SKJEMA 5 ÅRSPLAN. LÆRER: Rod Tassicker. Faglig innhold og omfang Læringsmål. Evalueringsformer og -kriterier. arbeidsformer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKJEMA 5 ÅRSPLAN. LÆRER: Rod Tassicker. Faglig innhold og omfang Læringsmål. Evalueringsformer og -kriterier. arbeidsformer"

Transkript

1 ÅRSPLAN. FAG: Matematikk øving KLASSE: 10. ÅR: Øvingstimen blir brukt til å holde halvår ved like og fordype tidligere års regneoperasjoner og begreper algebra, potenser, rotregning, negative tall, brøk, vei, fart og tid, gjennomsnittsberegninger, areal og volum, prosent og rente. I halvår tar vi algebra, potenser og vei, fart, tid, med gjennomsnittshastighet. Rotregning, negativetall, brøk tas ved behov og i tilknytning til arbeidet i andre områder. Samtidig vil noen øvingstimer brukes til å videreføre eller øve mer inngående temaer fra hovedfagsperiodene. halvår blir det areal og volum, halvår mer algebra, likninger, prosent og rente, mm. Vedlikeholde og videreføre regneoperasjoner og begreper som : algebra, potenser, rotregning, negative tall, brøk, vei, fart og tid, gjennomsnittsberegninger, areal og volum. Se læringsmålene for hovedfagsperiodene, men kort sagt følgende: - tallsystemer, Pascals trekant, kombinatorikk,mm. - likninger, koordinatsystem, annengradslikninger,mm. - geometriske steder, kjeglesnittene, konstruksjons- og bevisoppgaver, det gylne snitt, mm. LÆRER: Rod Tassicker Felles repetisjon og gjennomgang av stoffet, arbeider med praktiske og teoretiske oppgaver. Arbeidsbok med oppgaver og innføringsbok med formellære og tallsystemer. Evaluering og retting av arbeidsoppgavene fra øvingstimene og lekser og deltagelse i timene. Det blir vanligvis en ukelekse fra mandag til onsdag. Vurdering av arbeidsbok med oppgaveløsninger og innføringsbok med formellære og tallsystemer, evt. geometri innføringsboken.

2 ÅRSPLAN i: Tysk KLASSE:10. LÆRER: Rigmor Haugen Jensen To timer per uke halvår fagtime mandag fagtime onssdag Flere korte dikt. Grammatikk inkl. øvinger: Leddsetninger, ordstilling, Setningsanalyse, Preposisjoner og kasus. Fortsatt sterke verb. Modale hjelpeverb Eiendomspronomen. Lesing: en lengre fortelling tilrettelagt for tysk som fremmedspråk (easy reader). Lesning og grammatikk osv. forts. halvår fra høsten. Litt om tysk historie i det 20. århundre, med vekt på situasjonen for barn og ungdom i Hitlertiden. Wolfgang Borcherts ( ) biografi. Original kortfortelling, «Nachts schlafen die Ratten doch» av Wolfgang Borchert Ordforrådet Øke ordforrådet fra i fjor. Bli mer fortrolig med å lese tyske tekster, og bruke ordbok v. behov. Klare å skrive enkle egne tekster og små stiler i forbindelse med lesetekstene. Grammatikk: Grunnleggende forståelse av typisk tysk setningsbygning. Kunne bøye ca 100 sterke verb. (inklusive de vi har øvde på i 8. og 9. klasse. Kunne formverket for kasus, og hovedreglene for bruken. Beherske stor forbokstav ved substantiv, og samsvarsbøyning (presens) i enkle tekster slik at de kan rette opp egne feil. Rettskriving: Kunne skrivemåten til de vanligste ord og uttrykk, f.eks. i de tekstene vi leser. Kunne reglene for rettskriving, dvs. - huske forskjell mellom norsk og tysk vokal, samt være fortrolig med typiske konsonantkombinasjoner som sch, ch og plassering av stum h. Lesing: høyt i klassen, to og to eller i grupper. Stille lesing individuelt. Boken vi skal lese er noe mer krevende enn i fjor, og en god del lengre. Det vil derfor blir lekse å lese noen hjemme. Gloser i forbindelse med leseteksten, og gloseprøver. Evaluering av prøver i sterke verb, modalverb og kasus mm. (fortløpende) Arbeidet vil om nødvendig bli differensiert etter elevenes ferdigheter. Skriftlig: grammatiske oppgaver, svare på spørsmål til tekst. Skrive enkle gjenfortellinger, små stiler, og/eller svare på spørsmål til leseteksten. Muntlig Samtale i grupper eller i plenum. Forskjellige spill for å øke ordforrådet. Felles øving av verb og f.eks. preposisjoner mm. Dikt: varierende med enkeltvis og gruppe/klasseresitasjon. Lekse (skriftlig og/eller øving) hver uke Halvårsvurdering Forståelse av lest tekst og muntlige utsagn. ordforråd (lært gloser og uttrykk) Rettskriving. Muntlig deltakelse, svar på spørsmål, Leseferdighet, uttale Selvstendighet og deltakelse i gruppearbeid. Forståelse for grammatiske temaer. Lekser Avgangsvitnemål Fokus på tilegnet kompetanse, forståelse og beherskelse av språket muntlig og skriftlig. Deltakelse i samtale om historiske og kulturelle tema. Prøveresultater.

3 ÅRSPLAN i: Eurythmy KLASSE: Faglig innhold og omfang halvår halvår Musical Elements Beat Rhythm Pitch Major/minor The pupils make their own choreography 9/10 LÆRER: Aaron Winter Læringsmål The aims this year are to help the pupils to find independence in their Eurythmic expression. By now they should have a working understanding of all the elements involved in school Eurythmy. The main emphasis in class nine and ten is on the differentiation of their movements and on the pupils growing ability to work out their own gestures and choreography to both music and speech pieces in the lessons. By working on larger projects over a longer period of time the aim is for the Work on the basic elements so the pupils to be able to more intricately pupils can create their own expres both themselves and the piece. Eurythmy pieces Chords Pedagogical exercises Three-fold walking Several music pieces and poems, Amount of progress made over course of some of wich will be selected by the lessons. pupils. Amount of effort put forth by pupil. Various Steiner Pedagogical Knowledge retention from one lesson to the exercises next. A large music piece in the form of a Competence with the exercise. Sonate with various voices and Ability to listen and to achieve precision in incorporating all of the musical expressing music and poetry through elements. Posibility of using gestures. Eurythmy in the end of year school play.

4 ÅRSPLAN. FAG: Data og teknologi KLASSE: 10. ÅR: Data og teknologi er to halvår håndverksfag. Klassen har 2 timer i uke hele året. Data Mer avanserte tekst- og tallbehandlingsfunksjoner Presentasjonsprogrammer som PowerPoint Etisk retningslinjer for opphavsretten og kildekritikk halvår Data og teknologi Grunnleggende virkemåte og delene i datamaskinen. Andre daglige anvendelsesområder for teknologi blir undersøkt. Elevene skal kunne : - ulik type tallbehandling med regneark - presentere tallmateriale gjennom grafikk - lage egne oppgaver på data ved å bruke bilder og tekst - beherske tekst stiler - mer avanserte tekstbehandlings funksjoner som f.eks. innholdsfortegnelse, nummerering, bunn- og topptekst, tabeller og spalter, mm. - kunnskap om grunnleggende ergonomi - ha kjennskap til grunnleggende bildebehandling, filformater, komprimeringsstandarder, osv. - ha generelle kunnskap om søkemotorer, søkemetoder, og i den forbindelse kjennskap til problemstillinger rundt opphavsretten og kildekritikk. - bruke digitale kart Teknologi datamaskinens virkemåte - hvordan dataen er satt sammen. - andre anvendelsesområder for teknologi. LÆRER: Rod Tassicker Arbeid med oppgaver på datamaskin som øver kompetanse i tekst- og tallbehandling. Utarbeide egne selvstendige oppgaver og presentasjoner ved bruk av tilegnede verktøy. Gjør forsøk innen bruk av teknikk i forskjellige anvendelsesområder for teknologi. Bearbeide teknologiprosjekter på datamaskin. Demontere en datamaskin og se på innholdet og delene. Hvordan dataen bruker binære tallsystemet. Muntlig tilbakemelding og veiledning i hver time. Skriftlig vurdering i halvårsvurdering og vitnemål ved årets slutt. Det legges vekt på innsats, utvikling, og ferdigheter opparbeidet med de ulike verktøy og funksjonene som er gjennomgått. Å kunne arbeide selvstendig med oppgavene er et viktig kriterie. Arbeidsmappe ved årets slutt og innsatsen med oppgavene legges også til grunn.

5 ÅRSPLAN: Kroppsøving KLASSE: Ungdomsskolen (8.-10.kl.) LÆRER: Simen Kyrre Hagen Evalueringsformer Samspill og individuelt. Det skrives halvårsvurdering i faget. 2 time i uka Oppvarming jogging Løpsøvelser bakkeløp/intervall/spurt Styrketrening push-ups, sit-ups og pull-ups Ballspill Kunne delta i et stort utvalg idretter og kjenne til teknikk, taktikk og treningsprinsipper i disse idrettene. Planlegge og gjennomføre sitt eget treningsopplegg til bruk hjemme. (NB! Det er lekser i kroppsøvingsfaget!) Kunne redegjøre og samtale om samfunnsdebatten om sammenheng mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse samt farene ved ulike former for doping. Friluftsliv: Praktisere ulike former for friluftsliv til forskjellige tider av året. Det blir arrangert minimum en fjelltur,med overnatting i hytte, og en skidag. E eget treningsopplegg skal leveres til læreren og det blir gitt tilbakemelding på dette.

6 ÅRSPLAN i: Musikk KLASSE: 10. LÆRER: Simen Kyrre Hagen halvår - Det er musikk en time i uken. - Timene starter alltid med felles sang. Så foreleses det i faget: populærmusikkens historie. Hovedtema: 50-, 60- og 70- tallet Timene starter alltid halvår med felles sang. Så foreleses det i faget: populærmusikkens historie. Hovedtema: 80-, 90-tallet og vår tid. - Delta i oppvarming og øvelser for tonedanning og klang Kunne delta i felles sang med sanger fra alle sjangrer, også det klassiske repertoaret. Beherske unison og flerstemt sang tilpasset elevenes vokale register. Delta i samspillgrupper med sang og instrumenter. Delta i fremføring av musikk fra ulike kulturer, ulike genre og historiske epoker. Ha kjennskap til sentrale artister fra 50-tallet og frem til vår tid. Ha kunnskap om afrikansk og afroamerikansk musikk og negro spirituals, samt samtale om musikk som kunst og kulturuttrykk og som underholdning og forbruksvare. - Elevene får ulike oppgaver i forbindelse med musisering. - De skal lage en arbeidsbok, med felles tekster, enkelte illustrasjoner og innlimte fotografier av artistene. - Alle sangene vi synger skal skrives eller limes inn i boka. - Mulighet for gruppearbeid. - Arbeidsboken leveres inn to ganger i løpet av skoleåret. - Det blir minimum en skriftlig prøve, der lytting av musikk står sentralt. - Resultat av gruppearbeidet, dersom det blir aktuelt. - Det skrives halvårsuttalelse og vitnesbyrd i faget.

7 ÅRSPLAN i: Tegning KLASSE: 10 Tegneteknikker i svart/hvitt utført halvår i blyant, kull, tegnekritt og flytende tusj. Abstrakt lys og skyggetegning. Illustrasjonstegning. Lys i naturen, stemningsbilder. Croquis. Portrett. Komposisjon og billeduttrykk. halvår Tegning med ulike materialer, som halvår. Tegning med pastell og oljepastell; farger. Fargelære. Abstrakte billeduttrykk i farger. Stilleben i farger. Portrett og Croquis. Beherske ulike tegneteknikker og materialer. Uttrykke seg gjennom bilder. Beherske ulike virkemidler i billedkomposisjon: rom, flate, linjer, tekstur, lys/skygge osv Utvikle kreativitet og fantasi. Fargelære. Menneskekroppens anatomi og proporsjoner i tegning. LÆRER: Guri Blekastad Abstrakte lys og skyggekomposisjoner. Stemning og lys i naturen i de fire årstider: f.eks. Vinternatt i skogen med bål. Muntlig veiledning og vurdering i hver time. Skriftlig halvårsrapport. (Etter halvår.) Vitnesbyrd ved skoleslutt. Det legges vekt på arbeidsinnsats, selvstendighet, nøyaktighet, kreativitet og Croquis; menneskekroppen i utvikling. Beherskelse av de ulike bevegelse. teknikker og materialer. Portrett; tegne hverandre og tegne Kunnskap om billeduttrykk og ulike etter kunstverk av Rembrandt. virkemidler i tegning. Stilleben i farger. Tegne etter kunstverk av Dührer i farger. Abstrakte fargeuttrykk; følelser.

8 ÅRSPLAN i: Grafikk, håndverksperiode, 2t/uka i 12 uker. KLASSE: 10 LÆRER: Guri Blekastad Kort innføring i to enkle grafikkteknikker: sjablon og monotypi. Fordyping i linoleumsnitt. Fra skisse til ferdig trykk. Komposisjon og billeduttrykk. Klassen får i oppgave å lage en kalender som de skal selge på skolens julemarked. Tema blir bestemt i fellesskap. Hver enkelt elev lager ett bilde hver til kalenderen. Samarbeid om kopiering, montering, presentasjon og salg. Muntlig vurdering i hver time. Skriftlig vurdering ved endt periode. Det legges vekt på innsats, utvikling, kreativitet og nøyaktighet. Samt mestring av redskap og teknikk. Kunnskap og ferdigheter. Selvstendig arbeid. Sluttproduktet. Planlegge og utføre et bilde fra skisse til ferdig trykk: utvikle et bilde gjennom en grundig prosess med utprøving og utvikling av arbeidet. Lære å skjære ut et bilde i linoleumsnitt. Lære selve trykketeknikken.

9 ÅRSPLAN i: Leire, håndverksperiode, 2t./uka i 12 uker. KLASSE: 10 LÆRER: Guri Blekastad Modellere menneskehoder i leire: hodets anatomi og særtrekk i tre ulike aldre. Modellere Venus fra Willendorf. Ev. modellere dyr. Dyrets uttrykk og egenart. Arbeid i fin og grov leire. Modellere ett barnehode, et voksent hode og en oldings hode. Lage ett personlig utrykk med riktig anatomi. Modellere Venus. Ev. modellere bestemte dyr etter gitt oppgave. Muntlig evaluering i hver time. Skriftlig vurdering ved periodens slutt. Det legges vekt på innsats, kunnskap, ferdigheter, beherskelse av materialet, utvikling, nøyaktighet i arbeidet, selvstendighet og kreativitet. Lære å modellere i leire. Riktig anatomi, alders kjennetegn og personlig uttrykk. Modellere etter en kjent skulptur fra steinalderen: Etterligning. Ev. lære å modellere dyr i bevegelse.

10 ÅRSPLAN i: Maling, håndverksperiode 2t i 12 uker. KLASSE: 10 LÆRER: Guri Blekastad Repetisjon av fargelære. Maling med oljefarger. Bli kjent med et kunstverk fra renessansen eller barokken og male etter dette. Komposisjon og billeduttrykk. Hver elev velger seg ett bilde fra renessanse eller barokken og maler etter dette. Selvstendig arbeid med rettledning. Muntlig veiledning i hver time. Skriftlig vurdering ved periodens slutt. Det legges vekt på innsats, kunnskap, teknikk, selvstendig arbeid og prosess. Kreativitet og nøyaktighet i arbeidet. Stilles ut på avslutningsfesten for 10.klasse. Lære hvordan man lager et bilde fra skisse til ferdig bilde. Fargelære. Komposisjon, billeduttrykk. Selvstendig studie og fordyping i ett kunstverk.

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl

Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl 2011-2012 Andebu ungdomsskole Periode - 1. Uke 34-39 Uker: 6 Timer: 12 Tema Kompetansemål i læreplan Aktiviteter/innhold Kilder / materialer

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN ENGELSK -7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Fagplan for VG2 ved Steinerskolen i Stavanger, 2014-15 Fag Lærer Anne Lise S Fjeldså

Fagplan for VG2 ved Steinerskolen i Stavanger, 2014-15 Fag Lærer Anne Lise S Fjeldså Fagplan for VG2 ved Steinerskolen i Stavanger, 2014-15 Fag Lærer Norsk Matematikk Årsplan Årsplanen skal gi en kortfattet oversikt over hva som skal gjennomgås i forhold til Læreplanen og kompetansemålene.

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole Lese- og skriveopplæringsplan for Kronstad skole Innholdsfortegnelse: Forord side 3 1. trinn side 4 2. trinn side 6 3. trinn side 8 4. trinn side 10 5. trinn side 12 6. trinn side 14 7. trinn side 16 2

Detaljer

Welcome to Stairs 5. Generell del

Welcome to Stairs 5. Generell del Welcome to Stairs 5 Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet av et skoleår.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Kommunal læreplan ENGELSK

Kommunal læreplan ENGELSK Kommunal læreplan ENGELSK Revidert utgave 2013 Utarbeidet av: Ruth Skåre Grunnøy (Holviga skole, barnetrinnet) Hilde Marcussen Svebak (Holviga skole, ungdomstrinnet) Merete Oterholt Nøstvik (Jappa skole)

Detaljer

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Innhold Innledning... 3 Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn...

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1. Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.4 Disponering av masteroppgaven...8 1.5 Oppsummering...8 2 Teori...9

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer