Pasientsamtalen bør den alltid være psykodynamisk informert?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientsamtalen bør den alltid være psykodynamisk informert?"

Transkript

1 Pasientsamtalen bør den alltid være psykodynamisk informert? Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap UiO Schizofrenidagene

2 Svaret er JA - fordi 2 Som menneskebehandlere kan vi ikke være naive og lukke øynene for at: Alle mennesker drives også av ubevisste motiver, konflikter, savn, angster osv. som kan stå i direkte motsetning til bevisste motiver og ønsker Alle mennesker kan reetablere internaliserte relasjoner i forhold til nye, viktige personer (for eksempel terapeuter) selv om disse relasjoner har vært vonde og destruktive. Forståelsen av disse to forhold hjelper oss til å - å etablere et samarbeid og - til å hjelpe pasienter til å bryte automatiske og ubevisste destruktive mønstre.

3 Når ble samtalen med vanlige pasienter sett på som mulig terapeutiske i psykiatrien? 3 (Litt psykoterapihistorie) Før 1950: Samtalen ikke brukt terapeutisk i vanlig psykiatri 1950 årene: Spredte seminarer i psykoterapi med årlige Dikemark seminarer etter hvert årlige: Modumseminarer 1960 tallet: Gjennombrudd: Snakke med alle slags pasienter. Psykoterapeutisk holdning = psykodynamisk forståelse : Legeforeningen vedtok at spesialistreglene skulle inneholde krav om veiledning i psykoterapi av godkjente veiledere Psykoanalyse/psykoanalytisk psykoterapi(kort og lang) suppleres med: gruppeterapi, familieterapi, MBT IPT, CBT, DBT, Løsningsorientert, MCPT, Mindfulness osv : Psykoterapiforskning. RCT. Spesifikke for symptomlidelse. Alle like effektive? Hvilke pasienter egner seg, og vil ha, forskjellige tilnærminger? Integrere ulike psykoterapeutiske teknikker i én pasients behandling Skiller mellom avtalt systematisk psykoterapi og psykoterapeutisk informerte samtaler (dvs alle andre samtaler)

4 Hva slags pasientsamtaler har vi uansett profesjon? Vi har bare to typer samtaler: Avtalt psykoterapi «Psykoterapeutisk informerte» samtaler I psykoterapeutisk informerte samtaler bruker vi: 1.det vi vet om «fellesfaktorer» som virker i all psykoterapi 2.det vi kan av «spesifikke psykoterapeutiske intervensjoner» fra flere psykoterapeutiske skoler I foredraget minner jeg først om fellesfaktorene - og så vil jeg konsentrere meg om å gjennomgå de psykodynamiske kunnskaper og ferdigheter som vi kan bruke i alle pasientsamtaler. 4

5 Terapeutiske faktorer som er felles for alle psykoterapeutisk informerte samtaler Alliansen mellom terapeut og pasient En new corrective emotional experience som medfører at pasienten opplever tidligere problemer på en ny og mer benign måte Forventninger hos både pasient og terapeut at behandlingen vil lede til positiv forandring placeboeffekten Forståelse hos pasienten hvorfor problemene har oppstått Terapeutens kvaliteter: tilstedværelse, engasjement, positiv annerkjennelse, empati 5

6 Er psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi virksom? JA! Uten tvil Meta-analyser, experimentelle og naturalistiske studier viser at: Psykodynamisk psykoterapi har klinisk signifikant effekt ved behandling av: depresjon, angstlidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, rusmiddelmisbruk, psykosomaatiske symptomer, par-problemer og schizofreni Lang tids behandling er mer effektiv en kort tids. Bedring skjer også en god tid etter avsluttet behandling. (Levy et al 2014,Shedler 2010) 6

7 Hva er så psykodynamisk psykoterapis bidrag til alle kliniske samtaler? Kunnskaper om utfordrende irrasjonelle - kliniske fenomener som opptrer i alle kliniske samtaler enten man vil eller ikke - og om pasienters personlighetsproblematikk som påvirker tilknytning og forløp av symptomlidelser. Ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å: etablere og vedlikeholde et samarbeid hjelpe pasienten til å få noe ut av det øvrige behandlingsopplegg(psykofarmaka, miljøterapi, avtalt psykoterapi, arbeidstrening, skoleopplegg, botilbud osv.) - bearbeide pasientens personlighetsproblematikk. 7

8 A. Psykodynamiske kunnskaper om viktige kliniske fenomener: 8

9 De fem irrasjonelle faktorene som opptrer i et hvert terapiforhold Ubevisst motivasjon Repetisjon av internaliserte relasjoner Motstand Overføring Motoverføring 9

10 Om ubevisste prosesser Menneskets tanker, følelser og handlinger styres delvis av ubevisste motiver, konflikter, fantasier og ønsker (en ubevisst sjelsaktivitet) - som det selv ikke er klar over som det ikke selv alene kan avsløre og - som kan stå i kontrast til det som det bevisst ønsker - motivene er seksuelle, aggressive og relasjonelle - Den ubevisste sjelsaktiviteten har tilgang til, eller står i forbindelse med alle tidligere opplevelser og erfaringer i pasientens liv - og disse påvirker nåværende følelser og atferd. - Det som fungerer dynamisk ubevisst - både ønsker, fantasier og forsvarsmekanismer - gjør aktiv motstand mot å bli bevisstgjort. (Vi kan ikke bare spørre om det!) - Viktig å lytte til underteksten! 10

11 Om repetering av internaliserte relasjoner. Tendensen til å gjenta én bestemt type problematisk relasjon i alle nære (og betydningsfulle) kontaktforhold. Relasjonserfaringene er lagret i PROCEDURAL hukommelse. Pasienten tildeler automatisk(ubevisst!) psykiateren en bestemt rolle i et rolle par uavhengig av hvor adekvat disse rollene er. NB terapeuten repeterer også internaliserte relasjoner! Psykodynamisk psykoterapi: beskriver slike automatiske relasjonsforhold for at disse kan brytes. 11

12 Om motstand: ET PARADOKS! Opprinnelig: motstand mot frie assosiasjoner og hukommelse. Nå: Alle forhindringer hos pasienten som hindrer at man kommer videre mot målet. Motstand påvirker og påvirkes av arbeidsalliansen Motstand kan kreve reformulering av pasientens oppgave i samtalene. Motstand kan være ubevisst motivert Tre måter å håndtere motstand: Godta den, gå rundt den, påpeke og tolke den. Avhenger av kvaliteten av relasjonen og hvor primitive forsvarsmekanismer som er på banen. I psykodynamisk psykoterapi brukes motstand til å bevisstgjøre forsvarsmekanismer, deres dårlige funksjonalitet og hva som forsøkes unngått. 12

13 Om overføring: En spesifikk illusjon som utvikler seg om terapeuten etter hvert som forholdet går sin gang og som kan innebære sterke følelser. Illusjonen kan ha trekk av forholdet til en viktig person i fortiden. Eksternalisering av indre ( internaliserte ) relasjoner (objektforhold). Konfliktfyllte, onde, eller gode. 13

14 Hvordan merker vi at overføring finner sted? Idealisering. Kjenner meg ikke igjen i det pasienten sier om meg Tegn på forelskelse. Følelsestrykk i pasientens måte på relatere seg. Projektiv identifisering 14

15 Hvordan håndtere overføringen? To typer overføringer: Positiv overføring skaper en relasjon som gir mulighet for utvikling av selvtillit hos pasienten, til et godt samarbeid, til trygghet. Særlig viktig hos psykosenære/psykotiske pasienter Negativ overføring ødelegger arbeidsalliansen. La aldri negativ overføring bli stående. Psykodynamisk psykoterapi: legger forholdene til rette for at overføring skal skje - og bruker den terapeutisk. 15

16 Om motoverføring Alle terapeutens psykiske reaksjoner (bevisst og ubevisst, følelser/tanker/ handlinger) i forhold til pasienten Forekommer uansett psykoterapiform. I alle samtaleforhold. Kan gi viktig informasjon om hva pasienten strever med i mellommenneskelige forhold og om hva slags relasjon pasienten prøver å involvere terapeuten i. Gir også terapeuten viktig informasjon om egne sårbare områder hvor ens handlinger kan bli irrasjonelle. I psykodynamisk psykoterapi brukes motoverføringen aktivt. 16

17 Hvordan merker jeg min motoverføring? Min første tanke om pasienten Mine følelser Feilhandlinger Minner om noen i mitt tidligere liv 17

18 Uheldige konsekvenser av uhåndtert motoverføring (MOT): 18 Terapeuten overser eller benekter egne følelser. MOT ødelegger «working alliance», liker ikke pasienten, mistroisk, usikker, føler seg utilstrekkelig Feil diagnose. Forstyrret persepsjon av pasienten. Gjør feil Unnlater å stille psykososiale spørsmål for å unngå eget liv Manglende styring og kontroll/overkontroll. Overdreven frykt for suicid, homicid eller død - eller å gjøre feil. Unnvikelse av konflikt/konfrontasjoner, overinvolvering i pasienten, unngår egne vanskelige temaer, unngår ubehagelig behandling. Forføring, misbruk, seksuell eller økonomisk utnyttelse. Kynisme Henviser, skriver ut, avslår på manglende faglig grunnlag.

19 Hva gjør terapeuten særlig sårbar for å få uhåndterbare negative følelser? 19 Nevrotisisme, Samvittighetsfullhet, Frykt for å feile. Forstyrret tilknytningsmønster (attachment) Lav toleranse for usikkerhet, må handle Ubevisste( automatiske) konflikter og tendenser til å bli med i destruktive rollepar blir lett aktivisert Krever av seg selv at skal kunne hjelpe alle, alltid snill Tror egen teori og terapimåte er den eneste, rigid Skiller dårlig mellom egne følelser og pasientens. Ubevisst overdrevet behov for å bli likt, respektert og lykkes - agreeableness MOTTILTAK: VEILEDNING, REFLEKSJON EGENBEHANDLING

20 20 Vi vurderer også viktige sider av personligheten (jeg- og selv- funksjoner)

21 De viktigste jeg-funksjoner: Kognitive faktorer: tenkning, hukommelse Realitetstestende evne Mestringsmåter: problemfokusert eller emosjonsfokusert - bevisste Forsvarsmekanismer ubevisste, automatiske Tilknytningsmønster PSYKOTERAPI: Jo svakere ego fungerer, jo mer støtte på utvikling av ego funksjoner, jo mindre provoserende på egofunksjonene. 21

22 22 Forsvarsmekanismer (ubevisste) Måter å unngå ubehagelige og sterke følelser på Hierarki: Humor, altruisme, selvberoligelse, selvtrøst Fortrengning Sublimering Reaksjonsdannelse Isolering, intellektualisering Forskyvning, dissosiasjon Devaluering, idealisering, omnipotens Projeksjon, Benekting,Rasjonalisering Projektiv identifisering Splitting Acting out, passiv aggresjon, apatisk tilbaketrekking, psykotisk benekting (DSM-IV, apendix B). NB! Jo mer primitive forsvarsmekanismer, jo mer må de respekteres.

23 Evne til mentalisering Mentalisering er evnen til å tenke om sine egne og den andres tanker, følelser og motiver. Slik at den andre fremstår som et helt forskjellig menneske, som kan ha helt forskjellige intensjoner i en samhandling. INTERVENSJON: Fokusere på selve evnen til å mentalisere, ikke bare på innhold i det som sies. 23

24 De viktigste selv funksjonene: Evnen til spenningsregulering selv-trøsting regulere stimulus barriere regulering av selvtillit : speiling, idealisering/devaluering, tvillingrelasjon. PSYKOTERAPI: Terapeuten blir et selv-objekt, og i relasjonen kan pasienten hente seg selvtillit og utvikle et mer modent selv (fra grandiost til realistisk selv). 24

25 Fire tilknytningsmønster hos pasienter Jeg har tro på meg selv og tillit til den andre Jeg har ikke tro på meg selv men høy tillit til den andre Jeg har ikke tro på meg selv og heller ikke tillit til den andre Jeg har stor tro på meg selv men ingen tillit til andre 25

26 B. Psykodynamiske intervensjoner i vanlige pasientsamtaler: Noen eksempler 26

27 DEN FØRSTE PASIENTEN Hertervig forlag

28 Psykodynamisk informerte støttesamtaler (jegbyggende) egner seg for pasienter med: Psykoser, bipolare lidelser. Sterkt suicidal/homicidale trekk. Jeg-svakhet Alvorlige personlighetsforstyrrelser (Cluster A og B) Organiske lidelser. Ofte en blanding av angstprovoserende og støttende teknikker. Ofte kombinasjon med psykofarmaka. 28

29 Eksempler på terapeutens mulige psykodynamiske intervensjoner i vanlige pasientsamtaler 29 Lytting - også til underteksten Akseptering og anerkjennelse i forhold til pasientens subjektive opplevelser i fortid og nåtid. Empatisk bekreftelse bli sett, bli lyttet til, blir forstått, blir akseptert, det er legitimt å ha det slik. Spørsmål og klargjøring: Hvor har du den tanken, oppfatningen fra? Utdyp! Eksempler? Assosiasjoner. Speiling styrke selvet, la seg idealisere Beskrivelse, påpeking ( av ubevisste, automatiske mønstre): jeg /la du - merke til at Grensesetting: jeg liker deg men ikke det du gjør Konfrontering: hvordan kan det være A når også B? Styrke mentalisering Tolkningstrekanten: Koble her og nå i terapien - med nåtid i livet med fortid. Drømmetolkning. Dagdrømmer. Metaforer.

30 Ny bok om psykodynamisk informerte samtaler: Per Vaglum: PSYKIATEREN Behandler, veileder, forsker og formidler 30

31 Tre konklusjoner: Jo flere psykoterapeutiske metoder terapeuten behersker, desto bedre. Alle samtaler med pasienter og pårørende bør uansett være psykodynamisk informert Hvis du åpner deg for din egen og pasienters undertekst blir også ditt livet rikere. 31

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Kombinert individualterapi og gruppebehandling:

Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Spesialistoppgave i voksen klinisk psykologi: Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Bedret affektregulering og økt mentaliseringsevne som terapeutiske mål ved behandlingen av emosjonelt ustabil

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling Randi Abrahamsen KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer. Spesialistoppgaven er et resultat av klinisk psykologisk

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose 5. årsoppgave i stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved universitetet i Tromsø Espen Frostmo MK 07 Veileder: Grigory Rezvy Førsteamanuensis ved UiTø

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Psykoterapi i utvikling. Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen

Psykoterapi i utvikling. Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen Psykoterapi i utvikling Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen Redaktører Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0015-6 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Å gi slipp for å kunne ta imot Om sorg, frihet, indre objekter og den terapeutiske situasjon i

Å gi slipp for å kunne ta imot Om sorg, frihet, indre objekter og den terapeutiske situasjon i MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 6 Jon Morgan Stokkeland Stavanger/Oslo Å gi slipp for å kunne ta imot Om sorg, frihet,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer