Styrets Beretning for 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets Beretning for 2003"

Transkript

1 Årsberetning

2 Styrets Beretning for 2003 Handelskammerets formål Norsk-Svensk Handelskammer (NSHK) er en organisasjon for næringslivet i Norge og Sverige. Handelskammerets oppgave er i følge formålsparagrafen: å fremme de kommersielle og industrielle forbindelsene mellom Norge og Sverige samt ivareta næringslivets interesser i forhold til norske og svenske myndigheter. Norsk-Svensk Handelskammer ble stiftet i mai Søsterorganisasjonen Norsk-Svenska Handelskammaren i ble stiftet i november Medlemskap er åpent for alle bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner med virksomhet i Norge og/eller i Sverige, eller som har interesse av å fremme Handelskammerets formål. Styret og Fellesråd mv. Handelskammeret i Oslo er ledet av et styre og det er etablert et Fellesråd for begge søsterorganisasjonene med representanter fra næringslivet i de to land. Da Fellesrådet ikke har vært aktivt de siste årene, besluttet styrene at Fellesrådet nedlegges etter utløpet av valgperioden i Det legges i stedet opp til et årlig felles styremøte med styrene i Norge og Sverige. Styret Formann Sten-Åke Forsberg Statoil ASA Viseformann Karl Martin Stang Mercuri Urval AS Styremedlemmer Mikael Klingberg Klingberg Konsult Odd-Henrik Robberstad Norsk Hydro ASA Vibeke Hammer Madsen HSH (ny) Sven Arild Andersen Oslo Børs AS Bjørn Storm Halvorsen Helio Gruppen AS Arild Ingierd NEMI Forsikring AS Pär Bartholdsson Sveriges Exportråd Lars Ruda NSHK Revisor Øyvind Thorsby PriceWaterhouseCoopers Valgkomite Johan H. Andresen sr. Tiedemanns-Johan H. Andresen Håkon Mageli Orkla Foods AS Fellesråd Johan H. Andresen sr. Tiedemanns-Johan H. Andresen Bent Fuglesang Orkla ASA Reidar Nordby jr. Norsk Tipping AS Hermann Thrap Meyer Det norske Handelsk. Forbund Frode Alhaug Moelven Industrier ASA Roland Fahlin ICA Ahold AB Peter Egardt Svenska Handelsk. Förbund Kai Hammerich Invest in Sweden Agency Birger Magnus Svenska Dagbladet 2

3 Sekretariat Handelskammerets sekretariat i Oslo har vært ledet av Bjørn Holter Eriksen på full tid som eneste ansatt. NSHK har hatt kontorfellesskap med og leid lokaler av Svensk-Norsk Industrifond i Tollbugaten 32. Etter at Industrifondet ble oppløst ved årsskiftet 2003/2004 har Handelskammet flyttet til Voksenåsen som er Norges nasjonalgave til Sverige etter krigen. Handelskammeret har hatt et utmerket samarbeid med og støtte av Voksenåsen de siste år. Handelskammerets aktiviteter utfyller Voksenåsens mer kulturelle virksomhetsområde på en utmerket måte og dette skaper nyttige synergieffekter og et inspirerende norsk-svensk miljø. Sekretariatet i er ledet av Lars Ruda på deltid. Handelskammeret har en egen hjemmeside med adresse Medlemmer NSHK i Oslo hadde 120 medlemmer per 1. januar Det er i tillegg registrert 71 medlemmer hos søsterorganisasjonen i slik at den totale medlemsmasse utgjør 191 medlemmer. Møter Det har vært avholdt 5 styremøter i Oslo i Følgende medlemsmøter har vært avholdt i løpet av året: 23 januari Seminarium på Sjöhistoriska museet Framtidens Fisk med efter- följande middag på norska ambassaden. 4 februari Seminarium i samarbete med ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers om aktuella frågor för mindre och mellanstora företag med norsksvenska affärsrelationer. (Mötet inställt på grund av för få anmälningar). 1 april Energi- och naturgasseminarium på Berns i i samarbete med basindustrierna SKGS. 20 maj Årsmöte med efterföljande lunchanförande om Schibsted i Sverige av dir. Kjell Aamot, koncernchef i Schibsted, och lunch på norska ambassaden. 17 juni Årsmøte med etterfølgende halvdagsseminar om Norsk- Oslo Svensk dagligvarehandel og næringsmiddelindustri - strukturforandringer, muligheter og utfordringer Innlegg fra ledende norsk-svenske politikere og aktører fra bransjen. 18 september Business opportunities in the enlarged EU Oslo Konferense i samarbeid med EU Handelskamrene i Oslo. 22 september Filmvisning av den norsk-svenska filmen Psalmer från köket på biografen Röda Kvarn med efterföljande restaurangbesök. 4 oktober Kvällsarrangemang i samarbete med och på norska ambassaden. Tema EU- och EMU-opinionen i Norge och Sverige med professorerna Bernt Aardal, Oslo och Sören Holmberg, Göteborg. 3

4 21 oktober Halvdagsseminarium om Norsk-Svensk veitransport og Oslo infrastruktur lastebilnæringens konkurransesituasjon og naeringslivets behov med representanter fra myndighetene, brukerne og transportnæringen. 23 oktober Business opportunities in Poland Oslo Konferenseserie i samarbeid med EU Handelskamrene i Oslo. 27 oktober Föredrag av visecentralbankschef Jarle Bergo om Petroleum- fondens betydelse för norsk ekonomi hos Statoil och middag på norska ambassaden. 4 november Kvällsarrangemang med och hos Clarion Hotel i. Nordens hotellkung Petter A. Stordalen, Choice Hotels och Home Invest presenterade sina verksamhet och hotellmarknaden i Norden. 20 november Kvällsarrangemang i samarbete med och hos Advokatfirman Lindahl. Tema Hur lyckas norska och svenska företag vara världsledande i shipping med Leif T. Löddesöl, vice ordf. i Wilh. Wilhelmsen ASA, Claes Isacson, VD för Gard Services AS samt Tom Kuhnle, shippingansvarig i Nordea Bank Sverige AB. 27 november Business opportunities in Hungary Oslo Konferanseserie i samarbeid med EU Handelskamrene i Oslo. Fokusområder Etter at en arbeidsgruppe med medlemmer fra styrene og ledelsen i både Norge og Sverige hadde sett nærmere på hva Handelskammeret burde fokusere på, ble det på Handelskammerets årsmøtet i 2003 besluttet å legge vekt på tre hovedområder: Handelshindringer/rammevilkår Kommunikasjon/infrastruktur Møteplassvirksomhet. Handelskammeret har innrettet sin virksomhet etter vedlagte 10-punkts plan for øket samarbeid. Denne planen vil fortsatt brukes som en veiledende plan for virksomheten, men det vil bli prioritert sterkere på hovedområdene. Etter en spørreundersøkelse i 2002 var dette også i samsvar med medlemmenes prioriteringer markeringen og næringslivet Det ble også pekt på en merkbar nedtrapping av de institusjoner som arbeider for øket samarbeid mellom Norge og Sverige på næringslivets område. Dette øker behovet for et aktivt Handelskammer med fotfeste i begge land særlig i forbindelse med opptakten til markeringen for unionsoppløsningen i Handelskammeret er med i koordineringsgrupper både på norsk og svensk side, og planlegger en serie av rundbordskonferanser og næringslivs/handelsdager på Voksenåsen i 2004/2005 på potensielle norsk-svenske vekstområder. 4

5 Infrastruktur og kommunikasjon Handelskammeret har engasjert seg aktivt for å påvirke myndighetene til å bygge ut bedre kommunikasjoner og infrastruktur. E6 har fått spesiell fokus etter at det kom urovekkende signaler fra de svenske myndighetene om at utbyggingen på svensk side kunne bli mange år forsinket og ikke ferdig utbygget som tidligere lovet i løpet av Handelskammeret har hele tiden arbeidet aktivt for at norske myndigheter skulle forsere utbyggingen på norsk side, og det var positivt at myndighetene i 2002 vedtok en plan om ferdigstillelse i 2009 i stedet for Sammen med andre alliansepartnere fulgte Handelskammeret igjen opp påvirkningen på svensk side for en samordnet norsk-svensk utbygging med felles ferdigstillelse senest 2009 bl.a. med et felles møte med de to lands samferdselskomiteer. Det er derfor gledelig at de svenske myndighetene har revurdert planene om forsinket utbygging og nå legger opp til å matche den norske siden slik at en motorvei Oslo-Gøteborg kan stå ferdig i Ny Svinesundsbro skal innvies i juni 2005 i forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen. Rammebetingelser og handelshindringer Handelskammeret arbeider kontinuerlig med å bedre rammebetingelser for økonomisk samkvem hvor avskaffelse av ulike handelshindere står sentralt. NSHK deltok aktivt i utarbeidelsen av Handlingsplan for økt integrasjon mellom Norge og Sverige som ble lagt frem av det norske og svenske Utenriksdepartement i mai Oppfølgingsarbeidet har gått noe tregt og prosessen har etter hvert fått et mer nordisk preg som igjen har fått en ny dynamikk. Etter beslutning av de nordiske næringsministere fikk Nordisk InnovasjonsCenter (tidligere Nordisk Industrifond ) i oppdrag å kartlegge nordiske grensehindere på næringslivets område. Handelskammeret ble i november 2003 engasjert til å foreta den første kartlegging og har senere levert en omfattende rapport om nordiske grensehindere på næringslivets område hvor også handelshindere mellom Norge og Sverige står sentralt. Dette gir ikke bare Handelskammeret en god oversikt over de ulike grensehindere men også en utmerket mulighet til å legge føringer for det fremtidige arbeid for å fjerne barrierer og harmonisere lover og regler. Kartleggingen viser at det eksisterer en rekke hindringer, men disse er generelt beskrevet og de konkrete resultater er svært beskjedne. Da det ofte er lettere å komme frem til bilaterale løsninger, bør den videre prosess operere med et parallelt bilateralt og nordisk spor. Myndighetskontakt og grenseregionalt samarbeid Handelskammeret legger vekt på å være en konstruktiv aktør med gode kontakter både mot myndigheter og næringsliv og skulle være godt posisjonert til å komme med innspill begge veier. Handelskammeret har opparbeidet seg et godt nettverk av regionale næringslivsaktører for å stå godt rustet til å spille en mer sentral rolle i dette arbeidet. Som en del av denne prosessen har Norsk-Svensk Handelskammer og Handelskammaren i Värmland utarbeidet forslag til et felles prosjekt som går på en bedre samordning av de kommunale tjenester langs grenser og de muligheter dette gir for de lokale entreprenører. Dette er et såkalt Interreg IIIa prosjekt hvor det søkes om offentlige midler til halvparten av finansieringen mens de resterende kommer fra de berørte fylkeskommuner og län fra Østfold til Nord-Trøndelag. Prosjektet retter seg særlig mot SMB i grenseregionene og er satsing fra Handelskammerets side for å forsterke aktivitetene på langs hele den norsk-svenske grensen. Norsk-Svensk Handelskammer har i 2003 hatt et nært samarbeid med Sveriges ambassadør i Oslo og Norges ambassadør i med vekt på rammevilkår for øket norsk-svensk samarbeid og ulike arrangementer gjennom året. Vi vil igjen gjerne få berømme våre to lands ambassadører for aktiv deltagelse og velvillig støtte i dette arbeidet. Kontakten med ambassadene vil bli ytterligere intensivert frem mot 2005-markeringen da Handelskammeret representerer næringslivsinnslaget og sitter i ulike koordineringsgrupper. 5

6 Økonomi Handelskammerets virksomhet finansieres i hovedsak gjennom medlemskontingenter og seminarinntekter. Regnskapet for 2003 viser driftsinntekter på til sammen NOK og et underskudd på NOK Dette er fremdeles ikke i samsvar med målsettingen om en drift i balanse. Likvid beholdning i form av bankinnskudd utgjør NOK Egenkapitalen utgjør pr NOK Underskuddet skyldes spesielt sviktende seminarinntekter i et stramt seminarmarked med mange aktører. Dette søkes nå kompensert ved andre inntektskilder som deltagelse i eksternt finansierte prosjekter og utførelse av konsulentoppdrag mot betaling. Dette opplegget ser foreløpig lovende ut for 2004 noe som burde kunne bringe driften i balanse. Utviklingen fremover I forbindelse med opptakten til 2005-markeringen bør det tas et krafttak for å videreutvikle potensialet i norsk-svensk handel og næringslivssamarbeide. Dette gjelder ikke minst bedrede rammebetingelser som kommunikasjoner/infrastruktur samt ulike grensehindringer for handel med varer og tjenester og mobilitet av arbeidskraft. Dette må reflekteres i aktiv handling fra myndighetenes side med samordning av nasjonale transportplaner, lovgivning og budsjetter. Handelskammeret vil gjøre sitt for å være pådrivere i denne prosessen ved utarbeidelse av en norsk-svensk transportplan og ta initiativ til bilateral samordning og satsning på vei og jernbane. Når det gjelder enkelte bransjer og sektorer satser Handelskammeret på spesielle norsksvenske vekstbransjer hvor et samarbeid på tvers av grensen øker konkurranseevnen på det europeiske og globale markedet. Dette er spesielt viktig for Norge som trenger et brohode og en smidig vei inn EUs indre marked. Sammen med ambassadene, Voksenåsen og andre relevante aktører har vi lagt opp til etablering av samarbeidsgrupper og seminarer på områder som energi, miljø, bioteknologi, design og mat/kultur samt et grenseforum for koordinering av ulike næringslivsprosjekter i grenseregionene. På denne måten vil Handelskammeret fungere både som initiativtager og møteplass. Når det gjelder bilaterale og nordiske grensehindere for næringslivet har Handelskammeret allerede utarbeidet en omfattende kartleggingsrapport på oppdrag fra Nordisk Ministerråd og Nordisk InnovationsCenter og er i gang med et nytt oppdrag om nærmere konkretisering av de ulike grensehindere med forslag til tiltak for å få løst disse. Handelskammeret har på mange måter fylt et vakuum ved at en rekke av de institusjoner som arbeider for øket næringslivssamarbeid mellom Norge og Sverige, er blitt lagt ned. Vi påtar oss gjerne denne rollen mot tilføring av ressurser, men håper og arbeider samtidig for en igjen bedret norsk-svensk institusjonell representasjon ved 2005-markeringen. Medlemsmassen har holdt seg relativt konstant i 2003 og vi satser på fornyet verving i Vi takker våre gullmedlemmer Statoil, Norsk Hydro, ICA, Schibsted, Nordea og SEB for ekstra støtte i form av forhøyet kontingent og ønsker flere gullmedlemmer velkommen. Oslo, 18. mai 2004 Styret for Norsk-Svensk Handelskammer 6

7 Vedlegg Styrets Beretning 2003 NSHK s 10-punkts plan Prioriterte områder for øket samarbeid Denne planen legges til grunn for Handelskammerets arbeid mot myndighetene og for seminar- og møtevirksomhet i Handelskammerets regi. 1. Tiltak for bedret infrastruktur og kommunikasjoner Jernbaneforbindelser både med henblikk på person og godstrafikk og da med særlig vekt på Oslo-Gøteborg, Oslo- og Trondheim-Østersund. Utbygging av bedret infrastruktur må prioriteres. Veiforbindelser hvor særlig Oslo-Svinesund-Gøteborg og Oslo-Ørje står sentralt. Det er også behov for utbygging av veisystemene videre oppover langs grensen IT med vekt på en samordnet utbygging av infrastruktur Den nye Øresunds-broen gir myndighetene en spesiell utfordring når det gjelder jernbaneog veiforbindelser på strekningen Oslo-Gøteborg-Malmø med videre forbindelse til København. 2. Fjerne eksisterende handelshindringer fundert i lovgivningen Handelskammeret har påpekt en rekke områder hvor forbedringer bør gjøres og fremhever kontinuerlig dette til den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppe. Dette gjelder særlig Bedre samordning av selskaps- og regnskapslovgivningen Enklere prosedyrer for tollklarering og da særlig ved midlertidig innførsel av varer og utstyr Forhold knyttet til beskatning av selskaper og privatpersoner med særlig vekt på områder med dobbeltbeskatning Forhold knyttet til ulike punktskatter og avgifter ved innførsel av utstyr 3. Felles kapitalmarked og enklere kapitaloverføringer. Handelskammeret har siden 1993 lagt vekt på arbeidet for etablering av et samarbeid mellom børsene og at en felles nordisk børs bør være målsettingen innen få år. Vi ser positivt på introduksjon av det nye NOREX systemet for handel med verdipapirer og den prosessen som nå pågår. Det er også enkelte forhold knyttet til kapitaloverførsler som bør forenkles. 4. Tiltak for øket mobilitet av arbeidskraft Det er i dag en rekke ulike bestemmelser i lovgivningen og rundt personbeskatningen som virker hemmende på mobiliteten og hvor særlig pendlere møter problemer. En styrket arbeidsformidling og ulike krav til sertifikater og fagbrev bør også spesielt nevnes. 7

8 5. Øket samarbeid innen utdanning og forskning Innen utdanningssektoren bør samarbeidet mellom universiteter og høyskoler styrkes hvilket igjen har stor betydning for mobilitet av arbeidskraften. Det er særlig behov for harmonisering av studieopplegg, godkjenning av studiekompetanse, felles karaktersystemer og informasjon om utdannelsesmuligheter. 6. Tiltak som utjevner grensehandelen Dette er et problem særlig på norsk side med betydelige handelslekkasjer som bl.a. skyldes myndighetenes avgiftspolitikk og store prisforskjeller særlig på matvarer. 7. Styrket regionalt samarbeid i grenseregionene med vekt på en mer samordnet regional planlegging. Det er i dag etablert ulike Interreg-prosjekter med sikte på styrket samarbeid i definerte grenseregioner. Dette burde utnyttes på en mer omfattende og effektiv måte med bedre oppfølging og målbare resultater. 8. Bedriftskulturer - øket kunnskap og kulturutveksling. En rekke av våre medlemmer har påpekt at de møter problemstillinger på dette området ved en integrasjon av bedrifter på begge sider av grensen. En bedre kulturforståelse og kunnskapsformidling vil bidra til å legge forholdene bedre til rette for samarbeid og øket integrasjon. Vi har flere ganger fokusert på dette gjennom vår seminarvirksomhet. 9. Spesielle bransjer Handelskammeret fokuserer på bransjer med spesielle norsk-svenske dimensjoner og da spesielt når det gjelder dagligvarehandel og næringsmiddelindustri, børs/finans og energi. Handelskammeret vil også ta opp spesielle problemstillinger knyttet til andre bransjer når utviklingen tilsier dette. 10. Informasjon om ulike lovregler, myndighetsorganer mv. Det er behov for å utarbeide en informasjonsbank på internett hvor næringsliv og privatpersoner kan få enklere informasjon om hvilke lover og regler de må forholde seg til når det gjelder samarbeid over grensen. Det er videre behov for bedre informasjon om hvilke myndighetsorganer og andre institusjoner man kan kontakte ved spesielle problemer. 8

ÅRSBERETNING Carl-Johan Callenholm Lakers Holding AB. Håkon Mageli. Kristin Krohn Devold NHO Reiseliv

ÅRSBERETNING Carl-Johan Callenholm Lakers Holding AB. Håkon Mageli. Kristin Krohn Devold NHO Reiseliv ÅRSBERETNING 2016 OM NORSK-SVENSK HANDELSKAMMER Norsk-svensk Handelskammer (NSHK) er en organisasjon for næringslivet i Norge og Sverige. Handelskammerets oppgave er å fremme de kommersielle og industrielle

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

NSHK ÅRSBERETNING 2015

NSHK ÅRSBERETNING 2015 NSHK ÅRSBERETNING 2015 OM NORSK-SVENSK HANDELSKAMMER Norsk-svensk Handelskammer (NSHK) er en organisasjon for næringslivet i Norge og Sverige. Handelskammeret har som oppgave: Handelskammerets oppgave

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Elektronisk samhandling er viktig!

Elektronisk samhandling er viktig! Elektronisk samhandling er viktig! Interoperabilitet sømløs overføring av informasjon mellom ulike IT-systemer er den mest sentrale utfordringen for bedrifter i dag. Manglende interoperabilitet er den

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem Høgli Gjest-Ove Lilleås Johan

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee.

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Saknr. 12/8303-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Fylkesrådets

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Årsmøte Styrets årsmelding 2014

Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Orkladal næringsforening Årsberetning 2014 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Norsk Komposittforbund

Norsk Komposittforbund Norsk Komposittforbund Stiftet 01.01.2000 47 medlemsbedrifter Sekretariat i Fredrikstad ledet av Paal Fischenich Styrets leder: Nere Skomedal, Umoe Mandal Styremedlemmer: Morten Johannesen (Vestfold Plastindustri),

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm

Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm Valberedningens innstilling til valg av styrelse til NSHK stämma 6.april 2016 Anders Stang Castberg NSHK Stockholm Valberedning 2014-15 Per-Johan Orrby, Orrby &

Detaljer

Vedtekter for Svinesundskomitéen

Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 2013-09-09 Vedtekter for Svinesundskomitéen 1 FORMÅL Svinesundskomitéen er et forum som skal fremme nordisk samarbeid, med et spesielt fokus på Sverige og Norge. Foreningen er et forum for jevnlig kontakt

Detaljer

PROTOKOLL fra ekstraordinært møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra ekstraordinært møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra ekstraordinært møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 26. september 2013 kl. 09.30. Sted: Grelsgard, Folkets Hus i Strömsund. Tilstede fra Styringsgruppen: Alf

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis Velkommen til Trondheim!

Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis Velkommen til Trondheim! Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis Velkommen til Trondheim! Nidarosdomen NNidarodsomen EU`s historie, EFTA og EØS-avtalen de store linjene. Lillehammer 23. 25. oktober 2012 EU-institusjonene

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er Forum for Driftskritisk Kommunikasjon Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet med å fremme

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt to representanter

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett 2014 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2013 Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2012 2013 2013 2013

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker ASA torsdag 30. mars 2005 kl. 14.00 i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, 0112 Oslo. Stemmesedler

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

V E D T E K T E R F O R NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER OG TJENESTER

V E D T E K T E R F O R NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER OG TJENESTER V E D T E K T E R F O R NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER OG TJENESTER 2016 VEDTEKTER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 15. JUNI 2004, MED ENDRINGER SOM VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017

Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017 Gamlestølen 020417 Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017 Styremedlemmer 2016-17 Bjørn Lofterød (leder), Hanne Werner, Knut Vatn, Endre Berntzen, Rune Granås, Rune Bjerke og Knut T Bostad. Valgkomite

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Årsmøte NFF-D Sak 1 Årsberetning Saksfremstilling: Styrets innstilling til vedtak: Vedlagt er årsberetning for 2015.

Årsmøte NFF-D Sak 1 Årsberetning Saksfremstilling: Styrets innstilling til vedtak: Vedlagt er årsberetning for 2015. NFF-D årsmøte Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap Sak 5 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Interreg Sverige-Norge delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring

Interreg Sverige-Norge delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring Saknr. 13/7492-26 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge 2007-2013 delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Regionale perspektiver og utfordringer. Teknologidagene

Regionale perspektiver og utfordringer. Teknologidagene Regionale perspektiver og utfordringer Teknologidagene 2017 24.10.2017 Hva var spørsmålet igjen? «Hva gjør regionene for å realisere satsingen til SVV» Hva er denne satsingen? Hva har vi gjort i vår region

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2006

AKTIVITETSRAPPORT 2006 AKTIVITETSRAPPORT 2006 De tidligere arbeidsgruppene for kultur og arbeidsgruppen for turisme ble besluttet slått sammen i februar 2006. Gruppene gjennomførte i denne forbindelse separate og felles møter

Detaljer