FACT & headspace. To samhandlingsmodeller. Tor Helge Tjelta prosjekt-, team & studieleder master i tverrfaglig samarbeid i helse- & sosialsektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FACT & headspace. To samhandlingsmodeller. Tor Helge Tjelta prosjekt-, team & studieleder master i tverrfaglig samarbeid i helse- & sosialsektoren"

Transkript

1 To samhandlingsmodeller FACT & headspace Tor Helge Tjelta prosjekt-, team & studieleder master i tverrfaglig samarbeid i helse- & sosialsektoren Læringsnettverksamling i Asker 20. mai 2015

2 HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Kommunen har et sterkt fokus på produksjon og leveranse av tjenester til borgerne. Det er lite ressurser i sektoren til å reflektere over hvordan man ønsker å utvikle tjenestene i fremtiden. Følgen er gjerne at hele verdikjeden som kan bidra til å innovere tjenestene, ikke benyttes. Kommunenes planer fremstår i for stor grad som en fremskrivning av dagens situasjon.

3 HelseOmsorg21 forts. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Det er behov for mer systemtenkning, langsiktig kompetansebygging, og alternative finansieringsformer i innovasjonsarbeidet i kommunene. En kunnskapsbasert utvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene vil både gi økt produktivitet og bedre tjenestekvaliteten.

4 HelseOmsorg21 forts. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Kommunene møter i økende grad komplekse problemer som krever at de som leverer tjenestene må jobbe i partnerskap på tvers av profesjoner, sektorer og forvaltningsnivå, og også samhandle med næringsliv, frivillige og brukere/pårørende. Her kan vi bli bedre mener bl.a. myndighetene, Rådet for psykisk helse, AFI, MH, MHU, FHI, Psykologf., m.fl., og disse utfordringene må løses ved best mulig effektiv utnyttelse av de samlede ressursene og gjennom nyskaping; brukernes behov for helhetlige og koordinerte tjenester skal imøtekommes bedre (Avtale mellom regjeringen og KS om utvikling av kvalitet i de kommunale Helse- og omsorgstjenestene ): Utvikle nye tilbud og måter å jobbe på.

5 Forskning av prof. Tom Burns (University of Oxford) om ACT: No evidence for: Small caseloads (<20:1) 24 hours teams Whole team approach Highly specialized workers

6 OPPSUMMERT KUNNSKAP (rigorøs) Intensiv koordinering av psykososialt arbeid sammenlignet med standard behandling ser ut til å gi noen færre dager i sykehus, noe mindre frafall fra behandlingsopplegg, noe høyere funksjonsskåre, noen flere som kan bo uavhengig og muligens litt høyere brukertilfredshet, sier seniorforsker Louise Forsetlund ved Kunnskapssenteret.

7 Firn et al (2012) Conclusions: Enhancing multi-disciplinary CMHTs with FACT provides a clinically effective alternative to AO teams. FACT offers a cost-effective model compared to AO. CMHT Community mental health teams (N=112)

8 FACT Flexible assertive community treatment Fleksibel aktiv oppsøkende behandling Et team skal kunne betjene innbyggere Alle voksne med alvorlig psykisk lidelse (ACT: innbyggere) (ACT: 20 % av de med alvorlig psykisk lidelse) Håndbok som er oversatt til norsk

9 FACT Biopsykososial modell som tilbyr: Behandling Veiledning ADL Rehabilitering Recovery Integrerte tjenester fra ett team Modellen forener 2 metoder for behandling/ oppfølging: ACT (intensiv koordinert oppfølging hele teamet) Case-management Mål: Kontinuitet i behandlingen, inkludering og deltakelse i samfunnet, forebygge/forhindre innleggelser.

10 MÅLGRUPPE FACT Gamle Oslo Alvorlig psykisk lidelse. Schizofreni, schizoaffektiv lidelse, alvorlig bipolar lidelse. Uavklarte tilstander. Utredning. Avgrensning mot ROP og psykisk helse- og rusteam i bydel.

11 THE SEVEN C s Cure Kunnskapsbasert behandling eller hjelp til å mestre lidelsen. (Tverrfaglige retningslinjer) Medisinsk og sykepleiefaglig behandling Psykologisk behandling (CBT, metakognitiv terapi, EMDR) Rusbehandling, IDDT Somatisk screening/behandling (Metabolisk screening

12 THE SEVEN C s Care Daglig støtte og veiledning Sykepleiefaglig veiledning, assistanse til dagliglivets gjøremål, forebygge forkommenhet, ha oppmerksomhet på hygiene Rehabilitere Ha øye for bedringsprosesser (recovery) Kontinuitet i hjelpen, forebygge drop-out

13 THE SEVEN C s Crisis intervention Intensiv hjelp og støtte hjemme ved hjelp av delt case-load 7x24 timers tilgjengelighet Kriseintervensjon, risikovurdering Akuttinnleggelse, kortvarig, brukerstyrte senger ( Bed on Request ) Inkludere familien/støtteapparatet

14 THE SEVEN C s Client knowhow Bruke pasientens erfaringskompetanse Sikre delt beslutningsgrunnlag (SDM - samvalg) Recovery-orientering Empowerment (Strengths Model) Benytte brukerspesialisten

15 THE SEVEN C s Community support Familiekontakt Lokalbasert støtte Støtte til bolig, arbeid, velferdstjenester IPS: individuell støtte og veiledning i å finne og beholde jobb Inkludering Forebygge ordensforstyrrelser

16 THE SEVEN C s Control Risikovurdering og sikkerhetsrutiner for pasient og miljø Initiere og utføre tvungent psykisk helsevern når det er indikert

17 THE SEVEN C s Check Evaluering av behandlingseffekt Rutinemessig monitorering og kartlegging Evaluering av valgt behandlingsstrategi Sertifisering

18 FORUTSETNINGER FOR Å LEVERE THE SEVEN C s God koordinering/planlegging. Prioritering. Integrert behandling. Tverrfaglighet Delt caseload Fleksibilitet grad av oppfølging Definert/tydelig modell individuell utforming. Fidelity-skala.

19 OPPSØKENDE VIRKSOMHET SOM HOVEDPRINSIPP Hjemmebesøk er standardprosedyren i FACT. Ikke bare i kriser, men også i stabile perioder. Gå dit pasienten er Helhetlig bilde On the spot training Relasjon Ressurser Kontakt med nettverk

20 FACT-PRINSIPPER 1 Være ledsagere på veien mot recovery/områder hvor pas ønsker å lykkes. Støtte pas ønsker og mål Fokusere på ressurser/suksess

21 FACT-PRINSIPPER 2 Støtte inkludering. Nettverksarbeid Samarbeid med eksisterende støttetiltak. FACT er en pålitelig samarbeidspartner. Vurdere og håndtere risiko.

22 FACT-PRINSIPPER 3 Rekruttere pasienter. Skape og beholde behandlingsallianse. Tilbudet må inneholde elementer som er attraktive også for de som ikke ønsker behandling/oppfølging.

23 FACT-PRINSIPPER 4 ACT ved behov. Intensiv, teambasert oppfølging. Innlegges til ACT-oppfølging. Kriterier for opptrapping/nedtrapping. Flytte svingdøren fra sykehuset til nærmiljøet. Pasienten følges opp av samme team i gode og dårlige perioder. Gir kontinuitet i behandling/oppfølging.

24 FACT-PRINSIPPER 5 Gi behandling/oppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer. Evidensbaserte metoder Aktiv oppsøkende virksomhet hindrer dropout. Gir større mulighet for å fullføre evidensbasert behandling. Shared decision-making - Samvalg

25 FACT-PRINSIPPER 6 Rehabilitering/recovery. Erfaringskonsulent. IPS.

26 TEAMSTRUKTUR (FULLT TEAM = CA 200 PASIENTER) Lav caseload 15:1. Full bemanning. Teammedlemmene har hovedansettelse i teamet (snitt 0,80 eller høyere). Psykiater 80 %. Psykolog 100 %. Brukerspesialist 60 %. Sosionom 100 %. Sykepleiere minst 4 spl. i fulltidsstillinger. Case manager minst 6 årsverk. Rusfaglig spesialist minst 2 årsverk. Arbeidsspesialist 1 årsverk eller mer. Spesialist i rehabilitering minst 2 årsverk.

27 EVIDENSBASERTE METODER Psykoedukasjon. Medisiner. CBT. Pårørendearbeid. Integrert rusbehandling. IPS.

28 UTSKRIVELSE AV FACT Stabil fungering i minst to år Lav kontaktfrekvens. Ukomplisert medisinering. Adekvat støttesystem. Arbeid/aktivitet. Egen bolig. Økonomiske forhold.

29 FACT Gamle Oslo Teamleder (100 %) LDPS Eirik Ystad Merkantil (100 %) LDPS Kitty Bårseng Psykolog (100 %) BGO (LDPS) Maren P. Tangen Vernepleier m. v.utd. (100 %) BGO Bjørn Johnsen S.pl. m. v.utd. (100 %) LDPS Knut Norman S.pl. m. v.utd. (100 %) BGO Elin Ørbech Ergoterapeut m. v.utd. (100 %) LDPS Katrine Neverdal Sosionom m. vid.utd. (RUS) (100 %) BGO Øystein Pedersen Psykiater (80 %) LDPS Live Stavseth Jobbspesialist (IPS) (80 %) BGO Jane Bjørnøy Erfaringskonsulent (60 %) BGO Espen Kjølsrød Pårørendearbeid (40 %) Michael Jensen Prosjektleder BGO Tor Helge Tjelta

30 headspace Australsk modell (2006) (www.headspace.org.au) Et tilbud til innbyggere mellom år. Nesten 100 sentra i Australia nå, og flere blir det. 8 pilotsentra i Danmark (www.headspace.dk) Norge: Mental Helse Norge/Mental Helse Ungdom Norge med Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus (Nic Waals Institutt og Lovisenberg DPS), OUS, Atferdssenteret, HiOA, m.fl. Introfilm

31 FACT Gamle Oslo Pilot headspace Gamle Oslo Pilot Utviklingssenter for psykisk helse- & rusarbeid Oslo

32 SLUTT

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i Øst Samling 1 14.-15.oktober 2014 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Velkommen ved fylkesmannen i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland Formål Barn, unge og familier

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Fidelityskala og håndbok

Fidelityskala og håndbok Fidelityskala og håndbok Amund Aakerholt Kompetansesenter rus region øst amund.aakerholt@helse-stavanger.no 1 Framdrift TMACT er gitt norsk språkdrakt. Skal sjekkes ut med forfatterne i august. Mulige

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Krise når hva hvordan?

Krise når hva hvordan? Krise når hva hvordan? Erfaringer fra Ambulant Akutteam i Ålesund, (AAT) Akutt hjemmebehandlingsteam (AHT) Victor Grønstad, Overlege i akutt hjemmebehandlingsteam, Voksenpsykiatrisk avdeling, Ålesund sjukehus

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud Forprosjekt- rapport Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre - Eiker og Sykehuset Buskerud psykiatrisk klinikk om utredning av behovet for Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer akuttnettverket.no Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer Foreløpige resultater Nettverkssamling 30.04.13 Torleif Ruud Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor II, Klinikk

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 25.08.2010 Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Side 2 av 20 Det nye hjemmet Det neste hjemmet du skal ha, skal ha nøkkel

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...5

Innhold. 1 Innledning...5 OMSORG 2020 I Innhold 1 Innledning...5 2 Sammen med...8 2.1 Brukere og pasienter Mestring og mangfold...10 2.2 Pårørende Støtte og synliggjøre...14 2.3 Frivillige, ideelle og næringslivet...16 3 En faglig

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Pårørende og ACT-team

Pårørende og ACT-team Bente Weimand, Pravin Israel, Torleif Ruud Foto: Gualberto107, FreeDigitalPhotos.net En undersøkelse om pårørendes erfaringer med ACTteam, og ACT-teamlederes erfaringer med samarbeid med pårørende Desember

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer