 % 96,33 % 4,83 % 100,70 % 96,51 % 4,19 % Østfold 98,40 % 107,18 % -8,78 % 98,64 % 107,39 % -8,75 % Oppdateringen med nye data viser at variasjonen i forbruksindeks er mindre. Særlig har det vært en reduksjon i forbruksindeksen for Telemark og Vestfold. Konklusjonen i forhold til å trekke inn økte inntekter til Telemark og Vestfold og Vestre Viken er likevel fortsatt den samme, da grensen for å vurdere forbruket som avvikende er satt til +/- 2% fra behovsindeksen. Foreløpig oversikt over totale omfordelingsvirkninger av modellen basert på de data som foreligger: Total omfordeling Kobling mot forbruk Oppdatert modell før forbruksutjevning GP poliklinikk Endringer som følge av oppdat Prosjektrap port før forbruksutje vning Akershus ( ) ( ) (17 028) (19 060) ( ) Innlandet (10 516) Oslo ( ) ( ) ( ) Sørlandet (5 419) (355) Telemark og Vestfold ( ) (13 346) (12 765) Vestre Viken (3 057) (34 527) Østfold (9 184) (7 109) (9 428) Tabellen viser fra høyre hvilken omfordelingsvirkning som ble beregnet og lagt til grunn i prosjektrapporten fra april 2009 som konsekvens av ny inntektsmodell. Deretter viser kolonnene endringer som følge av oppdatering av grunndata, og beregnede konsekvenser av etablering av gjestepasientoppgjør for poliklinisk aktivitet. Dette er summert opp i kolonnen oppdatert modell før forbruksutjevning, som viser modellens resultat uten at det tas hensyn til ulikheter i forbruk av helsetjenester. Kobling mot forbruk viser hvordan midler omfordeles dersom økte inntekter trekkes inn fra sykehusområder med høy forbruksindeks og deles ut igjen til alle. Siste kolonne, Total omfordeling, viser konsekvenser av inntektsmodellen for somatisk, ISF-finansiert virksomhet, med de siste tilgjengelige grunndata. Illustrasjonen på omfordelingsvirkningene som er presentert tar utgangpunkt i at modellen for somatisk, ISF-finansiert virksomhet fordeler ca 16,2 milliarder kroner av basisrammen på totalt ca 38,6 milliarder kroner til Helse Sør-Øst. 7. Vurdering av enkelte elementer i modellen, herunder abonnementsprisen for spesialiserte tjenester. Abonnementsprisen skal finansiere lands- og regionsfunksjoner. Nivået er avklart ved at modellen forutsetter 40,5 DRG-poeng pr 1000 innbyggere og det kun forventes mindre justeringer f eks som følge av at poliklinikk inkluderes i modellen. Oslo universitetssykehus HF har sammen med andre helseforetak samarbeidet med Helsedirektoratet for å etablere en nasjonal standard for å beregne kostnad per pasient. Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet har videre utarbeidet en modell som bygger på Side 6 av 8

7 denne standarden. Modellen bygger på kostnadsdata for hver av pasientene som ble behandlet ved Rikshospitalet i 2007 og Datagrunnlaget kan aggregeres til f eks gjennomsnittlig kostnad på en gitt pasientpopulasjon. Modellen har i utgangspunktet ekskludert forskning og undervisning og annen aktivitet som finansieres utenfor DRGfinansieringen. En utfordring med dagens system er at det ikke finnes tilgjenglig data som gir en fullstendig oversikt over lands- og regionsfunksjoner. Dette gjelder både nasjonalt og internt i OUS. Det er følgelig en utfordring å utøve en objektiv seleksjon i datagrunnlaget for å avgrense landsog regionsfunksjonene. Det er nødvendig å gjennomføre en omfattende prosess for en alternativ vurdering av nivå på prisen for spesialiserte tjenester. Administrerende direktør vil etablere en prosjektgruppe som skal arbeide videre med vurderinger av abonnementsmodellen for spesialiserte tjenester. Gruppen etableres i løpet av høsten 2009, og vil bli bedt om å levere rapport i tide til en behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF i mai Finansieringsmekanismer for å understøtte utvikling av god kvalitet i tjenestetilbudet Helse Sør-Øst har vedtatt en inntektsmodell for somatisk virksomhet som finansierer sykehusområdene basert på befolkningskarakteristika (basisramme) og aktivitet (innsatsstyrt aktivitet). Foruten insentivet som ligger i å tiltrekke seg pasienter gjennom fritt sykehusvalg, inneholder ikke den vedtatte modellen finansielle insitament for å tilby helsetjenester med god kvalitets og til kvalitetsforbedring. Dette er heller ikke gjort i andre regioner eller nasjonalt i Norge. Internasjonalt er det gjort prosjekter som kan gi ideer og støtte til et regionalt program for å gi finansielle insitamenter for kvalitet og kvalitetsforbedring i sykehus. Et konkret program er Health Quality Incentive Demonstration Project (HQID) som Center for Medicare and Medicade Services (CMS) har utviklet og implementert i USA (2003) sammen med Premier Inc. Et annet er Advancing Quality som er implementer i den nord-vestlige delen av England (NHS North West). Premier Inc. er partner også i dette prosjektet. Hovedideen i programmene er å utvikle kvalitetsindikatorer for kliniske områder, og belønne de sykehusene som: I. skårer best på kvalitetsindikatorene II. har størst kvalitetsforbedring fra foregående år Programmene er nå i ferd med å utvikle kvalitetsindikatorer også knyttet til pasientrapporterte kvalitetsmål (EQ5D) og til pasienttilfredshet. Bonusene som systemet har implementert finansieres ved at alle sykehusområdene bidrar med en lik andel, bestemt fra relativ størrelse på budsjettet. For eksempel, alle sykehusområdene bidrar med 1 % av budsjettet. Finansieringsmekanismen er budsjettnøytral for helseregionen. Den eksakte utformingen (styrken på) av insentivene er forskjellig i NHS North West og for CMS. I NHS North West belønnes de sykehusene som er bedre enn gjennomsnittet/har høyere forbedring enn gjennomsnittet. De 25 % beste sykehusene får størst bonus, tilsvarende 4 % av ISF-prisen. Sykehusene som ligger i intervallet fra 25 % - 50 % får bonus tilsvarende 2 % av ISF-prisen. I USA er den finansielle bonusen som gis lavere. Administrerende direktør anser at det er ønskelig å kunne implementere et system som gir økonomiske insitamenter til god kvalitet i behandlingstilbudet. Det er samtidig viktig å bruke tid på å utvikle et system som gir de riktige insitamenter i forhold til de overordnede og nasjonale og regionale prioriteringer. Side 7 av 8

8 Administrerende direktør vil sette ned en prosjektgruppe for å se på muligheter for å utvikle og etablere slike insitamenter. Gruppen vil ha med kompetanse fra universitetsmiljøene, må ha bred faglig deltagelse fra alle sykehusområder, og vil bli koordinert mot arbeid i nasjonal regi, som blant annet departement og direktorat. Gruppen må vurdere hvilke kliniske områder som kan inngå, hvordan data kan samles inn og behandles og anbefale konkrete systemer som burde kunne implementeres i løpet av en 2-års horisont. Gruppen vil bli etablert i løpet av høsten og administrerende direktør vil komme tilbake med en sak til styret i september 2010 med foreløpige resultater av gruppens arbeid. 9. Kobling mellom inntektsfordeling og vilkår/aktivitetskrav i driftsavtalene. Gjennom arbeidet med inntektsmodellen er det påvist en målbar og betydelig forskjell i tjenesteforbruket mellom de ulike sykehusområdene. Prosjektrapporten om ny inntektsmodell anbefaler at det gjøres en kobling mellom inntektsfordeling og forbruk av helsetjenester relativt til regionens totale forbruk. Dette vil bli fulgt opp gjennom budsjettprosessen for 2010, og synliggjort gjennom driftsavtalene for Sykehusområder med vesentlig høyere forbruk av helsetjenester vil bli gitt mindre anledning til å øke sin aktivitet, enn sykehusområder som viser at relativt lavt forbruk. Dette vil bli omtalt nærmere i styresaken om budsjett 2010 i møtet 29. oktober. 3. Administrerende direktørs vurderinger Det er administrerende direktørs vurdering at gjennom det arbeidet som er gjort siden styret behandlet sak om inntektsmodell i mai 2009, er det etablert et godt grunnlag for å kunne arbeide med videreutvikling av modellen. Det bør høsten 2009 igangsettes arbeid med å utvikle kriteriebaserte modeller for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere. Det bør igangsettes et arbeid for å fordele inntekter til å dekke kapitalkostnader. Innen alle disse områdene bør det implementeres nye inntektsmodeller fra Arbeidet med å utvikle en inntektsmodell for prehospitale tjenester må avvente resultatene fra det nasjonale arbeidet med datainnsamling som skjer i regi av HOD/Helsedirektoratet. Det bør arbeides videre med vurderinger av abonnementsprisen, med sikte på å avlevere en rapport om alternative tilnærminger til fastsettelse av denne våren Det legges frem en sak for styret i september 2010 som redegjør for muligheter for, og gir en beskrivelse av finansieringsmekanismer som kan understøtte god kvalitet og kvalitetsforbedring. Trykte vedlegg: Sak nr Inntektsmodell for Helse Sør-Øst. Med utskrift av styrets vedtak Side 8 av 8

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 024-2012 OPPDATERING OG VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR- ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 024-2012 OPPDATERING OG VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR- ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 024-2012 OPPDATERING OG VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR- ØST Forslag til vedtak: 1. Målet med utvikling

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST SAK NR 012-2014 VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST VEDLEGG Side 1 av 15 1. Bakgrunn Målet med utvikling av en kriteriebasert inntektsmodell for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1 Nytt i 2014 DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas DRG-forum 18.03.2013 1 Disposisjon Utrede og videreutvikle Kommunal medfinansiering (KMF) -for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) Utreder

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2012 SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2012 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 19. april

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 071-2014 ORIENTERINGSAK: PLAN FOR ORGANISERING, PRIORITERING OG LOKALISERING AV AVTALESPESIALISTER MOT 2020 Forslag

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Inntektsmodellprosjekt 2012

Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Inntektsmodellprosjekt 2012 Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF Inntektsmodellprosjekt 2012 Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Dato: 21. februar 2012 Innhold 1 Innledning... 4

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge.

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge. Saksbeh: Kjell Solstad Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/16 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 64/15 Fremskrivingsprosjektet, et datagrunnlag til bruk i Nasjonal helse og sykehusplan Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/498 Kjell Åsmund Salvesen Kjell Åsmund

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning NSHs heldagsmøte om helseøkonomi, 5.12.2011 Fredrik A.S.R. Hanssen seniorrådgiver Overordnede tema Informasjonskilder

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

Inntektsmodell 2013. Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13. Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør

Inntektsmodell 2013. Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13. Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør 1 Inntektsmodell 2013 Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13 Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Overordnet bilde 2 finansiering av HFene ISF (40 %) Takster (Helfo) Øremerkede tilsk.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 2 Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 Juni 2010 Rapport 1. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk... 6 2.2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto

ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto ISF for PSYKISK HELSEVERN snart realitet? DRG forum 9.3.2006 Leena Kiviluoto Hva ble sagt i DRG Forum 2004? ISF for psykiatri i Norge er det mulig? (t)ja.., MEN ikke uten samarbeid med andre land ikke

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Sluttrapport Dato: 24. april 2009 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Organisering

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Rapport IS- Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Saksbehandler: Økonomisjef Dato: 24.08.07 Versjon 1.0 Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Helse Nord RHF har arbeidet med en ny inntektsfordelingsmodell. Forslag fra

Detaljer

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto

Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert finansiering. NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Psykiatri, rus og rehabilitering. Forutsetninger for aktivitetsbasert NHS konferanse 3. desember 2007 Leena Kiviluoto Innhold først og fremst grunnlaget for mulige endringer i ssystemet Noen betraktninger

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Helsevesenet del II Reformer i spesialisthelsetjenesten. Jon Magnussen IIIC Høst 14

Helsevesenet del II Reformer i spesialisthelsetjenesten. Jon Magnussen IIIC Høst 14 Helsevesenet del II Reformer i spesialisthelsetjenesten Jon Magnussen IIIC Høst 14 Viktige reformer siste 20 år Innsatsstyrt finansiering 1997 Fritt sykehusvalg - 2001 Fastlegereformen 2001 Helseforetaksreformen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ny inntektsmodell for Helse Vest

Ny inntektsmodell for Helse Vest Ny inntektsmodell for Helse Vest Rapport fra prosjektgruppen Mai 2009 1 Innledning Helse Vest RHF satte vinteren 2009 ned en arbeidsgruppe for å revidere den eksisterende inntektsmodellen. Prosjektgruppen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer