Styrets Beretning for 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets Beretning for 2003"

Transkript

1 Årsberetning

2 Styrets Beretning for 2003 Handelskammerets formål Norsk-Svensk Handelskammer (NSHK) er en organisasjon for næringslivet i Norge og Sverige. Handelskammerets oppgave er i følge formålsparagrafen: å fremme de kommersielle og industrielle forbindelsene mellom Norge og Sverige samt ivareta næringslivets interesser i forhold til norske og svenske myndigheter. Norsk-Svensk Handelskammer ble stiftet i mai Søsterorganisasjonen Norsk-Svenska Handelskammaren i ble stiftet i november Medlemskap er åpent for alle bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner med virksomhet i Norge og/eller i Sverige, eller som har interesse av å fremme Handelskammerets formål. Styret og Fellesråd mv. Handelskammeret i Oslo er ledet av et styre og det er etablert et Fellesråd for begge søsterorganisasjonene med representanter fra næringslivet i de to land. Da Fellesrådet ikke har vært aktivt de siste årene, besluttet styrene at Fellesrådet nedlegges etter utløpet av valgperioden i Det legges i stedet opp til et årlig felles styremøte med styrene i Norge og Sverige. Styret Formann Sten-Åke Forsberg Statoil ASA Viseformann Karl Martin Stang Mercuri Urval AS Styremedlemmer Mikael Klingberg Klingberg Konsult Odd-Henrik Robberstad Norsk Hydro ASA Vibeke Hammer Madsen HSH (ny) Sven Arild Andersen Oslo Børs AS Bjørn Storm Halvorsen Helio Gruppen AS Arild Ingierd NEMI Forsikring AS Pär Bartholdsson Sveriges Exportråd Lars Ruda NSHK Revisor Øyvind Thorsby PriceWaterhouseCoopers Valgkomite Johan H. Andresen sr. Tiedemanns-Johan H. Andresen Håkon Mageli Orkla Foods AS Fellesråd Johan H. Andresen sr. Tiedemanns-Johan H. Andresen Bent Fuglesang Orkla ASA Reidar Nordby jr. Norsk Tipping AS Hermann Thrap Meyer Det norske Handelsk. Forbund Frode Alhaug Moelven Industrier ASA Roland Fahlin ICA Ahold AB Peter Egardt Svenska Handelsk. Förbund Kai Hammerich Invest in Sweden Agency Birger Magnus Svenska Dagbladet 2

3 Sekretariat Handelskammerets sekretariat i Oslo har vært ledet av Bjørn Holter Eriksen på full tid som eneste ansatt. NSHK har hatt kontorfellesskap med og leid lokaler av Svensk-Norsk Industrifond i Tollbugaten 32. Etter at Industrifondet ble oppløst ved årsskiftet 2003/2004 har Handelskammet flyttet til Voksenåsen som er Norges nasjonalgave til Sverige etter krigen. Handelskammeret har hatt et utmerket samarbeid med og støtte av Voksenåsen de siste år. Handelskammerets aktiviteter utfyller Voksenåsens mer kulturelle virksomhetsområde på en utmerket måte og dette skaper nyttige synergieffekter og et inspirerende norsk-svensk miljø. Sekretariatet i er ledet av Lars Ruda på deltid. Handelskammeret har en egen hjemmeside med adresse Medlemmer NSHK i Oslo hadde 120 medlemmer per 1. januar Det er i tillegg registrert 71 medlemmer hos søsterorganisasjonen i slik at den totale medlemsmasse utgjør 191 medlemmer. Møter Det har vært avholdt 5 styremøter i Oslo i Følgende medlemsmøter har vært avholdt i løpet av året: 23 januari Seminarium på Sjöhistoriska museet Framtidens Fisk med efter- följande middag på norska ambassaden. 4 februari Seminarium i samarbete med ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers om aktuella frågor för mindre och mellanstora företag med norsksvenska affärsrelationer. (Mötet inställt på grund av för få anmälningar). 1 april Energi- och naturgasseminarium på Berns i i samarbete med basindustrierna SKGS. 20 maj Årsmöte med efterföljande lunchanförande om Schibsted i Sverige av dir. Kjell Aamot, koncernchef i Schibsted, och lunch på norska ambassaden. 17 juni Årsmøte med etterfølgende halvdagsseminar om Norsk- Oslo Svensk dagligvarehandel og næringsmiddelindustri - strukturforandringer, muligheter og utfordringer Innlegg fra ledende norsk-svenske politikere og aktører fra bransjen. 18 september Business opportunities in the enlarged EU Oslo Konferense i samarbeid med EU Handelskamrene i Oslo. 22 september Filmvisning av den norsk-svenska filmen Psalmer från köket på biografen Röda Kvarn med efterföljande restaurangbesök. 4 oktober Kvällsarrangemang i samarbete med och på norska ambassaden. Tema EU- och EMU-opinionen i Norge och Sverige med professorerna Bernt Aardal, Oslo och Sören Holmberg, Göteborg. 3

4 21 oktober Halvdagsseminarium om Norsk-Svensk veitransport og Oslo infrastruktur lastebilnæringens konkurransesituasjon og naeringslivets behov med representanter fra myndighetene, brukerne og transportnæringen. 23 oktober Business opportunities in Poland Oslo Konferenseserie i samarbeid med EU Handelskamrene i Oslo. 27 oktober Föredrag av visecentralbankschef Jarle Bergo om Petroleum- fondens betydelse för norsk ekonomi hos Statoil och middag på norska ambassaden. 4 november Kvällsarrangemang med och hos Clarion Hotel i. Nordens hotellkung Petter A. Stordalen, Choice Hotels och Home Invest presenterade sina verksamhet och hotellmarknaden i Norden. 20 november Kvällsarrangemang i samarbete med och hos Advokatfirman Lindahl. Tema Hur lyckas norska och svenska företag vara världsledande i shipping med Leif T. Löddesöl, vice ordf. i Wilh. Wilhelmsen ASA, Claes Isacson, VD för Gard Services AS samt Tom Kuhnle, shippingansvarig i Nordea Bank Sverige AB. 27 november Business opportunities in Hungary Oslo Konferanseserie i samarbeid med EU Handelskamrene i Oslo. Fokusområder Etter at en arbeidsgruppe med medlemmer fra styrene og ledelsen i både Norge og Sverige hadde sett nærmere på hva Handelskammeret burde fokusere på, ble det på Handelskammerets årsmøtet i 2003 besluttet å legge vekt på tre hovedområder: Handelshindringer/rammevilkår Kommunikasjon/infrastruktur Møteplassvirksomhet. Handelskammeret har innrettet sin virksomhet etter vedlagte 10-punkts plan for øket samarbeid. Denne planen vil fortsatt brukes som en veiledende plan for virksomheten, men det vil bli prioritert sterkere på hovedområdene. Etter en spørreundersøkelse i 2002 var dette også i samsvar med medlemmenes prioriteringer markeringen og næringslivet Det ble også pekt på en merkbar nedtrapping av de institusjoner som arbeider for øket samarbeid mellom Norge og Sverige på næringslivets område. Dette øker behovet for et aktivt Handelskammer med fotfeste i begge land særlig i forbindelse med opptakten til markeringen for unionsoppløsningen i Handelskammeret er med i koordineringsgrupper både på norsk og svensk side, og planlegger en serie av rundbordskonferanser og næringslivs/handelsdager på Voksenåsen i 2004/2005 på potensielle norsk-svenske vekstområder. 4

5 Infrastruktur og kommunikasjon Handelskammeret har engasjert seg aktivt for å påvirke myndighetene til å bygge ut bedre kommunikasjoner og infrastruktur. E6 har fått spesiell fokus etter at det kom urovekkende signaler fra de svenske myndighetene om at utbyggingen på svensk side kunne bli mange år forsinket og ikke ferdig utbygget som tidligere lovet i løpet av Handelskammeret har hele tiden arbeidet aktivt for at norske myndigheter skulle forsere utbyggingen på norsk side, og det var positivt at myndighetene i 2002 vedtok en plan om ferdigstillelse i 2009 i stedet for Sammen med andre alliansepartnere fulgte Handelskammeret igjen opp påvirkningen på svensk side for en samordnet norsk-svensk utbygging med felles ferdigstillelse senest 2009 bl.a. med et felles møte med de to lands samferdselskomiteer. Det er derfor gledelig at de svenske myndighetene har revurdert planene om forsinket utbygging og nå legger opp til å matche den norske siden slik at en motorvei Oslo-Gøteborg kan stå ferdig i Ny Svinesundsbro skal innvies i juni 2005 i forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen. Rammebetingelser og handelshindringer Handelskammeret arbeider kontinuerlig med å bedre rammebetingelser for økonomisk samkvem hvor avskaffelse av ulike handelshindere står sentralt. NSHK deltok aktivt i utarbeidelsen av Handlingsplan for økt integrasjon mellom Norge og Sverige som ble lagt frem av det norske og svenske Utenriksdepartement i mai Oppfølgingsarbeidet har gått noe tregt og prosessen har etter hvert fått et mer nordisk preg som igjen har fått en ny dynamikk. Etter beslutning av de nordiske næringsministere fikk Nordisk InnovasjonsCenter (tidligere Nordisk Industrifond ) i oppdrag å kartlegge nordiske grensehindere på næringslivets område. Handelskammeret ble i november 2003 engasjert til å foreta den første kartlegging og har senere levert en omfattende rapport om nordiske grensehindere på næringslivets område hvor også handelshindere mellom Norge og Sverige står sentralt. Dette gir ikke bare Handelskammeret en god oversikt over de ulike grensehindere men også en utmerket mulighet til å legge føringer for det fremtidige arbeid for å fjerne barrierer og harmonisere lover og regler. Kartleggingen viser at det eksisterer en rekke hindringer, men disse er generelt beskrevet og de konkrete resultater er svært beskjedne. Da det ofte er lettere å komme frem til bilaterale løsninger, bør den videre prosess operere med et parallelt bilateralt og nordisk spor. Myndighetskontakt og grenseregionalt samarbeid Handelskammeret legger vekt på å være en konstruktiv aktør med gode kontakter både mot myndigheter og næringsliv og skulle være godt posisjonert til å komme med innspill begge veier. Handelskammeret har opparbeidet seg et godt nettverk av regionale næringslivsaktører for å stå godt rustet til å spille en mer sentral rolle i dette arbeidet. Som en del av denne prosessen har Norsk-Svensk Handelskammer og Handelskammaren i Värmland utarbeidet forslag til et felles prosjekt som går på en bedre samordning av de kommunale tjenester langs grenser og de muligheter dette gir for de lokale entreprenører. Dette er et såkalt Interreg IIIa prosjekt hvor det søkes om offentlige midler til halvparten av finansieringen mens de resterende kommer fra de berørte fylkeskommuner og län fra Østfold til Nord-Trøndelag. Prosjektet retter seg særlig mot SMB i grenseregionene og er satsing fra Handelskammerets side for å forsterke aktivitetene på langs hele den norsk-svenske grensen. Norsk-Svensk Handelskammer har i 2003 hatt et nært samarbeid med Sveriges ambassadør i Oslo og Norges ambassadør i med vekt på rammevilkår for øket norsk-svensk samarbeid og ulike arrangementer gjennom året. Vi vil igjen gjerne få berømme våre to lands ambassadører for aktiv deltagelse og velvillig støtte i dette arbeidet. Kontakten med ambassadene vil bli ytterligere intensivert frem mot 2005-markeringen da Handelskammeret representerer næringslivsinnslaget og sitter i ulike koordineringsgrupper. 5

6 Økonomi Handelskammerets virksomhet finansieres i hovedsak gjennom medlemskontingenter og seminarinntekter. Regnskapet for 2003 viser driftsinntekter på til sammen NOK og et underskudd på NOK Dette er fremdeles ikke i samsvar med målsettingen om en drift i balanse. Likvid beholdning i form av bankinnskudd utgjør NOK Egenkapitalen utgjør pr NOK Underskuddet skyldes spesielt sviktende seminarinntekter i et stramt seminarmarked med mange aktører. Dette søkes nå kompensert ved andre inntektskilder som deltagelse i eksternt finansierte prosjekter og utførelse av konsulentoppdrag mot betaling. Dette opplegget ser foreløpig lovende ut for 2004 noe som burde kunne bringe driften i balanse. Utviklingen fremover I forbindelse med opptakten til 2005-markeringen bør det tas et krafttak for å videreutvikle potensialet i norsk-svensk handel og næringslivssamarbeide. Dette gjelder ikke minst bedrede rammebetingelser som kommunikasjoner/infrastruktur samt ulike grensehindringer for handel med varer og tjenester og mobilitet av arbeidskraft. Dette må reflekteres i aktiv handling fra myndighetenes side med samordning av nasjonale transportplaner, lovgivning og budsjetter. Handelskammeret vil gjøre sitt for å være pådrivere i denne prosessen ved utarbeidelse av en norsk-svensk transportplan og ta initiativ til bilateral samordning og satsning på vei og jernbane. Når det gjelder enkelte bransjer og sektorer satser Handelskammeret på spesielle norsksvenske vekstbransjer hvor et samarbeid på tvers av grensen øker konkurranseevnen på det europeiske og globale markedet. Dette er spesielt viktig for Norge som trenger et brohode og en smidig vei inn EUs indre marked. Sammen med ambassadene, Voksenåsen og andre relevante aktører har vi lagt opp til etablering av samarbeidsgrupper og seminarer på områder som energi, miljø, bioteknologi, design og mat/kultur samt et grenseforum for koordinering av ulike næringslivsprosjekter i grenseregionene. På denne måten vil Handelskammeret fungere både som initiativtager og møteplass. Når det gjelder bilaterale og nordiske grensehindere for næringslivet har Handelskammeret allerede utarbeidet en omfattende kartleggingsrapport på oppdrag fra Nordisk Ministerråd og Nordisk InnovationsCenter og er i gang med et nytt oppdrag om nærmere konkretisering av de ulike grensehindere med forslag til tiltak for å få løst disse. Handelskammeret har på mange måter fylt et vakuum ved at en rekke av de institusjoner som arbeider for øket næringslivssamarbeid mellom Norge og Sverige, er blitt lagt ned. Vi påtar oss gjerne denne rollen mot tilføring av ressurser, men håper og arbeider samtidig for en igjen bedret norsk-svensk institusjonell representasjon ved 2005-markeringen. Medlemsmassen har holdt seg relativt konstant i 2003 og vi satser på fornyet verving i Vi takker våre gullmedlemmer Statoil, Norsk Hydro, ICA, Schibsted, Nordea og SEB for ekstra støtte i form av forhøyet kontingent og ønsker flere gullmedlemmer velkommen. Oslo, 18. mai 2004 Styret for Norsk-Svensk Handelskammer 6

7 Vedlegg Styrets Beretning 2003 NSHK s 10-punkts plan Prioriterte områder for øket samarbeid Denne planen legges til grunn for Handelskammerets arbeid mot myndighetene og for seminar- og møtevirksomhet i Handelskammerets regi. 1. Tiltak for bedret infrastruktur og kommunikasjoner Jernbaneforbindelser både med henblikk på person og godstrafikk og da med særlig vekt på Oslo-Gøteborg, Oslo- og Trondheim-Østersund. Utbygging av bedret infrastruktur må prioriteres. Veiforbindelser hvor særlig Oslo-Svinesund-Gøteborg og Oslo-Ørje står sentralt. Det er også behov for utbygging av veisystemene videre oppover langs grensen IT med vekt på en samordnet utbygging av infrastruktur Den nye Øresunds-broen gir myndighetene en spesiell utfordring når det gjelder jernbaneog veiforbindelser på strekningen Oslo-Gøteborg-Malmø med videre forbindelse til København. 2. Fjerne eksisterende handelshindringer fundert i lovgivningen Handelskammeret har påpekt en rekke områder hvor forbedringer bør gjøres og fremhever kontinuerlig dette til den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppe. Dette gjelder særlig Bedre samordning av selskaps- og regnskapslovgivningen Enklere prosedyrer for tollklarering og da særlig ved midlertidig innførsel av varer og utstyr Forhold knyttet til beskatning av selskaper og privatpersoner med særlig vekt på områder med dobbeltbeskatning Forhold knyttet til ulike punktskatter og avgifter ved innførsel av utstyr 3. Felles kapitalmarked og enklere kapitaloverføringer. Handelskammeret har siden 1993 lagt vekt på arbeidet for etablering av et samarbeid mellom børsene og at en felles nordisk børs bør være målsettingen innen få år. Vi ser positivt på introduksjon av det nye NOREX systemet for handel med verdipapirer og den prosessen som nå pågår. Det er også enkelte forhold knyttet til kapitaloverførsler som bør forenkles. 4. Tiltak for øket mobilitet av arbeidskraft Det er i dag en rekke ulike bestemmelser i lovgivningen og rundt personbeskatningen som virker hemmende på mobiliteten og hvor særlig pendlere møter problemer. En styrket arbeidsformidling og ulike krav til sertifikater og fagbrev bør også spesielt nevnes. 7

8 5. Øket samarbeid innen utdanning og forskning Innen utdanningssektoren bør samarbeidet mellom universiteter og høyskoler styrkes hvilket igjen har stor betydning for mobilitet av arbeidskraften. Det er særlig behov for harmonisering av studieopplegg, godkjenning av studiekompetanse, felles karaktersystemer og informasjon om utdannelsesmuligheter. 6. Tiltak som utjevner grensehandelen Dette er et problem særlig på norsk side med betydelige handelslekkasjer som bl.a. skyldes myndighetenes avgiftspolitikk og store prisforskjeller særlig på matvarer. 7. Styrket regionalt samarbeid i grenseregionene med vekt på en mer samordnet regional planlegging. Det er i dag etablert ulike Interreg-prosjekter med sikte på styrket samarbeid i definerte grenseregioner. Dette burde utnyttes på en mer omfattende og effektiv måte med bedre oppfølging og målbare resultater. 8. Bedriftskulturer - øket kunnskap og kulturutveksling. En rekke av våre medlemmer har påpekt at de møter problemstillinger på dette området ved en integrasjon av bedrifter på begge sider av grensen. En bedre kulturforståelse og kunnskapsformidling vil bidra til å legge forholdene bedre til rette for samarbeid og øket integrasjon. Vi har flere ganger fokusert på dette gjennom vår seminarvirksomhet. 9. Spesielle bransjer Handelskammeret fokuserer på bransjer med spesielle norsk-svenske dimensjoner og da spesielt når det gjelder dagligvarehandel og næringsmiddelindustri, børs/finans og energi. Handelskammeret vil også ta opp spesielle problemstillinger knyttet til andre bransjer når utviklingen tilsier dette. 10. Informasjon om ulike lovregler, myndighetsorganer mv. Det er behov for å utarbeide en informasjonsbank på internett hvor næringsliv og privatpersoner kan få enklere informasjon om hvilke lover og regler de må forholde seg til når det gjelder samarbeid over grensen. Det er videre behov for bedre informasjon om hvilke myndighetsorganer og andre institusjoner man kan kontakte ved spesielle problemer. 8

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER August 2007 FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER Forslag til strategi og tiltak for et grenseløst nordisk næringsliv Redaktør: Kari-Ann Kristiansen, Nordisk InnovationsCenter

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 mai 2011 1 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2010 Innledning Finanskrisen og EUs nye vekststrategi Europa 2020-strategien er to forhold som har fått mye oppmerksomhet i EU i 2010. Finanskrisen som slo inn høsten 2008 med redusert verdiskaping

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Først og fremst: Gratulerer til Björn Rosengren med utnevnelsen til leder for norsk-svensk handelskammer i Stockholm.

Først og fremst: Gratulerer til Björn Rosengren med utnevnelsen til leder for norsk-svensk handelskammer i Stockholm. Side 1 av 14 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 26. mars 2014, kl. 17:30 Statssekretær Eirik Lae Solberg Tildelt tid: 20 min. Lengde: 2230 ord Norsk næringspolitikk og norsk-svenske muligheter Årsmøte

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling

En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling Årsrapport 2009 En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen har en visjon som legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå: livskvalitet og verdiskaping. Vi som

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55 Møteinnkalling Til Styret i SrN Kopi til Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 26.03.10; kl. 09:00 12:00 Måltidets Hus, Ipark 03.03.2010 1 av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr.

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 Bekkestua sentrum BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT 2014 Bærum næringsråd har vært i gjennom en offensiv 2-årsperiode en helt nødvendig utvikling. Vi måtte lykkes

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer