MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Likestilling- og mangfoldsutvalget Møtested: Møllo 4.etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Likestilling- og mangfoldsutvalget Møtested: Møllo 4.etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Likestilling- og mangfoldsutvalget Møtested: Møllo 4.etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vigleik Tellnes Leder Side1

2 Side2

3 SAKSLISTE Utvalgssaksnr PS 1/14 PS 2/14 PS 3/14 Innhold U.off. Arkivsaksnr GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL Valg av medlemmer til medvirkningsgruppe Kommuneplanens samfunnsdel 2013/9702 PS 4/14 Likestilling -og mangfoldspris 2014/1777 Side3

4 PS1/14GODKJENNINGAVINNKALLINGOGSAKSLISTE PS2/14GODKJENNINGAVPROTOKOLL Side4

5 VALG AV MEDLEMMER TIL MEDVIRKNINGSGRUPPE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 9/ Flerkulturelt råd 5/ Likestilling- og mangfoldsutvalget 3/ Råd for funksjonshemmede Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2013/ Møtebehandling i Flerkulturelt råd , sak 5/14: Vedtak: Følgende person velges ut til å delta i medvirkningsgruppen til Kommuneplanens samfunnsdel fra Flerkulturelt råd: Mukadas Satarova. Behandling: Forslag fra flerkulturelt råd: Følgende person velges ut til å delta i medvirkningsgruppen til Kommuneplanens samfunnsdel fra Flerkulturelt råd: Mukadas Satarova. Avstemming: Enstemmig. Side5

6 Møtebehandling i Eldrerådet Vedtak: Følgende personer velges ut til å delta i medvirkningsgruppen til Kommuneplanens samfunnsdel fra Eldrerådet: 1. Øystein Holmelid Rådet etterlyser punkter i samfunnsplanen hvor eldre er tatt med i satsningsområdene i den kommunale planleggingen. Eldrerådet ønsker også større fokus på eldre i utarbeidelsen av andre kommunale planer. Behandling: Planlegger Seksjon plan og utvikling, Synne Guldberg orienterte. Eldrerådet fremmet rådmannens innstilling med følgende tilleggspunkt: Følgende personer velges ut til å delta i medvirkningsgruppen til Kommuneplanens samfunnsdel fra Eldrerådet: 1. Øystein Holmelid Rådet etterlyser punkter i samfunnsplanen hvor eldre er tatt med i satsningsområdene i den kommunale planleggingen. Eldrerådet ønsker også større fokus på eldre i utarbeidelsen av andre kommunale planer. Avstemming: Eldrerådets forslag: Enstemmig. RÅDMANNENS INNSTILLING: Følgende personer velges ut til å delta i medvirkningsgruppen til Kommuneplanens samfunnsdel fra : SAMMENDRAG Askøy kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å rullere kommuneplanens samfunnsdel. I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanen er det ønskelig med bred medvirkning og engasjement fra både organisasjoner, politiske utvalg og innbyggere. Som en del av medvirkningen skal det settes ned medvirkningsgrupper bestående av representanter fra råd, utvalg og organisasjoner. Medvirkningsgruppene skal bidra til planen gjennom prosesser underveis i utarbeidelsen av planen. Vi ber om at det velges ut en eller to deltakere som kan stille på møtene. Avgjøres av: Side6

7 Behandles i følgende utvalg: Videre saksgang: Saksopplysninger: Askøy kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å rullere kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan som skal gi grunnlag for kommunens øvrige planlegging og sektorenes virksomhet. Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder og hvilken retning kommunen ønsker å gå. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden mars juni I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanen er det ønskelig med bred medvirkning og engasjement fra både organisasjoner, politiske utvalg og innbyggere. Som en del av medvirkningen skal det settes ned medvirkningsgrupper bestående av representanter fra råd, utvalg og organisasjoner. Medvirkningsgruppene skal bidra til planen gjennom prosesser underveis i utarbeidelsen av planen. Følgende råd, utvalg og organisasjoner er invitert til å delta i medvirkningsgruppene: Barn- og unges representant Eldrerådet Flerkulturelt råd Likestillings- og mangfoldsutvalget Vilt- og innlandsfiskenemda Råd for funksjonshemmede UKS Idrettsrådet Sang- og Musikksamskipnad Kommunalt Foreldreutvalg Foreldreutvalg for barnehager Naturvernforbundet Askøy Næringslivsforening Askøy Kvinne og familielag Det planlegges tre møter. Det første møtet vil avholdes når planprogrammet er på høring. Det andre møtet vil avholdes mens planen er under utarbeidelse høsten 2014, og det tredje møtet når selve planutkastet er på høring våren Vi ber om at det velges ut en eller to deltakere som kan stille på møtene. Det første møtet vil avholdes i kommunestyresalen mandag 7. april klokken Vurdering: Folkehelseperspektiv: Side7

8 Vedlegg: 1 Forslag til planprogram 2 Invitasjon til medvirkningsgrupper Kleppestø, Odd Magne Utkilen Rådmann Knut Natlandsmyr Fagsjef Side8

9 Kommuneplanens samfunnsdel Tett på utviklingen - tett på menneskene Forslag til planprogram Datert Side9

10

11 Forslag til planprogram, Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet Formålet med planarbeidet Viktige forutsetninger for planarbeidet Plan- og bygningsloven Nasjonale føringer Regionale føringer Kommunale føringer Samfunnsdelens satsingsområder Satsingsområde: Folkehelse Satsingsområde: Barn- og unge Satsingsområde: Tilhørighet og levende lokalsamfunn Satsingsområde: Næringsutvikling og verdiskaping Arealstrategi Organisering og medvirkning Organisering Fremdrift Medvirkning Viktige spørsmål i planarbeidet Side11

12 Forslag til planprogram, Bakgrunn for planarbeidet Kommuneplanlegging Kommuneplanen er kommunens viktigste verktøy for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling, arealforvaltning og tjenesteproduksjon. En samlet kommuneplan består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Gjennom kommunal planstrategi , vedtatt , har Kommunestyret vedtatt å starte opp revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan, som skal gi grunnlag for kommunens øvrige planlegging og sektorenes virksomhet. Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder. Samfunnsdelen er i tillegg med på å definere og formidle kommunens identitet og hvilken retning kommunen ønsker å gå. Planprogram For alle kommuneplaner skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet er en plan for planarbeidet og skal gjøre rede for formålet, planprosessen med frister og deltagere, opplegg for medvirkning, beskrivelse av hva planen skal omhandle og behov for utredninger. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til offentlige høringsinstanser og andre interesserte. I høringsperioden er det mulig å komme med merknader og innspill til planarbeidet. Med bakgrunn i merknader og innspill vil Kommunestyret vedta endelig planprogram. 2. Formålet med planarbeidet Kommunestyret har i K-sak 29/13, vedtatt ny visjon for Askøy kommune som skal legges til grunn for kommuneplanarbeidet: «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hovedmålet med planarbeidet er å utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Samfunnsdelen skal gi overordnede mål og strategier for den langsiktige og bærekraftige samfunnsutviklingen av Askøy kommune. For at planen skal bli et godt styringsverktøy har Formannskapet vedtatt at det settes følgende målsettinger for planarbeidet: Samfunnsdelen skal: - Være overordnet og tverrfaglig. - Forankre og synliggjøre kommunens nye visjon: «Tett på utviklingen tett på menneskene». - Vedta mål for befolkningsveksten. - Vedta tydelige satsingsområder som skal gis særlig oppmerksomhet i planperioden. For hvert satsingsområde skal det utarbeides mål (slik vil vi ha det) og strategier (slik gjør vi det). - Inneholde en arealstrategi som skal gi føringer for kommuneplanens arealdel. 2 Side12

13 Forslag til planprogram, Planprosessen skal: - Bidra til positiv omdømmebygging. - Være åpen og inkluderende og legge til rette for aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv og organisasjoner. - Forankre planarbeidet godt i kommunen både politisk og administrativt. - Videreutvikle og klargjøre forbindelsen mellom kommuneplanen og handlingsdel med økonomiplan, som skal rulleres årlig. 3. Viktige forutsetninger for planarbeidet Det er et viktig prinsipp at kommunene i sin planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 3.1 Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven legger de ytre rammene for hvordan kommunen skal drive sin planlegging. I lovens formålsparagraf 1-1 heter det at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Videre skal planlegging etter loven bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern. Planleggingen skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Loven fremhever prinsippet om universell utforming og hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. Plan- og bygningslovens 3-1 ramser opp viktige oppgaver og hensyn som planer etter loven skal ivareta. Denne paragrafen tydeliggjør imidlertid også at planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 3.2 Nasjonale føringer Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt. Nasjonale forventinger vedtatt i 2011, fokuserer på følgende hovedtema: Klima og energi By- og tettstedsutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskaping og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 3.3 Regionale føringer Regional planstrategi beskriver utviklingstrekk, utviklingsmuligheter og utfordringer for Hordaland i denne perioden. Dette er utfordringer som i stor grad er sammenfallende med de utfordringer Askøy peker på i sin planstrategi. 3 Side13

14 Forslag til planprogram, Den regionale planstrategien gir også en oversikt over gjeldende regionale planer som skal legges til grunn for kommunal planlegging. Det er i tillegg igangsatt en rekke planer som har betydning for Askøys egen planlegging. Særlig viktig for arbeidet med samfunnsdelen er følgende planarbeid: Regionale plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. Regional plan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Regional næringsplan Regional plan for folkehelsearbeid 3.4 Kommunale føringer Planstrategi Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven. Planstrategien skal drøfte kommunens utfordringer, og på bakgrunn av det ta stilling til kommunens totale planbehov. Planstrategi for Askøy kommune ble vedtatt av kommunestyret Planstrategien peker på følgende utfordringer for Askøysamfunnet i valgperioden: Askøys rolle i regionen Befolkningsvekst Bomiljø, lokalsamfunn og sentrumsområder Næring Natur, landskap og friluftsliv Samferdsel Samfunnssikkerhet, klima og miljø Helse og levekår Plansystem og kommunedelplaner Gjennom planstrategien har Kommunestyret også vedtatt et nytt plansystem for Askøy kommune. Vedtatt plansystem følger arbeidsdelingen i plan- og bygningsloven, der kommuneplanen fastsetter kommunens visjon og peker ut satsingsområder, tematiske kommunedelplaner utdyper ulike tema, og temaplaner konkretiserer og foreslår tiltak. Kommunens nye plansystem legger opp til at det skal utarbeides faste tematiske kommunedelplaner for følgende tema: Kommunedelplan Kultur og idrett Kommunedelplan Helse og levekår Kommunedelplan Oppvekst Kommunedelplan Næringsutvikling og verdiskaping Kommunedelplan Natur og landskap Kommunedelplan Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Kommunedelplan Organisasjon 4 Side14

15 Forslag til planprogram, Samfunnsdelens satsingsområder Samfunnsdelen er en overordnet plan som ikke tar for seg alle kommunens utfordringer, men peker ut de viktigste satsingsområdene i planperioden. Valg av satsingsområder for dette planarbeidet er gjort med bakgrunn i Kommunal planstrategi og forarbeidet til denne. Til arbeidet med planstrategien ble det utarbeidet et grunnlagsdokument som resultat av en bred prosess i organisasjonen. Tverrfaglige arbeidsgrupper gjennomførte SWOT-analyser for følgende tema: Helse og omsorg Livskvalitet og oppvekstmiljø Verdiskaping og næringsutvikling Samfunnssikkerhet, klima og miljø Sentrums- og bygdeutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Samferdsel og infrastruktur I tillegg gjennomførte alle arbeidsgruppene forenklede SWOT-analyser med tema folkehelse og barn- og unge. SWOT-analysene ble gjennomført høsten 2011, og peker på viktige utfordringer og muligheter for Askøy som organisasjon og som samfunn, ut fra administrasjonens ståsted. Grunnlagsdokumentet inneholder også utvalgte statistikker som gir et mer utfyllende og nyansert bilde av de hovedtrekk som fremkommer i SWOTanalysene. Grunnlagsdokumentet var bakgrunn for vedtak av Kommunal planstrategi som gir føringer for hvilke tema som skal vektlegges i samfunnsdelen. Formannskapet har i sak 137/13, vedtatt at Kommuneplanens samfunnsdel skal ha følgende satsingsområder: Barn og unge Folkehelse Næringsutvikling og verdiskaping Tilhørighet og levende lokalsamfunn Videre har Formannskapet vedtatt at forholdet til miljø, klima og sikkerhet skal tas med i vurderingen i arbeidet med samfunnsdelen. Under presenteres de ulike satsingsområdene, med status, utfordringer og muligheter. Dette skal brukes som et utgangspunkt for det videre arbeidet med samfunnsdelen. Til hvert satsingsområde er det utarbeidet viktige spørsmål til hjelp i medvirkningsprosessen. Disse finner en i kap Side15

16 Forslag til planprogram, Satsingsområde: Folkehelse Status Askøy har mange og gode naturgitte friluftslivs- rekreasjons- og naturområder. 90,5 prosent av alle barn mellom ett og to år går i barnehage. Andelen øker til 94,7 prosent for barn mellom tre og fem år. Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet. Andelen med videregående skole eller høyere utdanning er høyere enn landsnivået. Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt på Askøy er lavere enn i landet som helhet. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet. Hjerte- og karsykdom og sykdommer/plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt på Askøy enn i landet som helhet. Vi har en relativt ensartet boligstruktur, med stor overvekt av eneboliger. I forhold til antall kilometer med gang- og sykkelveg med kommunalt driftsansvar, er Askøy på sisteplass om vi sammenligner oss med de andre kommunene i vest. Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen (15-74 år) er på 1,4 prosent for Askøy (Norge = 1,7 prosent). Utfordringer Langsiktig, tverrfaglig og systematisk folkehelsearbeid. Utjevning av sosiale forskjeller i helse blant våre innbyggere. Ivareta en bærekraftig utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners behov. Skape oppvekstmiljø og sosiale møteplasser som møter befolkningsstruktur og -vekst. Tilrettelegging for mer gange og økt bruk av sykkel for å øke den daglige fysiske aktiviteten. Forebygging og helsefremming gjennom hele livsløpet. Få egen organisasjon til å tenke folkehelse i alt vi gjør. Sikre et kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Muligheter Enda mer og bedre samhandling om det helsefremmende og forebyggende arbeidet mellom kommune, det private næringsliv og frivillige lag og organisasjoner på Askøy. Fokus på forebygging fremfor behandling. Mer fokus og styrking av det lokale folkehelsearbeidet gjennom kommunens planlegging og planprosesser. Oppgradere og videreutvikle aktivitetsarealene på skoler og barnehager for å sikre barn og unge mulighet til mer fysisk aktivitet i hverdagen (skole- og fritid). Økt fokus på det helsefremmende og forebyggende arbeidet i barnehage og skole. Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten som et lavterskeltilbud til alle barn og unge. Videreutvikle frisklivssatsingen i Askøy kommune. 6 Side16

17 Forslag til planprogram, Satsingsområde: Barn- og unge Status Kommunen skiller seg ut som en kommune med høy andel barn. 27 % av innbyggerne er mellom 0 og 17 år. Tilflytting og den høye andel barn og unge gir press på tjenester til denne målgruppen. Fysiske rammer for tjenestetilbudet til barn og unge er under press. Barn og unge i Askøy har generelt gode oppvekstsvilkår med nærhet til barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner, natur og fritidstilbud. 9 av 10 barn mellom 1 og 2 år går i barnehage. Andelen øker med 5 prosent for barn mellom 3 og 5 år. Andelen med videregående skole eller høyere utdanning er høyere enn landsgjennomsnittet. Andelen 10. klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet. Psykiske vansker og sykdom fremstår som en særlig utfordring blant kommunens barn og unge. Kommunen har etablerte lavterskeltjenester til barn og unge som er med å bidra til tidlig innsats for familier i risiko. Askøy kommune har mange frivillige lag og organisasjoner for barn og unge Utfordringer Tjenestene til barn og unge er utfordret på kapasitet på grunn av befolkningsvekst og presset økonomi. Realisere satsinger som forebygging og tidlig innsats i tjenester med begrenset kapasitet. Utvikle gode fysiske rammer for tjenestene til barn og unge, både i forhold til skolebyggene og barnehagene sin kapasitet, lokalisering av hjelpetjenester samt behovet for lokaler til fritidsaktiviteter og organisasjoner. Helhetlig planlegging og strategiske satsinger på tvers av tjenester rettet mot barn og unge. Dårlig utbygd kollektivtilbud samt lite utbygd gang- og sykkelvegnett begrenser bevegelsesfriheten til barn og unge. Skape sammenhengende og helhetlige oppfølgingskjeder for barn og familier med behov for ekstra oppfølging er et område med vedvarende forbedringspotensial. Bygge opp tjenestetilbudet i takt med overføringen av oppgaver og ansvar fra stat til kommune. Møte behovet for et bredt og variert spekter av fritids- og kulturtilbud til barn og unge Muligheter Bevare og utvikle de gode oppvekstsvilkår, slik at alle barn og unge i Askøy har tilgang på: - Trygge voksne - Kvalitativt gode og helsefremmende barnehager og skoler - Natur-, kultur- og fritidsarenaer - Sammenhengende og meningsfull hjelp og oppfølging ved behov Øke innsatsen for barn og unge ved å ta utgangspunkt i behovet til den enkelte og sette sammen tjenestetilbudet deretter. Fortsette å rette fokus og øke kompetansen mot forebygging og tidlig innsats på de arenaer barn og ungdom ferdes. 7 Side17

18 Forslag til planprogram, Videreutvikle levende lokalsamfunn med møteplasser, aktiviteter og fritidstilbud til barn og unge som viktige bærebjelker. Forbedre helhetlige oppfølgingskjeder for barn og familier med behov for ekstra oppfølging. Styrke barn og unges deltakelse og muligheter til å drive med varierte aktiviteter ved blant annet å videreutvikle samarbeidet med frivilligheten. Sikre at barn og ungdom har god tilgang på informasjon og muligheter for medvirkning. 4.3 Satsingsområde: Tilhørighet og levende lokalsamfunn Status Attraktiv kommune med stor befolkningsvekst og boligutbygging. Askøy har en ung befolkning med høyere andel barn og lavere andel eldre enn landsgjennomsnittet. Ensidig boligstruktur der enebolig er den dominerende boligtypen. Biltrafikk står for størstedelen av klimagassutslippene på Askøy. Mangel på uformelle fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Askøy har mange gode friluftsområder og sammenhengende grøntdrag fra nord til sør. Nærhet og tilgang til sjøen er en viktig kvalitet ved bygdene. Askøy har mange lokale grendahus, velforeninger og frivillige organisasjoner som styrker tilhørigheten til lokalsamfunnet og gir en sterk bygdeidentitet. Utfordringer Press på infrastruktur og tjenestetilbud som blant annet gang og sykkelveg, skole, barnehage og helse. Skape en felles og tydelig Askøy-identitet Redusere biltrafikken Mangel på helhetlig og langsiktig planlegging. Få boenheter tilpasset ulike livsfaser. Lite ressurser til utbygging av tjenester og infrastruktur. Nærhet til Bergen gjør det vanskelig å etablere kulturelle og sosiale tilbud. Ivareta «blå-grønne verdier» i arealplanleggingen. Muligheter Sikre og tilrettelegge friluftsområder og verdifull strandsone (Siglingavatnet, Askøy på langs, markaområder, Herdla). Legge til rette for trygge uteområder og uformelle møteplasser som oppfordrer til sosial kontakt. Helhetlig og langsiktig planlegging gjennom gode planprosesser (plansystemet). Bedre kollektivtilbudet og sikre sammenhengende gang- og sykkelveger. Satse på interkommunalt samarbeid. Askøy som foregangskommune på tilrettelegging av friluftsområder. Kunne tilby innbyggerne bolig i alle livsfaser. Felles identitet og tettere samarbeid mellom bygdene 8 Side18

19 Forslag til planprogram, Satsingsområde: Næringsutvikling og verdiskaping Status Askøy har rundt bedrifter. Sju av ti askøyværinger mellom 15 og 75 år er sysselsatt. Askøy har flest arbeidsplasser innen helse og sosial (29 %). Deretter kommer tjenester (18 %) og varehandel (15 %). Over halvparten av de sysselsatte arbeider utenfor kommunen. Maritime næringer er i sterk vekst med etableringer av flere verdensledende bedrifter de siste årene. Askøy kommune er en av landets største gründerkommuner. Handelslekkasjen er på 640 millioner kroner i året. Utfordringer Stor utpendling. Stor etterspørsel etter kompetanse, særlig fagarbeidere, ingeniører og helsearbeidere. Stor handelslekkasje. Dårlige veier, særlig fylkesveien mellom Kleppestø og Herdla. Mangel på helhetlige næringskjeder. En stram offentlig økonomi som begrenser muligheten for å drive næringsutvikling. Svak/utydelig næringsprofil. Køkjøring. Manglende arealstrategi. Økende press på LNF-områder (landbruk, natur og friluft) Mangel på en helhetlig estetisk plan for næringsområder. Muligheter Bidra til at næringslivet på Askøy blir mer synlig for hverandre og andre. Kartlegge næringslivets kompetansebehov i årene framover. Styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. Legge til rette for økt trivsel blant arbeidsinnvandrere. Være en pådriver for en ytre ringvei mellom Nordhordland, Askøy og Sotra. Sikre en attraktiv næringsutvikling i Kleppestø sentrum. Gjøre Askøy til et populært reisemål for turister. Legge til rette for flere kulturnæringer. Sikre en miljø- og klimavennlig næringsutvikling. Få flere askøyværinger til å handle i butikker på Askøy. 9 Side19

20 Forslag til planprogram, Arealstrategi Det er viktig å sikre god sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Samfunnsutviklingen som behandles i samfunnsdelen vil beskrive behov som må følges opp i arealdelen. En overordnet og helhetlig arealstrategi skal angi hovedprinsipper for arealdisponeringen og er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen. Arealstrategien skal innarbeides i samfunnsdelen som et eget kapittel. Gjennom arealstrategien ønsker kommunen å gi tydelige signaler om hovedretning for utviklingen og behov for utbyggingsareal. Arealstrategien skal legges til grunn ved neste rullering av kommuneplanens arealdel, og vil legge premissene for håndtering av innspill til arealdelen. Det er gjennom kommuneplanens arealdel at arealbruken vil konkretiseres og fastsettes med juridisk bindende virkning. Det er viktig med en politisk involvering ved utarbeidelse av arealstrategien. Det vil bli utarbeidet et eget drøftingsnotat som skal belyse utfordringer og muligheter knyttet til ulike arealstrategier og Rådmannens anbefalinger til fremtidig arealdisponering. Notatet vil ta utgangspunkt i arealformålene i plan- og bygningsloven. Drøftingsnotatet vil bli lagt frem for politisk drøfting i Utvalg for teknikk og miljø og Formannskapet høsten Organisering og medvirkning 6.1 Organisering Planarbeidet er organisert som et prosjekt med Rådmannens ledergruppe som administrativ styringsgruppe. Prosjektledelse er lagt til Areal og samfunn. Det er opprettet en egen prosjektgruppe som har ansvar for fremdriften i arbeidet, og det vil bli opprettet nødvendige administrative arbeidsgrupper. Formannskapet er delegert myndighet til å behandle forslag til kommuneplan og vil fungere som politisk styringsgruppe for planarbeidet. 10 Side20

21 Forslag til planprogram, Fremdrift 6.3 Medvirkning I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings og beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin egen fremtid. Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan, med bred samfunnsmessig tilnærming. I prosessen med utarbeidelsen av planen, er det viktig å legge til rette for informasjon for å skape både engasjement og deltakelse. Askøys politikere og innbyggere vil få anledning til å delta aktivt i planprosessen. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, blant annet barn og unge. Forslag til planprogram sendes på høring til statlige og regionale myndigheter. Planprogrammet skal også drøftes i regionalt planforum. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i Askøy kommunes kundesenter, på Rådhuset og på kommunens internettsider All informasjon om planprosessen vil finnes på nettsidene hvor det opprettes en egen fane «kommuneplanens samfunnsdel». Her vil det opprettes et eget skjema hvor man kan levere innspill. Samtidig er det ønskelig med publisitet i lokalavisen og oppslag/informasjon på båt og buss. For å engasjere og skape eierskap både til plan og prosess skal Kommunestyret og Ungdommens kommunestyre utføre en prosess som fokuserer på spørsmålene i planprogrammet som omhandler hvert satsingsområde. Det skal opprettes to medvirkningsgrupper bestående av representanter fra politiske råd, lag og organisasjoner, representanter fra næringslivet og barn og unges representant. Prosjektgruppen skal arrangere tre møter med disse i planprosessen. Et i høringsperioden til planprogrammet, et under utarbeidelse av planen og et når planen er på høring. Det å bringe representanter fra ulike grupper sammen gjør det mulig at nye ideer og læring om hverandre og premissene i planen utvikles. For å sikre medvirkning fra barn og unge skal to skoleklasser på Askøy utføre et «fremtidsverksted» der de får si noe om hvordan de ser for seg Askøy i 11 Side21

22 Forslag til planprogram, og hva som er spesielt viktig for barn og unge. For å representere ulike steder og problemstillinger på øyen skal det velges ut en klasse i nord og en klasse i sør. Prosjektgruppen ønsker å nå innbyggere, lag og organisasjoner der de bor og der de er. Målet er å reise rundt til bygder og lokalsamfunn. Dette skal annonseres i forkant og lag og organisasjoner vil tilskrives. Prosjektgruppen vil være tilgjengelig for informasjon og man kan komme med innspill til planen. Det vil være anledning for å gi innspill blant annet via pc og videopptak. Åpenhet og tidlig medvirkning er viktig for at alle skal kunne bevare sine interesser på en best mulig måte. Derfor vil hovedtyngden av medvirkning skje når planprogrammet er på høring, men medvirkningsgrupper, politikere og administrasjon vil involveres undervegs i prosessen frem mot en ferdig plan. 6.4 Viktige spørsmål i planarbeidet Spørsmålene under er utarbeidet til bruk i medvirkningsprosessen. Spørsmålene kan være til hjelp for innbyggerne når de skal komme med innspill til planen. De vil også bli brukt som utgangspunkt for den politiske medvirkningen og i dialogen med medvirkningsgrupper. Folkehelse Hva skaper god folkehelse? Hva fremmer god og rettferdig fordeling av helse? Hva er vi flinke på i dag i det forebyggende og helsefremmende arbeidet? Hva bør vi spesielt fokusere på i det forebyggende og helsefremmende arbeidet? Hva er viktigst for å fremme god helse? Hva er de største risikofaktorer for dårlig helse? Hva må vi gjøre for å sikre et tverrfaglig samarbeid om det lokale forebyggende og helsefremmende arbeidet? Hva er viktigst i samarbeidet med frivillig sektor i det lokale folkehelsearbeidet? Barn og unge Hva skal til for å skape gode oppvekstmiljø? Hva er det beste med å være barn/ungdom på Askøy? Hva er det viktigste å forbedre for barn og unge på Askøy? Hvilke fritids- og kulturtilbud mangler på Askøy? Hva skal til for at unge skal ønske å bli værende på Askøy som voksne? Tilhørighet og levende lokalsamfunn Hva er et levende lokalsamfunn? Hva skaper gode bomiljø? Hva bør et lokalsenter inneholde? Hva er bra med Askøy? Hva er du stolt over på Askøy? Hva er mindre bra med Askøy? Hva er en god møteplass? Hva skaper aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet? 12 Side22

23 Forslag til planprogram, Næringsutvikling og verdiskaping Hva vil det si å være en næringsvennlig kommune? Hvilken type kompetanse trenger vi på Askøy? Hvorfor er det stor handelslekkasje på Askøy? Hvilke type næringer er godt egnet på Askøy? Hvorfor skal turister besøke Askøy? Hva legger du i begrepet inkluderende arbeidsliv? 13 Side23

24 Side24

25 Areal og samfunn Eldrerådet Flerkulturelt råd Likestillings- og mangfoldsutvalget Råd for funksjonshemmede Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/ Synne Guldberg/ «REF» Invitasjon til medvirkning - Kommuneplanens samfunnsdel Askøy kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å rullere kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan som skal gi grunnlag for kommunens øvrige planlegging og sektorenes virksomhet. Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder og hvilken retning kommunen ønsker å gå. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden mars juni I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanen er det ønskelig med bred medvirkning og engasjement fra både organisasjoner, politiske utvalg og innbyggere. Som en del av medvirkningen skal det settes ned medvirkningsgrupper bestående av representanter fra råd, utvalg og organisasjoner. Medvirkningsgruppene skal bidra til planen gjennom prosesser underveis i utarbeidelsen av planen. Det planlegges tre møter. Det første møtet vil avholdes når planprogrammet er på høring. Det andre møtet vil avholdes mens planen er under utarbeidelse høsten 2014, og det tredje møtet når selve planutkastet er på høring våren Det er viktig at deres organisasjon/råd/ utvalg representeres i disse prosessene. Vi ber om at dere velger ut en eller to deltakere som kan stille på møtene. Det første møtet vil avholdes i kommunestyresalen mandag 7. april klokken Det vil serveres kaffe og kaffemat. Vi ber om tilbakemelding på hvem og om dere kan delta innen fredag 21. mars Tilbakemelding gis til Vedlagt finner dere forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 323, 5323 Kleppestø Klampavikvegen 1, Kleppestø E-post: Telefaks: Org.nr: Side25

26 Med hilsen Eva A. H. Herdlevær seksjonsleder Synne Guldberg planlegger Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift Side 2 av 2 Side26

27 LIKESTILLING -OG MANGFOLDSPRIS Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Likestilling- og mangfoldsutvalget 4/ Saksbehandler: Kari Skeide Arkivsaknr.: 2014/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken legges fram for likestilling og mangfoldsutvalget SAMMENDRAG Likestilling og mangfoldspris blir delt ut årlig. Prisen kan tildeles offentlige etater/ institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner som har gjort særlig innsats for likestillings og mangfoldsarbeidet i Askøy kommune. Avgjøres av: Likestilling- og mangfoldsutvalget. Saksopplysninger: Statuttene for liketilling- og mangfoldsprisen: (Revidert i K-sak 21/08 i møte Endring av navn på prisen, sak 2/10 i møte ) Formålet med likestilling- og mangfoldsprisen er å stimulere til øk innsats for å fremme likestilling mellom individene uten hensyn til kjønn, etnisk tilhørighet, religionstilknytning eller seksuell legning. Prisen kan tildeles offentlige etater/ institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner som har gjort særlig innsats for likestilling- og mangfoldsarbeidet i Askøy kommune. Oversikt over tidligere vinnere av likestilling- og mangfoldspris: Side27

28 Likestillingsprisen ordfører Kari Manger. Likestillingsprisen Laila Dåvøy ingen kandidat til likestillingspris. Likestillingsprisen Træet barnehage. Likestillingsprisen Internasjonal kvinnekafe på askøy ingen kandidat til likestillingsprisen Likestillingsprisen Strusshamn kvinne- og familielag. Likestillingsprisen Askøy Røde Kors. Likestillingsprisen Per Bårdsnes, engasjement i Askøy Helsesprotlag. Likestilling- og mangfoldsprisen Tore Andreas Bremmnes. Likestilling- og mangfoldsprisen Askøy Folkebibliotek. Likestilling- og mangfoldsprisen 2011 gis til Jan Kåre Stura. Likestilling- og mangfoldsprisen Trond Egil Moe. Kleppestø, Odd Magne Utkilen Rådmann Marit Rinnan Kommunalsjef Side28

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Omsorgsplan som en del kommuneplanenes samfunnsdel Planprosess medvirkning

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode: 4126/2013-G00 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM Bakgrunn for planarbeidet Kommunene har med innføring av Samhandlingsreformen, ny Lov om folkehelse,

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Pilotprosjekt Helse i plan Kommunene Malvik, Melhus, Tydal, Orkdal og Trondheim Mål for innlegget Omtale

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Jeg vil si noe om: Hva som er plan- og bygningslovens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trygve Sarajärvi

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Y. Jalling 5 ½ år/ KS Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem?

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Grete Sjøholt planrådgiver Kristiansand kommune Tema Vårt plansystem Utviklingsarbeid Hva kan

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune Arkivsak-dok. 201202442-14 Arkivkode 140/--- Saksbehandler Bente Brekke Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 26.10.2011) 30.10.2012 Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord November 2011 526979 Tysfjord - kommuneplanprosess REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN OPPGAVEN REVIDERE EKSISTERENDE KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL HVORDAN?

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Eldreråd Møtested: Økernveien 145, 3. et Rom 7-8 Møtetid: Mandag 30. september 2013 kl. 13.00 Sekretariat: 23439529 SAKSKART Åpen

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.2008 038/08 EDA Saksansv. Erik Dahl Arkiv: K1-141 : Arkivsaknr.: 07/3775

Detaljer

Forslag til planprogram for Kvalsund kommune

Forslag til planprogram for Kvalsund kommune 1 Kvalsund Kommune Forslag til planprogram for Kvalsund kommune Kommuneplanens samfunnsdel Kvalsund kommune 2013 2025 2 Innhold Innledning... 3 Kommuneplanens mål... 3 Revisjon og rullering... 4 Politisk

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2017-2020 INNSTILLING FRA FORMANNSKAPET 14.04.2016, SAK XX/15 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: S. 3: INNLEDNING S. 3: FORMÅL S. 4: UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK DE

Detaljer

UTFORDRINGER OG SUKSESSER I FOLKEHELSEARBEIDET

UTFORDRINGER OG SUKSESSER I FOLKEHELSEARBEIDET UTFORDRINGER OG SUKSESSER I FOLKEHELSEARBEIDET v/jens Harald Garden Folkehelsekoordinator Samfunnsmedisinsk avdeling Askøy kommune Status og utfordringer (demografi) 27 858 (+512) 36 år 28,5 % 78,2 år

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer