DESIGN MED TEKST OG BILDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGN MED TEKST OG BILDE"

Transkript

1 Boka 21 m stokket bilde :02 Side 109 MEDIEDESIGN 109 DESIGN MED TEKST OG BILDE BEGREPENE DESIGN, FORMGIVING, KOMPOSISJON OG LAYOUT Kunnskapsforlagets leksikon skriver: Design betyr formgiving. Begrep som omfatter måten ting er utformet. Formgiving er et norsk uttrykk for design. Komposisjon betyr sammensetning, blanding; - Kunsthistorisk en betegnelse for de enkelte delers innbyrdes ordning og gruppering i et kunstverk, med tanke på å skape en helhetsvirkning. - Komponering betyr da å sette sammen. Layout betyr skisse eller oppklebing som viser hvordan tekst og illustrasjoner skal plasseres i forhold til hverandre i en trykksak. Tjener både til å gi et bilde av hvordan den endelige trykksaken skal se ut, og som arbeidstegning for de som skal utføre montasje- og desktop publishing, forkortet dtp (arbeidet på dataskjermen for å sette sammen komposisjonen). - Layout betyr egentlig ikke selve det å designe, formgi eller komponere, men er resultatet av dette. - Design, formgiving og komposisjon og det å framstille en layout blir i praksis utført mer eller mindre samtidig på skjermen. En utskrift vil da fungere som en layout (utkast, korrektur). Husk å lese de innledende kapitlene om bruken av boka, medier og kommunikasjon og om mediedesign.

2 Boka 21 m stokket bilde :02 Side MEDIEDESIGN - Skissering av de første ideene er mest hensiktsmessig for de fleste under opplæring hvis de enda ikke har særlig stor erfaring i arbeid på datamaskin. I praksis brukes disse fire begrepene om hverandre. Layout blir i det daglige oppfattet som formgiving. LESELIGHET OG LESEFLYT Formgivingens oppgave er å gi budskapet en slik form at det best og raskest formidles til mottakeren/leseren. Hensikten er å tilrettelegge for: Rask oppfattelse. Korrekt oppfattelse. Det er m.a.o leseligheten og leseflyten som skal tilrettelegges. God leselighet skaper god leseflyt. Det innebærer at du raskt, nøyaktig og med jevn fart oppfatter bokstavene og setter dem sammen til ord, setninger og avsnitt. Videre må du raskt kunne fatte systemet i sammenstillingen av tekst, bilder og andre elementer. Hvordan du kan nå dette målet avhenger av budskapets og trykksakens karakter. Kriteriene for leselighet og leseflyt er: Bokstaver og ord lar seg identifisere raskt og nøyaktig. Det er lett å finne fram i tekst, bilder og andre elementer (riktig leserekkefølge). Du får jevn flyt i lesingen. Du kan oppfatte og forstå det du leser. Du kan lese større tekster uten å bli trett. ESTETIKK OG FUNKSJON Design vil ofte bli oppfattet som en balansegang mellom estetikk og funksjon. Vi vil gjerne at det skal se vakkert, dristig, spennende, nyskapende eller kult ut. Samtidig har funksjonen stor betydning, det skal fungere som budskapsformidling. KOMPOSISJONSPRINSIPPENE I GRAFISK DESIGN Innenfor mediedesign har vi systematisert en del grunnleggende prinsipp. Disse prinsippene er gyldige også for grafisk design: 1 Kontrast Spenning Liv Proporsjon Framheving Harmoni Dynamikk

3 Boka 21 m stokket bilde :02 Side 111 MEDIEDESIGN Bevegelse Oversikt 3 Balanse 4 Enhet Rytme System Orden Sammenheng mellom prinsippene I den følgende gjennomgangen vil du se at prinsippene griper i hverandre, bl.a. slik: Bevegelser skaper balanse. Kontrast skaper dynamikk. Orden skaper enhet. 1 KONTRAST Kontrast gir spenning og liv Figur ##. Når du snakker, kan du skape kontraster, spenning og liv ved å vektlegge ting forskjellig gjennom talehøyde, armbevegelser, kroppsspråk og mimikk. Kontrast betyr motsetning eller forskjell. Forskjeller skaper spenning og liv. - Komposisjonen blir mer livlig og mindre monoton.

4 Boka 21 m stokket bilde :02 Side MEDIEDESIGN Når du snakker kan du skape kontraster, spenning og liv ved å vektlegge ting forskjellig gjennom talehøyde, mimikk, armbevegelser osv. I mediedesign kan du skape kontraster, spenning og liv ved å gjøre de forskjellige elementene forskjellige. Uten forskjeller kan budskapet framtre monotont og uinnbydende. Hvordan lages kontraster? Det er flere måter å skape forskjeller og kontraster på: Størrelse. Form. Styrke. Struktur, mønster eller uttrykk. Kontrastene kan knyttes til, eller dannes mellom, forskjellige elementer: Skrifter. Grupper. Bilder. Marger/Flater. Farger. Bevegelser. Størrelses- form- og styrkekontrast Størrelses- form- og styrkekontrastene innebærer å lage tydelige forskjeller mellom elementer. I utgangspunktet tenker vi på elementer av samme type, f.eks.: Stor mot liten skrift. Runde mot rektangulære former. Lys mot mørk farge. o.l. Du kan like gjerne lage kontraster mellom forskjellige elementer: Liten skrift mot stort bilde. Liten tekstgruppe på stor flate. Rød skrift på grønn flate. o.l. Struktur strukturell kontrast Struktur vil si forhold eller sammenheng mellom de enkelte deler i en helhet. Disse delene danner et mer eller mindre fast mønster. Ved strukturell kontrast settes to forskjellige mønstre eller oppbygginger opp mot hverandre: Bilder med forskjellig oppbygging. Flater med forskjellige mønstre. Skrifter med forskjellig oppbygging. Ro mot uro.

5 Boka 21 m stokket bilde :03 Side 113 MEDIEDESIGN 113 aa «Skarreværrasåskarreværra» Et viktig moment når det gjelder kontrast, er at kontrasten må gjøres tydelig. Nesten-forskjeller blir bare forstyrrende. Spenningen blir borte dersom forskjellen blir så liten at den er vanskelig å oppdage. - Det oppstår i stedet en konflikt. Når forskjellen er for stor, mister delene forholdet til hverandre - Spenningen blir borte (se figur ##). Figur ##. Kontraster. Her er det kontrast i farge (rødt og grønt), form (sirkel og kvadrat), innhold og form (bildene), størrelse (bokstavene), struktur (mønstrene) og uttrykk (maskene).

6 Boka 21 m stokket bilde :03 Side MEDIEDESIGN Figur ##. For liten kontrast skaper konflikt fordi du kan komme i tvil om forskjellen er tilsiktet eller en feil. Øverst ser du fire eksempler på nestenforskjeller. Nederst er forskjellene gjort tydeligerre. Overdrivelse? Det er lett å gå i spinn og overdrive bruken av effekter. Det kan alltid diskuteres hva som er for lite og hva som er for mye. Når du skal bedømme om du har brukt for svake eller for sterke effekter i designarbeidet, kan det være lurt å spørre seg selv: Har de valgene jeg nå har gjort styrket eller svekket formidlingen av budskapet? Figur ##. Hvis kontrastene blir for store, mister de lett effekten. Størrelsene blir så forskjellige at de mister forholdet til hverandre. De slutter å framheve hverandre. Eksemplet til venstre viser en moderat kontrast hvor bildene framhever hverandre. Til høyre blir det lille bildet knust av det store.

7 Boka 21 m stokket bilde :03 Side 115 MEDIEDESIGN 115 Skriftkontrast Skriftkontrast skaper du på flere måter: Forskjell i skriftstørrelse. - Størrelseskontrast. Forskjeller i skriftsnitt. - Styrkekontrast. - Formkontrast. - Strukturell kontrast. I eksemplene under kapitlet om skrift er det satt opp to ord mot hverandre, men kontraster brukes også i andre sammenhenger der det er nødvendig å velge forskjellig skrift for å skille teksttyper fra hverandre: Framhevinger i tekst. Titler. Mellomtitler. Bildetekster. Marginaler. Fotnoter. Ingresser. Byline. Se mer om skriftkontrast i kapitlet om bruk av skrift. ### Gruppekontrast For grupper kan det legges inn forskjellige ulikheter: Størrelsene (størrelseskontrast). Formene (formkontrast). - Høye grupper. - Brede grupper. - Statiske/kvadratiske grupper. Les den gripende historien om Emanuel. For å slippe unna nød i hjemlandet emigrerte han sammen med sin familie. Lykken var nær for Emanuel og familien, men verden er ikke alltid like rettferdig. Les utdraget fra boka. Den gamle mannen satt foran tømmerhuset og så utover dalen. Han visste at han var alene i verden. Hele familien var omkommet i brannen. Nå var det var førtisju år siden han hadde reist fra fedrelandet. Han var for gammel til å reise nå. Ingen av hans slektninger i hjemlandet visste hvor han var. De visste vel knapt nok hvem han var. Les den gripende historien om Emanuel. For å slippe unna nød i hjemlandet emigrerte han sammen med sin familie. Lykken var nær for Emanuel og familien, men verden er ikke alltid like rettferdig. Les utdraget fra boka. Figur ##. Gruppekontrast. De to gruppene til venstre viser formkontrast, de to til høyre viser størrelseskontrast. I tillegg er det skriftkontrast mellom gruppene. Den gamle mannen satt foran tømmerhuset og så utover dalen. Han visste at han var alene i verden. Hele familien var omkommet i brannen. Nå var det var førtisju år siden han hadde reist fra fedrelandet. Han var for gammel til å reise nå. Ingen av hans slektninger i hjemlandet visste hvor han var. De visste vel knapt nok hvem han var. I begynnelsen hadde alt gått bra. Familien hadde skaffet land og hus. Avlingene hadde vært gode, og livet smilte til Emanuel, Antonie og de tre barna.

8 Boka 21 m stokket bilde :03 Side MEDIEDESIGN Andre kontraster Vi snakker også om andre kontraster: Flatekontrast. - Store flater mot små flater. - Høye flater mot brede flater. Bildekontrast. - Store bilder mot små bilder. - Høye bilder mot brede bilder. Bevegelseskontrast. - Høydebevegelse mot breddebevegelse. Fargekontrast. - Kraftige farge mot svake farger. - Varme farger mot kalde farger. - Komplementærfarger. Flere av disse kontrastene er vist i figurene i dette avsnittet om kontraster. Se om de forskjellige temaene andre steder i boka. Figur ##. Denne siden inneholder de fleste kontrastene som er omtalt i dette kapitlet.

9 Boka 21 m stokket bilde :03 Side 117 MEDIEDESIGN 117 Spenning Spenning har egentlig med elektrisitet å gjøre: Spenning oppstår mellom to punkter med potensialforskjell eller ulik ladning. Vi snakker om spenning også på mange andre områder, f.eks: - Filmer - Bøker - Musikk - Kjærlighet - Klær - Arkitektur - Design - Sport Felles for disse områdene er at det oppstår spenning når det skjer noe uventet, noe hyggelig, noe skremmende: et avvik fra det normale og forventede. I grafisk design kan vi definere spenning slik: Spenning oppstår mellom to elementer eller flater fordi de er ulike i størrelse eller styrke. - Jo større ulikhet, desto større spenning (inntil et stadium hvor forskjellen blir så stor at elementene mister forholdet til hverandre; spenningen forsvinner). Å skape spenning er egentlig å være litt frekk. Spenning i Har spenning selv om det ikke er noen elementer på det? Ja, mener mange. Den vestlige kulturen starter skriving og lesing oppe i venstre hjørne. Derfor er hjørnet øverst til venstre et mentalt kraftsenter for oss. Et tomt format har spenning på grunn av dette kraftsentret. Plassering av tyngdepunktet i asymmetrisk typografi i retning av hjørnet nede til høyre vil gi en spennende balanse i forhold til kraftsentret opp i venstre hjørne. Se figur ##.

10 Boka 21 m stokket bilde :03 Side MEDIEDESIGN Figur ##. Spenning. Tekstgruppen er plassert forskjellige steder på formatet. Bestem hvilke av plasseringene som gjør at det oppstår spenning på formatet. Hvilke plasseringer opplever du som tamme? Proporsjon Proporsjon vil si forhold, forhold mellom to forskjellige størrelser (kontraster). Det kan være forholdet mellom to størrelser ved siden av hverandre. - F.eks forholdet mellom bredden på to bilder.

11 Boka 21 m stokket bilde :03 Side 119 MEDIEDESIGN 119 Det kan være forholdet mellom to sider av samme element. - F.eks. forholdet mellom høyde og bredde på et bilde. Forskjell er livlig og sørger for at elementene framhever hverandre. Du bør ha et bevisst syn på proporsjonene i en kontrast: Likhet er rolig, nesten kjedelig. Nesten likhet er verken fugl eller fisk og skaper bare usikkerhet og konflikt. Middels til store forskjeller vil gi liv og spenning til komposisjonen. Det ene elementet framhever det andre. For stor forskjell kan føre til konflikt. Verken det store eller det lille elementet framheves. Når to enheter har ulik størrelse, kan forholdet mellom dem settes opp som et delestykke, f.eks. 1 : 2 (en til to, dobbelt så stor) - hvis den ene er 1 cm, er den andre 2 cm - hvis den ene er 3 cm (1x3), er den andre 6 cm (2x3) 2 : 5 (to til fem) - hvis den ene er 2 cm, er den andre 5 cm - hvis den ene er 8 cm (2x4), er den andre 20 cm (5x4) Figur ##. Proporsjoner. Figuren viser forholdet mellom to størrelser. Som du ser er tallene ikke mål (cm, points e.l.). Tallene er forholdstall. De røde og blå søylene er helt ulike skalaer og mål, men begge parene har forholdet 2 : 1, den ene er dobbelt så stor som den andre. 1 : 2 2 : 1 2 : 5 2 : 5 (6 : 3) (1 : 2,5)

12 Boka 21 m stokket bilde :03 Side MEDIEDESIGN Vær oppmerksom på at tallene 1 : 2 og 2 : 5 eller andre forholdstall ikke er målangivelser, men tall som viser forholdet mellom to størrelser. Forholdet 3 : 5 beskriver f.eks. forholdet mellom målene 9 cm og 15 cm. Hva er en god proporsjon? Hva er en god proporsjon i en kontrast? Når det gjelder målbare størrelser, er det et godt prinsipp å følge det gylne snitt. Det gylne snitt Det gylne snitt er konstruert med en metode som deler en lengde (A, f.eks. 8 cm) i to ulike deler (B, 5 cm og C, 3 cm). Vi får tre forskjellige lengder, A, B og C. Deres innbyrdes størrelsesforhold er slik at forholdet mellom B og C er lik forholdet mellom A og B. Det gylne snitt har forholdet (ca.) 3 : 5 (= 0,6) Det gir følgende tallrekke etter avrundinger: osv. - Hvert tall er lik summen av de to foregående. Se også om det gylnr snitt i kapitlet on bilder. A B A : B = B : C C Figur ##. Det gylne snitt. Det gylne snitt er en trygg, klassisk, harmonisk kontrast som gir en balansert spenning. Andre kontraster kan du selvfølgelig også bruke. Om kontrasten går over til å bli for stor eller for liten, må du bedømme i hvert enkelt tilfelle. Du kan regne ut det gylne snitt med faktorene 0,62 og 1,62. Dette er avrundete gjennomsnittstall som gir et tilnærmet korrekt forhold: Hvis du har et mål, f.eks. 16, kan du finne hvilket mål som har det gylne snitts forhold til dette tallet slik: - Hvis 16 skal være det minste målet blir regnestykket slik: 16 x 1,62 = 25,92. Ca. 26 er det største tallet. Forholdet blir 16 : Hvis 16 skal være det største målet blir regnestykket slik: 16 x 0,62 = 9,92. Ca. 10 er det minste tallet. Forholdet blir 16 : 10.

13 Boka 21 m stokket bilde :03 Side 121 MEDIEDESIGN DET GYLNE SNITT 5 Som du ser er målene på figurene ikke like store selv om de har samme tall. Tallene er forholdstall, ikke måltall. Denne titlen og gruppa er også bygd opp etter det gylne snitt Dette er to begrep som har motsatt betydning, og som brukes for å oppnå vidt forskjellige uttrykk i proporsjonene: harmoni og dynamikk. Harmoni: - Ro. - Samstemthet. - Balanse. - Små forskjeller. - Moderate kontraster. Dynamikk: - Aktivitet. - Liv. - Spenning. - Store forskjeller. - Sterke kontraster. Det første egner seg godt til symmetri, det andre til asymmetri. Et godt harmonisk prinsipp er å bygge kontrastene i komposisjon på det samme forholdet. Hvis både skrift- og gruppekontrast har f.eks. forholdet 2 : 5, gir det en følelse av harmoni. Se figur ##. Harmoni og dynamikk Figur ##. Design bygd opp etter det gylne snitt. Proporsjonen regnes som klassisk, harmonisk. Bildenes forhold mellom høyde og bredde, bildenes og andre elementers forhold til hverandre og flatene i bildene er alle formet etter det gylne snitt.

14 Boka 21 m stokket bilde :04 Side MEDIEDESIGN 2 BEVEGELSE Uten bevegelser kan en komposisjon bli monoton og kjedelig. Bevegelse skaper oversikt, system og orden ved at elementene har et systematisk forhold til hverandre. - For mange bevegelser skaper rot. Bevegelser skaper liv. Bevegelser skaper framdrift. - Er bevegelsesmønsteret bygd riktig opp, får øyet en bevisst og planlagt veg å bevege seg gjennom komposisjonen. Figur ##. Harmoni og dynamikk. Eksemplene på harmoni har moderate kontraster, mens de dynamiske har sterkere kontraster og sterkere asymmetrisk komposisjon. Men dynamiske kontraster kan også brukes i symmetrien.

15 Boka 21 m stokket bilde :04 Side 123 MEDIEDESIGN 123 Bevegelse og motbevegelse Bevegelser og fluktninger (at ting er på linje) virker som vektstenger i komposisjonen. Øyet kan bli villedet av ubalanse mellom disse vektstengene. Skal en komposisjon virke tilfredsstillende, bør det være balanse mellom de forskjellige bevegelsene og elementene. Slik holdes oppmerksomheten innenfor komposisjonen: Enhver bevegelse bør ha en motbevegelse. - En bevegelse må stoppes av en motbevegelse for ikke å føre deg ut av komposisjonen. Bevegelser bør holde hverandre på plass i et følelsesmessig avbalansert system. Figur ##. Bevegelse og motbevegelse. Horisonten danner en klar breddebevegelse, Eiffel-tårnet en motbevegelse i høyden. Legg dessuten merke til at forholdene i bildet er bygd opp med kontraster i flatene. Det er kontrast mellom flatene på hver side av tårnet. Det er også kontrast mellom himmel og bebyggelse. Bildet ville blitt tammere hvis disse flatene hadde vært like. Typer bevegelse Vi snakker egentlig om to typer bevegelse: Fluktninger og system du kan gi komposisjonen gjennom systematisering av elementene (bevegelser i statiske komposisjoner). Vegen du vil at øyet skal bevege seg gjennom komposisjonen (lesebevegelse).

16 Boka 21 m stokket bilde :04 Side MEDIEDESIGN Bevegelser i statiske komposisjoner I statisk design (stillestående, i motsetning til film, video og animasjoner) ligger alle elementer stille. De bevegelsene som kan tilføres en statisk komposisjon er derfor bare en følelse av bevegelser. Bevegelsene i en statisk komposisjon er illusoriske, skapt av formen på elementene og sammenstillingen du gir elementene. Hvordan skapes slike bevegelser? Du kan skape oversikt, system og orden ved å sammenstille elementene slik at øyet umiddelbart oppfatter et system av fluktninger og bevegelser. På den måten er det mulig å motvirke et tilfeldig og rotete inntrykk. Bevegelser skaper du ved hjelp av: Elementenes form: - Grupper eller fargeflater med klar bredde- eller høydeform. - Lange linjer. Fluktninger mellom elementer: - Tekstlinjer. - Tekstkanter/grupper. - Titler. - Bilder. - Andre elementer. Elementenes innhold: - Klare bevegelser i bilder - Smale eller brede skrifter. Bilder som har klar høydeeller breddeform. Tekstgrupper som har en klar høyde- eller breddeform, evt. forsterket av smal eller bred skrift. (Fluktninger mellom bildekanter) Figur ##.A Bevegelser skapes bl.a. av formen på elementene og fluktninger mellom elementene. Se også figur B og C.

17 Boka 21 m stokket bilde :04 Side 125 MEDIEDESIGN 125 Fluktninger mellom tekst og bilder Brede tekstgrupper eller kanten av tekstgrupper, også om gruppen har en motsatt hovedbevegelse (f.eks. langs overkanten av en høy tekstgruppe). Figur ##B. Bevegelser skapes bl.a. av formen på elementene og fluktninger mellom elementene. Se også A og C. Fluktninger mellom elementer selv om de er plassert langt fra hverandre, og det er andre elementer mellom dem. Figur ## C. Bevegelser skapes bl.a. av formen på elementene og fluktninger mellom elementene. Se også A og B

Det toppet seg det året høsten var god, og Emanuel og brødrene hadde større høst enn landleien tok. Sjokket var stort da godseieren

Det toppet seg det året høsten var god, og Emanuel og brødrene hadde større høst enn landleien tok. Sjokket var stort da godseieren Boka 21 m stokket bilde 13.08.01 15:07 Side 126 126 MEDIEDESIGN EMANUELS SAGA D en gamle mannen satt foran tømmerhuset og så utover dalen. Han visste at han var alene i verden. Hele familien var borte.

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt?

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt? Visuelle virkemidler Det visuelle er det som oppfattes av synssansen. Visuelle virkemidler er det som brukes for å skape et bestemt uttrykk. Visuelle virkemidler anvendes i alle former for bildekomposisjoner:

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Utsnitt/format: Bildet har et liggende rektangulært format. Bildet er kopi og ikke beskjært. 3. Symmetri

Utsnitt/format: Bildet har et liggende rektangulært format. Bildet er kopi og ikke beskjært. 3. Symmetri Førsteinntrykk: Førsteinntrykket mitt av dette bildet er en fredelig sommerdag. En bie suger nektar ut av en blomsterknopp. Komposisjon 1. Bildekomposisjon Utsnitt/format: Bildet har et liggende rektangulært

Detaljer

Nærhetens lov. Gestaltpsykologi

Nærhetens lov. Gestaltpsykologi Boka 21 m stokket bilde 13.08.01 14:21 Side 140 140 MEDIEDESIGN Disse avstandene har et logisk forhold seg imellom. Rekkefølgen ovenfor viser avstandshierarkiet i en typografisk komposisjon. Vanligvis

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

Lage DS i Windows Movie Maker

Lage DS i Windows Movie Maker TRIKKETIPS! Hvordan lage en DS i Moviemaker side 2 Hvordan lage en DS i AdobePremiere side 5 Hvordan lagre produkter på fellesserver side 7 Tips til bedre bilder side 8 Tips til bruk av tekst til skjerm

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MEDIEGRAFIKERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MEDIEGRAFIKERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MEDIEGRAFIKERFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Mediedesign Hovedområdet omfatter idéutvikling, komposisjon og design av ulike medieprodukter

Detaljer

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Refleksjon foto Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Mål: MEK forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid MED bruke

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Innledning. Sjanger og målgruppe 4 Budskap 5. Typografi 7 Farger 8-9

Innledning. Sjanger og målgruppe 4 Budskap 5. Typografi 7 Farger 8-9 Profilmanual 1 2 3 Innledning Denne profilhåndboken er skrevet for å gi deg informasjon om Noroff House Mafias grafiske profil. Denne boken skal fungere som en bruksanvisning til forskjellige valg man

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE TEKST: TOVE VIRATA BRÅTHEN FOTO: IDA KRISTIN VOLLUM Side 1 UTVIKLE FOTOBLIKKET DITT TA BILDENE PÅ DIN MÅTE! Å ta gode bilder handler om å vise verden på

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT101 vår 2016

Løsningsforslag til eksamen i MAT101 vår 2016 sforslag til eksamen i MAT101 vår 2016 Oppgave 1 (vekt 30 %) a) Gjør om tallene til det angitte tallsystemet i) 567 åtte = ti ii) 476 ti = åtte : i) 567 åtte = 5 8 2 + 6 8 + 7 = 375 ti ii) 476 ti = 7 8

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

FESTSPILLENE I BERGEN VISUELL PROFIL

FESTSPILLENE I BERGEN VISUELL PROFIL For enhver smak og enhver anledning Tre veivisere for lettere navigasjon i det omfattende programmet 01 -FOR- -NØYEL- SER Underholdning og overraskelser. For liten og stor. Lekende opptrinn i gatene og

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Designmanual. eksterne brukere

Designmanual. eksterne brukere 1 Designmanual eksterne brukere Designhåndbok og merkevareguide for Hadeland Denne håndboken tar for seg Hadelands logo og visuelle profil. Den inneholder forklaringer, retningslinjer og eksempler. Desinghåndboken

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

D E S I G N M A N U A L 1

D E S I G N M A N U A L 1 DESIGNMANUAL 1 INNHOLD Farger s.4 Farger brukt i logo s.5 Logo s.6 Typografi s.8 Dekorelementer s.10 X-avstand s.11 Biprodukt s.12 FORORD er et rusfritt arrangement for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

BommBang - Boomdans veiledning. BoomBang BoomDans. Forarbeid. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg i forhold til rytme.

BommBang - Boomdans veiledning. BoomBang BoomDans. Forarbeid. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg i forhold til rytme. BoomBang BoomDans Forarbeid Forarbeidet er laget som et flertrinnsprosess, og skolen velger selv hvor mange trinn i prosessen de følger. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg

Detaljer

Melhuus-konkurransen. Vår 2015

Melhuus-konkurransen. Vår 2015 Melhuus-konkurransen Vår 2015 Generelle kommentarer Dette var juryens dom denne gangen. Det er mange flotte bilder, som gjør at juryen må kjempe for de bildene de virkelig liker i sluttrunden. Men det

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar. Kai-Gunnar Lillefosse April 2015

Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar. Kai-Gunnar Lillefosse April 2015 Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar Kai-Gunnar Lillefosse April 2015 Formål Faggruppa ønsker å invitere alle til å bidra med fagutvikling. Det er forankra i NSFFNS sine vedtekter at vi

Detaljer

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester Visuell profil 1 Logo Logo skal være tilstede på alle kommunikasjonsflater. Wisum har tre logovarianter. Grønn, sort og hvit. For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være

Detaljer

Kartografi Grafiske elementer, informasjonsvariable, visuelle variable og teksting

Kartografi Grafiske elementer, informasjonsvariable, visuelle variable og teksting Kartografi Grafiske elementer, informasjonsvariable, visuelle variable og teksting Gunnar Tenge, 28.10.05, oppdatert 24.9.09 For å lage et godt og riktig kart må vi først finne ut hvilken type informasjonsvariabel

Detaljer

3 Største felles faktor og minste felles multiplum

3 Største felles faktor og minste felles multiplum 3 Største felles faktor og minste felles multiplum 3.1 Største felles faktor og minste felles multiplum. Metodiske aspekter Største felles faktor og minste felles multiplum er kjente matematiske uttrykk

Detaljer

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei 1. Forside - Navn + nettadresse til siden din. 2. Innledning (kort) - Oversikt over prosjektoppgaven. (Ta utgangspunkt i oppgaveteksten. Eks: Vi har

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene 1 Uttrykk & Følelser Mål: Barna vil lære om de tolv følelsene, samt lære hvordan å gjenkjenne dem hos seg selv og andre. For veldig små barn begynner vi med mer vanlige følelser som: Glad, Trist, Sint,

Detaljer

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger.

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Forberedelse før skrivingen begynner Begynn med å se/lese teksten og

Detaljer

Matter med valgfri design.

Matter med valgfri design. Matter med valgfri design. Klart det er en fordel å ha en entrématte i mørke, gjerne grå nyanser om høsten og vinteren når matten må tåle mye bruk. Det er skittent ute og vi drar inn både snø, slaps og

Detaljer

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking Strikk fra scratch Nybegynnerbok i strikking DU STORE ALPAKKA AS forord Første gang jeg kan huske at jeg strikket var jeg omtrent fire år. Jeg var definitivt ikke veldig tålmodig, og jeg klarte neppe å

Detaljer

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Løsningsord for kalenderen er RAKETTBASE PRESIS KLOKKA TO A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P Q R S T U

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

1.Raster(bitmap) versus vektorer

1.Raster(bitmap) versus vektorer 1.Raster(bitmap) versus vektorer Raster er oftest brukt ved fotografier. Det er et rutenett bestående av små ruter, pixler, hvor hver pixel består av en fargekode. Når man forstørrer et bitmap bilde vil

Detaljer

Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Eleven skal kunne:

Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Eleven skal kunne: FAG: Kunst og håndverk TRINN: 8 Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Designe produkter

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Tall, forholdstall og % regning med fokus på DHbegrepslæring

Tall, forholdstall og % regning med fokus på DHbegrepslæring Tall, forholdstall og % regning med fokus på DHbegrepslæring i praksis Susanne Stengrundet Matematikksenteret 17.november 2014 1 kyndighet 2 3 Oppgave i en programfagbok: tallet tre Bruk rutepapir og skap

Detaljer

KOMPOSISJONSPRINSIPP PLAKAT

KOMPOSISJONSPRINSIPP PLAKAT KOMPOSISJONSPRINSIPP PLAKAT Studentarbeid v Nord Universitet KORT OM PROSJEKTET Arbeid med plakat egner seg til innføring i komposisjon og tverrfaglig undervisning. Komposisjon inngår i programfaget kunst

Detaljer

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no

bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no bli inspirert Norfloor Idékatalog mosaikk fra Appiani www.norfloor.no APPIANI KERAMISK MOSAIKK Create-serien: Create-serien fra Appiani gir deg unike muligheter med dine egne digitale bilder overført til

Detaljer

Brukergrensesnitt og design av skjermbilder

Brukergrensesnitt og design av skjermbilder I dag Brukergrensesnitt og design av skjermbilder Litt om prosjektet og innleveringen Om komposisjon og farger Kirsten Ribu 02.05.2007 Noen ord om prosjektet God design er god kommunikasjon. Hvordan fungerer

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Telemark Kunstsenter Skien 2015 Layout, typografi & illustrasjon Hilde & Bård Tørdal www.tordal.no 2015 JORUNN STEFFENSEN Tekst av Ida Bringedal i møtes som regel hjemme

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

PLAST, Fyr oppgave TANNKREM& EMBALLASJE

PLAST, Fyr oppgave TANNKREM& EMBALLASJE Vedlegg 1. fra ide til produkt PLAST, Fyr oppgave TANNKREM& EMBALLASJE Naturfag & design og handtverk Produktanalyse av Studer pakningen nøye og noter ned en beskrivelse og vurdering av følgende Farger:

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

10 tips for bildebehandling. Jakob Thyness, Webgruppen AS

10 tips for bildebehandling. Jakob Thyness, Webgruppen AS 10 tips for bildebehandling Jakob Thyness, Webgruppen AS onsdag 24. november 2010 Bilder på web onsdag 24. november 2010 Bilder på web Bilder er viktige. Men teksten er viktigst. onsdag 24. november 2010

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

Gutenberg. Typografi. Definisjon: Læren om bokstaver og skriftbilde. Typografiens historie. Typografi som fagområde. Desktop Publishing.

Gutenberg. Typografi. Definisjon: Læren om bokstaver og skriftbilde. Typografiens historie. Typografi som fagområde. Desktop Publishing. Typografi Definisjon: Læren om bokstaver og skriftbilde Typografiens historie Typografi som fagområde Desktop Publishing Webdesign Gutenberg Fonter En font er en digitalisert skrifttype en dataskrift.

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av

Detaljer

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk. Maling på store lerret kan åpne et kreativt meditativt rom uten at du har forkunnskaper. Denne helga tilbys som et frirom, et sted å være, føle. Slippe å passe på. Bekymre deg eller være redd for at noe

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil.

Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil. Grafisk mappe Innledning Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil. Å arbeide ut fra felles retningslinjer

Detaljer

FARGER JOHANNES ITTEN

FARGER JOHANNES ITTEN FARGER JOHANNES ITTEN Johannes Itten (født 1888 i Zürich, død 1967) var en sveitsisk maler, designer og kunstpedagog. Han fikk stor betydning for flere yngre kunstnere gjennom sin undervisning, blant annet

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

Modul 15 - Grafisk design

Modul 15 - Grafisk design Modul 15 - Grafisk design Denne modulen er et alternativ til modul 9 Grafisk arbeid. Den er en utvidet utgave av modul 9 og tar for seg tema knyttet til grafisk arbeid og design. Modulen ble utviklet fordi

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Elever utforsker symmetri

Elever utforsker symmetri Svein H. Torkildsen Elever utforsker symmetri To pedagogiske utfordringer (Intuisjon og presisjon) Jeg har gjennom år registrert at elever behandler symmetri spesielt speiling med den største selvfølgelighet

Detaljer

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti.

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. Buss-stoppet i Strandgata. Skiltet med buss-stopp blir borte under skyggen av trekronene. Rutetabellen

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

peiling? en innføringsbok i hekling, hakking og pjoning DU STORE ALPAKKA

peiling? en innføringsbok i hekling, hakking og pjoning DU STORE ALPAKKA Hakke peiling? en innføringsbok i hekling, hakking og pjoning DU STORE ALPAKKA Forord Strikkebølge. Det er et ord jeg som jobber med garn har blitt vant med å høre. Jeg har hørt det i mange år, og er veldig

Detaljer

GeoGebraøvelser i geometri

GeoGebraøvelser i geometri GeoGebraøvelser i geometri av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Innhold Innledning... 3 Øvelse 1. Figurer i GeoGebra... 4 Øvelse 2. Noen funksjoner i GeoGebra... 8 Øvelse 3. Omskrevet sirkelen til en trekant...

Detaljer

Last ned appen: Gå i App Store (iphone) eller Google Play (Android) og søk etter Instagram. Du har kommet riktig når ikonet ser slik ut:

Last ned appen: Gå i App Store (iphone) eller Google Play (Android) og søk etter Instagram. Du har kommet riktig når ikonet ser slik ut: Enkel innføring i bruk av Instagram Instagram er den mest populære sosiale tjenesten for deling av bilder. Den er også en utmerket mobilapp som lar deg ta bilder, redigere dem og legge bilder på ulike

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del C: Notatark til kartleggingsleder Elev: Født: Skole: Klassetrinn: Kartleggingsleder: Andre til stede: Sted og dato for kartlegging:

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 33 DAG 1 1. Jon skal ha pølsegrillfest i hagen. I butikken finnes det bare 7-pakninger med grillpølser, 10-pakninger med lomper og 12-pakninger med pølsebrød.

Detaljer

Enkle ledsagerteknikker

Enkle ledsagerteknikker Enkle ledsagerteknikker Ledsaging Blinde og svaksynte trenger fra tid til annen hjelp fra seende til å ta seg fram, f.eks. på steder hvor man ikke er godt kjent. I slike situasjoner kan usikkerhet oppstå

Detaljer

Lær sjonglering med baller

Lær sjonglering med baller Lær sjonglering med baller Er du en nybegynner, er det lurt å starte med 3 baller Forklaringen er skrevet av en høyrehendt, men kan like godt brukes av venstrehendte. Bare les venstre i stedet for høyre

Detaljer

Frøydis Sollid Simonsen. Hver morgen kryper jeg opp fra havet

Frøydis Sollid Simonsen. Hver morgen kryper jeg opp fra havet Frøydis Sollid Simonsen Hver morgen kryper jeg opp fra havet OM MORGENEN TIDLIG, fortsatt i mørke våkner jeg og er en amøbe. Forsvinner i søvnen igjen til vekkerklokka ringer. Jeg går gjennom alle utviklingens

Detaljer

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Gode råd ved utforming av butikk

Gode råd ved utforming av butikk Butikk for alle 1 Gode råd ved utforming av butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

6 IKT i geometriundervisningen

6 IKT i geometriundervisningen 6 IKT i geometriundervisningen Matematikk som fag står i en særstilling når det gjelder databehandling. Prinsippene som ligger til grunn for datamaskinenes virkemåte kan oppfattes som matematikk. I norsk

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN 9. 11. 2010 HEIDI BJELLAND 2MKA REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN HØSTEN 2010 Webdesign www.omfoto.net23.net Heidi Bjelland Jeg valgte prosjektoppgave C som var å lage en informativ side om foto. Målgruppen

Detaljer

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET Et bilde forteller mer enn 1000 ord Her har vi et bilde av et rom hvor vi finner noen uvanlige former som elementer i dette rommet, og fotografen

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgaver 2. runde - Bokmål

KappAbel 2010/11 Oppgaver 2. runde - Bokmål Regler for poenggivning på oppgavene (i henhold til konkurransereglene) : Riktig svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Ubesvart oppgave gir 1 poeng. NB: På oppgavene 2 og 5 gis 5 poeng for 2 korrekte

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Matematisk julekalender for trinn, 2017

Matematisk julekalender for trinn, 2017 Matematisk julekalender for 1. 4. trinn, 2017 Om kalenderen Årets julekalender for 1.-4. trinn består av enten de første 9 eller alle 15 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene er

Detaljer

Bakgrunn og lovgrunnlaget Estetikk skal vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling. (Stortinget 1995) Kommunen kan utarbeide retningslinjer for estetisk utforming av tiltak etter loven ( 74 nr.

Detaljer